Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu thị trường tiêu thụ thóc giống tại tỉnh hải dương

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu thị trường tiêu thụ thóc giống tại tỉnh hải dương

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ THÓC GIỐNG TẠI TỈNH HẢI DƯƠNG

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục chữ viết tắt v
  Danh mục bảng vi
  Danh mục sơ ñồ viii
  1 MỞ ðẦU 1
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài nghiên cứu1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài2
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu của ñề tài3
  2 MỘT SỐ VẤN ðỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ THỊ
  TRƯỜNG TIÊU THỤ THÓC GIỐNG4
  2.1 Cơ sở lý luận về thị trường thóc giống4
  2.2 Cơ sở thực tiễn 20
  2.3 Các công trình nghiên cứu có liên quan24
  3 ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU26
  3.1 ðặc ñiểm tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương26
  3.2 Phương pháp nghiên cứu 29
  3.3 Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu31
  4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN33
  4.1 Thực trạng thị trường thóc giống ở tỉnh Hải Dương33
  4.1.1 Những thành viên tham gia thị trường thóc giống tại tỉnh Hải
  Dương 33
  4.1.2 Phân loại thị trường tiêu thụ thóc giống tại Hải Dương34
  4.1.3 Cầu về thóc giống tại tỉnh Hải Dương34
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  iv
  4.1.5 Cung thóc giống tại thị Hải Dương49
  4.1.6 Kết quả ñiều tra khách hàng mua thóc giống nói chung53
  4.1.7 Các yếu tố ảnh hưởng ñến thị trường thóc giống tại tỉnh Hải
  Dương 59
  4.2 Một số giải pháp nhằm ổn ñịnh và mở rộng thị trường thóc giống
  của tỉnh Hải Dương 64
  4.2.1 Quan ñiểm về phát triển thị trường thóc giống64
  4.2.2 ðịnh hướng phát triển thị trường thóc giống tại tỉnh Hải Dương66
  4.2.2 Xác ñịnh thị trường mục tiêu71
  4.2.3 Giải pháp ổn ñịnh và mở rộng thị trường thóc giống của tỉnh Hải
  Dương 72
  5 KẾT LUẬN 79
  5.1 Kết luận 79
  5.2 Kiến nghị 80
  5.2.1 ðối với sở Nông nghiệp & PTNT, Trung tâm Khuyến nông80
  5.2.2 ðối với hộ nông dân 81
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 82
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  v
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
  Chữ viết tắt Chữ ñầy ñủ
  ASC Trung tâm giống phụ trợ
  BQ Bình quân
  BS Giống tác giả
  BVTV Bảo vệ thục vật
  CC Cơ cấu
  ES Giống khuyến nông
  FS Giống nguyên chủng
  GTSX Giá trị sản xuất
  HðND Hội ñồng nhân dân
  HTX Hợp tác xã
  HTXNN Hợp tác xã nông nghiệp
  IRRI Viện Nghiên cứu lúa quốc tế
  MSC Trung tâm hạt giống chính
  OEDC Trung tâm hợp tác kinh tế và phát triển
  PCS Trung tâm giống Bố Mẹ
  PTNT Phát triển nông thôn
  SPðT Sản phẩm ñầu tư
  SS Giống dự trữ
  SX Sản xuất
  SWOT ðiểm mạnh - ñiểm yếu - cơ hội - thách thức
  TB Trung bình
  TCHGQG Tổ chức hạt giống quốc gia
  TD Tiêu dùng
  UBND Ủy ban nhân dân
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  vi
  DANH MỤC BẢNG
  STT Tên bảng Trang
  2.1 Năng suất của một số dòng siêu lúa lai có triểnvọng tại tỉnh Hà
  Tây (cũ), vụ xuân năm 200822
  3.1 Các ñơn vị hành chính của tỉnh Hải Dương26
  3.2 Nhiệt ñộ, lượng mưa, ẩm ñộ không khí, số giờ nắng các tháng
  từ năm 2008 - 2010 của Hải Dương28
  3.3 Một số chỉ tiêu cơ bản về kinh tế - xã hội củatỉnh Hải Dương29
  4.1 Nhu cầu thóc giống của tỉnh Hải Dương35
  4.2 Nhu cầu thóc giống vụ chiêm xuân36
  4.3 Nhu cầu thóc giống lúa lai vụ chiêm xuân bình quân 3 năm 2008
  - 2010 37
  4.4 Nhu cầu thóc giống lai vụ mùa (bình quân 3 năm2008-2010)40
  4.5 Nhu cầu thóc giống thuần vụ chiêm xuân41
  4.6 Nhu cầu thóc giống thuần vụ mùa43
  4.7 Nhu cầu thóc giống chất lượng cao vụ chiêm xuân bình quân 3
  năm 2008 - 2010 44
  4.8 Nhu cầu thóc giống chất lượng cao vụ mùa bìnhquân 3 năm
  2008 - 2010 45
  4.9 Tỷ trọng về nhu cầu thóc giống của các loại khách hàng46
  4.10 Thu nhập của hộ nông dân Hải Dương47
  4.11 ðơn giá và hỗ trợ giá một số thóc giống ở HảiDương năm 201048
  4.12 Các cơ sở sản xuất và kinh doanh thóc giống tại Hải Dương49
  4.13 Tổng cung thóc giống của các cơ sở của tỉnh Hải Dương52
  4.14 Kết quả phỏng vấn hộ nông dân trồng lúa lai ở Tứ Kỳ58
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  vii
  4.15 Một số chỉ tiêu chủ yếu phát triển nông nghiệpcủa Hải Dương
  ñến năm 2015 67
  4.16 Dự báo nhu cầu về thóc giống năm 2012 - 201368
  4.17 Dự báo nhu cầu thóc giống vụ chiêm xuân ðơn vị: tấn70
  4.18 Dự báo nhu cầu thóc giống vụ mùa71
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  viii
  DANH MỤC SƠ ðỒ
  Sơ ñồ 2.1: Kênh tiêu thụ sản phẩm 11
  Sơ ñồ 2.2. Vòng chu chuyển thóc giống trong quy trình 14
  Sơ ñồ 4.1. Các thành viên tham gia thị trường thócgiống tại tỉnh Hải
  Dương 33
  ðồ thị 4.2. Nhu cầu thóc giống 2012 và 2013 69
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  1
  1. MỞ ðẦU
  1.1. Tính cấp thiết của ñề tài nghiên cứu
  Lúa gạo là loại lương thực quan trọng ñối với hàng tỷ người trên thế
  giới, nhất là ñối với khu vực châu Á và châu Phi. Ởnước ta, từ lâu lúa ñã trở
  thành cây lương thực chủ yếu, cung cấp 75% tổng sảnlượng lương thực cho
  nhu cầu của người dân và gạo là một loại sản phẩm xuất khẩu chiến lược của
  nước ta. Do vậy, cây lúa có vai trò ñặc biệt quan trọng và quyết ñịnh trong
  việc ñẩy mạnh phát triển sản xuất lương thực, bảo ñảm an ninh lương thực
  quốc gia, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế của ñất nước.
  Dân số hiện nay của thế giới ñã là hơn 6 tỷ người. Con số này sẽ ñạt
  tới 8 tỷ vào năm 2030. Trong khi dân số tăng thì diện tích ñất trồng trọt,
  trong ñó có ñất sản xuất lương thực bị thu hẹp dần do ñất ñược chuyển
  sang các mục ñích sử dụng khác. Áp lực của tăng dânsố cùng với áp lực từ
  thu hẹp diện tích ñất trồng trọt ñối với sản xuất lương thực của thế giới
  ngày càng tăng. Cách duy nhất ñể con người giải quyết vấn ñề này là ứng
  dụng khoa học kỹ thuật, tìm cách nâng cao năng suấtcác loại cây trồng.
  Cùng với quá trình công nghiệp hoá hiện ñại hoá ñấtnước và quá trình
  ñô thị hoá, diện tích sản xuất nông nghiệp nước ta,trước hết là diện tích cấy
  lúa ngày càng bị thu hẹp. Do vậy, ngành nông nghiệpcần ñưa ra các giải pháp
  nhằm tăng năng suất, sản lượng các giống lúa. Từ ñóviệc nghiên cứu và phát
  triển các giống lúa mới có năng suất cao, chất lượng tốt, chống chịu sâu bệnh
  và thời gian sinh trưởng ngắn là một hướng ñi ñem lại hiệu quả thiết thực về
  trước mắt cũng như về lâu dài cho sản xuất lúa của nước ta.
  Thóc giống là một trong những yếu tố ñầu vào quan trọng của sản xuất
  lúa. Thóc giống là hàng hóa ñặc biệt trong nông nghiệp. Thóc giống có cầu dẫn
  suất, do vậy phụ thuộc vào kết quả sản xuất lúa củacác hộ sản xuất. Phát triển
  thị trường thóc giống ở nước ta ñặt ra nhiều vấn ñềphải nghiên cứu như hình
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  2
  thái thị trường, các yếu tố ảnh hưởng, các thành phần tham gia . các biện pháp
  chiếm lĩnh ñược thị trường, thâm nhập và mở rộng thị trường, tăng thị phần
  Hải Dương là một tỉnh trọng ñiểm lúa của vùng ñồng bằng sông Hồng,
  cây lúa chiếm vị trí quan trọng trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp của tỉnh. Thị
  trường tiêu thụ thóc giống (một tư liệu sản xuất quan trọng của sản xuất lúa) ở
  Hải Dương tuy tương ñối ổn ñịnh về lượng cầu nhưng không vì thế mà giảm ñi
  tính phức tạp vì do phát triển của khoa học kỹ thuật ngày càng xuất hiện nhiều
  loại giống lúa mới, từ ñó sự lựa chọn của nông dân trồng lúa cũng ña dạng hơn
  và hơn thế nữa ở thị trường này có nhiều nhà cung ứng, trong ñó ngay hệ thống
  cung ứng thóc giống nội tỉnh ñã có nhiều vấn ñề phải nghiên cứu giải quyết.
  Cung - cầu của thóc giống gắn liền với các chủ trương, chính sách phát triển sản
  xuất lúa, việc ñề ra các giải pháp phát triển cây lúa cũng là vấn ñề ñặt ra trong
  quá trình nghiên cứu thị trường thóc giống của tỉnhHải Dương. Thóc giống của
  tỉnh có thị trường tiêu thụ tiềm năng và truyền thống là các hộ nông dân, trong
  cơ chế thị trường, thị trường này có nhiều bộ phận tham gia, có nhiều ñối thủ
  cạnh tranh. Nghiên cứu các ñối thủ cạnh tranh ñể không mất thị trường truyền
  thống của mình và hơn thế nữa là phát triển thị trư ờng tiềm năng, mở rộng thị
  trường ñang là vấn ñề ñặt ra trong thị trường thóc giống của tỉnh. Vì vậy ở Hải
  Dương thị trường này cần ñược nghiên cứu cụ thể ñể hạn chế các mặt trái của cơ
  chế thị trường ñối với sản xuất của các hộ nông dân.
  Xuất phát từ những vấn ñề nêu trên, tôi ñã chọn ñề tài “Nghiên cứu thị
  trường tiêu thụ thóc giống tại tỉnh Hải Dương” làm ñề tài thạc sỹ kinh tế
  nông nghiệp của mình.
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài
  1.2.1. Mục tiêu chung
  Nghiên cứu thị trường tiêu thụ thóc giống của tỉnh Hải Dương, từ ñó ñề
  xuất một số giải pháp nhằm ổn ñịnh và mở rộng thị trường tiêu thụ thóc giống
  của tỉnh Hải Dương.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  3
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể
  - Góp phần làm sáng tỏ một số vấn ñề lý luận và thực tiễn về thị trường
  thóc giống.
  - ðánh giá thực trạng về thị trường tiêu thụ thóc giống của tỉnh Hải
  Dương.
  - ðề xuất một số giải pháp nhằm ổn ñịnh và mở rộng thị trường tiêu thụ
  thóc giống của tỉnh Hải Dương.
  1.3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu của ñề tài
  1.3.1. ðối tượng nghiên cứu
  Nghiên cứu thị trường tiêu thụ thóc giống tại tỉnh Hải Dương với các
  chủ thể là những người cung ứng thóc giống như các công ty sản xuất và kinh
  doanh thóc giống, xí nghiệp, trạm trại sản xuất, các ñại lý và các hộ nông
  dân tiêu thụ thóc giống.
  1.3.2. Phạm vi nghiên cứu
  1.3.2.1. Phạm vi về nội dung
  + Vận dụng những vấn ñề lý luận chung về thị trườngñể nghiên cứu thị
  trường thóc giống.
  + ðánh giá thực trạng cung, cầu và các yếu tố ảnh hưởng cung, cầu về
  thóc giống cho sản xuất ñại trà tại tỉnh Hải Dương.
  + Từ ñánh giá thực trạng, rút ra ưu, nhược ñiểm về thị trường thóc
  giống tại tỉnh Hải Dương, ñề xuất những giải pháp nhằm ổn ñịnh và mở rộng
  thị trường tiêu thụ thóc giống tại tỉnh Hải Dương.
  1.3.2.2. Phạm vi về không gian
  Tập trung nghiên cứu một số doanh nghiệp cung ứng và một số ñại lý
  và một số hộ tiêu thụ thóc giống trên ñịa bàn tỉnh Hải Dương.
  1.3.2.3. Phạm vi về thời gian
  + Nghiên cứu tình hình cung ứng và tiêu thụ thóc giống tại tỉnh Hải
  Dương từ năm 2008 ñến 2010.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  4
  + Số liệu khảo sát năm 2011 và dự kiến cho các năm 2012, 2013.
  2. MỘT SỐ VẤN ðỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ
  THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ THÓC GIỐNG
  2.1. Cơ sở lý luận về thị trường thóc giống
  2.1.1. Thị trường
  - Một số khái niệm
  Thị trường là nơi chuyển giao quyền sở hữu sản phẩm, dịch vụ hoặc
  tiền tệ, nhằm thỏa mãn nhu cầu của hai bên cung và cầu về một loại sản phẩm
  nhất ñịnh theo các thông lệ hiện hành, từ ñó xác ñịnh rõ số lượng và giá cả
  cần thiết của sản phẩm, dịch vụ. Thực chất thị trường là tổng thể các khách
  hàng tiềm năng cùng có một yêu cầu cụ thể nhưng chưa ñược ñáp ứng và có
  khả năng tham gia trao ñổi ñể thỏa mãn nhu cầu ñó.
  Thị trường là một tập hợp những người mua và người bán tác ñộng qua
  lại lẫn nhau, dẫn ñến khả năng trao ñổi.
  Thị trường là nơi diễn ra các hoạt ñộng mua và bán một thứ hàng hóa
  nhất ñịnh nào ñó. Với nghĩa này, có thị trường gạo,thị trường cà phê, thị
  trường chứng khoán, thị trường vốn v.v .
  Cũng có một nghĩa hẹp khác của thị trường là một nơi nhất ñịnh nào
  ñó, tại ñó diễn ra các hoạt ñộng mua bán hàng hóa và dịch vụ. Với nghĩa này,
  có các loại thị trường cả nước và thị trường ñịa phương như thị trường miền
  Bắc, thị trường nội tỉnh, thị trường huyện .
  Trong kinh tế học, thị trường ñược hiểu rộng hơn, là nơi có các quan hệ
  mua bán hàng hóa, dịch vụ giữa vô số những người bán và người mua có
  quan hệ cạnh tranh với nhau, bất kể là ở ñịa ñiểm nào, thời gian nào. Trong
  kinh tế học, thị trường ñược chia thành ba loại là thị trường hàng hóa - dịch
  vụ, thị trường lao ñộng và thị trường tiền tệ.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  5
  - Chức năng của thị trường
  + Ấn ñịnh giá cảbảo ñảm sao cho số lượng hàng mà những người
  muốn mua bằng số lượng hàng của những người muốn bán. Không thể xem
  xét giá cả và số lượng một cách tách biệt ñược. Giácả thị trường chi phối xã
  hội trong việc chọn mua cái gì, mua như thế nào và mua cho ai.
  + Thừa nhận công dụng xã hội của hàng hóa (giá trị sử dụng xã hội) và
  lao ñộng ñã chi phí ñể sản xuất ra nó, thông qua việc hàng hóa ñó có bán ñược
  hay không, bán với giá thế nào.
  + Cung cấp thông tin cho người sản xuất và người tiêu dùng thông qua
  những biến ñộng của nhu cầu xã hội về số lượng, chất lượng, chủng loại, cơ
  cấu của các loại hàng hóa, giá cả, tình hình cung cầu về các loại hàng hóa.
  + Kích thích hoặc hạn chế sản xuất và tiêu dùng.
  - Cơ chế thị trường là quá trình tương tác lẫn nhau giữa các chủ thể
  (hoạt ñộng) kinh tế trong việc hình thành giá cả, phân phối tài nguyên, xác
  ñịnh khối lượng và cơ cấu sản xuất. Sự tương tác của các chủ thể tạo nên
  những ñiều kiện nhất ñịnh ñể nhà sản xuất, với hànhvi tối ña hóa lợi nhuận,
  sẽ căn cứ vào giá cả thị trường ñể quyết ñịnh ba vấn ñề: sản xuất cái gì, sản
  xuất như thế nào, sản xuất cho ai. Ngược lại, hoạt ñộng của các chủ thể tạo
  nên sự tương tác nói trên. Như vậy, cơ chế thị trường là hình thức tổ chức
  kinh tế, trong ñó các quan hệ kinh tế tác ñộng lên mọi hoạt ñộng của nhà sản
  xuất và người tiêu dùng trong quá trình trao ñổi.
  Theo lý thuyết của các nhà kinh tế học phúc lợi thìcơ chế thị trường là
  cách thức tự ñộng phân bổ tối ưu các nguồn lực của nền kinh tế. ðó là vì, khi
  mỗi nhà sản xuất ñều căn cứ vào giá cả thị trường ñể có quyết ñịnh về sản
  xuất, sẽ không có sản xuất thừa, cũng sẽ không có sản xuất thiếu. Phúc lợi
  kinh tế ñược bảo ñảm do không có tổn thất xã hội.
  Tuy nhiên, ñể cơ chế thị trường thực hiện tốt ñược chức năng của mình
  thì các ñiều kiện sau ñây phải ñược thỏa mãn: thị trường phải có cạnh tranh
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  6
  hoàn hảo, thông tin ñối xứng, không có các ảnh hưởng ngoại lai v.v . Nếu
  không, cơ chế thị trường sẽ không thể phân bổ tối ưu các nguồn lực kinh tế.
  Khi ñó có thất bại thị trường.
  Trong nền kinh tế thị trường, mọi hoạt ñộng sản xuất và trao ñổi hàng
  hóa giữa người sản xuất và người tiêu dùng ñược vậnhành do sự ñiều tiết của
  quan hệ cung cầu.
  ðặc trưng cơ bản nhất của cơ chế thị trường là ñộnglực lợi nhuận,
  nó chỉ huy hoạt ñộng của các chủ thể. Trong kinh tếthị trường, ñặc ñiểm
  tự do lựa chọn hình thức sản xuất kinh doanh, tự chịu trách nhiệm: “lãi
  hưởng lỗ chịu”, chấp nhận cạnh tranh, là những ñiềukiện hoạt ñộng của
  cơ chế thị trường. Sự tuân theo cơ chế thị trường là ñiều không thể tránh
  khỏi ñối với các doanh nghiệp, nếu không sẽ bị ñào thải.
  Cơ chế thị trường là quá trình tương tác lẫn nhau giữa các chủ thể (hoạt
  ñộng) kinh tế trong việc hình thành giá cả, phân phối tài nguyên, xác ñịnh
  khối lượng và cơ cấu sản xuất. Sự tương tác của cácchủ thể tạo nên những
  ñiều kiện nhất ñịnh ñể nhà sản xuất, với hành vi tối ña hóa lợi nhuận, sẽ căn
  cứ vào giá cả thị trường ñể quyết ñịnh ba vấn ñề: sản xuất cái gì, sản xuất như
  thế nào, sản xuất cho ai. Ngược lại, hoạt ñộng của các chủ thể tạo nên sự
  tương tác nói trên. Như vậy, cơ chế thị trường là hình thức tổ chức kinh tế,
  trong ñó các quan hệ kinh tế tác ñộng lên mọi hoạt ñộng của nhà sản xuất và
  người tiêu dùng trong quá trình trao ñổi.
  Theo lý thuyết của các nhà kinh tế học phúc lợi thìcơ chế thị trường là
  cách thức tự ñộng phân bổ tối ưu các nguồn lực của nền kinh tế. ðó là vì, khi
  mỗi nhà sản xuất ñều căn cứ vào giá cả thị trường ñể có quyết ñịnh về sản
  xuất, sẽ không có sản xuất thừa, cũng sẽ không có sản xuất thiếu. Phúc lợi
  kinh tế ñược bảo ñảm do không có tổn thất xã hội.
  ðể bảo ñảm cho các chức năng thị trường có thể ñượcthực hiện và cơ
  chế kinh tế thị trường ñược vận hành tốt thì các ñiều kiện của một thị trường

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Lê Văn Bành (2010), Sản xuất, tiêu thụ lúa gao và vai trò của “4
  nhà” vùng ñồng bằng sông Cửu Long, Tạp chí Cộng sản, ñăng ngày
  24/4/2010
  2. Bộ Nông nghiệp và PTNT, (2008), Báo cáo tổng kếtChương trình
  hỗ trợ ngành nông nghiệp (ASPS) với sự tài trợ của Chính phủ ðan Mạch ñã
  thực hiện ñược trên 6 năm (2000 - 2007).
  3. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, (2004), Quyết ñịnh số
  74/2004/Qð-BNN ngày 16/12/2004 về Danh mục giống cây trồng ñược phép
  kinh doanh.
  4. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, (2004), Quyết ñịnh số
  60/2004/Qð-BNN ngày 4/11/2004 về Danh mục giống câytrồng phải áp
  dụng tiêu chuẩn ngành.
  5. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, (2006), Quyết ñịnh số
  40/2006/Qð-BNN ngày 22/5/2006 về ðiều chỉnh bổ sungQuyết ñịnh số
  74/2004/Qð-BNN ngày 16/12/2004 về Danh mục giống cây trồng ñược phép
  kinh doanh.
  6. Chi cục Thống kê Hải Dương, Niên giám thống kê các năm.
  7. Chính phủ (2004), Nghị ñịnh 179/2004/Nð-CP ngày 21/10/2004 về
  Quy ñịnh quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa.
  8. Chính phủ (2005), Nghị ñịnh 57/2005/Nð-CP ngày 24/7/2005 về Xử
  phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng.
  9. Trần Duy Quý (2005), Kết quả nghiên cứu khoa họccông nghệ phục
  vụ sản xuất nông nghiệp trong 20 năm ñổi mới, NXB Chính trị quốc gia, Hà
  Nội.
  10. Sở Nông nghiệp và PTNT Hải Dương, Báo cáo tổng kết hàng năm.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  83
  11. Thủ tướng Chính phủ (1999), Quyết ñịnh số 225/1999/Qð về Phê
  duyệt Chương trình giống cây trồng, giống vật nuôi và giống cây lâm nghiệp
  thời kỳ 2000 - 2005.
  12. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, (2004), Pháp lệnh số15/2004/PL-UBTVQH ngày 24/3/2004 về Quản lý giống cây trồng.
  13. Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam, (2010), Kếtquả nghiên cứu
  khoa học và công nghệ 2006 - 2010, NXB Nông nghiệp.
  14. Viện Nghiên cứu chính sách lương thực quốc tế (IFPRI), (1997),
  Lựa chọn chính sách lúa gạo của Việt Nam, Washington DC, USA.

  Xem Thêm: Nghiên cứu thị trường tiêu thụ thóc giống tại tỉnh hải dương
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu thị trường tiêu thụ thóc giống tại tỉnh hải dương sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status