Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Công tác đền bù trong giải phóng mặt bằng xây dựng khu công nghiệp việt nam - korea, huyện phù ninh, tỉnh phú thọ

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Công tác đền bù trong giải phóng mặt bằng xây dựng khu công nghiệp việt nam - korea, huyện phù ninh, tỉnh phú thọ

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: CÔNG TÁC ĐỀN BÙ TRONG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - KOREA, HUYỆN PHÙ NINH, TỈNH PHÚ THỌ
  Mô tả bị lỗi font vài chữ chứ tài liệu không bị lỗi nhé

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ðOAN . i
  LỜI CẢM ƠN ii
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT, CHỮ VIẾT TẮT iii
  MỤC LỤC v
  DANH MỤC CÁC BẢNG . ix
  DANH MỤC HÌNH VẼ x
  1 - MỞ ðẦU 1
  1.1.Tính cấp thiết của ñề tài 1
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu . 2
  1.3. Phạm vi nghiên cứu 3
  1.4. Kết cấu của luận văn 3
  2 - CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CÔNG TÁC ðỀN BÙ GIẢI
  PHÓNG MẶT BẰNG XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP 4
  2.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ðỀN BÙ TRONG GIẢI PHÓNG
  MẶT BẰNG XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP 4
  2.1.1. Khái niệm chung . 4
  2.1.2. Giải phóng mặt bằng xây dựng khu công nghiệp . 5
  2.1.2.1. Sự cần thiết xây dựng các khu công nghiệp 5
  2.1.2.2. Công tác giải phóng mặt bằng xây dựng các khu công nghiệp . 6
  2.1.3. Sự cần thiết của việc ñền bù giải phóng mặt bằng xây dựng khu
  công nghiệp . 9
  2.1.4. Nội dung công tác ñền bù trong giải phóng mặt bằng xây dựng
  khu công nghiệp 11
  2.1.4.1. ðền bù về mặt kinh tế . 11
  2.1.4.2. Hỗ trợ về mặt xã hội . 23
  2.2. CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC ðỀN BÙ TRONG GIẢI
  PHÓNG MẶT BẰNG XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP . 28
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  vi
  2.2.1. Phương pháp xác ñịnh giá ñất và tài sản gắn liền với ñất trong
  công tác ñền bù giải phóng mặt bằng . 28
  2.2.2. Công tác ñền bù trong giải phóng mặt bằng của Trung Quốc ñể
  xây dựng khu công nghiệp và bài học kinh nghiệm choViệt Nam . 33
  2.2.2.1. Về công tác xây dựng và thực hiện quy hoạch trong giải phóng
  mặt bằng . 33
  2.2.2.2. Về công tác ñền bù và thu hồi ñất trong giải phóng mặt bằng 34
  2.2.2.3. Về cơ chế, chính sách nhà nước trong ñền bù giải phóng mặt
  bằng 36
  2.2.2.4. Những bài học kinh nghiệm về công tác ñền bù giải phóng mặt
  bằng ở Trung Quốc có thể áp dụng tại Việt Nam 37
  2.2.3. Công tác ñền bù trong giải phóng mặt bằng ñểxây dựng các khu
  công nghiệp Việt Nam qua những năm gần ñây. 38
  2.2.3.1. Công tác ñền bù trong giải phóng mặt bằng Quốc lộ 3 mới
  (ðoạn Hà Nội - Thái Nguyên) . 38
  2.2.3.2. Công tác ñền bù trong giải phóng mặt bằng xây dựng công
  trình ñường dây 500 KV Sơn La – Hòa Bình – Nho Quanvà Trạm biến
  áp 500 KV Sơn La 39
  2.2.3.3. Công tác ñền bù trong giải phóng mặt bằng xây dựng ñường
  cao tốc Hà Nội - Lào Cai qua ñịa phận tỉnh Phú Thọ . 40
  2.2.3.4. Bài học kinh nghiệm về công tác ñền bù giải phóng mặt bằng
  ñể xây dựng các khu công nghiệp ở Việt Nam . 41
  3 - ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN NGHIÊN CỨU 44
  VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 44
  3.1. ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN NGHIÊN CỨU . 44
  3.1.1. Tên dự án ñầu tư: 44
  3.1.2. Quy mô dự án: 44
  3.1.3. ðịa ñiểm và diện tích ñất sử dụng của dự án: . 45
  3.1.3.1. Thời gian hoạt động của dự án và tiến độ thực hiện: . 45
  3.1.3.2. Vốn đầu t- của dự án: 45
  3.1.4. Khái quát về quy hoạch khu công nghiệp Việt nam – Korea,
  huyện Phù Ninh, tỉnh Phú thọ . 46
  3.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 47
  3.2.1. Phương ph¸p thu thập thông tin . 47
  3.2.2. Phương pháp ñiều tra chọn ñiểm, chọn mẫu nghiên cứu . 48
  3.2.3. Phư¬ng ph¸p so sánh 49
  3.2.4. Phương pháp chuyên gia . 49
  4 - KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 50
  4.1. KẾT QUẢ CỦA CÔNG TÁC ðỀN BÙ TRONG GIẢI PHÓNG MẶT
  BẰNG XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - KOREA
  HUYỆN PHÙ NINH TỈNH PHÚ THỌ . 50
  4.1.1. Cơ sở thực hiện công tác ñền bù giải phóng mặt bằng . 50
  4.1.2. Kết quả công tác ñền bù trong giải phóng mặtbằng xây dựng khu
  công nghiệp Việt Nam - Korea huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ . 53
  4.1.2.1. Tổ chức triển khai thực hiện công tác ñền bù giải phóng mặt
  bằng 53
  4.1.2.2. Phân tích kết quả công tác ñền bù trong giải phóng mặt bằng
  xây dựng khu công nghiệp Việt Nam - Korea huyện PhùNinh, tỉnh Phú
  Thọ 81
  4.2. NHỮNG VẤN ðỀ ƯU ðIỂM, HẠN CHẾ KHI TỔ CHỨC THỰC
  HIỆN CÔNG TÁC ðỀN BÙ TRONG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG XÂY
  DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP . 98
  4.2.1. Về ưu ñiểm 98
  4.2.2. Về nhược ñiểm 100
  4.3. NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ðẾN CÔNG TÁC ðỀN BÙ
  TRONG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP
  VIỆT NAM - KOREA . 101
  4.3.1. Yếu tố khách quan 101
  4.3.2. Yếu tố bên trong . 102
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  viii
  4.4. NHỮNG VẤN ðỀ ðẶT RA TRONG VIỆC TRIỂN KHAI CÔNG
  TÁC ðỀN BÙ TRONG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG XÂY DỰNG KHU
  CÔNG NGHIỆP . 102
  4.5. ðỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP . 106
  4.5.1. Phương hướng hoàn thiện công tác ñền bù trong giải phóng mặt
  bằng trong thời gian tới . 106
  4.5.2. Hiện ñại hoá công tác quản lý ñất ñai trong công tác ñền bù giải
  phóng mặt bằng có hiệu quả 107
  4.5.3.Áp dụng nguyên tắc công khai, dân chủ, minh bạch, cùng bàn bạc
  và thoả thuận ñối với nhân dân trong thực hiện cácchương trình, dự
  án 110
  4.5.4. Nâng cao hiệu quả công tác tái ñịnh cư và hỗtrợ cho các gia ñình
  có ñất bị thu hồi 111
  4.5.5. Tăng cường vai trò quản lý của các cấp chínhquyền trong việc
  thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án ñầu tư. 114
  5 - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 117
  5.1. Kết luận 117
  5.2. Kiến nghị 117
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 119
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  ix
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  Trang
  Bảng 4.1: B¶ng gi¸ ®Êt phi n«ng nghiÖp huyÖn Phï Ninh
  n¨m 2010 57
  Bảng 4.2: b¶ng gi¸ ®Êt n«ng nghiÖp tØnh phó thä n¨m 2010
  . 59
  Bảng 4.3. Mức ñền bù di chuyển mồ mả ñược xác ñịnh như sau . 61
  Bảng 4.4: Bảng hỗ trợ hộ nghèo nam 2010 . 72
  Bảng 4.5: TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU ðẦU TƯ 94
  Bảng 4.6: TỔNG HỢP ðIỂM TRUNG BÌNH CÁC CHỈ TIÊU PHÂN
  TÍCH . 95
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  x
  DANH MỤC HÌNH VẼ
  Hình 1. Bản vẽ quy hoạch mặt bằng khu công nghiệp Việt nam - Korea . 47
  Hình 2. Khu ñất tái ñịnh cư cho 15 hộ gia ñình có ñất bị thu hồi 85
  Hình 3. Giải phóng mặt bằng nhanh là một thành cônglớn của dự án . 88
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  1
  1 - MỞ ðẦU
  1.1.Tính cấp thiết của ñề tài
  Trong những nam gần ñây, cùng với sự phát triển không ngừng của ñất
  nước vào nền kinh tế khu vực và các quốc gia trên thế giới. Việt nam ñược ñánh
  giá là một trong số những quốc gia giữ vững ổn ñịnhvề chính trị và kinh tế - xã
  hội, có hệ số an toàn cao trong ñầu tư kinh doanh,là nước có dân số trẻ, có trình
  ñộ tay nghề cao và rất cần cù, thông minh, năng ñộng. Là ñiểm dừng chân lý
  tưởng của các nhà ñầu tư kinh doanh trong khu vực và trên thế giới.
  Thực tế những năm qua cho thấy, ñể ñầu tư hay kinh doanh bất kỳ một dự
  án nào, các nhà ñầu tư ñều rất trăn trở về công tácñền bù và giải phóng mặt
  bằng(ðB&GPMB) của tất cả các dự án. ðây là vấn ñề hết sức nhạy cảm và phức
  tạp, tác ñộng trực tiếp ñến mọi mặt về ñời sống, kinh tế, xã hội của ñông ñảo
  nhân dân. Nếu giải quyết không tốt, không thoả ñángquyền của người có ñất bị
  thu hồi (hoặc những ñối tượng chịu ảnh hưởng gián tiếp khi thu hồi ñất) là
  nguyên nhân dẫn ñến tình trạng khiếu kiện, khiếu kiện tập thể(ñông người)
  gây rối loạn, mất an ninh và trật tự xã hội. ðiều ñó ảnh hưởng nghiêm trọng ñến
  tiến ñộ thi công các công trình dự án, là nguyên nhân chính dẫn ñến việc “ Bỏ
  dở”, “Quy hoạch treo” nhiều công trình, dự án ñã ñược các cấp có thẩm quyền
  xem xét, phê duyệt. Từ ñó nảy sinh các tiêu cực xã hội, làm cho một bộ phận
  quần chúng nhân dân mất lòng tin vào ñường lối lãnhñạo của ðảng, các cấp
  chính quyền ñịa phương. Ngoài ra việc chậm tiến ñộ thi công các công trình sẽ
  gây thất thoát tài sản của nhà nước, làm ảnh hưởng ñến chất lượng các công
  trình khi phải thi công dang dở, do chậm thi công giá thành công trình ñội lên do
  bị trượt giá sẽ làm cho nhà nước bị thiệt hại rất lớn về kinh tế.
  Chính vì vậy, công tác “ðền bù và giải phóng mặt bằng” là vấn ñề cấp
  bách nhất ñể triển khai thực hiện các công trình dựán. Nhưng trên thực tế công
  tác này ñang gặp rất nhiều khó khăn. Nó ñòi hỏi chúng ta phải giải quyết hàng
  loạt các vấn ñề liên quan ñến cuộc sống của nhân dân có ñất bị thu hồi như: ñời
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  2
  sống văn hoá, tinh thần, việc làm của người dân khikhông còn ñất ñể canh tác
  và mưu sinh, vấn ñề bảo trợ xã hội với người già, leo ñơn, mất sức lao
  ñộng .Mà trong ñó: vấn ñề ñền bù thiệt hại về ñất,ñịnh giá tài sản hợp lý ñể
  người dân có ñất bị thu hồi không bị quá thiệt thòi, khó khăn về kinh tế khi phải
  di chuyển nơi ở, phải tự ñi tìm công việc mới và lolắng trăn trở về cuộc sống
  hàng ngày .
  Là một huyện trung du của tỉnh Phú Thọ, Phù Ninh ñược ñánh giá là một
  trong những huyện có nhiều tiềm năng trong việc phát triển công nghiệp và tiểu
  thủ công nghiệp nhất của tỉnh. Tuy vậy, trong nhữngnăm qua huyện Phù Ninh
  vẫn chưa thể phát huy hết tiềm năng ñó. Việc ñưa công nghiệp hoá, hiện ñại hoá
  vào khu vực nông thôn là vấn ñề cấp bách, sống còn ñối với ñịa phương. Như
  vậy mới tạo tiền ñề ñể ñịa phương phát triển kinh tế - xã hội, từ ñó nâng cao thu
  nhập của ñại bộ phận ñông ñảo quần chúng nhân dân,góp phần chuyển dịch cơ
  cấu kinh tế ñịa phương chuyển dần sang hướng nâng cao hiệu quả trong sản xuất
  nông nghiệp, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch
  vụ . góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết ðại hội ðảng bộ huyện Phù Ninh
  (Nhiệm kỳ 2010 – 2015) ñã ñề ra .
  Xuất phát từ thực tiễn trên, chúng tôi chọn ñề tài:
  “ Công tác ñền bù trong giải phóng mặt bằng xây dựng khu công nghiệp
  Việt Nam – Korea, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ” ñể nghiên cứu và làm khoá
  luận tốt nghiệp với mục tiêu và yêu cầu cụ thể sau:
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu
  1.2.1. Mục tiêu chung
  ðánh giá việc thực hiện công tác ñền bù trong giải phóng mặt bằng xây
  dựng khu công nghiệp, trên cơ sở ñó ñề xuất các giải pháp ñền bù trong giải
  phóng mặt bằng xây dựng khu công nghiệp.
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể
  - ðánh giá các vấn ñề về cơ sở lý luận và thực tiễncông tác ñền bù trong
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  3
  giải phóng mặt bằng xây dựng khu công nghiệp.
  - ðánh giá thực trạng công tác ñền bù trong giải phóng mặt bằng ở khu
  công nghiệp Việt nam - Korea huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ.
  - ðề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác ñền bù trong giải phóng
  mặt bằng xây dựng khu công nghiệp.
  1.3. Phạm vi nghiên cứu
  Về không gian: Tại Khu công nghiệp Việt Nam - Korea, huyện Phù Ninh ,
  tỉnh Phú Thọ
  Về thời gian: Từ tháng 6/2010 ñến tháng 6/2011
  Về nội dung: “Công tác ñền bù trong giải phóng mặt bằng xây dựngkhu
  công nghiệp Việt Nam – Korea, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ”.
  1.4. Kết cấu của luận văn
  Luận văn gồm 5 phần chính:
  Phần I - Phần mở ñầu
  Phần II - Cơ sở lý luận và thực tiễn
  Phần III - ðặc ñiểm ñịa bàn nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu
  Phần IV - Kết quả nghiên cứu và thảo luận
  Phần V - Kết luận và kiến nghị
  Danh mục tài liệu tham khảo.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  4
  2 - CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CÔNG TÁC ðỀN BÙ GIẢI
  PHÓNG MẶT BẰNG XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP
  Trong quá trình thu hồi ñất, ñền bù - giải phóng mặt bằng là công việc hết
  sức quan trọng, có ý nghĩa quyết ñịnh tác ñộng trựctiếp ñến việc thu hồi ñất
  chính là việc xác ñịnh ñơn giá ñền bù về ñất, tài sản gắn liền với ñất. Công việc
  này phải ñảm bảo hài hòa giữa lợi ích của người dân( người có ñất bị thu hồi)
  và nhà nước ( hay chủ dự án thu hồi ñất).
  Ngoài ra một số yếu tố cũng tác ñộng rất lớn ñến việc chấp hành di dời
  của chủ sử dụng ñất ñó là việc bố trí " Tái ñịnh cư" và các chính sách hỗ trợ
  khác liên quan ñến quyền lợi của chủ sử dụng ñất.
  2.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ðỀN BÙ TRONG GIẢI PHÓNG
  MẶT BẰNG XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP
  2.1.1. Khái niệm chung
  - Thu hồi ñất: là việc Nhà nước ra quyết ñịnh hành chính ñể thu lại quyền
  sử dụng ñất hoặc thu lại ñất ñã giao cho tổ chức, Uỷ ban nhân dân xã, phường,
  thị trấn, các hộ gia ñình, cá nhân quản lý và sử dụng theo quy ñịnh của Luật ñất
  ñai nam 2003.
  - ðền bù ñất: là việc chủ ñầu tư trả lại giá trị quyền sử dụng ñất ñối với
  diện tích ñất bị thu hồi cho ñối tượng bị thu hồi ñất.
  - Giải phóng mặt bằng: Là việc nhà ñầu tư ( hoặc chủ công trình, dự án) thực
  hiện các chính sách kinh tế - xã hội, các biện phápnghiệp vụ nhằm huy ñộng các
  nguồn lực ñể tổ chức di chuyển, san lấp mặt bằng, ñền bù hỗ trợ cho người sử dụng
  ñất nhằm xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho mục tiêu thu hồi ñất.
  - Xây dựng khu công nghiệp: là việc xây dựng một khu chức năng ñể phát
  triển sản xuất công nghiệp trong quy hoạch xây dựngñô thị.
  - Xây dựng cụm công nghiệp: là một số xí nghiệp bố trí gần nhau trên một
  mặt bằng thống nhất. Các nhà máy trong cụm công nghiệp quan hệ với nhau về
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  5
  mặt hợp tác xây dựng và sử dụng chung các công trình phụ trợ kỹ thuật, các
  công trình và mạng lưới kỹ thuật hạ tầng, nhằm nângcao hiệu quả vốn ñầu tư và
  giảm các chi phí quản lý khai thác.
  - Giải phóng mặt bằng xây dựng khu công nghiệp: Là việc nhà ñầu tư
  (hoặc chủ công trình, dự án) tổ chức triển khai các chính sách kinh tế - xã hội,
  các biện pháp nghiệp vụ nhằm huy ñộng các nguồn lựcñể phục vụ cho công tác
  ñền bù, hỗ trợ cho người bị thu hồi ñất, tài sản trên ñất . nhằm mục ñích xây
  dựng cơ sở hạ tầng, kỹ thuật phục vụ cho sản xuất công nghiệp tập trung.
  - Các giải pháp trong ñền bù: Là việc ñưa ra các luận ñiểm nghiên cứu
  ñược rút kinh nghiệm từ thực tế tại các ñịa phương,cơ sở nhằm hoàn thiện chính
  sách pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực quản lý về ñất ñai.
  - Hỗ trợ khi thu hồi ñất: là việc chủ ñầu tư hỗ trợngười bị thu hồi ñất
  thông qua ñào tạo nghề mới, bố trí việc làm mới, cấp kinh phí ñể di dời ñến ñịa
  ñiểm mới .
  - Giá quyền sử dụng ñất (sau ñây gọi là giá ñất): là số tiền tính trên một
  ñơn vị diện tích ñất do Nhà nước quy ñịnh hoặc ñượchình thành trong giao dịch
  về quyền sử dụng ñất.
  - Giá trị quyền sử dụng ñất: là giá trị bằng tiền của quyền sử dụng ñất ñối
  với một diện tích ñất xác ñịnh trong thời hạn sử dụng ñất xác ñịnh.
  - Giá trị tài sản trên ñất: là giá trị bằng tiền của: tài sản, vật kiến trúc, cây
  cối, hoa màu, vật nuôi . trên một diện tích ñất xác ñịnh trong thời hạn sử dụng
  ñất xác ñịnh, ñược nhà nước thu hồi ñể phục vụ xây dựng các công trình, dự án.
  - Tiền sử dụng ñất: là số tiền mà người sử dụng ñấtphải trả trong
  trường hợp ñược Nhà nước giao ñất có thu tiền sử dụ ng ñất ñối với một
  diện tích ñất xác ñịnh.
  2.1.2. Giải phóng mặt bằng xây dựng khu công nghiệp
  2.1.2.1. Sự cần thiết xây dựng các khu công nghiệp

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Báo cáo của ñoàn khảo sát Bộ Kế hoạch & ðầu tư tháng 8-2010, về
  KCN ở Trung Quốc[1];
  2. Thông báo số:100/2011/TB-VPCP ngày 29/4/2011 của Phó thủ tướng
  Chính phủ [2];
  3. Báo ñiện tử ðảng Cộng Sản Việt Nam[3];
  4. Theo báo ðiện tử Phú Thọ, ngày 21/12/2008, [4];
  5. Nguồn: Phòng kế toán -tài vụ công ty cổ phần Việt nam - Korea[5];
  6. Quyết ñịnh số: 4722/Qð-UBND ngày 29/12/2009 CủaUBND tỉnh Phú
  Thọ "Về giá các loại ñất nam 2010 trên ñịa bàn tỉnhPhú Thọ", [6];
  7. Quyết ñịnh số: 3995/Qð-UBND ngày 20/11/2009 Của UBND tỉnh
  Phú Thọ " Ban hành quy ñịnh về ñền bù, hỗ trợ, tái ñịnh cư và trình tự, thủ tục
  thực hiện khi nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn Tỉnh ", [7];
  8. Quyết ñịnh số: 3865/Qð-UBND ngày 31/12/2010 củaUBND huyện
  Phù Ninh về việc: Thu hồi diện tích ñất của các hộ gia ñình, cá nhân ñể thực
  hiện dự án kinh doanh hạ tầng sản xuất công nghiệp và dịch vụ, tại xã Tử ðà
  huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ,[8].
  9. Theo Thông tư số: 06/2007/TT-BTNMT Ngày 13/8/2007 của Bộ tài tài
  nguyên và môi trường về: "Hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số
  84/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 nam 2007 của Chính phủ quy ñịnh bổ sung về
  việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, thu hồiñất, thực hiện quyền sử dụng
  ñất, trình tự, thủ tục ñền bù, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất và giải
  quyết khiếu nại về ñất ñai";
  10. Theo Thông tư số: 14/2009/TTLT/BTC-BTNMT Ngày 31/01/2009
  của Bộ tài chính - Bộ tài nguyên và môi trường hướng dẫn một số ñiều của Nghị
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  120
  ñịnh: 84/2007/Nð-CP ngày 25/7/2007 của Chính phủ "Quy ñịnh bổ xung về
  việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, thu hồiñất, thực hiện quyền sử
  dụng ñất, trình tự, thủ tục ñền bù, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi nhà nước thu hồi ñất và
  giải quyết khiếu nại về ñất ñai";
  11. Quyết ñịnh số: 4209/Qð-UBND ngày 01/12/2009 Của UBND tỉnh
  Phú Thọ " Sửa ñổi, bổ sung ðiều 5, ðiều 16 Quy ñịnhvề ñền bù, hỗ trợ, tái ñịnh
  cư và trình tự, thủ tục thực hiện khi nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn Tỉnh, ban
  hành kèm theo Quyết ðịnh số: 3995/2009/Qð-UBND ngày20/11/2009 của
  UBND tỉnh Phú Thọ";
  12. Quyết ñịnh số: 1451/Qð-UBND ngày 01/06/2010 Của UBND tỉnh Phú
  Thọ về việc " Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều Quy ñịnhñền bù, hỗ trợ, tái ñịnh cư và
  trình tự, thủ tục thực hiện khi nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn Tỉnh ban hành kèm
  theo Quyết ñịnh số: 3995/2009/Qð-UBND ngày 20/11/2009 và Quyết ñịnh số:
  4209/2009/Qð-UBND ngày 01/12/2009 của UBND tỉnh PhúThọ";
  13. Quyết ñịnh số: 2238 /Qð/UBND ngày 28 /7/2010 của UBND Tỉnh
  Phú Thọ về việc: ðiều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thị trấn Phong Châu ñến
  nam 2020 và giới thiệu ñịa ñiểm cho công ty cổ phầnViệt Nam - Korea nghiên
  cứu lập quy hoạch chi tiết xây dựng , lập dự án ñầutư kinh doanh hạ tầng sản
  xuất công nghiệp và dịch vụ, tại xã Tử ðà huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ;
  14. Quyết ñịnh số: 2231/Qð-UBND ngày 6/10/2010 của UBND huyện Phù
  Ninh về việc thành lập hội ñồng ñền bù hỗ trợ và tái ñịnh cư công trình dự án ñầu
  tư kinh doanh hạ tầng sản xuất công nghiệp và dịch vụ tại ñịa bàn xã Tử ðà.
  15. Quyết ñịnh số: 2232/Qð-UBND ngày 6/10/2010 của UBND huyện
  Phù Ninh về việc thành lập tổ công tác kiểm ñếm ñền bù hỗ trợ và tái ñịnh cư
  công trình dự án ñầu tư kinh doanh hạ tầng sản xuấtcông nghiệp và dịch vụ tại
  ñịa bàn xã Tử ðà.
  16. Thông báo số: 64/TB-UBND ngày 6/10/2010 của UBND huyện Phù
  Ninh về chủ trương thu hồi ñất ñể thực hiện công trình dự án ñầu tư kinh doanh
  hạ tầng sản xuất công nghiệp và dịch vụ tại ñịa bànxã Tử ðà với diện tích là:
  30,57ha.

  Xem Thêm: Công tác đền bù trong giải phóng mặt bằng xây dựng khu công nghiệp việt nam - korea, huyện phù ninh, tỉnh phú thọ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác đền bù trong giải phóng mặt bằng xây dựng khu công nghiệp việt nam - korea, huyện phù ninh, tỉnh phú thọ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status