Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu khả năng tiếp cận thị trường tiêu thụ sản phẩm của các trang trại trên địa bàn huyện lạng giang, tỉnh bắc giang

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu khả năng tiếp cận thị trường tiêu thụ sản phẩm của các trang trại trên địa bàn huyện lạng giang, tỉnh bắc giang

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÁC TRANG TRẠI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LẠNG GIANG, TỈNH BẮC GIANG
  Mô tả bị lỗi font vài chữ chứ tài liệu không bị lỗi nhé

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ðOAN i
  LỜI CẢM ƠN ii
  MỤC LỤC . iii
  DANH MỤC BẢNG vi
  DANH MỤC BIỂU ðỒ, SƠ ðỒ viii
  DANH MỤC HỘP . vii i
  KÝ HIỆU CÁC TỪ VIẾT TẮT ix
  MỞ ðẦU 1
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài . 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu . 3
  1.2.1 Mục tiêu chung 3
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể 3
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
  1.3.1 ðối tượng nghiên cứu 3
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu . 3
  1.4 Câu hỏi nghiên cứu . 4
  2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TIẾP CẬN THỊ
  TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÁC TRANG
  TRẠI 5
  2.1 Cơ sở lý luận về tiếp cận thị trường của các trang trại .5
  2.1.1. Khái niệm, vai trò của phát triển kinh tế trang trại . 5
  2.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng ñến khả năng tiếp cận thị trường của
  trang trại .16
  2.2 Cơ sở thực tiễn 23
  2.2.1 Kinh nghiệm tăng cường khả năng tiếp cận thịtrường cho các
  trang trại trên thế giới 23
  2.2.2 Thực tiễn tiếp cận thị trường của các trang trại ở Việt Nam .26
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  iv
  3. ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29
  3.1 ðặc ñiểm ñịa bàn nghiên cứu . 29
  3.1.1 ðiều kiện tự nhiên .29
  3.1.2 ðiều kiện kinh tế - xã hội của huyện Lạng Giang .32
  3.2 Phương pháp nghiên cứu của ñề tài 40
  3.2.1 Chọn ñiểm, chọn mẫu nghiên cứu .40
  3.2.2 Phương pháp thu thập số liệu 41
  3.2.3 Phương pháp xử lý số liệu .43
  3.2.4 Phương pháp phân tích số liệu 43
  3.3 Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu 44
  3.3.1 Nhóm chỉ tiêu ñánh giá giá trị sản xuất của trang trại 44
  3.3.2 Nhóm chỉ tiêu ñánh giá khả năng tiếp cận thịtrường của các
  trang trại .44
  4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 47
  4.1 Khái quát tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của các
  trang trại trên ñịa bàn huyện Lạng Giang . 47
  4.1.1 Tình hình phát triển trang trại .47
  4.1.2 Khái quát tình hình sản xuất của các trang trại trên ñịa bàn
  huyện Lạng Giang .50
  4.1.3 Tình hình tiêu thụ sản phẩm của các trang trại .53
  4.2 ðánh giá khả năng tiếp cận thị trường của các trang trại
  trên ñịa bàn huyện Lạng Giang 60
  4.2.1 Khái quát các trang trại ñiều tra .60
  4.2.2 Thực trạng tiếp cận thị trường tiêu thụ sản phẩm của các trang
  trại trên ñịa bàn huyện Lạng Giang . 64
  4.2.3 ðánh giá kết qủa tiếp cận thị trường của cáctrang trại huyện
  Lạng Giang .86
  4.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng ñến khả năng tiếp cận thị trường của các
  trang trại .95
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  v
  4.3 Một số giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận thị trường tiêu
  thụ sản phẩm cho các trang trại . 105
  4.3.1 Quan ñiểm và ñịnh hướng phát triển kinh tế trang trại huyện
  Lạng Giang 105
  4.3.2 Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao khả năng tiếp cận thị
  trường của các trang trại trên ñịa bàn huyện Lạng Giang .106
  5. KẾT LUẬN . 112
  5.1 Kết luận 112
  5.2 Một số kiến nghị . 113
  5.2.1 ðối với cơ quan chính quyền 113
  5.2.2 ðối với các trang trại .114
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 115
  PHỤ LỤC 1: SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP CHO ðIỂM ðỂ ðÁNH
  GIÁ KHẢ NĂNG TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG CỦA CÁC
  TRANG TRẠI 117
  Phụ lục 2: BẢNG HỎI PHỎNG VẤN CHỦ TRANG TRẠI 120
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  vi
  DANH MỤC BẢNG
  Bảng 3.1 Tài nguyên ñất ñai huyện Lạng Giang năm 2010 .31
  Bảng 3.2 Tình hình sử dụng ñất của huyện qua 3 năm 2008 - 2010 33
  Bảng 3.3 Dân số, lao ñộng của huyện Lạng Giang thờikỳ 2008-2010 34
  Bảng 3.4 Giá trị sản xuất nông nghiệp trên ñịa bànhuyện theo giá hiện
  hành phân theo ngành kinh tế năm 2010 .38
  Bảng 3.5 Số lượng trang trại huyện Lạng Giang và sốlượng trang trại
  ñiều tra .40
  Bảng 4.1 Số lượng và cơ cấu các loại hình trang trại huyện Lạng Giang
  năm 2010 48
  Bảng 4.2 Tình hình sản xuất của các trang trại huyện Lạng Giang năm
  2010 .51
  Bảng 4.3 Thông tin cơ bản của các trang trại ñiều tra năm 2010 .62
  Bảng 4.4 Hoạt ñộng tìm hiểu thị trường tiêu thụ sảnphẩm của các trang
  trại 65
  Bảng 4.5 Tình hình thu thập thông tin của các trangtrại 72
  Bảng 4.6 Số lượng trang trại sử dụng các hình thức quảng cáo .76
  Bảng 4.7 Mức ñộ tìm kiếm thị trường mới của các trang trại 78
  Bảng 4.8 Các hình thức liên kết của trang trại 82
  Bảng 4.9 Mức ñộ duy trì liên kết 84
  Bảng 4.10 Nhu cầu và thực tế các trang trại ñược tập huấn .86
  Bảng 4.11 Mức ñộ tiếp cận thị trường của các trang trại huyện Lạng
  Giang 87
  Bảng 4.12 Mối liên hệ giữa khả năng tiếp cận thị trường và kết quả sản
  xuất kinh doanh của các trang trại . 88
  Bảng 4.13 Mối liên hệ giữa khả năng tiếp cận và giábán 89
  Bảng 4.14 Giá bán của các sản phẩm với từng nhóm khách hàng .92
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  vii
  Bảng 4.15 Mối liên hệ giữa khả năng tiếp cận thị trường và số lượng thị
  trường tiếp cận ñược 93
  Bảng 4.16 Mối liên hệ giữa khả năng tiếp cận thị trường và sản lượng
  hàng hóa bán ñược hàng năm của các trang trại 94
  Bảng 4.17 Mối liên hệ giữa họat ñộng ký kết hợp ñồng tiêu thụ sản
  phẩm với khả năng tiếp cận thị trường của các trangtrại .95
  Bảng 4.18 Mức ñộ ảnh hưởng của các yếu tố thuộc về bản thân chủ
  trang trại ñến khả năng tiếp cận thị trường của cáctrang trại
  huyện Lạng Giang 97
  Bảng 4.19 Mức ñộ ảnh hưởng của một số yếu tố thuộc về trang trại ñến
  khả năng tiếp cận thị trường của các trang trại huyện Lạng
  Giang 100
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  viii
  DANH MỤC BIỂU ðỒ, SƠ ðỒ
  Hình số 3.1 Biều ñồ giá trị sản xuất dịch vụ theo cơ cấu ngành . 37
  Sơ ñồ 4.1 Cấu trúc kênh tiêu thụ của các trang trạihuyện Lạng Giang . 55
  DANH MỤC HỘP
  Hộp 1: Ý kiến của các trang trại về thời ñiểm bán sản phẩm . 66
  Hộp 2:Ý kiến của các trang trại về việc tìm hiểu nhu cầu thị trường tiêu thụ 68
  Hộp 3: Ý kiến của các trang trại về lựa chọn ñối tác kinh doanh . 71
  Hộp 4: Ý kiến của các trang trại về việc thu thập thông tin . 72
  Hộp 6: Ý kiến của các trang trại về việc cạnh tranhtrên thị trường tiêu thụ 90
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  ix
  KÝ HIỆU CÁC TỪ VIẾT TẮT
  BVTV Bảo vệ thực vật
  BQ1TT Bình quân một trang trại
  CC Cơ cấu
  CNXH Chủ nghĩa xã hội
  CTCP Công ty cổ phần
  DS Dân số
  ðVT ðơn vị tính
  HTX Hợp tác xã
  Lð Lao ñộng
  NH CSXH Ngân hàng Chính sách xã hội
  NH NN
  & PTNT Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
  ngñ Nghìn ñồng
  NTTS Nuôi trồng thủy sản
  PTNT Phát triển nông thôn
  SL Số lượng
  TCTT Tiếp cận thị trường
  TT Trang trại
  TTSP Tiêu thụ sản phẩm
  Trñ Triệu ñồng
  UBND Ủy ban nhân dân
  XHCN Xã hội chủ nghĩa
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  1
  MỞ ðẦU
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài
  Nền nông nghiệp Việt Nam trong những năm vừa qua ñãcó một bước
  phát triển ñáng kể, nông sản Việt Nam ñã có mặt ở thị trường hơn 100 quốc
  gia trên thế giới. Tuy nhiên, xét về tính hiệu quả trong sản xuất nông sản nước
  ta ở các thị trường trên còn rất khiêm tốn và có khoảng cách khá xa so với
  tiềm năng. Có thể nói nguyên nhân chính của vấn ñề là trình ñộ sản xuất nông
  sản hàng hóa của nông dân còn ở mức thấp, sự tiếp cận thị trường của họ còn
  khá lúng túng.
  Trang trại là hình thức sản xuất ở mức ñộ cao hơn so với kinh tế hộ. Tuy
  nhiên phần lớn các trang trại ở Việt Nam chưa có thói quen về sản xuất hàng
  hóa lớn, kinh nghiệm hợp ñồng sản xuất hàng hóa chưa nhiều và sự tùy tiện
  trong sản xuất, thực hiện hợp ñồng là ñiều dễ thấy.Chủ trang trại không có
  những nguồn thông tin chuẩn xác và tin cậy, bảo ñảmtrong việc lựa chọn các
  yếu tố ñầu vào trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.Sự hạn chế về năng lực tiếp
  cận thị trường trong sản xuất và tiêu thụ nông sản ñã không phát huy hết lợi thế
  so sánh của sản phẩm và cũng không tận dụng ñược những tác ñộng tốt do quá
  trình gia nhập kinh tế quốc tế mang lại mà còn gây nên sự thiệt thòi lớn ñối với
  trang trại. Một hiện tượng dễ thấy là trong những năm gần ñây khi cơ chế kinh
  tế thị trường mới xuất hiện, sản phẩm làm ra chưa nhiều mà hiện tượng dư
  cung cục bộ ñã xảy ra khá phổ biến, ñặc biệt là ñốivới rau vụ ñông, quả, lúa
  gạo ñồng bằng sông Cửu Long, cà phê ðiều ñó cho thấy thị trường nông sản
  Việt Nam còn nhiều yếu kém.
  Nhận thấy vai trò to lớn của kinh tế trang trại, chính phủ cũng ñã có nhiều
  chính sách hỗ trợ phát triển như nghị quyết số 03/2000/NQ-CP ngày 20/02/2000
  của Chính phủ, thông tư số 69/2000/TTLT/BNN-TCTK ngày 23/06/2000 của
  Bộ Nông nghiệp, thông tư số 82/2000/TT-BTC ngày 14/08/2000 của Bộ Tài
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  2
  chính, quyết ñịnh số 423/2000/Qð-NHNN1 ngày 22/09/2000 của Thống ñốc
  Ngân hàng nhà nước, thông tư số 61/2000/TT.BNN/KH ngày 06/06/2000 của
  Bộ Nông nghiệp, chỉ thị số 10/2000/CT-NHNN14 ngày 24/08/2000 của Thống
  ñốc Ngân hàng nhà nước tuy nhiên những chính sách hỗ trợ cho tiêu thụ sản
  phẩm nông sản còn ở mức hạn chế.
  Tỉnh Bắc Giang là một trong bốn tỉnh có nhiều mô hình trang trại nhất
  trên cả nước, số lượng trang trại không ngừng tăng lên, từ 377 trang trại năm
  2002 lên 3064 trang trại năm 2008 (Sở Nông nghiệp tỉnh Bắc Giang năm
  2009) thu hút ñược hàng chục nghìn lao ñộng, thu nhập hàng trăm tỷ ñồng .
  Các mô hình trang trại ở Bắc Giang hiện nay có mô hình kinh doanh tổng
  hợp, mô hình cây ăn quả, mô hình thuỷ sản, mô hình chăn nuôi, tập trung
  nhiều ở Yên Thế, Lục Ngạn, Hiệp Hoà, Lạng Giang. Trong ñó huyện Lạng
  Giang là huyện có số lượng trang trại khá lớn, loạihình sản xuất phong phú,
  thị trường tiêu thụ sản phẩm thuận lợi. Song song với những kết quả to lớn ở
  trên, nhiều vấn ñề mới phát sinh trong quá trình phát triển các trang trại ở Bắc
  Giang cũng ñang là một trở ngại lớn, ñặc biệt là vấn ñề tiếp cận thị trường của
  các trang trại. Số lượng và quy mô các trang trại ởBắc Giang ngày càng gia
  tăng, ñồng nghĩa với lượng cung nông sản sẽ tăng nhanh trong thời gian tới và
  vấn ñề tìm kiếm thị trường càng trở nên cấp thiết. Nhằm tránh những rủi ro,
  thiệt hại lớn ñồng thời phát huy ñược lợi ích mà quá trình hội nhập kinh tế
  quốc tế mang lại thì vấn ñề nâng cao khả năng tiếp cận thị trường cho các
  trang trại là ñiều hết sức cần thiết.
  Nhận thức ñược tầm quan trọng của việc tiếp cận thịtrường trong sản xuất
  và tiêu thụ nông sản ở Bắc Giang và sự thiếu vắng các nghiên cứu về vấn ñề nêu
  trên là một khiếm khuyết cần ñược giải quyết. Chínhvì vậy tôi tiến hành nghiên
  cứu ñề tài “Nghiên cứu khả năng tiếp cận thị trường tiêu thụ sản phẩm của
  các trang trại trên ñịa bàn huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang”.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  3
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu
  1.2.1 Mục tiêu chung
  Nghiên cứu khả năng tiếp cận thị trường tiêu thụ nông sản của trang trại
  trên ñịa bàn huyện Lạng Giang, phát hiện những thuận lợi và khó khăn trong
  việc tiếp cận thị trường tiêu thụ, từ ñó ñề xuất giải pháp hữu hiệu nâng cao khả
  năng tiếp cận thị trường tiêu thụ của các trang trại.
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể
  - Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về khả năng tiếp cận thị
  trường tiêu thụ của các trang trại .
  - ðánh giá thực trạng khả năng tiếp cận thị trườngtiêu thụ sản phẩm
  của các trang trại trên ñịa bàn huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.
  -ðề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng tiếp cận thị trường
  tiêu thụ của các trang trại huyện Lạng Giang, Bắc Giang.
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
  1.3.1 ðối tượng nghiên cứu
  - Khả năng tiếp cận thị trường tiêu thụ của các trang trại trên ñịa bàn
  huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu
  1.3.2.1 Phạm vi không gian
  ðề tài nghiên cứu trên phạm vi huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.
  1.3.2.2 Phạm vi thời gian
  ðề tài tiến hành thu thập số liệu qua 3 năm 2008 - 2010
  1.3.2.2 Phạm vi nội dung
  Do thời gian có hạn nên ñề tài tập trung chủ yếu vào vấn ñề khả năng
  tiếp cận thị trường tiêu thụ sản phẩm của các trangtrại chăn nuôi, trang trại trồng
  trọt (cây ăn quả), trang trại thủy sản và trang trại tổng hợp trên ñịa bàn huyện
  Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  4
  1.4 Câu hỏi nghiên cứu
  - Thực trạng khả năng tiếp cận thị trường tiêu thụ sản phẩm của các
  trang trại ở ñây ra sao?
  - Yếu tố nào ảnh hưởng ñến khả năng tiếp cận thị trường của các
  trang trại? Yếu tố nào là quan trọng nhất? Yếu tố nào có thể thay ñổi?
  - Thị trường tiêu thụ sản phẩm của các trang trại ởñây như thế nào?
  - Những thuận lợi và khó khăn ñối với các các trangtrại khi tiếp cận
  thị trường tiêu thụ sản phẩm?
  - ðể nâng cao khả năng tiếp cận thị trường của các trang trại thì cần
  phải làm gì?
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  5
  2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TIẾP CẬN THỊ
  TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÁC TRANG TRẠI
  2.1 Cơ sở lý luận về tiếp cận thị trường của các trang trại
  2.1.1. Khái niệm, vai trò của phát triển kinh tế trang trại
  2.1.1.1 Khái niệm:
  * Trang trại
  Có nhiều quan ñiểm khác nhau về khái niệm trang trại. Trong bài “Một
  số kiến thức bước ñầu về lý luận kinh tế trang trại” ñã viết: “Trang trại là một
  hình thức tổ chức sản xuất sản phẩm hàng hóa, tư liệu sản xuất thuộc quyền
  sở hữu hoặc quyền sử dụng của một người chủ ñộc lập, sản xuất ñược tiến
  hành trên quy mô, diện tích ruộng ñất và các yếu tốsản xuất tập trung ñủ lớn,
  với cách tổ chức quản lý tiến bộ và trình ñộ kỹ thuật cao, hoạt ñộng tự chủ và
  luôn gắn với thị trường”.
  * Kinh tế trang trại: Kinh tế trang trại là hình thức tổ chức sản xuất
  hàng hóa trong nông nghiệp, nông thôn, chủ yếu dựa vào trang trại gia ñình,
  nhằm mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả sản xuất trong lĩnh vực trồng
  trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, trồng rừng, gắn sản xuất với chế biến và
  tiêu thụ nông, lâm, thủy sản.
  2.1.1.2 Vai trò của phát triển kinh tế trang trại:
  Trải qua hàng mấy thập kỷ phát triển ñến nay, kinhtế trang trại tiếp tục
  phát triển ở những nước tư bản công nghiệp lâu ñời cũng như các nước ñang
  phát triển, các nước công nghiệp mới và ñi vào các nước XHCN với cơ cấu và
  quy mô sản xuất khác nhau.
  Kinh tế trang trại từ loại hình cơ sở sản xuất nông nghiệp của hộ nông
  dân, hình thành và phát triển trong ñiều kiện nền kinh tế thị trường từ phương
  thức sản xuất này thay thế phương thức sản xuất phong kiến. Trang trại ñược
  hình thành từ cơ sở của hộ tiểu nông. Sau khi phá bỏ cái vỏ bọc sản xuất tự
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  6
  cấp, tự túc khép kín vươn lên sản xuất nhiều nông sản hàng hóa tiếp cận với
  thị trường, từng bước thích nghi với nền kinh tế cạnh tranh, lúc này kinh tế
  trang trại càng khẳng ñịnh ñược vai trò quan trọng trên thế giới.
  Minh họa ở một số nước như: Ở Mỹ, trang trại sử dụng trên 65% quỹ
  ñất nông nghiệp, tạo ra khoảng 70% giá trị nông sảncủa cả nước. Nước Pháp
  với 98.000 trang trại, sản xuất ra một lượng nông sản nhiều gấp 2,2 lần so với
  nhu cầu trong nước với tỷ suất hàng hóa về hạt ngũ cốc là 95%, thịt sữa 70 -80 %, rau quả trên 70%; Hà Lan hiện nay có trên 128.000 trang trại, trong ñó
  tiêng trang trại trồng hoa có 1.500 trang trại, hàng năm sản xuất ra 7 tỷ bông
  hoa các laoi và 600 triệu chậu hoa với 70% sản phẩmdành cho thị trường
  xuất khẩu.
  Thời kỳ 1993 – 1995, ở các nước Châu Á: Nhật Bản trang trại sử dụng
  tới 4 triệu lao ñộng, chiếm 3,7% dân số cả nước, ñảm bảo lương thực và thực
  phẩm cho 125 triệu người; tại Malaixia, ñiểm mạnh của trang trại nước này là
  loại hình trang trại trồng cây công nghiệp, hàng năm tạo ra trên 4 triệu tấn dầu
  cọ (chiếm 75% sản lượng của thế giới), 1,6 ñến 1,8 triệu tấn mủ cao su,
  274.000 tấn ca cao, 72.000 tấn dứa quả và 23.000 tấn hồ tiêu (Nguyễn ðình
  ðiền – Trần ðức – Trần Huy Năng, 1993; Trần ðức, 1995).
  Minh họa trên khẳng ñịnh vai trò to lớn của kinh tế trang trại. Kinh tế
  trang trại ñã có ñóng góp to lớn cho nền sản xuất nông nghiệp nói riêng và
  nền sản xuất xã hội nói chung, sự ñóng góp này có ýnghĩa tích cực ở cả ba
  măt: Kinh tế - xã hội – môi trường, cụ thể ở từng mặt như sau:
  Về mặt kinh tế: Trang trại góp phần chuyển dịch cơcấu kinh tế, phát
  triển cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, tạo nên những vùng chuyên
  canh, tập trung hàng hóa lớn. Mặt khác nó còn góp phần thúc ñẩy phát triển
  công nghiệp, ñặc biệt là công nghiệp chế biến và dịch vụ phát triển ở nông
  thôn. Do vây, việc phát triển kinh tế trang trại góp phần tích cực thúc ñẩy sự
  tăng trưởng và phát triển của nông nghiệp và kinh tế nông thôn.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  7
  Về mặt xã hội: Phát triển kinh tế trang trại góp phần quan trọng làm
  tăng số hộ giầu trong nông thôn, tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho một
  bộ phận dân cư nông thôn Mặt khác, phát triển kinh tế trang trại còn thúc
  ñẩy phát triển phát triển kết cấu hạ tầng trong nông thôn và tạo ra thế hệ nông
  dân kiểu mới mà chủ trang trại là ñại diện tiêu biểu với ñặc ñiểm là: có kiến
  thức, có ý chí quyết tâm cao, có tính hợp tác cao, có khả năng tổ chức quản lý
  sản xuất nông nghiệp, là tấm gương ñể các hộ nông dân noi theo. Như vậy,
  phát triển kinh tế trang trại góp phần tích cực vàoviệc giải quyết các vấn ñề
  xã hội và ñổi mới bộ mặt nông thôn.
  Về mặt môi trường: phát triển kinh tế trang trại góp phần tích cực vào
  việc cải tạo môi trường, bảo vệ môi trường sinh thái của trái ñất, tăng hiệu
  quả sử dụng tài nguyên ñất.
  2.1.2 Tiếp cận thị trường tiêu thụ sản phẩm của cáctrang trại
  2.1.2.1 Khái niệm, ñặc ñiểm thị trường nông sản
  * Khái niệm Thị trường
  ðứng trên mỗi quan ñiểm, mỗi góc ñộ khác nhau thì có những khái niệm
  khác nhau về thị trường, dưới ñây là một số khái niệm về thị trường mà ta
  thường gặp.
  Theo kinh tế vĩ mô: Thị trường là nơi chứa ñựng tổng cung và tổng cầu.
  Theo quan ñiểm kinh tế học: Thị trường bao gồm tất cả người mua
  (người có cầu), người bán (người có cung) có hoạt ñộng trao ñổi với nhau các
  hàng hóa hay dịch vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu cho nhau.
  Theo quan ñiểm Marketing: Thị trường là tập hợp những người hiện
  ñang mua và sẽ mua một loại sản phẩm hay dịch vụ nào ñó.
  Theo quan ñiểm phân chia ñịa lý: Thị trường là vị trí ñịa lý mà qua ñó
  cung cầu gặp gỡ nhau và thỏa mãn.
  Theo quan ñiểm giao dịch: Thị trường là tập hợp những người mua
  thực sự hay tiềm năng ñối với một sản phẩm.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Bộ Nông nghiệp và PTNT – Tổng cục Thống kê (2000), Thông tư
  69/2000/TTLT/BNN-TCTK, ngày 13/6/2000.
  2. Bộ Nông nghiệp và PTNT (2003), Thông tư 74/2003/TT-BNN, ngày
  04/7/2003
  3. Mai Thanh Cúc, Quyền ðình Hà (2005). Giáo trình phát triển nông thôn,
  NXB Nông nghiệp Hà Nội.
  4. Nguyễn Nguyên Cự, 2005. Giáo trình Marketing nông nghiệp, NXB Nông
  Nghiệp Hà Nội, 2005.
  5. Trần Hữu Cường, Khoa KT&PTNT, trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội,
  Tác ñộng của tiếp cận thị trường ñến năng suất tổngcộng của các trang
  trại trên ñịa bàn Hà Nội.
  6. ðinh Văn ðãn (2005). Giáo trình kinh tế thương mại - dịch vụ, NXB Nông
  nghiệp Hà Nội.
  7. Nguyễn ðình ðiền – Trần ðức – Trần Huy Năng (1993), Kinh tế trang trại
  gia ñình trên thế giới và Châu Á
  8. Trần ðức (1995), Trang trại gia ñình ở Việt Nam và trên thế giới
  9. Nguyễn Vũ ðiển (2007), Nghiên cứu một số giải pháp chủ yếu nhằm phát
  triển các trang tr ại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang; Luận văn thạc sỹ
  khoa học nông nghiệp, ðHNN Hà Nội, 2007
  10. Giáo trình Maketing căn bản, 2000, NXB Thanh Niên
  11. Vũ Văn Giới (2009), Nâng cao khả năng tiếp cận thị trường của phụ nữ
  nông thôn xã Tiến Dũng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang; Báo cáo tốt
  nghiệp khóa 50; ðHNN Hà Nội, 2009.
  12. FAO (1989). Guidelines for fish marketing department; paper presented
  by E.Ruckes as part of the Workshop on fishery credit and marketing
  development, Bangkok, Thailand (13-17 November 1989), 16pp.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  116
  13. Tống Thị Huệ (2009), Nghiên cứu năng lực tiếp cận thị trường của phụ nữ
  nông thôn xã Hải Nam, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam ðịnh:Báo cáo tốt
  nghiệp khóa 50; ðHNN Hà Nội, 2009.
  14. Philip Kotler, 2007, Marketing căn bản, NXB Laoñộng – xã hội.
  15. Robert W.Bly, 2006, Hướng dẫn hoàn hảo phương pháp tiếp cận thị
  trường, NXB Lao ñộng – Hà Nội
  16. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2011, Báo cáo Thực trạng và
  giải pháp phát triển kinh tế trang trại tỉnh Bắc Giang năm 2010.
  17. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2011, Hệ thống văn bản chính
  sách phát triển kinh tế trang trại của trung ương và tỉnh Bắc Giang năm
  2010.
  18. Từ ñiển tiếng việt, năm 1998, nhà xuất bản ðà Nẵng
  19. Tổng cục thống kê (2011), Niên giám thống kê tỉnh Bắc Giang năm 2010,
  NXB Thống kê, Hà Nội
  20. Báo Bắc Giang, 2009, Những nông dân thời @,
  http://www.baobacgiang.com.vn/271/55599.bgoTruy cập ngày 15 tháng 3
  năm 2011.
  21. Thanh Tú, 2009, Phụ nữ nông thôn Ugranda tiếp cận công nghệ cao
  http://vietbao.vn/Vi-tinh-Vien-thong/Phu-nu-nong-thon-Uganda-tiep-can-cong-nghe-caoTruy cập ngày 15 tháng 3 năm 2011.

  Xem Thêm: Nghiên cứu khả năng tiếp cận thị trường tiêu thụ sản phẩm của các trang trại trên địa bàn huyện lạng giang, tỉnh bắc giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu khả năng tiếp cận thị trường tiêu thụ sản phẩm của các trang trại trên địa bàn huyện lạng giang, tỉnh bắc giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status