Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Thực trạng hội chứng viêm tử cung, viêm vú, mất sữa (m.m.a) ở đàn lợn nái ngoại nuôi theo mô hình trang trại thuộc tỉnh thái bình và thử nghiệm biện pháp phòng trị

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng hội chứng viêm tử cung, viêm vú, mất sữa (m.m.a) ở đàn lợn nái ngoại nuôi theo mô hình trang trại thuộc tỉnh thái bình và thử nghiệm biện pháp phòng trị

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: THỰC TRẠNG HỘI CHỨNG VIÊM TỬ CUNG, VIÊM VÚ, MẤT SỮA (M.M.A) Ở ĐÀN LỢN NÁI NGOẠI NUÔI THEO MÔ HÌNH TRANG TRẠI THUỘC TỈNH THÁI BÌNH VÀ THỬ NGHIỆM BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục các chữviết tắt v
  Danh mục các bảng vi
  Danh mục các biểu ñồ vii
  Danh ảnh viii
  1. Mở ñầu 1
  1.1 Tính cấp thiết của ñềtài 1
  1.2 Mục tiêu của ñềtài 2
  2. Tổng quan tài liệu 3
  2.1 Hội chứng m.m.a ởlợn nái sinh sản 3
  2.2 Các công trình nghiên cứu vềhội chứng m.m.a. 14
  2.3 Cấu tạo cơquan sinh dục và một số ñặc ñiểm sinh lý sinh dục
  của lợn cái 18
  2.4 ðặc ñiểm sinh lý sinh dục của lợn 25
  2.5 Sửdụng pgf2á trong ñiều trịviêm tửcung 36
  3. ðối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu37
  3.1 ðối tượng nghiên cứu 37
  3.2 Nội dung nghiên cứu 37
  3.3 Phương pháp nghiên cứu 38
  4. Kết quảvà thảo luận 40
  4.1 Kết quảkhảo sát tỷlệmắc hội chứng m.m.a trên ñàn lợn nái
  sau khi sinh tại thái bình 40
  4.2 Ảnh hưởng của hội chứng m.m.a ñến năng suất sinh sản của
  lợn nái 45
  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹkhoa học Nông nghiệp iv
  4.3 Kết quảtheo dõi sựthay ñổi một sốchỉtiêu lâm sàng của lợn
  mắc hội chứng m.m.a 49
  4.4 Kết quảphân lập và giám ñịnh thành phần vi khuẩn trong
  dịch âm ñạo, tửcung lợn nái bình thường và bệnh lý 52
  4.5 Kết quảxác ñịnh sốlượng các vi khuẩn phân lập ñược trong
  dịch âm ñạo, tửcung lợn nái bình thuờng và bệnh lý 54
  4.6 Kết quảxác ñịnh tính mẫn cảm của các vi khuẩn phân lập
  ñược từdịch vêm tửcung lợn nái với một sốthuốc hoá học
  trịliệu 56
  4.7 Kết quảxác ñịnh tính mẫn cảm của tập ñoàn vi khuẩn có
  trong dịch viêm tửcung của lợn nái với một sốthuốc hoá học
  trịliệu 57
  4.8 Quy trình phòng hội chứng viêm tửcung, viêm vú, mất sữa
  (m.m.a) 58
  4.9 Kết quảthửnghiệm ñiều trịhội chứng m.m.a ở ñàn lợn nái
  ngoại 72
  4.10 Kết quảkết hợp ñiều trịlợn con bịtiêu chảy với ñiều trịhội
  chứng viêm tửcung, viêm vú, mất sữa (m.m.a) ởlợn mẹ76
  5. Kết luận và ñềnghị 80
  5.1 Kết luận 80
  5.2 ðềnghị 81
  Tài liệu tham khảo 83
  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹkhoa học Nông nghiệp v
  DANH MỤC CÁC TỪVIẾT TẮT
  Viết tắt tiếng việt
  HC Hội chứng
  VK Vi khuẩn
  n Sốmẫu khảo sát
  LMLM Lởmồm long móng
  PTH Phó thương hàn
  Viết tắt tiếng Anh
  M.M.A Metritis, mastitis, agalactia Viêm tửcung, viêm vú, mất sữa
  ml Mililiter
  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹkhoa học Nông nghiệp vi
  DANH MỤC BẢNG
  STT Tên bảng Trang
  4.1. Tỷlệlợn nái mắc hội chứng M.M.A tại các trang trại thuộc tỉnh
  Thái Bình 41
  4.2: Ảnh hưởng của M.M.A ñến năng suất sinh sản lợn nái 46
  4.3: Một số chỉ tiêu lâm sàng của lợn nái bình thường và của lợn nái
  bị viêm tử cung, viêm vú, mất sữa 49
  4.4: Thành phần vi khuẩn có trong dịch âm ñạo, tửcung lợn nái bình
  thường và bệnh lý 53
  4.5: Sốlượng các vi khuẩn phân lập ñược trong dịch âm ñạo, tửcung
  lợn nái bình thường và bệnh lý 55
  4.6: Kết quảxác ñịnh tính mẫn cảm của các vi khuẩn phân lập ñược từ
  dịch viêm ñường sinh dục của lợn nái với một sốthuốc hoá học trị
  liệu 56
  4.7: Kết qu ảxác ñịnh tính m ẫn cảm củ a tập ñoàn vi khuẩn có trong dị ch
  viêm ñường sinh d ục c ủa lợn nái v ới m ột s ố thu ốc hoá h ọc trịliệu 57
  4.8: Kết quảthửnghiệm phòng hội chứng M.M.A ởlợn nái 68
  4.9: Kết quảtheo dõi các ñàn lợn con của những nái ñược phòng hội
  chứng M.M.A 71
  4.10:Kết quảthửnghiệm ñiều trịhội chứng M.M.A và khảnăng sinh
  sản ởlợn nái sau khi khỏi bệnh. 74
  4.11 Kết quả ñiều trịbệnh tiêu chảy lợn con kết hợp với ñiều trị
  M.M.A ởlợn mẹkháng sinh chuẩn với tính mẫn cảm của vi khuẩn 90
  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹkhoa học Nông nghiệp vii
  DANH MỤC BIỂU ðỒ
  STT Tên biểu ñồ Trang
  4.1. Kết quảthửnghiệm phòng hội chứng M.M.A ởlợn nái 69
  4.2. Kết quảtheo dõi các ñàn lợn con của những nái ñược phòng hội
  chứng M.M.A 71
  4.3. Kết quảthửnghiệm ñiều trịhội chứng M.M.A và khảnăng sinh sản
  ởlợn nái sau khi khỏi bệnh 76
  4.4. Kết qu ả ñi ều trị tiêu ch ảy lợn con kết h ợp với ñiều trị M.M.A ởl ợn m ẹ77
  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹkhoa học Nông nghiệp viii
  DANH MỤC ẢNH
  STT Tên ảnh Trang
  1-2: Lợn nái bịviêm tửcung kèm theo viêm vú 40
  3: Lợn bịMắC hội chứng M.M.A lười cho con bú 42
  4: Lợn mắc hội chứng M.M.A thể ñiển hình 43
  5: Trọng lượng lợn con cai sữa lúc 21 ngày tuổi thấp 47
  6 - 7: Lợn mắc hội chứng M.M.A sốcon trên ổít 48
  8: Lợn mắc hội chứng M.M.A sốt cao 50
  9: Lợn mắc hội chứng M.M.A bỏ ăn 51
  10 - 11: Lợn mắc hội chứng M.M.A dịch viêm chảy ra nhiều 52
  12: Phân lợn thải ra phải ñược dọn ngay không ñểlợn nằm lên 60
  13-14: Tiến hành vệsinh trước khi chuyển lợn lên chuồng ñẻ61
  15: Các mức ñộthểtrạng của lợn nái 62
  16: Hiệu quảcủa việc tăng cường ñiều kiện vệsinh 70
  17-18: Lợn nái mắc hội chứng M.M.A con bịmắc tiêu chảy 79
  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹkhoa học Nông nghiệp 1
  1. MỞ ðẦU
  1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ðỀTÀI
  ðểtạo ra ñược nhiều thịt lợn phục vụcho nhu cầu thực phẩm trong
  nước và xuất khẩu, việc nâng cao năng suất sinh sản của ñàn lợn nái ngoại
  nuôi theo mô hình trang trại luôn là mối quan tâm, mục tiêu hàng ñầu của các
  nhà chăn nuôi và các nhà khoa học.
  Trong những năm gần ñây, năng suất sinh sản của lợn công nghiệp ở
  nước ta ñã có nhiều cải thiện nhờchất lượng con giống ñược nâng cao và
  chọn lọc tốt, kỹthuật chăm sóc nuôi dưỡng lợn nái ngoại dần ñược hoàn thiện
  và ứng dụng rộng rãi. Do ñó, ñã góp phần nâng cao sốlứa ñẻcủa nái/năm từ
  1,7 - 2 lứa/nái/năm lên 2,0 - 2,45 lứa/nái/năm. Bình quân sốlợn con cai
  sữa/nái/năm xấp xỉ20 con/nái. Tuy nhiên, so với các nước trong khu vực ñặc
  biệt ñối với các nước chăn nuôi tiên tiến thì năng suất sinh sản của lợn nái
  nước ta còn thấp.
  Theo các nhà chăn nuôi, một trong những nguyên nhân làm hạn chếkhả
  năng sinh sản của lợn nái ngoại ởnước ta hiện nay là mắc hội chứng M.M.A
  (viêm tửcung - Metritis, viêm vú - Mastitis, mất sữa - Agalactia). Hội chứng
  M.M.A ảnh hưởng trực tiếp ñến khảnăng sinh sản của lợn nái, làm giảm số
  lứa ñẻtrong năm hoặc có thểlàm mất khảnăng sinh sản của lợn nái. Không
  những thếhội chứng M.M.A còn là nguyên nhân làm cho tỷlệmắc bệnh tiêu
  chảy ởcác ñàn lợn con trong giai ñoạn bú sữa mẹtăng cao do sốlượng và
  chất lượng của sữa mẹbị ảnh hưởng.
  ðã có các nghiên cứu và ñưa ra các biện pháp khắc phục riêng lẻtừng
  triệu chứng bệnh: viêm tửcung, viêm vú, mất sữa, tiêu chảy lợn con Tuy
  nhiên, chưa có nhiều nghiên cứu sâu vềhội chứng M.M.A. Vì vậy việc nghiên
  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹkhoa học Nông nghiệp 2
  cứu hội chứng M.M.A ởlợn nái ngoại nuôi theo mô hình trang trại và tìm ra
  ñược biện pháp phòng tránh là việc làm rất cần thiết. Với mục ñích góp phần
  hoàn chỉnh quy trình kĩthuật chăn nuôi lợn nái, giúp phòng ngừa hội chứng
  M.M.A và nâng cao năng suất sinh sản của lợn nái. ðược sựhướng dẫn của
  PGS.TS Nguyễn Văn Thanh chúng tôi tiến hành nghiên cứu ñềtài:
  “Thực trạng hội chứng viêm tửcung, viêm vú, mất sữa (M.M.A) ở
  ñàn lợn nái ngoại nuôi theo mô hình trang trại thuộc tỉnh Thái Bình và thử
  nghiệm biện pháp phòng trị”.
  1.2 MỤC TIÊU CỦA ðỀTÀI
  ðánh giá thực trạng hội chứng M.M.A (viêm tửcung, viêm vú, mất
  sữa) ở ñàn lợn nái ngoại nuôi tF mô hình trang trại tại Thái Bình.
  ðánh giá ảnh hưởng của hội chứng M.M.A ñến năng suất sinh sản của
  lợn nái.
  Xác ñịnh mối quan hệgiữa hội chứng M.M.A (viêm tửcung, viêm vú,
  mất sữa) ởlợn nái với tỷlệmắc bệnh tiêu chảy ởcác ñàn lợn con ñang trong
  thời gian bú m ẹ.
  ðưa ra quytrình kỹ thu ật phòng ng ừa hội ch ứng M.M.A ởlợn nái sinh sản.
  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹkhoa học Nông nghiệp 3
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  2.1 HỘI CHỨNG M.M.A ỞLỢN NÁI SINH SẢN
  Có hai quan ñiểm vềsửdụng thuật ngữhội chứng M.M.A. Theo ðặng
  ðắc Thiệu (1978) [17]; Lê Minh Chí (1985) [1]; Berstchinger và Pohlenz
  (1980) [23]; Ross (1981) [44]; Smith (1985) [45]; Mercy (1990) [39];
  Radostits và ctv (1997) [43], những biểu hiện lâm sàng sau khi sinh ởlợn nái
  từ12 - 72 giờbao gồm hiện tượng sốt (Persson và cs, 1989) [42], tửcung tiết
  nhiều dịch viêm (viêm tửcung); vú sưng cứng, nóng và ñỏlên (viêm vú); sữa
  giảm hay mất sữa (kém hay mất sữa) ñược gọi là hội chứng viêm tửcung,
  viêm vú, mất sữa (Gardner và cs, 1990) [31]. Trên từng cá thể, có thểbệnh
  xuất hiện với từng chứng riêng biệt hoặc kết hợp 2 - 3 triệu chứng cùng lúc,
  trong ñó chứng viêm tửcung thường xuất hiện với tần sốcao (Lê Minh Chí,
  1985) [1]. Tuy nhiên theo Taylor (1995) [49], hội chứng M.M.A phải là sự
  kết hợp cả3 chứng viêm tửcung, viêm vú, mất sữa trên cùng một cá thểlợn
  nái (trích dẫn bởi Nguy ễn NhưPho, 2002) [14]. Trong khuôn khổluận án này,
  chúng tôi sửdụng thuật ngữhội chứng M.M.A theo quan ñiểm của các tác giả
  ðặng ðắc Thiệu(1978) [17]; Lê Minh Chí (1985) [1]; Berstchinger và
  Pohlenz (1980) [23] ñểdiễn tảnhững cá thểbịviêm tửcung kèm theo mất
  sữa hoặc viêm tửcung kèm viêm vú ñược xem là mắc hội chứng M.M.A trên
  lợn nái sau khi sinh (trường hợp lợn nái bịviêm vú kèm theo mất sữa chúng
  tôi không nghiên cứu vì lợn nái mắc triệu chứng này do nhiều nguyên nhân).
  Trường hợp cảba triệu chứng xuất hiện trên cùng một cá thể ñược gọi là thể
  ñiển hình của hội chứng M.M.A.
  2.1.1 Bệnh viêm tửcung ởlợn nái (mestritis)
  Nguyên nhân của bệnh viêm tửcung
  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹkhoa học Nông nghiệp 4
  Theo Trần Tiến Dũng, Dương ðình Long, Nguy ễn Văn Thanh (2002)
  [4], viêm tửcung là một quá trình bệnh lý thường xảy ra ởgia súc cái sinh sản
  sau ñẻ. Quá trình viêm phá huỷcác tếbào tổchức của các lớp hay các tầng tử
  cung gây rối loạn sinh sản ởgia súc cái làm ảnh hưởng lớn, thậm chí làm mất
  khảnăng sinh sản ởgia súc cái.
  Theo các tác giả ðào Trọng ðạt, Phan Thanh Phượng, Lê Ngọc Mỹ,
  Huỳnh Văn Kháng (2000)[5], bệnh viêm tửcung ởlợn nái thường do các
  nguyên nhân sau:
  - Công tác phối giống không ñúng kỹthuật, nhất là phối giống bằng
  phương pháp thụtinh nhân tạo làm xây xát niêm mạc tửcung, dụng cụdẫn
  tinh không ñược vô trùng khi phối giống có thể ñưa vi khuẩn từngoài vào tử
  cung lợn nái gây viêm.
  - Lợn nái phối giống trực tiếp, lợn ñực mắc bệnh viêm bao dương vật
  hoặc mang vi khuẩn từnhững con lợn nái khác ñã bịviêm tửcung, viêm âm
  ñạo truyền sang cho lợn khoẻ.
  - Lợn nái ñẻkhó phải can thiệp bằng thủthuật gây tổn thương niêm
  mạc tửcung, vi khuẩn xâm nhập gây nhiễm trùng, viêm tửcung kếphát.
  - L ợn nái sau ñẻbị sát nhau x ửlý không triệt ñểcũng dẫn ñến viêm tửcung.
  - Do kếphát từmột sốbệnh truy ền nhiễm như: sẩy thai truyền nhiễm,
  phó thương hàn, bệnh lao gây viêm.
  - Do vệsinh chuồng ñẻ, vệsinh bộphận sinh dục lợn nái trước và sau
  ñẻkhông sạch sẽ, trong thời gian ñẻcổtửcung mởvi sinh vật có ñiều kiện ñể
  xâm nhập vào gây viêm.
  Ngoài các nguyên nhân kểtrên viêm tửcung còn có thểlà biến chứng
  nhiễm trùng do vi khuẩn xâm nhập vào dạcon gây nên trong thời gian ñộng
  ñực (vì lúc ñó cổtửcung mở), vi khuẩn xâm nhập vào tửcung theo ñường
  máu và viêm tửcung là một trong những triệu chứng lâm sàng chung (Theo

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT
  1. Lê Minh Chí, Nguyễn NhưPho (1985), “ Hội chứng M.M.A ởheo nái
  sinh sản”, Kết quảnghiên cứu khoa học 1981- 1985, Trường ðại Học
  Nông Lâm Tp.HCM, tr 48-51.
  2. Trần ThịDân (2004), Sinh sản heo nái và sinh lý heo con. NXB Nông
  Nghiệp TPHCM.
  3. Khuất Văn Dũng (2005), Thực trạng khảnăng sinh sản và hiện tượng
  rối loạn sinh sản, ứng dụng hormone và chếphẩm hormone ñiều trịmột
  vài hiện tượng rối loạn sinh sản trên ñàn bò cái Redsindhy nuôi tại nông
  trường Hữu NghịViệt Nam - Mông Cổ, Ba Vì Hà Tây. Luận Văn thạc sỹ
  Nông nghiệp. Hà Nội.
  4. Trần Tiến Dũng, Dương ðình Long, Nguy ễn Văn Thanh (2002), Giáo
  trình sinh sản gia súc. NXB Nông Nghiệp.
  5. ðào Trọng ðạt, Phan Thanh Phượng, Lê Ngọc Mỹ, Hu ỳnh Văn Kháng
  (2000), Bệnh ởlợn nái và lợn con. NXB Nông Nghiệp.
  6. F.Madec và C.Neva (1995). “Viêm tửcung và chức năng sinh sản của
  lợn nái”. Tạp chí khoa học kỹthuật thú y, tập 2.
  7. Hoàng Kim Giao, Nguyễn Thành Dương (1997), “Công nghệsinh sản
  trong chăn nuôi bò” NXB Nông Nghiệp.
  8. Lê Thanh Hải, Nguyễn Nghi, Nguyễn ThịViễn, Nguyễn Hữu Thao,
  Phan Bùi Ngọc Thảo, Nguyễn Hiếu Liêm, Nguyễn Hữu Lai, Ngô Thanh
  Long, Nguyễn Công Phát, Ngô Công Hiến, Lê Trọng Nghĩa (1994), “
  Kết quảnghiên cứu thí nghiệm và thực nghiệm mức ăn cho heo nái
  ngoại trong giai ñoạn có chửa”, Viện Khoa học Nông Nghiệp Miền Nam,
  tr 1- 13.
  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹkhoa học Nông nghiệp 84
  9. Lê Thanh Hải, ChếQuang Tuyến, Phan Xuân Giáp (1996), Những vấn
  ñềkỹthuật và quản lý trong sản xuất heo hướng nạc, Nhà xuất bản Nông
  Nghiệp, tr 239.
  10. Dương Thanh Liêm (1999), “ Nhu cầu dinh dưỡng thú mang thai”, Giáo
  trình nguyên lý dinh dưỡng ñộng vật, ðại học Nông Lâm Tp. HồChí
  Minh, tr. 19-11.Nông Nghiệp.
  11. Lê Văn Năm và cộng sự(1997), Kinh nghiệm phòng và trịbệnh lợn cao
  sản. NXB Nông Nghiệp
  12. Nguyễn Hữu Ninh, Bạch ðăng Phong (2000), Bệnh sinh sản gia súc.
  NXB Nông Nghiệp.
  13. HồVăn Nam, Nguyễn Thị ðào Nguyên, Phạm Ngọc Thạch (1997), Giáo
  trình chẩn ñoán lâm sàng thú y, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  14. Nguyễn NhưPho (2002), “Ảnh hưởng của một sốyếu tốkỹthuật chăn
  nuôi ñến hội chứng M.M.A và năng suất sinh sản heo nái” Luận án tiến
  sĩNông Nghiệp, trường ðại học Nông Lâm TP HồChí Minh.
  15. Nguyễn Văn Thanh (1999), Một sốchỉtiêu sinh sản và bệnh ñường sinh
  dục cái thường gặp ở ñàn trâu các tỉnh phía bắc Việt Nam. Luận án tiến
  sỹViệt Nam, Hà Nội.
  16. Nguyễn Văn Thanh (2003), Khảo sát tỷlệmắc bệnh viêm tửcung trên
  ñàn lợn nái ngoại nuôi tại ðBSH và thửnghiệm ñiều trị. Tạp chí KHKT
  thú y, tập 10.
  17. ðặng ðắc Thiệu (1978), “Hội chứng M.M.A ởheo nái sinh sản”, Tập
  san KHKT số1- 2/1978, ðại học Nông Nghiệp IV, tr.58 - 60.
  18. ðặng ðình Tín (1985), Giáo trình sản khoa và bệnh sản khoa thú y.
  Trường ðHNNI - Hà Nội.
  19. ðặng ðình Tín (1986), Sản khoa và bệnh sản khoa thú y. NXB Nông
  Nghiệp.
  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹkhoa học Nông nghiệp 85
  II. TÀI LIỆU TIẾNG ANH
  20. Aherne, F.X, Kirkwood, R.N. (1985), “Nutrition and sow prolificacy”,
  Journal of reproduction, 33, pp. 169-183.
  21. Awad, M., Baumgartner, W., Passerning, A., Silber, R., Minterdorfer, F.
  (1990), ”Bacteriological studies on sows with puerperal mastitis
  (M.M.A. syndrome) on various farm in Austria”, Tierarztliche-
  Umschau, 45(8), pp. 526-535.
  22. Berstchinger, H.U. (1993), “Coliforms mastitis”, In diseases of swine 7
  th
  edition, Iowa state University press, Iowa, U.S.A., pp.511-517.
  23. Berstchinger, H.U., Pohlenz, J. (1980), “Coliform mastits”, In diseases
  of swine 5
  th
  edition, Iowa state uiniversity press.
  24. Bilkei, G., Boleskei, A., Clavadetscher, E., Goos, T., Hofmann, C.,
  Bilkei, H., Szenci, O. (1994), “Periparturient diseases complex of the
  sow. The influence of peripartal bacteriuria on thedevelopment of
  puerperal diseases of sows with a history of urinary tract infection and
  vaginal-vulva discharge”, Berliner und munchener Tieraztliche-
  wochenaschrift, 107(11), pp.373-376.
  25. Bilkei, G., Boleskei, A., Goos, T., Hofmann, C., Szenci, O. (1994), “The
  prevalence of E.coli in urogenital tract infectionsof sows”, Tieraztliche
  Umschau, 49(8), pp. 471-472.
  26. Bilkei, G., Horn, A. (1991), “Observations on the therapy of M.M.A.
  complex in swine”, Berliner und munchener rieraztliche-
  wochenaschrift, 104(12), pp.421-423.
  27. Bilkei,G., Boleskei, A.(1993), “ The effects of feeding regimes in
  the last month of gestation on the body condition a nd reproductive
  performance of sow of different body condition and parity”,
  Tieraztliche Umschau, 48(10), pp. 629 - 635.
  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹkhoa học Nông nghiệp 86
  28. Branstad, J.C., Ross, R.F. (1987), “Lactation falture in swine”, Iowa
  state university veterinarian, 49(1), pp.36-39.
  29. Cole, D.J.A. (1989), “Nutrional strategies for breeding sows”, In
  manipulating pig production II, Australian pig science association, pp.
  281-284.
  30. Gajecki, M., Milo, Z., Zdunczyk, E., Przala, F., Bakula, T., Baczek,
  W.(1990), “The influence of basic zoohygienic fators on the prevalence
  of M.M.A.syndrome in young sow”, Medycyna Weterynaryjna, 46(11),
  pp. 447-449.
  31. Gardner J.A.A., Dunkin A.C., Lloyd L.C. (1990), “ Metritis - Mastitis -
  Agalactia”, in Pig production in Autralia. Butterworths, Sydney, pp.
  166-167.
  32. Hughes, P.E. (2000), “Feed sows by their backfat”, Feed international,
  30(12), p. 18.
  33. Kotowski, K. (1990), “ The efficacy of wisol-T in pig production”,
  Medycyna weterynaryjna,46(10), pp. 401-402.
  34. Lerch, A.(1987), “Origins and prevention of the mastitis metritis
  agalactia complex in sows”, Wiener tierarztliche monatsschrift, 74(2), p.
  71.
  35. Maffelo, G., Redaelli, G., Ballabio, R., Baroni, P.(1984),
  “Evaluation of milk production and M.M.A. complex in sows treat
  with PGF2αanalogues on day 111 of pregnancy”, Proceeding of the
  8
  th
  international pig veterinary society congress , Ghent, Belgium, p.
  288.
  36. Martineau, G.P. (1990), “Body building syndrome in sows”, Proceeding
  animal association swine practice, pp. 345-348.
  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹkhoa học Nông nghiệp 87
  37. McIntosh, G.B. (1996), “ Mastitis metritis agalactia syndrome”, Science
  report, Animal research institute, Yeerongpilly, Queensland, Australia,
  Unpublish, pp. 1-4.
  38. Mendler, Z., Sudaric, B., Fazekas, J., Knapic,A., Bidin, S. (1997),
  “Etoflok injection solution in Prophylaxis and therapy of M.M.A.
  Syndrome in swons” Praxis veterinaria zagreb, 45(3), pp. 261-265.
  39. Mercy, A.R. (1990), “ Post natal disorders of sows”, In pig production in
  Australia, Butterworths Sydney, pp. 165-167.
  40. N.R.C. (1998), Nutrition requirement of swine, Tenth revised edition,
  National academy of science, Washington D.C., pp. 5-7, 71-73.
  41. Penny, R.H.C. (1970), “The agalactia complex in thesow”, American
  veterinary journal, 46, pp. 153-159.
  42. Persson, A., Pedersen, A.E., Goransson, L., Kuhl, W. (1989), “ A long
  term study on the health status and performance of sows on different
  feed allowances during late pregnancy, Clinical observation with special
  reference to agalactia postpartum”, Acta veterinaria scandinavica, 30(1),
  pp. 9-17.
  43. Radostits, O.M., Blood, D.C. (1997), “Mastitis metritis agalactia
  (M.M.A.) syndrome in sows (toxemic agalactia, farrowing fever,
  lactation failure)”, Veterinary medicine, W.B. Saunders company Ltd,
  London, pp. 618-623.
  44. Ross, R.F. (1981), “Agalactia syndrome of sows”, Current veterinary
  therapy, Philadelphia, pp. 962-965.
  45. Smith, B.B. (1985), “ Phathogenesis and therapeuticmanagement of
  lactation failure in periparturient sows”, Pratical veterinary, 7(s), pp.
  523- 534.

  Xem Thêm: Thực trạng hội chứng viêm tử cung, viêm vú, mất sữa (m.m.a) ở đàn lợn nái ngoại nuôi theo mô hình trang trại thuộc tỉnh thái bình và thử nghiệm biện pháp phòng trị
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng hội chứng viêm tử cung, viêm vú, mất sữa (m.m.a) ở đàn lợn nái ngoại nuôi theo mô hình trang trại thuộc tỉnh thái bình và thử nghiệm biện pháp phòng trị sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status