Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng phát triển đô thị hà nội

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng phát triển đô thị hà nội

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HÀ NỘI

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục bảng vi
  Danh mục sơ ñồ vii
  1. MỞ ðẦU i
  1.1. Tính cấp thiết của ñề tài 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài 2
  1.2.1 Mục tiêu chung 2
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể 2
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu3
  2. CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ ðÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH
  NGHIỆP 4
  2.1 Một số khái niệm 4
  2.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực 4
  2.1.2 Khái niệm ñào tạo 4
  2.2 Vai trò của nguồn nhân lực trong doanh nghiệp5
  2.3 Tầm quan trọng của công tác ñào tạo NNL trong DN6
  2.4 Các nhân tố ảnh hưởng ñến công tác ñào tạo nguồn nhân lực trong doanh
  nghiệp 8
  2.4.1 Các nhân tố thuộc môi trường bên ngoài doanh nghiệp.8
  2.4.2 Các nhân tố thuộc môi trường bên trong doanhnghiệp10
  2.5 Nội dung ñào tạo nguồn nhân lực trong tổ chức12
  2.5.1 Xác ñịnh nhu cầu ñào tạo 12
  2.5.2. Lập kế hoạch ñào tạo 16
  2.5.3 Tổ chức thực thi công tác ñào tạo19
  2.5.4 ðánh giá chương trình và kết quả ñào tạo23
  3. ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU26
  3.1 ðặc ñiểm ñịa bàn nghiên cứu 26
  3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty26
  3.1.2 Những thành tựu mà công ty ñã ñạt ñược27
  3.1.3 Ngành nghề kinh doanh 27
  3.1.4 Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty28
  3.1.5 Tình hình lao ñộng tại Công ty34
  3.1.6 ðặc ñiểm về tài sản và nguồn vốn của Công ty34
  3.2 Phương pháp nghiên cứu 38
  3.2.1 Phương pháp thu thập tài liệu38
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  iv
  3.2.3 Hệ thống chỉ tiêu ñược sử dụng trong ñề tài39
  4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN41
  4.1 Tình hình lao ñộng của Công ty Cổ phần tư vấn ðầu tư xây dựng Phát triển
  ðô thị Hà Nội 41
  4.2 Tình hình ñào tạo ñội ngũ cán bộ tại Công ty44
  4.2.1Xác ñịnh nhu cầu ñào tạo tại Công ty HACID44
  4.2.2 Hình thức ñào tạo 52
  4.2.3 ðánh giá kết quả ñào tạo nhân lực tại Công tyHacid năm 2008 - 201066
  4.2.4. Những hạn chế và nguyên nhân73
  4.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác ñào tạo nguồn nhân lực
  tại Công ty CP tư vấn ñầu tư xây dựng Phát triển ñôthị Hà Nội75
  4.3.1 ðịnh hướng phát triển của Công ty trong tươnglai75
  4.3.2 Các giải pháp nhằm thúc ñẩy hiệu quả công tácñào tạo nguồn nhân lực tại
  Công ty CP Tư vấn ñầu tư xây dựng Phát triển ðô thịHà Nội76
  5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 82
  5.1 Kết luận 82
  5.2 Kiến nghị 83
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 83
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  v
  DANH MỤC BẢNG
  Bảng 2.1 : So sánh các ưu, nhược ñiểm của các phương pháp ñào tạo20
  Bảng 3.1: Số lượng và cơ cấu lao ñộng của công ty 2008 – 201034
  Bảng 3.2: Tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty (2009 - 2010)35
  Bảng 3.3: Kết quả sản xuất kinh doanh tại Công ty36
  Bảng 3.4: Tình hình tiền lương, BHXH và các khoản khác của37
  người lao ñộng 37
  Bảng 4.1 Tình hình lao ñộng tại Công ty HACID42
  Bảng 4.2 : Thâm niên của lao ñộng tại Công ty năm 201043
  Bảng 4.3: Tình hình ñào tạo nguồn nhân lực tại Côngty Hacid46
  qua các năm 46
  Bảng 4.4: Nhu cầu và thực trạng ñào tạo lao ñộng theo bộ phận và trình ñộ48
  Bảng 4.5: Nhu cầu và thực trạng ñào tạo lao ñộng theo nội dung49
  Bảng 4.6 Yêu cầu ñối với các chương trình ñào tạo tại Công ty HACID51
  Bảng 4.7: Các hình thức ñào tạo nguồn nhân lực của công ty HACID53
  Bảng 4.8: Tình hình ñào tạo theo các hình thức tạiCông ty qua các năm54
  Bảng 4.9: Số lượng lao ñộng trong Công ty ñược ñào tạo qua các năm55
  Bảng 4.10: Các khóa ñào tạo trong công việc tại Công ty HACID56
  Bảng 4.12: Trình ñộ của giảng viên trong Công ty tham gia giảng dạy58
  Bảng 4.13: Các khóa tập huấn hàng năm – hình thức ñào tạo bên ngoài cho
  CBCNV của HACID 59
  Bảng 4.14: Thực trạng ñào tạo trình ñộ học vấn của Công ty qua 3 năm 60
  Bảng 4.15: Nội dung khóa tập huấn hàng năm cho CBQLcủa HACID61
  Bảng 4.16: Nguồn quỹ ñào tạo nhân lực tại Công ty HACID64
  Bảng 4.17: Chi phí ñào tạo nhân lực tại HACID65
  Bảng 4.18: ðánh giá chất lượng nhân sự sau ñào tạo 67
  Bảng 4.19: Kết quả khảo sát về ñào tạo do HACID tự tổ chức 69
  Bảng 4.20: Chi phí ñào tạo nguồn nhân lực tại Công ty qua 3 năm (2008 -
  2010) 70
  Bảng 4.21: Quy mô ñào tạo theo ngành nghề nguồn nhân lực tại Công ty
  HACID năm 2010 72
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  vi
  DANH MỤC SƠ ðỒ
  Sơ ñồ 2.1 : Trình tự xây dựng một chương trình ñào tạo12
  Sơ ñồ 2.2: Nội dung xác ñịnh nhu cầu ñào tạo14
  Sơ ñồ 3.1: Sơ ñồ tổ chức tại Công ty cổ phần HACID 29
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  vii
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  NNL Nguồn nhân lực
  DN Doanh nghiệp
  HðLð Hợp ñồng lao ñộng
  UBND Ủy ban nhân dân
  TP Thành phố
  ðTXD ðầu tư xây dựng
  BQL Ban quản lý
  CP Cổ phần
  CBCNV Cán bộ công nhân viên
  BKXH Bảo hiểm xã hội
  QLDA Quản lý dự án
  PCCC Phòng cháy chữa cháy
  TC Tổ chức
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  1
  1. MỞ ðẦU
  1.1. Tính cấp thiết của ñề tài
  Trong ñiều kiện nền kinh tế ngày càng phát triển các doanh nghiệp phải
  cạnh tranh gay gắt ñể chiếm ñược thị trường, phát triển sản xuất kinh doanh.
  Muốn vậy các doanh nghiệp cần có nguồn nhân lực không chỉ ñủ về số lượng
  mà còn phải ñảm bảo về chất lượng. Vì vậy, nguồn nhân lực ñược xem là tài
  sản vô cùng quý ñối với các doanh nghiệp. Nhưng nếunguồn nhân lực chất
  lượng không cao, không ñáp ứng ñược yêu cầu của xã hội thì cũng không tạo ra
  lợi thế cạnh tranh. Chính vì vậy các doanh nghiệp cần có những phương pháp
  ñào tạo mới, những chiến lược ñầu tư cho ñào tạo vàphát triển nguồn nhân lực
  cho công ty mình. ðào tạo nguồn nhân lực là một chức năng quan trọng của
  quản trị nhân lực. Một doanh nghiệp muốn tồn tại hay không là do ñáp ứng
  ñược với sự thay ñổi. Nó là phương hướng quan trọngñể nâng cao chất lượng
  nguồn nhân lực, ñây là nhu cầu không thể thiếu ñối với bất kỳ loại hình tổ chức
  nào.Trên thực tế, công tác ñào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại các doanh
  nghiệp nhà nước còn nhiều hạn chế, chưa phát huy hết ñược vai trò của chúng.
  Công ty Cổ phần Tư vấn ðầu tư Xây dựng phát triển ñô thị Hà Nội
  (HACID)là công ty cổ phần Nhà nước nắm giữ 51% vốn ñiều lệ, ñược thành
  lập trên cơ sở cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước hạng I - Công ty Tư vấn ñầu
  tư xây dựng và phát triển nhà Hà Nội – trực thuộc Tổng Công ty ðầu tư và Phát
  triển nhà Hà Nội.
  HACIDhoạt ñộng tư vấn trong nhiều lĩnh vực như: tư vấn lập dự án;
  tổng thầu thiết kế; thiết kế kỹ thuật thi công xâydựng, thiết kế quy hoạch chi
  tiết, quy hoạch phát triển vùng, quy hoạch hệ thốnghạ tầng; thiết kế dự án và
  tổng dự toán; khảo sát ño ñạc và khoan ñịa chất công trình, ñịa chất thuỷ văn;
  kiểm ñịnh chất lượng công trình; giám sát kỹ thuật xây dựng .Với 14 năm kinh
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  2
  nghiệm trong lĩnh vực tư vấn xây dựng, hệ thống máymóc thiết bị hiện ñại,
  HACID ñang phấn ñấu là một trong những công ty tư vấn hàng ñầu ở Thủ ñô
  Hà Nội.
  HACIDluôn chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm tư vấnvà ñã ñược
  Trung tâm chứng nhận QUACERT Việt Nam cấp chứng chỉISO 9001-2000.
  Công tác ñào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của công ty ñóng vai
  trò hết sức quan trọng trong tiến trình phát triển của công ty.
  Xuất phát từ thực tế trên tôi ñã lựa chọn ñề tài: “ðào tạo nguồn nhân
  lực tại Công ty Cổ phần tư vấn ðầu tư xây dựng Pháttriển ñô thị Hà Nội”
  làm Luận văn tốt nghiệp.
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài
  1.2.1 Mục tiêu chung
  Nghiên cứu thực trạng về công tác ñào tạo và các yếu tố ảnh hưởng ñến
  công tác ñào tạo nhân lực tại Công ty Cổ phần tư vấn ñầu tư xây dựng phát
  triển ñô thị Hà nội, từ ñó ñưa ra những giải pháp ñào tạo nguồn nhân lực cho
  Công ty ñể ñáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Công ty.
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể
   Góp phần hệ thống hóa cơ sở lí luận và thực tiễn vềñào tạo nguồn nhân lực.
   ðánh giá thực trạng và nhân tố ảnh hưởng tới công tác ñào tạo nhân lực ở
  Công ty Cổ phần tư vấn ñầu tư xây dựng phát triển ñô thị Hà nội.
   ðưa giải pháp ñào tạo nguồn nhân lực cho Công ty Cổphần tư vấn ñầu tư
  xây dựng phát triển ñô thị Hà nội.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  3
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
   ðối tượng nghiên cứu: nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Trong sự phát
  triển của xã hội con người luôn luôn tồn tại với hai tư cách, vừa là chủ thể, vừa
  là ñối tượng nghiên cứu.
   Phạm vi nghiên cứu:
   Phạm vi nội dung: Luận văn tập trung nghiên cứu cácvấn ñề liên quan
  ñến nhân lực,và công tác ñào tạo nguồn nhân lực tạiCông ty Cổ phần tư vấn
  ñầu tư xây dựng phát triển ñô thị Hà Nội.
   Phạm vi không gian: Nghiên cứu ñược tiến hành tại Công ty Cổ phần tư
  vấn ñầu tư xây dựng phát triển ñô thị Hà nội – Số 69 Phố Quán Thánh – Quận
  Ba ðình –TP Hà Nội.
   Phạm vi thời gian: Thời gian tiến hành ñề tài từ tháng 6/2010 – 10/2011
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  4
  2. CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ ðÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC
  TRONG DOANH NGHIỆP
  2.1 Một số khái niệm
  2.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực
  Nguồn nhân lực là một nguồn lực sống, là một yếu tố của sự phát triển
  kinh tế xã hội. Nó ñược xem xét trên góc ñộ số lượng và chất lượng. Số lượng
  nguồn nhân lực ñược biểu hiện thông qua các chỉ tiêu quy mô và tốc ñộ tăng
  nguồn nhân lực. Chất lượng xem xét trên các mặt: trình văn hóa, sức khỏe,
  chuyên môn Nhân lực ñược hiểu là toàn bộ các khả năng về thể lực và trí lực
  của con người ñược vận dụng ra trong quá trình lao ñộng sản xuất. Nó cũng
  ñược xem là sức lao ñộng của con người - một nguồn lực quý giá nhất trong các
  yếu tố sản xuất của các doanh nghiệp. Nhân lực của doanh nghiệp bao gồm tất
  cả những người lao ñộng làm việc trong doanh nghiệp.
  Quản trị là cả một quá trình tác ñộng, quản lý những hoạt ñộng của con
  người và thông qua con người ñể làm sao có thể hoànthành một cách có hiệu
  quả tốt nhất.
  Công tác quản trị nhân sự hay quản trị nguồn nhân lực là một quá trình
  giúp tìm kiếm, duy trì và phát triển ñội ngũ nhân sựu (tức là ñội ngũ cán bộ
  công nhân viên) trong hoạt ñộng sản xuất kinh doanhmột cách có chất lượng,
  ñảm bảo sự thành công của doanh nghiệp trong các mục ñích của doanh nghiệp.
  2.1.2 Khái niệm ñào tạo
  Với mỗi một tổ chức, doanh nghiệp sau khi tuyển mộ và tuyển chọn
  ñược ñội ngũ lao ñộng của mình, ñể hoàn thiện và phát triển ñược ñội ngũ lao
  ñộng ấy nhằm giúp họ có thể ñảm nhận ñược công việccủa doanh nghiệp thì
  phải tiến hành công tác ñào tạo. Không những ñào tạo người lao ñộng của họ vì
  mỗi ngày con người phải ñối mặt với nhiều tình huống mới và phải có cách ñối
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  5
  phó cho phù hợp, có như vậy thì người lao ñộng mới làm việc năng suất hơn,
  hiệu quả hơn nhằm phục vụ cho mục tiêu của tổ chức,doanh nghiệp.
  ðào tạo nguồn nhân lực (theo nghĩa rộng) là tổng thể các hoạt ñộng học
  tập ñược thực hiện một cách có tổ chức trong nhữngkhoảng thời gian nhất
  ñịnh nhằm tạo ra sự thay ñổi về hành vi nghề nghiệpcủa người lao ñộng. Hành
  vi nghề nghiệp ở ñây có thể là cách thức lao ñộng, thái ñộ lao ñộng, ñạo ñức lao
  ñộng . Xét về nội dung công tác ñào tạo và phát triển nguồn nhân lực gồm các
  hoạt ñộng sau:
  ðào tạo(hay còn ñược gọi là ñào tạo kĩ năng): ðược hiểu là các hoạt
  ñộng học tập nhằm giúp cho người lao ñộng có thể thực hiện ñược hiệu quả hơn
  chức năng, nhiệm vụ của mình. ðó chính là quá trìnhhọc tập làm cho người lao
  ñộng nắm vững hơn về công việc của mình, là những hoạt ñộng học tập ñể
  nâng cao trình ñộ , kĩ năng của người lao ñộng ñể thực hiện nhiệm vụ lao ñộng
  có hiệu quả hơn.
  2.2 Vai trò của nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
  Trong hệ thống nguồn lực cấu thành hệ thống kinh doanh của doanh
  nghiệp (DN) thì nguồn nhân lực (NNL) là nguồn lực chủ yếuvà ñặc biệt.
  Xét về bản chất thì các quá trình kinh doanh và các quá trình quản trị
  ñều là quá trình lao ñộng. ðó là quá trình người lao ñộng sử dụng công cụ lao
  ñộng tác ñộng vào ñối tượng lao ñộng theo một công nghệ nào ñó nhằm tạo ra
  sản phẩm có hướng ñích. Trong năm yếu tố cấu thành quá trình lao ñộng chỉ có
  yếu tố “người lao ñộng” là chủ thể – làm chủ các yếu tố còn lại và làm chủ quá
  trình. Các yếu tố khác là khách thể và bị ñộng. Chính kiến thức, kỹ năng, kinh
  nghiệm, thái ñộ của người lao ñộng là nhân tố quyếtñịnh năng suất, chất lượng và
  hiệu quả sử dụng các yếu tố khác của DN. Cũng chínhNNL là nhân tố quyết ñịnh
  trước nhất tới tiến ñộ, chất lượng và hiệu quả của mọi quá trình kinh doanh và mọi

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Phạm Ngọc Côn (2001), "Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước ’’NXB,
  CTQG, Hà Nội
  2. Trần Kim Dung (2003), "Quản trị nguồn nhân lực"NXB Thống kê
  3. Phan Thị Ngọc Thuận (2005), " Chiến lược kinh doanh và kế hoạch
  hoá nội bộ doanh nghiệp" NXB- Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.
  4. Vũ Thị Thìn, Tạp chí Kinh tế và Phát triển (2004), “ Hoạt ñộng quản trị
  nhân lực trong các doanh nghiệp của Việt Nam trong quá trình hội
  nhập”
  5. Báo cáo tổng kết năm 2008 của Công ty Hacid
  6. Báo cáo tổng kết năm 2009 của Công ty Hacid
  7. Báo cáo tổng kết năm 2010 của Công ty Hacid
  8. Sổ tay chất lượng ISO 9001:2000 của Công ty Hacid
  9. Nguyễn Hữu Thân, “Quản trị nhân sự:” - NXB Thống Kê 2001
  10. Tom Gorman, Trần Thị Thái Hà, ðại Học Quốc Gia Hà Nội dich “ MBA
  cơ bản” NXB Lao ñộng xã hội
  11. http://hacid.vn/news/?catid=53
  12. http://www.kynang.edu.vn/01/52-chuong-trinh-dao-tao-cho-doanh-nghiep/386-vai-suy-nghi-ve-cong-tac-dao-tao-nhan-luc-trong-doanh-nghiep-viet-nam.html
  13. http://www.ier.edu.vn/content/view/209/174/ “Hàn Quốc chuẩn bị cho
  tương lai thông qua học suốt ñời Tóm lược từ Education at a glance”.

  Xem Thêm: đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng phát triển đô thị hà nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng phát triển đô thị hà nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status