Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu giải pháp đẩy mạnh Sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của các cơ sở chế biến luồng trên địa bàn huyện quan hóa, tỉnh thanh hóa

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu giải pháp đẩy mạnh Sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của các cơ sở chế biến luồng trên địa bàn huyện quan hóa, tỉnh thanh hóa

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Nghiên cứu giải pháp đẩy mạnh Sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của các cơ sở chế biến luồng trên địa bàn huyện quan hóa, tỉnh thanh hóa

  MỤC LỤC
  Lời cam ñam i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục bảng vi
  Danh mục ñồ thị và sơ ñồ viii
  Danh mục viết tắt ix
  1. MỞ ðẦU 1
  1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ðỀ TÀI1
  1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU2
  1.2.1. Mục tiêu chung 2
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể 2
  1.3 ðỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU3
  1.3.1. ðối tượng nghiên cứu: 3
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 3
  2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ðỀ TÀI4
  2.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN 4
  2.1.1. Lý thuyết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm4
  2.1.2 Lý luận về sản xuất và tiêu thụ luồng20
  2.2. CƠ SỞ THỰC TIỄN 23
  2.2.1 Ngành hàng tre luồng trên thế giới23
  2.2.2. Khái quát về ngành hàng tre, luồng ở Việt Nam25
  2.2.3. Các công trình nghiên cứu có liên quan27
  2.2.4. Thực trạng công nghiệp chế biến tre, luồng ở Thanh Hóa28
  3. ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU32
  3.1. ðẶC ðIỂM CHUNG VỀ ðỊA BÀN NGHIÊN CỨU32
  3.1.1. ðiệu kiện tự nhiên 32
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế iv
  3.1.3. Tình hình sản xuất kinh doanh của huyện39
  3.1.4. ðánh giá chung 41
  3.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU42
  3.2.1. Phương pháp thu thập số liệu42
  3.2.2 Phương pháp xử lý thông tin43
  3.2.3. Phương pháp phân tích số liệu44
  3.2.4. Hệ thống chỉ tiêu sử dụng trong nghiên cứu ñề tài45
  4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN47
  4.1. TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÁC CSCB LUỒNG Ở HUYỆN QUAN
  HOÁ 47
  4.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của các cơ sở chế biến luồng47
  4.1.3. Loại hình sản xuất của các cơ sở chế biến luồng49
  4.1.4. Hình thức hoạt ñộng của các CSCB luồng theoloại sản phẩm52
  4.2. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THU CỦA CÁC CSCB
  LUỒNG TRÊN ðỊA BÀN HUYỆN55
  4.2.1. Tình hình sản xuất 55
  4.2.2. Thị trường tiêu thụ sản phẩm của các CSCB66
  4.3. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA
  CÁC CƠ SỞ CHẾ BIẾN ðIỀU TRA67
  4.3.1. Tình hình sản xuất của các cơ sở ñiều tra67
  4.3.2. Tình hình tiêu thụ sản phẩm của các cscb ñiều tra83
  4.4. ðÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ CỦA
  CSCB LUỒNG HUYỆN QUAN HOÁ THỜI GIAN QUA98
  4.4.1. Kết quả và hiệu quả ñạt ñược98
  4.4.2. Nhận xét, ñánh giá hoạt ñộng của các cơ sở chế biến luồng105
  4.5. GIẢI PHÁP ðẨY MẠNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN
  PHẨM CỦA CÁC CSCB LUỒNG Ở HUYỆN QUAN HOÁ108
  4.5.1. Các căn cứ ñưa ra giải pháp108
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế v
  4.5.2. Một số giải pháp nhằm ñẩy manh sản xuất và tiêu thụ sản phẩm
  của các CSCB luồng ở Quan Hoá thời gian tới113
  5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ119
  5.1. KẾT LUẬN 119
  5.2. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 121
  5.2.1. ðối với các cấp chính quyền121
  5.2.2. ðối với các cơ sở chế biến luồng121
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế vi
  DANH MỤC BẢNG
  Bảng 2.1 : Diện tích và trữ lượng tre, nứa của một số tỉnh ở Việt Nam năm 2009 26
  Bảng 3.1 Tình hình sử dụng ñất của huyện Quan Hoá qua 3 năm 2008-2010 34
  Bảng 3.2 Tình hình dân số và lao ñộng huyện Quan Hoá qua 3 năm
  (2008-2010) 36
  Bảng 3.3: Giá trị sản xuất của huyện qua 3 năm (2008-2010)40
  Bảng 4.1 Số lượng các CSCB luồng ñang hoạt ñộng trên ñịa bàn huyện
  Quan Hóa 48
  Bảng 4.2 Thông tin chung về các cơ sở chế biến luồng ở huyện Quan Hoá năm
  2010 51
  Bảng 4.3. Số lượng các cơ sở chế biến luồng phân theo loại hình sản phẩm
  trên ñịa bàn huyện qua 3 năm (2008-2010)54
  Bảng 4.4a: Số lượng luồng khai thác và số lượng luồng dùng cho chế biến57
  Bảng 4.4b: Yêu cầu chất lượng luồng cho sản xuất các sản phẩm trong các
  CSCB 58
  Biểu 4.5.: Biến ñộng giá các loại luồng qua các năm(2006-2010)59
  Bảng 4.6: Tình hình sử dụng lao ñộng tại các CSCB chế biến luồng năm
  2010 63
  Bảng 4.7: Số lượng các sản phẩm chính sản xuất từ luồng trên ñịa bàn
  huyện qua 3 năm (2008-2010)65
  Bảng 4.8: Thị trường tiêu thụ sản phẩm từ luồng củacác CSCB luồng
  huyện 67
  Bảng 4.9: Tình hình lao ñộng tại các cở ñiều tra năm 201070
  Bảng 4.10: Tình hình tài chính của các cơ sở ñiều tra năm 201071
  Biểu 4.11: Tình hình thu mua luồng cây của các loạihình sản xuất ñiều tra
  năm 2010 (trung bình cho 1 cơ sở)73
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế vii
  Biểu 4.12: Tình hình thu mua nguyên liệu ñầu vào khác cho sản xuất của
  các CSCB luồng năm 201074
  Biểu 4.13: Số lượng sản phẩmcủa các CSCB ñiều tra sản xuất năm 201075
  Biểu 4.14: Giá trị sản xuất của cơ sở ñiều tra năm 201077
  Biểu 4.15: Tình hình chi phí sản xuất của các cơ sởñiều tra năm 201079
  Bảng 4.16: Giá bán sản phẩm qua các năm của các cơ sở ñiều tra.86
  Bảng 4.17: Số lượng và giá trị sản phẩm thô tiêu thụ của các cơ sở ñiều tra
  năm 2010 89
  Bảng 4.18: Số lượng và giá trị sản phẩm tinh chế tiêu thụ của các cơ sở
  ñiều tra năm 2010 90
  Bảng 4.19: Số lượng và GTSX một số sản phẩm chủ yếucủa các cơ sở chế
  biến luồng trên ñịa bàn huyện Quan Hoá qua 3 năm (2008 –
  2010) 101
  Bảng 4.20: Kết quả và hiệu quả kinh tế của CSCB các cơ sở ñiều tra năm
  2010 (trung bình cho một cơ sở)103
  Bảng 4.21: ðiểm mạnh, ñiểm yếu cơ hội và thách thứccủa ngành hàng
  luồng trên ñịa bàn 109
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế viii
  DANH MỤC BIỂU ðỒ VÀ SƠ ðỒ
  Sơ ñồ 2.1: Mối quan hệ giữa giá cả với lượng cầu sản phẩm10
  Sơ ñồ 2.2: Các kênh tiêu thụ sản phẩm hàng hoá14
  Sơ ñồ 2.3: Mô hình các yếu tố ảnh hưởng ñến hoạt ñộng chế biến tre, luồng21
  Sơ ñồ 2.4: Các kênh tiêu thụ luồng ở Thanh Hóa29
  Biểu ñồ 4.1: Sự biến ñộng các cơ sở chế biến luồng theo sản phẩm chế biến53
  Biểu ñồ 4.2: Sự biến ñộng giá các loại luồng cây qua các thời ñiểm60
  ðồ thị 4.3: Biến ñộng giá bán trung bình các sản phẩm chính qua 3 năm
  (2008-2010) 87
  Sơ ñồ 4.5: Kênh tiêu thụ sản phẩm của các cơ sở chế biến luồng93
  Biểu ñồ 4.6: Nhu cầu của các cơ sở chế biến luồng111
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ix
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
  Chữ viết tắt sử dụng Nội dụng
  BQ Bình quân
  CC Cơ cấu
  CN-TTCN Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp
  CNH-HðH Công nghiệp hoá - hiện ñại hoá
  CSCB Cơ sở chế biến
  ðVT ðơn vị tính
  ð ðồng
  GTGT Giá trị gia tăng
  GTSX Giá trị sản xuất
  HTX Hợp tác xã
  KG Trạng Quỳnhgram
  LDP Dự án phát triển ngành hàng luồng Thanh Hoá
  Lð Lao ñộng
  NN Nông nghiệp
  NL Nguyên liệu
  NTTS Nuôi trồng thuỷ sản
  SL Số lượng
  SXKD Sản xuất kinh doanh
  Tr.ñ Triệu ñồng
  TNHH Thu nhập hỗn hợp
  TSCð Tài sản cố ñịnh
  UBND Uỷ ban nhân dân
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  1
  1. MỞ ðẦU
  1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ðỀ TÀI
  Thanh Hoá là một trong những tỉnh có tài nguyên rừng phong phú với
  diện tích trên 527 nghìn ha, trữ lượng 16 triệu m
  3
  gỗ, ñặc biệt có diện tích
  rừng luồng lớn nhất cả nước, khoảng 77.000 ha, trữ lượng khoảng 102 triệu
  cây cho xây dựng và chế biến. Cây luồng Thanh Hoá gắn liền với cuộc sống
  của hơn 1 triệu dân ñặc biệt là người dân tộc, ñượccoi là “cây xoá ñói - giảm
  nghèo” của người dân miền núi, Quan Hoá là một huyện Miền Núi có diện
  tích rừng luống lớn nhất của tỉnh Thanh Hoá với 21.000ha, trữ lượng khai
  thác hàng năm 16 triệu cây [11]
  Cây luồng ngoài giá trị về kinh tế nó còn là cây còn có khả năng sinh
  trưởng nhanh và có tác dụng bảo vệ môi trường sinh thái; tạo thu nhập thường
  xuyên và bền vững cho người dân, tiềm năng phát triển các sản phẩm của cây luồng
  trong công nghiệp chế biến . Từ những giá trị to l ớn của cây luồng mang lại và ñặc
  biệt là lợi thế của vùng ñã thu hút ñược sự quan tâm của Nhà nước, các tổ chức
  quốc tế, nhà khoa học, nhà kinh doanh nhằm phát triển tiềm năng của rừng luồng,
  thúc ñẩy ngành công nghiệp chế biến các sản phẩm từ luồng phát triển.
  Ngành công nghiệp chế biến các sản phẩm từ luồng ở Thanh Hoá phát
  triển tập trung từ năm 2005 và ñến nay số lượng cáccơ sở chế biến luồng
  ngày càng phát triển cả về số lượng và quy mô. Tuy nhiên, qua quá trình phát
  triển còn bộc lộ nhiều tồn tại trong sản xuất và tiêu thụ, chưa tương xứng với
  tiềm năng của nó. Công nghiệp chế biến luồng mới chỉ phát triển ở trình ñộ
  thấp, sản phẩm chủ yếu là thô, ở mức sơ chế và bán thành phẩm. Sản phẩm
  còn ñơn ñiệu, tính cạnh tranh của sản phẩm không cao. Các nhà máy, xưởng
  chế biến quy mô còn nhỏ lẻ, hoạt ñộng phân tán, thiếu sự liên kết. Vì vậy,
  chưa thể hỗ trợ nhau nhau tận dụng nguồn nguyên liệu ñể nâng cao giá trị trên
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  2
  cây luồng nguyên liệu và hiệu quả sản xuất kinh doanh.
  Bên cạnh ñó trình ñộ quản lý kinh tế của các chủ xưởng về sản xuất
  kinh doanh, về thị trường còn nhiều hạn chế, công nghệ sản còn lạc hậu và
  ñơn giản, sản phẩm chưa ña dạng do ñó thị trường tiêu thụ sản phẩm còn hạn
  hẹp, chủ yếu tiêu thụ trong tỉnh và một số thị trường trong nước, chưa có sản
  phẩm xuất khẩu .
  Những năm gần ñây cùng với các chủ trương khuyến khích ñầu tư vào
  ngành công nghiệp chế biến của ðảng và Nhà nước, tỉnh Thanh Hoá cũng ñã
  quan tâm ñến ngành công nghiệp chế biến luồng bằng các chính sách trồng
  mới rừng luồng, xây dựng nguồn nguyên liệu, khuyến khích thu hút ñầu tư
  cho chế biến, công tác ñào tạo tập huấn, xúc tiến ñầu tư, tổ chức, tham gia các
  hoạt ñộng quảng bá sản phẩm như hội chợ, hội thảo .
  Tuy ngành chế biến luồng của tỉnh Thanh Hoá nói chung và huyện
  Quan Hoá nói riêng những năm vừa qua ñã có bước phát triển nhưng vẫn còn rất
  nhiều khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.ðó là những vấn ñề chủ yếu
  hạn chế sự phát triển của công nghiệp chế biến luồng trên ñịa bàn. Xuất phát từ
  tình hình thực tiễn và những lý do trên chúng tôi tiến hành thực hiện ñề tài
  “Nghiên cứu giải pháp ñẩy mạnh sản xuất và tiêu thụsản phẩm của các cơ sở
  chế biến luồng trên ñịa bàn huyện Quan Hoá - tỉnh Thanh Hoá”.
  1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
  1.2.1. Mục tiêu chung
  Tìm hiểu và ñánh giá thực trạng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của các
  cơ sở chế biến luồng trong thời gian qua, từ ñó ñưara các giải pháp nhằm ñẩy
  mạnh hoạt ñộng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho các cơ sở chế biến luồng
  trên ñịa bàn huyện Quan Hoá, góp phần khai thác tốtthế mạnh của vùng.
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể
  - Góp phần hệ thống hóa những vấn ñề lý luận và thực tiễn của sản
  xuất, tiêu thụ nói chung và sản xuất, tiêu thụ ngành hàng luồng nói riêng.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  3
  - ðánh giá, phân tích thực trạng, nguyên nhân thực trạng sản xuất và
  tiêu thụ sản phẩm của các cơ sở chế biến luồng trênñịa bàn huyện Quan Hoá
  - tỉnh Thanh Hoá.
  - ðưa ra những giải pháp chủ yếu nhằm ñẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ
  sản phẩm của các cơ sở chế biến luồng trên ñịa bàn huyện trong tương lai.
  1.3 ðỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
  1.3.1. ðối tượng nghiên cứu:
  Những hoạt ñộng liên quan ñến lý luận và thực tiễn trong sản xuất và tiêu
  thụ các sản phẩm của các cơ sở chế biến luồng (CSCB ) trên ñịa bàn huyện Quan
  Hoá - tỉnh Thanh Hoá.
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu
  - Về nội dung: ðề tài tập trung nghiên cứu những vấn ñề lý luận và
  thực tiễn thuộc phạm vi sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm sản xuất từ luồng
  của các cơ sở chế biến luồng trên ñịa bàn huyện Quan Hoá. Trong ñó tập
  trung các vấn ñề: Tình hình tổ chức sản xuất, ñặc ñiểm các yếu tố sản xuất,
  thực trạng chế biến và tiêu thụ sản phẩm của các CSCB luồn chủ yếu trên ñịa
  bàn huyện.
  - Không gian: huyện Quan Hoá - tỉnh Thanh Hoá.
  - Thời gian nghiên cứu: Thời gian thu thập số liệu từ 2008 – 2010, số
  liệu thực trạng năm 2010. Các giải pháp dự kiến sẽ ñược áp dụng tới trong
  năm tới.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  4
  2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ðỀ TÀI
  2.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN
  2.1.1. Lý thuyết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm
  2.1.1.1. Sản xuất và các yếu tố ảnh hưởng ñến sản xuất
  a. Khái niệm về sản xuất, chế biến
  Sản xuất là quá trình phối hợp và ñiều hoà các yếu tố ñầu vào ñể tạo ra
  sản phẩm hàng hoá hoặc dịch vụ ñầu ra [6,tr.12]. Nếu giả thiết sản xuất sẽ
  diễn biến một cách có hệ thống với trình ñộ sử dụngcác ñầu vào hợp lý,
  người ta mô tả mối quan hệ giữa ñầu vào và ñầu ra bằng một hàm sản xuất:
  Q = f(X1, X
  2, , X
  n
  )
  Trong ñó:Q là số lượng một loại sản phẩm nhất ñịnh;
  X1, X
  2, ., X
  n
  là lượng của một số yếu tố ñầu vào.
  b. Các yếu tố ảnh hưởng ñến quá trình sản xuất
  - Vốn sản xuất: vốn ñối với quá trình sản xuất là vô cùng quan trọng.
  Trong ñiều kiện năng suất lao ñộng không ñổi khi tăng tổng số vốn sẽ dẫn ñến
  tăng thêm sản lượng sản phẩm hàng hoá.
  - Lực lượng lao ñộng: là yếu tố ñặc biệt quan trọngcủa quá trình sản
  xuất. Mọi hoạt ñộng sản xuất ñều do lao ñộng của con người quyết ñịnh, nhất
  là người lao ñộng có trình ñộ kỹ thuật, kinh nghiệmvà kỹ năng lao ñộng. Do
  ñó chất lượng lao ñộng quyết ñịnh kết quả và hiệu quả sản xuất.
  - ðất ñai: là yếu tố sản xuất không chỉ có ý nghĩa quan trọng với ngành
  nông nghiệp, mà còn rất quan trọng trong sản xuất công nghiệp và dịch vụ.
  ðất ñai là yếu tố cố ñịnh lại bị giới hạn bởi quy mô, nên người ta phải ñầu tư
  thêm vốn và lao ñộng trên một ñơn vị diện tích nhằmnâng cao hiệu quả sử
  dụng ñất ñai.
  - Khoa học và công nghệ: quyết ñịnh ñến sự thay ñổinăng suất lao
  ñộng và chất lượng sản phẩm. Những phát minh sáng tạo mới ñược ứng dụng
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  5
  trong sản xuất ñã giải phóng ñược lao ñộng nặng nhọc, ñộc hại cho người lao
  ñộng và tạo ra sự tăng trưởng nhanh chóng, góp phầnvào sự phát triển kinh tế
  – xã hội.
  - Ngoài ra còn một số yếu tố khác: quy mô sản xuất,các hình thức tổ
  chức sản xuất, mối quan hệ cân ñối tác ñộng qua lạilẫn nhau giữa các ngành,
  các thành phần kinh tế, các yếu tố về thị trường nguyên liệu, thị trường tiêu
  thụ sản phẩm, cũng có tác ñộng tới quá trình sản xuất.
  2.1.1.2 Tiêu thụ và các yếu tố ảnh hưởng ñến tiêu thụ sản phẩm
  a. Một số khái niệm:
  Tiêu thụ sản phẩm là giai ñoạn cuối cùng của quá trình sản xuất kinh
  doanh, nó quyết ñịnh sự tồn tại và phát triển của các nhà sản xuất. Tiêu thụ
  sản phẩm thực hiện mục ñích của sản xuất hàng hoá, ñưa sản phẩm từ nơi sản
  xuất ñến nơi tiêu dùng. Trong quá trình tuần hoàn các nguồn vật chất, việc
  mua và bán các sản phẩm ñược thực hiện, giữa hai khâu này có sự khác nhau,
  quyết ñịnh ñến bản chất hoạt ñộng thương mại ñầu vào và hoạt ñộng thương
  mại ñầu ra [22].
  Hoạt ñộng tiêu thụ sản phẩm ñược cấu thành từ các yếu tố sau:
  - Chủ thể kinh tế tham gia (người bán và người mua).
  - ðối tượng tiêu thụ (sản phẩm hàng hoá, dịch vụ vàtiền tệ)
  - Thị trường (nơi gặp gỡ của người bán và người mua): có thể hiểu rằng
  thị trường là nơi diễn ra các mối quan hệ kinh tế, là nơi chứa ñựng tổng số
  cung - cầu, là nơi tập hợp nhu cầu các loại sản phẩm hàng hoá.
  * Quan ñiểm về hoạt ñộng tiêu thụ sản phẩm
  Ngày nay, trong sự cạnh tranh gay gắt của nền kinhtế thị trường các
  nhà sản xuất buộc phải năng ñộng, sáng tạo tìm ra biện pháp nâng cao hiệu
  quả kinh tế trong từng khâu của quá trình sản xuất kinh doanh. Một trong
  những khâu quan trọng ñó là hoạt ñộng tiêu thụ sản phẩm.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Bộ môn Kinh tế phát triển - ðại học kinh tế quốcdân (1997), Kinh tế học
  phát triển, NXB Thống kê, Hà Nội.
  2. Mai Ngọc Cường (1995), Các lý thuyết kinh tế học phương tây hiện ñại
  (1993), NXB Khoa học xã hội, Hà Nội.
  3. Mai Ngọc Cường và tập thể tác giả (1997),Lịch sử các học thuyết kinh tế,
  NXB Giáo dục, Hà Nội.
  4. Trần Văn Chử (2000), Kinh tế học phát triển, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  5. Chương trình tre Mê Kông, Tổ chức nghiên cứu Gret Việt Nam (2009),
  Cây luồng Thanh Hoá.
  6. David Colman và Tre Vor Young (1994), Nguyên lý kinh tế nông nghiệp
  (Lê Ngọc Dương, Trần Trung Tá dịch), NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  7. Ding Xingcui, Hội thảo Quốc gia về Chính sách phát triển ngành mây tre
  Việt Nam (2010) “Ngành công nghiệp tre giá trị cao tại Trung Quốc”.
  8. Lê Văn Dũng (2007), Phát triển sản xuất và tiêu thụ nấm ăn trên ñịa bàn
  huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Luận văn Th.S kinh tế, trường ðH Nông
  Nghiệp Hà Nội.
  9. Lê Văn Dũng, Tổ chức Gret Việt Nam (2010), “Hiện trạng thị trường
  luồng cây trong lĩnh vực xây dựng”.
  10. Dự án phát triển ngành hàng luồng Thanh Hoá (LDP) thuộc tổ Chức Gret
  Việt Nam (2009)“Nghiên cứu về các sản phẩm ñược chế biến từ luồngcây
  tại tỉnh Thanh Hoá”.
  11. Dự án phát triển ngành hàng luồng Thanh Hoá (LDP) thuộc tổ Chức Gret
  Việt Nam (2010)“Nghiên cứu hiện trạng rừng luồng huyện Quan Hoá giai
  ñoạn 2006 – 2010”.
  12. Dự án phát triển ngành hàng luồng Thanh Hoá (LDP) thuộc tổ Chức Gret
  Việt Nam (2010)“Kinh nghiệm phát triển ngành tre Trung Quốc”
  13. Ngô ðình Giao (1996), Kinh tế học vi mô,NXB Giáo dục, Hà Nội.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  124
  14. Jaime Frias - Tổ chức Prosperity Intiative, Chương trình tre Mê Kông
  (2010) “Phân tích thực trạng ngành và cơ hội thị trường ngành Công nghiệp
  mây tre”.
  15. Lê Thị Mừng, Tổ chức Gret Việt Nam (2009) “Báo cáo khảo sát nhu cầu
  xây dưng hội chế biến tre luồng huyện Quan Hoá”.
  16. Patrice Lamballe, Chủ dự án LDP (2010),“Báo cáo hoạt ñộng của Gret
  Việt Nam tại Quan Hoá – Thanh Hoá”.
  17. Phòng Thống kê huyện Quan Hoá - tỉnh Thanh Hoá, Niên giám thống kê
  huyện Quan Hoá (2010),Cục Thống kê tỉnh Thanh Hoá.
  18. Bùi Ngọc Quyết (2000), Giáo trình kinh tế môi trường, NXB Tài chính
  Hà Nội.
  19. Chu Văn Sáu (2007), ðánh giá dự án phát triển ngành hàng luồng tỉnh
  Thanh Hoá. Luận văn TH.S kinh tế, trường ñại học Nông Nghiệp Hà Nội.
  20. Trung tâm Nghiên cứu lâm ñặc sản - Dự án hỗ trợchuyên ngành lâm sản
  ngoài gỗ (2007), “ðánh giá tác ñộng lâm sản ngoài gỗ”.
  21. Lê Thụ (1993), ðịnh giá và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp, NXB
  Thống kê, Hà Nội.
  22. ðặng Văn Tiến (1996), Nghiên cứu sản xuất và tiêu thụ rau sạch ở Hà Nội,
  Luận văn thạc sỹ khoa học Kinh tế, trường ðại học Nông nghiệp I Hà Nội.
  23. UBND huyện Quan Hoá, Thanh Hoá (2010) Báo cáo tình hình thực hiện
  nhiệm vụ Kinh tế – Xã hội trên ñịa bàn huyện năm 2010.
  24. Viện chính sách và chiến lược phát triển nông thôn IPSARD (2009)
  “ðiều tra thu thập thông tin về hiện trạng rừng trenứa tại 7 tỉnh Hoà Bình,
  Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum,ðắk Lắk”.
  25. Zhu Zhao Hua (Hiệp hội mây tre quốc tế INBAR); Hu Zheng Jian, Chủ
  tịch hiệp hội tre An Cát tại Hội thảo Quốc gia về Chính sách phát triển ngành
  mây tre Việt Nam (2010) “Vai trò của Chính phủ trong sự phát triển nhanh
  chóng và bền vững ngành tre tại Trung Quốc”.

  Xem Thêm: Nghiên cứu giải pháp đẩy mạnh Sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của các cơ sở chế biến luồng trên địa bàn huyện quan hóa, tỉnh thanh hóa
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu giải pháp đẩy mạnh Sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của các cơ sở chế biến luồng trên địa bàn huyện quan hóa, tỉnh thanh hóa sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status