Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề kế toán tại trường cao đẳng nghề duyên hải, hải phòng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề kế toán tại trường cao đẳng nghề duyên hải, hải phòng

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ KẾ TOÁN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ DUYÊN HẢI, HẢI PHÒNG

  ñào tạo nghề kế toán 15
  2.3.1. Khái niệm về ñào tạo nghề kế toán và chất lượng ñào tạo nghề
  kế toán. 15
  2.3.2. Vai trò của việc nâng cao chất lượng ñào tạo nghề kế toán.16
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  iv
  2.3.3. Kiến thức chuyên môn cần có của người làm nghề kế toán.17
  2.3.4. Phẩm chất, ñạo ñức cần có của người làm nghề kế toán.20
  2.3.5. Các yếu tố ảnh hưởng ñến chất lượng ñào tạonghề kế toán.21
  2.4. Thực tiễn ñào tạo nghề kế toán ở một số nước trên thế giới và ở
  nước ta hiện nay. 24
  2.4.1. ðào tạo nghề kế toán ở Nhật bản24
  2.4.2. ðào tạo nghề kế toán ở ðài Loan:25
  2.4.3. ðào tạo nghề kế toán ở nước ta hiện nay25
  3. ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU28
  3.1 ðẶC ðIỂM TRƯỜNG CAO ðẲNG NGHỀ DUYÊN HẢI - HẢI
  PHÒNG 28
  3.1.1 Qúa trình hình thành và phát triển28
  3.1.2 Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máycủa nhà trường30
  3.1.3. Tình hình cán bộ công nhân viên của trường Cao ñẳng nghề
  Duyên Hải - Hải Phòng 33
  3.1.4. Quy mô và ngành nghề ñào tạo:35
  3.1.5. Tình hình ñào tạo. 37
  3.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.38
  3.2.1. Phương pháp thu thập dữ liệu38
  3.2.2. Phương pháp phân tích 40
  4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN41
  4.1. Thực trạng ñào tạo và chất lượng ñào tạo nghềkế toán của
  Trường CðN Duyên Hải – HP.41
  4.1.1. Thực trạng ñào tạo nghề kế toán của Trường CðN Duyên Hải – HP.41
  4.1.2. Thực trạng chất lượng ñào tạo nghề kế toán của Trường CðN
  Duyên Hải – HP. 44
  4.2. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ðẾN CHẤT LƯỢNG ðÀO TẠO
  NGHỀ KẾ TOÁN Ở TRƯỜNG CAO ðẲNG NGHỀ DUYÊN
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  v
  HẢI – HẢI PHÒNG. 52
  4.2.1 Mục tiêu và nội dung chương trình ñào tạo nghề chuyên ngành
  kế toán. 52
  4.2.2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy57
  4.2.4 Chất lượng ñầu vào và công tác tuyển sinh72
  4.2.5 Công tác bồi dưỡng ñội ngũ giáo viên kế toán.74
  4.2.6 Mối quan hệ giữa nhà trường với các doanh nghiệp77
  4.2.7 Môi trường học tập, sinh hoạt trong nhà trường79
  4.3. Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng ñào tạo nghể kế toán tại trường Cao
  ñẳng nghề Duyên Hải – Hải Phòng. 79
  4.3.1. Hoàn thiện lại chương trình ñào tạo nghề kếtoán79
  4.3.2. ðầu tư thêm cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.82
  4.3.3 Nâng cao trình ñộ ñội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý84
  4.3.4. ðổi mới công tác tuyển sinh và nâng cao chất lượng ñầu vào86
  4.3.5. Tăng cường liên kết với các doanh nghiệp.88
  5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ90
  5.1. Kết luận 90
  5.2. Một số kiến nghị 92
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 93
  PHỤ LỤC 1 95
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  vi
  DANH MỤC BẢNG
  Bảng 3.1: Tình hình phân phối giáo viên trong các tổ từ tháng 7/2007
  ñến tháng 7/2011 34
  Bảng 3.2: Thống kê số lượng cán bộ, giáo viên trường CðN Duyên Hải
  năm 2010 35
  Bảng 3.3 : Các nghề ñào tạo trình ñộ cao ñẳng36
  Bảng 3.4 :Các nghề ñào tạo trình ñộ trung cấp nghề và sơ cấp36
  Bảng 3.5: Mô tả cơ cấu mẫu ñiều tra39
  Bảng 4.1: Số lượng học sinh theo học nghề qua các năm 2007-2011(Tính ñến ngày 15/7/2011)42
  Bảng 4.2: Kết quả xếp loại học tập của học sinh quacác năm 2007-201145
  Bảng 4.3 Kết quả thi tốt nghiệp chuyên ngành kế toán qua các năm
  2007-2009 46
  Bảng 4.4: Kết quả rèn luyện của sinh viên chuyên ngành kế toán các
  năm 2007-2011 47
  Bảng 4.5: Việc làm của HS, SV tốt nghiệp chuyên ngành kế toán trường
  CðN Duyên Hải K1 và K249
  Bảng 4.6: Nhận xét của ðơn vị sử dụng về cựu sinh viên ngành Kế toán50
  Bảng 4.7: Chương trình khung ñào tạo của trường CðNDuyên Hải - HP53
  Bảng 4.8: Ý kiến ñánh giá của sinh viên học nghề kếtoán về mục tiêu và
  nội dung chương trình 56
  Bảng 4.9: Ý kiến ñánh giá của sinh viên học nghề kếtoán về cơ sở vật chất 59
  Bảng 4.10: Thống kê số lượng cán bộ, giáo viên tính ñến tháng 7/201061
  Bảng 4.11: Thống kê cơ cấu giáo viên theo giới, thâm niên công tác và ñộ tuổi61
  Bảng 4.12. Thống kê trình ñộ ñào tạo của giáo viên trường62
  Bảng 4.13: Thống kê trình ñộ ngoại ngữ, tin học củagiáo viên62
  Bảng 4.14: Thống kê số lượng ñội ngũ giáo viên trựctiếp giảng dạy các
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  vii
  môn cơ sở và chuyên ngành:63
  Bảng 4.15: Ý kiến ñánh giá của sinh viên học nghề về chất lượng giảng
  dạy của giáo viên 69
  Bảng 4.16: Ý kiến ñánh giá của cán bộ quản lý và giáo viên về học sinh
  học nghề 71
  Bảng 4.17: Chương trình khung dự kiến trong những năm tới80
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  viii
  DANH MỤC VIẾT TẮT
  KHKT Khoa học kỹ thuât
  KT-XH Kinh tế xã hội
  Lð – TBXH Lao ñộng – thương binh xã hội
  GD – ðT Giáo dục – ñào tạo
  CNH – HðH Công nghiệp hóa – Hiện ñại hóa
  CðN Cao ñẳng nghề
  THPT Trung học phổ thong
  THCS Trung học cơ sở
  HS- SV Học sinh – Sinh viên
  GV Giáo viên
  ðT ðào tạo
  CLðT Chất lượng ñào tạo
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  1
  1. MỞ ðẦU
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài
  Chúng ta ñang sống trong thời ñại mà toàn cầu hóa kinh tế là xu thế
  không thể ñảo ngược, ở ñó, nền kinh tế mới, kinh tếtri thức ngày càng có vai
  trò trọng yếu. Ứng xử ñúng ñắn trong trào lưu này là ñiều kiện quyết ñịnh của
  sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. ðể có ñược những
  người lao ñộng có phẩm chất, có năng lực ñáp ứng yêu cầu của ñất nước thì
  giáo dục và ñào tạo có vai trò hết sức to lớn. Thấyrõ ñược vị trí của giáo dục
  và ñào tạo trong quá trình phát triển ñất nước, Hộinghị lần thứ II Ban chấp
  hành Trung Ương khóa VIII ñã khẳng ñịnh “Muốn tiến hành công nghiệp hóa
  - hiện ñại hóa thắng lợi phải ñẩy mạnh giáo dục và ñào tạo, phát huy nguồn
  lực con người, yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững”.
  Bước vào kỷ nguyên mới, với những thách thức về sự cạnh tranh của
  nền kinh tế toàn cầu cùng với những biến ñổi to lớntrong thế giới ngày nay,
  chúng ta chỉ có thể giành thắng lợi hoặc không bị tụt hậu trong sự phát triển
  chung khi tiến hành ñẩy mạnh sự phát triển giáo dụcvà ñào tạo. Hiện nay,
  chạy ñua về phát triển, thực chất là chạy ñua về khoa học công nghệ mà khoa
  học công nghệ ñược quyết ñịnh bởi trí tuệ cao, một sản phẩm của nền giáo
  dục ñào tạo phát triển, ñiều này một lần nữa ñược ðảng ta khẳng ñịnh trong
  văn kiện ðại hội lần thứ IX “Cùng với khoa học và công nghệ, giáo dục và
  ñào tạo là quốc sách hàng ñầu”.
  Tuy nhiên, ñể nâng cao mặt bằng dân trí, chúng ta phải cùng lúc phát
  triển nhiều bậc học khác nhau. Trong ñó, không thể không nhắc ñến ñào tạo
  nghề, ñào tạo nghề ở Việt Nam ñã góp phần ñáng kể vào sự nghiệp công
  nghiệp hóa - hiện ñại hóa ñất nước, có nhiệm vụ “ñào tạo người lao ñộng có
  kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp; có ñạo ñức, lương tâm, có sức khỏe nhằm tạo
  ñiều kiện cho người lao ñộng có khả năng tìm việc làm, ñáp ứng yêu cầu phát
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  2
  triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng an ninh”.
  Thực tế trong những năm qua, ñào tạo nghề nói chungvà ñào tạo nghề
  tại Trường Cao ñẳng nghề Duyên Hải – Hải Phòng nói riêng ñã ñạt ñược một
  số thành tựu nhất ñịnh như hình thức giáo dục ñược mở rộng, quy mô ñào tạo
  ñược tăng lên. Tuy nhiên, giáo dục nghề tại trường Cao ñẳng nghề Duyên Hải
  – Hải Phòng còn bộc lộ một số yếu ñiểm của mình là chất lượng ñào tạo chưa
  ñáp ứng ñược nhu cầu của người sử dụng lao ñộng. Bên cạnh ñó, kế toán là
  một trong những nghề ñược nhà trường ñào tạo rất rộng rãi, tuy nhiên vẫn còn
  nhiều bất cập. Vì vậy, trong thời gian tới muốn tồntại và phát triển thì
  Trường Cao ñẳng nghề Duyên Hải – Hải Phòng phải tìmra các giải pháp ñể
  nâng cao chất lượng ñào tạo nghề kế toán.
  ðứng trước yêu cầu ñó, ñòi hỏi phải có giải pháp ñểkhắc phục, vì vậy
  việc nghiên cứu luận văn về: “Nghiên cứu một số giải pháp nhằm nâng cao
  chất lượng ñào tạo nghề kế toán tại trường Cao ñẳngnghề Duyên Hải – Hải
  Phòng” là rất cần thiết.
  Vấn ñề nghiên cứu là rất cần thiết, song cho ñến nay việc nghiên cứu
  các giải pháp ñể nâng cao chất lượng ñào tạo nghề kế toán vẫn còn hạn hẹp và
  chưa có các giải pháp cụ thể, mang tính tổng thể. Vì vậy, cần phải triển khai
  nghiên cứu một cách toàn diện các giải pháp ñể nângcao chất lượng ñào tạo
  nghề kế toán nhằm ñáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá -hiện ñại hoá trong giai
  ñoạn hiện nay. Xuất phát từ thực tế trên, chúng tôitiến hành nghiên cứu ñề
  tài: “Nghiên cứu một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng ñào tạo nghề
  kế toán tại trường Cao ñẳng nghề Duyên Hải – Hải Phòng”.
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài.
  1.2.1. Mục tiêu chung.
  Trên cơ sở nghiên cứu và phân tích thực trạng chất lượng ñào tạo nghề kế
  toán của trường Cao ñẳng nghề Duyên Hải – HP trong những năm qua, từ ñó
  ñề ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng ñào tạo nghề kế toán cho trường
  Cao ñẳng nghề Duyên Hải – Hải Phòng trong những nămtới.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  3
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể
  - Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về chất lượng ñào tạo nghề kế
  toán.
  - Phản ánh thực trạng chất lượng ñào tạo nghề kế toán của trường Cao
  ñẳng nghề Duyên Hải – HP trong những năm qua. Phân tích các yếu tố ảnh
  hưởng ñến chất lượng ñào tạo nghề kế toán.
  - ðề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng ñào tạo nghề kế toán cho
  trường Cao ñẳng nghề Duyên Hải – Hải Phòng trong những năm tới.
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu của ñề tài.
  1.3.1. ðối tượng nghên cứu.
  ðối tượng nghiên cứu của ñề tài là chất lượng ñào tạo nghề kế toán tại
  Trường Cao ñẳng nghề Duyên Hải – Hải Phòng.
  1.3.2. Phạm vi nghiên cứu.
  a) Về không gian:
  ðề tài tiến hành nghiên cứu tại Trường Cao ñẳng nghề Duyên Hải –
  Hải Phòng.
  b) Về thời gian:
  ðề tài ñược tiến hành nghiên cứu từ tháng 7/2007 ñến tháng 7/2011.
  1.3.3. Nội dung nghiên cứu.
  ðề tài tập trung nghiên cứu những nội dung chủ yếusau:
  1) Nghiên cứu cơ sở lý luận về ñào tạo và chất lượng ñào tạo nghề kế
  toán.
  2) Nghiên cứu thực trạng chất lượng ñào tạo nghề kế toán của trường
  CðN Duyên Hải – Hải Phòng.
  3) Nghiên cứu ñề xuất giải pháp nâng cao chất lượng ñào tạo nghề kế
  toán cho trường CðN Duyên Hải – Hải Phòng.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  4
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
  2.1. Một số khái niệm liên quan ñến ñào tạo và chấtlượng ñào tạo.
  2.1.1. Khái niệm về ñào tạo
  Theo từ ñiển Bách Khoa Việt Nam (2004) “ðào tạo là quá trình tác
  ñộng ñến một con người làm cho người ñó lĩnh hội vànắm vững tri thức, kỹ
  năng, kỹ xảo một cách có hệ thống nhằm chuẩn bị chongười ñó thích nghi
  với cuộc sống và khả năng nhận một sự phân công nhất ñịnh, góp phần của
  mình vào việc phát triển xã hội, duy trì và phát triển nền văn minh của loài
  người, về cơ bản, ñào tạo là giảng dạy và học tập trong nhà trường gắn với
  giáo dục ñạo ñức nhân cách”.
  Theo tác giả Nguyễn Minh ðường (2007): “ðào tạo là hoạt ñộng có
  mục ñích, có tổ chức nhằm hình thành và phát triển có hệ thống các tri thức,
  kỹ năng, kỹ xảo, thái ñộ ñể hoàn thiện nhân cách cho mỗi cá nhân, tạo ñiều
  kiện cho họ có thể vào ñời hành nghề một cách có hiệu quả và năng suất”.
  Như vậy, ñào tạo có thể hiểu là một quá trình trangbị kiến thức, kỹ
  năng nghề nghiệp ñồng thời giáo dục phẩm chất ñạo ñức, thái ñộ cho người
  học ñể họ có thể trở thành người công dân, người cán bộ, người lao ñộng có
  chuyên môn và nghề nghiệp nhất ñịnh nhằm thỏa mãn nhu cầu tồn tại và phát
  triển của mỗi cá nhân, ñáp ứng yêu cầu của xã hội trong một giai ñoạn lịch sử
  nhất ñịnh. Quá trình này diễn ra trong các cơ sở ñào tạo theo một kế hoạch,
  nội dung, chương trình, thời gian quy ñịnh cho từngngành nghề cụ thể nhằm
  giúp người học ñạt ñược một trình ñộ nhất ñịnh trong hoạt ñộng lao ñộng
  nghề nghiệp.
  2.1.2. Khái niệm chất lượng ñào tạo
  Theo từ ñiển Bách khoa Việt Nam (2004), “Chất lượngñào tạo ñược hiểu
  là một tiêu thức phản ánh các mức ñộ của kết quả hoạt ñộng Giáo dục và ðào
  tạo có tính liên tục từ khởi ñầu quá trình ñào tạo ñến kết thúc quá trình ñó”.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  5
  Với yêu cầu ñáp ứng sự phát triển của ñời sống xã hội và nhu cầu nhân
  lực của thị trường lao ñộng, quan niệm về chất lượng ñào tạo không chỉ dừng
  ở kết quả của quá trình ñào tạo trong Nhà trường với những ñiều kiện bảo
  ñảm nhất ñịnh như cơ sở vật chất, ñội ngũ giáo viên, chất lượng ñầu vào mà
  còn phải tính ñến mức ñộ phù hợp và thích ứng của người tốt nghiệp với xã
  hội, với cuộc sống và thị trường lao ñộng như tỷ lệcó khả năng học lên, có
  việc làm sau khi tốt nghiệp, năng lực hành nghề tạicác vị trí làm việc cụ thể ở
  các doanh nghiệp. Tuy nhiên, chất lượng ñào tạo trước hết phải là kết quả của
  quá trình ñào tạo và ñược thể hiện trong hoạt ñộng nghề nghiệp của người tốt
  nghiệp. Quá trình thích ứng với thị trường lao ñộngkhông chỉ phụ thuộc vào
  chất lượng ñào tạo mà còn phụ thuộc vào các yếu tố khác của thị trường như
  quan hệ cung - cầu, giá cả sức lao ñộng, chính sáchsử dụng và bố trí công
  việc của Nhà nước và người sử dụng lao ñộng.
  2.2. Lý luận cơ bản về ñào tạo nghề và chất lượng ñào tạo nghề.
  2.2.1. Khái niệm nghề và ñào tạo nghề.
  * Khái niệm nghề
  Khái niệm nghề theo quan niệm ở mỗi quốc gia ñều cósự khác nhau nhất
  ñịnh. Cho ñến nay thuật ngữ “nghề” ñược hiểu và ñịnh nghĩa theo nhiều cách
  khác nhau. Dưới ñây là một số khái niệm về nghề.
  + Khái niệm nghề ở Nga ñược ñịnh nghĩa: " Là một loại hoạt ñộng lao
  ñộng ñòi hỏi có sự ñào tạo nhất ñịnh và thường là nguồn gốc của sự sinh tồn"
  + Khái niệm nghề ở Pháp: "Là một loại lao ñộng có thói quen về kỹ
  năng, kỹ xảo của một người ñể từ ñó tìm ñược phươngtiện sống".
  + Khái niệm nghề ở Anh ñược ñịnh nghĩa: "Là công việc chuyên môn
  ñòi hỏi một sự ñào tạo trong khoa học nghệ thuật".
  + Khái niệm nghề ở ðức ñược ñịnh nghĩa:" Là hoạt ñộng cần thiết cho xã
  hội ở một lĩnh vực lao ñộng nhất ñịnh ñòi hỏi phải ñược ñào tạo ở trình ñộ
  nào ñó". Như vậy nghề là một hiện tượng xã hội có tính lịch sử rất phổ biến

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Bernardo F. Adviso: Cải thiện chất lượng các chươngtrình giáo dục
  kỹ năng thông qua hoạt ñộng kiểm ñịnh phát triển hệthống kiểm ñịnh cho ñào
  tạo kỹ năng, Manila, Philippin, CPSC – 2001.
  2. Ban ðại học Bang New York, Trường ñại học New York – 12/2003,
  Tài liệu về hoạt ñộng kiểm ñịnh tại cơ sở ñào tạo.
  3. Nguyễn ðức Chính (chủ biên): Kiểm ñịnh chất lượng giáo dục ñại
  học, NXB ðại học Quốc gia Hà Nội – 2001.
  4. Trần Khánh ðức (2004), Quản lý và kiểm ñịnh CLðT nhân lực theo
  ISO&TQM, nhà xuất bản GD, Hà Nội.
  5. Nguyễn Kim Dung: Tài liệu về kiểm ñịnh chất lượng –3/2005
  6. Hội ñồng Giáo dục dạy nghề kỹ năng Ấn ðộ ( AICTE): tài liệu
  kiểm ñịnh của Uỷ ban Kiểm ñịnh Quốc gia ( NBA) – 1/2000.
  7. Luật dạy nghề 2010 – Bộ Lð TB & XH.
  8. Luật giáo dục (2005), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2005.
  9. Majumdar Shyamal: Nhu cầu về kiểm ñịnh và công nhậntại các cơ
  sở ñào tạo kỹ năng và dạy nghề, Manila, Phillippin,CPSC, hoạt ñộng kiểm
  ñịnh và chứng nhận cho các cơ sở ñào tạo kỹ năng (APACC) – 2004.
  10. Nguyễn Phương Nga: Tài liệu về kiểm ñịnh chất lượng– 3/2006.
  11. Phạm Xuân Thanh: Tài liệu về kiểm ñịnh chất lượng –3/2005.
  12. Tổng cục dạy nghề (2005), Tài liệu về kiểm ñịnh CLðT – dùng cho
  giáo dục kỹ thuật và dạy nghề, Dự án GDKT&DN.
  13. Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao ðộng, Thương Binh và Xã Hội -
  3/2008. Chương trình ñào tạo kiểm ñịnh viên kiểm ñịnh chất lượng dạy nghề,
  Dự án Giáo dục kỹ thuật và dạy nghề.
  14. Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao ðộng, Thương Binh và Xã Hội - Tháng
  3/2008. Chương trình ñào tạo kiểm ñịnh viên kiểm ñịnh chất lượng dạy nghề,
  Dự án Giáo dục kỹ năng và dạy nghề.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  94
  15. Tổng cục dạy nghề, Bộ Lao ðộng, Thương Binh và Xã Hội -
  3/2008. Chương trình ñào tạo kiểm ñịnh viên kiểm ñinh chất lượng dạy nghề,
  Dự án Giáo dục kỹ thuật và dạy nghề.
  16. Trung tâm ðảm bảo chất lượng ñào tạo và Nghiên cứu phát triển
  giáo dục: Tài liệu tập huấn kiểm ñịnh chất lượng -3/2006.
  17. Trung tâm ðảm bảo chất lượng ñào tạo và Nghiên cứu phát triển
  giáo dục. Tài liệu tập huấn kiểm ñịnh chất lượng - 3/2006.
  18. Trung tâm ðảm bảo chất lượng ñào tạo và Nghiên cứu phát triển
  giáo dục: Tài liệu tập huấn kiểm ñịnh chất lượng – 3/2006.
  19. Trường CðN Duyên hải (2010), Công khai về ñội ngũ nhà giáo, cán
  bộ quản lý và nhân viên trường CðN Duyên hải.
  20. Trường CðN Duyên hải (2010), Công khai tài chính trường CðN
  Duyên hải.
  21. Trường CðN Duyên hải (2010), Công khai ñiều kiện ñảm bảo chất
  lượng trường CðN Duyên hải
  22. Trường CðN Duyên hải (2010),Công khai kế hoạch kiểmñịnh chất
  lượng GD trường CðN Duyên hải.
  23. Uỷ ban các vấn ñề kinh tế và xã hội khu vực Tây Á: Một chương
  trình khu vực cho hoạt ñộng chứng nhận và kiểm ñịnh- Vị thế của các tiêu
  chuẩn hoá và Cơ cấu kiểm ñịnh trong các quốc gia thành viên ESCWA ñược
  lựa chọn. New York, Mỹ - 2003.
  24. UNESCO, Paris – 28/6 & 29/6/2004. Diễn ñàn toàn cầulần thứ hai
  về ðảm bảo chất lượng quốc tế, kiểm ñịnh và công nhận bằng cấp/tiêu chuẩn
  ở các trường ñại học, Con ñường/tiến trình rộng mởñối với giáo dục ñại học
  chất lượng cao, Bản báo cáo cuối cùng của Diễn ñàn toàn cầu về ðảm bảo
  chất lượng, kiểm ñịnh và công nhận bằng cấp/các tiêu chuẩn: Những khuyến
  nghị, ñề xuất và những kết luận.

  Xem Thêm: Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề kế toán tại trường cao đẳng nghề duyên hải, hải phòng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề kế toán tại trường cao đẳng nghề duyên hải, hải phòng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status