Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu công tác quản lý xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh bắc ninh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu công tác quản lý xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh bắc ninh

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC QUẢN LÝ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục các chữ viết tắt v
  Danh mục bảng biểu vi
  Danh mục các sơ, biểu ñồ, hộp vii
  1. MỞ ðẦU 1
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2
  1.2.1 Mục tiêu chung 2
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể 2
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
  1.3.1 ðối tượng nghiên cứu 3
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 3
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 4
  2.1 Cơ sở lý luận 4
  2.1.1 Lý luận về xuất khẩu lao ñộng 4
  2.1.2 Lý luận về quản lý xuất khẩu lao ñộng 18
  2.2 Thực tiễn về quản lý xuất khẩu lao ñộng 33
  2.2.1 Kinh nghiệm quản lý xuất khẩu lao ñộng của một số nước 33
  2.2.3 Bài học kinh nghiệm quốc tế chung có thể vậndụng cho Việt
  Nam 56
  3. ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP
  NGHIÊN CỨU 60
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  iv
  3.1 ðặc ñiểm ñịa bàn nghiên cứu 60
  3.1.1 ðặc ñiểm ñiều kiện tự nhiên 60
  3.1.2 ðặc ñiểm kinh tế - xã hội 61
  3.2 Phương pháp nghiên cứu 71
  3.2.1 Phương pháp chọn ñiểm nghiên cứu 71
  3.2.2 Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu 72
  3.2.3 Phương pháp xử lý và phân tích số liệu 73
  3.2.4 Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu 73
  4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 74
  4.1 Thực trạng quản lý xuất khẩu lao ñộng trên ñịabàn tỉnh Bắc
  Ninh 74
  4.1.2 Thực trạng công tác quản lý xuất khẩu lao ñộng trên ñịa bàn tỉnh
  Bắc Ninh 82
  4.2 Giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao công tác quản lý xuất khẩu lao
  ñộng trên ñịa bàn tỉnh Bắc Ninh 111
  4.2.1 Giải pháp từ phía các cơ quan quản lý nhà nước về công tác xuất
  khẩu lao ñộng 111
  4.2.2 Giải pháp quản lý xuất khẩu lao ñộng từ phíadoanh nghiệp 114
  4.2.3 Giải pháp quản lý xuất khẩu lao ñộng từ phíangười lao ñộng 117
  5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 119
  5.1 Kết luận 119
  5.2 Kiến nghị 121
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 123
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  v
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  XKLð : Xuất khẩu lao ñộng
  LðTB&XH : Lao ñộng - Thương binh và Xã hội
  UBND : Ủy ban nhân dân
  BQ : Bình quân
  CC : Cơ cấu
  CN : Công nghiệp
  DV : Dịch vụ
  Lð : Lao ñộng
  NN- PTNT : Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  BCð : Ban chỉ ñạo
  XNK : Xuất nhập khẩu
  HTðT : Hợp tác ñầu tư
  DN : Doanh nghiệp
  TX : Thị xã
  TP : Thành phố
  TN : Thu nhập
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  vi
  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  STT Tên bảng Trang
  2.1 Thu nhập của lao ñộng Inñônêsia chuyển về nước từ khu vực
  chính thức (1996 ñến 1998)45
  2.2 Kết quả xuất khẩu lao ñộng của Việt Nam giai ñoạn 2006-201052
  2.3 Tổng hợp lao ñộng và ngành nghề54
  3.1 Diện tích, dân số, mật ñộ dân số và số ñơn vị hành chính năm 201060
  3.2 Một số chỉ tiêu về số lượng lao ñộng, việc làm năm 2008-201061
  3.3 Cơ cấu lao ñộng tỉnh Bắc Ninh theo khu vực.62
  3.4 Cơ cấu lao ñộng theo nhóm ngành kinh tế năm 2010.63
  3.6 Cơ cấu lao ñộng theo ñộ tuổi tỉnh Bắc Ninh năm 201063
  3.5 Cơ cấu lao ñộng theo giới tính tỉnh Bắc Ninh năm 200664
  3.8 Trình ñộ chuyên môn kỹ thuật của lực lượng lao ñộng tỉnh Bắc
  Ninh tham gia hoạt ñộng kinh tế năm 201065
  3.9 Một số chỉ tiêu về tình trạng thất nghiệp khu vực thành thị ở tỉnh
  Bắc Ninh từ năm 2006 - 201065
  3.10 Kết quả giải quyết việc làm của tỉnh Bắc Ninh qua các năm
  2006-2010 66
  3.11 Tốc ñộ tăng trưởng kinh tế của tỉnh (GDP) bình quân thời kỳ
  1997-2010 68
  3.12 Tốc ñộ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh bình
  quân thời kỳ 1997-2010 69
  3.13 Cơ cấu GDP của tỉnh phân theo khu vực kinh tế thời kỳ 1996-201070
  3.14 Cơ cấu GDP của tỉnh phân theo thành phần kinhtế thời kỳ
  1996-2010 71
  4.1 Một số chỉ tiêu về xuất khẩu lao ñộng tỉnh Bắc Ninh giai ñoạn
  2006-2010 74
  4.2 Số lượng xuất khẩu lao ñộng của Bắc Ninh so vớicả nước75
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  vii
  4.3 Cơ cấu lao ñộng xuất khẩu theo ñộ tuổi giai ñoạn 2006 - 201076
  4.4 Cơ cấu lao ñộng xuất khẩu theo giới tính của tỉnh Bắc Ninh và
  cả nước giai ñoạn 2006 - 201078
  4.5 Cơ cấu lao ñộng xuất khẩu theo ngành nghề của tỉnh Bắc Ninh
  và cả nước 80
  4.6 Bảng tổng hợp xây dựng kế hoạch số lượng lao ñộng ñi XKLð
  giai ñoạn 2006 - 2010 của các huyện/TX/TP85
  4.7 Danh sách các ñơn vị hoạt ñộng xuất khẩu lao ñộng trên ñịa bàn
  tỉnh Bắc Ninh 90
  4.8 Số lao ñộng là người Bắc Ninh ñi xuất khẩu laoñộng tại Hàn
  Quốc từ năm 2006-2010 95
  4.9 Bảng tổng hợp tình hình lao ñộng ñăng ký hợp ñồng cá nhân ñi
  làm việc tại ðài Loan từ năm 2006 - 201097
  4.10 Bảng tổng hợp tình hình thanh lý hợp ñồng tạicác doanh nghiệp
  ñưa lao ñộng ñi làm việc có thời hạn tại nước ngoài98
  4.11 Bảng tổng hợp nội dung ñào tạo và phân phối thời gian của các
  doanh nghiệp hoạt ñộng ñưa lao ñộng ñi làm việc ở nước ngoài100
  4.12 Bảng tổng hợp mức thu tiền môi giới của Công ty ñối với người
  lao ñộng, áp dụng tháng 12/2010103
  4.13 Bảng tổng hợp mức thu tiền dịch vụ của Công ty ñối với người
  lao ñộng, áp dụng tháng 12/2010103
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  viii
  DANH MỤC CÁC SƠ, BIỂU ðỒ, HỘP
  STT Tên sơ ñồ Trang
  2.1 Các loại lao ñộng của các nước xuất khẩu và nhập khẩu lao ñộng6
  2.2 Nguyên nhân dẫn ñến xuất khẩu lao ñộng7
  2.3 Hệ thống quản lý lao ñộng ở nước ngoài của HànQuốc34
  2.4 Quy trình quản lý xuất khẩu lao ñộng của Hàn Quốc36
  2.5 Lao ñộng Inñônêsia ñi làm việc ở nước ngoài bằng con ñường
  hợp pháp 43
  STT Tên biểu ñồ Trang
  4.1 Thị phần lao ñộng xuất khẩu của Việt Nam trên thế giới51
  4.2 Tỷ trọng số lượng lao ñộng xuất khẩu của Bắc Ninh so với cả
  nước giai ñoạn 2006 -201076
  4.3 Cơ cấu lao ñộng xuất khẩu theo tuổi tỉnh Bắc Ninh77
  4.4 Cơ cấu lao ñộng theo giới tính của tỉnh Bắc Ninh giai ñoạn 2006
  - 2010 78
  4.5 Xuất khẩu lao ñộng tỉnh Bắc Ninh chia theo các nước79
  4.6 Cơ cấu lao ñộng xuất khẩu theo ngành nghề của tỉnh Bắc Ninh và
  cả nước 80
  STT Tên hộp Trang
  1 Nhu cầu thị trường XKLð chia theo các huyện/thị xã/thành phố 85
  2 Số lần tổ chức tập huấn các chính sách về XKLð vàsố doanh
  nghiệp hoạt ñộng XKLð ñang tuyển lao ñộng trên ñịa bàn 87
  3 Thu nhập bình quân một tháng của lao ñộng ñi làm việc tại Hàn
  Quốc 96
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  1
  1. MỞ ðẦU
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài
  Trong ñiều kiện quốc tế hoá sản xuất và ñầu tư bùngnổ vào những thập
  kỷ gần ñây, xuất khẩu lao ñộng ñã dần trở thành mộtphần không thể tránh khỏi
  của hệ thống kinh tế thế giới. ðảng và Nhà nước ta ñã xác ñịnh xuất khẩu lao
  ñộng là một lĩnh vực hoạt ñộng kinh tế quan trọng của quốc gia ñã và ñang ñem
  lại những lợi ích kinh tế và xã hội ñáng kể.
  ðối với nước ta, sự phát triển dân số và lao ñộng (với số dân khoảng 86
  triệu người, trong ñó lực lượng lao ñộng chiếm 60%)ñã gây ra những vấn ñề
  kinh tế - xã hội phức tạp và gay gắt không chỉ hiệnnay mà còn trong nhiều năm
  tới. ðể có thể tạo ñược sự cân bằng giữa khả năng về cơ sở vật chất có hạn và
  mức tăng dân số, nguồn lao ñộng ở mức chênh lệch khá cao như hiện nay thì sẽ
  phải tạo ra thêm hàng triệu công ăn việc làm cho người lao ñộng. Trước tình
  hình ñó, xuất khẩu lao ñộng ñóng một vai trò hết sức quan trọng vì nó có thể góp
  phần giải quyết ñược 2 mục tiêu quan trọng của ñất nước.
  Thứ nhất là mục tiêu về kinh tế: xuất khẩu lao ñộnggóp phần mang lại
  nguồn thu ngoại tệ cho quốc gia, tăng thu nhập cho người lao ñộng và gia
  ñình họ.
  Thứ hai là mục tiêu về xã hội: góp phần giải quyết ñược việc làm cho một
  bộ phận không nhỏ lao ñộng trong nước, tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt
  Nam với các nước, củng cố và phát triển cộng ñồng người Việt Nam ở nước
  ngoài hướng về tổ quốc, tạo sự ổn ñịnh cho xã hội
  Chính vì lẽ ñó mà công tác xuất khẩu lao ñộng ñã ñược cụ thể hoá bằng
  Chỉ thị 41/CT/TW của Bộ chính trị, Luật người lao ñộng Việt Nam ñi làm việc ở
  nước ngoài theo hợp ñồng của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 10 ngày
  29/11/2006 và Nghị ñịnh 126/2007/Nð-CP của Chính phủ.
  Bắc Ninh cũng như nhiều ñịa phương khác trong cả nước ñã và ñang dành
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  2
  sự quan tâm ñặc biệt cho vấn ñề lao ñộng, việc làm ở ñịa phương. ðể giải quyết
  việc làm cho lao ñộng ở ñịa phương, Bắc Ninh ñã ñề ra không ít các giải pháp
  như: phát triển các làng nghề thủ công, xây dựng vàmở rộng khu công nghiệp,
  giải quyết việc làm cho lao ñộng sau khi thu hồi ñất . và một trong những biện
  pháp hữu hiệu ñã và ñang ñược Bắc Ninh ñẩy mạnh ñó là xuất khẩu lao ñộng.
  Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích do xuất khẩu lao ñộng mang lại thì
  cũng có không ít những vấn ñề bất cập nảy sinh ñối với Bắc Ninh, một tỉnh nằm
  trong vành ñai phát triển kinh tế của thủ ñô Hà Nộivà tam giác kinh tế của miền
  Bắc (Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh) ñó là: chưa có sự thống nhất về mặt
  nhận thức và tầm quan trọng của xuất khẩu lao ñộng trong các mục tiêu, biện
  pháp và giải quyết việc làm. Thiếu sự phối hợp ñồngbộ giữa các cấp, các ngành,
  các ñơn vị trong công tác xuất khẩu lao ñộng. Cơ chế, chính sách thiếu ñồng bộ,
  cụ thể về công tác quản lý xuất khẩu lao ñộng vv
  Nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương ñẩy mạnh xuấtkhẩu lao ñộng của
  ðảng và Nhà nước. Bắc Ninh cần thiết phải xây dựng một hệ thống các mục
  tiêu, chiến lược và có những cơ chế, chính sách cụ thể, phù hợp với ñiều kiện
  phát triển trước mắt và trong thời gian tới.
  Xuất phát từ thực trạng ñó tôi tiến hành lựa chọn ñề tài: “Nghiên cứu
  công tác quản lý xuất khẩu lao ñộng trên ñịa bàn tỉnh Bắc Ninh”làm luận
  văn thạc sỹ kinh tế cho mình.
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu
  1.2.1 Mục tiêu chung
  Trên cơ sở ñánh giá thực trạng công tác quản lý xuất khẩu lao ñộng, từ ñó
  ñề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệuquả công tác quản lý xuất
  khẩu lao ñộng trên ñịa bàn tỉnh Bắc Ninh.
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể
  - Hệ thống hóa một số vấn ñề lý luận cơ bản và thực tiễn về hoạt ñộng
  xuất khẩu lao ñộng, công tác quản lý xuất khẩu lao ñộng.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  3
  - Phân tích thực trạng công tác quản lý xuất khẩu lao ñộng, xác ñịnh các
  yếu tố ảnh hưởng ñến quản lý xuất khẩu lao ñộng trên ñịa bàn tỉnh Bắc Ninh.
  - Nghiên cứu, ñề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả
  công tác quản lý hoạt ñộng xuất khẩu lao ñộng trên ñịa bàn tỉnh Bắc Ninh.
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
  1.3.1 ðối tượng nghiên cứu
  ðối tượng nghiên cứu trực tiếp là cơ quan quản lý nhà nước về XKLð,
  các ñơn vị ñược phép ñưa lao ñộng ñi làm việc ở nước ngoài, các hộ gia ñình
  có lao ñộng ñang tham gia XKLð và các hộ gia ñình ñã có lao ñộng ñi XKLð
  về nước.
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu
  ðề tài tập trung nghiên cứu thực trạng hoạt ñộng xuất khẩu lao ñộng trên
  ñịa bàn tỉnh Bắc Ninh, nghiên cứu giải pháp chủ yếunhằm tăng cường công tác
  quản lý ñể ñề ra các giải pháp thích hợp.
  Phạm vi không gian: Nghiên cứu trên ñịa bàn tỉnh Bắc Ninh từ các số
  liệu của Sở Lao ñộng - TB và XH, Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh. Bên cạnh ñó,
  tham khảo số liệu của Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Cục Quản lý lao
  ñộng ngoài nước, Trung tâm Lao ñộng ngoài nước. Ngoài ra, ñề tài có tham
  khảo kinh nghiệm của một số nước.
  Phạm vi thời gian: các dữ liệu thu thập, các ñối tượng khảo sát ñược xem
  xét trong giới hạn từ năm 2006 ñến 2010, các giải pháp ñề xuất ñược áp dụng
  cho giai ñoạn từ năm 2011 ñến 2015.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  4
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
  2.1 Cơ sở lý luận
  2.1.1 Lý luận về xuất khẩu lao ñộng
  2.1.1.1 Khái niệm xuất khẩu lao ñộng
  Trong giai ñoạn hiện nay, di dân quốc tế thường gắn liền với quá trình di
  chuyển lao ñộng từ các nước ñang phát triển sang các nước phát triển, từ các
  nước ñông dân, nghèo tài nguyên ñến các nước giàu tài nguyên và thưa dân. Số
  lao ñộng này không chỉ bao gồm những công nhân làm việc giản ñơn mà còn
  cả những lao ñộng kỹ thuật cao, những chuyên gia tạo nên hiện tượng “chảy
  máu chất xám” từ các nước ñang phát triển sang các nước phát triển.
  Di chuyển quốc tế sức lao ñộng là hiện tượng ngườilao ñộng ra nước
  ngoài nhằm mục ñích tìm kiếm việc làm, cho thuê sứclao ñộng ñể kiếm sống.
  Khi ra khỏi một nước, người lao ñộng thường ñược gọi là người xuất cư, còn
  sức lao ñộng của người ñó ñược gọi là sức lao ñộng xuất khẩu.
  Từ những hoạt ñộng di chuyển quốc tế sức lao ñộng tự phát, ñơn lẻ ñã
  trở thành những trào lưu di dân quốc tế. Ngày nay khi di chuyển lao ñộng quốc
  tế ñã trở thành một hiện tượng kinh tế - xã hội phổbiến thì thuật ngữ xuất khẩu
  lao ñộng ra ñời và ñược sử dụng một cách rộng rãi.
  Xuất khẩu lao ñộng là một hoạt ñộng thuộc lĩnh vựckinh tế ñối ngoại, là
  một hình thức ñặc thù của hoạt ñộng xuất khẩu nói chung, trong ñó hàng hóa
  ñem xuất khẩu là sức lao ñộng của người lao ñộng. Xuất khẩu lao ñộng là một
  hoạt ñộng tất yếu khách quan của quá trình di chuyển các yếu tố ñầu vào của
  sản xuất. Nó ñược dùng ñể chỉ một lĩnh vực hoạt ñộng kinh tế của một quốc gia
  do các tổ chức kinh tế thực hiện nhiệm vụ cung ứng lao ñộng cho các tổ chức
  kinh tế của một nước khác có nhu cầu sử dụng lao ñộng nhập khẩu. Trong ñiều
  kiện kinh tế thị trường, hoạt ñộng xuất khẩu lao ñộng ñược thực hiện chủ yếu
  dựa trên cơ sở quan hệ cung - cầu sức lao ñộng.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  5
  Xuất khẩu lao ñộng ñược ñề cập ñến trong luận văn này là sự di chuyển
  lao ñộng và chuyên gia ñến làm việc có thời hạn ở nước ngoài (sau ñây ñược
  gọi chung là xuất khẩu lao ñộng) có tổ chức, hợp pháp thông qua những Hiệp
  ñịnh Chính phủ, hoặc các tổ chức kinh tế ñược cấp giấy phép hoạt ñộng cung
  ứng và tiếp nhận lao ñộng, hoặc thông qua các hợp ñồng nhận thầu khoán
  công trình hoặc ñầu tư ra nước ngoài.
  Xuất khẩu lao ñộng ở nước phát triển: Các nước nàycó xu hướng gửi lao
  ñộng kỹ thuật cao sang các nước chậm phát triển, ñang phát triển ñể lấy thêm
  ngoại tệ. Trường hợp này có thể hiểu là ñầu tư chấtxám có mục ñích, nhằm
  mục tiêu thu hồi lại một phần chi phí ñào tạo cho ñội ngũ chuyên gia trong
  nhiều năm, một phần khác là phát huy năng lực ñội ngũ chuyên gia, công nhân
  kỹ thuật bậc cao ñể tăng thu ngoại tệ, tìm kiếm lợinhuận ở nước ngoài.
  Xuất khẩu lao ñộng ở các nước chậm phát triển và ñang phát triển: Các
  nước này có xu hướng gửi lao ñộng phổ thông, lao ñộng tay nghề bậc trung và
  bậc cao sang các nước nhập khẩu lao ñộng ñể thu tiền công, tăng thu nhập và
  tích lũy ngoại tệ, mặt khác ñể giảm sức ép về nhu cầu việc làm trong nước.
  Mối quan hệ giữa các nước xuất khẩu và nhập khẩu lao ñộng thể hiện qua
  sơ ñồ sau :

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  [1] Bộ Chính trị, Chỉ thị số 41-CT/TW (22/9/1998) về xuất khẩu lao ñộng và chuyên gia
  [2] Bộ Luật lao ñộng nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2007) NXB Tài
  chính, Hà Nội
  [3] Cục Quản lý Lao ñộng ngoài nước, Báo cáo tình hình lao ñộng Việt Nam ñi làm
  việc ở nước ngoài giai ñoạn 2006-2010, Hà Nội tháng12/2010
  [4] ðặng Hồng ðào: “Một số vấn ñề xuất khẩu lao ñộng ở Việt Nam” tạp chí kinh tế
  và phát triển số 92 tháng 2/2005
  [5] Giáo trình kinh tế chính trị Mác Lênin (2005) NXB chính trị quốc gia
  [6] Giáo trình Lý thuyết quản trị kinh doanh, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà nội, 2000
  [7] Luật số 72/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 10 về
  người lao ñộng Việt Nam ñi làm việc ở nước ngoài theo hợp ñồng
  [8] Ngân hàng Thế giới (2002), Toàn cầu hóa, tăng trưởng và nghèo ñói, Nxb Văn
  hóa - Thông tin, Hà Nội
  [9] Nghị ñịnh số 126/2007/Nð-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và
  hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Người lao ñộng Việt Nam ñi làm việc ở
  nước ngoài theo hợp ñồng;
  [10] Nghị ñịnh số 144/2007/Nð-CP ngày 10/9/2007 của Chính phủ quy ñịnh xử phạt vi
  phạm hành chính trong hoạt ñộng ñưa người lao ñộng Việt Nam ñi làm việc ở
  nước ngoài
  [11] Nguyễn Thị Hồng Bích (2007) XKLð của một số nước ðông Nam Á - Kinh
  nghiệm và bài học: trung tâm nghiên cứu quốc tế và khu vực
  [12] Nguyễn Văn ðiền, Nguyễn Ngọc Quân (2004) giáo trìnhquản trị nhân lực, trường
  ñại học kinh tế quốc dân NXB Thống kê, Hà Nội
  [13] Quyết ñịnh số 19/2007/Qð-BLðTBXH ngày 18/7/2007 củaBộ Lao ñộng - TB
  và XH về việc ban hành Quy ñịnh về tổ chức bộ máy hoạt ñộng ñưa người lao
  ñộng ñi làm việc ở nước ngoài và bộ máy chuyên trách ñể bồi dưỡng kiến thức
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  124
  cần thiết cho người lao ñộng trước khi ñi làm việc ở nước ngoài
  [14] Tạp chí Việc làm ngoài nước, Cục Quản lý Lao ñộng ngoài nước, Bộ Lao ñộng
  Thương binh và Xã hội, từ năm 2001 ñến năm 2010
  [15] Thông tư 21/2007/TT-BLðTBXH ngày 08/10/2007 của Bộ Lao ñộng - Thương
  binh và Xã hội hướng dẫn chi tiết một số ñiều của Luật người lao ñộng Việt Nam
  ñi làm việc ở nước ngoài theo hợp ñồng và Nghị ñịnhsố 126/2007/Nð-CP ngày
  01/8/2007 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của
  Luật Người lao ñộng Việt Nam ñi làm việc ở nước ngoài theo hợp ñồng
  [16] Thông tư liên tịch số 16/2007/TTLT-BLðTBXH-BTC ngày04/9/2007 của Bộ
  Lao ñộng - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính quy ñịnh cụ thể về tiền môi
  giới và tiền dịch vụ trong hoạt ñộng ñưa lao ñộng Việt Nam ñi làm việc ở nước
  ngoài theo hợp ñồng
  [17] Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BLðTBXH-NNNNVN ngày 04/9/2007 của
  Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy
  ñịnh việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp và tiền ký quỹ của
  người lao ñộng ñi làm việc ở nước ngoài theo hợp ñồng
  [18] Tiền phong, số ra ngày 14/08/2003 (Theo Asia Time)
  [19] Tổ chức Lao ñộng Quốc tế, một số tài liệu về chính sách và quản lý việc làm
  ngoài nước giới thiệu tại hội thảo quốc tế tổ chức tại Hà Nội từ 19-23/3/2001
  [20] Tô Xuân Dân, Vũ Chí Lộc (1997), Quan hệ Kinh tế Quốc tế Lý thuyết và thực
  tiễn, Nxb Hà Nội, tr.96-107
  [21] Trần Văn Hằng (2004), “Những ñiều cần biết về thị trường lao ñộng Hàn Quốc”,
  Thông tin khoa học chọn lọc và xã hội, 9/2004
  [22] Webside http://ttldnnvietnam.gov.vncủa Trung tâm Lao ñộng ngoài nước thuộc
  Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội
  [23] Webside http://www.dolab.gov.vncủa Cục Quản lý lao ñộng ngoài nước thuộc
  Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội
  [24] Webside http://www.molisa.gov.vncủa Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội

  Xem Thêm: Nghiên cứu công tác quản lý xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh bắc ninh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu công tác quản lý xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh bắc ninh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status