Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động tín dụng của quỹ tín dụng trung ương chi nhánh bắc ninh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  2
 5. Công cụ
 6. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động tín dụng của quỹ tín dụng trung ương chi nhánh bắc ninh

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA QUỸ TÍN DỤNG TRUNG ƯƠNG CHI NHÁNH BẮC NINH

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục viết tắt v
  Danh mục bảng vi
  Danh mục ñồ thị, hình viii
  1 ðẶT VẤN ðỀ 1
  1.1 Tính cấp thiếu của ñề tài 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 3
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu3
  2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NÂNG CAO NĂNG
  LỰC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ðỘNG TÍN DỤNG6
  2.1 Cơ sở lý luận về cạnh tranh và nâng cao năng lực cạnh tranh
  trong hoạt ñộng tín dụng 6
  2.2 Cơ sở thực tiễn về cạnh tranh trong hoạt ñộng tín dụng27
  3 ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU38
  3.1 ðặc ðiểm ñịa bàn nghiên cứu38
  3.2 Phương pháp nghiên cứu 49
  4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN53
  4.1 Thực trạng năng lực cạnh tranh trong hoạt ñộng tín dụng của
  QTDTW chi nhánh Bắc Ninh53
  4.1.1 Năng lực cạnh tranh trong huy ñộng vốn53
  4.1.2 Năng lực cạnh tranh trong hoạt ñộng cho vay59
  4.1.3 Năng lực cạnh tranh chất lượng các sản phẩm dịch vụ75
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  iv
  4.1.4 Năng lực tổ chức các hoạt ñộng tín dụng76
  4.1.6 Nhân tố ảnh hưởng ñến năng lực cạnh tranh trong hoạt ñộng tín
  dụng của QTDTWTW chi nhánh BN82
  4.2 ðịnh hướng, giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt
  ñộng tín dụng của QTDTW chi nhánh Bắc Ninh89
  4.2.1 ðịnh hướng 89
  4.2.2 Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranhtrong hoạt ñộng
  tín dụng của QTDTW chi nhánh Bắc Ninh90
  5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ107
  5.1 Kết luận 107
  5.2 Kiến nghị 108
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 110
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  v
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
  CC : Cơ cấu
  DN : Doanh nghiệp
  ðVT : ðơn vị tính
  KD : Kinh doanh
  KTQT : Kinh tế quốc tế
  KT- XH : Kinh tế xã hội
  HTX : Hợp tác xã
  NHNN : Ngân hàng Nhà nước
  NHTM : Ngân hàng thương mại
  NHTM QD : Ngân hàng thương mai Quốc doanh
  NHTM VN : Ngân hàng thương mại Việt Nam
  NHNN : Ngân hàng Nông nghiệp
  QTDTWBN : Quỹ tín dụng trung ương chi nhánh Bắc Ninh
  QTDTW : Quỹ tín dụng trung ương
  TW : Trung ương
  TCKT : Tổ chức kinh tếv
  TCTD : Tổ chức tín dụng
  TCty : Tổng công ty
  TSBð : Tài sản bảo ñảm
  SL : Số lượng
  SXKD : Sản xuất kinh doanh
  UBMTTQ : Ủy ban mặt trận tổ quốc
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  vi
  DANH MỤC BẢNG
  STT Tên bảng Trang
  3.1 Tình hình nguồn vốn QTDTW chi nhánh Bắc Ninh ñến
  31/12/2010 45
  3.2 Tình hình sử dụng vốn QTDTWBN (ðVT: Tỷ ñồng)48
  4.1 Tính ña dạng của huy ñộng vốn tiền gửi giữa QTDTW và một số
  ngân hàng khác 54
  4.2 ðánh giá năng lực cạnh tranh về tính ña dạng trong việc huy
  ñộng vốn của Quỹ tín dụng Trung ương chi nhánh Bắc Ninh55
  4.3 So sánh mức lãi suất tiền gửi thông thường củaQuỹ tín dụng TW
  và một số ngân hàng 57
  4.4 ðánh giá năng lực cạnh tranh về lãi suất huy ñộng vốn của
  QTDTWBN 58
  4.5 Số lượng các sản phẩm dịch vụ cho vay của QTDTW so với một
  số ngân hàng 60
  4.6 ðánh giá về các sản phẩm dịch vụ cho vay của QTDTW với các
  ngân hàng khác 61
  4.7 Tỷ lệ và số ñối tượng khách hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ
  cho vay của QTDTW 62
  4.8 Tỷ trọng cho vay sản xuất trong tổng dư nợ cho vay phân theo
  các trường hợp bảo ñảm vốn vay67
  4.9 Tỷ trọng cho vay tiêu dùng trong tổng dư nợ chovay phân theo
  các trường hợp bảo ñảm vốn vay70
  4.10 Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng theo mục ñích vay và theo thời
  gian 72
  4.11 So sánh mức lãi suất cho cá nhân vay của Quỹ tín dụng TW và
  một số NHTM 73
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  vii
  4.12 Xếp hạng của 5 loại dịch vụ tại một số tổ chứctín dụng ñang
  hoạt ñộng trên ñịa bàn Bắc Ninh75
  4.13 Cơ cấu lao ñộng theo trình ñộ chuyên môn của một số tổ chức tín
  dụng trên ñịa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 201077
  4.14 ðánh giá về những tác ñộng khách quan ñến nănglực cạnh tranh
  trong hoạt ñộng tín dụng của cán bộ QTDTW83
  4.15 ðánh giá của khách hàng về chất lượng công táchuy ñộng vốn86
  4.16 ðánh giá của khách hàng ñối với thái ñộ phục vụ của nhân viên
  QTDTWTW 87
  4.17 Nhu cầu vốn trong của khách hàng trong năm 201292
  4.18 Nhu cầu về các dòng sản phẩm tín dụng của người dân95
  4.19 Ưu tiên cho vay ñối với từng nhóm ñối tượng101
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  viii
  DANH MỤC ðỒ THỊ, HÌNH
  Hình 1: Bản ñồ hành chính tỉnh Bắc Ninh38
  Biểu 3.1 Tình hình dư nợ năm 2010 của Quỹ tín dụng Trung ương chi
  nhánh Bắc Ninh (ðVT: Tỷ ñồng)48
  Biểu ñồ 4.1. Cơ cấu vốn cho vay của QTDTW phân theoñối tượng vay66
  Biểu ñồ 4.2. Số lượng máy ATM năm 201079
  Biểu ñồ 4.3 Mạng lưới chi nhánh, phòng và ñiểm giaodịch của một số tổ
  chức tín dụng năm 2008 80
  Biểu 4.4 Tỷ lệ người biết về tên của các tổ chức tín dụng ở ñịa phương82
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  1
  1. ðẶT VẤN ðỀ
  1.1 Tính cấp thiếu của ñề tài
  Hội nhập kinh tế quốc tế trở thành một xu thế thời ñại và quá trình này
  diễn ra mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, biểu hiện xu hướng tất yếu khách quan
  của nền kinh tế. ðể bắt nhịp với xu thế ñó, Việt Nam ñã chủ ñộng tham gia
  vào quá trình hội nhập quốc tế: gia nhập khối ASEAN, tham gia vào khu vực
  mậu dịch tự do ASEAN (AFTA), ký kết hiệp ñịnh thương mại Việt Nam -
  Hoa Kỳ và ñang trong tiến trình ñàm phán ñể gia nhập vào Tổ chức thương
  mại thế giới (WTO), tham gia vào nhiều tổ chức kinhtế quốc tế cũng như các
  hiệp ñịnh thúc ñẩy quan hệ thương mại song phương khác. Trong bối cảnh
  chung ñó, các tổ chức tín dụng Việt Nam sẽ phải ñốimặt với những thách
  thức như thế nào, tận dụng cơ hội ra sao và biến thách thức thành cơ hội ñể
  không phải thua thiệt trên “sân nhà” [18]. ðiều nàyñòi hỏi hệ thống tín dụng
  phải chủ ñộng nhận thức và sẵn sàng tham gia vào quá trình hội nhập và cạnh
  tranh này.
  Có thể nói, hoạt ñộng tín dụng là một trong những lĩnh vực hết sức
  nhạy cảm và phải mở cửa gần như hoàn toàn theo các cam kết gia nhập tổ
  chức thương mại thế giới WTO, hệ thống tín dụng Việt Nam ñược xếp vào
  diện các ngành chủ chốt, cần ñược tái cơ cầu nhằm nâng cao năng lực cạnh
  tranh [7]. ðể giành thế chủ ñộng trong tiến trình hội nhập, Việt Nam cần xây
  dựng một hệ thống tín dụng minh bạch, có uy tín, ñủnăng lực cạnh tranh, hoạt
  ñộng có hiệu quả cao, an toàn, có khả năng huy ñộngtốt hơn các nguồn vốn
  trong xã hội và mở rộng ñầu tư.
  Việc này ñòi hỏi sự nỗ lực nhiều mặt từ phía Chính phủ, Chính quyền
  các cấp và chính nội tại các tổ chức tín dụng.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  2
  Hệ thống tổ chức tín dụng là nền tảng cho việc lưu chuyển tiền tệ của
  nền kinh tế, vì thế ñã ñóng một vai trò quan trọng không thể thiếu cho sự phát
  triển kinh tế của một quốc gia. Sau sự kiện Việt nam Việt Nam gia nhập
  WTO, nền kinh tế Việt nam ñã ñược các chuyên gia kinh tế dự ñoán là sẽ duy
  trì tốc ñộ tăng trưởng những năm tới nhờ sự gia tăng nguồn vốn nước ngoài
  vào Việt nam, sự phát triển mạnh mẽ của khối kinh tế tư nhân, những cải cách
  mạnh mẽ của khối kinh tế Nhà nước, những cơ hội rấtlớn từ quá trình hội
  nhập kinh tế toàn cầu. Sự phát triển kinh tế, tạo ñiều kiện cho phát triển thị
  trường tín dụng nói chung và hoạt ñộng tín dụng nhân dân nói riêng.
  Trong những năm qua, ñất nước ta ñã ñạt ñược thành quả về kinh tế
  cũng như môi trường chính trị, pháp Luật ổn ñịnh, ñã giúp cho môi trường
  kinh doanh tiền tệ ngày càng thông thoáng hơn, ñã tạo ñộng lực phát triển và
  nâng cao năng lực tự chủ của các doanh nghiệp [2]. Cải cách các thủ tục hành
  chính, thúc ñẩy nhanh hơn trong việc cổ phần hóa các doanh nghiệp quốc
  doanh, tạo ñiều kiện cho các tổ chức tín dụng ñáp ứng ñược những thách thức
  trong hội nhập kinh tế quốc tế, bằng việc khuyến khích các doanh nghiệp tự
  tăng cường nội lực, phát huy tính cạnh tranh lành mạnh trong hoạt ñộng kinh
  doanh, ñảm bảo cho hoạt ñộng thương mại, dịch vụ theo các nguyên tắc của
  thị trường năng ñộng và hiệu quả.
  Hiện nay, các ñối thủ cạnh tranh chính của quỹ tín dụng Trung ương chi
  nhánh Bắc Ninh là các Ngân hàng thương mại cổ phần ñều hoạt ñộng và phục
  vụ cho những khách hàng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các cá nhân, các
  tiểu thương, hộ gia ñình. Các Ngân hàng thương mại cổ phần ñang hoạt ñộng
  rất hiệu quả và tích cực tăng cường nâng cao nội lực cạnh tranh bằng nhiều
  hình thức khác nhau, như tăng vốn ñiều lệ, mở rộng mạng lưới, phát triển
  nguồn nhân lực và ñào tạo nhân sự cốt lõi, trang bịnhững phần mềm, vi tính
  hiện ñại nhằm hỗ trợ cho hoạt ñộng của ngân hàng
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  3
  Từ những tất yếu của thị thường ñã diễn ra như một quy luật của sự tồn
  tại và phát triển chung của thị trường thì quỹ tín dụng Trung ương chi nhánh
  Bắc Ninh cũng không nằm ngoài qui luật này. Vì vậy quỹ tín dụng Trung
  ương chi nhánh Bắc Ninh muốn tồn tại và phát triển thì phải tự chọn cho mình
  một lối ñi riêng nhằm nâng cao nội lực của nguồn vốn và tăng cao khả năng
  cạnh tranh cũng như những áp lực của thị trường ñang trong giai ñoạn tăng
  trưởng ñể hội nhập quốc tế. Với những vấn ñề trên chúng tôi tiến hành nghiên
  cứu ñề tài: “Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt ñộng tín
  dụng của quỹ tín dụng Trung ương chi nhánh Bắc Ninh”
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu
  1.2.1 Mục tiêu chung
  Phân tích, ñánh giá năng lực cạnh tranh và những thuận lợi, khó khăn
  và bất cập phát sinh trong hoạt ñộng tín dụng của Quỹ tín dụng Trung ương
  chi nhánh Bắc Ninh, từ ñó ñưa ra các giải pháp nângcao năng lực cạnh tranh
  trong hoạt ñộng tín dụng của quỹ tín dụng trung ương chi nhánh Bắc Ninh.
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể
  - Góp phần hệ thống hoá những cơ sở lý luận và thựctiễn về năng lực
  canh tranh và nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt ñộng tín dụng.
  - ðánh giá thực trạng về năng lực cạnh tranh trong hoạt ñộng tín dụng
  của Quỹ tín dụng Trung ương chi nhánh Bắc Ninh.
  - Phân tích, ñánh giá những thuận lợi, khó khăn và bất cập phát sinh
  trong hoạt ñộng tín dụng của Quỹ tín dụng Trung ương chi nhánh Bắc Ninh.
  - ðề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt ñộng
  tín dụng của Quỹ tín dụng Trung ương chi nhánh Bắc Ninh.
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
  1.3.1 ðối tượng nghiên cứu
  ðề tài tập trung nghiên cứu năng lực cạnh tranh trong hoạt ñộng tín
  dụng cho vay và tín dụng huy ñộng vốn của Quỹ tín dụng Trung ương chi
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  4
  nhánh Bắc Ninh và ñịnh hướng các giải pháp nâng caonăng lực cạnh tranh
  trong hoạt ñộng tín dụng của Quỹ. Chủ thể nghiên cứu của ñề tài bao gồm hộ
  dân; các doanh nghiệp; và cán bộ ñang làm việc ở Quỹ tín dụng. Hộ dân và
  doanh nghiệp là chủ thể nghiên cứu chính của ñề tài.
  - Phạm vi về nội dung
  Nghiên cứu Hoạt ñộng tín dụng của các tổ chức tín dụng nói chung và
  Quỹ tín dụng Trung ương hiện nay rất ña dạng và phong phú như: Hoạt ñộng
  huy ñộng; Hoạt ñộng cho vay; Mua bán ngoại tệ; Bảoquản tài sản hộ; Cung
  cấp các tài khoản giao dịch và thực hiện thanh toán; Quản lý ngân quỹ; Bảo
  lãnh; Cung cấp dịch vụ uỷ thác tư vấn Tuy nhiên, nghiên cứu này ñã giới
  hạn phạm vi nghiên cứu ở hoạt ñộng huy ñộng vốn và hoạt ñộng cho vay vốn
  của Quỹ tín dụng Trung ương chi nhánh Bắc Ninh.
  - Về không gian nghiên cứu:
  Hoạt ñộng tín dụng của các tổ chức tài chính kinh doanh tiền tệ hoạt
  ñộng trên ñịa bàn tỉnh Bắc Ninh.
  - Thời gian nghiên cứu:
  + Các số liệu sử dụng ñể phân tích thực trạng vấn ñề nghiên cứu ñược
  thu thập từ năm 2008 ñến năm 2011. Các số liệu mangtính xu hướng, dự báo
  ñược phân tích, ñánh giá ñến năm 2015.
  + Thời gian thực hiện ñề tài từ tháng 6/2010, ñến tháng 8/2011.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  5
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  6
  2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NÂNG CAO
  NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ðỘNG
  TÍN DỤNG
  2.1. Cơ sở lý luận về cạnh tranh và nâng cao năng lực cạnh tranh trong
  hoạt ñộng tín dụng
  2.1.1 Một số khái niệm có liên quan
  2.1.1.1 Khái niệm về cạnh tranh
  Cạnh tranh là một ñặc trưng của nền kinh tế thị trường, nhưng có nhiều
  cách hiểu khác nhau.
  - Theo Kac-Marx: Cạnh tranh là sự ganh ñua, sự ñấu tranh gay gắt giữa
  các nhà tư bản ñể giành giật những ñiều kiện thuận lợi trong sản xuất và tiêu
  thụ hàng hoá ñể thu ñược lợi nhuận siêu ngạch [22].
  - Theo từ ñiển Bách Khoa (tập 1 - trang 357 xuất bản năm 1995): Cạnh
  tranh (trong kinh doanh) là hoạt ñộng ganh ñua giữanhững người sản xuất
  hàng hoá, giữa các thương nhân, các nhà kinh doanh trong nền kinh tế thị
  trường, chi phối bởi quan hệ cung cầu nhằm giành các ñiều kiện sản xuất, tiêu
  thụ và thị trường có lợi nhất.
  - Theo cuốn kinh tế học của P.A.Samuelson cạnh tranh là sự kình ñịch
  giữa các Doanh nghiệp cạnh tranh với nhau ñể giành khách hàng, thị trường.
  - Theo kinh tế vi mô R.S. Pindyck một thị trường cạnh tranh hoàn hảo
  có rất nhiều người mua, người bán ñể cho không có một người mua hoặc
  người bán duy nhất nào có ảnh hưởng, có ý nghĩa ñốivới giá cả [21].
  - Theo các tác giả của cuốn "Các vấn ñề pháp lý và thể chế về chính
  sách cạnh tranh và kiểm soát ñộc quyền kinh doanh" cạnh tranh có thể ñược
  hiểu là sự ganh ñua giữa các doanh nghiệp trong việc giành một số nhân tố sản
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  7
  xuất hoặc khách hàng nhằm nâng cao vị thế của mình trên thị trường, ñể ñạt
  ñược mục tiêu kinh doanh cụ thể.
  - Theo M.E.Porter cạnh tranh không phải là cung cấpcái tốt nhất mà là
  tạo ra sự khác biệt [23].
  Như vậy có thể thấy, cạnh tranh là sự ganh ñua giữa các chủ thể kinh tế
  (nhà sản xuất, nhà phân phối, bán lẽ, người tiêu dùng, thương nhân ) nhằm
  giành lấy những vị thế tạo nên lợi thế tương ñối trong sản xuất, tiêu thụ hay
  tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ hay các lợi ích về kinhtế, thương mại khác ñể thu
  ñược nhiều lợi ích nhất cho mình.
  Cạnh tranh có thể xảy ra giữa những nhà sản xuất, phân phối với nhau
  hoặc có thể xảy ra giữa người sản xuất với người tiêu dùng khi người sản xuất
  muốn bán hàng hóa, dịch vụ với giá cao, người tiêu dùng lại muốn mua ñược
  với giá thấp. Cạnh tranh của một doanh nghiệp là chiến lược của một doanh
  nghiệp với các ñối thủ trong cùng một ngành
  Có nhiều biện pháp cạnh tranh: cạnh tranh giá cả (giảm giá) hoặc cạnh
  tranh phi giá cả (Khuyến mãi, quảng cáo) Hay cạnh tranh của một doanh
  nghiệp, một ngành, một quốc gia là mức ñộ mà ở ñó, dưới các ñiều kiện về thị
  trường tự do và công bằng có thể sản xuất ra các sản phẩm hàng hóa và dịch
  vụ ñáp ứng ñược ñòi hỏi của thị trường, ñồng thời tạo ra việc làm và nâng cao
  ñược thu nhập thực tế.
  Bên cạnh ñó, còn có thể hiểu cạnh tranh theo nhiều cách khác như:
  - Khi nói ñến cạnh tranh là nói ñến sự ganh ñua nhằm lấy phần thắng
  của nhiều chủ thể cùng tham dự.
  - Mục ñích trực tiếp của cạnh tranh là một ñối tượng cụ thể nào ñó mà
  các bên ñều muốn giành giật (một cơ hội, một sản phẩm, một công trình, dự
  án). Một loạt ñiều kiện có lợi (một thị trường, mộtkhách hàng v.v ). Mục
  ñích cuối cùng là kiếm ñược lợi nhuận cao.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Tiếng Việt
  1. Bùi Quang Trung, Tín dụng ngân hàng, Học viện ngân hàng năm 2007
  2. Chủ tịch HðQT NHNN VN năm 2000 Qð 06/Qð - HðQT ban hành -Quy ñịnh cho vay ñối với khách hàng.
  3. Frank Ellis (1995), Chính sách nông nghiệp các nướcñang phát triển,
  NXB nông nghiệp Hà Nội.
  4. Frederic S. Mishkin (1992), Tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính,
  NXB khoa học kỹ thuật Hà Nội, 1994(Bản dịch của Nguyễn Quang Cư
  và Nguyễn ðức Dỵ)
  5. Hoàng Xuân Quế, Nghiệp Vụ Ngân hàng Trung ương, Nhàxuất bản
  thống kê, Năm 2002
  6. Kim Thị Dung (chủ biên) – Nguyễn Quốc Oánh (2003), Giáo trình tài
  chính doanh nghiệp, Nhà xuất bản nông nghiệp Hà Nội.
  7. Nguyễn Văn Mạnh (2007), Giải pháp về tín dụng của Ngân hàng ðông Á –
  chi nhánh DAK LAK ñối với doanh nghiệp vừa và nhỏ trên ñịa bàn tỉnh
  DAK LAK, Luận văn Thạc sỹ kinh tế, ðại học nông nghiệp Hà Nội.
  8. Nguyễn Xuân Lân (Nhà nghiên cứu lịch sử - văn hoá -Sở văn hoá tỉnh
  Vĩnh Phúc)
  9. Ngân hàng ðầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Phúc Yên tỉnh Vĩnh
  Phúc (2007), Báo cáo tổng kết hàng năm - năm 2007.
  10. Ngân hàng ðầu tư và Phát triển Việt Nam (2008), Quyñịnh số 6366/Qð-PTSP ngày 19/11/2008 về chính sách khách hàng ñối với doanh nghiệp
  nhỏ và vừa của Ngân hàng ðầu tư và Phát triển Việt Nam.
  11. Ngân hàng ðầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Phúc Yên tỉnh Vĩnh
  Phúc (2008), Báo cáo tổng kết hàng năm - năm 2008.
  12. Ngân hàng ðầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Phúc Yên tỉnh Vĩnh
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  111
  Phúc (2009), Báo cáo tổng kết hàng năm - năm 2009.
  13. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2001), Quyết ñịnh số 1627/Qð-NHNN
  ngày 31 tháng 12 năm 2001 và sửa ñổi theo Quyết ñịnh 127/2005/Qð-NHNN ngày 3 tháng 2 năm 2005 và Quyết ñịnh 783/2005/Qð-NHNN
  ngày 31 tháng 5 năm 2005, Quy ñịnh 9 phương thức cho vay.
  14. Ngành Ngân hàng Việt Nam trước diễn biến của khủng hoảng tài chính
  thế giới (Tạp chí ngân hàng số 1+2/2009)
  15. Ngân hàng thương mại - quản lý và ñiều hành của trường ñại học kinh tế
  quốc dân.
  16. Nguyễn Minh Kiều, Trường ñại học kinh tế Thành phố HCM Nghiệp vụ
  ngân hàng thương mại, NXB TPHCM, năm 2002.
  17. Nguyễn Hữu Tài (chủ biên) và cộng sự, Giáo trình lýthuyết tài chính -
  tiền tệ, NXB Thống kê, Hà Nội năm 2002
  18. Nguyễn Văn Tiến - Trọng tài viên trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam
  – Phó chủ nhiệm khoa Ngân hàng - Học viện Ngân hàngHà Nội, Giáo
  trình tài chính - Tiền tệ Ngân hàng, NXB Quốc Gia, năm 2000
  19. Phạm Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thu Thảo (2002), Ngân hàng thương mại
  quản trị và nghiệp vụ ngân hàng- . Nhà xuất bản thống kê.
  20. Phạm Thị Lan Phương, Nghiên cứu phát triển các phương thức cho vay ñối
  với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng ðầu tư vàPhát triển Vĩnh
  Phúc, Luận văn Thạc sỹ kinh tế, ðại học nông nghiệpHà Nội, năm 2009.
  21. Quyết ñịnh số 131/ TTg CP ngày 23/01/2009 của Thủ tướng về việc hỗ
  trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng ñể sản xuất
  kinh doanh.
  Tiếng Anh
  22. Batterham R.L, MacAulay T.G. (2003), Financial Components in linear
  programming Models,Training Documents in HAU 2/2003.
  23. Gillette and Uphoff (1972), "Emphasise the significance of social organi.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  112
  sation and patron-client relationships in rural communities" in Enhancing
  Farmer’s Financial Management Skills(Jennifer Henney, 2000, FAO)
  www.fao.org/ag/agS/subjects/en/ruralfinance/pdf/Afr6_E.pdf
  24. Warren F. Lee, Michael D. Boehlje, Aaron G. Nelssonand William G.
  Murray (1980), Agricultural Finance, Seventh edition, The Iowa State
  University press, AMFS.

  Xem Thêm: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động tín dụng của quỹ tín dụng trung ương chi nhánh bắc ninh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động tín dụng của quỹ tín dụng trung ương chi nhánh bắc ninh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status