Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu giải pháp nhằm tăng thu ngân sách giai đoạn 2011 - 2015 của huyện kim động, tỉnh hưng yên

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu giải pháp nhằm tăng thu ngân sách giai đoạn 2011 - 2015 của huyện kim động, tỉnh hưng yên

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG THU NGÂN SÁCH GIAI ĐOẠN 2011-2015 CỦA HUYỆN KIM ĐỘNG, TỈNH HƯNG YÊN

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục từ viết tắt v
  Danh mục bảng vi
  Danh mục biểu ñồ vii
  1 MỞ ðẦU 1
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài 2
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu của ñề tài 3
  2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 4
  2.1 Khái quát chung về thu ngân sách nhà nước 4
  2.2 Các yếu tố ảnh hưởng ñến Thu ngân sách 19
  2.3 Giải pháp thu ngân sách nhà nước 27
  2.4 Thực tiễn bài học kinh nghiệm về thu NSNN ở một số nước trên
  thế giới và ở nước ta 30
  3 ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP
  NGHIÊN CỨU 49
  3.1 ðặc ñiểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Kim ðộng 49
  3.2 Phương pháp nghiên cứu 64
  4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 66
  4.1 Thực trạng thu Ngân sách nhà nước trên ñịa bàn huyện Kim ðộng
  giai ñoạn 2006-2010 66
  4.1.1 Thực trạng thực hiện thu qua các năm của huyện Kim ðộng 66
  4.1.2 Thực trạng thực hiện kế hoạch thu NSNN của huyện 71
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  iv
  4.1.3 Thực trạng cơ cấu nguồn thu ngân sách qua các năm 82
  4.2 Các yếu tố ảnh hưởng ñến thu NSNN của huyện Kim ðộng 84
  4.2.1 Nhân tố tăng trưởng kinh tế 84
  4.2.2 Nhân tố cơ chế, chính sách 86
  4.2.3 Nhân tố tổ chức thực hiện thu 88
  4.3 Giải pháp nhằm tăng thu NSNN huyện Kim ðộng trong những
  năm tới, giai ñoạn 2011-2015 90
  4.3.1 Các căn cứ ñưa ra giải pháp 90
  4.3.2 Một số giải pháp nhằm tăng thu Ngân sách giaiñoạn 2011-2015
  của huyện Kim ðộng tỉnh Hưng Yên. 97
  5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 112
  5.1 Kết luận 112
  5.2 Kiến nghị 113
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 114
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  v
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
  H ðND Hội ñồng nhân dân
  UBND Uỷ ban nhân dân
  GDP Tổng sản phẩm quốc nội
  KBNN Kho bạc nhà nước
  NSðP Ngân sách ñịa phương
  NSNN Ngân sách nhà nước
  NSTW Ngân sách Trung ương
  XHCN Xã hội chủ nghĩa
  DN Doanh nghiệp
  NS Ngân sách
  KT Kinh tế
  KT-XH Kinh tế-xã hội
  NQ Nghị quyết
  HTX Hợp tác xã
  GTGT Giá trị gia tăng
  TNDN Thu nhập doanh nghiệp
  TT ðB Tiêu thụ ñặc biệt
  TNCN Thu nhập cá nhân
  SD ð Sử dụng ñất
  NQD Ngoài quốc doanh
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  vi
  DANH MỤC BẢNG
  STT Tên bảng Trang
  2.1 Tình hình thực hiện thu NSNN giai ñoạn 2006-2010 ở nước ta46
  3.1 Tình hình sử dụng ñất ñai của huyện Kim ðộng qua 3 năm 2008 -
  2010 55
  3.2 Hiện trạng ñường giao thông huyện56
  3.3 Giá trị sản phẩm các ngành kinh tế huyện qua 3 năm 2008 - 201058
  3.4 Tình hình dân số và lao ñộng huyện Kim ðộng qua3 năm 2008 - 201062
  4.1 Tình hình thực hiện thu ngân sách của huyện giai ñoạn 2006 – 201067
  4.2 So sánh tốc ñộ tăng giảm thu ngân sách của huyện giai ñoạn 2006 –
  2010 69
  4.3 Kế hoạch giao thu ngân sách nhà nước của huyện giai ñoạn 2006 -
  2010 72
  4.4 Kết quả kế hoạch giao so với thực hiện thu NSNN trên ñịa bàn giai
  ñoạn 2006-2010 73
  4.5 So sánh tỷ lệ kế hoạch giao thu ngân sách nhà nước của huyện giai
  ñoạn 2006 - 2010 75
  4.6 Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch thu ngân sách nhà nước của huyện giai
  ñoạn 2006 – 2010 77
  4.7 Cơ cấu các khoản so với tổng thu ngân sách trên ñịa bàn.82
  4.8 Bảng tổng hợp cơ cấu các nhóm khoản thu ngân sách trên ñịa bàn
  giai ñoạn 2006-2010. 83
  4.9 Bảng tổng hợp tốc ñộ tăng trưởng kinh tế và tốc ñộ tăng thu NSNN
  trên ñịa bàn giai ñoạn 2006-201085
  4.10 Bảng kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu giai ñoạn 2011-201593
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  vii
  DANH MỤC BIỂU ðỒ
  STT Tên biểu ñồ Trang
  4.1 So sánh tốc ñộ tăng thu NSNN qua các năm của khoản thuế
  ngoài quốc doanh 70
  4.2 So sánh tốc ñộ tăng thu NSNN qua các năm của một số khoản
  thu chủ yếu 71
  4.3 Kế hoạch giao so với thực hiện thu NSNN qua các năm 74
  4.4 So sánh tốc ñộ tăng kế hoạch giao thu NSNN quacác năm 76
  4.5 So sánh tốc ñộ tăng kế hoạch thu NSNN các sắc thuế ngoài quốc
  doanh qua các năm 76
  4.6 Cơ cấu nhóm các khoản thu NSNN trên ñịa bàn huyện qua các năm 84
  4.7 Tốc ñộ tăng trưởng kinh tế và tốc ñộ tăng thu NSNN trên ñịa bàn
  huyện qua các năm 85
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  1
  1. MỞ ðẦU
  1.1. Tính cấp thiết của ñề tài
  Thu ngân sách là một nguồn tài chính quan trọng củaquốc gia nói chung
  và của huyện nói riêng. Nhờ có nguồn thu ngân sách mà các hoạt ñộng của bộ
  máy nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội thực thitốt nhiệm vụ.
  Một thực trạng ñối với Ngân sách Việt Nam là luôn ởtrong tình trạng
  bội chi với mức thâm hụt lớn. Cân bằng cán cân Thu - Chi ngân sách luôn là
  một trong những mục tiêu phấn ñấu của ðảng và Nhà nước. ðể cân bằng Thu
  - Chi, có hai hướng ñặt ra giải pháp là tăng thu vàgiảm chi. Nhiều năm qua,
  Chính phủ ñã có nhiều cố gắng ñể giảm thiểu chi hành chính, sự nghiệp, tăng
  cường chi cho ñầu tư phát triển và xây dựng cơ bản,chi ñúng chỗ, chi hiệu
  quả, tiết kiệm. Bởi ñầu tư của Nhà nước có ý nghĩa vô cùng quan trọng ñối
  với tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội, ñặcbiệt ñối với những nước
  ñang phát triển như Việt Nam, nên tình trạng thâm hụt ngân sách là không
  tránh khỏi, nhưng thâm hụt mức ñộ nào là hợp lý ñòihỏi nhiều nỗ lực. Nhằm
  ñảm bảo cho nhu cầu chi rất lớn thì việc tăng thu NSNN là rất cần thiết.
  Kim ðộng là một huyện hàng năm thu ngân sách không ñáp ứng ñược
  nhiệm vụ chi mà vần phụ thuộc nhiều vào ngân sách cấp trên hỗ trợ. Sau một
  thời gian tìm hiểu công tác thu ngân sách của huyệnKim ðộng, tôi nhận thấy
  vấn ñề bức xúc nóng bỏng trong thời gian qua là số thu chưa tương xứng với
  tiềm năng. Nguyên nhân có rất nhiều, trong ñó nhữngnguyên nhân chính nằm
  ở cơ chế chính sách, và tổ chức thực hiện thu còn nhiều bất cập, dẫn ñến tình
  trạng trốn thuế và gian lận thuế còn khá phổ biến. Qua ñề tài này, tôi muốn
  kiểm chứng lại những nhận ñịnh trên thông qua phân tích thực trạng thu ngân
  sách của huyện giai ñoạn vừa qua, từ ñó ñưa ra giảipháp nhằm tăng thu ngân
  sách giai ñoạn tới.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  2
  Với vị trí và vai trò quan trọng trong hệ thống tàichính nhà nước, việc
  tăng nguồn thu ngân sách có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tuy nhiên, một thực
  tế hiện nay là do ñiều kiện xuất phát ñiểm thấp huyện Kim ðộng ñang ñứng
  trước những lựa chọn khó khăn. Muốn nâng cao hiệu lực hoạt ñộng của bộ
  máy thì phải tăng thu ngân sách, tuy nhiên tăng thungân sách có thể làm triệt
  tiêu nguồn thu, ảnh hưởng ñến phát triển trong tương lai hoặc giảm thu ñể
  kích thích dân cư và doanh nghiệp dành nguồn lực phát triển kinh tế thì ảnh
  hưởng ñến các lợi ích trước mắt.
  Giải quyết ñược mâu thuẫn giữa tăng nguồn thu ngânsách trong khi vẫn
  ñạt ñược mục tiêu nuôi nguồn thu và xa hơn, hướng ñến sự phát triển bền
  vững ñòi hỏi các nhà quản trị cần có những giải pháp sao cho phù hợp trong
  giải quyết vấn ñề. Xuất phát từ yêu cầu thực tế tôitiến hành nghiên cứu ñề tài:
  “Nghiên cứu giải pháp nhằm tăng thu ngân sách giai ñoạn 2011 – 2015
  của huyện Kim ðộng tỉnh Hưng Yên”
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài
  1.2.1. Mục tiêu tổng quát
  Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng thu ngân sách của huyện trong những
  năm qua, ðề xuất những giải pháp nhằm tăng thu ngânsách giai ñoạn 2011 –
  2015 cho huyện Kim ðộng tỉnh Hưng Yên.
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể
  Mục tiêu cụ thể của ñề tài bao gồm:
  - Hệ thống hoá cơ sở lý luận về thu ngân sách nhà nước và tăng thu ngân
  sách nhà nước.
  - Phản ánh và phân tích thực trạng thu ngân sách của huyện Kim ðộng
  giai ñoạn 2006 - 2010.
  - ðề ra các giải pháp chủ yếu nhằm tăng thu ngân sách giai ñoạn 2011 –
  2015 của huyện Kim ðộng, tỉnh Hưng Yên.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  3
  1.3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu của ñề tài
  1.3.1. ðối tượng nghiên cứu
  ðối tượng nghiên cứu của ñề tài là giải pháp chủ yếu nhằm tăng thu ngân
  sách của huyện Kim ðộng, tỉnh Hưng Yên.
  1.3.2. Phạm vi nghiên cứu
  - Về không gian: ðề tài ñược nghiên cứu trên ñịa bàn huyện Kim ðộng,
  tỉnh Hưng Yên.
  - Về thời gian: ðề tài tiến hành nghiên cứu từ tháng 5 năm 2010 ñến
  tháng 10 năm 2011. Do ñó các thông tin, số liệu phản ánh trong ñề tài tập
  trung trong khoảng thời gian từ năm 2006 ñến năm 2010 và ñề xuất giải pháp
  cho các năm tiếp theo.
  - Về nội dung nghiên cứu: ðề tài tập trung phân tích, ñánh giá thực trạng
  thu ngân sách của huyện trong những năm qua, ðề xuất những giải pháp chủ
  yếu nhằm tăng thu ngân sách cho các năm tiếp theo.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  4
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
  2.1. Khái quát chung về thu ngân sách nhà nước
  2.1.1. Khái niệm về thu NSNN
  Từ “ngân sách” xuất phát từ một thuật ngữ tiếng Anhthời Trung cổ
  “budjet” chỉ một chiếc túi của nhà vua, trong ñó cóchứa những khoản tiền cần
  thiết cho những khoản chi tiêu công cộng như: ñắp ñê phòng chống lũ lụt, xây
  dựng ñường xá và chi tiêu cho bản thân hoàng gia không có sự tách biệt nhau.
  Khi giai cấp tư sản lớn mạnh từng bước khống chế nghị viện và ñòi hỏi tách
  bạch hai khoản chi tiêu này, từ ñó nảy sinh khái niệm ngân sách nhà nước.
  Trong thực tiễn, khái niệm ngân sách thường ñể chỉ tổng số thu và chi
  của một ñơn vị trong một thời gian nhất ñịnh. Một bảng tính toán các chi phí
  ñể thực hiện một kế hoạch, hoặc một chương trình cho một mục ñích nhất
  ñịnh của một chủ thể nào ñó. Nếu chủ thể ñó là Nhà nước thì ñược gọi là ngân
  sách Nhà nước.
  Từ ñiển tiếng Việt thông dụng ñịnh nghĩa: “Ngân sách: Tổng số thu và
  chi của một ñơn vị trong một thời gian nhất ñịnh”.
  ðiều 1 của Luật Ngân sách Nhà nước ñược Quốc hội khóa XI nước
  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳhọp thứ hai, năm 2002
  khẳng ñịnh: “Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước
  ñã ñược cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết ñịnh và ñược thực hiện trong
  một năm ñể ñảm bảo thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước”.
  Như vậy, khái niệm ngân sách ñược hiểu khá nhất quán, chuyên ñề sử
  dụng khái niệm ngân sách, tìm hiểu về ngân sách theo những căn cứ của Luật
  ngân sách nhà nước 2002.
  Trong khái niệm, ngân sách ñược hiểu là toàn bộ cáckhoản thu, chi. Về
  bản chất, ñằng sau những con số thu, chi ñó là các quan hệ lợi ích kinh tế giữa
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  5
  nhà nước với các chủ thể khác như: doanh nghiệp, hộgia ñình, cá nhân trong và
  ngoài nước gắn liền với quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng quỹ ngân sách.
  Ngân sách Nhà nước ñược cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết
  ñịnh, ñiều này thể hiện tính hệ thống của ngân sáchnhà nước, bao gồm: ngân
  sách trung ương và ngân sách ñịa phương. Ngân sách ñịa phương bao gồm
  ngân sách của ñơn vị hành chính cấp có Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân
  dân. Phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền Nhà nước ta hiện nay, ngân
  sách ñịa phương gồm: ngân sách cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
  (gọi chung là ngân sách cấp tỉnh), ngân sách cấp quận, huyện, thị xã, thành
  phố trực thuộc tỉnh (gọi chung là ngân sách cấp huyện) và ngân sách cấp xã,
  phường, thị trấn (gọi chung là ngân sách cấp xã).
  Thu ngân sách nhà nước là quá trình nhà nước sử dụng quyền lực ñể
  huy ñộng một bộ phận giá trị của cải xã hội hình thành quỹ ngân sách nhằm
  ñáp ứng nhu cầu chi tiêu của nhà nước. Thu ngân sách bao gồm rất nhiều loại,
  ngoài các khoản thu chính từ thuế, phí, lệ phí, còncó các khoản thu từ hoạt
  ñộng kinh tế của nhà nước, từ ñóng góp của các cá nhân trong và ngoài nước,
  hay các khoản thu khác theo quy ñịnh của pháp luật.
  ðể cung cấp thông tin một cách có hệ thống, công khai minh bạch, ñảm
  bảo trách nhiệm, ñáp ứng yêu cầu quản lý của các ñối tượng thì việc phân loại
  các khoản thu theo những tiêu thức nhất ñịnh là rấtcần thiết. Hiện nay, trong
  quản lý thu ngân sách thường dùng hai cách phân loại chính, ñó là phân loại
  theo phạm vi phát sinh và theo nội dung kinh tế.
  - Căn cứ vào phạm vi phát sinh, các khoản thu NSNN ñược chia thành:
  Thu trong nước và thu ngoài nước.
  Thu trong nước là các khoản thu ngân sách phát sinhtại Việt Nam, gồm:
  Thu từ các loại thuế như (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh
  nghiệp, thuế tiêu thụ ñặc biệt, thuế thu nhập ñối với người có thu nhập cao .).

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam, Luật ngân sách nhà nước, NXB Tư
  Pháp, Hà Nội , 2009
  2. ADB, Những thể chế nào là quan trọng cho việc duy trì sự tăng trưởng dài
  hạn ở Việt Nam, 2004
  3. Bộ Tài chính, Thông tư số 59/2003/TT- BTC ngày 23/06/2003 hướng dẫn
  thực hiện Nghị ñịnh số 60/2003/Nð- CP ngày 6/6/2003của Chính
  phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN.
  4. Bộ Tài chính, Thông tư số 80/2003/TT- BTC ngày 13/08/2003 hướng dẫn
  tập trung, quản lý các khoản thu NSNN qua KBNN.
  5. Bộ Tài chính, Quyết ñịnh số 130/Qð- BTC ngày 18/08/2003 về việc ban
  hành chế ñộ kế toán NSNN và hoạt ñộng nghiệp vụ KBNN.
  6. Bộ Tài chính, Thông tư số 128/2008/TT- BTC ngày 24/12/2008 về hướng
  dẫn và quản lý các khoản thu NSNN qua KBNN.
  7. Bộ Tài chính , Hệ thống Mục lục NSNN, Nhà xuất bản Tài chính.
  8. Chính phủ, Nghị ñịnh số 60/2003/Nð- CP ngày 06/06/2003 quy ñịnh chi
  tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN.
  9. Bộ tài chính, Quyết ñịnh 120/2008/Qð-BTC ngày 22/12/2008 của Bộ
  trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chế ñộ kế toánNSNN và hoạt
  ñộng nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước.
  10. Bộ tài chính, Thông tư 60/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài
  chính, quy ñịnh về quản lý ngân sách xã và các hoạtñộng tài chính
  khác của xã, phường, thị trấn.
  11. Tổng cục Thuế, Tạp chí Thuế Nhà nước, các số năm 2005, 2006, 2007,
  2008, 2009.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  115
  12. Viện chiến lược phát triển, Cơ sở khoa học của một số vấn ñề trong chiến
  lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam ñến năm 2010 và tầm nhìn
  2020, NXB Chính trị Quốc gia, 2001.
  13. W. Chan Kim, Renee Mauborgne (Phương Thuý dịch), Chiến lược ñại
  dương xanh, NXB Tri thức, Hà Nội, 2007
  14. Các phụ lục Quyết toán thu hàng năm giai ñoạn 2006-2010.
  15. Các Nghị quyết HðND tỉnh Hưng Yên, huyện Kim ðộng. Quy hoạch tổng
  thể phát triển kinh tế - xã hội huyện ñến năm 2020.
  16. Các Báo cáo quyết toán ngân sách của huyện giai ñoạn 2006-2010.
  17. http://download.***********
  18. http://www.mot.gov.vn

  Xem Thêm: Nghiên cứu giải pháp nhằm tăng thu ngân sách giai đoạn 2011 - 2015 của huyện kim động, tỉnh hưng yên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu giải pháp nhằm tăng thu ngân sách giai đoạn 2011 - 2015 của huyện kim động, tỉnh hưng yên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status