Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần giống cây trồng vật nuôi & công nghệ nông nghiệp miền bắc

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần giống cây trồng vật nuôi & công nghệ nông nghiệp miền bắc

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG VẬT NUÔI & CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP MIỀN BẮC

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Danh mục chữ viết tắt v
  Danh mục bảng vi
  Danh mục biểu ñồ vii
  Danh mục sơ ñồ viii
  Danh mục ảnh ix
  1 MỞ ðẦU 1
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 3
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 4
  2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 5
  2.1 Cơ sở lý luận về chiến lược kinh doanh 5
  2.2 Cơ sở thực tiễn của ñề tài 22
  3 ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 45
  3.1 ðịa bàn nghiên cứu 45
  3.2 Phương pháp và hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu 58
  4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 65
  4.1 Mô tả chiến lược Công ty 65
  4.1.1 Mục tiêu chiến lược kinh doanh của công ty từ năm 2010 - 2015 65
  4.1.2 Các chiến lược của Công ty ñến năm 2015 65
  4.2 ðánh giá chiến lược kinh doanh của Công ty cổphần Giống cây
  trồng, vật nuôi & Công nghệ Nông nghiệp Miền Bắc 66
  4.2.1 Chiến lược sản phẩm 66
  4.2.2 Chiến lược thị trường 72
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  iv
  4.2.3 Chiến lược giá 90
  4.2.4 Chiến lược phân phối 92
  4.2.5 Chiến lược chiêu thị 94
  4.2.7 Chiến lược con người 97
  4.3 Tổ chức thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty99
  4.3.1 Thời gian 99
  4.3.2 ðịa bàn 101
  4.4 Phân tích ñiểm mạnh yếu, cơ hội, thách thức của Công ty 106
  4.4.1 Phân tích ñiểm mạnh yếu 106
  4.4.2 Cơ hội của Công ty 110
  4.4.3 Phân tích các thách thức của Công ty 111
  4.5 ðề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện và thực hiện chiến lược
  kinh doanh 113
  4.5.1 Tăng cường và hoàn thiện sản phẩm cung cấp cho thị trường 113
  4.5.2 Tăng cường công tác thị trường và tiêu thụ sản phẩm 116
  4.5.3 Sử dụng giá cả làm vũ khí cạnh tranh 119
  4.5.4 Hoàn thiện công tác phân phối sản phẩm 121
  4.5.5 Tăng cường công tác chiêu thị 122
  4.5.6 Nâng cao trình ñộ cho người lao ñộng trong công ty 125
  4.5.7 Mở rộng các hình thức liên kết trong sản xuất: 126
  4.5.8 Huy ñộng và sử dụng vốn cho ñầu tư phát triển sản xuất có hiệu quả 126
  4.5.9 Kế hoạch triển khai thực hiện 126
  4.5.10 Kế hoạch theo dõi và ñiều chỉnh 131
  5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 132
  5.1 Kết luận 132
  5.2 Kiến nghị 132
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 134
  PHỤ LỤC 135
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  v
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
  BVTV Bảo vệ thực vật
  CĂQ Cây ăn quả
  CBCNV Cán bộ công nhân viên
  CLKD Chiến lược kinh doanh
  CP Cổ phần
  DN Doanh nghiệp
  ðBSH ðồng bằng sông Hồng
  ðBSCL ðồng bằng sông Cửu Long
  GCT Giống cây trồng
  HTX Hợp tácxã
  KD Kinh doanh
  KN Khuyến nông
  NN Nông nghiệp
  NSC Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung Ương
  NVL Nguyên vật liệu
  NXB Nhà xuất bản
  PTNT Phát triển nông thôn
  SP Sản phẩm
  SX Sản xuất
  SSC Công ty CP Giống cây trồng Miền Nam
  TCN Tiêu chuẩn Ngành
  TNHH Trách nhiệm hữu hạn
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  vi
  DANH MỤC BẢNG
  STT Tên bảng Trang
  2.1 Kết quả sản xuất một số cây trồng giai ñoạn 2008- 2010 24
  2.2 Chỉ số phát triển sản xuất một số cây trồng giai ñoạn 2008- 2010 25
  3.1 Tình hình lao ñộng của công ty 51
  3.2 Tình hình tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá của Công ty qua 3 năm
  (2009- 2011) 54
  3.3 Kết quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của Công ty 55
  3.4 Phân bố số lượng mẫu ñiều tra 60
  4.1 Tiêu chuẩn hạt giống lúa thuần và lúa lai 71
  4.2 Sản lượng giống cung ứng sơ bộ một số tỉnh ñiềutra của Công ty
  ñối thủ trong sáu tháng ñầu năm 2011 85
  4.3 Cơ cấu sản lượng giống cung ứng một số tỉnh ñiều tra của Công
  ty ñối thủ 86
  4.4 Kết quả ñánh giá của khách hàng về thành công chủ chốt của ñối thủ 87
  4.5 Thói quen mua hàng của người tiêu dùng 89
  4.6 Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá của Công ty ñến năm 2015 100
  4.7 Phân tích tóm tắt của ma trận Swot 109
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  vii
  DANH MỤC BIỂU ðỒ
  STT Tên biểu ñồ Trang
  4.1 Sản lượng của 3 vùng, ðBSH, Miền núi phía Bắc và Bắc Trung
  Bộ qua nghiên cứu 102
  4.2 Phân khúc thị trường theo ñối tượng ñại lý 103
  4.3 Phân khúc thị trường theo chủng loại giống 104
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  viii
  DANH MỤC SƠ ðỒ
  STT Tên sơ ñồ Trang
  2.1 Mối quan hệ giữa chiến lược tổng quát và chiến lược bộ phận 12
  2.2 Quy trình 8 bước xây dựng chiến lược 16
  2.3 Các loại chiến lược kinh doanh chủ yếu theo yếutố và các bộ
  phận hợp thành 18
  2.4 Các kênh phân phối của các Công ty giống phíaBắc 37
  2.5 Các kênh phân phối của các Công ty giống phía Nam 38
  2.6 Các yếu tố môi trường hoạt ñộng của doanh nghiệp 44
  3.1 Mô hình tổ chức bộ máy của Công ty 50
  4.1 Sơ ñồ phát triển chiến lược sản phẩm của Công ty 67
  4.2 Phân phối sản phẩm của Công ty 92
  4.3 Phương pháp kiểm nghiệm trong phòng thí nghiệmTheo tiêu
  chuẩn 10 TCN 322- 2003 96
  4.4 Quy trình chế biến sản phẩm 97
  4.5 Tiêu thụ của hệ thống ñại lý 117
  4.6 Chuỗi cung ứng sản phẩm của Công ty 127
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  ix
  DANH MỤC ẢNH
  STT Tên ảnh Trang
  3.1 Máy gặt tuốt lúa liên hoàn của công ty 46
  3.2 Cán bộ lãnh ñạo công ty ñi kiểm tra sinh trưởng khoai tây giống sạch
  bệnh cùng cán bộ Sở NN& PTNT tỉnh Bắc Giang tại Yên Dũng 47
  3.3 Nghiệm thu lúa giống tại ñồng ruộng 48
  3.4 Bảo quản giống khoai tây sạch bệnh trong kho lạnh công ty 49
  4.1 Lãnh ñạo công ty nhận giải thưởng tại Lễ tôn vinh “ Doanh nhân
  Doanh nghiệp Việt Nam vàng” 68
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  1
  1. MỞ ðẦU
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài
  Trên thương trường, bất kể doanh nghiệp nào cũng ñều phải tự quyết
  ñịnh con ñường phát triển cho riêng mình, hoặc doanh nghiệp tồn tại và phát
  triển, hoặc sẽ tụt hậu và dần bị loại bỏ ra khỏi vòng xoáy của nền kinh tế thị
  trường - ðặc biệt là trong xu thế hội nhập và toàn cầu hoá hiện nay. Trong
  quá trình chuyển ñổi cơ chế quản lý kinh tế ñó, không ít các doanh nghiệp tỏ
  ra lúng túng, làm ăn thua lỗ, thậm chí ñi tới phá sản. Ở cuộc chiến thương
  trường tuy không nhìn thấy khói lửa mịt mùng, song sự tàn khốc ñó rất ghê
  ghớm. Nhưng cũng có nhiều doanh nghiệp ra kinh doanh từ một số vốn ít ỏi,
  sau những bỡ ngỡ ban ñầu họ ñã dần thích ứng ñược với cơ chế thị trường và
  nhanh chóng thành ñạt, ñi từ thắng lợi này ñến thắng lợi khác. ðể ñạt ñược
  ñiều ñó thì doanh nghiệp phải biết tận dụng các cơ hội và xây dựng ñược
  chiến lược kinh doanh cho mình sát thực tế, ñạt hiệu quả. Nếu chiến lược kinh
  doanh của doanh nghiệp ñược xây dựng phù hợp sẽ giúp doanh nghiệp bảo
  tồn ñược nguồn vốn và phát triển lâu dài, bền vững.Ở nước ta, từ khi chuyển
  sang nền kinh tế hàng hoá theo cơ chế thị trường, các doanh nghiệp ñã bắt ñầu
  phân cực. Một số thích ứng với cơ chế mới, xây dựngñược chiến lược kinh
  doanh ñúng ñắn và nhanh chóng phất lên. Ngược lại, nhiều người tỏ ra lúng
  túng không tìm ñược lối thoát, dẫn ñến làm ăn ngày càng thua lỗ. Vì thế trong
  nền kinh tế thị trường, nếu doanh nghiệp không có chiến lược kinh doanh
  hoặc xây dựng chiến lược kinh doanh sai lầm thì chắc chắn sẽ thất bại.
  Trong hoạt ñộng sản xuất kinh doanh, loại trừ nhữngyếu tố may rủi,
  ngẫu nhiên; sự tồn tại và thành công trong kinh doanh của doanh nghiệp ñều
  phụ thuộc trước hết vào tính ñúng ñắn của chiến lược kinh doanh ñã ñược
  vạch ra và thực thi tốt các chiến lược ñó. Việc xácñịnh ñúng hướng ñi sẽ
  khuyến khích các lãnh ñạo và nhân viên làm tốt phầnviệc của mình trong
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  2
  ngắn hạn cũng như mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp. Ngoài ra, tận dụng tốt
  các cơ hội kinh doanh là biểu hiện mối quan hệ giữasử dụng các nguồn lực
  tài nguyên và mục tiêu của doanh nghiệp với thị trường, trong ñiều kiện môi
  trường kinh doanh biến ñổi, cần nhanh chóng tạo ra những cơ hội tìm kiếm
  lợi nhuận. Những việc làm ñó ñầy cạm bẫy và rủi ro.Chính vì vậy, chiến lược
  kinh doanh sẽ giúp cho doanh nghiệp tận dụng tối ñacác cơ hội kinh doanh
  ngay từ khi chúng vừa xuất hiện và giảm bớt rủi ro trong quá trình hoạt ñộng
  trên thương trường. Việc phân tích, dự báo chính xác các ñiều kiện của môi
  trường kinh doanh trong tương lai sẽ tạo cơ hội chodoanh nghiệp nắm bắt,
  tận dụng tốt các cơ hội, ñồng thời có thể giảm bớt các nguy cơ liên quan ñến
  ñiều kiện của môi trường. Nhờ vận dụng kinh doanh theo chiến lược, các
  doanh nghiệp có thể thực thi các quyết ñịnh của mình phù hợp với ñiều kiện
  của môi trường và làm chủ các diễn biến trên thị trường. Mối quan hệ giữa
  một bên là tài nguyên, nguồn lực và mục tiêu của doanh nghiệp với bên kia là
  các cơ hội của thị trường ñược thể hiện một cách khăng khít và chặt chẽ trong
  suốt quá trình kinh doanh của doanh nghiệp. Chiến lược kinh doanh không
  nhằm giải quyết các vấn ñề cụ thể, chi tiết như mộtkế hoạch mà nó ñược xây
  dựng trên cơ sở phân tích các ñiểm mạnh, ñiểm yếu của doanh nghiệp, giúp
  doanh nghiệp có một cái nhìn tổng thể về bản thân mình cũng như về môi
  trường kinh doanh bên ngoài ñể hình thành nên các mục tiêu chiến lược và
  các chính sách, các giải pháp thực hiện thành công các mục tiêu ñó.
  Với chức năng sản xuất kinh doanh các sản phẩm thuộc lĩnh vực nông
  nghiệp (chủ yếu là giống cây trồng, trong ñó giống lúa thuần là giống chủ
  ñạo). Ba năm qua, mặc dù mới thành lập song Công tyCP Giống cây trồng,
  vật nuôi & Công nghệ Nông nghiệp Miền Bắc ñã có nhiều cố gắng trong việc
  xây dựng chiến lược kinh doanh ngắn hạn, dài hạn. Nhưng, việc xây dựng
  chiến lược kinh doanh vừa qua chưa ñược thích hợp: cơ cấu sản phẩm chưa
  ña dạng, việc phát triển thị trường còn hạn chế làmcho sản lượng bán ra thời
  gian qua chưa cao.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  3
  ðứng trước những tình hình ñó, Ban giám ñốc Công tycổ phần Giống
  cây trồng, vật nuôi & Công nghệ Nông nghiệp Miền Bắc ñã không ngừng
  hiệu chỉnh, cũng như ñi ñiều tra khảo sát, nghiên cứu thực tế nhằm xây dựng
  chiến lược kinh doanh phù hợp cho doanh nghiệp mình, ñưa dòng sản phẩm
  chiến lược xâm nhập vào thị trường, từng bước xây dựng và khẳng ñịnh
  thương hiệu riêng cho mình trên thị trường giống cây trồng Việt Nam. Từ
  những lý do trên chúng tôi tiến hành nghiên cứu ñề tài:
  “Nghiên cứu chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần Giống cây
  trồng, vật nuôi & Công nghệ Nông nghiệp Miền Bắc"
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu
  1.2.1 Mục tiêu chung
  Nghiên cứu chiến lược kinh doanh của Công ty CP Giống cây trồng,
  vật nuôi & Công nghệ Nông nghiệp Miền Bắc, tìm ra những hạn chế trong
  xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh. Từ ñó hoàn thiện chiến lược
  kinh doanh của công ty nhằm ñẩy mạnh sản xuất kinh doanh, góp phần ñáp
  ứng nhu cầu thị trường và tăng thu nhập cho CBCNV của công ty.
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể
  - Góp phần hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về chiến lược kinh
  doanh của các cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây trồng;
  - ðánh giá thực trạng chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần
  Giống cây trồng, vật nuôi & Công nghệ Nông nghiệp Miền Bắc. Phân tích các
  yếu tố ảnh hưởng ñến chiến lược kinh doanh của côngty;
  - ðề xuất một số giải pháp ñể xây dựng, hoàn thiện chiến lược kinh doanh
  của Công ty cổ phần Giống cây trồng, vật nuôi & Công nghệ Nông nghiệp
  Miền Bắc.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  4
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
  1.3.1 ðối tượng
  Nghiên cứu chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần Giống cây
  trồng, vật nuôi & Công nghệ Nông nghiệp Miền Bắc.
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu
  1.3.2.1 Về nội dung
  Nghiên cứu những nội dung, lý luận, thực trạng, yếutố ảnh hưởng về
  thị trường giống cây trồng (chủ yếu là giống lúa).
  ðánh giá chiến lược kinh doanh và chính sách hỗ trợkinh doanh mà
  Công ty cổ phần Giống cây trồng, vật nuôi& Công nghệ Nông nghiệp Miền
  Bắc ñang áp dụng trên thị trường hiện nay.
  ðề xuất những giải pháp ñể phát triển sản xuất kinh doanh trong công ty.
  1.3.2.2 Về thời gian
  + Thời gian nghiên cứu:
  Thu thập số liệu sản xuất kinh doanh của công ty từnăm 2009 ñến
  tháng 06 năm 2011, từ ñó xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh ñến năm
  2015.
  + Thời gian thực hiện ñề tài:
  Từ tháng 11 năm 2010 ñến tháng 10 năm 2011.
  1.3.2.3 Về không gian
  ðề tài ñược nghiên cứu tại Công ty cổ phần Giống cây trồng vật nuôi &
  Công nghệ Nông nghiệp Miền Bắc.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  5
  2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
  2.1 Cơ sở lý luận về chiến lược kinh doanh
  2.1.1 Các khái niệm cơ bản liên quan
  2.1.1.1 Một số khái niệm về chiến lược
  Thuật ngữ chiến lược ñược khái niệm theo nhiều cáchkhác nhau; Song
  theo nghĩa thông thường, chiến lược (xuất phát từ gốc từ Hy Lạp là strategos)
  là một thuật ngữ quân sự dùng ñể chỉ kế hoạch dàn trận và phân bổ lực lượng
  với mục tiêu ñánh thắng kẻ thù. Carl von Clausewitz- Nhà binh pháp của thế
  kỷ 19 ñã mô tả chiến lược là “lập kế hoạch chiến tranh và hoạch ñịnh các
  chiến dịch tác chiến. Những chiến dịch ấy sẽ quyết ñịnh tham gia của từng cá
  nhân”. Gần ñây hơn, sử gia Edward Mead Earle ñã mô tả chiến lược là ‘‘nghệ
  thuật kiểm soát và dùng nguồn lực của một quốc gia hoặc một liên minh các
  quốc gia nhằm mục ñích ñảm bảo và gia tăng hiệu quảcho quyền lợi thiết yếu
  của mình’’[8]
  Ngày nay, các tổ chức kinh doanh cũng áp dụng khái niệm chiến
  lược tương tự như trong lĩnh vực quân sự, khái niệmchiến lược cũng ñược
  sử dụng trong lĩnh vực kinh tế ở tầm vĩ mô và vi mô, có nhiều ñịnh nghĩa
  khác nhau về chiến lược.
  Theo Alferd (ðại học Hazard) “Chiến lược bao hàm việc ấn ñịnh các
  mục tiêu cơ bản dài hạn của doanh nghiệp, ñồng thờilựa chọn cách thức tiến
  hành hoặc tiến trình hành ñộng và phân bổ các tài nguyên thiết yếu ñể thực
  hiện các mục tiêu ñó”.
  Sammen.B.Quinn (ðại học Darmouth) “Chiến lược là một dạng thức
  hoặc kế hoạch phối hợp các mục tiêu chính, các chính sách và trình tự hành
  ñộng thành một tổng thể kết dính lại với nhau”.
  Còn William Glucek- Businesspolicy & strategic managent lại coi
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  6
  “chiến lược là một kế hoạch mang tính thống nhất, tính toàn diện và tính phối
  hợp ñược thiết kế ñể ñảm ñảo ñảm rằng các mục tiêu cơ bản của doanh
  nghiệp sẽ ñược thực hiện” [11].
  “Nhiều nhà khoa học Trung Quốc cho rằng chiến lược là những mưu
  tính và quyết sách ñối với những vấn ñề trọng ñại có tính chất toàn cục và lâu
  dài’’ [5].
  2.1.1.2 Qua các khái niệm trên ta có thể hiểu
  - Chiến lược là kế hoạch kiểm soát và sử dụng nguồnlực của tổ chức
  như con người, tài sản, tài chính . nhằm mục ñích nâng cao và bảo ñảm
  những quyền lợi thiết yếu của mình. (Kenneth Andrews là người ñầu tiên ñưa
  ra các ý tưởng nổi bật này trong cuốn sách kinh ñiển The concept of
  Corporate Strategy. Theo ông, chiến lược là những gì mà một tổ chức phải
  làm dựa trên những ñiểm mạnh và yếu của mình trong bối cảnh có những cơ
  hội và cả những mối ñe doạ). Kế hoạch ñó nhằm ñem lại cho tổ chức một lợi
  thế cạnh tranh so với ñối thủ [11].
  - Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp là ñịnh hướng hoạt ñộng có
  mục tiêu, hiểu ñược mục tiêu của những việc mình ñang làm cho một thời kỳ
  nhất ñịnh và hệ thống chính sách, biện pháp, trình tự thực hiện các mục tiêu
  ñề ra trong hoạt ñộng kinh doanh của mình.
  Một chiến lược tốt, ñược thực hiện hiệu quả sẽ giúpcác nhà quản lý và
  nhân viên mọi cấp xác ñịnh mục tiêu, nhận biết phương hướng hành ñộng,
  góp phần vào sự thành công của doanh nghiệp. Trái lại, nếu doanh nghiệp nào
  không có chiến lược rõ ràng chẳng khác nào con thuyền không người lái.[3]
  Chiến lược ñược áp dụng ở cả cấp công ty và phòng ban, mỗi bộ phận
  ñều có thể có chiến lược hoạt ñộng riêng nhưng phảiphù hợp với chiến lược
  tổng thể của công ty.
  Vậy thuật ngữ chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm:

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Ngô Trần Ánh (2000), Kinh tế và quản lý doanh nghiệp, NXB Thống
  kê, Hà Nội.
  2. Nguyễn Thành ðộ (1999), Chiến lược kinh doanh và phát triển doanh
  nghiệp, NXB Giáo dục, Hà Nội.
  3. Vũ Ngọc Phùng, Phan Thị Nhiệm , Giáo trình chiến lược kinh doanh,
  Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội.
  4. Nguyễn Vĩnh Thanh (2005), Nâng cao sức cạnh tranh của các doanh
  nghiệp thương mại Việt nam trong hội nhập kinh tế quốc tế,NXB Lao
  ñộng-Xã hội, Hà Nội.
  5. Ngô Doãn Vịnh (2003), Nghiên cứu chiến lược và quy hoạch phát triển
  Kinh tế- Xã hội ở Việt Nam- Học hỏi & sáng tạo, Nhà xuất bản Chính trị
  Quốc Gia, Hà Nội.
  6. Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (2003), Tiêu chuẩn ngành
  phương pháp kiểm nghiệm hạt giống cây trồng; yêu cầu kỹ thuật
  http://www.Cuctrongtrot.gov.vn
  7. Chiến lược kinh doanh hiệu quả (2011), http://vietbao.vn
  8. Hiện trạng ngành giống cây trồng Việt Nam (2011),
  http://www.vietnamseed.com.vn
  9. Niên giám thống kê các năm từ 2008 ñến 2010,NXB Thống kê, Hà Nội
  10. Thuật ngữ kinh doanh: Quản trị chiến lược (2009),
  http://www.tinkinhte.com
  11. Philip Koler, Marketting căn bản, Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội.

  Xem Thêm: Nghiên cứu chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần giống cây trồng vật nuôi & công nghệ nông nghiệp miền bắc
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần giống cây trồng vật nuôi & công nghệ nông nghiệp miền bắc sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status