Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Năng lực tiếp cận thị trường tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nông nghiệp ở huyện kim động, tỉnh hưng yên

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Năng lực tiếp cận thị trường tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nông nghiệp ở huyện kim động, tỉnh hưng yên

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: NĂNG LỰC TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRONG NÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN KIM ĐỘNG, TỈNH HƯNG YÊN

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục chữ viết tắt v
  Danh mục bảng vii
  1 MỞ ðẦU 1
  1.1. Tính cấp thiết của ñề tài nghiên cứu1
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài3
  1.2.1. Mục tiêu chung 3
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể 4
  1.3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu4
  1.3.1. ðối tượng nghiên cứu 4
  1.3.2. Phạm vi nghiên cứu 4
  2 MỘT SỐ VẤN ðỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VÀ THỰC TIỄN VỀ
  NĂNG LỰC TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG CỦA CÁC DN NVV5
  2.1. Cơ sở lý luận 5
  2.2 Cơ sở thực tiễn 19
  2.3 Các chính sách và công trình nghiên cứu có liênquan31
  3 ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU34
  3.1 ðặc ñiểm ñịa bàn nghiên cứu34
  3.2 Phương pháp nghiên cứu 45
  4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN52
  4.1. Thực trạng năng lực tiếp cận thị trường tiêu thụ sản phẩm của các
  doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nông nghiệp ở huyện Kim ðộng52
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  iv
  4.1.1. Tình hình phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở huyện
  Kim ðộng 52
  4.1.2. Tình hình chung về thị trường TTSP của các doanh nghiệp nhỏ
  và vừa trong nông nghiệp ở huyện Kim ðộng57
  4.1.3. Năng lực tiếp cận thị trường tiêu thụ sản phẩm của các doanh
  nghiệp nhỏ và vừa trong nông nghiệp60
  4.1.3.5 Kết quả tiếp cận thị trường TTSP của các doanh nghiệp nhỏ và
  vừa trong nông nghiệp 98
  4.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng ñến tiếp cận thị trường tiêu thụ sản phẩm
  của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nông nghiệp ởhuyện
  Kim ðộng 104
  4.2. ðịnh hướng và các giải pháp chủ yếu nâng cao năng lực tiếp cận
  thị trường tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp nhỏ và vừa
  trong nông nghiệp ở huyện Kim ðộng112
  4.2.1. Quan ñiểm, ñịnh hướng 112
  4.2.2. Các giải pháp chung 113
  4.2.3 Các giải pháp cụ thể 119
  5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ122
  5.1. Kết luận 122
  5.2. Kiến nghị 124
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 127
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  v
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
  DN Doanh nghiệp
  DN NVV Doanh nghiệp nhỏ và vừa
  HðND Hội ñồng nhân dân
  UBND Ủy ban nhân dân
  TTSP Tiêu thụ sản phẩm
  HTX Hợp tác xã
  QL Quốc lộ
  SL Số lượng
  CC Cơ cấu
  BQ Bình quân
  SXKD Sản xuất kinh doanh
  TTCN Tiểu thủ công nghiệp
  NN Nông nghiệp
  PNN Phi nông nghiệp
  LðNN Lao ñộng nông nghiệp
  LðPNN Lao ñộng phi nông nghiệp
  GO Giá trị kinh tế
  CNH Công nghiệp hóa
  HðH Hiện ñại hóa
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  vi
  TNHH Trách nhiệm hữu hạn
  CTCP Công ty cổ phần
  DNTN Doanh nghiệp tư nhân
  SPNN Sản phẩm nông nghiệp
  VTNN Vật tư nông nghiệp
  TM - DV Thương mại - dịch vụ
  VV Vốn vay
  VCSH Vốn chủ sở hữu
  CN Công nhân
  TC Trung cấp
  ðH ðại học
  ðKKD ðăng ký kinh doanh
  QLNN Quản lý nhà nước
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  vii
  DANH MỤC BẢNG
  STT Tên bảng Trang
  2.1 Phân loại doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy mô6
  3.1 Tình hình sử dụng ñất ñai của huyện Kim ðộng giai ñoạn 2008 -
  2010 38
  3.2 Tình hình dân số và lao ñộng huyện Kim ðộng giai ñoạn 2008 -
  2010 40
  3.3 Hiện trạng ñường giao thông huyện Kim ðộng42
  3.4 Giá trị sản phẩm các ngành kinh tế huyện Kim ðộng giai ñoạn
  2008 - 2010 44
  4.1 Số lượng DNNVV của huyện phân theo loại hình DNvà ngành
  nghề sản xuất giai ñoạn 2008 – 201054
  4.2 Số lượng DN NVV trong nông nghiệp của huyện phân theo loại
  hình DN và ngành nghề sản xuất kinh doanh giai ñoạn 2008 –
  2010 55
  4.3 Thực trạng chất lượng sản phẩm của DN NVV trongnông nghiệp
  ñiều tra 59
  4.4 Một số thông tin về chủ DN NVV trong nông nghiệp của huyện
  phân theo loại hình 63
  4.5 Một số thông tin về chủ DN NVV trong nông nghiệp của huyện
  phân theo ngành sản xuất 64
  4.6 Số lượng và chất lượng lao ñộng của các DNNVV trong nông
  nghiệp huyện Kim ðộng theo loại hình68
  4.7 Số lượng và chất lượng lao ñộng của các DNNVV trong nông
  nghiệp huyện Kim ðộng theo ngành sản xuất69
  4.9 Số lượng vốn sản xuất kinh doanh bình quân của các DN NVV
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  viii
  trong nông nghiệp 74
  4.10 Số lượng DN NVV trong nông nghiệp ñiều tra tham gia thuê mặt
  bằng sản xuất kinh doanh 76
  4.11 Cơ cấu tiêu thụ sản phẩm của DN NVV trong nông nghiệp năm
  2010 80
  4.12 ðánh giá của chủ DN về tầm quan trọng của hoạtñộng nhận diện
  và phân tích cơ hội kinh doanh86
  4.13 Tỷ lệ DN triển khai hoạt ñộng nhận diện và phân tích cơ hội kinh
  doanh 87
  4.14 Mức ñộ tìm hiểu thông tin thị trường của các DN NVV trong
  nông nghiệp ñiều tra 89
  4.15 Tỷ lệ DN sử dụng các chiến lược phân chia và lựa chọn thị
  trường mục tiêu 90
  4.16 Mức ñộ ưu tiên sử dụng các yếu tố ñể tiếp cận thị trường tiêu thụ
  sản phẩm của DN NVV trong nông nghiệp92
  ðVT: % 92
  4.21 ðánh giá của chủ DN về tầm quan trọng của việctiếp cận thị
  trường tiêu thụ sản phẩm 98
  4.22 ðánh giá của chủ DN mức ñộ tiếp cận thị trườngtiêu thụ ñối với
  một số sản phẩm 100
  4.23 ðánh giá của chủ DN về mức ñộ tiêu thụ sản phẩm của các DN
  NVV trong nông nghiệp ñiều tra Tổng DN NVVñiều tra: 40 DN101
  4.25 ðánh giá của chủ DN về tầm quan trọng và chất lượng hệ thống
  giao thông huyện Kim ðộng106
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  1
  1. MỞ ðẦU
  1.1. Tính cấp thiết của ñề tài nghiên cứu
  Trong xu thế phát triển của nền kinh tế theo hướng toàn cầu hóa, hiện
  ñại hóa, nhất là sau khi Việt Nam ra nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO)
  ñã mở ra nhiều cơ hội kinh doanh và phát triển cho các tổ chức kinh tế, các
  doanh nghiệp, ñặc biệt thị trường thế giới sẽ rộng mở cho các sản phẩm của
  các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DN NVV).
  Theo thống kê mới nhất, cả nước hiện nay có khoảng trên 500.000 DN
  NVV, chiếm tới 98% số lượng doanh nghiệp với số vốnñăng ký lên gần
  2.313.857 tỉ ñồng (tương ñương 121 tỉ USD), ñóng góp tới hơn 40% GDP cả
  nước, 70% kim ngạch xuất khẩu
  [13]
  . Các DN NVV không chỉ ñóng góp ñáng
  kể vào sự phát triển kinh tế của ñất nước mà còn giúp tạo ra hơn một triệu
  việc làm mới mỗi năm, trong ñó chủ yếu giải quyết số lao ñộng chưa qua ñào
  tạo; góp phần xóa ñói giảm nghèo, tăng cường an sinh xã hội Tính chung,
  hiện các doanh nghiệp này sử dụng trên 50% lao ñộngtrong các DN
  [12]
  .
  Tuy có một vai trò quan trọng trong nền kinh tế củacả nước nhưng các
  DN NVV vẫn còn có khá nhiều tồn tại, hạn chế như: tiềm lực tài chính, trình
  ñộ khoa học công nghệ, khả năng tiếp cận công nghệ nước ngoài thấp, năng
  lực quản lý yếu, kinh nghiệm thị trường cũng như ítcơ hội tiếp cận các nguồn
  lực và cơ hội kinh doanh. ðặc biệt các DN NVV trongnông nghiệp không chỉ
  chịu những khó khăn, hạn chế chung của các DN NVV mà còn gặp phải khá
  nhiều khó khăn, hạn chế riêng như: chất lượng lao ñộng thấp, chi phí ñào tạo
  cho người lao ñộng cao, năng lực tiếp cận thị trường thấp, cơ sở hạ tầng yếu
  kém cùng với những rủi ro thiên tai, dịch bệnh Tấtcả những vấn ñề này
  làm ảnh hưởng rất lớn tới năng suất, hiệu quả và kết quả hoạt ñộng kinh
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  2
  doanh của DN. Trước tình hình ñó, trong thời gian qua ðảng và Nhà nước ñã
  ban hành một số chính sách hỗ trợ cho cộng ñồng khối doanh nghiệp này,
  chẳng hạn: Nghị quyết số 14-NQ/TW ngày 18/03/2002 của Ban Chấp hành
  Trung ương ðảng ñã xác ñịnh “cần tiếp tục ñổi mới cơ chế, chính sách,
  khuyến khích và tạo ñiều kiện phát triển kinh tế tưnhân, trong ñó chú trọng
  hỗ trợ phát triển các DN NVV”; Nghị ñịnh 56/2009/Nð-CP về giải pháp hỗ
  trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo ñó, khối doanh nghiệp này ñược sự hỗ trợ
  từ tài chính, thông tin, ñào tạo nhân lực ñến chínhsách hỗ trợ ñể sử dụng
  khoa học công nghệ . Sau ñó, tháng 5-2010, Chính phủ ñã ban hành Nghị
  quyết 22/NQ-CP triển khai thực hiện Nghị ñịnh số 56/2009/Nð-CP; Nghị
  ñịnh 61/2010/Nð-CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ về việc khuyến khích
  các DN ñầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Những hỗ trợ này ñã tạo ñộng lực
  mới cho sự phát triển ngày càng tăng về số lượng của khối các DN NVV. Cụ
  thể, theo thống kê của tổ chức Lao ñộng thế giới (ILO) năm 2008 Việt Nam
  có khoảng 370.000 DN NVV, năm 2009 có 450.000 doanh nghiệp và năm
  2010 có khoảng 520.000 doanh nghiệp
  [14]
  .
  Kim ðộng là một huyện thuộc tỉnh Hưng Yên cách thủ ñô Hà Nội
  khoảng 50 km về phía nam, có vị trí ñịa lý thuận lợi, có hệ thống ñường giao
  thông tương ñối tốt giúp các doanh nghiệp phát triển. Thực hiện nhiệm vụ
  phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua Huyện ủy, HðND, UBND huyện
  ñã không ngừng cải cách thủ tục hành chính, thu hútcác nguồn vốn ñầu tư,
  xây dựng các cụm công nghiệp, hỗ trợ phát triển cácdoanh nghiệp, tạo công
  ăn việc làm, nâng cao ñời sống cho người lao ñộng. Hiện nay, trên ñịa bàn
  huyện có khoảng 300 doanh nghiệp, trong ñó DN NVV chiếm khoảng 86%
  tương ứng 254 doanh nghiệp, hoạt ñộng trong nhiều lĩnh vực: công nghiệp,
  nông nghiệp, thương mại - dịch vụ , các doanh nghiệp này ñóng vai trò quan
  trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tuy nhiên, từ thực tế
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  3
  cho thấy các DN NVV nhất là các DN NVV trong nông nghiệp ở huyện Kim
  ðộng, vấn ñề khó khăn chủ yếu không chỉ ở khâu sản xuất mà lại là khâu tiêu
  thụ. Bởi vì các sản phẩm liên quan tới lĩnh vực nông nghiệp thường phụ thuộc
  nhiều vào ñiều kiện tự nhiên, có tính mùa vụ, rủi ro cao, có khi “ñược mùa lại
  mất giá”, mặt khác khả năng tiếp cận thông tin thị trường, trình ñộ xúc tiến -
  quảng bá thương mại của các DN NVV trong nông nghiệp còn yếu kém, thị
  trường TTSP còn nhỏ hẹp, sản phẩm chủ yếu ñược tiêuthụ trên ñịa bàn
  huyện. Từ ñó nâng cao năng lực tiếp cận thị trường TTSP cho các DN NVV
  trong nông nghiệp ñang là hướng góp phần giải quyếtnhững tồn tại, hạn chế
  giúp các DN này phát triển một cách bền vững. Vậy câu hỏi ñặt ra với các nhà
  quản lý doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và với cả các nhà chính sách là làm
  sao ñể các DN NVV trong nông nghiệp tiếp cận ñược thị trường? Làm sao ñể
  tăng năng lực tiếp cận thị trường TTSP cho các DN NVV trong nông nghiệp?
  Làm thế nào ñể mở rộng, phát triển thị trường bền vững cho các DN này?
  Xuất phát từ tầm quan trọng của DN NVV trong nông nghiệp, của việc
  nâng cao năng lực tiếp cận thị trường TTSP ñối với loại hình doanh nghiệp
  này trên ñịa bàn huyện Kim ðộng, chúng tôi tiến hành nghiên cứu ñề tài:
  “Năng lực tiếp cận thị trường tiêu thụ sản phẩm củacác doanh
  nghiệp nhỏ và vừa trong nông nghiệp ở huyện Kim ðộng, tỉnh Hưng Yên”.
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài
  1.2.1. Mục tiêu chung
  ðánh giá thực trạng năng lực tiếp cận thị trường TTSP của các DN
  NVV trong nông nghiệp trên ñịa bàn huyện Kim ðộng, từ ñó ñề xuất một số
  giải pháp chủ yếu góp phần nâng cao năng lực tiếp cận thị trường tiêu thụ sản
  phẩm của các doanh nghiệp này ở huyện Kim ðộng, tỉnh Hưng Yên.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  4
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể
  - Góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn vềnăng lực tiếp cận
  thị trường TTSP của các DN NVV trong nông nghiệp.
  - ðánh giá thực trạng về năng lực tiếp cận thị trườngTTSP của các DN
  NVV trong nông nghiệp ở huyện Kim ðộng, tỉnh Hưng Yên.
  - ðề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao nănglực tiếp cận thị
  trường TTSP của các DN NVV trong nông nghiệp ở huyện Kim ðộng, tỉnh
  Hưng Yên.
  1.3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
  1.3.1. ðối tượng nghiên cứu
  ðối tượng nghiên cứu của ñề tài là năng lực tiếp cận thị trường TTSP
  của các DN NVV trong nông nghiệp ở huyện Kim ðộng, với chủ thể là các
  chủ DN NVV trong nông nghiệp.
  1.3.2. Phạm vi nghiên cứu
  1.3.2.1. Về nội dung nghiên cứu
  ðề tài tập trung nghiên cứu, ñánh giá thực trạng năng lực tiếp cận thị
  trường TTSP, các yếu tố ảnh hưởng ñến năng lực tiếpcận thị trường TTSP
  của các DN NVV trong nông nghiệp ở huyện Kim ðộng. Từ ñó ñưa ra một số
  giải pháp nhằm nâng cao năng lực tiếp cận thị trường TTSP cho cộng ñồng
  các doanh nghiệp này trên ñịa bàn huyện Kim ðộng, tỉnh Hưng Yên.
  1.3.2.2. Về không gian
  Nghiên cứu ñược tiến hành trên ñịa bàn huyện Kim ðộng, tỉnh Hưng Yên.
  1.3.2.3. Về thời gian
  ðề tài nghiên cứu từ tháng 9 năm 2010 ñến tháng 12 năm 2011; sử
  dụng số liệu thứ cấp thu thập trong 3 năm, từ năm 2008 ñến 2010; số liệu sơ
  cấp thu thập năm 2011; thời gian ñưa ra ñịnh hướng và giải pháp ñến 2015.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  5
  2. MỘT SỐ VẤN ðỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VÀ THỰC TIỄN VỀ
  NĂNG LỰC TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG CỦA CÁC DN NVV
  2.1. Cơ sở lý luận
  2.1.1. Doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa
  Doanh nghiệp là gì?
  Theo từ ñiển Bách khoa Việt Nam, “Doanh nghiệp là ñơn vị kinh
  doanh ñược thành lập nhằm mục ñích chủ yếu là thực hiện các hoạt ñộng kinh
  doanh của những chủ sở hữu (Nhà nước, tập thể, tư nhân) về một hay nhiều
  ngành”.
  Trong Luật Doanh nghiệp, "Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên
  riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn ñịnh, ñược ñăng ký kinh doanh theo
  quy ñịnh của pháp luật nhằm mục ñích thực hiện các hoạt ñộng kinh doanh".
  Thông thường trong các văn bản pháp quy, thuật ngữ“doanh nghiệp”
  ñược dùng ñể chỉ các chủ thể sản xuất kinh doanh cóñăng ký, tức là doanh
  nghiệp pháp lý. Như vậy, khi các văn bản pháp luật hay các văn bản có nội dung
  chính sách của Chính phủ, dùng thuật ngữ “doanh nghiệp” là ñể chỉ các “doanh
  nghiệp pháp lý”, tức là có ñăng ký với cơ quan Nhà nước theo quy ñịnh.
  Thế nào là doanh nghiệp nhỏ và vừa?
  DN NVV là những doanh nghiệp có quy mô nhỏ bé về mặt lượng vốn
  ñầu tư, số lượng lao ñộng hay mức doanh thu. Căn cứvào quy mô của doanh
  nghiệp mà DN NVV ñược chia làm ba loại: doanh nghiệp Siêu nhỏ, doanh
  nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa.
  Trên thế giới, các nước khác nhau có ñặc ñiểm kinh tế - xã hội khác
  nhau, nên các tiêu chí ñể phân loại DN NVV cũng khác nhau. Tuy nhiên, nhìn
  chung có ba chỉ tiêu chính là vốn, lao ñộng, doanh thu ñược sử dụng ñơn lẻ
  hoặc kết hợp ñể phân loại DN NVV.
  Theo tiêu chí của nhóm ngân hàng Thế giới DN NVV ñược chia làm 3
  loại: doanh nghiệp siêu nhỏ, có số lao ñộng dưới 10người; doanh nghiệp nhỏ
  có từ 10 - 50 người; doanh nghiệp vừa có từ 50 - 300 người.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Các văn bản pháp luật về Doanh nghiệp vừa và nhỏ, 2002, Nhà xuất bản Lao
  ñộng – xã hội.
  2. Dương Bá Phượng (2001), “Nghiên cứu xúc tiến phát triển doanh nghiệp
  vừa và nhỏ ở nông thôn trong quá trình công nghiệp hoá và chuyển sang nền
  kinh tế thị trường”, Kết quả nghiên cứu các ñề án VNRP - Tóm tắt báo cáokhoa
  học,Tập (1) trang 20-35.
  3. Nguyễn Hải Hữu (1995), ðổi mới cơ chế quản lý các doanh nghiệp nhỏ và
  vừa trong nền kinh tế thị trường Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  4. Nguyễn Ngọc Thanh và Phùng Quang Trung , 2007, Thực trạng năng lực
  hội nhập kinh tế quốc tế của các doanh nghiệp nông, lâm nghiệp Việt Nam hiện
  nay”., tạp chí Nghiên cứu kinh tế, trang 19 số 349,tháng 6 năm 2007.
  5. PGS. PTS Nguyễn Sinh Cúc (Chủ biên), 1997, Chính sách hỗ trợ phát triển
  doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Hà Nội
  6. PGS. PTS Nguyễn Sinh Cúc, 2000, ðổi mới cơ chế chính sách hỗ trợ phát
  triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà
  Nội.
  7. ThS Vũ Tiến Thuận, 2008, Nghiên cứu ñào tạo nguồn nhân lực cho các
  doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Sơn La, Luận văn Thạc sỹ kinh tế, Khoa kinh tế và
  phát triển nông thôn – trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội.
  8. Vương Liêm, 2000, Doanh nghiệp vừa & nhỏ: Những cơ hội làm ăn với
  luật doanh nghiệp mới (tập 1), Nhà xuất bản Giao thông vận tải.
  9. Vũ Quốc Tuấn – Hoàng Thu Hòa (Chủ biên), 2001, Phát triển doanh nghiệp
  nhỏ và vửa – Kinh nghiệm nước ngoài và phát triển doanh nhiệp nhỏ và vừa ở Việt
  Nam, Nhà xuất bản Thống kê Hà Nội.
  10. Vũ Văn Tuấn, 2003, Tính thích ứng của Doanh nghiệp vừa và nhỏ trong
  khu vực nông nghiệp – nông thôn Việt Nam, tạp chí Khoa học kỹ thuật nông
  nghiệp, tập 1 số 3/2003.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  128
  11. Tô Anh, (2011), “DN nông nghiệp – khả năng tiếp cận thị trường còn yếu”,
  http://vtc.vn/1-2813/kinhte/dn-nong-nghiep-kha-nang-tiep-can-thi-truong-con-yeu.htm, ngày truy cập 01/4/2011.
  12. Trần Văn Nhất, (2011), “Doanh nghiệp nhỏ và vừa cần ñược hỗ trợ”,
  http://ddn.com.vn/doanh-nghiep-nho-va-vua-can-duoc-ho-tro.htm, ngày truy cập
  14/7/2011.
  13. Theo tạp chí cộng sản, (2011), “DN nhỏ và vừa Việt Nam lạc quan trước
  thềm năm mới”, http://tintuc.xalo.vn/Doanh-nghiep-nho-va-vua-Viet-Nam-Lac-quan-truoc-them-nam-moi.htm, ngày truy cập 16/02/2011.
  14. Trung Hưng, (2010), “DN nhỏ và vừa: môi trường nào ñể lớn”
  http://tintuc.xalo.vn/Doanh-nghiep-nho-va-vua-moi-moi-truong-nao-de-lon.htm,
  ngày truy cập 15/07/2011.
  15. Cục phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và ðầu tư, (2011), "Hỗ trợ
  doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển",
  http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/Kinh_te/351955/ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua-phat-trien.htm, ngày truy cập 10/7/2010.
  16. “Tiếp cận thị trường”, http://www.docstoc.com/docs/40570536/Tiep-can-thi-truong-090112; ngày truy cập 27/2/2011.
  17. Liên ñoàn quốc gia HTXNN Hàn Quốc (NACF), "Kinhnghiệm tiêu thụ sản
  phẩm của Liên ñoàn HTX nông nghiệp Hàn Quốc",
  http://www.mpi.gov.vn/portal/page/portal/bkhdt/1410389/1414059?p_page_id=
  &p_cateid=1413959&article_details=1&item_id=335220 9, ngày truy cập
  16/2/2011.
  18. “Tiếp cận thị trường EU kinh nghiệm và thông tin mới”
  http://www.baomoi.com/Tiep-can-thi-truong-EU--Kinh-nghiem-va-thong-tin-moi/45/5296624.epi, ngày truy cập 12/6/2011.
  19. “Kinh nghiệm xúc tiến thương mại của Singarpore”,
  http://www.baomoi.com/Kinh-nghiem-xuc-tien-thuong-mai-cua-Singapore/45/3422001.epi.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  129
  20. “Doanh nghiệp ðồng Nai tìm kiếm cách tiếp cận thị trường châu Âu”,
  http://vietbao.vn/Kinh-te/DN-Dong-Nai-tim-cach-tiep-can-thi-truong-chau-Au/40013545/93/.
  21. “ðâu là nền tảng tiếp cận thị trường EU”, http://www.ybahcm.com/dau-la-nen-tang-tiep-can-thi-truong-eu/07/05/.
  22. “Thay ñổi cách tiếp cận thị trường hoa kỳ”,
  http://www.baoninhthuan.com.vn/news/13293p1c25/thay-doi-cach-tiep-can-thi-truong-hoa-ky.htm.

  Xem Thêm: Năng lực tiếp cận thị trường tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nông nghiệp ở huyện kim động, tỉnh hưng yên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Năng lực tiếp cận thị trường tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nông nghiệp ở huyện kim động, tỉnh hưng yên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status