Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu tình hình đình công ở các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bắc ninh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu tình hình đình công ở các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bắc ninh

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH ĐÌNH CÔNG Ở CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI CAM ðOAN i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  MỤC LỤC i
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT . iv
  DANH MỤC CÁC BẢNG v
  DANH MỤC ðỒ THỊ . vii
  PHẦN 1. MỞ ðẦU . 1
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2
  1.2.1 Mục tiêu chung . 2
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể 2
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu . 3
  1.3.1 ðối tượng nghiên cứu . 3
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 3
  1.4 Câu hỏi nghiên cứu . 4
  PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU . 5
  2.1 ðình công 5
  2.1.1 Khái niệm 5
  2.1.2 ðặc ñiểm cơ bản của ñình công . 10
  2.1.3 Phân loại ñình công 12
  2.2 Quan hệ lao ñộng và ñình công 14
  2.2.1 Quan hệ lao ñộng 14
  2.2.2 Tranh chấp lao ñộng và ñình công 18
  2.2.3 Quyền, trách nhiệm của công ñoàn về tổ chức và lãnh ñạo
  ñình công . 20
  2.3 Cơ sở kinh tế của vấn ñề ñình công trong nền kinh tế thị trường . 22
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  ii
  2.3.1 Bản chất của ñình công trong nền kinh tế thịtrường tư bản
  chủ nghĩa . 22
  2.3.2 Vấn ñề ñình công trong nền kinh tế thị trườngñịnh hướng
  XHCN ở Việt Nam . 26
  2.3.3 Quan hệ giữa tiền lương – giá cả hàng hóa sức lao ñộng và
  ñình công 30
  2.4 Khái quát tình hình ñình công ở Việt Nam . 35
  PHẦN 3. ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 40
  3.1 ðặc ñiểm ñịa bàn nghiên cứu 40
  3.1.1 ðiều kiện tự nhiên . 40
  3.1.2 Tình hình kinh tế - xã hội 41
  3.1.3 Quan hệ lao ñộng trong các doanh nghiệp tại Bắc Ninh thời
  gian qua . 42
  3.2 Phương pháp nghiên cứu . 45
  3.2.1 Chọn ñịa ñiểm nghiên cứu 45
  3.2.2 Phương pháp thu thập số liệu 47
  3.2.3 Phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu 48
  3.2.4 Phương pháp phân tích số liệu 48
  3.2.5 Hệ thống chỉ tiêu phân tích . 49
  PHẦN 4. KẾT QỦA NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN . 51
  4.1 Thực trạng ñình công ở tỉnh Bắc Ninh 51
  4.2 Nguyên nhân và bản chất của ñình công ở Bắc Ninh . 59
  4.2.1 Chính sách tiền lương tối thiểu . 59
  4.2.2 Cung – cầu lao ñộng . 62
  4.2.3 Người sử dụng lao ñộng 69
  4.2.4 Quản lý nhà nước 77
  4.2.5 Tổ chức công ñoàn 78
  4.2.6 Người lao ñộng . 80
  4.3 Tác ñộng của ñình công và kết quả giải quyết ñình công tại Bắc
  Ninh thời gian qua . 82
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  iii
  4.3.1 Tác ñộng của ñình công 82
  4.3.2 Kết quả giải quyết các vụ ñình công tại Bắc Ninh thời
  gian qua . 85
  4.4 Công ñoàn với công tác xây dựng quan hệ lao ñộng hài hòa . 89
  4.4.1 Công ñoàn với công tác xây dựng quan hệ lao ñộng hài hòa,
  ổn ñịnh, tiến bộ ở doanh nghiệp . 89
  4.4.2 Công ñoàn tham gia giải quyết tranh chấp laoñộng và
  ñình công . 91
  4.4.3 Bài học kinh nghiệm về giải quyết tranh chấplao ñộng và
  ñình công . 92
  4.5 Mục tiêu, quan ñiểm và giải pháp giải quyết ñình công trên ñịa
  bàn tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới . 95
  4.5.1 Dự báo về tình hình ñình công trong thời gian tới . 95
  4.5.2 Mục tiêu của các giải pháp . 97
  4.5.3 Quan ñiểm ñề xuất giải pháp 97
  4.5.4 Một số giải pháp giải quyết ñình công trên ñịa bàn tỉnh Bắc
  Ninh thời gian tới 100
  PHẦN 5. KẾT LUẬN . 116
  5.1 Kết luận . 116
  5.2 Kiến nghị . 118
  5.2.1 Tiếp tục hoàn thiện các quy ñịnh của pháp luật về lao ñộng 118
  5.2.2 Tăng cường công tác quản lý thanh tra và nhànước về
  lao ñộng . 120
  5.2.3 Xây dựng bản hướng dẫn lương hàng năm . 121
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 123
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  iv
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
  BHXH Bảo hiểm xã hội
  BHYT Bảo hiểm y tế
  CðCS Công ñoàn cơ sở
  CNLð Công nhân lao ñộng
  CNVCLð Công nhân viên chức lao ñộng
  CNXH Chủ nghĩa xã hội
  HðLð Hợp ñồng lao ñộng
  KTTT Kinh tế thị trường
  NLð Người lao ñộng
  NSDLð Người sử dụng lao ñộng
  QHLð Quan hệ lao ñộng
  SLð Sức lao ñộng
  TBCN Tư bản chủ nghĩa
  TƯLðTT Thỏa ước lao ñộng tập thể
  VCCI Phòng thương mại công nghiệp Việt Nam
  XHCN Xã hội chủ nghĩa
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  v
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  Trang
  Bảng 2.1: Số vụ ñình công trên phạm vi cả nước giai ñoạn 1989-1994 . 35
  Bảng 2.2: Số vụ ñình công trong cả nước phân theo loại hình doanh
  nghiệp từ 1995 ñến quý I/2011 . 37
  Bảng 3.1: Danh sách các doanh nghiệp ñê xảy ra ñình công giai ñoạn
  từ năm 2008 ñến tháng 5/2011 . 45
  Bảng 3.2: Số lượng phiếu ñiều tra người lao ñộng tại các doanh
  nghiệp 47
  Bảng 4.1: Tình hình ñình công ở Bắc Ninh phân theoloại hình doanh
  nghiệp từ năm 2006 ñến tháng 5/2011 . 51
  Bảng 4.2: Những tỉnh có nhiều cuộc ñình công xảy ra trong các năm
  2009 và năm 2010 . 52
  Bảng 4.3: Tình hình ñình công ở các DN thuộc tỉnh Bắc Ninh phân
  theo tháng (từ năm 2006 ñến 5/2011) . 54
  Bảng 4.4: Kết quả ñiều tra một số nội dung tại cácDN xảy ra ñình
  công ở Bắc Ninh . 55
  Bảng 4.5: Công ñoàn cơ sở tại các doanh nghiệp ở Bắc Ninh ñể xảy
  ra ñình công (từ năm 2006 ñến 5/2011) . 56
  Bảng 4.6: Yêu sách của các cuộc ñình công từ 2008 ñến tháng 5/2011 . 57
  Bảng 4.7: Phân loại yêu sách trong các cuộc ñình công từ năm 2008
  ñến tháng 5/2011 . 58
  Bảng 4.8: Dân số và lực lượng lao ñộng tỉnh Bắc Ninh từ 2005 -
  2010 . 62
  Bảng 4.9: Kết quả ñiều tra người sử dụng lao ñộng về tình hình lao
  ñộng . 64
  Bảng 4.10: Số lao ñộng tham gia trong nền kinh tế ở Bắc Ninh phân
  theo nhóm ngành từ 2005 – 2010 . 65
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  vi
  Bảng 4.11: Thực trạng sử dụng lao ñộng trong các doanh nghiệp ở Bắc
  Ninh từ 2005 – 2010 . 66
  Bảng 4.12: Tổng hợp số dự án ñầu tư trong các khu công nghiệp tỉnh
  Bắc Ninh (Tính ñến hết 30/6/2011) 67
  Bảng 4.13: Tổng hợp ý kiến của người lao ñộng về lý do xảy ra ñình
  công tại các doanh nghiệp . 70
  Bảng 4.14: Tình hình thực hiện quy chế dân chủ tạicác doanh nghiệp
  (2006 – 2010) 74
  Bảng 4.15: Một số nội dung liên quan trực tiếp tớingười lao ñộng . 75
  Bảng: 4.16: Quy mô và cơ cấu lao ñộng theo khu vựcvà trình ñào tạo 81
  Bảng 4.17: Nhận thức của người lao ñộng về ñình công 82
  Bảng 4.18: Kết quả giải quyết ñình công tại Bắc Ninh từ 2006 –
  5/2011 . 86
  Bảng 4.19: Ý kiến của người lao ñộng về các nội dung ñược giải quyết
  sau ñình công 87
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  vii
  DANH MỤC ðỒ THỊ, HÌNH
  Trang
  ðồ thị 2.1: Số vụ ñình công trong cả nước phân theo loại hình doanh
  nghiệp từ năm 2006 ñến 15/3/2011 36
  ðồ thị 2.2: Biểu hiện tỷ lệ loại hình doanh nghiệpxảy ra ñình công
  trên cả nước từ 2008 ñến quý I/2011 38
  ðồ thị 4.1: Tình hình ñình công ở Bắc Ninh phân theo loại hình doanh
  nghiệp (từ năm 2006 ñến 5/2011) . 53
  Hình 1. Bản ñồ hành chính tỉnh Bắc Ninh . 40
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  1
  PHẦN 1. MỞ ðẦU
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài
  Thực hiện ñường lối ñổi mới do ðảng cộng sản Việt Nam khởi xướng
  và lãnh ñạo, nền kinh tế nước ta chuyển sang kinh tế thị trường ñịnh hướng xã
  hội chủ nghĩa và ngày càng hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới. Các loại
  hình sản xuất, kinh doanh ở nước ta ñã và ñang pháttriển mạnh về số lượng,
  ña dạng về thành phần kinh tế, ngành nghề và quy mô, góp phần to lớn vào
  phát triển kinh tế - xã hội của ñất nước, tạo ra nhiều việc làm và thu nhập cho
  người lao ñộng. Tuy nhiên, trong tình hình ñổi mới và hội nhập hiện nay, tình
  hình tranh chấp lao ñộng có nhiều biểu hiện diễn biến phức tạp, số lượng
  người lao ñộng tham gia ngừng việc tập thể có xu hướng ngày càng tăng. ðây
  là hiện tượng tất yếu trong quá trình công nghiệp hóa, hiện ñại hóa nền kinh tế
  của nước ta, nguồn lao ñộng dồi dào, giá nhân công rẻ, cơ chế chính sách
  chưa hoàn thiện, cộng với những chính sách trải thảm mời chào các nhà ñầu
  tư. Trong khi ñó thu nhập của người lao ñộng quá thấp so với công sức bỏ ra,
  còn những hiện tượng người sử dụng lao ñộng vi phạmcác chế ñộ chính sách,
  ñối với người lao ñộng do ñó ñã dẫn ñến những cuộctranh chấp lao ñộng
  và ñình công ảnh hưởng ñến an ninh trật tự, môi trường ñầu tư, lợi ích của
  người lao ñộng, người sử dụng lao ñộng và của cả nền kinh tế.
  ðại hội ñại biểu ðảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ 16, 17 và 18 ñã ra Nghị
  quyết phấn ñấu ñến năm 2015 ñưa Bắc Ninh cơ bản trởthành tỉnh công
  nghiệp theo hướng hiện ñại, tạo tiền ñề ñến năm 2020 Bắc Ninh là một trong
  những tỉnh, thành dẫn ñầu trong vùng kinh tế trọng ñiểm Bắc Bộ, trở thành
  thành phố trực thuộc Trung ương. Trong những năm qua, kinh tế Bắc Ninh
  liên tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao ñộng chuyển dịch theo hướng
  tích cực, vốn ñầu tư trong nước và nước ngoài tăng nhanh, tạo việc làm, thu
  nhập cho hàng vạn lao ñộng, thu nhập và ñời sống của người lao ñộng trong
  các doanh nghiệp từng bước ñược cải thiện. Bên cạnhsự phát triển của thị
  trường lao ñộng, quan hệ lao ñộng cũng có những diễn biến phức tạp, ñình
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  2
  công xảy ra nhiều hơn và lan truyền nhanh (nhất là doanh nghiệp có vốn ñầu
  tư nước ngoài). Ba năm gần ñây Bắc Ninh ñứng trong tốp ñầu những tỉnh ở
  phía Bắc có nhiều cuộc tranh chấp lao ñộng và ñình công (năm 2008 ñứng thứ
  2, năm 2009 và 2010 ñứng ñầu). Từ năm 2008 ñến tháng 5 năm 2011 tại Bắc
  Ninh ñã xảy ra 76 cuộc tranh chấp lao ñộng và ñình công tại 48 doanh nghiệp
  với khoảng 40 ngàn lao ñộng tham gia. ðình công ở Bắc Ninh là một hiện
  tượng xã hội diễn biến phức tạp ñã và ñang gây hậu quả xấu cho cả phía
  người sử dụng lao ñộng và người lao ñộng, ñồng thờiñe dọa ñến sự ổn ñịnh
  kinh tế - chính trị - xã hội, ảnh hưởng xấu ñến môitrường ñầu tư.
  Thực trạng tranh chấp lao ñộng và ñình công ở các doanh nghiệp trên
  ñịa bàn tỉnh Bắc Ninh thời gian qua ra sao? Cần những giải pháp chủ yếu nào
  ñể giải quyết vấn ñề này? ðây là vấn ñề thực tiễn ñang ñặt ra cần lời giải ñáp.
  Xuất phát từ thực tế trên ñây chúng tôi chọn ñề tài “Nghiên cứu tình hình
  ñình công ở các doanh nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Bắc Ninh” nhằm góp phần
  giải quyết những yêu cầu thực tiễn ñang ñặt ra hiệnnay ở Bắc Ninh.
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu
  1.2.1 Mục tiêu chung
  Trên cơ sở nghiên cứu tình hình ñình công và nguyênnhân xẩy ra ñình
  công tại các doanh nghiệp thuộc tỉnh Bắc Ninh thời gian qua ñề xuất các giải
  pháp giải quyết vấn ñề này tại Bắc Ninh trong thời gian tới.
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể
  - Góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn liên quan ñến ñình
  công, quan hệ lao ñộng, tranh chấp lao ñộng trong nền kinh tế thị trường;
  - ðánh giá thực trạng ñình công tại Bắc Ninh từ năm2006 ñến 2011 và
  vai trò của tổ chức công ñoàn trong việc xây dựng quan hệ lao ñộng hài hòa,
  ổn ñịnh, tiến bộ, giải quyết tranh chấp lao ñộng vàñình công;
  - Phân tích nguyên nhân cơ bản và những ảnh hưởng của ñình công ñối
  với kinh tế xã hội tỉnh Bắc Ninh thời gian qua;
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  3
  - ðề xuất các giải pháp chủ yếu giải quyết ñình công trên ñịa bàn tỉnh
  Bắc Ninh trong thời gian tới.
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
  1.3.1 ðối tượng nghiên cứu
  Nghiên cứu tình hình ñình công trong các doanh nghiệp trên ñịa bàn
  tỉnh, phân tích nguyên nhân phát sinh ñình công từ phía doanh nghiệp, cơ
  quan quản lý nhà nước, từ phía người lao ñộng, tổ chức công ñoàn tại các
  doanh nghiệp ñã xảy ra ñình công trong thời gian từnăm 2006 ñến năm 2011.
  Công nhân tham gia, công ñoàn cơ sở và một số doanhnghiệp xẩy ra
  ñình công ở tỉnh Bắc Ninh.
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu
  - Phạm vi về nội dung
  Luận văn tập trung làm rõ cơ sở lý luận, nghiên cứu thực trạng ñình
  công tại các doanh nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Bắc Ninh (tình hình ñình công,
  ñặc ñiểm chủ yếu của các cuộc ñình công, những nguyên nhân phát sinh ñình
  công, những thỏa thuận ñã ñạt ñược giữa chủ doanh nghiệp và người lao ñộng
  sau các cuộc ñình công).
  ðề xuất một số giải pháp góp phần xây dựng mối quanhệ lao ñộng hài
  hoà, ổn ñịnh, tiến bộ nhằm giảm thiểu ñình công ở các doanh nghiệp trên ñịa
  bàn tỉnh Bắc Ninh.
  - Phạm vi không gian
  Luận văn tập trung phân tích kỹ vấn ñề ñình công trong các doanh
  nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài vì ñây là khu vực chủ yếu xảy ra các cuộc
  ñình công thời gian qua.
  ðề tài tập trung vào các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp Quế Võ,
  Tiên Sơn, Yên Phong và một số doanh nghiệp ở ngoài khu công nghiệp ở tỉnh
  Bắc Ninh nhưng ñã xẩy ra ñình công thời gian qua.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  4
  - Phạm vi thời gian
  ðề tài thu thập số liệu ñể phân tích, ñánh giá thực trạng ñình công tại
  các doanh nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Bắc Ninh giai ñoạn 2006 - 2011.
  ðề xuất các giải pháp góp phần xây dựng quan hệ lao ñộng hài hòa,
  ổn ñịnh, tiến bộ nhằm giảm thiểu ñình công và thực hiện ñình công theo quy
  ñịnh của pháp luật ở các doanh nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Bắc Ninh giai ñoạn
  2011 - 2015.
  Thời gian nghiên cứu ñề tài: Từ tháng 10/2010 ñếntháng 10/2011.
  1.4 Câu hỏi nghiên cứu
  Nghiên cứu này nhằm trả lời các câu hỏi sau ñây liên quan ñến ñình
  công và giải quyết vấn ñề ñình công tại các doanh nghiệp nước ta:
  1. ðình công có phải là một hiện tượng khách quan trong nền kinh tế thị
  trường? ðặc ñiểm của ñình công là gì? ðình công có tác ñộng tích cực,
  tiêu cực như thế nào trong giải quyết quan hệ lao ñộng?
  2. Bản chất của ñình công là gì? ðình công ở Bắc Ninh có những ñặc
  ñiểm gì? ðâu là nguyên nhân dẫn ñến các cuộc ñình công ở Bắc Ninh
  trong thời gian qua?
  3. Tổ chức công ñoàn các cấp có vai trò như thế nào trong việc giải quyết
  tranh chấp lao ñộng và ñình công?
  4. ðình công là “vũ khí cuối cùng” của người lao ñộng khi có tranh chấp
  xảy ra giữa người lao ñộng và người sử dụng lao ñộng, vậy nên khuyến
  khích hay hạn chế ñình công xảy ra? Giải pháp nào cho vấn ñề này?
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  5
  PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
  2.1 ðình công
  2.1.1 Khái niệm
  Văn phòng khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của ILO ñưa ra khái
  niệm: ðình công (strike) ñược hiểu là một sự tạm ngừng códự tính trước
  hoặc không chịu làm việc của một nhóm công nhân của một doanh nghiệp
  hoặc một vài doanh nghiệp ñể biểu thị sự quyết tâm hoặc ñưa ra các yêu
  sách về tiền lương, giờ làm việc hay ñiều kiện làm việc (Nguyễn Hữu Cát,
  2006).
  Theo ñiều 5 của Luật quan hệ lao ñộng của Thái Lan thì “ðình công
  là việc những người lao ñộng ngừng công việc hàng loạt với tính chất tạm
  thời do có tranh chấp lao ñộng” (Nguyễn Hữu Cát, 20 06). Cuốn Bách
  khoa toàn thư của Cộng hòa Pháp ñịnh nghĩa “ðình công làngừng việc
  có bàn tính, nhằm nhấn mạnh những yêu sách mà người sử dụng lao
  ñộng không muốn làm thỏa mãn”
  ðiều 172 của Bộ luật lao ñộng Việt Nam cũng ñưa ra ñịnh nghĩa
  “ðình công là sự ngừng việc tạm thời, tự nguyện và có tổ chức củatập thể
  lao ñộng ñể giải quyết tranh chấp lao ñộng tập thể” (Phạm Kim Dung,
  2007).
  Hầu như quốc gia nào cũng ñưa ra khái niệm về ñình công và thừa nhận
  quyền ñình công của người lao ñộng trong Hiến pháp (như ở Cộng hòa liên
  bang ðức, Pháp) hoặc trong Bộ luật lao ñộng (như ở Liên bang Nga,
  Philippin, Thái Lan ). Tuy có nhiều khái niệm khác nhau về ñình công
  nhưng nhìn chung có thể nhìn nhận vấn ñề ñình công dưới hai góc ñộ sau:
  -Dưới góc ñộ kinh tế – xã hội: ðình công ñược coi là quyền kinh tế
  – xã hội của người lao ñộng trong nền kinh tế thị trường, là biện pháp ñấu
  tranh kinh tế ñược thực hiện bởi những người lao ñộng, nhằm gây sức ép ñể
  ñạt những yêu sách nhất ñịnh gắn với lợi ích kinh tế hoặc lợi ích nghề nghiệp
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  6
  phát sinh trực tiếp từ quan hệ lao ñộng như tiền lương, tiền thưởng, thời giờ
  làm việc, nghỉ ngơi, phụ cấp . ðình công xảy ra có thể gây thiệt hại về
  kinh tế hay ñe dọa gây thiệt hại về kinh tế nên ñình công có thể gây ñược
  áp lực với người sử dụng lao ñộng, giúp tập thể người lao ñộng ñạt ñược
  các yêu sách về quyền và lợi ích. ðình công không phải là biện pháp duy
  nhất ñể những người lao ñộng ñạt ñược mục ñích của mình, nhưng với sức
  ép mà ñình công có khả năng tạo ra, ñình công thường ñược những
  người lao ñộng coi là cách thức có hiệu quả, là “vũkhí lợi hại” mà tập thể lao
  ñộng sử dụng trong cuộc ñấu tranh kinh tế với người sử dụng lao ñộng
  ñể bảo vệ các quyền và lợi ích của họ.
  ðình công là hành vi ngừng việc ñược thực hiện bởi ý chí tự
  nguyện của nhiều người lao ñộng. Khả năng liên kết và tập hợp sự tham gia
  ñông ñảo của những người lao ñộng là một trong những nhân tố quyết ñịnh
  thắng lợi của một cuộc ñình công.
  -Dưới góc ñộ pháp lý: ðình công ñã trở thành một trong các quyền cơ
  bản của người lao ñộng ñược thừa nhận ở hầu hết cácquốc gia trên thế giới và
  ñược xác lập trong Công ước quốc tế về quyền kinh tế, văn hoá, xã hội của
  ðại hội ñồng Liên Hợp Quốc (mục d, khoản 1 ðiều 8 của Công ước thông
  qua ngày 16/12/1966, Việt Nam ñã phê chuẩn Công ướcnày vào năm 1982)
  (Dương Văn Sao, 2009). Tổ chức Lao ñộng Quốc tế cũng khuyến nghị: Hành
  ñộng ñình công là một quyền, là biện pháp quan trọng ñể người lao ñộng và
  các tổ chức của họ khuyến trợ, bảo vệ hợp pháp các lợi ích kinh tế, xã hội của
  mình, miễn là các hành ñộng ñó ñược tiến hành một cách hoà bình.
  Quyền ñình công ñược hiểu là quyền nghỉ việc tập thể nhằm buộc
  người sử dụng lao ñộng hoặc các chủ thể khác phải thỏa mãn những yêu
  sách chính ñáng của mình. Tuy nhiên, quyền ñình công này chỉ giới hạn
  trong khuôn khổ pháp luật cho phép và phải tuân theo những trình tự, thủ
  tục nhất ñịnh do pháp luật quy ñịnh. Vì là một loại quyền của người lao ñộng
  nên ñình công phải ñược thực hiện thông qua hành vi ngừng việc của

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Ban cán sự ðảng Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội(2008). Báo
  cáo tình hình ñinh công, giải quyết ñình công và xây dựng quan hệ lao
  ñộng hài hòa, ổn ñịnh, tiến bộ trong doanh nghiệp.
  2. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh (2011). Báo cáo hoạt
  ñộng 6 tháng ñầu năm 2011.
  3. Bộ Lao ñộng thương binh xã hội (2007). Bộ Luật Lao ñộng ñược sửa
  ñổi bổ sung năm 2006, NXB Lao ñộng – xã hội, Hà Nội.
  4. Bộ Kế hoạch và ñầu tư, Cục ðầu tư nước ngoài (2008). 20 năm ñầu tư
  nước ngoài vào Việt Nam.
  5. TS Nguyễn Hữu Cát (2006).“ðình công, nguyên nhân vàgiải
  pháp” Tạp chí Lao ñộng & xã hội, số 288, 6/2006
  6. Cục Thống kê Bắc Ninh (2010). Bắc Ninh số liệu thống kê chủ yếu
  năm 2010.
  7. ðảng Cộng sản Việt Nam (2006). Văn kiện ðại hội ñạibiểu toàn
  quốc lần thứ X, NXB CTQG, Hà Nội.
  8. ðảng Cộng sản Việt Nam, Tỉnh uỷ Bắc Ninh (2010). Văn kiện ðại hội
  ñại biểu ðảng bộ tỉnh lần thứ 18.
  9. Luật gia Phạm Kim Dung (2007). Những quy ñịnh mới của pháp
  luật về ñình công và giải quyết ñình công , NXB Lao ñộng xã hội,
  Hà Nội.
  10. George J. Borjas, (2000). Labor Economics, Harvard University
  11. TS. Lê Thanh Hà (2011). Viện công nhân công ñoàn Việt Nam, ðình
  công và quan hệ lao ñộng ở Việt Nam, http://www.molisa.gov.vntrích
  dẫn ngày 19 tháng 4 năm 2011.
  12. Hoàng Thị Thu Hải (2010). Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc
  Ninh, Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khu công nghiệp tuyểnlao ñông
  trong những năm tới, http://www.izabacninh.gov.vntrích dẫn ngày 20
  tháng 12 năm 2010.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  124
  13. Dũng Hiếu, (2007) Bức xúc của lao ñộng trong doanh nghiệp FDI,
  http://vneconomy.vn/66346P5C11/buc-xuc-cua-lao-dong-trong-doanh-nghiep-fdi.htmtrích dẫn ngày 19/9/2007.
  14. Liên ñoàn Lao ñộng tỉnh Bắc Ninh (2006, 2007, 2008,2009, 2010,
  2011). Báo cáo tình hình ñình công trên ñịa bàn tỉnh Bắc Ninh các
  năm 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 và báo cáo 5 thángñầu năm 2011.
  15. Liên ñoàn Lao ñộng tỉnh Bắc Ninh (2010). Báo cáo tình hình phát triển
  ñoàn viên và thành lập công ñoàn cơ sở năm 2010.
  16. Liên ñoàn Lao ñộng tỉnh Bắc Ninh (2010). Báo cáo thực trạng cán bộ
  công ñoàn chuyên trách tỉnh Bắc Ninh.
  17. Liên ñoàn Lao ñộng tỉnh Bắc Ninh (2006, 2007, 2008,2009, 2010).
  Báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, ðại hội CNVC,
  Hội nghị người lao ñộng các năm 2006-2010.
  18. Phạm Thị Lý (2007). Cơ sở kinh tế và những giải pháp giải quyết ñình
  công tại Thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Trường
  ðại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.
  19. Mác – Ăngghen tuyển tập, Tập III, Bản dịch tiếngViệt của NXB Sự
  Thật, Hà Nội, 1982.
  20. Nguyễn ðăng Sản (2010). Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc
  Ninh, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh: Nhìn lại 12 năm
  xây dựng và phát triển, http://www.izabacninh.gov.vntrích dẫn ngày 08
  tháng 12 năm 2010
  21. TS. Dương Văn Sao chủ biên (2009). Viện công nhân và công ñoàn,
  ðình công ở nước ta hiện nay và các giải pháp của công ñoàn, NXB
  Lao ñộng, Hà Nội.
  22. Sở Lao ñộng – Thương binh và Xã hội Bắc Ninh (2010). Báo cáo thực
  trạng lao ñộng việc làm tỉnh Bắc Ninh các năm từ 2005 – 2010.
  23. Sở Lao ñộng – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh (2008). Báo cáo
  tình hình ñình công tại các doanh nghiệp trên ñịa bàn tỉnh.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  125
  24. Sở Kế hoạch và ðầu tư tỉnh Bắc Ninh (2011). Báo cáo tình hình hoạt
  ñộng của các doanh nghiệp FDI trên ñịa bàn tỉnh BắcNinh.
  25. Tổng Liên ñoàn Lao ñộng Việt Nam (2008, 2009, 2010,2011). Báo
  cáo tình hình ñình công các năm 2008, 2009, 2010 vàba tháng ñầu
  năm 2011.
  26. Từ ñiển Bách khoa Việt Nam (1995). Tập 1, NXB Sự thật, Hà Nội.
  27. UBND tỉnh Bắc Ninh (2011). Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết
  04-NQ/TU ngày 09/11/2006 của Ban Chấp hành ðảng bộ tỉnh Bắc
  Ninh về phát triển nguồn nhân lực và giải quyết việc làm giai ñoạn
  2006-2010 và ñịnh hướng ñến năm 2015.
  28. UBND tỉnh Bắc Ninh (2010). Báo cáo kết quả thực hiện phát triển
  kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
  5 năm 2011- 2015.
  29. V.I.Lênin. Toàn tập (1974). Nhà xuất bản Tiến Bộ, Mátxcơva.

  Xem Thêm: Nghiên cứu tình hình đình công ở các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bắc ninh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu tình hình đình công ở các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bắc ninh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status