Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phát triển nuôi cá theo hướng bền vững huyện tân yên tỉnh bắc giang

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển nuôi cá theo hướng bền vững huyện tân yên tỉnh bắc giang

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: PHÁT TRIỂN NUÔI CÁ THEO HƯỚNG BỀN VỮNG HUYỆN TÂN YÊN TỈNH BẮC GIANG

  MỤC LỤC
  Trang
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục các chữ viết tắt v
  Danh mục các bảng vii
  Danh mục các ñồ thị ix
  1. ðẶT VẤN ðỀ 1
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài nghiên cứu1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2
  1.3 Câu hỏi nghiên cứu 3
  1.4 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu3
  2. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU5
  2.1 Một số vấn ñề lý luận cơ bản5
  2.2 Cơ sở thực tiễn 22
  2.3 Nhận xét rút ra từ nghiên cứu lý luận và thực tiễn35
  3. ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU36
  3.1 ðặc ñiểm ñịa bàn nghiên cứu36
  3.2 Phương pháp nghiên cứu 54
  4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN61
  4.1 Sơ lược tình hình nuôi trồng thuỷ sản tỉnh BắcGiang61
  4.2 Hiện trạng nuôi cá huyện Tân Yên62
  4.2.1 Diện tích năng suất sản lượng cá ở Tân Yên 62
  4.2.2 Các hình thức nuôi cá ở Tân Yên 64
  4.2.3 Thực trạng tổ chức sản xuất, cung ứng ñầu vào và tiêu thụ 68
  4.2.4 Các mối quan hệ liên kết trong sản xuất 75
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  iv
  4.3 Thực trạng phát triển nuôi cá theo hướng bền vững của các hộ
  ñiển hình trên ñịa bàn huyện Tân Yên77
  4.3.1 ðiều kiện chăn nuôi 77
  4.3.2 Diện tích, năng suất, sản lượng 79
  4.3.3 ðầu tư chi phí 80
  4.3.4 Kết quả và hiệu quả của các hộ nuôi cá theohướng bền vững 84
  4.3.5 ðánh giá nuôi cá ở Tân Yên theo các tiêu chícủa VietGap 96
  4.4 Các yếu tố ảnh hưởng ñến nuôi cá theo hướng bền vững101
  4.4.1 Phân tích SWOT ñối với nuôi cá ở huyện Tân Yên 101
  4.4.2 Các yếu tố ảnh hưởng 105
  4.5 Những khó khăn và hạn chế phát triển nuôi cá theo hướng bền
  vững 108
  4.5.1 ðánh giá và ñịnh hướng của hộ nuôi cá 108
  4.5.2 Khó khăn, hạn chế trong việc phát triển nuôicá bền vững 109
  4.6 Các giải pháp phát triển nuôi cá theo hướng bền vững112
  4.6.1 Căn cứ ñề xuất 112
  4.6.2 Mục tiêu phát triển nuôi cá theo hướng bền vững 114
  4.6.3 Các giải pháp chủ yếu 116
  5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ134
  5.1 Kết luận 134
  5.2 Kiến nghị 135
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 138
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  v
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  STT Chữ viết tắt Nội dung viết tắt
  1 BQ Bình quân
  2
  CNH-HðH Công nghiệp hoá - hiện ñại hoá
  3 CN-TTCN
  Công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp
  4 CSHT Cơ sở hạ tầng
  5 DT Diện tích
  6
  ðVT ðơn vị tính
  7
  FAO Tổ chức lương thực và nông nghiệp của Liên
  hiệp quốc
  8 GDP
  Tổng sản phẩm nội ñịa
  9 GNP
  Tổng sản phẩm quốc gia
  10 GS.TS Giáo sư - Tiến sỹ
  11 GTGT
  Giá trị gia tăng
  12 GTSX Giá trị sản xuất
  13 HTX
  Hợp tác xã
  14 Lð
  Lao ñộng
  15 Nð-CP Nghị ñịnh của Chính phủ
  16 NN Nông nghiệp
  17 NQ Nghị quyết
  18 NTTS
  Nuôi trồng thuỷ sản
  19 NXB Nhà xuất bản
  20 pH Chỉ số ño ñộ hoạt ñộng của các ion hiñrô (H
  +
  )
  trong dung dịch
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế . vi
  21 PTNT
  Phát triển nông thôn
  22 Qð
  Quyết ñịnh
  23 SL Sản lượng
  24 TB
  Trung bình
  25 Trñ Triệu ñồng
  26 TT Thông tư
  27 TTg Thủ tướng Chính phủ
  28 TS Thuỷ sản
  29
  UBND Uỷ ban nhân dân
  30 USD
  ðô la Mỹ
  31 VNð
  Việt Nam ñồng
  32 XDCB
  Xây dựng cơ bản
  33 XHCN
  Xã hội chủ nghĩa
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế . vii
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  Số bảng Tên bảng Trang
  2.1 Nguyên lý phát triển bền vững8
  2.2 Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sảnthế giới (2000 -
  2006) 23
  2.3 Các nước có sản lượng nuôi trồng thủy sản cao nhất năm 200625
  2.4 Dự báo nhu cầu thủy sản trên thế giới ñến năm 202026
  2.5 Dự báo sản lượng tiêu thụ thủy sản nội ñịa ñến năm 202026
  3.1 ðặc ñiểm ñịa hình ñất ñai huyện Tân Yên37
  3.2 Tổng hợp số liệu thời tiết khí hậu huyện Tân Yên năm 2008-2010 39
  3.3 Tình hình sử dụng ñất ñai của huyện Tân Yên qua3 năm (2008 -
  2010) 41
  3.4 Tình hình dân sốvàlao ñộng của huyện Tân Yên qua 3 năm
  (2008 - 2010) 44
  3.5 Thực trạng cơ sở hạ tầng của huyện Tân Yên qua 03 năm 2008-2010 48
  3.6 Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế huyện Tân Yên qua 3 năm
  2008-2010 53
  3.7 Số hộ ñiều tra ở huyện Tân Yên55
  4.1 Hiện trạng NTTS tỉnh Bắc Giang giai ñoạn 2008-201062
  4.2 Phát triển nuôi cá ở Tân Yên giai ñoạn 2008- 201063
  4.3 Phân loại các hộ nuôi cá ở Tân Yên giai ñoạn 2008- 201067
  4.4 Phân loại một số loài cá thương phẩm tại các xãñiều tra72
  4.5 Phân loại các hộ nuôi cá theo số lần thu hoạchtrong năm 201074
  4.6 Số hộ thu hoạch cá các tháng trong năm 201075
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế . viii
  4.7 Phân loại các hộ nuôi cá ở 4 xã theo công thứcnuôi năm 201078
  4.8 Diện tích năng suất sản lượng của các hộ nông dân ñược khảo sát79
  4.9 Cơ cấu chi phí nuôi cá tính trên 01 ha ao nuôi83
  4.10 Kết quả hiệu quả kinh tế nuôi cá theo loại mặt nước86
  4.11 Kết quả hiệu quả kinh tế nuôi cá theo vùng86
  4.12 Kết quả hiệu quả kinh tế nuôi cá theo Quy mô88
  4.13 Kết quả hiệu quả kinh tế nuôi cá theo 6 loại quy mô90
  4.14 Kết quả hiệu quả theo công thức nuôi ở Tân Yên93
  4.15 Kết quả hiệu quả theo các mức ñầu tư94
  4.16 Kết quả hiệu quả theo 06 mức ñầu tư cụ thể95
  4.17 Tổng hợp ñánh giá các hộ theo tiêu chuẩn VietGap99
  4.18 Phân tích SWOT ñối với nuôi cá ở Tân Yên105
  4.19 Phân tích các yếu tố khoa học kỹ thuật ñến nuôi cá106
  4.20 Ý kiến của các hộ dân về ñịnh hướng nuôi cá108
  4.21 Ý kiến của các hộ dân về các khó khăn trong nuôi cá110
  4.22 Mục tiêu sản xuất nuôi cá huyện Tân Yên ñến 2020115
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  ix
  DANH MỤC CÁC ðỒ THỊ
  Số ñồ thị Tên ñồ thị Trang
  4.1 Nuôi cá theo loại hình mặt nước 63
  4.2 Nuôi cá theo vùng nuôi
  64
  4.3 Nuôi cá theo quy mô 65
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  1
  1. ðẶT VẤN ðỀ
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài nghiên cứu
  Thuỷ sản Việt Nam ñóng vai trò quan trọng trong sựphát triển kinh tế
  ñất nước. Quy mô ngành thuỷ sản ngày càng ñược mở rộng, vai trò của thuỷ
  sản tăng lên không ngừng trong nền kinh tế quốc dân. Thuỷ sản là nguồn xuất
  khẩu quan trọng trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước; cung cấp thực
  phẩm, tạo nguồn dinh dưỡng cho mọi người dân; ñảm bảo an ninh lương
  thực; góp phần xoá ñói giảm nghèo, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp nông
  thôn; tạo hàng triệu việc làm, tăng hiệu quả sử dụng ñất ñai; ñảm bảo chủ
  quyền quốc gia, ñảm bảo an ninh quốc phòng ở vùng sâu, vùng xa, nhất là ở
  vùng biển và hải ñảo. Phát triển thuỷ sản là một trong những ñịnh hướng
  chiến lược ñược ưu tiên hàng ñầu trong chuyển dịch cơ cấu ngành nông
  nghiệp của ðảng và Nhà nước ta trong giai ñoạn hiệnnay. Trong ñó nghề
  nuôi cá là một trong những bộ phận cấu thành quan trọng trong hoạt ñộng
  ngành thủy sản.
  Trong những năm gần ñây, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng
  ngành thuỷ sản Việt Nam vẫn không ngừng tăng trưởngvà phát triển, chinh
  phục nhiều thị trường mới trên thế giới. Thủy sản hiện là mặt hàng dẫn ñầu về
  giá trị xuất khẩu của ngành nông nghiệp, năm 2010 kim ngạch ñạt 4,94 tỷ
  USD, cao hơn gần 2 tỷ USD so với xuất khẩu gạo.[1] Bên cạnh ñó, thuỷ sản
  Việt Nam ñã trở thành một ngành sản xuất hàng hoá, có khả năng cạnh tranh
  trong hội nhập kinh tế thế giới; góp phần thực hiệnthắng lợi Nghị quyết Hội
  nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương ðảng khoá Xvề nông nghiệp, nông
  dân và nông thôn.
  Tỉnh Bắc Giang nói chung và huyện Tân Yên nói riêngcó ñiều kiện khá
  thuận lợi cho phát triển nuôi trồng thuỷ sản, ñặc biệt là sản xuất thâm canh năng
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  2
  suất cao. Trên ñịa bàn tỉnh có trên 23.000 ha diện tích mặt nước có thể nuôi
  trồng thuỷ sản, hàng nghìn hộ, nhóm hộ hoạt ñộng trong lĩnh vực nuôi cá. Thực
  tế cho thấy, nuôi cá ñã và ñang là ngành nghề ñem lại hiệu quả kinh tế cao và là
  lợi thế của tỉnh Bắc Giang so với các tỉnh nội ñồngmiền núi phía Bắc.
  Tuy nhiên quá trình phát triển sản xuất thủy sản tại Bắc Giang và huyện
  Tân Yên hiện nay còn nhiều bất cập, hạn chế như: các vùng nuôi cá tập trung
  còn ít, ña số các hộ nuôi vẫn mang tính tự phát, manh mún nhỏ lẻ, thiếu tính
  bền vững; tỷ lệ hộ dân nuôi cá theo hình thức thâm canh, bán thâm canh chưa
  nhiều, còn nhiều hộ nuôi thuỷ sản theo hình thức quảng canh; tình trạng sử
  dụng thuốc hoá chất dùng trong lĩnh vực thủy sản bịcấm còn tuỳ tiện, chất
  lượng sản phẩm chưa ñảm bảo, khả năng áp dụng các yếu tố kỹ thuật tiên tiến
  vào sản xuất còn nhiều hạn chế; vấn ñề về vốn sản xuất, kiểm soát môi
  trường, dịch bệnh chưa ñáp ứng ñược yêu cầu; chưa hình thành nhiều vùng
  sản xuất nuôi cá tập trung theo hướng thâm canh dẫnñến năng suất, sản lượng
  chưa cao, chưa tương xứng với tiềm năng. Do vậy vấnñề ñặt ra là huyện Tân
  Yên nên lựa chọn mô hình phát triển thuỷ sản nào ñểphát huy hết những tiềm
  năng sẵn có? ðây là vấn ñề ñược các cấp uỷ ðảng, chính quyền ñoàn thể, cơ
  quan chức năng và các nhà nghiên cứu hết sức quan tâm.
  ðể góp phần giải quyết vấn ñề nêu trên ñồng thời ñề xuất một hướng ñi
  ñúng ñắn, ổn ñịnh, lâu dài với những biện pháp manglại hiệu quả thực tế cao,
  chúng tôi tiến hành lựa chọn nghiên cứu ñề tài “Phát triển nuôi cá theo hướng
  bền vững huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang”.
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu
  1.2.1 Mục tiêu chung
  ðánh giá thực trạng và những tiềm năng trong việc phát triển nuôi cá
  của huyện Tân Yên - Bắc Giang trong những năm qua từ ñó nghiên cứu, ñề
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  3
  xuất ñịnh hướng và ñưa ra những giải pháp nhằm pháttriển nuôi cá theo
  hướng bền vững trên ñịa bàn tỉnh nói chung và huyệnTân Yên nói riêng.
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể
  - Phát triển lý luận và thực tiễn về phát triển nuô i cá theo hướng bền vững;
  - ðánh giá thực trạng nuôi cá, nuôi cá theo hướng bền vững của huyện
  Tân Yên - Bắc Giang;
  - Phân tích các yếu tố ảnh hưởng ñến nuôi cá theo hướng bền vững;
  - ðề xuất các ñịnh hướng, giải pháp chủ yếu nhằm phát triển nuôi cá
  theo hướng bền vững huyện Tân Yên trong thời gian tới.
  1.3 Câu hỏi nghiên cứu
  - Các quan ñiểm và tiêu chí về PT nuôi cá theo hướng bền vững là gì?
  - Thực tiễn và các mô hình nuôi cá theo hướng bền vững trên thế giới
  và ở Việt Nam như thế nào?
  - Thực trạng sản xuất, nuôi cá theo hướng bền vững tại huyện Tân Yên -
  Bắc Giang như thế nào?
  - Làm thế nào ñể nâng cao tỷ lệ nuôi cá theo hướng bền vững, phát
  triển ngành thuỷ sản trên ñịa bàn huyện?
  - Các yếu tố ảnh hưởng ñến sự phát triển nuôi cá theo hướng bền vững tại
  ñịa bàn là gì ?
  - Những giải pháp cần thực hiện ñể phát triển ngànhthủy sản, nâng cao
  tỷ lệ nuôi cá theo hướng bền vững?
  1.4 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
  1.4.1 ðối tượng nghiên cứu
  a) ðối tượng chính:
  - Người nuôi cá trong vùng: các hộ nông dân, HTX, trang trại ;
  - Các loại cá chính: Mè, trôi, trắm, chép, chim trắng, rô phi ñơn tính .;
  - Các yếu tố ñầu vào như: giống, thức ăn, thuốc phòng bệnh
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  4
  a) ðối tượng có liên quan:
  - Các hình thức liên kết trong sản xuất nuôi cá;
  - Các yếu tố liên quan ñến nuôi cá như: ñất ñai, lao ñộng, cơ sở hạ tầng,
  tiêu thụ, thị trường;
  - Các cơ chế chính sách: Công tác quy hoạch, vùng sản xuất tập trung,
  hỗ trợ khuyến khích phát triển nuôi cá, các chính sách hỗ trợ khác ;
  - Các cơ quan có chức năng như Chi cục Thuỷ sản - Sở Nông nghiệp và
  PTNT, UBND huyện, UBND xã, Phòng Nông nghiệp, Trạm khuyến nông.
  1.4.2 Phạm vi nghiên cứu
  a) Phạm vi về không gian
  - Luận văn nghiên cứu trên ñịa bàn huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang;
  - Các hộ nuôi cá trên ñịa bàn huyện Tân Yên ñiều tra mẫu.
  b) Phạm vi về thời gian:
  - Nghiên cứu thực trạng nuôi cá theo hướng bền vữnghuyện Tân Yên-
  Bắc Giang qua các năm từ 2008 – 2010;
  - Một số giải pháp phát triển nuôi cá bền vững giaiñoạn sẽ áp dụng cho
  2010-2020.
  c) Phạm vi về nội dung
  Luận văn tập trung chủ yếu ñánh giá thực trạng nuôicá theo hướng bền
  vững trên ñịa bàn huyện Tân Yên từ ñó tìm các yếu tố ảnh hưởng, nghiên cứu, ñề
  xuất các giải pháp kinh tế, kỹ thuật nhằm phát triển nuôi thuỷ sản nói chung và
  nuôi cá theo hướng bền vững nói riêng trong những năm tiếp theo.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  5
  2. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
  2.1 Một số vấn ñề lý luận cơ bản
  2.1.1 Lý thuyết về tăng trưởng và phát triển
  2.1.1.1 Tăng trưởng và phát triển
  Theo GS.TS Vũ Thị Ngọc Phùng và cộng sự , tăng trưởng và phát triển
  là hai khái niệm ñược dùng trong kinh tế phát triển, ñôi khi ñược coi như nhau
  nhưng thực chất chúng có những nét khác nhau và có liên hệ chặt chẽ với
  nhau. Tăng trưởng kinh tế thường ñược quan niệm là sự tăng thêm về quy mô
  sản lượng của nền kinh tế trong một thời kỳ nhất ñịnh.[5]
  Theo Bruc Herrrick and Charks Kindlebeger tăng trưởng và phát triển ñôi
  khi ñược coi là ñồng nghĩa, nhưng thực chất chúng có liên quan với nhau và có
  những nội dung khác nhau. Theo nghĩa chung nhất, tăng trưởng là nhiều sản
  phẩm hơn, còn phát triển không những nhiều sản phẩmhơn mà còn phong phú
  hơn về chủng loại và chất lượng, phù hợp hơn về cơ cấu và phân bố của cải.
  Theo Malcom Gillis (1983) và World Bank (1992) thìtăng trưởng là sự
  gia tăng thu nhập quốc dân và sản phẩm quốc dân hoặc thu nhập quốc dân
  tính theo ñầu người. Phát triển bao hàm ý nghĩa rộng hơn bao gồm cả những
  thuộc tính quan trọng và liên quan khác, ñặc biệt là sự bình ñẳng hơn về cơ
  hội, sự tự do về chính trị và các quyền tự do công dân của con người. Theo
  Martiensen và Mai Ngọc Cường, trong những năm 50-60 của thế kỷ XX, nền
  sản xuất của các nước công nghiệp tăng mạnh và gần như là tăng một cách
  ñơn ñiệu. Giữa các nước phương ðông và phương Tây có sự chạy ñua về tăng
  trưởng kinh tế với mức tiêu dùng bình quân trên ñầungười với sự khuyến
  khích của Liên Xô và Mỹ, ñồng thời các nước thuộc ñịa cũng mong muốn qua
  sự tăng trưởng nhanh sẽ ñạt ñược cuộc sống phồn vinh như các nước công
  nghiệp. Song, người ta thấy tuy có sự tăng trưởng nhưng sự mất công bằng xã
  hội ngày càng lớn. Chính những nguyên nhân này ñã ñặt nền móng cho việc
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  6
  phát triển học thuyết tăng trưởng, vì các học thuyết về sự phát triển kinh tế dài
  hạn của các nhà kinh tế cổ ñiển như Ricardo, Mathus, Mill và học thuyết
  Marx giải thích không triệt ñể về tình trạng kinh tế của những năm sau chiến
  tranh. Về yếu tố ảnh hưởng ñến tăng trưởng trong giai ñoạn này, học thuyết
  Keynes ñã ñược dùng ñể giải thích sự tăng trưởng ngắn hạn và trung hạn.
  Người ta cho rằng, tăng trưởng kinh tế ngắn hạn phụthuộc vào khả năng sản
  xuất và kỹ thuật. Trong những năm 70 của thế XX, người ta còn thấy vai trò
  của yếu tố sinh thái và tài nguyên thiên nhiên trong tăng trưởng dài hạn và
  nhấn mạnh quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và tăng trưởng phúc lợi xã hội.
  Cuối cùng, ñể giải thích về tăng trưởng người ta phải dựa vào lý thuyết sản
  xuất và khả năng sản xuất – yếu tố giới hạn tăng trưởng.
  Lý thuyết phát triển bao gồm lý thuyết về phát triển kinh tế, phát triển
  dân trí và giáo dục, phát triển y tế, sức khoẻ và môi trường . Lý thuyết về phát
  triển kinh tế ñã ñược các nhà kinh tế học mà ñại diện là Adam Smith [1723-1790], Malthus [1776-1838], Ricardo [1772-1823], Marx [1818-1883],
  Keynes [1883-1946] ñưa ra qua việc phân tích và giải thích các hiện tượng
  kinh tế và tiên ñoán về phát triển kinh . Phát triển kinh tế ñược hiểu là một
  quá trình lớn lên hay tăng tiến về mọi mặt của nền kinh tế trong một thời kỳ
  nhất ñịnh, trong ñó bao gồm cả sự tăng thêm về quy mô sản lượng – tăng
  trưởng và sự tiến bộ về cơ cấu kinh tế - xã hội. [5]
  Theo Nguyễn Thế Nhã và các cộng sự, trong phạm vinền kinh tế quốc
  dân có dùng các chỉ tiêu tổng sản phẩm quốc nội (GDP), tổng sản phẩm quốc
  gia (GNP), thu nhập quốc gia từ sản xuất (NI), thu nhập quốc gia sử dụng
  (NDI) và tốc ñộ phát triển của chúng ñể ñánh giá sựphát triển. Trong phạm vi
  doanh nghiệp có thể dùng các chỉ tiêu giá trị sản xuất, giá trị giai tăng, thu
  nhập thuần ñể ñánh giá sự phát triển của doanh nghiệp. Bên cạnh các yếu tốt
  biểu hiện quy mô sản lượng nói trên, phát triển cònñược biểu hiện ở sự tiến
  bộ về cơ cấu kinh tế - xã hội. Như vậy, phát triển kinh tế là một khái niệm

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Lê Hữu Ảnh, Giáo trình tài chính nông nghiệp, nhà xuất bản nông nghiệp
  Hà Nội 1997.
  2. PTS. Lê Hữu Ảnh, Giáo trình tài chính nông nghiệp, nhà xuất bản nông
  nghiệp, Hà Nội - 1997)
  3. Nguyễn Thanh Bạch, Triển vọng phát triển nuôi trồng thuỷ sản xuất khẩu
  ở Việt Nam, Tạp trí kinh tế phát triển số 6 năm 2000.
  4. Mai Thanh Cúc, Giáo trình phát triển nông thôn, nhà xuất bản trường ñại
  học nông nghiệp - 2005.
  5. Vũ thị Bích Hằng, Kỹ thuật Nuôi trồng một số loài thủy sản, tạp trí thủy
  sản tháng 12/2001
  6. Nguyễn Thế Nhã và cộng sự, Kinh tế Nông nghiệp, Nhà xuất bản nông
  nghiệp 1995.
  7. Vũ Thị Ngọc Phùng và cộng sự, Giáo trình Kinh tế phát triển, Nhà xuất
  bản Thống kê Hà Nội 1997.
  8. Dương Trí Thảo và ðoàn Hải Nam, Kinh tế học Quản lý nghề cá , Nhà
  xuất bản nông nghiệp 2004.
  9. Dương Trí Thảo, Bài giảng tóm tắt môn Kinh tế học Quản lý nghề cá,
  trường ñại học Thủy Sản Nha Trang.
  10. Nguyễn Tấn Trịnh, Hà Ký, Bùi ðình Chung, Trần Mai Thiên . Nguồn lợi
  thuỷ sản Việt Nam. Nhà xuất bản 1996.
  11. Nguyễn Tấn Trịnh, mô hình hệ kinh tế, sinh tháiphục vụ phát triển
  nông thôn bền vững - Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội 1999.
  12. Chi cục Thống kê huyện Tân Yên, (2008), Niên giám thống kê huyện Tân
  Yên năm 2008, huyện Tân Yên.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  139
  13. Chi cục Thống kê huyện Tân Yên, (2009), Niên giám thống kê huyện Tân
  Yên năm 2009, huyện Tân Yên.
  14. Chi cục Thống kê huyện Tân Yên, (2010), Niên giám thống kê huyện Tân
  Yên năm 2010, huyện Tân Yên.
  15. Chi cục Thuỷ sản Bắc Giang, (2008), Báo cáo kếtquả sản xuất thủy sản
  năm 2008 kế hoạch năm 2009, Bắc Giang.
  16. Chi cục Thuỷ sản Bắc Giang, (2009), Báo cáo kếtquả sản xuất thủy sản
  năm 2009 kế hoạch năm 2010, Bắc Giang.
  17. Chi cục Thuỷ sản Bắc Giang, (2010), Báo cáo kếtquả sản xuất thủy sản
  năm 2008 kế hoạch năm 2011, Bắc Giang.
  18. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, huyện Tân Yên (2008), Báo
  cáo kết quả sản xuất năm 2008 kế hoạch chỉ ñạo sản xuất năm 2009,
  huyện Tân Yên.
  19. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, huyện Tân Yên (2009), Báo
  cáo kết quả sản xuất năm 2009 kế hoạch chỉ ñạo sản xuất năm 2010,
  huyện Tân Yên.
  20. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, huyện Tân Yên (2010), Báo
  cáo kết quả sản xuất năm 2010 kế hoạch chỉ ñạo sản xuất năm 2011,
  huyện Tân Yên.
  21. Uỷ ban nhân dân huyện Tân Yên, Các báo cáo tổngkết sản xuất nông
  nghiệp các năm 2008-2010, Tân Yên.
  22. Uỷ ban nhân dân huyện Tân Yên, 2010: Quy hoạch sử dụng ñất ñai, Tân
  Yên.
  23. Uỷ ban Nhân dân huyện Tân Yên (2008,2009,2010),Báo cáo tình hình
  phát triển kinh tế xã hội huyện Tân Yên năm 2008,2009,2010, Tân Yên.

  Xem Thêm: Phát triển nuôi cá theo hướng bền vững huyện tân yên tỉnh bắc giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển nuôi cá theo hướng bền vững huyện tân yên tỉnh bắc giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status