Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH Minh Hiếu

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH Minh Hiếu

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH Minh Hiếu

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục bảng v
  Danh mục hình vi
  Danh mục sơ ñồ và biểu ñồ vii
  1. ðẶT VẤN ðỀ 1
  1.1. Tính cấp thiết của ñề tài 1
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu 2
  1.2.1. Mục tiêu chung 2
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể 3
  1.3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu3
  1.3.1. ðối tượng nghiên cứu 3
  1.3.2. Phạm vi nghiên cứu 3
  2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN4
  2.1. Cơ sở lý luận 4
  2.1.1. Khái niệm và vai trò về tiêu thụ sản phẩm4
  2.1.2. Thị trường và chức năng chủ yếu của thị trường tiêu thụ hóa.6
  2.1.3. Nội dung của công tác tiêu thụ sản phẩm8
  2.1.4. Sản phẩm thức ăn chăn nuôi và ñặc ñiểm tiêuthụ29
  2.1.5. Các nhân tố ảnh hưởng tới tiêu thụ sản phẩm TACN của doanh nghiệp.31
  2.2. Cơ sở thực tiễn 34
  2.2.1. Tình hình sản xuất TĂCN trong nước34
  2.2.2. Tình hình nguyên liệu và sản xuất thức ăn chăn nuôi ở nước ngoài37
  3. TỔNG QUAN ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU39
  3.1. Giới thiệu Công ty TNHH Minh Hiếu39
  3.1.1. Thông tin chung 39
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  iv
  3.1.2. Sự ra ñời và các giai ñoạn phát triển.40
  3.1.3. Tổ chức bộ máy và Nguồn nhân lực.41
  3.1.4. Tình hình nguồn vốn và cơ sở vật chất kỹ thuật của Công ty TNHH
  Minh Hiếu 44
  3.1.5. Nguyên vật liệu và quy trình sản xuất.48
  3.2. Phương pháp nghiên cứu 51
  3.2.1. Phương pháp thu thập số liệu51
  3.2.2. Phương pháp phân tích dữ liệu51
  3.2.3. Phương pháp phân tích SWOT53
  4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU54
  4.1. Tiêu thụ sản phẩm tại công ty Minh Hiếu54
  4.1.1. Nghiên cứu thị trường 54
  4.1.2. Xây dựng kế hoạch tiêu thụ sản phẩm54
  4.1.3. Chính sách giá 55
  4.1.4. Tổ chức tiêu thụ sản phẩm 58
  4.1.5. Các biện pháp hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm67
  4.1.6. Kết quả tiêu thụ sản phẩm tại công ty69
  4.2. Các yếu tố ảnh hưởng ñến quá trình tiêu thụ sản phẩm tại Công ty81
  4.2.1. Giá cả sản phẩm 81
  4.2.2. Chất lượng và mẫu mã sản phẩm82
  4.2.3. Lao ñộng và chất lượng lao ñộng84
  4.2.4. Mối liên kết của công ty với các ñại lý, trang trại85
  4.2.5. Ảnh hưởng của ñiều kiện tự nhiên, văn hóa, xã hội85
  4.2.6. Ảnh hưởng của môi trường cạnh tranh86
  4.2.7. Ảnh hưởng chính sách nhà nước87
  4.3. Phân tích ñiểm mạnh, ñiểm yếu, cơ hội và thách thức ñối với sản
  phẩm thức ăn chăn nuôi của công ty TNHH Minh Hiếu87
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  v
  4.4. ðịnh hướng và giải pháp chủ yếu nhằm thúc ñẩy tiêu thụ sản
  phẩm của công ty TNHH Minh Hiếu90
  4.4.1. ðịnh hướng hoạt ñộng tiêu thụ của Công ty90
  4.4.2. Một số giải pháp ñẩy mạnh tiêu thụ sản phẩmcủa Công ty TNHH
  Minh Hiếu 92
  5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ98
  5.1. Kết luận 98
  5.2. Kiến nghị 99
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  vi
  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  Bảng 3.1: Cơ cấu tài sản - nguồn vốn công ty.46
  Bảng 3.2. Kim ngạch nhập khẩu nguyên vật liệu của công ty TNHH
  Minh Hiếu – Hưng Yên.49
  Bảng 4.1: So sánh giá một số sản phẩm của Cty Minh Hiếu với một số
  ñối thủ cạnh tranh khác.57
  Bảng 4.2: Chủng loại sản phẩm của Công ty năm 201058
  Bảng 4.3: So sánh thành phần chất dinh dưỡng thức ăn gia súc59
  Bảng số 4.4: Thị phần của Công ty TNHH Minh Hiếu ñối với toàn ngành
  năm 2010 65
  Bảng 4.5: Phương thức thanh toán của các ñại lý66
  Bảng 4.6: Khối lượng thức ăn chăn nuôi sản xuất tạicông ty qua 3 năm
  2008-2010 69
  Bảng 4.7: Kết quả tiêu thụ sản phẩm của Công ty (2008 – 2010)70
  Bảng 4.8: Hệ số tiêu thụ các loại sản phẩm chính của Công ty qua 3 năm
  2008 - 2010 72
  Bảng 4.9: Khối lượng tiêu thụ sản phẩm tại các miềncủa Công ty năm 201073
  Bảng4.10:Khối lượng tiêu thụ sản phẩm của Công ty tại một số ñịa
  phương chủ yếu tại khu vực Miền Bắc năm 201074
  Bảng 4.11: Khối lượng cám gia súc tiêu thụ tại một số ñịa phương chủ
  yếu tại khu vực Miền Bắc năm 2008-201075
  Bảng 4.12: Khối lượng cám gia cầm tiêu thụ tại các tỉnh năm 2008-201076
  Bảng 4.13: Khối lượng sản phẩm tiêu thụ qua các kênh phân phối năm
  2008-2010 78
  Bảng số 4.14: Kết quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanhcủaCông ty năm
  2008-2010 80
  Bảng 4.15: Tình hình thực hiện so với kế hoạch của công ty Minh Hiếu81
  Bảng 4.16: Xác ñịnh ñiểm mạnh. ñiểm yếu bên trong của Công ty và
  những cơ hội. thách thức từ bên ngoài tác ñộng vào88
  Bảng 4.17: Ma trận kết hợp 89
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  vii
  DANH MỤC HÌNH
  Hình 2.1: Ba cách tiếp cận thị trường trọng ñiểm12
  Hình 2.2 : Bốn chiến lược Marketing khi tung hàng ra thị trường18
  Hình 3.1: Bộ máy tổ chức của Công ty41
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  viii
  DANH MỤC SƠ ðỒ VÀ BIỂU ðỒ
  Sơ ñồ 3.2: Quy trình sản xuất sản phẩm của Công ty50
  Biểu ñồ 4.1: Tình hình tiêu thụ cám gia súc tại mộtsố ñịa phương chủ yếu tại
  khu vực miền Bắc năm 201075
  Biểu ñồ 4.2: Tình hình tiêu thụ cám gia cầm tại mộtsố ñịa phương chủ yếu tại
  khu vực miền Bắc năm 201077
  Sơ ñồ 4.1. Sơ ñồ kênh phân phối TĂCN của Công ty Error! Bookmark not
  defined.
  Biểu ñồ 4.3: Tỷ lệ ñánh giá của khách hàng về sản phẩm của Công ty83
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  1
  1. ðẶT VẤN ðỀ
  1.1. Tính cấp thiết của ñề tài
  Khi nền kinh tế chuyển sang cơ chế thị trường, cácdoanh nghiệp sản
  xuất kinh doanh muốn tồn tại và phát triển thì cần phải có một chiến lược sản
  xuất kinh doanh cụ thể, ñúng ñắn và có hiệu quả. Một trong những chiến lược
  phát triển mà bất kì doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nào cũng cần phải chú
  trọng ñó chính là chiến lược về tiêu thụ sản phẩm. Nếu doanh nghiệp không
  xác ñịnh ñược chiến lược tiêu thụ sản phẩm một cáchñúng ñắn thì sẽ gây ra
  sự tồn ñọng hàng hoá, làm chậm vòng quay của vốn sản xuất dẫn ñến sự kém
  hiệu quả trong sử dụng vốn, doanh nghiệp sẽ làm ăn không có lãi. ðẩy mạnh
  tiêu thụ sản phẩm ngày càng mang tính cấp thiết ñốivới mọi doanh nghiệp nó
  ñòi hỏi sự quan tâm hơn nữa của các cấp lãnh ñạo vàñặc biệt là các bộ phận
  phòng ban làm công tác tiêu thụ. Chỉ có như vậy doanh nghiệp mới có thể
  ñứng vững trước sự cạnh tranh ngày càng gay gắt khithực hiện hội nhập nền
  kinh tế.
  Qua nghiên cứu lý luận và thực tiễn cho thấy, ñẩy mạnh công tác tiêu
  thụ sản phẩm là vấn ñề mang tính cấp thiết và có ý nghĩa sống còn ñối với
  doanh nghiệp, muốn tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường, công tác
  tiêu thụ sản phẩm là khâu cuối cùng và có ảnh hưởngtrực tiếp ñến hiệu quả
  cuả quá trình sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm ñạt hiệu quả cao là ñiều
  kiện ñể doanh nghiệp nhanh chóng thu hồi vốn, rút ngắn chu kỳ kinh doanh,
  một mặt góp phần tăng doanh thu, lợi nhuận cho doanh nghiệp, giúp doanh
  nghiệp không ngừng duy trì và mở rộng thị trường, nâng cao uy tín, cải thiện
  vị trí của doanh nghiệp trên thị trường.
  Tuy nhiên trên thực tế vấn ñề giải quyết ñầu ra chosản phẩm vẫn là bài
  toán nan giải ñối với các doanh nghiệp nước ta. ðặcbiệt là ñối với ngành sản
  xuất thức ăn chăn nuôi. Nhận thức ñược tầm quan trọng như vậy của tiêu thụ
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  2
  nên nhiều doanh nghiệp hiện nay dã không ngừng chú trọng ñến khâu tiêu
  thụ. Tuy nhiên việc áp dụng phương pháp nào ñể thúcñẩy công tác tiêu thụ lại
  hoàn toàn không giống nhau ở các doanh nghiệp. Nó phụ thuộc vào rất nhiều
  yếu tố như: ñặc ñiểm của sản phẩm mà doanh nghiệp sản xuất, các ñiều kiện
  hiện có của doanh nghiệp Doanh nghiệp phải biết lựachọn các biện pháp
  phù hợp ñể không ngừng nâng cao hiệu quả của hoạt ñộng tiêu thụ. Có như
  vậy thì hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp mới nâng cao và giúp doanh
  nghiệp thực hiện các mục tiêu ñề ra.
  Trong bối cảnh ñó, Công ty TNHH Minh Hiếu với lĩnh vực hoạt ñộng
  kinh doanh chủ yếu là sản xuất phân phối tiêu thụ sản phẩm thức ăn gia súc
  cũng gặp rất nhiều khó khăn ñể có thể tồn tại và phát triển. Tuy hàng năm
  doanh thu của công ty vẫn tăng với tỷ lệ khá nhưng vẫn còn một số hạn chế
  trong việc tiêu thụ sản phẩm.
  Vậy làm thế nào ñể ñẩy nhanh tốc ñộ tiêu thụ sản phẩm? ðây là câu hỏi
  ñặt ra cho các nhà quản trị công ty. Do ñó trong thời gian làm việc tại Công ty
  TNHH Minh Hiếu tôi ñã chọn ñề tài:
  “Giải pháp ñẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH Minh Hiếu”
  làm luận văn tốt nghiệp.
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu
  2.1.1. Mục tiêu chung
  Trên cơ sở phân tích thực trạng tiêu thụ sản phẩm thức ăn gia súc của công ty
  TNHH Minh Hiếu, ñề xuất các giải pháp nhằm ñẩy mạnhtiêu thụ sản phẩm của
  công ty trong thời gian tới.
  2.1.2. Mục tiêu cụ thể
  - Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về tiêu thụsản phẩm và tiêu thụ
  sản phẩm TĂCN
  - Phân tích thực trạng tiêu thụ sản phẩm thức ăn gia súc của công ty
  TNHH Minh Hiếu trong thời gian qua
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  3
  - Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới công tác tiêu thụ sản phẩm của công
  ty TNHH Minh Hiếu
  - ðề xuất các giải pháp nhằm ñẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của công ty
  TNHH Minh Hiếu trong thời gian tới
  1.3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
  1.3.1. ðối tượng nghiên cứu
  ðề tài ñi sâu vào các vấn ñề về tiêu thụ sản phẩm và giải pháp ñẩy mạnh
  hoạt ñộng tiêu thụ sản phẩm tại của công ty TNHH Minh Hiếu – Hưng Yên.
  ðối tượng trực tiếp là các sản phẩm Jumbo, sky, Higen.
  1.3.2. Phạm vi nghiên cứu
  Về nội dung: ðề tài tập trung ñi sâu nghiên cứu,ñưa ra các giải pháp
  ñẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của công ty.
  Về không gian: ðề tài xoay quanh các giải pháp ñẩymạnh tiêu thụ sản
  phẩm thức ăn gia súc tại Cty TNHH Minh Hiếu Hưng Yên.
  Về thời gian: Sử dụng các số liệu, thông tin cung cấp của Công ty giai
  ñoạn 2008-2010.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  4
  2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
  2.1. Cơ sở lý luận
  2.1.1. Khái niệm và vai trò về tiêu thụ sản phẩm
  2.1.1.1. Khái niệm tiêu thụ sản phẩm
  Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp phảitự mình quyết ñịnh
  ba vấn ñề trung tâm cốt lõi trong hoạt ñộng sản xuất kinh doanh ñó là: sản
  xuất và kinh doanh cái gì? Sản xuất và kinh doanh như thế nào? Và cho ai?
  Cho nên việc tiêu thụ sản phẩm hàng hóa cần ñược hiểu theo cả nghĩa hẹp và
  nghĩa rộng.
  * Hiểu theo nghĩa rộng: Tiêu thụ hàng hóa là mộtquá trình kinh tế bao
  gồm nhiều khâu bắt ñầu từ việc nghiên cứu thị trường, xác ñịnh nhu cầu
  doanh nghiệp cần thoả mãn, xác ñịnh mặt hàng kinh doanh và tổ chức sản
  xuất (Doanh nghiệpSX) hoặc tổ chức cung ứng hàng hóa (Doanh nghiệpTM)
  và cuối cùng là việc thực hiện các nghiệp vụ bán hàng nhằm ñạt mục ñích cao
  nhất.
  Do tiêu thụ hàng hóa là cả một quá trình gồm nhiều hoạt ñộng khác
  nhau nhưng có quan hệ chặt chẽ bổ sung cho nhau, cho nên ñể tổ chức tốt
  việc tiêu thụ hàng hóa doanh nghiệp không những phải làm tốt mỗi khâu công
  việc mà còn phải phối hợp nhịp nhàng giữa các khâu kế tiếp, giữa các bộ phận
  tham gia trực tiếp hay gián tiếp vào quá trình tiêuthụ sản phẩm hàng hóa
  trong doanh nghiệp. Phối hợp nhịp nhàng giữa các khâu kế tiếp có nghĩa là
  các khâu trong quá trình tiêu thụ hàng hóa không thể ñảo lộn cho nhau mà
  phải thực hiện một cách tuần tự nhau theo chu trìnhcủa nó. Doanh nghiệp
  không thể tổ chức sản xuất trước rồi mới ñi nghiên cứu nhu cầu thị trường,
  ñiều ñó sẽ làm cho hàng hóa không ñáp ứng ñược nhu cầu tiêu dùng, cũng có
  nghĩa không thể tiêu thụ ñược sản phẩm hàng hóa và doanh nghiệp phá sản.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  5
  * Hiểu theo nghĩa hẹp: Tiêu thụ sản phẩm hàng hóa ñược hiểu như là
  hoạt ñộng bán hàng là việc chuyển quyền sở hữu hànghóa của doanh nghiệp
  cho khách hàng ñồng thời thu tiền về.
  Vậy tiêu thụ hàng hóa ñược thực hiện thông qua hoạtñộng bán hàng của
  doanh nghiệp nhờ ñó hàng hoá ñược chuyển thành tiềnthực hiện vòng chu
  chuyển vốn trong doanh nghiệp và chu chuyển tiền tệtrong xã hội, ñảm bảo
  phục vụ cho nhu cầu xã hội.
  Tiêu thụ sản phẩm là khâu cuối cùng của chu kỳ sản xuất kinh doanh, là
  yếu tố quyết ñịnh sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.
  2.1.1.2. Vai trò của tiêu thụ sản phẩm
  a. ðối với doanh nghiệp.
  ðối với các doanh nghiệp tiêu thụ hàng hóa ñóng vaitrò quan trọng
  quyết ñịnh sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Bởi vì nhờ tiêu thụ ñược
  sản phẩm hàng hóa hoạt ñộng sản xuất kinh doanh củadoanh nghiệp mới diễn
  ra thường xuyên liên tục, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa giúp doanh nghiệp bù
  ñắp dược những chi phí, có lợi nhuận ñảm bảo cho quá trình tái sản xuất và
  tái sản xuất mở rộng.
  Tiêu thụ sản phẩm hàng hóa là ñiều kiện ñể thực hiện các mục tiêu của
  doanh nghiệp, ñặc biệt tập trung vào mục tiêu giảm chi phí và tăng lợi nhuận.
  Bởi khi khối lượng hàng hóa tiêu thụ tăng lên thì chi phí bình quân của một
  ñơn vị sản phẩm giảm từ ñó làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.
  Tiêu thụ hàng hóa làm tăng uy tín của doanh nghiệp cũng như làm tăng
  thị phần của doanh nghiệp trên thị trường. Bởi vì khi sản phẩm của doanh
  nghiệp ñược tiêu thụ, tức là nó ñã ñược người tiêu dùng chấp nhận ñể thoả
  mãn một nhu cầu nào ñó. Sức tiêu thụ hàng hóa của doanh nghiệp thể hiện
  mức bán ra, sự thích ứng với nhu cầu người tiêu dùng và khối lượng hàng hóa
  tiêu thụ càng tăng thì thị phần của doanh nghiệp càng cao.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  6
  Thông qua tiêu thụ hàng hóa, các doanh nghiệp sẽ xây dựng ñược các
  kế hoạch kinh doanh phù hợp, ñạt hiệu quả cao do họdự ñoán ñược nhu cầu
  của xã hội trong thời gian tới.
  b. ðối với xã hội.
  Về phương diện xã hội thì tiêu thụ sản phẩm hàng hóa có vai trò trong
  việc cân ñối giữa cung và cầu, vì nền kinh tế là một thể thống nhất với những
  cân bằng, những tương quan tỷ lệ nhất ñịnh. Sản phẩm hàng hóa ñược tiêu thụ
  tạo ñiều kiện cho hoạt ñộng sản xuất kinh doanh diễn ra bình thường trôi trảy
  tránh ñược sự mất cân ñối, giữ ñược bình ổn trong xã hội.
  2.1.2. Thị trường và chức năng chủ yếu của thị trường tiêu thụ hóa.
  2.1.2.1. Khái niệm về thị trường tiêu thụ hàng hóa.
  Thị trường qua cách hiểu cổ ñiển là nơi diễn ra cácquá trình trao ñổi
  buôn bán.
  Theo Marketing thị trường bao gồm tất cả cáckhách hàng tiềm ẩn cùng
  có một nhu cầu hay mong muốn cụ thể, sẵn sàng và cókhả năng tham gia trao
  ñổi ñể thoả mãn nhu cầu và mong muốn ñó.
  Theo quan niệm này quy mô thị trường sẽ tuỳ thuộc vào số người có cùng
  nhu cầu và mong muốn, vào lượng thu nhập lượng tiềnmà họ sẵn sàng bỏ ra ñể
  mua sắm hàng hóa ñể thoả mãn nhu cầu và mong muốn ñó. Quy mô thị trường
  không phụ thuộc vào số người có nhu cầu và mong muốn khác nhau.
  Theo khái niệm mà các nhà kinh doanh thường dùng thì thị trường
  chứa tổng cung, tổng cầu về một loại hàng hóa hay một nhóm hàng hóa nào
  ñó. Trên thị trường luôn luôn diễn ra các hoạt ñộngmua bán và các quan hệ
  hàng hóa, tiền tệ.
  Tái sản xuất hàng hóa bao gồm các khâu sản xuất phân phối, trao ñổi,
  tiêu dùng. Thị trường là khâu tất yếu của sản xuất hàng hóa, thị trường chỉ
  mất ñi khi hàng hóa không còn. Thị trường là một phạm trù riêng của sản xuất
  hàng hóa, hoạt ñộng cơ bản của thị trường ñược biểuhiện qua ba nhân tố có

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Chiến lược và sách lược kinh doanh – NXB Thống Kê
  2. Nguyễn Huy Cường - Bài giảng giá cả thị trường, Trường ðại học Nông
  nghiệp Hà Nội.
  3. Nguyễn Thị Hồng Nhàn (2002) - Giáo trình thức ăn chăn nuôi gia súc –
  Nhà xuất bản Nông nghiệp HN.
  4. TS.Trịnh Văn Sơn (2006) - Giáo trình phân tích hoạtñộng kinh doanh,
  trường ðại học kinh tế, ðại học Huế.
  5. PGS.TS Trần Hữu Cường – Bài giảng Quản trị marketing nâng cao,
  Trường ðại học Nông nghiệp HN.
  6. Phạm Kiều Anh (2009)-Các giải pháp ñẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại
  Công ty cổ phần thực phẩm Xuất Khẩu Bắc Giang (BAVECO)-LVTN
  Trường ñại học Nông nghiệp Hà Nội.
  7. Phạm Thị Gái – Phân tích hoạt ñộng kinh doanh-NXB GD – 1997
  8. Phạm Thành Long (2009) - Một số biện pháp nhằm pháttriển thị trường
  thức ăn chăn nuôi công ty TNHH Vĩnh Hà – LVTN KhoaThương mại và
  Kinh tế quốc dân.
  9. ðánh giá về tiêu thụ sản phẩm – Nhà xuất bản Thống kê năm 1994.
  10. http://www.agromonitor.vn/.
  11. http://www.thesaigontimes.vn/.
  12. http://www.vi.wikipedia.org/Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt
  Nam.
  13. http://www.vnbusiness.vn/articles/thị-trường-thức-ăn-chăn-nuôi.
  14. http://atpvietnam.com/vn/thongtinnganh/60341/index.aspx.

  Xem Thêm: Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH Minh Hiếu
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH Minh Hiếu sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status