Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Thu hút và thúc đẩy phát triển đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào tỉnh bắc ninh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thu hút và thúc đẩy phát triển đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào tỉnh bắc ninh

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Thu hút và thúc đẩy phát triển đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào tỉnh bắc ninh

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục các từ viết tắt v
  Danh mục các bảng vi
  Danh mục các biểu ñồ vii
  1 ðẶT VẤN ðỀ 1
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
  1.4 ðóng góp của ñề tài 3
  2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ THU HÚT VÀ THÚC
  ðẨY PHÁT TRIỂN ðẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI
  (FDI) 4
  2.1 Cơ sở lý luận 4
  2.2 Cơ sở thực tiễn 20
  3 ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 40
  3.1 ðặc ñiểm ñịa bàn nghiên cứu 40
  3.2 Phương pháp nghiên cứu 50
  4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 53
  4.1 Một số nét tổng quan về ñầu tư trực tiếp nước ngoài ở Bắc Ninh 53
  4.2 Thực trạng thu hút và thúc ñẩy phát triển ñầu tư trực tiếp nước
  ngoài ở Bắc Ninh 55
  4.2.1 Phát triển cơ sở hạ tầng 55
  4.2.4 Hỗ trợ doanh nghiệp 63
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  iv
  4.2.5 Hoạt ñộng quy hoạch 65
  4.2.6 Phát triển nguồn lực trong thu hút và thúc ñẩy phát triển ñầu tư
  trực tiếp nước ngoài (FDI) 65
  4.2.7 Kết quả và hiệu quả của hoạt ñộng thu hút vàthúc ñẩy phát triển
  ñầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Bắc Ninh (Thờikỳ 1997-2010) 69
  4.3 ðánh giá thuận lợi và khó khăn trong thu hút và thúc ñẩy phát
  triển ñầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Bắc Ninh77
  4.3.1 Các thuận lợi: ðiểm mạnh và cơ hội 77
  4.3.2 Các khó khăn: ðiểm yếu và thách thức 81
  4.3.3 Tổng hợp trong phân tích SWOT 88
  4.4 Các giải pháp trong thu hút và thúc ñẩy phát triển ñầu tư trực tiếp
  nước ngoài (FDI) 89
  4.4.1 Bối cảnh mới trong thu hút và thúc ñẩy phát triển ñầu tư trực tiếp
  nước ngoài (FDI) 89
  4.4.2 Chiến lược, quan ñiểm thu hút và thúc ñẩy phát triển ñầu tư trực
  tiếp nước ngoài (FDI) 93
  4.4.3 Các giải pháp thu hút và thúc ñẩy phát triểnñầu tư trực tiếp nước
  ngoài FDI 96
  5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 111
  5.1 Kết luận 111
  5.2 Kiến nghị 113
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 115
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  v
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
  Thuật ngữ
  viết tắt
  Thuật ngữ viết ñầy ñủ
  BQL Ban quản lý
  Cð Cố ñịnh
  CN Công nghiệp
  CBCC Cán bộ công chức
  CNH,HðH Công nghiệp hoá, Hiện ñại hoá
  ðVT ðơn vị tính
  ðTNN ðầu tư nước ngoài
  ñ ðồng
  FDI ðầu tư trực tiếp nước ngoài (Foreign Direct Investment)
  GDP Tổng sản phẩm quốc nội (Gross Domestic Products)
  GD&ðT Giáo dục và ñào tạo
  HðND Hội ñồng nhân dân
  KCN Khu công nghiệp
  KDCSHT Kinh doanh cơ sở hạ tầng
  KH&CN Khoa học và công nghệ
  NXB Nhà xuất bản
  ODA Vốn hỗ trợ phát triển (Official Development Assitantce)
  USD ðô la Mỹ
  UBND Uỷ ban nhân dân
  TNC Tập ñoàn xuyên quốc gia
  TBCN Tư bản chủ nghĩa
  XHCN Xã hội chủ nghĩa
  WTO Tổ chức thương mại thế giới
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  vi
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  STT Tên Bảng Trang
  2.1 Cơ cấu FDI vào các nước ñang phát triển20
  2.2 Kết quả thu hút FDI phân theo hình thức ñầu tư25
  2.3 Kết quả thu thút vốn FDI vào Việt Nam phân theo ñịa phương26
  3.1 Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế- xã hội chủ yếu của
  tỉnh thời kỳ 1997-2010 44
  3.2 Lao ñộng ñang làm việc trong ngành kinh tế quốcdân giai ñoạn
  2005-2010 45
  4.1 ðánh giá chất lượng cơ sở hạ tầng57
  4.2 ðánh giá môi trường ñầu tư tại tỉnh Bắc Ninh60
  4.3 ðánh giá hoạt ñộng xúc tiến ñầu tư và phát triển các nguồn lực63
  4.4 ðánh giá hoạt ñộng hỗ trợ doanh nghiệp64
  4.5 Vốn ñầu tư FDI vào tỉnh Bắc Ninh qua các năm70
  4.6 ðầu tư FDI vào tỉnh Bắc Ninh phân theo quốc gia72
  4.7 ðánh giá về hoạt ñộng của Công ty KDCSHT82
  4.8 Tổng hợp mức ñộ thay ñổi môi trường ñầu tư83
  4.9 ðánh giá những hạn chế của người lao ñộng ñịa phương85
  4.10 Thu hút và thúc ñẩy sự phát triển FDI ở Bắc Ninh theo mô hình
  SWOT 88
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  vii
  DANH MỤC CÁC BIỂU ðỒ
  STT Tên biểu Trang
  2.1 Kết quả thu hút vốn FDI vào Việt Nam phân theo ngành 25
  3.1 Tốc ñộ tăng trưởng và phát triển kinh tế 42
  3.2 Cơ cấu GDP tỉnh Bắc Ninh theo 3 khu vực kinh tế43
  4.1 ðầu tư FDI tại Bắc Ninh theo lĩnh vực ñầu tư 71
  4.2 ðầu tư FDI phân theo hình thức ñầu tư 71
  4.3 Tỷ lệ giá trị sản xuất công nghiệp khu vực FDIqua các năm
  (Theo giá thực tế) 74
  4.4 Kết quả thực hiện mục tiêu ñầu tư của doanh nghiệp FDI 76
  4.5 Hướng ñầu tư mở rộng trong tương lai của các doanh nghiệp
  FDI 77
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  1
  1. ðẶT VẤN ðỀ
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài
  Trong thời kỳ ñổi mới, mở cửa, thu hút vốn ñầu tư trực tiếp nước ngoài
  (FDI) ñược coi là một trong những biện pháp khai thác ngoại lực nhằm bổ
  sung và thúc ñẩy nội lực ñể phát triển kinh tế - xãhội. FDI là một bộ phận
  quan trọng trong chính sách kinh tế ñối ngoại của ðảng và Nhà nước Việt
  Nam ñồng thời là nguồn vốn quan trọng ñối với sự nghiệp phát triển kinh tế -
  xã hội. Mở rộng thu hút và nâng cao hiệu quả hoạt ñộng doanh nghiệp có vốn
  FDI là nhiệm vụ có tính lâu dài, gắn liền với công cuộc công nghiệp hoá -
  hiện ñại hoá ñất nước. (Bộ Kế hoạch và ðầu tư, 2008).
  Sau khi Việt Nam gia nhập WTO, hoạt ñộng ñầu tư nước ngoài diễn ra
  trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế có những yếu tố thuận lợi mới,
  tác ñộng tích cực ñến việc thu hút, triển khai ñi vào hoạt ñộng các dự án
  nguồn vốn FDI, ñồng thời cũng ñã xuất hiện một số khó khăn, thách thức cần
  ñược tháo gỡ nhằm tạo ñà tăng trưởng trong các năm tới.
  Từ khi tái lập tỉnh Bắc Ninh (01/01/1997), hoạt ñộng ñầu tư trực tiếp
  nước ngoài (FDI) của Bắc Ninh ñã ñạt ñược nhiều kếtquả quan trọng, góp
  phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi những mục tiêu kinh tế - xã hội của
  tỉnh và ñạt ñược nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, hoạt ñộng ñầu tư trực
  tiếp nước ngoài những năm qua còn bộc lộ những mặt hạn chế, các doanh
  nghiệp FDI chưa phát triển mạnh, chưa bền vững, ñặcbiệt ba năm qua (2008
  – 2010) còn có phần giảm sút so với các năm trước. ðó là: do tác ñộng của
  cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu; nhận thức và quan ñiểm về ñầu tư trực
  tiếp nước ngoài chưa ñược quán triệt ñầy ñủ ở các cấp, các ngành; cơ cấu ñầu
  tư trực tiếp nước ngoài có mặt còn bất hợp lý; hiệuquả tổng thể về kinh tế -
  xã hội của hoạt ñộng FDI còn chưa cao; môi trường ñầu tư chưa thực sự hấp
  dẫn; công tác cán bộ, công tác quản lý nhà nước về FDI còn những bất cập;
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  2
  thủ tục hành chính chưa thực sự thông thoáng.
  Nhằm nghiên cứu thu hút vốn FDI vào tỉnh Bắc Ninh ñồng thời thúc
  ñẩy phát triển ñầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) phát triển trong những năm
  tới và tiếp tục cải thiện môi trường ñầu tư, củng cố niềm tin cho các nhà ñầu
  tư nước ngoài, tạo ñiều kiện ñể thành phần kinh tế này phát triển, ñóng góp
  nhiều hơn vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội; xuất phát từ thực tiễn tỉnh
  Bắc Ninh, học viên lựa chọn ñề tài “THU HÚT VÀ THÚCðẨY PHÁT
  TRIỂN ðẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) VÀO TỈNH BẮC
  NINH” làm nội dung nghiên cứu.
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu
  1.2.1 Mục tiêu chung
  ðề tài nhằm nghiên cứu thực trạng, từ ñó ñề xuất giải pháp tăng cường
  thu hút, thúc ñẩy phát triển ñầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và thúc ñẩy phát
  triển các doanh nghiệp FDI ở tỉnh Bắc Ninh.
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể
  - Góp phần hệ thống hoá các vấn ñề lý luận và thực tiễn về thu hút và
  thúc ñẩy phát triển ñầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).
  - Phân tích thực trạng thu hút và thúc ñẩy phát triển ñầu tư trực tiếp
  nước ngoài (FDI), thúc ñẩy phát triển các doanh nghiệp FDI ở tỉnh Bắc Ninh.
  - ðánh giá các thuận lợi và khó khăn trong thu hút và thúc ñẩy phát
  triển ñầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), thúc ñẩy phát triển các doanh nghiệp
  FDI ở tỉnh Bắc Ninh.
  - Xây dựng những quan ñiểm, giải pháp nhằm ñẩy mạnhhoạt ñộng thu
  hút và thúc ñẩy phát triển ñầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), thúc ñẩy phát
  triển các doanh nghiệp FDI ở tỉnh Bắc Ninh trong bối cảnh mới.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  3
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
  1.3.1 ðối tượng nghiên cứu
  ðối tượng nghiên cứu là các vấn ñề lý luận, các chính sách và thực tiễn
  hoạt ñộng thu hút và thúc ñẩy phát triển ñầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh
  Bắc Ninh.
  Chủ thể nghiên cứu: Các doanh nghiệp ñầu tư trực tiếp nước ngoài
  (FDI) và các cơ quan quản lý ñầu tư nước ngoài trênñịa bàn tỉnh.
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu
  + Nội dung nghiên cứu: Tập trung nghiên cứu những vấn ñề lý luận và
  thực tiễn thuộc phạm vi thu hút và thúc ñẩy phát triển ñầu tư trực tiếp nước
  ngoài (FDI), thúc ñẩy phát triển các doanh nghiệp FDI ở tỉnh Bắc Ninh.
  + Không gian: ñịa bàn tỉnh Bắc Ninh.
  + Thời gian nghiên cứu: Nghiên cứu toàn bộ tình hình, thực trạng ñầu
  tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại tỉnh Bắc Ninh từ khi tái lập tỉnh (1997) ñến
  2010, giải pháp dự kiến áp dụng ñến 2015 và 2020.
  1.4 ðóng góp của ñề tài
  - Làm rõ hơn một số vấn ñề lý luận về thu hút và thúc ñẩy phát triển ñầu
  tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và bài học kinh nghiệm trong nước và quốc tế
  trong thu hút và thúc ñẩy phát triển FDI.
  - Cung cấp hệ thống thông tin, số liệu về thực trạng ñầu tư trực tiếp
  nước ngoài FDI ở Bắc Ninh.
  - Góp phần chỉ ra, làm rõ các yếu tố ảnh hưởng; các thuận lợi cũng như
  các mặt còn hạn chế trong thu hút và thúc ñẩy phát triển FDI.
  - ðưa ra một số ñịnh hướng, giải pháp thu hút và thúc ñẩy phát triển
  ñầu tư trực tiếp nước ngoài FDI giúp chính quyền ñịa phương có các chính
  sách thích hợp trong thu hút và thúc ñẩy phát triểnñầu tư trực tiếp nước ngoài
  (FDI).
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  4
  2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ THU HÚT VÀ
  THÚC ðẨY PHÁT TRIỂN ðẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC
  NGOÀI (FDI)
  2.1 Cơ sở lý luận
  2.1.1 Các khái niệm cơ bản
  2.1.1.1 ðầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)
  ðầu tư nước ngoài nói chung là hoạt ñộng di chuyểnvốn từ nước này
  sang nước khác nhằm thực hiện những mục ñích nhất ñịnh. Vốn ñầu tư nước
  ngoài ñược thể hiện dưới dạng tiền mặt, vật thể hữuhình, các giá trị vô hình
  hoặc các phương tiện ñầu tư khác như trái phiếu, cổphiếu, các chứng khoán
  cổ phần khác. Người bỏ vốn ñầu tư gọi là nhà ñầu tưhay chủ ñầu tư. Nhà ñầu
  tư có thể là một cá nhân, một doanh nghiệp, hay mộttổ chức trong ñó kể cả
  Nhà nước. (Luật ñầu tư, 2005)
  Có hai hình thức ñầu tư nước ngoài chủ yếu là ñầu tư trực tiếp và ñầu
  tư gián tiếp. Trong ñó, ñầu tư trực tiếp của nước ngoài là hình thức phổ biến
  và quan trọng.
  Có nhiều ñịnh nghĩa khác nhau về ñầu tư trực tiếp nước ngoài. Có
  nhiều ý kiến cho rằng, ñầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI – Foreign Direct
  Investment) là việc các công ty ña quốc gia tiến hành ñầu tư ở nước sở tại
  thông qua việc thiết lập liên doanh với các công tycủa nước sở tại, mua các
  công ty của nước sở tại, và có thể thông qua việc thiết lập chi nhánh của mình
  tại nước sở tại. (Luật ñầu tư, 2005)
  Tại Việt Nam, khái niệm ñầu tư trực tiếp nước ngoàihiểu theo quy ñịnh
  của Luật ðầu tư (năm 2005) như sau: “ðầu tư trực tiếp nước ngoài là việc nhà
  ñầu tư nước ngoài ñưa vào Việt Nam vốn bằng tiền hoặc bất kỳ tài sản nào ñể
  tiến hành hoạt ñộng ñầu tư theo quy ñịnh của Luật ðầu tư tại Việt Nam”.
  Như vậy, có thể hiểu khái quát về ñầu tư trực tiếp nước ngoài như sau:
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  5
  ñầu tư trực tiếp nước ngoài là sự di chuyển vốn quốc tế dưới hình thức vốn
  sản xuất thông qua việc nhà ñầu tư ở một nước ñưa vốn vào một nước khác ñể
  ñầu tư, ñồng thời trực tiếp tham gia quản lý, ñiều hành, tổ chức sản xuất, tận
  dụng ưu thế về vốn, trình ñộ công nghệ, kinh nghiệmquản lý nhằm mục
  ñích thu lợi nhuận.
  Lý thuyết về kinh tế học và quản trị ñưa ra nhiều cách tiếp cận khác
  nhau về vấn ñề thu hút và thúc ñẩy phát triển ñầu tư trực tiếp nước ngoài
  (FDI). Trong khi thu thút FDI là vấn ñề thường ñượctiếp cận từ góc ñộ
  “maketing công cộng”, thúc ñẩy phát triển ñầu tư trực tiếp nước ngoài chính
  là thúc ñẩy phát triển các doanh nghiệp FDI, là vấnñề thuộc phạm vi vai trò
  của nhà nước trong nền kinh tế thị trường và kinh tế quản lý. Trên cơ sở hệ
  thống lý thuyết trên ta ñưa ra cách hiểu về thu hútvà thúc ñẩy phát triển ñầu
  tư trực tiếp nước ngoài FDI.
  2.1.1.2 Thu hút ñầu tư trực tiếp của nước ngoài
  Thu hút ñầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ñược hiểulà tạo ra sự hấp
  dẫn của môi trường ñầu tư của ñịa phương ñối với các nhà ñầu tư FDI. Thu
  hút ở ñây còn ñược hiểu là “mời gọi, mở ñường” tạo ñiều kiện thuận lợi cho
  các nhà ñầu tư FDI vào ñịa phương.
  Trên khía cạnh “thu hút” FDI, các nhà ñầu tư FDI có thể ñược coi là
  “khách hàng” của chính quyền các cấp (trung ương hoặc ñịa phương). Theo
  cách tiếp cận “maketing công cộng”, chiến lược maketing hỗn hợp mà các tổ
  chức chính quyền xây dựng ñể thu hút “khách hàng” phải hướng ñến chiến
  lược “sản phẩm” và “xúc tiến”. “Sản phẩm” ở ñây ñược hiểu là những gì mà
  chính quyền có thể cung cấp ñược cho các nhà ñầu tưgồm tài nguyên, vị trí
  ñịa lý, nguồn nhân lực, hệ thống các quy ñịnh chínhsách liên quan ñến ñầu
  tư, cơ sở hạ tầng và các dịch vụ hỗ trợ ñầu tư. Có thể thấy rằng trong các yếu
  tố cấu thành nên “sản phẩm” ở trên, tài nguyên và vị trí ñịa lý là những yếu tố
  mà các cấp chính quyền không tác ñộng ñể thay ñổi ñược. Tuy nhiên, những

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. ðinh Văn Ân: “Hội nhập kinh tế quốc tế và quá trình công nghiệp hoá,
  hiện ñại hoá ở Việt Nam”, Báo cáo tại Hội thảo về tác ñộng của Hội
  nhập kinh tế tháng 06 năm 2004.
  2. Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh: “Báo cáo tổng kết ñầu tư
  nước ngoài hàng năm”;
  3. Ban quản lý các khu công nghiệp – Sở Kế hoạch vàðầu tư:“Báo cáo ñánh
  giá ñầu tư nước ngoài trên ñịa bàn tỉnh Bắc Ninh từkhi tái lập tỉnh Bắc
  Ninh (1997)”
  4. Báo ñiện tử Việt Nam net, www.vnn.vn, trang thông tin kinh tế.
  5. Báo ñiện tử cục ñầu tư nước ngoài, http://fia.mpi.gov.vn/, Trang thông tin
  ñầu tư nước ngoài FDI ;
  6. Bộ Kế hoạch & ðầu tư (2008) - Báo cáo tổng kết ñầu tư nước ngoài ở Việt
  Nam 20 năm.
  7. Bộ Kế hoạch và ðầu tư (2008), “Kỷ yếu 20 năm ñầu tư nước ngoài tại Việt
  Nam” – Nhà xuất bản Thống nhất, Hà Nội;
  8. Bộ Kế hoạch và ðầu tư, “Các Báo cáo tình hình thu hút ñầu tư trực tiếp
  nước ngoài vào Việt Nam qua các năm 2000 - 2010”;
  9. Bộ Kế hoạch và ðầu tư (2008), “20 năm ðầu tư nước ngoài”- ðặc san
  Báo ðầu tư;
  10. Bộ Kế hoạch và ðầu tư (2003), “Kỹ năng xúc tiến ñầu tư”- Nhà xuất bản
  chính trị quốc gia, Hà Nội;
  11. Bộ Kế hoạch và ðầu tư (2004): “Báo cáo tại Diễn ñàn doanh nghiệp” Hà
  Nội, tháng 6 năm 2004.
  12. Bộ Kế hoạch và ðầu tư (MPI) và Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản
  (JICA), 2003, “Nghiên cứu về Chiến lược xúc tiến FDI tại nước
  CHXHCN Việt Nam: Báo cáo cuối cùng”, Hà Nội.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  116
  13. Mai Thế Cường (2005) “cách tiếp cận maketing trong thu hút FDI” Báo
  cáo Diễn ñàn phát triển Việt Nam và ðại học kinh tếquốc dân tháng 2
  năm 2005, Hà Nội.
  14. PGS.TS Trần Thị Minh Châu (2007), “Về Chính sách khuyến khích ñầu
  tư ở Việt Nam”- Nhà xuất bản chính trị quốc gia, Hà Nội;
  15. Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2006), “Kế hoạch phát triển kinh tế
  - xã hội 5 năm 2006-2010”- Cục xuất bản, Bộ Văn hoá Thông tin.
  16. Cục ðầu tư nước ngoài, Hiệp hội Doanh nghiệp ñầu tư nước ngoài, Tạp
  chí Doanh nghiệp ñầu tư nước ngoài (2008), 20 năm ðầu tư nước ngoài
  Nhìn lại và Hướng tới 1987-2007 - Nhà xuất bản Tri thức, Hà Nội;
  17. Cục Thống kê Bắc Ninh, “ Niên giám thống kê Bắc Ninh các năm 1997-
  2010” - Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội.
  18. Mai Ngọc Cường (2000), “Hoàn thiện chính sách và tổ chức thu hút ñầu
  tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam”, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia;
  19. Phạm Ngọc Dũng: “Tài chính quốc gia trong thu hút vốn ñầu tư nước
  ngoài tại Việt Nam, Nghiên cứu kinh tế số 300 Tháng 5/2003.
  20. Phạm Mạnh Dũng, (2004) “Thực trạng và triển vọng môi trường kinh
  doanh và ñầu tư ở Việt Nam,”bài viết cho Diễn ñàn Quốc tế về Tăng
  cường quan hệ kinh tế Việt Nam Nhật Bản - Nâng cao khả năng cạnh
  tranh của nền kinh tế Việt Nam, ngày 4/3/2004, Hà Nội.
  21. ðại học Kinh tế Quốc dân (NEU), (2005)“ðịnh hướng và giải pháp tăng
  cường thu hút ñầu tư của các doanh nghiệp Hoa Kỳ vàchâu Mỹ vào Hà
  Nội,” bản thảo cho ñề tài cùng tên với Sở Khoa học công nghệ thành phố
  Hà Nội, tháng 1/2005, Hà Nội;
  22. Giáo trình Kinh tế phát triển (tập 1), Trường ðại học kinh tế quốc dân,
  NXB. Thống kê, H. 1999.
  23. Nguyễn Thị Hiền (2004), “Hội nhập kinh tế khu vực của một số nước
  ASEAN”- Nhà xuất bản chính trị quốc gia”, Hà Nội;
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  117
  24. Luật ðầu tư nước ngoài năm 1987 - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà
  Nội;
  25. Luật ðầu tư nước ngoài năm 1996 - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà
  Nội;
  26. Luật ðầu tư nước ngoài năm 2000 - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà
  Nội ;
  27. Luật ðầu tư năm 2005 - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội;
  28. Nguyễn Ngọc Mai, “Giáo trình Kinh tế ñầu tư”ðại học kinh tế quốc dân
  Hà Nội.
  29. PGS.TS Nguyễn Thị Nguyệt – TS Từ Quang Phương, “Giáo trình Kinh tế
  ñầu tư”, Trường ðại học Kinh tế quốc dân Hà Nội – Nhà xuất bản ðại
  học kinh tế quốc dân, 2008;
  30. Nguyễn Thị Nhã (2000),“Các ñộng lực và nhân tố chủ yếu tác ñộng tới
  thu hút FDI trên thế giới”- Tạp trí thị trường TC-TT (số 8/2000).
  31. Phùng Xuân Nhạ (2000), “ðầu tư trực tiếp nước ngoài phục vụ công
  nghiệp hoá ở Malayxia”, NXB Thế giới;
  32. Trần Văn Nam (2005), “Quản lý nhà nước ñối với các doanh nghiệp có
  vốn ñầu tư nước ngoài” - Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà Nội;
  33. Phan Hữu Thắng, 2004, “Chiến lược thu hút ñầu tư nước ngoài của Việt
  Nam”bài viết cho Diễn ñàn Quốc tế về Tăng cường quan hệ kinh tế Việt
  Nam - Nhật Bản - Nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế Việt
  Nam, ngày 4/3/2004 Hà Nội.
  34. GS. TS. Kenichi Ohno, GS. TS. Nguyễn Văn Thường(2005), “Hoàn
  thiện chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam”,nhà xuất bản lý luận
  chính trị, Hà Nội;
  35. Nguyễn Văn Tuấn (2005), “ðầu tư trực tiếp nước ngoài với phát triển
  kinh tế ở Việt Nam”- Nhà xuất bản Tư pháp, Hà Nội;
  36. Trần Xuân Tùng (2005), “ðầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam thực
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  118
  trạng và giải pháp”- NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội;
  37. Sở Kế hoạch và ðầu tư Bắc Ninh, “Báo cáo tổng hợp tình hình ñầu tư
  nước ngoài của qua các năm”; "Báo cáo tình hình ñầutư xây dựng cơ
  bản qua các năm"; Báo cáo kinh tế - xã hội của Bắc Ninh qua các năm".
  38. Sở Lao ñộng Thương binh và Xã hội,“Báo cáo tổng hợp về tình hình lao
  ñộng qua các năm;
  39. Vũ Trường Sơn (1997), “ðầu tư trực tiếp nước ngoài với tăng trưởng
  kinh tế ở Việt Nam”- Nhà xuất bản thống kê, Hà Nội;
  40. Nguyễn Trọng Xuân: “ðầu tư trực tiếp nước ngoài với công cuộc công
  nghiệp hoá, hiện ñại hoá ở Việt Nam, NXB. Khoa học xã hội, H. 2002.

  Xem Thêm: Thu hút và thúc đẩy phát triển đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào tỉnh bắc ninh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thu hút và thúc đẩy phát triển đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào tỉnh bắc ninh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status