Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực xây lắp trên địa bàn thành phố bắc giang, tỉnh bắc

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực xây lắp trên địa bàn thành phố bắc giang, tỉnh bắc

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRONG LĨNH VỰC XÂY LẮP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC GIANG, TỈNH BẮC GIANG

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Lục lục iii
  Danh mục các chữ viết tắt v
  Danh mục bảng vi
  Danh mục biểu ñồ vii
  1 MỞ ðẦU 1
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu ñề tài 3
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu4
  2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ðỀ TÀI5
  2.1 Cơ sở lý luận về doanh nghiệp nhỏ và vừa5
  2.2 ðặc trưng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tronglĩnh vực xây
  lắp 21
  2.3 Nội dung phát triển DNNVV trong lĩnh vực xây lắp24
  2.4 Phát triển DNNVV ở một số nước và Việt Nam35
  3 ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP
  NGHIÊN CỨU 47
  3.1 Vài nét khái quát về thành phố Bắc Giang47
  3.2 Phương pháp nghiên cứu 56
  4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN58
  4.1 Thực trạng phát triển DNNVV trong lĩnh vực xây lắp trên ñịa
  bàn thành phố Bắc Giang 58
  4.1.1 Tình hình phát triển các DNNVV trong lĩnh vựcxây lắp trên ñịa
  bàn thành phố Bắc Giang 58
  4.1.2 Tiến hành ñiều tra các DNNVV trong lĩnh vực xây lắp73
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  iv
  4.1.3 Kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ñiều tra83
  4.1.4 ðánh giá chung tình hình các DNNVV trong lĩnhvực xây lắp
  trên ñịa bàn thành phố Bắc Giang88
  4.2 Những nhân tố ảnh hưởng trong quá trình phát triển DNNVV
  lĩnh vực xây lắp trên ñịa bàn thành phố Bắc Giang92
  4.3 ðịnh hướng và giải pháp phát triển doanh nghiệpnhỏ và vừa
  trong lĩnh vực xây lắp trên ñịa bàn thành phố Bắc Giang96
  4.3.1 Các quan ñiểm chính trong việc xây dựng các chính sách hỗ trợ
  phát triển DNNVV 96
  4.3.2 Mục tiêu phát triển DNNVV trong xây lắp98
  4.3.3 ðịnh hướng phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừatrong lĩnh vực
  xây lắp 99
  4.3.4 Giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực xây
  lắp trên ñịa bàn thành phố Bắc Giang102
  5 KẾT LUẬN 109
  5.1 Kết luận 109
  5.2 ðề xuất 111
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 114
  PHỤ LỤC : 116
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  v
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  BHXH Bảo hiểm xã hội
  CNTT Công nghệ thông tin
  CTCP Công ty cổ phần
  DN Doanh nghiệp
  DNVVN Doanh nghiệp vừa và nhỏ
  DNTN Doanh nghiệp tư nhân
  DNNQD Doanh nghiệp ngoài quốc doanh
  GTSX Giá trị sản xuất
  HTX Hợp tác xã
  KTXH Kinh tế xã hội
  KH&ðT Kế hoạch và ðầu tư
  KD Kinh doanh
  NQ Nghị quyết
  SXVLXD Sản xuất vật liệu xây dựng
  SXKD Sản xuất kinh doanh
  TNHH Trách nhiệm hữu hạn
  TM&DV Thương mại và dịch vụ
  TTCN Tiểu thủ công nghiệp
  TP Thành phố
  TVTK Tư vấn thiết kế
  TCXL Thi công xây lắp
  UBND Ủy ban nhân dân
  VLXD Vật liệu xây dựng
  XDCB Xây dựng cơ bản
  XHCN Xã hội chủ nghĩa
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  vi
  DANH MỤC BẢNG
  STT Tên bảng Trang
  1.1 Tiêu chí xác ñịnh doanh nghiệp nhỏ và vừa của một số nước9
  3.1 Tình hình dân số và lao ñộng Thành phố Bắc Giang từ năm
  2008-2010 52
  3.2 Cơ cấu kinh tế Thành phố Bắc Giang giai ñoạn 2008-201054
  3.3 Cơ cấu giá trị sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp của thành
  phố Bắc Giang 55
  4.1 Số lượng DNNVV trong lĩnh vực xây lắp ở Thành phố Bắc
  Giang giai ñoạn 2008-201060
  4.2 Số lao ñộng trong DNNVV lĩnh vực xây lắp ở Thành phố Bắc
  Giang giai ñoạn 2008-201065
  4.3 Quy mô lao ñộng theo lĩnh vực hoạt ñộng xây lắpnăm 201067
  4.4 Vốn ñăng ký của DNNVV xây lắp tại thành phố BắcGiang
  giai ñoạn 2008-2010 70
  4.5 Quy mô vốn kinh doanh trong DNNVV xây lắp ở TPBắc
  Giang năm 2010 73
  4.6 Quy mô lao ñộng các DNNVV xây lắp ñược ñiều tra74
  4.7 Nguồn vốn kinh doanh của DNNVV xây lắp ñiều tra76
  4.8 ðặc ñiểm các chủ DNNVV lĩnh vực xây lắp ñược ñiều tra79
  4.9 Trình ñộ người lao ñộng trong DNNVV xây lắp ñược ñiều tra81
  4.10 Trình ñộ công nghệ trong DNNVV xây lắp82
  4.11 Kết quả sản xuất kinh doanh của các DNNVV thicông xây
  lắp ñiều tra 86
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  vii
  DANH MỤC BIỂU ðỒ
  TT Tên biểu ñồ Trang
  4.1 Số lượng DNNVV trong lĩnh vực xây lắp năm 201063
  4.2 Số lượng lao ñộng trong DNNVV lĩnh vực xây lắp năm 201066
  4.3 Vốn ñăng ký của DNNVV trong lĩnh vực xây lắp 201071
  4.4 Trình ñộ chủ DNNVV xây lắp ñiều tra80
  4.5 Trình ñộ người lao ñộng DNNVV xây lắp ñiều tra81
  4.6 Trình ñộ công nghệ DNNVV xây lắp ñiều tra83
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  1
  1. MỞ ðẦU
  1.1. Tính cấp thiết của ñề tài
  Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) có vai trò rất quan trọng trong quá
  trình phát triển kinh tế của các quốc gia, ñặc biệtlà các nước ñang phát triển.
  DNNVV ñược coi như chiếc ñệm giảm sốc, tạo ñà tăng tốc phát triển nền
  kinh tế và là chìa khoá cho sự ổn ñịnh về kinh tế, tài chính trong tương lai.
  Việc phát triển DNNVV ñã trở thành chiến lược quan trọng ñể ñạt ñược mục
  tiêu phát triển kinh tế xã hội của nhiều quốc gia trên thế giới.
  Việt Nam là một nước ñang phát triển, có mật ñộ dân số cao, lực lượng
  lao ñộng tăng nhanh, quy mô tích luỹ vốn nhỏ. Vì vậy việc phát triển
  DNNVV ở nước ta là một lựa chọn ñúng ñắn trên con ñường công nghiệp
  hoá, hiện ñại hoá ñất nước.
  Sau 25 năm ñổi mới, nền kinh tế nước ta ñược ñánh giá là một nền kinh
  tế chuyển ñổi năng ñộng và tăng trưởng tương ñối bền vững trong khu vực.
  Các DNNVV nắm giữ vai trò vô cùng quan trọng trong việc giải phóng sức
  sản xuất, huy ñộng phát huy nội lực, quyết ñịnh vàoviệc tăng trưởng kinh tế,
  tăng kim ngạch xuất khẩu, tăng thu ngân sách và tham gia giải quyết có hiệu
  quả các vấn ñề xã hội, phát triển nhiều ngành mới, tạo việc làm, xoá ñói giảm
  nghèo. Sự phát triển của loại hình doanh nghiệp nàyñã và ñang trở thành một
  bộ phận hợp thành sức sống kinh tế sôi ñộng, tạo rañộng lực tăng trưởng cho
  ñất nước.
  Trong những năm qua, Việt Nam ñã tham gia vào hội nhập kinh tế
  quốc tế và khu vực, quan hệ với nhiều nước trên thếgiới và vùng lãnh thổ;
  quan hệ tốt với các tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế như Ngân hàng thế giới
  (WB), quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) ; là
  thành viên của Hiệp hội các nước ðông Nam Á (ASEAN)và cam kết thực
  hiện ñầy ñủ các nghĩa vụ của khu vực mậu dịch tự do(AFTA), khu vực ñầu tư
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  2
  của ASEAN (AICO) và chương trình hợp tác công nghiệp ASEAN; Việt Nam
  còn tham gia sáng lập diễn ñàn Á-Châu (ASEM), diễn ñàn hợp tác Châu Á-Thái Bình Dương (APEC); ký các hiệp ñịnh về hợp tácvới Liên minh Châu
  Âu (EU), với Nhật Bản, hiệp ñịnh thương mại song phương với Hoa Kỳ theo
  chuẩn mực của tổ chức thương mại thế giới; là thànhviên thứ 150 của tổ chức
  thương mại thế giới WTO. Quá trình hội nhập này ñã ñem lại nhiều cơ hội
  cho các DNNVV ở Việt Nam như: ưu ñãi về thương mại,mở rộng thị trường,
  khả năng khai thác thông tin, tiếp thị . Tuy nhiên các DNNVV còn thiếu
  nhiều yếu tố cơ bản như: vốn, công nghệ, kỹ năng quản lý, nguồn nhân
  lực ñể trở thành những doanh nghiệp mạnh ngang tầm với các DNNVV
  trong khu vực và thế giới.
  ðối với tỉnh Bắc Giang, phát triển doanh nghiệp làyếu tố tác ñộng tích
  cực nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăngtỷ trọng các ngành
  công nghiệp, xây dựng, dịch vụ và giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, nâng
  cao năng suất hiệu quả kinh tế. Các khu, cụm công nghiệp ñược thành lập và
  ñã nhanh chóng ñi vào hoạt ñộng nhằm thu hút các nhà ñầu tư trong nước và
  nước ngoài. Nhiều doanh nghiệp tuy mới thành lập ñãmạnh dạn ñầu tư mở
  rộng sản xuất, cải tiến, ñầu tư dây chuyền hiện ñạinhằm tăng năng suất, hạ
  giá thành sản phẩm, tạo ra sản phẩm hàng hoá có thương hiệu trên thị trường
  trong nước và quốc tế. Nhờ có chính sách thu hút ñầu tư, hạ tầng kỹ thuật ñã
  ñược nâng cấp, cải tạo, ñầu tư mới mà số lượng doanh nghiệp ở tỉnh Bắc
  Giang tăng lên nhanh chóng, trong ñó thành phố Bắc Giang có số lượng
  DNNVV tăng lên nhiều nhất so với các ñịa phương trong tỉnh.
  Tuy nhiên, thành phố Bắc Giang ñang phấn ñấu trở thành ñô thị loại II
  vào năm 2015, nhu cầu ñầu tư xây dựng cơ bản là rấtlớn. Do ñó cần phát
  triển các DNNVV trong lĩnh vực xây lắp ñể ñáp ứng ñược yêu cầu về hạ tầng
  kỹ thuật của thành phố trong thời gian tới.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  3
  Hơn thế nữa, UBND tỉnh Bắc Giang ñã Ban hành Quyếtñịnh số
  221/Qð-UBND ngày 9/12/2010 về việc phê duyệt ðề án xây dựng nông thôn
  mới tỉnh Bắc Giang giai ñoạn 2010-2020. Theo ñó toàn tỉnh quy hoạch 110 xã
  xây dựng nông thôn mới, tổng kinh phí ñầu tư cho xây dựng nông thôn mới
  mỗi xã khoảng 126 tỷ ñồng. ðây là ñiều kiện thuận lợi cho việc phát triển các
  DNNVV tham gia ñầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xãhội nông thôn, bao gồm
  nhiều công trình như: Hoàn thiện ñường giao thông ñến trụ sở UBND xã, hệ
  thống ñường giao thông nông thôn trên ñịa bàn xã; cải tạo xây mới hệ thống
  thuỷ lợi; hoàn thiện hệ thống công trình ñảm bảo cung cấp ñiện phục vụ sinh
  hoạt và sản xuất; xây dựng các công trình trường lớp học phục vụ chuẩn hoá
  về giáo dục; xây dựng chợ nông thôn và các công trình cơ sở văn hoá phục vụ
  ñời sống và tinh thần của nhân dân.
  Xuất phát từ những yêu cầu trên, chúng tôi ñã chọnñề tài: “ Phát triển
  doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực xây lắp trênñịa bàn thành phố
  Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang” làm chủ ñề nghiên cứu của luận văn thạc sỹ
  kinh tế.
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu ñề tài
  1.2.1. Mục tiêu chung
  Tập trung ñánh giá thực trạng phát triển các DNNVV trong lĩnh vực
  xây lắp, tìm ra nguyên nhân ảnh hưởng, ñề xuất các giải pháp về phát triển
  các DNNVV trong lĩnh vực xây lắp trên ñịa bàn thànhphố Bắc Giang.
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể
  - Góp phần hệ thống hoá những vấn ñề lý luận và thực tiễn về phát triển
  DNNVV trong lĩnh vực xây lắp.
  - ðánh giá thực trạng phát triển các DNNVV trong lĩnh vực xây lắp
  trên ñịa bàn thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
  - ðề xuất phương hướng và ñưa ra những giải pháp nhằm phát triển
  DNNVV trong lĩnh vực xây lắp của thành phố nhằm ñápứng yêu cầu phát
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  4
  triển kinh tế xã hội trên ñịa bàn thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
  1.3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
  1.3.1. ðối tượng nghiên cứu
  ðối tượng nghiên cứu của luận văn là các giải phápphát triển DNNVV
  trong lĩnh vực xây lắp trên ñịa bàn thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, với
  chủ thể khảo sát chính là các DNNVV ngoài quốc doanh trong lĩnh vực xây
  lắp.
  1.3.2. Phạm vi nghiên cứu
  - Về nội dung: Trong luận văn này tập trung vào các giải pháp phát
  triển DNNVV trong lĩnh vực xây lắp trên ñịa bàn thành phố Bắc Giang.
  - Về không gian: Tập trung nghiên cứu một số DNNVVtrong lĩnh vực
  xây lắp ngoài quốc doanh trên ñịa bàn thành phố BắcGiang.
  - Về thời gian: Các vấn ñề trên ñược nghiên cứu cótính hệ thống trong
  thời gian từ năm 2008-2010, ñề xuất phướng hướng vànhững giải pháp chủ
  yếu ñể phát triển các DNNVV trong lĩnh vực xây lắp trên ñịa bàn thành phố
  Bắc Giang ñến năm 2015.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  5
  2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ðỀ TÀI
  2.1. Cơ sở lý luận về doanh nghiệp nhỏ và vừa
  2.1.1. Khái niệm và tiêu chí phân loại DNNVV
  * Khái niệm chung về doanh nghiệp:
  Với những mục ñích nghiên cứu khác nhau, các nhà khoa học, các nhà
  quản lý ñã có những khái niệm khác nhau về doanh nghiệp.
  Theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam năm 2005 thì: Doanh nghiệp là tổ
  chức kinh doanh có tên riêng, có tài sản, có trụ sởgiao dịch ổn ñịnh, ñược
  ñăng ký kinh doanh theo quy ñịnh của pháp luật nhằmmục ñích thực hiện các
  hoạt ñộng kinh doanh”[8]. Thực chất, doanh nghiệp là ñơn vị kinh tế cơ sở, là
  tế bào của nền kinh tế, là nơi tập kết các yếu tố sản xuất một cách hợp lý ñể
  tạo ra sản phẩm, dịch vụ một cách hiệu quả, tạo ra của cải vật chất cho xã hội.
  Theo quan ñiểm lý thuyết hệ thống: Doanh nghiệp là một bộ phận hợp
  thành trong hệ thống kinh tế, mỗi ñơn vị trong hệ thống ñó phải chịu sự tác
  ñộng tương hỗ lẫn nhau, phải tuân thủ những ñiều kiện hoạt ñộng mà Nhà
  nước ñặt ra cho hệ thống kinh tế ñó, nhằm phục vụ cho mục ñích tiêu dùng
  của xã hội [15]. Quan ñiểm này chỉ mới mô tả rất tổng quát, chưa nêu lên
  ñược chức năng, nhiệm vụ và vị trí cũng như tính pháp lý của DN.
  Theo quan ñiểm của nhà tổ chức: Doanh nghiệp là một tổng thể các
  phương tiện, máy móc thiết bị và nhân lực ñược tổ chức lại nhằm thực hiện
  một mục ñích. Mục ñích ñược ñề cập ở ñây là làm lợivốn ñầu tư và bảo ñảm
  sự phát triển trong tương lai [15]. Quan ñiểm này chỉ mới ñề cập các yếu tố
  ñầu vào và mục ñích cần ñạt ñược, chưa nêu lên ñượccác chức năng, các mối
  quan hệ trong quá trình hoạt ñộng kinh doanh. Vì ñểñạt ñược mục ñích làm
  lợi vốn ñầu tư, DN cần phải có sự kết hợp giữa các yếu tố ñầu vào theo từng
  chức năng ñể ñạt ñược hiệu quả như mong muốn.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  6
  Từ những khái niệm trên có thể rút ra quan ñiểm chung nhất của doanh
  nghiệp là:
  - Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế, là một ñơn vị hạch toán ñộc lập,
  ñăng ký kinh doanh theo quy ñịnh của pháp luật;
  - Thoả mãn nhu cầu của thị trường, người tiêu dùngvà xã hội;
  - ðem lại lợi nhuận cao hay tối ña hóa lợi nhuận.
  Trong các khái niệm nêu trên chỉ có khái niệm trong Luật doanh nghiệp
  ñược khái quát ñầy ñủ nhất về mục tiêu, phương tiệnvà tính pháp lý của
  doanh nghiệp. ðặc biệt, nói rõ doanh nghiệp phải hoạt ñộng theo quy ñịnh của
  pháp luật mà pháp luật ở ñây là Luật Doanh nghiệp Nhà nước, Luật Doanh
  nghiệp, Luật hợp tác xã.
  * Khái niệm về DNNVV
  Theo GS.TS Nguyễn ðình Hương trong cuốn sách “ Giải pháp phát
  triển DNNVV ở Việt Nam ñã ñưa ra một khái niệm DNNVV tương ñối toàn
  diện”: “DNNVV là những cơ sở sản xuất kinh doanh cótư cách pháp nhân,
  kinh doanh vì mục ñích lợi nhuận, có quy mô doanh nghiệp trong những giới
  hạn nhất ñịnh tính theo các tiêu thức vốn, lao ñộng, doanh thu, giá trị gia tăng
  thu ñược trong từng thời kỳ theo quy ñịnh của từng quốc gia”[6].
  Việc ñưa ra một khái niệm chuẩn xác về DNNVV có ý nghĩa rất quan
  trọng, bởi ñó là cơ sở ñể xác ñịnh cơ chế quản lý với những chính sách ưu tiên
  thích hợp và xây dựng cơ cấu tổ chức, quản lý hiệu quả ñối với hệ thống các
  DN này. Trong các nghiên cứu có nhiều quan ñiểm khác nhau về DNNVV,
  mỗi quan ñiểm có thể tiếp cận khái niệm dưới những góc ñộ khác nhau, phù
  hợp với mục ñích nghiên cứu của mình. Các quan ñiểmñó không hoàn toàn
  giống nhau ở mỗi một quốc gia, mỗi ngành và thay ñổi trong quá trình phát
  triển của lịch sử.
  Ở nước ta, thuật ngữ DNNVV ñược sử dụng rộng rãi trong khoa học
  kinh tế và quản lý từ khi thực hiện cải cách kinh tế, chuyển từ nền kinh tế tập
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  7
  trung sang kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhànước.
  Qua nghiên cứu kinh nghiệm thực tế các nước, căn cứ hoàn cảnh cụ thể
  Việt Nam và có tính ñến xu hướng phát triển trong thời gian tới, tại ðiều 3,
  Chương I, Nghị ñịnh 90/2001/Nð-CP ngày 23/11/2001 của Chính phủ ñã ñưa
  ra ñịnh nghĩa về DNNVV ở Việt Nam, trong ñó có ñưa ra tiêu chí ñể xác ñịnh
  DNNVV như sau:
  “ DNNVV là cơ sở sản xuất, kinh doanh ñộc lập, ñăng ký kinh doanh
  theo pháp luật hiện hành, có vốn ñăng ký không quá 10 tỷ ñồng hoặc số lao
  ñộng trung bình hàng năm không qua 300 người”[3].
  Căn cứ vào tình hình kinh tế xã hội cụ thể của ngành, ñịa phương,
  trong quá trình thực hiện các biện pháp Chương trình trợ giúp có thể linh
  hoạt áp dụng ñồng thời cả hai chỉ tiêu vốn và lao ñộng hoặc một trong hai
  chỉ tiêu nói trên.
  ðịnh nghĩa trên ñã ñưa ra ñược chỉ tiêu ñịnh lượngcũng như cơ sở
  pháp lý của các DNNVV, nhưng chưa ñề cập ñến sự khác biệt có tính chất
  ngành nghề giữa các DN.
  Mới ñây nhất. Chính phủ ñã ban hành Nghị ñịnh số 56/2009/Nð-CP
  ngày 20/8/2009 và thay thế Nghị ñịnh số 90/2001/Nð-CP ngày 23/11/2001
  của Chính phủ về trợ giúp phát triển DNNVV, ñưa ra khái niệm như sau:
  “ Doanh nghiệp DNNVV là cơ sở kinh doanh ñã ñăng ký kinh doanh
  theo quy ñịnh của pháp luật, ñược chia thành 3 cấp:siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo
  quy mô tổng nguồn vốn (tổng nguồn vốn tương ñương tổng tài sản ñược xác
  ñịnh trong bảng cân ñối kế toán của doanh nghiệp) hoặc số lao ñộng bình
  quân năm (tổng nguồn vốn là tiêu chí ưu tiên)”[4].
  * Tiêu chí phân loại DNNVV
  Trong lịch sử phát triển, DNNVV ra ñời sớm hơn DN lớn. Tiền thân
  của các DNNVV là các hộ gia ñình sản xuất riêng biệt, tự cung tự cấp. Khi
  sản xuất hàng hoá phát triển, quá trình sản xuất của các hộ gia ñình có sự thay
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  8
  ñổi cả về tính chất và phạm vi hoạt ñộng. ðến thời kỳ tư bản chủ nghĩa, cạnh
  tranh gay gắt, sản xuất phát triển, tích tụ và tập trung tư bản tăng lên, các DN
  lớn ra ñời và phát triển cùng với sự tồn tại và phát triển của các DNNVV.
  Không có tiêu chí thống nhất ñể phân loại DNNVV cho tất cả các nước
  vì ñiều kiện kinh tế xã hội của mỗi quốc gia không giống nhau. Tiêu chí xác
  ñịnh DNNVV phụ thuộc vào ñịnh hướng chính sách, khảnăng hỗ trợ của
  Chính phủ ở từng thời kỳ, cũng như tuỳ thuộc vào chiến lược phát triển của
  Chính phủ tập trung hỗ trợ ngành nào hoặc DN có quymô nào trong một giai
  ñoạn cụ thể.
  Thông thường có hai tiêu chí phổ biến ñể phân loạiDNNVV, tiêu chí
  ñịnh tính và tiêu chí ñịnh lượng.
  > Nhóm tiêu chí ñịnh tính: Nhóm tiêu chí này dựa trên những ñặc trưng
  cơ bản của các DNNVV như: trình ñộ chuyên môn hoá thấp, số ñầu mối quản
  lý ít, mức ñộ phức tạp của quản lý thấp, Nhóm chỉ tiêu này có ưu thế là
  phản ánh ñúng bản chất của vấn ñề nhưng thường khó xác ñịnh trên thực tế.
  Do ñó nó thường chỉ làm cơ sở ñể tham khảo, kiểm chứng mà ít ñược dùng ñể
  phân loại trong thực tế.
  > Nhóm chỉ tiêu ñịnh lượng: Có thể sử dụng các tiêu chí như: số lao
  ñộng, giá trị tài sản hoặc vốn, doanh thu, lợi nhuận của DN. Tài sản (vốn) có
  thể là tổng giá trị tài sản hay tài sản cố ñịnh; sốlao ñộng có thể là lao ñộng
  trung bình, lao ñộng thường xuyên, lao ñộng thực tếcủa DN; doanh thu có thể
  là tổng doanh thu trên năm, tổng giá trị gia tăng trên năm.
  Về cơ bản, việc phân loại DNNVV chủ yếu dựa vào các tiêu chí số
  lượng lao ñộng, tổng giá trị tài sản (vốn) hoặc doanh thu.
  - Tiêu chí phân loại DNNVV của một số nước như sau:

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Bộ Kế hoạch và ñầu tư: Kế hoạch phát triển doanhnghiệp nhỏ và
  vừa 2006-2010 và kế hoạch triển khai.
  2. Bộ tài chính (2002), Thông tư số 42/2002/TT-BTC ngày 7/5/2002
  hướng dẫn một số ñiểm qui chế thành lập, tổ chức vàhoạt ñộng của Quỹ bảo
  lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành kèm theo Quyết ñịnh
  số 193/2001/Qð-TTg ngày 20/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội.
  3. Chính phủ (2001), Nghị ñịnh số 90/2001/Nð-CP ngày 23/11/2001 về
  trợ giúp phát triển DNNVV.
  4. Chính phủ (2009), Nghị ñịnh số 56/2009/Nð-CP ngày 20/8/2009 về
  trợ giúp phát triển DNNVV
  5. TS Lê ðăng Doanh, Hoàn thiện chính sách vĩ mô phát triển doanh
  nghiệp nhỏ và vừa, Dự án USNIE/95/004
  6. GS.TS Nguyễn ðình Hương (2005), Giải pháp phát triển DNNVV ở
  Việt Nam.
  7. Nghị quyết ðại hội ðảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII nhiệm kỳ
  2010-2015
  8. Quốc hội (2003), Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003.
  9. Quốc hội (2005), Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày
  29/11/2005.
  10. Quốc hội (2005), Luật ñấu thầu số 61/2006/QH11 ngày 29/11/2005.
  11. Quốc hội (2005), Luật ñầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005
  12.Quyết ñịnh số 05/20009/Qð-TTg ngày 13/01/2009 của Thủ tướng
  Chính phủ về việc Phê duyệt quy hoạch tổng thể pháttriển kinh tế - xã hội tỉnh
  Bắc Giang ñến năm 2020, Hà Nội.
  13. Quyết ñịnh số 34/2002/Qð-UB của UBND tỉnh Bắc Giang“quy
  ñịnh ưu ñãi khuyến khích ñầu tư trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang giai ñoạn 2002-
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  115
  2010”, Bắc Giang.
  14. Sở KH&ðT tỉnh Bắc Giang (2008, 2009, 2010),Số liệu thống kê
  DN ñăng ký kinh doanh trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2008-2010,Bắc
  Giang.
  15. Sở KH&ðT tỉnh Bắc Giang (2010), Báo cáo thực trạng doanh
  nghiệp tỉnh Bắc Giang trong 3 năm (2008-2010).
  16. Trương ðình Chiến (2002), Quản trị Marketing trong doanh nghiệp
  17. UBND Thành phố Bắc Giang (2008, 2009, 2010), Báo cáo tình
  hình phát triển KTXH thành phố Bắc Giang.
  18. UBND thành phố Bắc Giang (2010), Báo cáo của Ban chấp hành
  ðảng bộ thành phố khoá XIX trình tại ðại hội ñại biểu ðảng bộ thành phố
  Bắc Giang lần thứ XX, nhiệm kỳ 2010-2015.

  Xem Thêm: Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực xây lắp trên địa bàn thành phố bắc giang, tỉnh bắc
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực xây lắp trên địa bàn thành phố bắc giang, tỉnh bắc sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status