Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Tổ chức thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn trên địa bàn thị xã từ sơn, tỉnh bắc ninh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tổ chức thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn trên địa bàn thị xã từ sơn, tỉnh bắc ninh

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: TỔ CHỨC THU GOM, QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ TỪ SƠN, TỈNH BẮC NINH

  MUC LỤC
  Trang
  Lời cam ñoan
  Lời cảm ơn
  Mục lục
  Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt
  Danh mục các bảng
  Danh mục các hình vẽ, ñồ thị
  PHẦN I. MỞ ðẦU
  1.1 Tính cấp thiết của vấn ñề nghiên cứu 01
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 02
  1.2.1 Mục tiêu chung 02
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể 02
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 02
  1.3.1 ðối tượng nghiên cứu 02
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 03
  1.4 Câu hỏi nghiên cứu 03
  PHẦN II CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
  2.1 Cơ sở lý luận của ñề tài 04
  2.1.1 Lý luận chung về chất thải, chất thải rắn 04
  2.1.1.1 Lý luận chung về chất thải 04
  2.1.1.2 Lý luận chung về chất thải rắn 05
  2.1.1.3 Tác ñộng của rác thải ñến môi trường 10
  2.1.1.4 Thu gom chất thải rắn 13
  2.1.2 Lý luận về công tác tổ chức thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn 15
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  iv
  2.1.2.1 Khái niệm và nội dung công tác quản lý chấtthải rắn 15
  2.1.2.2 Các phương pháp xử lý chất thải rắn 21
  2.1.2.3 Yêu cầu của việc quản lý chất thải rắn 27
  2.1.3 Một số văn bản chính sách về tổ chức thu gom,quản lý và xử lý RT 29
  2.2 Cơ sở thực tiễn của vấn ñề nghiên cứu 32
  2.2.1 Kinh nghiệm về tổ chức thu gom, quản lý và sửlý CTR trên thế giới 32
  2.2.2 Thực trạng tổ chức thu gom, quản lý và xử lý CTR tại Việt Nam 37
  2.2.2.1 Hiện trạng CTR 37
  2.2.2.2 Kinh nghiệm tổ chức thu gom, quản lý và xử lý CTR tại một số ñịa
  phương ở nước ta 45
  2.2.3 Tóm tắt một số nghiên cứu về tổ chức thu gom,quản lý và xử lý CTR 53
  PHẦN III ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  3.1 ðặc ñiểm ñịa bàn nghiên cứu 55
  3.1.1 ðiều kiện tự nhiên 55
  3.1.1.1 Vị trí ñịa lý 55
  3.1.1.2 ðịa hình 56
  3.1.1.3 Khí hậu và thời tiết 56
  3.1.1.4 ðặc ñiểm ñất ñai của thị xã Từ Sơn 56
  3.1.2 ðiều kiện kinh tế xã hội 59
  3.1.2.1 ðặc ñiểm dân số lao ñộng 60
  3.1.2.2 ðặc ñiểm cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất 62
  3.1.2.3 Tình hình phát triển về kinh tế 63
  3.1.3 Tình hình cơ bản của phòng TN-MT 67
  3.1.4 Tình hình cơ bản của phòng quản lý ñô thị 67
  3.1.5 Tình hình cơ bản của Công ty môi trường ñô thị Từ Sơn 68
  3.2 Phương pháp nghiên cứu 69
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  v
  3.2.1 Khung phân tích 69
  3.2.2 Phương pháp chọn ñiểm nghiên cứu 71
  3.2.3 Phương pháp thu thập số liệu 71
  3.2.4 Phương pháp phân tích số liệu 74
  3.2.5 Các nội dung và chỉ tiêu nghiên cứu 74
  PHẦN IV KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
  4.1 Thực trạng chất thải rắn tại thị xã từ Từ Sơn giai ñoạn 2008 -2010 76
  4.1.1 Tình hình chung về chất thải rắn (CTR) trên ñịa bàn thị xã 76
  4.1.2 Thành phần CTR tại thị xã Từ Sơn 78
  4.1.3 Nguồn gốc phát sinh CTR trên thị xã Từ Sơn 79
  4.2 Thực trạng công tác thu gom quản lý và xử lý CTR tại TX Từ Sơn 80
  4.2.1 Công tác thu gom CTR sinh hoạt tại thị xã Từ Sơn 80
  4.2.1.1 Thu gom CTR tại các xã 80
  4.2.1.2 Thu gom tại các phường 82
  4.2.1.3 Công tác vận chuyển CTRSH tại thị xã Từ Sơn89
  4.2.2 Thực trạng công tác quản lý CTR ở thị xã Từ Sơn 91
  4.2.2.1 Hệ thống quản lý CTR ñang ñược áp dụng tại thị xã Từ Sơn 91
  4.2.2.2 Công cụ sử dụng trong công tác quản lý CTR tại thị xã Từ Sơn 94
  4.2.3 Công tác xử lý CTR sinh hoạt tại thị xã Từ Sơn 103
  4.2.4 Ý kiến ñánh giá của người dân 107
  4.2.4.1 Chất thải rắn sinh hoạt 107
  4.2.4.2 Chất thải rắn công nghiệp 110
  4.2.4 Hiệu quả công tác thu gom, vận chuyển CTR ở thị xã Từ Sơn 115
  4.3 Phân tích những ảnh hưởng, khó khăn trong công tác thu gom, quản lý và
  xử lý CTR hiện nay tại thị xã Từ Sơn 119
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  vi
  4.3.1 Những ảnh hưởng của việc thu gom, quản lý và xử lý CTR ñến môi
  trường sống 119
  4.3.2 Khó khăn trong công tác quản lý CTR của thị xã Từ Sơn hiện nay 121
  4.3.2.1 Xét về mặt kỹ thuật 121
  4.3.2.2 Xét về mặt thể chế, chính sách 124
  4.3.2.3 Khó khăn trong vấn ñề về mặt tài chính 125
  4.4 Một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường thu gom, quản lý và xử lý chất
  thải rắn tại thị xã Từ Sơn ñến năm 2015 126
  4.4.1 Giải pháp về cơ chế, chính sách 126
  4.4.2 Giải pháp về kỹ thuật 128
  4.4.2.1 Giải pháp trước mắt 128
  4.4.2.2 Giải pháp lâu dài 129
  PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
  5.1 Kết luận 132
  5.2 Kiến nghị 134
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 135
  MỘT SỐ HÌNH ẢNH THU GOM, QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ CTR 136
  PHIẾU ðIỀU TRA 138
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  vii
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
  CTR : Chất thải rắn
  CTRSH : Chất thải rắn sinh hoạt
  CTRCN : Chất thải rắn công nghiệp
  UBND : Ủy ban nhân dân
  CNH-HðH : Công nghiệp hóa – hiện ñại hóa
  Nð : Nghị ñịnh
  CP : Chính phủ
  TW : Trung ương
  TT : Thông Tư
  SXKD : Sản xuất kinh doanh
  GTCC : Giao thông công chính
  BXD : Bộ xây dựng
  TN&MT : Tài nguyên và môi trường
  TN : Tài Nguyên
  CP Chi phí
  GT : Giá trị
  CC : Cơ cấu
  BQ : Bình quân
  TNHH : Trách nhiệm hữu hạn
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  viii
  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  Bảng 2.1 Lượng CTRSH phát sinh ở các loại ñô thị Việt Nam năm 2008 39
  Bảng 2.2 Lượng chất thải phát sinh ở Việt Nam năm 2004 40
  Bảng 2.3 Thành phần chất thải sinh hoạt ở ñô thị 41
  Bảng 2.4 Chất thải nguy hại phát sinh từ các ngành công nghiệp tại một số
  tỉnh, thành phố năm 2009 43
  Bảng 2.5 Thành phần của rác thải y tế ở nước ta năm2009 44
  Bảng 3.1 Tình hình sử dụng ñất ñai của thị xã Từ Sơn qua 3 năm 2008-2010 58
  Bảng 3.2 Tình hình dân số và lao ñộng của Từ Sơn qua 3 năm 2008-2010 61
  Bảng 3.3 Kết quả SXKD của thị xã Từ Sơn qua 3 năm 2008-2010 66
  Bảng 3.4 Nguồn thu thập thông tin thứ cấp 72
  Bảng 4.1 Lượng CTR tại thị xã Từ Sơn qua 3 năm 2008-2010 77
  Bảng 4.2 Nguồn gốc phát sinh CTR tại thị xã Từ Sơn năm 2010 79
  Bảng 4.3 Tổng hợp ý kiến ñánh giá giả người thu gomrác 85
  Bảng 4.4 Trang thiết bị cho công tác thu gom ở xã/phường tại TX Từ Sơn 86
  Bảng 4.5 Thiết bị dung cho công tác vận chuyển CTR tại thị xã Từ Sơn 90
  Bảng 4.6 Một số chỉ tiêu trong công tác vận chuyển CTR tại TX Từ Sơn 90
  Bảng 4.7 Mức phí Công ty MTðT thị xã Từ Sơn áp dụng năm 2010 96
  Bảng 4.8 Doanh thu, chi phí ngân sách hỗ trợ cho quản lý CTR tại thị xã Từ
  Sơn năm 2010 98
  Bảng 4.9 Kết quả tổng hợp ñánh giá của người dân vềmức thu phí hiện tại 99
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  ix
  Bảng 4.10 Quy ñịnh của bãi chôn lấp tại Việt Nam 105
  Bảng 4.11 So sánh hai phương án xử lý CTR 107
  Bảng 4.12 Kết quả tổng hợp về một số chỉ tiêu của các hộ gia ñình 108
  Bảng 4.13 Nguồn thải công nghiệp từ KCN 111
  Bảng 4.14 Chi phí cho công tác thu gom, vận chuyển CTR trên ñịa bàn thị xã
  Từ Sơn qua 3 năm 2008- 2010 116
  Bảng 4.15 Hiệu quả việc thu gom, vận chuyển CTR trên ñịa bàn thị xã Từ Sơn
  qua 3 năm 2008 – 2010 118
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  x
  DANH MỤC SƠ ðỒ, BIỂU ðỒ
  Sơ ñồ 2.1 Nguồn phát sinh chất thải rắn 6
  Sơ ñồ 2.2 Tác ñộng của rác thải ñến môi trường và sinh vật 12
  Sơ ñồ 2.3 Những hợp phần chức năng của một hệ thốngquản lý CTR 16
  Sơ ñồ 2.4 Hệ thống quản lý CTR ñô thị ở Việt Nam 19
  Sơ ñồ 3.1 Cơ cấu tổ chức của Công ty MTðT Từ Sơn 69
  Sơ ñồ 3.2 Khung phân tích công tác thu gom và quản lý chất thải trên ñịa bàn
  thị xã Từ Sơn 70
  Sơ ñồ 4.1 Quy trình thu gom CTR 83
  Sơ ñồ 4.2 Hệ thống quản lý CTR tại thị xã Từ Sơn 91
  Sơ ñồ 4.3 Cơ cấu giám sát ñối với công ty MTðT Từ Sơn 92
  Sơ ñồ 4.4 Khung thể chế hiện tại trong quản lý CTR tại thị xã Từ Sơn 93
  Sơ ñồ 4.5 Cơ cấu tổ chức quản lý CTR của công ty MTðT Từ Sơn 103
  Sơ ñồ 4.6 Quy trình xử lý CTR tại bãi rác ðồng Ngo 106
  Sơ ñồ 4.7 Hệ thống quản lý CTR trong tương lai 126
  Sơ ñồ 4.8 Cấu trúc phân loại CTRSH tại nguồn 130
  Sơ ñồ 4.11 Quản lý chất thải rắn sinh hoạt 131
  Biểu ñồ 2.1 Tỷ lệ phát sinh CTR tại các loại ñô thị Việt Nam năm 2008 38
  Biểu ñồ 4.1 Thành phần CTR tại thị xã Từ Sơn 78
  Biểu ñồ 4.2 Lý do người dân không muốn tiến hành phân loại rác tại nguồn109
  Biểu ñồ 4.3 ðánh giá về ảnh hưởng của quá trình thugom, vận chuyển 122
  Biểu ñồ 4.4 ðánh giá của công nhân thu gom về tuyếnthu gom 123
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  1
  PHẦN I. MỞ ðẦU
  1.1 Tính cần thiết của vấn ñề nghiên cứu
  Hiện nay môi trường ñang là vấn ñề nóng ñược tất cảcác nước trên
  toàn thế giới quan tâm. Việc ô nhiễm môi trường làmảnh hưởng tới sức khỏe
  của con người ñang diễn ra từng ngày, từng giờ ñe dọa cuộc sống của mỗi con
  người chúng ta. Hiện tượng trái ñất nóng dần lên, thời thiết thay ñổi bất
  thường, hiện tượng sóng thần, tất cả cũng là do ô nhiễm môi trường gây
  lên. ðây cũng là ñiều mà nhiều nhà lãnh ñạo của nhiều quốc gia ñang lo ngại.
  Việt Nam là một nước ñang phát triển, quá trình công nghiệp hóa và
  hiện ñại hóa ñang diễn ra mạnh. ðiều ñó cũng ñồng nghĩa với việc lượng rác
  thải thải ra môi trường ngày càng nhiều. Lượng rác thải ra môi trường thì
  nhiều nhưng lượng rác ñược xử lý ñúng tiêu chuẩn thì không ñược bao nhiêu.
  Hàng ngày có rất nhiều rác thải ra môi trường nhưngkhông ñược xử lý hoặc
  không ñược xử lý triệt ñể. Lượng rác thải ra mỗi ngày một lớn, ô nhiễm môi
  trường tại các ñô thị, khu công nghiệp, làng nghề, các lưu vực sông trên cả
  nước và nhiều vấn ñề môi trường bức xúc khác ñã trởthành những vấn ñề nóng
  và là mối quan tâm của toàn xã hội.
  Cùng sự phát triển mạnh mẽ của ñô thị trong thời kìñổi mới các khu
  công nghiệp tập trung, khu cụm công nghiệp làng nghề của thị xã Từ Sơn
  phát triển nhanh chóng ñã thu hút lao ñộng từ nhiềunơi về sinh sống. Với vị
  trí ñịa lý thuận lợi, giao thông, ñô thị phát triển, dân số phát triển, thương mại
  và các dịch vụ SXKD phát triển – kéo theo là việc gây ô nhiễm môi trường,
  rác thải sinh hoạt hàng ngày thải ra, phế thải xây dựng, chất thải làng nghề,
  chất thải từ các cơ sở SXKD dịch vụ, ăn uống hàng ngày tăng lên.
  Theo ñó, công tác thu gom quản lý và xử lý chất thải cũng ñứng trước
  những vấn ñề khó khăn mới. Tình trạng lượng chất thải hàng năm gia tăng cả
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  2
  về số lượng và chủng loại dẫn tới những vấn ñề nghiêm trọng ảnh hưởng tới
  công tác quản lý, xử lý chất thải và môi trường xung quanh. ðể góp phần giải
  quyết những vấn ñề nêu trên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu ñề tài: “Tổ chức
  thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn trên ñịa bàn thị xã Thị xã Từ Sơn –
  Tỉnh Bắc Ninh”.
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu
  1.2.1 Mục tiêu chung
  Trên cơ sở ñánh giá thực trạng tổ chức thu gom, quản lý và xử lý chất
  thải rắn trên ñịa bàn thị xã Từ Sơn thời gian qua ñề xuất một số giải pháp chủ
  yếu nhằm tăng cường thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn trên ñịa bàn thời
  gian tới.
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể
  - Góp phần hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về tổ chức thu gom
  quản lý và xử lý chất thải rắn.
  - ðánh giá thực trạng tổ chức thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn
  trên ñịa bàn thị xã Từ Sơn giai ñoạn 2008-2010.
  - Phân tích những khó khăn trong tổ chức thu gom, quản lý và xử lý
  chất thải rắn trên ñịa bàn thị xã Từ Sơn thời gian qua.
  - ðề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường thu gom, quản lý
  và xử lý chất thải rắn trên ñịa bàn thị xã Từ Sơn ñến năm 2015.
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
  1.3.1 ðối tượng nghiên cứu
  Nghiên cứu các vấn ñề liên quan ñến tổ chức thu gom, quản lý và xử lý
  chất thải trên ñịa bàn thị xã Từ Sơn - tỉnh Bắc Ninh.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  3
  Chủ thể nghiên cứu trực tiếp là các ñối tượng chịu ảnh hưởng của việc
  thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn như các ñơnvị, xí nghiệp, bệnh viện,
  hộ gia ñình và các ñối tượng chịu trách nhiệm quản lý, thu gom và xử lý chất
  thải của thị xã như Công ty môi trường, Phòng quản lý ñô thị, Phòng TN &
  MT Thị xã Từ Sơn – Tỉnh Bắc Ninh.
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu
  - Phạm vi về nội dung: ðề tài tập trung nghiên cứu tổ chức thu gom,
  quản lý và xử lý chất thải rắn trên ñịa bàn thị xã Từ Sơn - tỉnh Bắc Ninh trên
  góc ñộ quản lý (các cơ chế, chính sách) và trên gócñộ kỹ thuật (từ thu gom,
  vận chuyển ñến xử lý).
  - Phạm vi về không gian: ðược tiến hành trên ñịa bàn thị xã Từ Sơn -
  tỉnh Bắc Ninh.
  - Phạm vi về thời gian: ðề tài ñược tiến hành từ tháng 07/2010 ñến
  tháng 08/2011.
  - Số liệu thu thập phục vụ nghiên cứu: Từ năm 2008 – 2010.
  1.4 Câu hỏi nghiên cứu
  Nghiên cứu này ñược tiến hành nhằm trả lời các câu hỏi sau ñây liên
  quan ñến tổ chức thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn ở Thị xã Từ Sơn tỉnh
  Bắc Ninh:
  1. Thực trạng tổ chức thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn thời gian
  qua ở thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh như thế nào?
  2. Những khó khăn tồn tại trong việc tổ chức thu gom, quản lý và xử lý
  chất thải rắn ở ñịa phương?
  3. ðể thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn ở ñịa phương một cách có
  hiệu quả cần ñề xuất những giải pháp nào?
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  4
  PHẦN II. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
  2.1 Cơ sở lý luận của ñề tài
  2.1.1 Lý luận chung về chất thải, chất thải rắn
  2.1.1.1 Lý luận chung về chất thải
  Theo Luật bảo vệ môi trường thì “Chất thải là chất ñược loại ra trong
  sinh hoạt, trong quá trình sản xuất hoặc trong các hoạt ñộng khác. Chất thải
  có thể ở dạng rắn, lỏng, khí hoặc các dạng khác”.
  Phân loại chất thải
  Việc phân loại chất thải hiện nay chưa có những quyñịnh thống nhất,
  xong trên cơ sở thực tiễn và nghiên cứu có thể chiara các cách phân loại sau
  ñây:
  * Phân loại chất thải theo nguồn gốc phát sinh, gồmcó:
  - Chất thải từ các hộ gia ñình hay còn gọi là rác thải hay chất thải sinh
  hoạt ñược phát sinh từ các hộ gia ñình.
  - Chất thải từ các hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh, thương mại: Là
  những chất thải có nguồn gốc phát sinh từ các ngànhkinh tế như công nghiệp,
  nông nghiệp và dịch vụ.
  * Phân loại chất thải theo thuộc tính vật lý, gồm có:
  - Chất thải rắn
  - Chất thải lỏng, và
  - Chất thải khí
  * Theo ñặc tính của vật chất của chất thải, gồm có:
  - Chất thải dạng kim loại, chất dẻo, thuỷ tinh, giấy bìa
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  5
  - Chất thải dạng chất dẻo
  - Chất thải dạng thuỷ tinh
  - Chất thải dạng giấy bìa
  * Phân loại chất thải theo mức ñộ nguy hại ñối với con người và sinh vật:
  - Chất thải ñộc hại
  - Chất thải ñặc biệt
  * Theo thành phần, rác thải ñược phân thành:
  - Chất thải vô cơ
  - Chất thải hữu cơ
  Mỗi cách phân loại ñều có một mục ñích nhất ñịnh nhằm phục vụ cho
  việc nghiên cứu, sử dụng, tái chế hay kiểm soát và quản lý chất thải có hiệu
  quả ñảm bảo vệ sinh, an toàn cho con người và môi trường.
  2.1.1.2 Lý luận chung về chất thải rắn
  Theo Nghị ñịnh số 59/2007/Nð – CP thì chất thải rắnlà chất thải ở thể
  rắn, ñược thải ra từ quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc các
  hoạt ñộng khác. Chất thải rắn bao gồm chất thải rắnthông thường và chất thải
  rắn nguy hại.
  Theo Từ ñiển môi trường và phát triển bền vững, chất thải rắn là toàn
  bộ vật liệu rắn hoặc có một phần là chất rắn mà người sở hữu không còn coi
  là có giá trị ñể giữ lại.
  Như vậy chất thải rắn bao gồm các chất thải ở dạng rắn, phát sinh do
  các hoạt ñộng của con người và sinh vật, ñược thải bỏ khi chúng không còn
  hữu ích hay khi con người không muốn sử dụng nữa.
  Nguồn gốc phát sinh chất thải rắn
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  6
  Nguồn phát sinh CTR ñược biểu hiện qua sơ ñồ 2.1. Qua sơ ñồ 2.1 ta
  có thể thấy CTR ñược thải ra từ mọi hoạt ñộng của ñời sống xã hội. Trong số
  các hộ dân, các khu dân cư, bệnh viện, cơ sở y tế và các cơ sở sản xuất. Tuy
  nhiên có thể thấy rằng các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp là những nơi
  có lượng thải lớn hơn cả.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Trịnh Ngọc ðào và Nguyễn Văn Phước (2007) “Quy hoạch hệ thống thu
  gom vận chuyển chất thải rắn công nghiệp và chất thải công nghiệp nguy hại
  cho các khu công nghiệp – khu chế xuất tại thành phố Hồ Chí Minh”, Tạp chí
  phát triển Khoa học và công nghệ, tập 10, số 07 năm2007.
  2. Cù Huy ðấu (2005). Thực tiễn quản lý CTRYT ở Việt Nam. Tuyển tập các
  báo cáo khoa học hội nghị toàn quốc 2005, Bộ Tài nguyên và môi trường.
  3. Lê Hoàng Lan (2003). “Hiện trạng quản lý và xử lý CTR nhiễm dầu tại
  Việt Nam”, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, số 5, năm 2003
  4. Nguyễn Thị Kim Thái (2002) “Hiện trạng CTR nguy hại từ công nghiệp và
  sinh hoạt của Hà Nội, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài nguyên và
  Môi trường, Số 6 năm 2002.
  5. Nguyễn Thị Anh Thu, Chu Thị Thu Hà (2005). “Nângcao hiệu quả quản lý
  CTR ñô thị thông qua ñẩy mạnh phân loại tại nguồn” Tuyển tập các báo cáo
  khoa học hội nghị môi trường toàn quốc 2005, Bộ Tàinguyên và Môi trường
  6. GS.TS. Lâm Minh Triết và cộng sự (2007). “Quản lý CTR tại TP. Hồ
  Chí Minh - Những thuận lợi và khó khăn”, Kinh tế phát thải trong phát
  triển bền vững, NXB Chính trị Quốc gia, năm 2007

  Xem Thêm: Tổ chức thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn trên địa bàn thị xã từ sơn, tỉnh bắc ninh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn trên địa bàn thị xã từ sơn, tỉnh bắc ninh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status