Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, phẩm chất bưởi phúc trạch tại hương khê, hà tĩnh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, phẩm chất bưởi phúc trạch tại hương khê, hà tĩnh

  Luận án tiến sĩ năm 2011
  Đề tài: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT NHẰM NÂNG CAO NĂNG SUẤT, PHẨM CHẤT BƯỞI PHÚC TRẠCH TẠI HƯƠNG KHÊ, HÀ TĨNH

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục các từviết tắt và ký hiệu vii
  Danh mục bảng viii
  Danh mục hình xi
  MỞ ðẦU 1
  1 Tính cấp thiết của ñềtài 1
  2 Mục ñích và yêu cầu của ñềtài3
  3 Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của ñềtài3
  4 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu4
  5 Những ñóng góp mới của ñềtài4
  CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU5
  1.1 Nguồn gốc của cây bưởi 5
  1.2 Các yếu tốngoại cảnh ảnh hưởng ñến sinh trưởng, phát triển của
  cây có múi và cây bưởi 6
  1.2.1 Nhiệt ñộ, ẩm ñộkhông khí6
  1.2.2 Ánh sáng 8
  1.2.3 Nước 9
  1.2.4 Gió 10
  1.2.5 ðất 10
  1.3 Tình hình sản xuất, tiêu thụbưởi trên thếgiới và Việt Nam10
  1.3.1 Tình hình sản xuất, tiêu thụbưởi trên thếgiới10
  1.3.2 Tình hình sản xuất, tiêu thụbưởi ởViệt Nam13
  Trường ðại học nông nghiệp Hà Nội - Luận án tiến sĩkhoa học nông nghiệp
  iv
  1.4 Những nghiên cứu nhằm nâng cao năng suất, phẩm chất cây có
  múi và cây bưởi liên quan ñến phạm vi ñềtài16
  1.4.1 Nghiên cứu kỹthuật cắt tỉa và tạo hình cây có múi và cây bưởi16
  1.4.2 Nghiên cứu vềthụphấn, thụtinh cây có múi và cây bưởi18
  1.4.3 Nghiên cứu vềkhoanh vỏcây có múi và cây bưởi25
  1.4.4 Nghiên cứu vềdinh dưỡng cây có múi và cây bưởi28
  1.4.5 Nghiên cứu vềtưới nước cây có múi và cây bưởi32
  1.4.6 Nghiên cứu vềsửdụng phân bón lá và chất ñiều hòa sinh trưởng33
  1.4.7 Nghiên cứu vềphòng tr ừsâu, b ệnh hạ i trên cây có múi và cây b ưởi 35
  1.5 Một sốkết luận rút ra từtổng quan tài liệu36
  CHƯƠNG 2 VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU38
  2.1 ðịa ñiểm và vật liệu nghiên cứu38
  2.1.1 ðịa ñiểm nghiên cứu 38
  2.1.2 Vật liệu nghiên cứu 38
  2.2 Nội dung nghiên cứu 39
  2.2.1 ðánh giá hiện trạng sản xuất giống bưởi Phúc Trạch tại huyện
  Hương Khê - Hà Tĩnh 39
  2.2.2 Nghiên cứu một số ñặc ñiểm sinh trưởng, phát triển của giống
  bưởi Phúc Trạch tại Hương Khê – Hà Tĩnh39
  2.2.3 Nghiên cứu ảnh hưởng của một sốbiện pháp kỹthuật ñến
  năng suất, phẩm chất giống bưởi Phúc Trạch tại Hương Khê –
  Hà Tĩnh 39
  2.2.4 Nghiên cứu tác ñộng của các biện pháp kỹthuật tổng hợp ñến
  năng suất, phẩm chất giống bưởi Phúc Trạch39
  2.2.5 Xây dựng mô hình thâm canh tổng hợ p trên giống bưởi Phúc Tr ạ ch 39
  2.3 Phương pháp nghiên cứu 40
  Trường ðại học nông nghiệp Hà Nội - Luận án tiến sĩkhoa học nông nghiệp
  v
  2.3.1 Phương pháp ñiều tra, ñánh giá hiện trạng sản xuất giống bưởi
  Phúc Trạch 40
  2.3.2 Phương pháp nghiên cứu ñặc ñiểm sinh trưởng, phát triển của
  giống bưởi Phúc Trạch 40
  2.3.3 Phương pháp nghiên cứu tác ñộng của các biện pháp kỹthuật42
  2.3.4 Phương pháp xây dựng mô hình thâm canh tổng hợp 53
  2.4 Phương pháp xửlý sốliệu 54
  CHƯƠNG 3 KẾT QUẢVÀ THẢO LUẬN55
  3.1 ðánh giá hiện trạng sản xuất giống bưởi Phúc Trạch tại huyện
  Hương Khê tỉnh Hà Tĩnh 55
  3.1.1 Vai trò của giống bưởi Phúc Trạch trong cơcấu cây ăn quả
  của huyện Hương Khê tỉnh Hà Tĩnh55
  3.1.2 Diễn biến diện tích, năng suất của giống bưởi Phúc Trạch57
  3.1.3 Tình hình chăm sóc giống bưởi Phúc Trạch của người dân
  ñịa phương 63
  3.1.4 Hiện trạng sửdụng cây giống bưởi Phúc Trạch66
  3.1.5 Các loại sâu bệnh hại chính trên cây bưởi Phúc Trạch67
  3.2 Nghiên cứu một số ñặc ñiểm sinh trưởng, phát triển của giống
  bưởi Phúc Trạch tại Hương Khê – Hà Tĩnh73
  3.2.1 Sựphát sinh, phát triển các ñợt lộc của giống bưởi Phúc Trạch73
  3.2.2 ðặc ñiểm hoa và quá trình ra hoa, ñậu quảcủa giống bưởi
  Phúc Trạch tại Hương Khê – Hà Tĩnh79
  3.3 Nghiên cứu ảnh hưởng của một sốbiện pháp kỹthuật ñến năng
  suất, phẩm chất giống bưởi Phúc Trạch tại Hương Khê – Hà Tĩnh93
  3.3.1. Ảnh hưởng của tưới nước ñến năng suất, phẩm chất giống
  bưởi Phúc Trạch 94
  Trường ðại học nông nghiệp Hà Nội - Luận án tiến sĩkhoa học nông nghiệp
  vi
  3.3.2 Ảnh hưởng của bổsung dinh dưỡng qua lá ñến năng suất,
  phẩm chất giống bưởi Phúc Trạch99
  3.3.3 Nghiên cứu ảnh hưởng của GA
  3
  ñến năng suất bưởi Phúc Trạch103
  3.3.4 Nghiên cứu ảnh hưởng của cắt tỉa ñến năng suất giống bưởi
  Phúc Trạch 105
  3.3.5 Nghiên cứu ảnh hưởng của thời ñiểm khoanh vỏ ñến năng
  suất, phẩm chất giống bưởi Phúc Trạch112
  3.3.6 Nghiên cứu ảnh hưởng của thụphấn bổsung ñến năng suất,
  phẩm chất giống bưởi Phúc Trạch120
  3.4 Nghiên cứu ảnh hưởng của các biện pháp kỹthuật tổng hợp ñến
  năng suất, phẩm chất giống bưởi Phúc Trạch138
  3.4.1 Ảnh hưởng của biện pháp kỹthuật tổng hợp ñến kích thước
  các ñợt lộc 138
  3.4.2 Ảnh hưởng của các biện pháp kỹthuật tổng hợp ñến thời gian
  nởhoa và ñặc ñiểm chùm hoa bưởi Phúc Trạch140
  3.4.3 Ảnh hưởng của các biện pháp kỹthuật tổng hợp ñến các yếu
  tốcấu thành năng suất và năng suất bưởi Phúc Trạch142
  3.4.4 Ảnh hưởng của các biện pháp kỹthuật tổng hợp ñến phẩm
  chất quảcủa giống bưởi Phúc Trạch143
  3.5 Xây dựng mô hình thâm canh tổng hợp trên giống bưởi Phúc Trạch145
  KẾT LUẬN VÀ ðỀNGHỊ 151
  Kết luận 151
  ðềnghị 152
  Các công trình ñã công bốcó liên quan ñến luận án 153
  Tài liệu tham khảo 154
  Phụlục 164
  Trường ðại học nông nghiệp Hà Nội - Luận án tiến sĩkhoa học nông nghiệp
  vii
  DANH MỤC CÁC TỪVIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU
  Viết tắt Viết ñầy ñủ
  ABA Abscisic acid
  BC Bưởi chua
  Bpkt Biện pháp kỹthuật
  Ct Công thức
  ðc ðối chứng
  GA Gibberellin acid
  HU ðơn vịnhiệt
  IAA Indole acetic acid
  LAI (LAI - Leaf Area Index) Chỉsốdiện tích lá
  MH Mô hình
  PPF (photosynthetic photon flux) Năng lượng bức xạ
  PT Phúc Trạch
  Tpbs Thụphấn bổsung
  TS BC Tổng sốcây bưởi chua
  TSBPT Tổng sốcây bưởi Phúc Trạch
  Trường ðại học nông nghiệp Hà Nội - Luận án tiến sĩkhoa học nông nghiệp
  viii
  DANH MỤC BẢNG
  STT Tên bảng Trang
  1.1 Diện tích, năng suất và sản lượng bưởi ởmột sốnước11
  1.2 Thang chuẩn bón phân cho cây có múi dựa vào phân tích lá30
  3.1 Cơcấu giống cây ăn quảchính của huyện Hương Khê56
  3.2 Diễn biến vềdiện tích, năng suất giống bưởi Phúc Trạch58
  3.3 Sốquảthực thu/cây ởvườn bưởi Phúc Trạch không trồng xen và
  có trồng xen cây bưởi khác giống61
  3.4 Tỷlệcác hộáp dụng các biện pháp kỹthuật chăm sóc vườn bưởi
  Phúc Trạch tại Hương Khê – Hà Tĩnh 63
  3.5 Thành phần sâu bệnh hại và mức ñộgây hại của chúng trên giống
  bưởi Phúc Trạch tại Hương Khê - Hà Tĩnh68
  3.6 Thời ñiểm xuất hiện của các ñối tượng gây hại chính69
  3.7 Thời gian xuất hiện lộc của giống bưởi Phúc Trạch ởthời kỳ
  chưa cho quả 73
  3.8 Thời gian xu ất hiện lộc của giống bưởi Phúc Trạch ởth ời k ỳcho quả73
  3.9 Sốlượng, ñặc ñiểm các ñợt lộc của giống bưởi Phúc Trạch ở
  thời kỳchưa cho quả 77
  3.10 Sốlượng và ñặc ñiểm các ñợt cành lộc của giống bưởi Phúc
  Trạch ởthời kỳ ñã cho quả78
  3.11 Tỷlệcác loại nụ, hoa trên chùm hoa bưởi Phúc Trạch 80
  3.12 Thời gian ra hoa, nởhoa của giống bưởi Phúc Trạch83
  3.13 ðộng thái và tốc ñộtăng trưởng quảbưởi Phúc Trạch91
  3.14 Sựthay ñổi chất khô hòa tan (%) trước thu hoạch92
  3.15 Ảnh hưởng của tưới nước ñến kích thước các ñợt lộc95
  Trường ðại học nông nghiệp Hà Nội - Luận án tiến sĩkhoa học nông nghiệp ix
  3.16 Ảnh hưởng của tưới nước, giữa ẩm ñến sựnởhoa và ñặc ñiểm
  chùm hoa 96
  3.17 Ảnh hưởng của tưới nước, giữ ẩm tới tỷlệ ñậu quả 98
  3.18 Ảnh hưởng của bón phân qua lá ñến kích thước các ñợt lộc100
  3.19 Ảnh hưởng của phun phân bón lá ñến tỷlệ ñậu quả 102
  3.20 Ảnh hưởng của GA
  3
  ñến tỷlệ ñậu quả 104
  3.21 Ảnh hưởng của cắt tỉa ñến kích thước các ñợt lộc106
  3.22 Thời gian ra nụ, nởvà kết thúc nởhoa ởcác công thức cắt tỉa108
  3.23 Ảnh hưởng của cắt tỉa ñến tỷlệ ñậu quảcủa bưởi Phúc Trạch 109
  3.24 Ảnh hưởng của cắt tỉa ñến yếu tốcấu thành năng suất và năng suất111
  3.25 Ảnh hưởng của thời ñiểm khoanh vỏ ñến thời gian ra nụ, nởhoa113
  3.26 Ảnh hưởng của khoanh vỏ ñến tỷlệ ñậu quả 114
  3.27 Ảnh hưởng của thời ñiểm khoanh vỏ ñến các yếu tốcấu thành
  năng suất, năng suất 116
  3.28 Ảnh hưởng của thời ñiểm khoanh vỏ ñến một sốchỉtiêu vềquả
  của giống bưởi Phúc Trạch117
  3.29 Ảnh hưởng của thụphấn bổsung ñến các yếu tốcấu thành năng
  suất và năng suất bưởi Phúc Trạch121
  3.30 Ảnh hưởng của thụphấn bổsung ñến một số chỉtiêu phẩm chất quả125
  3.31 Ảnh hưởng của nguồn phấn sửdụng thụphấn bổsung ñến các
  yếu tốcấu thành năng suất và năng suất bưởi Phúc Trạch128
  3.32 Ảnh hưởng của giai ñoạn thụphấn ñến các yếu tốcấu thành năng
  suất và năng suất bưởi Phúc Trạch131
  3.33 Ảnh hưởng của biện pháp bổsung nguồn phấn ñến tỷlệ ñậu quả
  và năng suất bưởi Phúc Trạch134
  3.34 Ảnh hưởng của biện pháp kỹthuật tổng hợp ñến kích thước các
  ñợt lộc bưởi Phúc Trạch 139
  Trường ðại học nông nghiệp Hà Nội - Luận án tiến sĩkhoa học nông nghiệp x
  3.35 Ảnh hưởng của các biện pháp kỹthuật tổng hợp ñến nởhoa và
  ñặc ñiểm chùm hoa bưởi Phúc Trạch141
  3.36 Ảnh hưởng của các biện pháp kỹthuật tổng hợp ñến các yếu tố
  cấu thành năng suất và năng suất bưởi Phúc Trạch142
  3.37 Ảnh hưởng của biện pháp kỹthuật tổng hợp ñến phẩm chất quả
  bưởi Phúc Trạch 144
  3.38 Các yếu tốcấu thành năng suất và năng suất ởcác mô hình146
  3.39 Hiệu quảkinh tếcủa các mô hình thâm canh147
  Trường ðại học nông nghiệp Hà Nội - Luận án tiến sĩkhoa học nông nghiệp
  xi
  DANH MỤC HÌNH
  STT Tên hình Trang
  3.1 Diễn biến diện tích bưởi Phúc Trạch58
  3.2 Diễn biến năng suất bưởi Phúc Trạch58
  3.3 Tỷlệhộtựnhân giống cho việc trồng mới giống bưởi Phúc Trạch66
  3.4 Sâu nhớt 71
  3.5 Nhện hại 71
  3.6 Rệp vảy ốc 71
  3.7 Bệnh thối quả 71
  3.8 Bệnh chảy gôm 71
  3.9 Bệnh ñốm ñen 71
  3.10 Dây tơhồng hại bưởi 72
  3.11 Hiện trạng vườn 72
  3.12 Kết cấu tán bưởi Phúc Trạch ởcác vườn hộ72
  3.13 Trồng xen cây Trầm Hương trong vườn bưởi Phúc Trạch72
  3.14 Cây bưởi Phúc Trạch trồng dưới tán cây bưởi chua72
  3.15 Cây bưởi Phúc Trạch trồng bên cạnh cây bưởi chua72
  3.16 Cành 1 ñợt lộc/năm 82
  3.17 Cành 2 ñợt lộc/năm 82
  3.18 Cành 3 ñợt lộc/năm 82
  3.19 Chồi hoa không có lá 82
  3.20 Chồi có ít hoa, nhiều lá 82
  3.21 Chồi nhiều hoa, ít lá 82
  3.22 Nụdịhình 82
  3.23 Hoa dịhình 82
  3.24 ðộng thái rụng nụcủa bưởi Phúc Trạch84
  3.25 ðộng thái rụng hoa của bưởi Phúc Trạch84
  Trường ðại học nông nghiệp Hà Nội - Luận án tiến sĩkhoa học nông nghiệp
  xii
  3.26 ðộng thái rụng quảcủa bưởi Phúc Trạch85
  3.27 Tỷlệrụng nụ, hoa, quảnon của bưởi Phúc Trạch85
  3.28 Nhiệt ñộkhông khí thời kỳnởhoa bưởi Phúc Trạch giai ñoạn
  1996 - 1998 87
  3.29 Nhiệt ñộkhông khí thời kỳnởhoa bưởi Phúc Trạch giai ñoạn
  2006 – 2008 88
  3.30 ðộ ẩm không khí thời kỳnởhoa bưởi Phúc Trạch giai ñoạn
  1996 - 1998 88
  3.31 ðộ ẩm không khí thời kỳnởhoa bưởi Phúc Trạch giai ñoạn
  2006 – 2008 88
  3.32 Sốngày có gió Tây Nam trong tháng 2 tại Hương Khê – Hà Tĩnh89
  3.33 Theo dõi ñộng thái ñậu quả118
  3.34 Thiết bịquản lý ñộ ẩm ñất 118
  3.35 Trước khi tỉa hoa dịhình 119
  3.36 Sau khi tỉa hoa dịhình 119
  3.37 Trước khi tỉa quả 119
  3.38 Sau khi tỉa quả 119
  3.39 ðặc ñiểm vết khoanh cành khi mới khoanh119
  3.40 ðặc ñiểm vết khoanh cành sau khoanh 2 tháng119
  3.41 Thu phấn hoa bưởi chua 136
  3.42 Thụphấn bổsung 136
  3.43 Bao cách ly sau khi thụphấn137
  3.44 Tỷlệ ñậu của công thức thụphấn bổsung bằng phấn bưởi chua137
  3.45 Ghép thay tán bưởi Phúc Trạch bằng bưởi chua theo tỷlệ1/4 và 1/8137
  3.46 Cành ghép bưởi chua/tán bưởi Phúc Trạch ra hoa137
  3.47 Mô hình tham canh tại xã Hương Trạch năm 2009150
  3.48 Mô hình thâm canh tại xã Phúc Trạch năm 2009150
  3.49 Mô hình ñối chứng tại xã Hương Trạch năm 2009150
  Trường ðại học nông nghiệp Hà Nội - Luận án tiến sĩkhoa học nông nghiệp 1
  MỞ ðẦU
  1 Tính cấp thiết của ñềtài
  Cây bưởi (Citrus grandis L. Osbeck) là loại cây ăn quảrất quen thuộc
  với người dân Việt Nam. Quảbưởi tươi dễvận chuyển, bảo quản ñược nhiều
  ngày mà vẫn giữnguyên hương vị, phẩm chất. Bưởi ñược nhiều người ưa
  chuộng vì không những mang lại hiệu quảkinh tếcao mà còn có giá trịdinh
  dưỡng rất tốt với hàm lượng ñường từ8 - 10 mg, gluxit 7,3 mg, caroten 0,02
  mg trong 100 gam phần ăn ñược. Ngoài ra còn có rất nhiều các vitamin, các
  khoáng chất ởdạng vi lượng rất cần thiết cho cơthểcon người. Ngoài dùng
  ăn tươi, bưởi còn ñược chếbiến thành nhiều sản phẩm có giá trịnhưnước
  quả, mứt, . Trong công nghiệp chếbiến, vỏ, hạt dùng chếbiến tinh dầu, bã
  tép ñểsản xuất péctin có tác dụng bồi bổcơthể. ðặc biệt bưởi còn ñược sử
  dụng trong việc chữa các bệnh vềtim mạch, ñường ruột cũng nhưchống ung
  thư(Trần ThếTục,1995) [35].
  Do có phổthích nghi rộng, cây bưởi có thểtrồng ñược ởrất nhiều nơi
  và tạo nên những vùng ñặc sản cho từng vùng sinh thái như: bưởi Năm Roi,
  bưởi Da Xanh (Vĩnh Long, Tiền Giang, ðồng Nai), bưởi Thanh Trà (Thừa
  Thiên Huế), bưởi Luận Văn (Thanh Hoá); bưởi KhảLĩnh (Yên Bái, Phú Thọ),
  bưởi Chí ðám (Phú Thọ), bưởi Diễn, bưởi QuếDương (Hà Nội), bưởi Hoàng
  Trạch (Văn Giang – Hưng Yên), . và ñặc biệt là bưởi Phúc Trạch.
  Bưởi Phúc Trạch là giống bản ñịa của huyện Hương Khê tỉnh Hà Tĩnh,
  có lịch sửtrồng trọt gần 200 năm, phân bố ởtọa ñộ ñịa lý từ17
  0
  50
  '
  ñến 18
  0
  26
  '
  vĩ ñộBắc và 105
  0
  14
  '
  ñến 105
  0
  53
  '
  kinh ñộ ðông, hiện ñược xếp là một trong
  những giống bưởi ngon nhất ởViệt Nam. Diện tích giống bưởi Phúc Trạch
  hiện nay khoảng trên 842 ha, ñược trồng chủyếu ởcác xã Hương Trạch,
  Hương ðô, Phúc Trạch và Lộc Yên của huyện Hương Khê, trên các loại ñất
  Trường ðại học nông nghiệp Hà Nội - Luận án tiến sĩkhoa học nông nghiệp 2
  phù sa cổ, phù sa ñược bồi hoặc không ñược bồi hàng năm của hai con sông
  Ngàn Sâu và Ngàn Trươi. Từthời Pháp thuộc, giống bưởi Phúc Trạch ñã
  ñược nhận huy chương vàng trong cuộc thi cây trái ngon của các nước ðông
  Dương, ngày nay ñược các cơquan ngoại giao của Việt Nam tại nước ngoài
  giới thiệu trên các trang website nhưmột ñặc sản của ñất nước và con người
  Việt Nam (Trương ThịMinh, 2009) [23]. Thu nhập từviệc trồng giống bưởi
  Phúc Trạch luôn là một trong những nguồn chính của các hộnông dân tại
  huyện Hương Khê tỉnh Hà Tĩnh.
  Từnăm 2000 trởlại ñây, năng suất giống bưởi Phúc Trạch suy giảm rõ
  rệt, hoa ra nhiều nhưng tỷlệ ñậu quảrất thấp, thậm chí không ñậu quả. ðặc
  biệt là hiện tượng mất mùa xảy ra trong gần 10 năm liên tục ñã khiến người
  dân không yên tâm ñầu tưchăm sóc, một sốhộgia ñình chặt bỏcây bưởi hoặc
  ñưa các loại cây trồng khác nhưcây Trầm Hương, cây Keo, . vào trồng xen
  trong vườn. Thực trạng trên ñã làm nhiều vườn bưởi Phúc Trạch ởHương
  Khê suy thoái nghiêm trọng, cây sinh trưởng kém, sâu bệnh gây hại nặng, .
  diện tích trồng trọt ñang có xu hướng suy giảm với tốc ñộnhanh.
  ðểkhôi phục và phát triển giống bưởi Phúc Trạch, việc ñánh giá hiện
  trạng sản xuất, nghiên cứu các yếu tố ñất ñai, khí hậu, tập quán canh tác cũng
  như ảnh hưởng của một sốbiện pháp kỹthuật là một bước ñi quan trọng, góp
  phần xác ñịnh các yếu tốhạn chếcủa hiện tượng suy giảm năng suất và ñưa ra
  các biện pháp kỹthuật nhằm nâng cao và ổn ñịnh năng suất, chất lượng giống
  bưởi Phúc Trạch. Với ñịnh hướng ñó, chúng tôi tiến hành nghiên cứu ñềtài:
  “Nghiên cứu một sốbiện pháp kỹthuật nhằm nâng cao năng suất, phẩm chất
  bưởi Phúc trạch tại Hương Khê - Hà Tĩnh”nhằm góp phần phát hiện các yếu
  tốhạn chếgây suy giảm năng suất, ñưa ra biện pháp khắc phục hiện tượng
  mất mùa trong nhiều năm liên tục, ñáp ứng ñòi hỏi của thực tiễn sản xuất
  giống bưởi Phúc Trạch.
  Trường ðại học nông nghiệp Hà Nội - Luận án tiến sĩkhoa học nông nghiệp 3
  2 Mục ñích và yêu cầu của ñềtài
  2.1 Mục ñích
  Trên cơsở ñánh giá hiện trạng sản xuất, nghiên cứu một số ñặc ñiểm
  nông sinh học, tác ñộng của một sốbiện pháp kỹthuật ñến năng suất ñểtìm
  hiểu yếu tốhạn chếchính dẫn ñến hiện tượng suy giảm sản lượng, từ ñó ñề
  xuất quy trình kỹthuật canh tác thích hợp nhằm nâng cao và ổn ñịnh năng
  suất, phẩm chất giống bưởi Phúc Trạch tại Hương Khê – Hà Tĩnh.
  2.2 Yêu cầu
  - ðánh giá hiện trạng sản xuất, các ñặc ñiểm nông sinh học của giống
  bưởi Phúc Trạch trong mối quan hệ ñến diện tích, năng suất, phẩm chất, góp
  phần xác ñịnh yếu tốhạn chếchính dẫn ñến hiện tượng suy giảm sản lượng
  trong những năm gần ñây.
  - Xác ñịnh vai trò của một sốbiện pháp kỹthuật trong việc nâng cao
  năng suất, phẩm chất giống bưởi Phúc Trạch tại Hương Khê – Hà Tĩnh.
  3 Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của ñềtài
  3.1 Ý nghĩa khoa học
  - Các kết quảnghiên cứu của ñềtài là một dẫn liệu khoa học có giá trị
  vềmột sốpha vật hậu, ảnh hưởng của một sốbiện pháp kỹthuật ñến sinh
  trưởng, phát triển, năng suất, phẩm chất của giống bưởi Phúc Trạch trồng ở
  Hương Khê – Hà Tĩnh, làm cơsởcho việc hoàn thiện quy trình thâm canh
  giống bưởi Phúc Trạch và tiến hành các nghiên cứu tiếp theo trên các giống
  bưởi ñặc sản khác trong ñiều kiện sinh thái miền Bắc Việt Nam.
  - Những kết lu ận của ñềtài là nguồn tài liệu tham khảo có giá trịcho công
  tác giảng dạy, phổcập kiến thức vềcây bưởi nói riêng và cây có múi nói chung.
  3.2 Ý nghĩa thực tiễn
  - ðềxuất quy trình kỹthuật khắc phục hiện tượng mất mùa của giống
  bưởi Phúc Trạch trong nhiều năm liên tục, góp phần giải quyết vấn ñềbức
  Trường ðại học nông nghiệp Hà Nội - Luận án tiến sĩkhoa học nông nghiệp 4
  xúc của thực tiễn sản xuất giống bưởi Phúc Trạch tại Hương Khê - Hà Tĩnh.
  - Bổsung nguồn tưliệu khoa học làm cơsởxây dựng ñịnh hướng quy
  hoạch, nghiên cứu phát triển giống bưởi Phúc Trạch của các nhà quản lý, các
  nhà khoa học trong và ngoài tỉnh Hà Tĩnh.
  4 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
  4.1 ðối tượng nghiên cứu
  - ðối tượng nghiên cứu của ñềtài là giống bưởi Phúc Trạch có tuổi cây
  từ4 ñến 12 tuổi trồng tại Hương Khê - Hà Tĩnh.
  4.2 Phạm vi nghiên cứu
  - Vềthời gian: ðềtài tiến hành từnăm 2006 ñến năm 2009.
  - Vềnội dung: Nội dung chính của ñềtài là nghiên cứu xác ñịnh các
  yếu tốhạn chếchính dẫn ñến hiện tượng mất mùa trong nhiều năm liên tục
  của giống bưởi Phúc Trạch tại Hương Khê – Hà Tĩnh và các biện pháp kỹ
  thuật khắc phục. Dựa trên kết quả ñiều tra và nghiên cứu một số ñặc ñiểm
  nông sinh học của giống bưởi Phúc Trạch mà xác ñịnh nội dung và cách thức
  bốtrí các thí nghiệm cụthể.
  5 Những ñóng góp mới của ñềtài
  - ðánh giá tương ñối toàn diện và có tính hệthống vềhiện trạng sản
  xuất, một số ñặc ñiểm nông sinh học trong mối quan hệ ñến năng suất, phẩm
  chất của giống bưởi Phúc Trạch tại Hương Khê – Hà Tĩnh.
  - Xác ñịnh các yếu tốhạn chếcủa hiện tượng suy giảm sản lượng giống
  bưởi Phúc Trạch tại Hương Khê – Hà Tĩnh trong những năm gần ñây, vai trò của
  một sốbiện pháp kỹthuật và ñềxuất ñược quy trình khắc phục, góp phần giải
  quyết một trong những vấn ñềbức xúc của thực tiễn sản xuất tại ñịa phương.
  - Bổsung nguồn tưliệu có ý nghĩa vềgiống bưởi Phúc Trạch nói riêng
  và cây có múi nói chung phục vụcho công tác ñào tạo cán bộkỹthuật và làm
  cơsởcho các nghiên cứu tiếp theo trong tương lai.
  Trường ðại học nông nghiệp Hà Nội - Luận án tiến sĩkhoa học nông nghiệp 5
  CHƯƠNG 1
  TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  1.1 Nguồn gốc của cây bưởi
  Cây bưởi có tên khoa học là Citrus grandis (L).Osbeck, trong hệthống
  phân loại bưởi thuộc:
  Họ: Rutaceae
  Họphụ: Aurantioideae
  Chi: Citrus
  Chi phụ: Eu Citrus
  Loài: Citrus grandis (maxima)
  Cây bưởi có nguồn gốc từvùng nhiệt ñới. Theo tác giảRobert, (1967)
  [86] bưởi là cây bản xứcủa Malaysia và quần ñảo Polynesia, sau ñó ñược di
  thực sang Ấn ðộ, phía nam Trung Quốc và các nước châu Âu, Mỹ. Tác giả
  Giucovki cho rằng nguồn gốc của bưởi có thểlà quần ñảo Laxongdơ, tuy
  nhiên ñểcó tài liệu chắc chắn cần nghiên cứu các thực vật họRutacea, nhất là
  họphụAurantioidea ởvùng núi Hymalaya miền Tây Trung Quốc và các vùng
  núi thuộc bán ñảo ðông Dương (dẫn theo Bùi Huy ðáp, 1960) [12]. Tác giả
  Chawalit Niyomdham, (1992) [51] cũng cho rằng bưởi có nguồn gốc ở
  Malaysia, sau ñó lan sang Indonesia, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn ðộ, ðịa
  Trung Hải và Mỹ, . vùng sản xuất chính ởcác nước Phương ðông (Trung
  Quốc, Thái Lan, Việt Nam, .).
  Tuy nhiên, tác giảBretschneider, (1898) lại cho rằng bưởi có nguồn gốc
  từTrung Quốc vì cây bưởi ñã ñược ñềcập trong các tài liệu của Trung Quốc từ
  thếkỷ24 ñến thếkỷ8 trước công nguyên (dẫn theo Rajput and Sriharibabu,
  1985) [83]. Cùng quan ñiểm trên, các tác giảVũCông Hậu, (1996) [17]; Tôn
  Thất Trình, (1995) [32] cũng cho rằng bưởi có nguồn gốc từTrung Quốc.
  Trường ðại học nông nghiệp Hà Nội - Luận án tiến sĩkhoa học nông nghiệp 6
  Nhưvậy, nguồn gốc của bưởi cho ñến nay chưa ñược thống nhất. Bưởi
  có thểcó nguồn gốc từMalaysia, Trung Quốc, Ấn ðộ, . Hiện này bưởi ñược
  trồng nhiều với mục ñích thương mại ởcác nước châu Á như: Trung Quốc,
  Thái Lan, Malaysia, Philipines, Ấn ðộvà Việt Nam.
  Ngoài bưởi người ta còn tìm thấy bưởi chùm , ñây có thểlà kết quảtừ
  một hạt, một mầm bưởi ñột biến và cũng có thểlà cây lai giữa bưởi và cam
  ngọt. Theo sơ ñồphân loại cây có múi của Swingle năm 1948 thì bưởi và bưởi
  chùm là 2 loài khác nhau trong cùng một chi Citrus và có mối quan hệchặt chẽ
  với nhau (Phạm ThịChữ, 1998) [8]; (Ghosh, 1985) [65]. Theo Webber, (1943)
  bưởi chùm xuất hiện ởBarbados với cái tên là “trái cấm”, vì ra quảthành từng
  chùm nên người ta gọi là bưởi chùm, năm 1830 Macfadyen ñã phân bưởi chùm
  thành một loài mới lấy tên là Citrus paradisi (dẫn theo Robert, 1967) [86].
  1.2 Các yếu tốngoại cảnh ảnh hưởng ñến sinh trưởng, phát triển của
  cây có múi và cây bưởi
  1.2.1 Nhiệt ñộ, ẩm ñộkhông khí
  Cây có múi nói chung, bưởi nói riêng có thểtrồng ởvùng có nhiệt ñộ
  từ12 - 39
  0
  C, nhiệt ñộthích hợp nhất là từ23 - 29
  0
  C, nhiệt ñộthấp hơn 12,5
  0
  C
  và cao hơn 40
  0
  C cây ngừng sinh trưởng. Nhìn chung, nhiệt ñộlà yếu tốrất
  quan trọng, ảnh hưởng tới toàn bộhoạt ñộng sống của cây cũng nhưnăng
  suất, chất lượng quả(Frederick and GeneAlbrigo, 1998) [62].
  Ởvùng á nhiệt ñới cây có múi thường có 2 - 5 ñợt sinh trưởng, còn ở
  vùng nhiệt ñới thấp, một sốvùng á nhiệt ñới và vùng duyên hải có thểcó nhiều
  ñợt sinh trưởng (Mendel, 1969) [80]. Nhiệt ñộ ñểbắt ñầu phát sinh một ñợt lộc
  là >12,5
  0
  C, thời gian phát sinh lộc khác nhau ởmỗi vùng sinh thái, nhiệt ñộtốt
  nhất cho sinh trưởng của các ñợt lộc là từ25 - 30
  0
  C, cho hoạt ñộng của bộrễ
  từ17 - 30
  0
  C. Sựhút nước và các chất dinh dưỡng tăng khi nhiệt ñộtăng trong
  phạm vi từ17 - 30
  0
  C và ngược lại (Cassin et al, 1968) [47]

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Tiếng Việt
  1 Ngô Xuân Bình (2001), Study of self in compatibility in citrus with
  special emphases on the pollentube growth and allelic variation,
  Ph.D thesis, Kyushu Unviersity – Japan.
  2 ðỗ ðình Ca, Nguyễn Văn Dũng, VũViệt Hưng và cs (2005), Nghiên
  cứu ảnh hưởng của bón phân, tưới nước ñến khảnăng ra hoa
  ñậu quả, năng suất, phẩm chất bưởi Phúc Trạch tại Hương Khê
  – Hà Tĩnh, Kết quảnghiên cứu cây ăn quảvùng duyên hải miền
  Trung - Nhà xuất bản Nông Nghiệp.
  3 ðỗ ðình Ca, Lê Công Thanh (2006), Ảnh hưởng của GA
  3
  ñến năng
  suất, phẩm chất cam Xã ðoài,Báo cáo kết quảthực hiện ñềtài -Viện Nghiên cứu Rau quả.
  4 ðỗ ðình Ca (2009), Thụphấn và hiệu quảcủa thụphấn bổsung với
  năng suất, chất luợng một sốgiống cây ăn quả,Website:
  www.favri.org.vn.
  5 Lý Gia Cầu (1993), Kỹthuật trồng bưởi năng suất cao nổi tiếng của
  Trung Quốc, NXB khoa học kỹthuật Quảng Tây - Tài liệu dịch
  của Nguyễn Văn Tôn.
  6 Nguyễn Minh Châu (1997), Sửdụng phân bón cho cây có múi, Tài liệu
  tập huấn cây ăn quả- Viện nghiên cứu cây ăn quảMiền Nam.
  7 Lương Bành Chí (2007), Kỹthuật giữquảcho cây cam quýt,Viện
  Nghiên cứu cam quýt Trung Quốc – Tài liệu dịch của Lê Công
  Thanh - Viện Nghiên cứu Rau quả.
  8 Phạm ThịChữ(1998), Tuyển chọn bưởi Phúc Trạch, Báo cáo kết quả
  nghiên cứu ñềtài khoa học năm 1998.
  Trường ðại học nông nghiệp Hà Nội - Luận án tiến sĩkhoa học nông nghiệp 155
  9 Phạm Văn Côn (2004), Các biện pháp ñiều kiển sinh trưởng, phát
  triển, ra hoa, kết quảcây ăn trái,NXB Nông nghiệp Hà Nội
  10 Cục nông nghiệp huyện Phúc Châu tỉnh Phúc Kiến (2009), Tình hình
  sản xuất và kỹthuật trồng bưởi tại tỉnh Phúc Kiến, Tài liệu
  hướng dẫn kỹthuật – Tài liệu dịch của Nguyễn ThịTuyết - Viện
  Nghiên cứu Rau quả.
  11 Cục Nông nghiệp Quảng Tây (2009), Kỹthuật trồng bưởi Sa ðiền, Tài
  liệu hướng dẫn kỹthuật - Tài liệu dịch của Nguyễn ThịTuyết -
  Viện Nghiên cứu Rau quả.
  12 Bùi Huy ðáp (1960), Cây ăn quảnhiệt ñới tập I, cam quýt.NXB
  Nông nghiệp, Hà Nội.
  13 Hoàng A ðiền (1999), Kỹthuật trồng bưởi Văn ðán, NXB Khoa học
  kỹthuật Quảng Tây (Lê SĩNhượng dịch).
  14 Nguyễn Văn Duy (2008), Thụphấn bổsung cho rau họbầu bí,Báo
  Nông nghiệp Việt Nam - ðăng Ngày 20 tháng 8 năm 2008
  15 Gandhi S.G (1973), “Cam quýt ở ấn ðộ”, Cây ăn quảnhiệt ñới tập II
  - Cam, Quýt, Chanh, Bưởi, NXB khoa học kỹthuật (tài liệu
  dịch của ðỗNgọc Anh, Huỳnh Lý, Ngô Bích Nga, Nguyễn Văn
  Trung), trang 400 – 434.
  16 Trịnh Nhất Hằng (2006), Kỹthuật thụphấn bổsung & tỉa cành tạo
  tán cho Cây mãng cầu dai (Annona squasmosa), Tạp chí Khoa
  học và Công nghệ- BộNN & PTNT số1 năm 2006.
  17 VũCông Hậu (1996), Trồng cây ăn quả ởViệt Nam, NXB Nông nghiệp.
  18 Trần Văn Hâu (2005), Giáo trình môn học xửlý ra hoa, Trường ðH
  Cần Thơ.
  19 Trần Văn Hâu (2009), Biện pháp kích thích ra hoa, Trường ðH Cần Thơ.
  20 LữMinh Hùng (2008), Cải tạo dạng hình cây cam quýt, Tài liệu tập
  Trường ðại học nông nghiệp Hà Nội - Luận án tiến sĩkhoa học nông nghiệp 156
  huấn của FFTC - Trung tâm kỹthuật thực phẩm và phân bón,
  Trại thí nghiệm Nông nghiệp ðài Loan.
  21 Ngô Thừa Lộc (2007), Ứng dụng công nghệ ðài Loan, Báo cáo Hội
  thảo bưởi Phúc Trạch, huyện Hương Khê – Hà Tĩnh.
  22 ðoàn Văn Lư, ðỗ ðình Ca, VũViệt Hưng (2002), “Kết quảnghiên cứu
  khoa học công nghệvềRau – Hoa - Quảgiai ñoạn 2000 – 2002”,
  Nghiên cứu một sốbiện pháp kỹthuật nhăm nâng cao năng suất
  cây bưởi Phúc Trạch tại Hương Khê - Hà Tĩnh, Viện Nghiên cứu
  Rau quả- NXB Nông nghiệp, trang 166 – 179.
  23 Trương ThịMinh (2009), Bưởi Phúc Trạch - chất lượng ñặc thù gắn
  liền với ñiều kiện tựnhiên của vùng ñất Hương Khê - Hà Tĩnh,
  Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệthồng Nông nghiệp.
  24 Ân Tiền Nguyên, Trần Hữu Toàn (1999), Cắt tỉa cho cây có múi, Nhà
  xuất bản Nông nghiệp Trung Quốc – Tài liệu dịch của Nguyễn
  ThịTuyết - Viện Nghiên cứu Rau quả.
  25 VũKhắc Nhượng (1997), Bệnh vàng lá cam quýt ởnước ta, Tạp chí
  khoa học kỹthuật rau quả, tháng 1/1997 tr 21 - 23.
  26 Võ Tá Phong (2004), Nghiên cứu xác ñịnh nguyên nhân ra hoa, ñậu
  quảkhông ổn ñịnh của bưởi Phúc Trạch và xây dựng, ñềxuất
  các giải pháp khắc phục, Báo cáo kết ñềtài - Trung tâm Khoa
  học và khuyến nông khuyến lâm Hà Tĩnh.
  27 Nguyễn ThịKim Sơn và cs (2003), Bệnh chảy gôm do nâm Phytopthora
  spp. hại trên cây ăn quảcó múi ởmột sốtỉnh miền Bắc và biện
  pháp phòng chống, Báo cáo kết quảthực hiện ñềtài - Viện Nghiên
  cứu Rau quả.
  28 Võ Hữu Thoại, Nguyễn Minh Châu, 2003, Hiệu quảcủa một sốloại
  phân bón ñối với cây bưởi Năm Roi, Kết quảNghiên cứu khoa
  học công nghệRau quả2002 – 2003. Viện Nghiên cứu Cây ăn
  quảMiền Nam
  Trường ðại học nông nghiệp Hà Nội - Luận án tiến sĩkhoa học nông nghiệp 157
  29 Nguyễn Ngọc Thuý (2001), Cẩm nang sửdụng các chất dinh dưỡng
  cây trồng và phân bón cho nang suất cao, NXB Nông nghiệp –
  Hà Nội, Trang 195 – 238
  30 Lý Văn Tri, Lý Kim Bảng, ðặng Quang Vinh, Lê Quang Chính
  (1990), Sổtay sửdụng các chếphẩm ñiều hòa sinh trưởng cho
  cây trồng, Nhà xuất bản Khoa học kỹthuật, Hà Nội.
  31 Huỳnh ðức Trí, Võ Hữu Thoại, Nguyễn Bảo Toàn (2006), Kỹthuật
  trồng và chăm sóc cây có múi,Quản lý dịch hại tổng hợp cây có
  múi, Nhà XBNN Thành phốHồChí Minh, trang 44 – 45.
  32 Tôn Thất Trình (1995), Tìm hiểu các loại cây ăn quảcó triển vọng
  xuất khẩu, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.
  33 Mai Xuân Trúc (2007), Giúp cây sầu riêng ra hoa, ñậu trái tốt, Sở
  Khoa học và Công nghệtỉnh Tiền Giang.
  34 Huỳnh Ngọc Tư, Bùi Xuân Khôi (2003), Nghiên cứu ảnh hưởng của
  liều lượng ñạm, lân và kali ñến năng suất và phẩm chất bưởi ðường
  lá cam, Kết quảNghiên cứu khoa học công nghệRau quả2002 –
  2003. Viện Nghiên cứu Cây ăn quảMiền Nam
  35 Trần ThếTục (1995), Cây bưởi và triển vọng phát triển ởViệt Nam,
  Tạp chí khoa học kỹthuật BNN&CNTP tháng 10 năm 1995,
  Trung tâm thông tin Viện Nghiên cứu Rau quả.
  36 ðào Thanh Vân, Ngô Xuân Bình (2003), Giáo trình cây ăn quả(dành
  cho cao học), NXB NN Hà Nội.
  37 Philip Cao Văn (1997), Kỹthuật cắt tỉa cho cây ăn quả, Tài liệu tập
  huấn cây ăn quả- Viện nghiên cứu cây ăn quảMiền Nam
  38 Hà Thiên Văn, Thành Thận Khôn (2007), Kỹthuật mới cắt tỉa cây có
  múi, NXB Kỹthuật khoa học HồNam - Trung Quốc – Tài liệu
  dịch của Nguyễn ThịTuyết - Viện Nghiên cứu Rau quả
  39 ðỗNăng Vịnh (2008), Cây ăn quảcó múi - Công nghệsinh học chọn
  tạo giống, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  Trường ðại học nông nghiệp Hà Nội - Luận án tiến sĩkhoa học nông nghiệp 158
  2. Tiếng Anh
  40 Anil Kumar Shukla, Arun Kumar Shukla, Vashishtha. BB (2004),
  Fruit Breeding,Chaman Studio Building, 2
  nd
  Floor – Charbagh
  India, P156
  41 Ashman T.L (2000), Pollinator selectivity and its implications for the
  evolution of dioecy and ***ual dimorphism, Ecology 81: 2577-2591
  42 Ben Cheikh W, Perez Botella J, Tadeo F.R, Talon M, Primo-Millo E
  (1997), Pollination increases gibberellin levels in developing
  ovaries of seeded varieties of citrus, Plant Physiol, P:557-564
  43 Bevington K.B and Castle W.S (1985), Annual root growth pattern of
  young citrus trees in relation to growth, soil temperature and
  soil water content,Journal of the American Society Horicultural
  Scienes 110, P: 840 – 845
  44 Brown1 H.D and Krezdorn A.H (1970), Hand pollination tests and
  field evaluation of pollinators for citrus, Proceedings of the
  Florida State Horticultural Society, 1969 - 1970 Vol. 82 pp.
  45 Cane J.H (2003),Dose-response relationships between pollination
  and fruit refine pollination comparisons for cranberry
  (Vaccinium macrocarpon [Ericaceae]),American Journal of
  Botany 90, P: 1425-1432
  46 Carol J and Lovatt (1990), Factors Affecting Fruit Set/Early Fruit
  Drop in Avocado, California Avocado Society 1990, Yearbook
  74, P: 193-199
  47 Cassin J, Bourdeaut J, Fougue A, Furan V, Gaillard J.P, LeBourdelles J,
  Montagut G and Moreuil C (1968), The influence of climate upon
  the blooming of citrus in tropical areas,Proceedings of the
  International Society of 1, P: 315 – 324.

  Xem Thêm: Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, phẩm chất bưởi phúc trạch tại hương khê, hà tĩnh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, phẩm chất bưởi phúc trạch tại hương khê, hà tĩnh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

chăm sóc cây ăn trái filetype pdf

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status