Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh phú thọ

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh phú thọ

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: GIẢI PHÁP THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO TỈNH PHÚ THỌ

  MỤC LỤC
  Trang
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục những từ viết tắt v
  Danh mục các bảng, biểu ñồ v
  1 MỞ ðẦU 1
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 3
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 4
  2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ðẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC
  NGOÀI 5
  2.1 Cơ sở lý luận về ñầu tư trực tiếp nước ngoài5
  2.2 Kinh nghiệm của quốc tế về thu hút FDI16
  2.3 Thực tiễn thu hút và sử dụng vốn FDI ở Việt Nam19
  3 ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU30
  3.1 ðặc ñiểm ñịa bàn nghiên cứu 30
  3.2 Phương pháp nghiên cứu 42
  4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN45
  4.1 Thực trạng thu hút vốn FDI vào tỉnh Phú Thọ45
  4.1.1 Tình hình thu hút vốn FDI vào Phú Thọ45
  4.1.2 ðặc ñiểm vốn FDI vào Phú Thọ giai ñoạn 1997 - 201050
  4.1.3 Các chính sách thu hút vốn ñầu tư nước ngoài ñang ñược áp dụng tại tỉnh Phú Thọ
  4.2 Tác ñộng của vốn FDI ở tỉnh Phú Thọ và một số hạn chế60
  4.2.1 Những tác ñộng tích cực của vốn FDI60
  4.2.2 Một số hạn chế và nguyên nhân ảnh hưởng69
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  iv
  4.3 Giải pháp thu hút vốn FDI vào tỉnh Phú Thọ80
  4.3.1 ðịnh hướng và quan ñiểm thu hút vốn FDI của Phú thọ ñến 202080
  4.3.2 Giải pháp thu hút vốn ñầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Phú Thọ86
  4.3.3 ðiều kiện thực hiện các giải pháp99
  5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 103
  5.1 Kết luận 103
  5.2 Kiến nghị 105
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 109
  PHỤ LỤC 111
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  v
  DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT
  APEC Diễn ñàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương
  ASEAN Hiệp hội các nước ðông Nam Á
  ðTNN ðầu tư nước ngoài
  ðTTT ðầu tư trực tiếp
  EU Liên minh Châu Âu
  FDI ðầu tư trực tiếp nước ngoài
  GDP Tổng sản phẩm quốc nội
  GNP Tổng sản phẩm quốc dân
  IMF Quỹ tiền tệ quốc tế
  NAFTA Khu vực thương mại tự do Bắc Mỹ
  NICs Các nước công nghiệp mới
  NIEs Những nền kinh tế công nghiệp mới
  NSNN Ngân sách Nhà nước
  ODA Hỗ trợ phát triển chính thức
  USD ðô la Mỹ
  UBND Uỷ ban nhân dân
  WB Ngân hàng thế gới
  WTO Tổ chức Thương mại thế giới
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  vi
  DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ðỒ
  A. Danh mục các bảng Trang
  Bảng 2.1 Vốn ñầu tư phát triển giai ñoạn 2001 - 201 0 19
  Bảng 2.2 Tỷ lệ ñóng góp của khu vực FDI trong GDP c ủa cả nước qua các năm 20
  Bảng 2.3 Cơ cấu vốn FDI theo ngành tính ñến cuối nă m 2010 24
  Bảng 2.4 Cơ cấu FDI theo vùng tính ñến cuối năm 201 0 24
  Bảng 4.1: FDI vào Phú Thọ ñến 31/12/2010 48
  Bảng 4.2: FDI vào Phú Thọ ñến năm 2010 theo ñối t ác ñầu tư 50
  Bảng 4.3: FDI vào Phú Thọ ñến năm 2010 theo ngành 51
  Bảng 4.4: FDI vào Phú Thọ ñến năm 2010 theo ñịa bàn 53
  Bảng 4.5. Tổng sản phẩm (GDP) trên ñịa bàn theo giá thực tế 61
  Bảng 4.6: Thu ngân sách của tỉnh Phú Thọ 67
  Bảng 4.7. Lao ñộng phân theo các thành phần kinh tế 68
  Bảng 4.8: Tổng hợp ý kiến các doanh nghiệp FDI về t iếp cận ñối với cơ quan quản lý và các dịch vụ 71
  Bảng 4.9: Tổng hợp ý kiến các doanh nghiệp FDI về k hả năng tiếp cận với các nguồn lực cho
  sản xuất 73
  Bảng 4.10: Tổng hợp ý kiến của các doanh nghiệp FD I về mong muốn thay ñổi kỹ thuật, công
  nghệ và thủ tục hành chính 74
  Bảng 4.11: Một số chỉ tiêu cơ bản về phát triển kin h tế xã hội và môi trường ñến năm 2020 81
  Bảng 4.12: Bảng giá ñất nông nghiệp tỉnh phú thọ nă m 2011 89
  B Danh mục các biểu ñồ Trang
  4.1 Cơ cấu FDI theo ngành 52
  4.2 Cơ cấu FDI theo hình thức ñầu tư 52
  4.3 Cơ cấu tổng giá trị sản phẩm theo ngành kinh tế (giá thực tế) 62
  4.4 Cơ cấu tổng sản phẩm quốc nội theo thành phần k inh tế (theo giá thực tế ) 64
  4.5 Vốn ñầu tư phát triển khu vực FDI ở Phú Thọ 65
  4.6 Kim ngạch xuất khẩu của Phú Thọ (1.000USD) 66
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  1
  1. MỞ ðẦU
  1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ðỀ TÀI
  ðầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là sự di chuyển vốn quốc tế thông
  qua việc nhà ñầu tư ở một nước ñưa vốn vào một nướckhác ñể ñầu tư,
  ñồng thời tham gia trực tiếp quản lý, ñiều hành, tổchức sản xuất, tận dụng
  ưu thế về vốn, trình ñộ kỹ thuật, công nghệ, kinh nghiệm quản lý . nhằm
  mục ñích thu lợi nhuận.
  Luật ðầu tư nước ngoài tại Việt Nam lần ñầu tiên ñược ban hành
  năm 1987 (hiệu lực thực hiện từ năm 1988) ñã chính thức thể hiện quan
  ñiểm mở cửa hội nhập nền kinh tế Việt Nam với nền kinh tế khu vực và thế
  giới. Trong ñó, ñầu tư trực tiếp nước ngoài ñã ñónggóp một nguồn vốn ñầu
  tư quan trọng cho tăng trưởng, thúc ñẩy chuyển dịchcơ cấu kinh tế theo
  hướng công nghiệp hoá, mở ra nhiều ngành nghề và sản phẩm mới, góp
  phần nâng cao năng lực quản lý và chuyển giao công nghệ tiên tiến trên thế
  giới, ñóng góp ñáng kể cho tăng vốn ñầu tư xã hội và mở rộng nguồn thu
  cho ngân sách, tăng kim ngạch xuất khẩu, tạo thêm nhiều việc làm mới và
  nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Vì vậy, ñầu tư trực tiếp nước ngoài là
  một bộ phận quan trọng trong chính sách kinh tế ñốingoại của ðảng và
  Nhà nước Việt Nam. Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt ñộng thu hút vốn
  ñầu tư trực tiếp nước ngoài là nhiệm vụ có tính lâudài, gắn liền với công
  cuộc công nghiệp hoá - hiện ñại hoá ñất nước.
  Sau khi Việt Nam gia nhập WTO, hoạt ñộng ñầu tư nước ngoài diễn
  ra trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế có những yếu tố thuận lợi
  mới tác ñộng tích cực ñến việc thu hút và triển khai dự án từ nguồn vốn
  FDI, ñồng thời cũng ñã xuất hiện một số khó khăn, thách thức cần ñược
  tháo gỡ: cơ cấu vốn ñầu tư theo lĩnh vực và theo ñịa bàn ñầu tư chưa ñáp
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  2
  ứng ñược yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, hiệu quả tổng thể về mặt kinh
  tế - xã hội do ñầu tư trực tiếp nước ngoài mang lạichưa cao, còn thiếu vắng
  nhiều công ty xuyên quốc gia có tầm cỡ ñầu tư vào Việt Nam; trình ñộ lao
  ñộng trong các doanh nghiệp ñầu tư trực tiếp nước ngoài còn yếu so với
  khu vực Nguyên nhân cơ bản của tình trạng trên là do nhận thức, quán
  triệt về tác ñộng của vốn ñầu tư trực tiếp nước ngoài với nội dung phát
  triển kinh tế tại các ngành, các cấp còn hạn chế; khung pháp luật về ñầu tư
  nước ngoài tuy từng bước ñược hoàn thiện ñủ nhưng còn chưa ñồng bộ, thủ
  tục hành chính còn phiền hà
  Phú Thọ là tỉnh miền núi có diện tích 3.533,4 km
  2
  ; dân số trên 1,32
  triệu người với 21 dân tộc cùng chung sống. Tỉnh Phú Thọ có 13 huyện,
  thị, thành (01 thành phố, 01 thị xã, 11 huyện) và 277 xã, phường, thị trấn,
  trong ñó có 215 xã, thị trấn miền núi.
  Kể từ khi ñược tái lập tỉnh Phú Thọ (01/01/1997), hoạt ñộng ñầu tư
  trực tiếp nước ngoài (FDI) của Phú Thọ ñã ñạt ñược một số kết quả quan
  trọng, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi những mục tiêu kinh
  tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, hoạt ñộng ñầu tư trực tiếp nước ngoài
  những năm qua ở tỉnh Phú Thọ còn bộc lộ những mặt hạn chế, khuyết
  ñiểm, hiệu quả tổng thể về kinh tế - xã hội của hoạt ñộng FDI còn chưa
  cao, chưa ñóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cho
  ñến nay, Phú Thọ vẫn là một tỉnh nghèo, số thu ngânsách năm 2010 chỉ ñạt
  trên 2.007 tỷ ñồng, chỉ bằng 13% thu ngân sách của tỉnh Vĩnh Phúc (khi
  chia tách tỉnh Vĩnh Phú, số thu ngân sách trên ñịa bàn của hai tỉnh Vĩnh
  Phúc và Phú Thọ là ngang nhau).
  Vì sao thu hút vốn ñầu tư nước ngoài vào tỉnh Phú Thọ lại chưa
  nhiều, ñóng góp của khu vực kinh tế này vào ngân sách của tỉnh chưa lớn?
  Những vướng mắc trong trong thu hút vốn ñầu tư nướcngoài vào tỉnh Phú
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  3
  Thọ là gì? ðể cải thiện môi trường ñầu tư, củng cố niềm tin của các nhà
  ñầu tư nước ngoài, tạo ñiều kiện ñể khu vực kinh tếnày phát triển, ñóng
  góp nhiều hơn vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xãhội của tỉnh Phú Thọ
  thì cần phải có những giải pháp cơ bản nào? ðó là những câu hỏi cần ñược
  lãnh ñạo và các cơ quan chức năng của tỉnh Phú Thọ làm sáng tỏ. Xuất
  phát từ thực tiễn ñó, tôi lựa chọn ñề tài “Giải pháp thu hút vốn ñầu tư trực
  tiếp nước ngoài vào tỉnh Phú Thọ” làm nội dung nghiên cứu cho luận văn
  tốt nghiệp của mình.
  1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
  1.2.1 Mục tiêu chung
  Luận văn tập trung phân tích thực trạng thu hút vốnñầu tư trực tiếp
  nước ngoài trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ, phân tích những nhân tố tác ñộng
  ñến thu hút FDI vào Phú Thọ, ñề xuất các giải phápnhằm tăng cường thu
  hút vốn ñầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới.
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể
  Mục tiêu cụ thể của luận văn là:
  - Hệ thống hóa những vấn ñề lý luận về ñầu tư trựctiếp nước ngoài
  và tình hình thực tiễn về thu hút vốn ñầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt
  Nam trong những năm qua.
  - ðánh giá thực trạng thu hút vốn ñầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)
  vào tỉnh Phú Thọ kể từ ngày tái lập tỉnh ñến nay.
  - ðề xuất một số giải pháp nhằm ñẩy mạnh thu hút vốn ñầu tư trực
  tiếp nước ngoài vào tỉnh Phú Thọ.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  4
  1.3 ðỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
  1.3.1 ðối tượng nghiên cứu
  ðối tượng nghiên cứu của ñề tài là thu hút vốn ñầutư trực tiếp nước
  ngoài vào tỉnh Phú Thọ.
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu
  Nghiên cứu toàn bộ tình hình, thực trạng thu hút vốn ñầu tư trực tiếp
  nước ngoài (FDI) vào tỉnh Phú Thọ từ khi tái lập tỉnh (1997) ñến nay.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  5
  2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
  VỀ ðẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI
  2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ðẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI
  2.1.1 Khái niệm và ñặc ñiểm ñầu tư trực tiếp nước ngoài
  Trong xu thế mở cửa hội nhập, sự phát triển kinh tếcủa mỗi quốc gia
  ñều có sự liên quan và phụ thuộc vào các quốc gia khác dưới nhiều hình
  thức và mức ñộ khác nhau. Một trong những mối liên quan và phụ thuộc có
  tính phổ biến và ñược các quốc gia ưa chuộng là cácbên chuyển vốn ñầu tư
  nhằm khai thác lợi thế của các bên ñể cùng phát triển. Các hình thức
  chuyển vốn chủ yếu là vay ODA và tiếp nhận vốn ñầu tư trực tiếp của các
  nhà ñầu tư nước ngoài - vốn FDI.
  ðầu tư trực tiếp nước ngoài (Foreign Direct Invesment - FDI) là sự
  chuyển vốn, tài sản từ quốc gia này sang quốc gia khác ñể tiến hành các
  hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh theo nhu cầu và khả năng của các nhà ñầu
  tư và của các quốc gia. Nói các khác, FDI là loại hình ñầu tư dài hạn, trong
  ñó chủ ñầu tư là người nước ngoài ñưa vốn vào một nước khác và tham gia
  trực tiếp vào việc sử dụng vốn theo quy ñịnh của luật ñầu tư nước sở tại
  nhằm mục tiêu thu lợi nhuận cao.[8]
  FDI có thể xác nhận bằng một con số cụ thể là kim ngạch ñầu tư.
  Tuy nhiên, nếu chỉ căn cứ vào số vốn và tài sản ñược biểu thị thuần túy
  bằng những con số của kim ngạch ñầu tư sẽ chưa thể phản ánh một cách
  ñầy ñủ nội dung và bản chất của ðTTT nước ngoài và những con số này
  chưa thể phân tích ñược một cách toàn diện hoạt ñộng của tư bản nước
  ngoài ở các nước sở tại. Bản chất của ðTTT nước ngoài là sự di chuyển
  một khối lượng tài sản và vốn kinh doanh dài hạn giữa các quốc gia nhằm
  thu ñược lợi nhuận cao hơn ñầu tư ở trong nước. ðó chính là những hình
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  6
  thức xuất khẩu tư bản với mục ñích tìm kiếm lợi nhuận ñầu tư cao hơn.
  Nguồn vốn ðTTT ñược ñề cập ở ñây là cách gọi những tài sản vô
  hình và hữu hình, bao gồm máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, tiềm năng kỹ
  thuật, tiền vốn; bằng phát minh sáng chế, mẫu sản phẩm, nhãn hiệu hàng
  hóa, bí quyết kỹ thuật công nghệ, chương trình phầnmềm, phương thức
  kinh doanh, trình ñộ và kinh nghiệm quản lý. Sự di chuyển một khối lượng
  các loại tài sản, kỹ thuật công nghệ và nguồn vốn kinh doanh như thế ñược
  tiến hành chủ yếu dựa vào sự hoạt ñộng của các côngty ña quốc gia và sự
  quốc tế hóa của các doanh nghiệp.
  Sự phát triển hoạt ñộng của các công ty ña quốc giachính là ñộng
  lực thúc ñẩy sự phát triển trong thương mại quốc tếthông qua hình thức
  ðTTT vào các quốc gia khác trên thế giới. Ngày nay,ðTTT là phương
  thức quan trọng bậc nhất trong việc chuyển dịch từ nền ngoại thương lấy
  hàng hóa làm ñối tượng chính sang hình thức xuất khẩu vốn, tài sản và dịch
  vụ làm ñối tượng chính.
  Các mối quan hệ trong ðTTT khá phức tạp. ðối tượng tiếp nhận vốn
  ñầu tư từ các nhà cung cấp hoạt ñộng trên rất nhiềulĩnh vực thuộc các quốc
  gia khác nhau; họ khác nhau về lịch sử văn hóa, tậpquán kinh doanh; tiềm
  lực tài chính, trình ñộ quản lý. Mối quan hệ giữa nhà cung cấp vốn (người
  ðTTT) với người ñược ñầu tư không chỉ là mối quan hệ ñơn giản về di
  chuyển nguồn vốn kinh doanh mà cần phải hiểu nó nhưlà một trong những
  giao dịch mang tính hợp tác chia sẻ quyền lợi và trách nhiệm trên nhiều
  lĩnh vực, trong ñó bao gồm cả việc chuyển giao bí quyết công nghệ, kinh
  nghiệm quản lý kinh doanh. Như vậy FDI không chỉ làphương thức ñầu tư
  vốn mà còn cả ý nghĩa thúc ñẩy sự phát triển kinh tế và hoàn thiện công tác
  quản lý.
  FDI có những ñặc ñiểm chủ yếu sau ñây:
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  7
  Một là,ðTTT nước ngoài ñược thực hiện bằng vốn của các doanh
  nhân do các chủ ñầu tư tự quyết ñịnh quy mô và phương thức quản lý sản
  xuất kinh doanh, ñồng thời tự chịu trách nhiệm về kết quả tài chính và các
  nghĩa vụ khác theo thông lê quốc tế. Nó là hình thức ñầu tư mang nặng tính
  thị trường và hiệu quả kinh tế cao, cũng như không ñể lại gánh nặng nợ nần
  cho quốc gia tiếp nhận vốn ðTTT. ðây là một hình thức ñầu tư vốn ñã có
  nhiều sự ràng buộc và ñã ñược “bén rễ” ở nước sở tại nên không dễ rứt ñi
  trong một thời gian ngắn.
  Hai là,chủ ñầu tư nước ngoài quản lý toàn bộ mọi hoạt ñộng ñầu tư
  (công tác quản lý và ñiều hành hoạt ñộng sản xuất kinh doanh) nếu là
  doanh nghiệp 100% vốn ñầu tư nước ngoài, hoặc tham gia ñiều hành doanh
  nghiệp liên doanh tùy thuộc tỷ lệ góp vốn của các nhà ñầu tư.
  Ba là, nguồn vốn ðTTT không chỉ bao gồm vốn ñầu tư ban ñầu
  của chủ ñầu tư dưới hình thức vốn pháp ñịnh mà nó còn bao gồm cả
  nguồn vốn ñi vay của doanh nghiệp, cũng như vốn ñầutư từ nguồn lợi
  nhuận thu ñược ñể triển khai hoặc mở rộng dự án trong quá trình hoạt
  ñộng sản xuất kinh doanh.
  Bốn là,thông qua FDI, doanh nghiệp của nước chủ nhà còn có thể
  tiếp thu ñược công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, kinh nghiệm quản lý hiện ñại.
  ðây là những mục tiêu và lợi thế của ðTTT mà các hình thức ñầu tư khác
  không có ñược, ñặc biệt là trong thời kỳ quá ñộ lênchủ nghĩa xã hội như ở
  Việt Nam. [8]
  2.1.2 Các hình thức ñầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)
  FDI thường có các hình thức chủ yếu là: doanh nghiệp liên doanh,
  doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, hợp ñồng hợp tác kinh doanh, .
  2.1.2.1 Hình thức doanh nghiệp liên doanh

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1.“Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 2005 – 2010”, Cổng thông tin ñiện tử
  Phú Thọ;
  2.“Báo cáo tổng hợp về thu hút vốn FDI ñến năm 2010 và Danh mục gọi vốn
  FDI ñến năm 2020”, Sở Kế hoạch và ðầu tư Phú Thọ;
  3. Bộ Kế hoạch và ðầu tư, Kỹ năng xúc tiến ñầu tư, Nhàxuất bản Chính trị
  quốc gia, Hà Nội, năm 2008;
  4.Bộ Kế hoạch và ðầu tư, “Kỷ yếu 20 năm ñầu tư nước ngoài tại Việt Nam”,
  Nhà xuất bản Thống nhất, Hà Nội, năm 2008;
  5. Cục Thống kê Phú Thọ, Niên giám thống kê tỉnh Phú Thọ các năm từ
  2000-2010, Nhà xuất bản Thống kê;
  6.ðỗ ðức Bình, Giáo trình kinh tế quốc tế, NXB khoa học kỹ thuật Hà
  Nội, năm 2004;
  7.“Hoàn thiện chính sách và tổ chức thu hút FDI ở Việt Nam”, Mai Ngọc
  Cường, sách tham khảo, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội, năm 2000;
  8.“Kinh tế Việt Nam năm 2008 một số vấn ñề ñiều hànhkinh tế vĩ mô” -
  Nguyễn Kế Tuấn, Nhà xuất bản ðại học Kinh tế quốc dân, năm 2008;
  9.Luật ðầu tư năm 2005 - Nhà xuất bản Chính trị quốcgia, Hà Nội;
  10.Nguyễn Bạch Nguyệt, Từ Quang Phương, Giáo trình Kinh tế ñầu tư,
  Nhà xuất bản ðại học Kinh tế quốc dân, năm 2007;
  11.Nguyễn Duy Lợi, “FDI năm 2005 - những hy vọng lớn”, Thời báo Tài
  chính, ngày 18/02/2005;
  12. Nghị quyết số 180/2009/NQ-HðND ngày 24/7/2009 của Hội ñồng nhân
  dân tỉnh Phú Thọ về việc hỗ trợ ñầu tư ñối với các dự án ñầu tư trên ñịa
  bàn tỉnh Phú Thọ;
  13.Nghị ñịnh số 108/2006/Nð-CP ngày 22/9/2006 của Chính Phủ, quy
  ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ðầu tư.
  14. Quyết ñịnh số 99/2008/Qð-TTg ngày 14/7/2008 của Thủtướng Chính
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  110
  phủ, về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội
  tỉnh Phú Thọ ñến năm 2020;
  15. Quyết ñịnh số 2478/2009/Qð-UBND ngày 27/8/2009 của Uỷ bannhân
  dân tỉnh Phú Thọ về việc hỗ trợ ñầu tư ñối với các dự án ñầu tư trên ñịa
  bàn tỉnh Phú Thọ;
  16. Tạp chí Quản lý kinh tế, Viện Nghiên cứu Kinh tế Trung ương, bài “Tác
  ñộng của ñầu tư trực tiếp nước ngoài ñối với kinh tế Việt Nam trong
  những năm qua” – Trần Minh Tuấn, số 35 (8+9/2010);
  17.Tổng cục Thống kê, Niên giám thống kê các năm từ 2005- 2010, Nhà
  xuất bản Thống kê;
  18. TS. Vũ Văn Hóa & PGS.TS. Lê Văn Hưng, Giáo trình Tài chính quốc
  tế, NXB Tài chính, năm 2009;
  19. Trần Xuân Tùng, ðầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam thực trạng và
  giải pháp, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, năm 2005;
  20.Trịnh Thanh Huyền, “FDI ở các nước ðông Á”, Chuyênñề nghiên cứu
  chuyên sâu, Bộ Tài chính, Hà Nội, năm 1998;GS.,
  21.Văn kiện ðại hội ðảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010-2015;
  22.“20 năm ðầu tư nước ngoài Nhìn lại và Hướng tới 1987-2007”, Cục ðầu
  tư nước ngoài, Hiệp hội Doanh nghiệp ñầu tư nước ngoài, Tạp chí Doanh
  nghiệp ñầu tư nước ngoài, Nhà xuất bản Tri thức, HàNội, năm 2008;
  23.“20 năm ðầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và ðầu tư”,ðặc san Báo
  ðầu tư, năm 2008;
  24.http://bacninh.gov.vn– website Cổng thông tin ñiện tử Bắ Ninh;
  25.http://dpi.gov.vn– website Sở Kế hoạch ðầu tư tỉnh Phú Thọ;
  26.http://phutho.gov.vn– website Cổng thông tin ñiện tử Phú Thọ;
  27.http://www.baophutho.org.vn– Báo Phú Thọ ñiện tử.
  28.http://vinhphuc.gov.vn– website Cổng thông tin ñiện tử Vĩnh Phúc;

  Xem Thêm: Giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh phú thọ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh phú thọ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status