Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phát triển thị trường quất cảnh của huyện văn giang, tỉnh hưng yên

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển thị trường quất cảnh của huyện văn giang, tỉnh hưng yên

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG QUẤT CẢNH CỦA HUYỆN VĂN GIANG, TỈNH HƯNG YÊN

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Các chữ viết tắt v
  Danh mục bảng vi
  Danh mục sơ ñồ viii
  Danh mục biểu ñồ ix
  1 ðẶT VẤN ðỀ 1
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài2
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu3
  2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN NGHIÊN CỨU4
  2.1 Cơ sở lý luận về phát triển thị trường quất cảnh4
  2.2 Cơ sở thực tiễn về phát triển thị trường quất cảnh21
  3 ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU25
  3.1 ðặc ñiểm ñịa bàn huyện Văn Giang-Tỉnh Hưng Yên25
  3.2 Phương pháp nghiên cứu 38
  3.3 Hệ thống các chỉ tiêu trong nghiên cứu44
  4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN46
  4.1. Thực trạng tình hình sản xuất và tiêu thụ quất cảnh huyện Văn
  Giang 46
  4.1.1. Thực trạng tình hình sản xuất quất cảnh46
  4.1.2. Thực trạng tình hình tiêu thụ56
  4.2. Thực trạng phát triển thị trường quất cảnh của huyện Văn Giang67
  4.2.1. Khái quát tình hình phát triển thị trường quất cảnh của huyện
  Văn Giang 67
  4.2.2. Tình hình nhu cầu sử dụng quất cảnh của huyện Văn Giang69
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  iv
  4.2.3. Các hoạt ñộng phát triển thị trường quất cảnh của huyện Văn
  Giang 71
  4.3. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng ñến việc tiêu thụ quất cảnh huyện
  Văn Giang 80
  4.3.1. Thị trường tiêu thụ 80
  4.3.2. Giá sản phẩm bán ra 81
  4.3.3. Các ñối thủ cạnh tranh 82
  4.3.4. Hình thức phân phối và hệ thống kênh phân phối82
  4.3.5. Hành vi của người tiêu dùng83
  4.3.6. Hoạt ñộng quảng cáo, tiếp thị84
  4.4. Phân tích ñiểm mạnh, yếu, cơ hội, thách thức của phát triển thị
  trường quất cảnh Văn Giang84
  4.4.1. Xây dựng ma trận SWOT 84
  4.4.2. Các phương án chiến lược 87
  4.5. ðánh giá tình hình phát triển thị trường quấtcảnh của huyện Văn
  Giang 90
  4.5.1. ðánh giá chung về tình hình tiêu thụ quất cảnh của huyện Văn
  Giang 90
  4.5.2. Ý kiến ñánh giá của người sản xuất và chủ thu gom về tình hình
  phát triển thị trường quất cảnh của huyện Văn Giang91
  4.6. Các giải pháp chủ yếu phát triển thị trường quất cảnh94
  4.6.1. Cơ sở khoa học và ñịnh hướng của các giải pháp94
  4.6.2. Các giải pháp chủ yếu ñể phát triển thị trường tiêu thụ quất cảnh
  trên ñịa bàn huyện 95
  5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 105
  5.1. Kết luận 105
  5.2. Kiến nghị 106
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 109
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  v
  CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  BQ : Bình quân
  BVTV : Bảo vệ thực vật
  CNH-HðH : Công nghiệp hoá-hiện ñại hoá
  ðVT : ðơn vị tính
  GPMB : Giải phóng mặt bằng
  GTSX : Giá trị sản xuất
  HQKT : Hiệu quả kinh tế
  HTX : Hợp tác xã
  KCN : Khu công nghiệp
  KH TSCð : Khấu hao tài sản cố ñịnh
  KHKT : Khoa học kỹ thuật
  NN&PTNT : Nông nghiệp và phát triển nông thôn
  NXB : Nhà xuất bản
  QM : Quy mô
  SL : Số lượng
  TB : Trung bình
  TðPT : Tốc ñộ phát triển
  TTCN-XD-DV : Tiểu thủ công nghiệp-xây dựng-dịch vụ
  TT : Thứ tự
  Tr.ñ : Triệu ñồng
  UBND : Uỷ ban nhân dân
  V/C : Vận chuyển
  XHCN : Xã hội chủ nghĩa
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  vi
  DANH MỤC BẢNG
  3.1 Tình hình ñất ñai của huyện Văn Giang qua 3 năm(2008-2010)31
  3.2 Tình hình Dân số, lao ñộng của huyện Văn Giang qua 3 năm
  (2008-2010) 34
  3.3 Kết quả phát triển kinh tế- xã hội của huyện Văn Giang qua 3
  năm (2008-2010) 37
  3.4 Bảng thu thập tài liệu thứ cấp39
  3.5 Tổng hợp mẫu ñiều tra hộ trồng quất cảnh ñại diện các hộ trồng
  quất cảnh của huyện năm 201041
  3.6 Bảng hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu45
  4.1 Diện tích, năng suất, sản lượng quất cảnh của huyện Văn Giang
  trong 3 năm (2008-2010) 48
  4.2 Thông tin chung về các nông hộ ñiều tra năm 201052
  4.3 Tình hình diện tích năng suất, sản lượng các loại quất cảnh ở các
  hộ diều tra, năm 2010 (tính bình quân cho 1 hộ)54
  4.4 Giá trị sản xuất quất cảnh của các nhóm hộ, năm2010 (tính bình
  quân cho 1 sào/năm) 56
  4.5 .Sản lượng, cơ cấu thị phần tiêu thụ quất cảnh của huyện Văn
  Giang qua 3 năm (2008-2010)58
  4.6 Sản lượng sản xuất, tiêu thu, tồn ñọng quất cảnh qua 3 năm 2008-2010 59
  4.7 Hạch toán chi phí sản xuất và tiêu thụ của người sản xuất61
  4.8 Thông tin chung về các chủ thu gom/ chủ buôn ñiều tra năm
  2010 62
  4.9 Hạch toán chi phí, lợi nhuận của chủ buôn/chủ thu gom63
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  vii
  4.10 Bảng tổng hợp thông tin do người tiêu dùng cung cấp65
  4.11 Giá bán quất cảnh ñiều tra qua các kênh tiêu thụ, năm 201066
  4.12 Tình hình mở rộng thị trường quất cảnh của huyện Văn Giang67
  4.13 Ước tính nhu cầu sử dụng quất cảnh năm 201169
  4.14 Tình hình tiêu thụ các loại quất cảnh của người tiêu dùng, năm 201070
  4.15 Các hình thức ñiều tra nghiên cứu nhu cầu của các hộ ñiều tra và
  các tổ chức năm 2010 72
  4.16 Các hình thức quảng bá, giới thiệu sản phẩm của các hộ ñiều tra
  năm 2010 73
  4.17 Các loại quất cảnh của các nông hộ ñiểu tra năm 201076
  4.18 Phân phối sản phẩm theo các kênh tiêu thụ quất cảnh, năm 201078
  4.19 ðiều tra các hoạt ñộng chăm sóc khách hàng79
  4.20 Bảng ma trận SWOT 85
  4.21 Bảng các phương án chiến lược86
  4.22 Ý kiến của các tác nhân về khó khăn gặp phải trong quá trình
  buôn bán quất cảnh 92
  4.23 Dự kiến tình hình phát triển thị trường và lượng tiêu thụ quất
  cảnh ñến năm 2015 93
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  viii
  DANH MỤC SƠ ðỒ
  STT Tên sơ ñồ Trang
  2.1 Các kênh tiêu thụ hàng hoá, sản phẩm13
  2.2 Hoạt ñộng của quá trình tiêu thụ16
  2.3 Sơ ñồ vị trí ñịa lý huyện Văn Giang – tỉnh Hưng Yên26
  4.1 Kênh tiêu thụ quất cảnh huyện Văn Giang68
  4.2 Căn cứ ñề xuất các giải pháp và chiến lược96
  4.3 Dự kiến hệ thống kênh tiêu thụ quất cảnh Văn Giang trong thời
  gian tới 101
  4.4 Mô hình Tổ chức bộ phận nghiên cứu thị trường tiêu thụ hàng
  nông sản của chính quyền ñịa phương102
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  ix
  DANH MỤC BIỂU ðỒ
  STT Tên sơ ñồ Trang
  3.1 Biểu ñồ nhiệt ñộ, ñộ ẩm các tháng trong năm khu vực ðồng bằng
  sông Hồng 28
  3.2 Cơ cấu diện tích ñất ñai của huyện Văn Giang năm 2010 32
  3.3 ản lượng giá trị của các ngành nghề huyện Văn Giang qua 3 năm
  2008-2010 38
  4.1 Số hộ trồng quất qua 3 năm 2008-2010 49
  4.2 Sản lượng quất cảnh huyện Văn Giang qua 3 năm 2008-2010 50
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  1
  1. ðẶT VẤN ðỀ
  1.1. Tính cấp thiết của ñề tài
  Trong những năm qua, ðảng và Nhà nước ta ñã ñưa ra chủ trương chuyển
  dịch cơ cấu kinh tế nhằm thúc ñẩy quá trình phát triển ngành nông nghiệp nói
  riêng và toàn bộ nền kinh tế nói chung. ðến nay, cơcấu ngành nông nghiệp ñang
  có những chuyển dịch nhất ñịnh. Trong xu thế phát triển chung của xã hội, nhu
  cầu về các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao ngàycàng lớn. Nhu cầu ấy
  không chỉ về những mặt hàng mang lại giá trị vật chất mà còn là nhu cầu về
  những mặt hàng ñem lại giá trị tinh thần và giá trịthẩm mỹ. Nắm bắt ñược thị
  hiếu ñó một số hộ nông dân huyện Văn Giang - Hưng Yên, ñã mạnh dạn chuyển
  dịch cơ cấu cây trồng tập trung sản xuất quất cảnh.
  Nghề trồng quất cảnh là một trong những nghề truyền thống, mang nét
  văn hoá ñộc ñáo của dân tộc ta. Tuy vậy do ảnh hưởng của chiến tranh, cơ chế
  quản lý cũ kéo dài ñã làm cho nghề trồng quất cảnh ở nước ta chậm phát triển.
  Cho ñến nay, chúng ta vẫn giữ ñược những vùng cây cảnh truyền thống như:
  Quảng Bá - Hà Nội; Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Nam, VănGiang - Hưng
  Yên .Phát triển nghề trồng quất cảnh là một hướng ñi ñúng ñắn và thiết thực
  ñối với nhiều ñịa phương trong quá trình chuyển dịch cơ cấu theo hướng
  CNH – HðH, bởi lẽ, cây quất cảnh không chỉ ñem lại giá trị kinh tế và tinh
  thần cao mà nó còn tạo ñiều kiện ñể khai thác triệtñể tiềm năng và lợi thế về
  nguồn lực ở mỗi ñịa phương.
  Văn Giang là một huyện nằm phía bắc của tỉnh Hưng Yên gồm 10 xã
  và 1 thị trấn với tổng diện tích ñất tự nhiên là 71,79 km
  2
  , phía bắc và tây giáp
  thành phố Hà Nội nên có lợi thế và tiềm năng phát triển hướng tiêu thụ quất
  cảnh là rất lớn. Tận dụng lợi thế ñó, một số xã củahuyện ñã mạnh dạn chuyển
  ñổi cơ cấu cây trồng như: Liên Nghĩa, Thắng Lợi và Mễ Sở .hầu hết các xã
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  2
  này trồng cam, quất cảnh, một số hộ kinh doanh cây cảnh Bonsai . quất cảnh
  ñược tiêu thụ chủ yếu là thành phố Hà Nội; Hải Phòng; Nghệ An; Hải Dương;
  Quảng Ninh . và các tỉnh, thành phố lân cận khác.
  Qua khảo sát thì vào dịp cuối tháng 11 ñầu tháng 12âm lịch, người
  buôn quất phục vụ Tết từ Hà Nội và các vùng lân cậnlại nườm nượp kéo về
  Văn Giang tìm tới tận các nhà vườn, ñặt cọc trước tiền ñể mua trọn gói cả
  vườn. Khoảng từ 19-20/12 âm lịch, các chủ buôn ñã bắt ñầu ñánh xe tải tới
  ñánh gốc ñi tiêu thụ khắp các tỉnh miền Bắc. Tuy nhiên, những năm gần ñây,
  số lượng chủ buôn ñổ về Văn Giang khá ít và họ không quá mặn mà tranh
  mối ñặt tiền như những năm trước. Các chủ vườn trưng biển rao bán quất
  cảnh trọn gói, kèm theo số ñiện thoại liên lạc (báncả vườn) ngay tại ñầu vườn
  nhưng số lượng khách ñến ñặt mối không nhiều và khithời tiết ủng hộ, nhà
  nhà cùng ñược mùa, quất Tết nhiều nên các thương lái cũng kén chọn, có
  nhiều cơ hội lựa chọn nên ép giá. Trong khi ñó, chiphí ñầu vào, tiền thuê
  nhân công lao ñộng tăng, nhưng giá bán quất lại không ổn ñịnh.
  Bên cạnh ñó, thị trường quất cảnh còn bị ảnh hưởng bởi những sản
  phẩm chơi Tết thay thế như: cây ñào, cây mai, các loại hoa truyền thống và
  nhập khẩu ngày càng tăng. Vì thế, người nông dân ñang ñứng trước những
  khó khăn về thị trường tiêu thụ quất cảnh.
  Trước tình hình thực tế trên ñòi hỏi phải có giải pháp ñể phát triển thị
  trường quất cảnh trong thời gian tới là một yêu cầucấp thiết. Xuất phát từ yêu
  cầu cấp thiết ñó chúng tôi tiến hành thực hiện nghiên cứu ñề tài: “Phát triển
  thị trường quất cảnh của Huyện Văn Giang – tỉnh Hưng Yên”
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài
  1.2.1. Mục tiêu chung
  Nghiên cứu, ñánh giá thực trạng phát triển thị trường quất cảnh của
  huyện Văn Giang, từ ñó ñề xuất những giải pháp cụ thể có tính khả thi nhằm
  phát triển thị trường tiêu thụ quất cảnh trong thờigian tới.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  3
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể
  - Góp phần hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển thị
  trường tiêu thụ sản phẩm nói chung và thị trường quất cảnh nói riêng.
  - ðánh giá thực trạng phát triển thị trường tiêu thụ quất cảnh của huyện
  Văn Giang trong những năm vừa qua, từ ñó chỉ ra cơhội và thách thức trong
  phát triển thị trường quất cảnh của huyện trong thời gian tới.
  - ðề xuất ñịnh hướng, giải pháp nhằm phát triển thịtrường quất cảnh
  của huyện trong những năm tới.
  1.3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
  1.3.1. ðối tượng nghiên cứu
  - Nghiên cứu những yếu tố có liên quan ñến phát triển thị trường quất
  cảnh của huyện Văn Giang.
  - ðối tượng cụ thể nghiên cứu là những hộ sản xuất,chủ thu gom và
  người tiêu dùng quất cảnh của huyện Văn Giang.
  1.3.2. Phạm vi nghiên cứu
  1.3.2.1.Phạm vi nội dung
  - Nghiên cứu thực trạng phát triển thị trường quất cảnh của huyện Văn
  Giang, tỉnh Hưng Yên.
  1.3.2.2. Phạm vi không gian
  - ðề tài ñược nghiên cứu tại huyện Văn Giang tỉnhHưng Yên.
  1.3.2.3. Phạm vi thời gian
  - Nghiên cứu thực trạng phát triển thị trường quất cảnh của huyện từ
  năm 2008 - 2010.
  - Số liệu khảo sát ở các hộ sản xuất, chủ thu gom và người tiêu dùng
  quất cảnh năm 2010.
  - Dự báo chỉ tiêu phương hướng phát triển và giải pháp phát triển thị
  trường quất cảnh ñến năm 2015.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  4
  2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN NGHIÊN CỨU
  2.1. Cơ sở lý luận về phát triển thị trường quất cảnh
  2.1.1. Khái niệm về quất cảnh
  Hoa, cây cảnh là những loại thực vật ñược trồng ở vườn, ruộng, khay
  chậu, trong bồn . Cũng như những thực vật khác, chúng có thể sinh trưởng và
  phát triển nhờ vào các yếu tố tự nhiên (như: ñất, nước, không khí, ánh sáng .)
  và sự chăm sóc của con người <Kinh tế học phát triển, NXB Thống kê, Hà
  Nội-1997>.
  Cũng ñưa ra khái niệm về cây cảnh, Lê Hữu Cần và Nguyễn Xuân Linh
  có quan niệm như sau “Các loại thảo mộc ñược con người tuyển chọn nuôi
  trồng trên ñất vườn hay trong vật chứa ñất trồng (ang, chậu v.v .) dù có hay
  không có tác ñộng thu nhỏ hoặc tạo hình nghệ thuật nhằm mục ñích trang trí
  và thưởng ngoạn ñều ñược coi là cây cảnh” <Marketing và chiến lược trong
  kinh doanh, trường ðại học An Giang, năm 2008>.
  Quất cảnh là một trong nhiều loại cây cảnh ñược người dân ưu chuộng
  và chơi vào dịp Tết nguyên ñán. Hiện nay, trên thị trường tồn tại hai loại cây
  quất cảnh chủ yếu là: quất tháp và quất thế.
  Quất tháp là một loại quất cảnh ñược người trồng quất chăm sóc và tạo
  dáng hình tháp (chóp nón) nên mọi người gọi theo hình dáng của cây.
  Quất thế là một loại quất cảnh ñược người trồng quất chăm sóc một
  cách công phu, sử dụng những kinh nghiệm và bàn taykhéo léo của mình tạo
  cho cây quất có hình dáng có nhiều tán theo: Ngũ phú; cửu phúc .
  2.1.2. Thị trường và vai trò của thị trường
  2.1.2.1. Khái niệm thị trường
  Thị trường là nơi chuyển giao quyền sở hữu sản phẩm, dịch vụ hoặc
  tiền tệ, nhằm thỏa mãn nhu cầu của hai bên cung và cầu về một loại sản phẩm
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  5
  nhất ñịnh theo các thông lệ hiện hành, từ ñó xác ñịnh rõ số lượng và giá cả
  cần thiết của sản phẩm, dịch vụ. Thực chất, thị trường là tổng thể các khách
  hàng tiềm năng cùng có một yêu cầu cụ thể nhưng chưa ñược ñáp ứng và có
  khả năng tham gia trao ñổi ñể thỏa mãn nhu cầu ñó.
  Thị trường là một tập hợp những người mua và người bán tác ñộng qua
  lại lẫn nhau, dẫn ñến khả năng trao ñổi.
  Thị trường là nơi diễn ra các hoạt ñộng mua và bán một thứ hàng hóa
  nhất ñịnh nào ñó. Với nghĩa này có thị trường gạo, thị trường cà phê, thị
  trường chứng khoán, thị trường vốn .v.v . Cũng có một nghĩa hẹp khác của
  thị trường là một nơi nhất ñịnh nào ñó, tại ñó diễnra các hoạt ñộng mua
  bán hàng hóa và dịch vụ. Với nghĩa này, có thị trường Hà Nội, thị trường
  miền Trung .
  Còn trong kinh tế học, thị trường ñược hiểu rộng hơn, là nơi có các
  quan hệ mua bán hàng hóa, dịch vụ giữa vô số những người bán và người
  mua có quan hệ cạnh tranh với nhau bất kể là ở ñịa ñiểm nào, thời gian nào.
  Thị trường trong kinh tế học ñược chia thành ba loại: thị trường hàng hóa -
  dịch vụ (còn gọi là thị trường sản lượng), thị trường lao ñộng, và thị trường
  tiền tệ.
  Nhìn chung, tuỳ theo cách tiếp cận về thời gian, không gian, ñịa lý mà
  có những ñịnh nghĩa khác nhau. Nhưng dù ñứng ở góc ñộ nào thì ñể tồn tại thị
  trường luôn cần sự có mặt của 3 yếu tố sau ñây:
  Một là, khách hàng ñược xem là yếu tố tiên quyết của thị trường, thị trường
  phải có khách hàng nhưng không nhất thiết phải gắn với ñịa ñiểm cố ñịnh.
  Hai là, khách hàng phải có nhu cầu chưa ñược thoả mãn. ðây ñược
  xem là ñộng lực thúc ñẩy khách hàng mua hàng hoá vàdịch vụ.
  Ba là, ñể việc mua bán hàng hoá và dịch vụ ñược thực hiện thì yếu tố
  quan trọng là khách hàng phải có khả năng thanh toán.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1 Bộ mụn Kinh tế phỏt triển-ðại học Kinh tế Quốc dõn (1997), Kinh
  tờ học phỏt triển, NXB Thống kờ, Hà Nội.
  2 Cao Minh Toàn (2008). ‘Marketing và chiến lược trong kinh doanh’,
  Tập bài giảng mụn Marketing, Trường ðại học An Giang.
  3 Chiến lược bảo tồn Thế giới- Hiệp hội Bảo tồn Thiờn nhiờn và Tài
  nguyờn Thiờn nhiờn Quốc tế - IUCN, năm 1980.
  4 ðảng uỷ xó Liờn Nghĩa, Văn Giang (2010), Bỏo cỏo chớnh trị ðại
  họi ủại biểu ðảng bộ xó Liờn Nghĩa lần thứ XXIX, Hưng Yờn.
  5 ðảng uỷ xó Mễ Sở, Văn Giang (2010), Bỏo cỏo chớnh trị ðại họi ủại
  biểu ðảng bộ xó Mễ Sở,lần thứ XXIX, Hưng Yờn.
  6 ðảng uỷ xó Thắng Lợi, Văn Giang (2010), Bỏo cỏo chớnh trị ðại
  họi ủại biểu ðảng bộ xó Thắng Lợilần thứ XXVII, Hưng Yờn.
  7 Huyện uỷ Văn Giang (2010), Bỏo cỏo chớnh trị ðại hội ủại biểu
  ðảng bộ huyện lần thứ XXIII, Hưng Yờn.
  8 Lờ Hữu Cần-Nguyễn Xuõn Linh (2003), giỏo trỡnh hoa,cõy cảnh,
  NXB Nụng nghiệp, Hà Nội.
  9 Lê Hữu Tầng (1997), Về động lực của sự phát triển kinh tế – x hội,
  NXB Khoa học xã hội, Hà Nội.
  10 Lưu Đức Hải, Nguyễn Ngọc Sinh (2001), Quản lý môi trường
  cho phát triển bền vững, NXB Đại học quốc gia, Hà Nội.
  11 Ngụ Doón Vịnh, (2003), Nghiờn cứu chiến lược và qui hoạch phỏt triển kinh tế
  xó hội Việt Nam – học hỏi và sỏng tạo, NXB Chớnh trị quốc gia, Hà Nội.
  Trường ðại học Nụng Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  110
  12 Ngô Đình Giao (1966), Kinh tế học vi mô, NXB Giáo dục, Hà
  Nội.
  13 Nguyễn Khắc Trung, Phạm Minh Thu (1996), Kỹ thuật về hoa-cõy
  cảnh, NXB Nụng nghiệp, Hà Nội.
  14 Nguyễn Nguyờn Cự (2005). ‘Marketing nụng nghiệp’, NXB Nụng
  nghiệp, Hà Nội.
  15 Phan Tất ðắc (2002), ðặc ủiểm khớ hậu Việt Nam, NXB Nụng
  nghiệp, Hà Nội.
  16 Phạm Xuân Phương (2003), Thực trạng và những giải pháp chủ yếu
  phát triển vùng nguyên liệu gỗ trụ mỏ Đông bắc bắc bô, Luận án TS
  kinh tế, Trường Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội.
  17 Phũng Tài nguyờn và mụi trường (2008), Bỏo cỏo tổnghợp hiện
  trạng ủất ủai huyện Văn Giang năm 2008, Hưng Yờn.
  18 Phũng Tài nguyờn và mụi trường (2009), Bỏo cỏo tổnghợp hiện
  trạng ủất ủai huyện Văn Giang năm 2009, Hưng Yờn.
  19 Phũng Tài nguyờn và mụi trường (2010), Bỏo cỏo tổnghợp hiện
  trạng ủất ủai huyện Văn Giang năm 2010, Hưng Yờn.
  20 Phũng Thống kờ huyện Văn Giang (2008), số liệu thống kờ của
  huyện Văn Giang, Hưng Yờn.
  21 Phũng Thống kờ huyện Văn Giang (2009), số liệu thống kờ của
  huyện Văn Giang, Hưng Yờn.
  22 Phũng Thống kờ huyện Văn Giang (2010), số liệu thống kờ của
  huyện Văn Giang, Hưng Yờn.
  23 Trần Minh ðạo (2002). ‘Marketing căn bản’, NXB giỏo dục.
  Trường ðại học Nụng Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  111
  24 Trần Minh Đạo (2006), Marketing, Nhà xuất bản thống kê, Trường
  Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội
  25 Trung tõm khoa học xó hội và nhõn văn (2000), Tư duy mới về phỏt
  triển cho thế kỷ XXI, NXB Chớnh trị quốc gia, Hà Nội.
  26 Trờn cỏc mạng Internet.
  27 Uỷ ban nhõn dõn huyện Văn Giang (2008), Bỏo cỏo tỡnh hỡnh thực
  hiện kế hoạch phỏt triển kinh tế xó hội năm 2008 vàmục tiờu, nhiệm
  vụ năm 2009.
  28 Uỷ ban nhõn dõn huyện Văn Giang (2009), Bỏo cỏo tỡnh hỡnh thực
  hiện kế hoạch phỏt triển kinh tế xó hội năm 2008 vàmục tiờu, nhiệm
  vụ năm 2010.
  29 Uỷ ban nhõn dõn huyện Văn Giang (2010), Bỏo cỏo tỡnh hỡnh thực
  hiện kế hoạch phỏt triển kinh tế xó hội năm 2010 vàmục tiờu, nhiệm
  vụ năm 2011.
  30 Viện chiến lược phát triển (2001), Cơ sở khoa học của một số vấn đề
  trong chiến lược phát triển kinh tế – x hội của Việt Nam đến năm
  2010 và tầm nhìn 2020, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  31 Viện chiến lược phát triển (2001), Việt Nam hướng tới 2010 NXB
  Chính trị quốc gia, Hà Nội, Tập 1.

  Xem Thêm: Phát triển thị trường quất cảnh của huyện văn giang, tỉnh hưng yên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển thị trường quất cảnh của huyện văn giang, tỉnh hưng yên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status