Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh phú thọ

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh phú thọ

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH PHÚ THỌ
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, file tài liệu thì bình thường

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ðOAN . 1
  LỜI CẢM ƠN .ii
  MỤC LỤC iii
  BẢNG DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .vi
  DANH MỤC BẢNG .vii
  DANH MỤC SƠ ðỒ .viii
  DANH MỤC BIỂU ðỒ .ix
  1. MỞ ðẦU . 1
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2
  1.2.1 Mục tiêu chung . 2
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể . 3
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu . 3
  1.3.1 ðối tượng nghiên cứu . 3
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 3
  1.4 Nội dung luận văn . 3
  2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 4
  2.1 Những vấn ñề chung về kiểm soát nội bộ . 4
  2.1.1 Khái quát chung về quản lý và kiểm soát nội bộ trong quản lý . 4
  2.1.2 Lịch sử ra ñời và phát triển của kiểm soát nội bộ trong khu vực công 6
  2.1.3 Các quan ñiểm về khái niệm hệ thống kiểm soátnội bộ . 8
  2.1.4 Các yếu tố cấu thành của hệ thống kiểm soát nội bộ . 11
  2.1.5 Những hạn chế cố hữu của hệ thống kiểm soát nội bộ 18
  2.2 Một số vấn ñề lý luận chung về Bảo hiểm xã hội . 19
  2.2.1 Khái niệm về Bảo hiểm xã hội . 19
  2.2 Một số vấn ñề lý luận chung về Bảo hiểm xã hội . 19
  2.2.1 Khái niệm về Bảo hiểm xã hội . 19
  2.2.2 Sơ lược lịch sử phát triển của Bảo hiểm xã hội nói chung 20
  2.2.3 Hệ thống các chế ñộ Bảo hiểm xã hội 21
  2.2.4 Quỹ Bảo hiểm xã hội 21
  2.2.5 Các hoạt ñộng cơ bản của tổ chức Bảo hiểm xã hội 23
  2.2.6 Các chế ñộ Bảo hiểm xã hội bắt buộc hiện hànhở Việt Nam . 26
  2.3 Hệ thống kiểm soát nội bộ ñối với các hoạt ñộngthu, chi Bảo hiểm xã hội . 27
  2.3.1 ðặc ñiểm của hoạt ñộng Bảo hiểm xã hội ở ViệtNam . 27
  2.3.2 Nguồn thu vào quỹ Bảo hiểm xã hội 28
  2.3.3 Các khoản chi từ quỹ BHXH bắt buộc 33
  2.3.4 Các hành vi vi phạm và chế tài xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực
  Bảo hiểm xã hội . 38
  2.3.5 Vai trò của hệ thống kiểm soát nội bộ ñối vớicác hoạt ñộng thu, chi Bảo
  hiểm xã hội 41
  3. ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 43
  3.1 Tổng quan về cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ 43
  3.1.1 Giới thiệu về cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ 43
  3.1.2 Cơ cấu tổ chức của cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ 46
  3.2 Phương pháp nghiên cứu . 49
  3.2.1 Phương pháp thu thập tài liệu 49
  3.2.2 Phương pháp phân tích . 49
  4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . 50
  4.1 Thực trạng áp dụng hệ thống kiểm soát nội bộ ñối với các hoạt ñộng thu,
  chi Bảo hiểm xã hội tại cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ 50
  4.1.1 Hệ thống kiểm soát nội bộ ñối với các hoạt ñộng thu, chi Bảo hiểm xã
  hội bắt buộc tại cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ . 50
  4.1.2 Một số thủ tục kiểm soát trong hoạt ñộng thu,chi Bảo hiểm xã hội bắt buộc 67
  4.1.3 ðánh giá thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộñối với các hoạt ñộng
  thu, chi Bảo hiểm xã hội tại cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ . 82
  4.2 Phương hướng và giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ ñối với
  các hoạt ñộng thu, chi Bảo hiểm xã hội tại cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú
  Thọ . 101
  4.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ ñối với các hoạt
  ñộng thu, chi Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ 101
  4.2.2 Phương hướng hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ ñối với các hoạt
  ñộng thu, chi Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ 103
  4.2.3 Những giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soátnội bộ ñối với các hoạt
  ñộng thu, chi Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ 105
  5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 113
  5.1 Kết luận . 113
  5.2 Kiến nghị . 114
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 118
  PHỤ LỤC 121

  vi
  BẢNG DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
  ASXH An sinh xã hội
  BHXH Bảo hiểm xã hội
  BHYT Bảo hiểm y tế
  DSPHSK Dưỡng sức phục hồi sức khỏe
  KHTC Kế hoạch - Tài chính
  KSNB Kiểm soát nội bộ
  KTNB Kiểm toán nội bộ
  KTV Kiểm toán viên
  LðTB&XH Lao ñộng Thương binh và Xã hội
  NSNN Ngân sách Nhà nước
  SDLð Sử dụng lao ñộng
  TNLð-BNN Tai nạn lao ñộng - bệnh nghề nghiệp
  TN&QLHS Tiếp nhận và quản lý hồ sơ
  UBND Ủy ban nhân dân
  XHCN Xã hội chủ nghĩa

  vii
  DANH MỤC BẢNG
  STT Tên bảng Trang
  2.1: Bảng tổng hợp nguồn thu Bảo hiểm xã hội bắt buộc 30
  2.2: Bảng tổng hợp các khoản chi từ quỹ BHXH bắt buộc .35
  4.1: Thống kê số lượng và cơ cấu nhân lực của Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú
  Thọ (Từ năm 2008 ñến năm 2010) .56
  4.2: Kết quả thực hiện kế hoạch thu BHXH bắt buộc c ủa BHXH tỉnh Phú Thọ 85
  4.3: Số liệu chi trả các chế ñộ BHXH bắt buộc tại BHXH tỉnh Phú Thọ 86
  4.4: Số liệu chi tiết tiền nợ BHXH theo các nhóm ñơn vị tham gia BHXH
  tại tỉnh Phú Thọ 89
  4.5: So sánh mức lãi suất do phạt chậm nộp BHXH và lãi suất cho vay
  của Ngân hàng 90
  4.6: Số liệu chi BHXH bắt buộc tại các tuyến trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ .98

  viii
  DANH MỤC SƠ ðỒ
  STT Tên sơ ñồ Trang
  2.1: Kết cấu nguồn thu Bảo hiểm xã hội bắt buộc .32
  2.2: Sơ ñồ tổ chức thực hiện nghiệp vụ thu, chi BHXH 36
  3.1: Cơ cấu tổ chức bộ máy cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ 48
  4.1: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toánNhật ký - Sổ cái 63
  4.2: Quy trình thu nộp và ñối chiếu tiền thu Bảo hiểm xã hội .74
  4.3: Quy trình xét duyệt và thanh toán các chế ñộ BHXH ngắn hạn .77
  4.4: Quy trình tiếp nhận hồ sơ, xét duyệt và chi trả các chế ñộ BHXH bắt
  buộc dài hạn 82

  1. MỞ ðẦU
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài
  Bảo hiểm xã hội (BHXH) ở nước ta là một trong những chính sách lớn
  của Ðảng và Nhà nước ñối với người lao ñộng. Vì vậy, ngay từ những ngày
  ñầu thành lập nước, chế ñộ chính sách BHXH ñã ñược ban hành, từng bước
  ñược thực hiện ñối với công nhân viên chức khu vực Nhà nước và dần mở
  rộng ra khu vực ngoài quốc doanh. Trong quá trình thực hiện, chế ñộ chính
  sách về BHXH không ngừng ñược bổ sung, sửa ñổi cho phù hợp với từng thời
  kỳ phát triển của ñất nước nhằm ñảm bảo quyền lợi ñối với người lao ñộng.
  Từ khi ra ñời cho ñến nay, chế ñộ BHXH luôn phát huy ñược tác dụng
  tích cực của mình, từng bước khẳng ñịnh ñây là biệnpháp hỗ trợ cho người
  lao ñộng một cách ổn ñịnh nhất, chắc chắn nhất khi họ bị mất hoặc giảm thu nhập.
  Việc thực hiện ñúng ñắn các chế ñộ, chính sách BHXH thể hiện ở việc
  thu ñúng, thu ñủ các khoản tiền BHXH của người thamgia, chi ñúng, chi ñủ,
  chi kịp thời các chế ñộ BHXH cho các ñối tượng thụ hưởng có ý nghĩa vô
  cùng quan trọng, góp phần ñảm bảo cho các chính sách an sinh xã hội của
  ðảng và Nhà nước ñược thực thi có hiệu quả và thực sự ñi vào ñời sống của
  nhân dân.
  BHXH tỉnh Phú Thọ là một ñơn vị BHXH cấp tỉnh, trực thuộc BHXH
  Việt Nam, có chức năng giúp Tổng Giám ñốc BHXH ViệtNam thực hiện các
  chế ñộ, chính sách BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp và
  quản lý quỹ BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ.
  Với ñịa bàn quản lý phức tạp do ñiều kiện ñịa lý làmột tỉnh trung du miền
  núi, dân cư của một số huyện miền núi sống phân tán, không tập trung; mặt
  khác xét về ñiều kiện kinh tế chung của ñất nước, ñang trong tiến trình hội
  nhập kinh tế thế giới, các cụm, khu công nghiệp xuất hiện trên ñịa bàn tỉnh
  ngày càng nhiều, do ñó số lượng các doanh nghiệp ñặc biệt là các doanh
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  2
  nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài ngày càng tăng, càng ña dạng. ðó cũng là
  một trong những thách thức ñối với cơ quan BHXH tỉnh trong việc quản lý
  thu và thực hiện chi trả các chế ñộ BHXH cho người lao ñộng.
  Tất cả các lý do trên ñòi hỏi cơ quan BHXH Việt Nam nói chung và cơ
  quan BHXH tỉnh Phú Thọ nói riêng phải có một hệ thống kiểm soát nội bộ
  (KSNB) hữu hiệu, hoạt ñộng thực sự có hiệu quả. Do vậy việc nghiên cứu lý
  thuyết hiện ñại về KSNB ñể hoàn thiện hệ thống KSNBtại cơ quan BHXH
  tỉnh Phú Thọ là hết sức cần thiết.
  Bên cạnh ñó, từ trước ñến nay việc xây dựng một hệ thống KSNB thường
  ñược quan tâm ở các doanh nghiệp, các ñơn vị sản xuất kinh doanh. ðối với các
  ñơn vị sự nghiệp, trong ñó có ngành BHXH nói chung và cơ quan BHXH tỉnh
  Phú Thọ nói riêng – là các ñơn vị sự nghiệp hoạt ñộng trong hệ thống các chính
  sách pháp lý của Việt Nam thì việc nghiên cứu ñể xây dựng một hệ thống KSNB
  còn là một công việc còn mới và ít ñược ñề cập. ðể góp phần thực hiện tốt việc
  quản lý công tác thu, chi BHXH, nâng cao chất lượnghoạt ñộng của ngành
  BHXH nói chung và tại cơ quan BHXH tỉnh Phú Thọ nóiriêng, chúng tôi
  nghiên cứu ñề tài: “Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại cơ quan Bảo
  hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ”.
  Hy vọng kết quả nghiên cứu của ñề tài sẽ ñóng góp một phần vào việc
  hình thành cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc hoànthiện hệ thống KSNB trong
  cơ quan BHXH nói riêng và các ñơn vị sự nghiệp ở Việt Nam nói chung.
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu
  1.2.1 Mục tiêu chung
  Phân tích thực trạng hệ thống KSNB tại cơ quan BHXH tỉnh Phú Thọ,
  ñưa ra các giải pháp hoàn thiện hệ thống KSNB, triển khai thực hiện tại
  BHXH tỉnh Phú Thọ nhằm nâng cao chất lượng hoạt ñộng của cơ quan.
  3
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể
  - Góp phần hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễnvề hệ thống KSNB
  ở các ñơn vị sự nghiệp nói chung; về BHXH và hệ thống KSNB ñối với các
  hoạt ñộng thu, chi BHXH.
  - ðánh giá thực trạng về hệ thống KSNB ñối với hoạt ñộng thu, chi
  BHXH tại cơ quan BHXH tỉnh Phú Thọ, những kết quả ñạt ñược và những
  hạn chế trong thực thi nhiệm vụ.
  - Hoàn thiện nội dung KSNB ñối với hoạt ñộng thu, chi BHXH và ñề
  xuất biện pháp triển khai thực hiện hệ thống KSNB nhằm nâng cao chất lượng
  hoạt ñộng của cơ quan BHXH tỉnh Phú Thọ.
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
  1.3.1 ðối tượng nghiên cứu
  ðề tài tập trung nghiên cứu về hệ thống KSNB ñối với hoạt ñộng thu
  và chi BHXH tại cơ quan BHXH tỉnh Phú Thọ.
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu
  1.3.2.1 Phạm vi không gian
  Nghiên cứu ứng dụng của hệ thống KSNB ñối với hai mặt hoạt ñộng
  chính của ngành BHXH nói chung và của cơ quan BHXH tỉnh Phú Thọ nói
  riêng, ñó là hoạt ñộng thu và hoạt ñộng chi BHXH bắt buộc.
  1.3.2.2 Phạm vi thời gian
  Luận văn sử dụng số liệu thống kê từ năm 2008 ñến năm 2010.
  1.4 Nội dung luận văn
  Luận văn ñược kết cấu gồm năm phần như sau:
  1. Phần mở ñầu
  2. Cơ sở lý luận và thực tiễn
  3. ðặc ñiểm ñịa bàn và phương pháp nghiên cứu
  4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
  5. Kiến nghị và kết luận.

  4
  2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
  2.1 Những vấn ñề chung về kiểm soát nội bộ
  2.1.1 Khái quát chung về quản lý và kiểm soát nội bộ trong quản lý
  Quản lý ra ñời và tồn tại từ rất lâu, hoạt ñộng quản lý bắt nguồn từ sự
  phân công, hợp tác lao ñộng, quản lý là một hoạt ñộng khách quan nảy sinh
  khi cần có sự nỗ lực tập thể ñể thực hiện mục tiêu chung. Quản lý gắn liền với
  cơ chế kinh tế, với ñiều kiện xã hội cụ thể. Theo cách hiểu chung nhất thì
  quản lý là quá trình ñịnh hướng và tổ chức thực hiện các hướng ñã ñịnh trên
  cơ sở các nguồn lực xác ñịnh nhằm ñạt hiệu quả cao nhất. Hoạt ñộng quản lý
  của một tổ chức có thể chia ra nhiều giai ñoạn khácnhau, gồm các chức năng:
  lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, ñiều hành, kiểm tra. Trong các giai ñoạn có
  các công việc khác nhau, cần có sự kiểm tra, giám sát ñể ñạt hiệu quả tối ưu.
  Kiểm tra là một hoạt ñộng không thể thiếu của quảnlý, kiểm tra không
  phải là một giai ñoạn hay một pha của quản lý mà nóñược thực hiện ở tất cả
  các giai ñoạn của quá trình này, kiểm tra nảy sinh và phát triển từ chính nhu
  cầu của quản lý. Chức năng kiểm tra ñược thể hiện rất khác nhau tùy thuộc
  vào cơ chế kinh tế và cấp quản lý, vào loại hình hoạt ñộng cụ thể, truyền
  thống văn hóa và những ñiều kiện kinh tế xã hội khác của mỗi nơi trong từng
  thời kỳ lịch sử cụ thể. [13]
  Mỗi ñơn vị, tổ chức ñể ñảm bảo hiệu quả hoạt ñộng ñều tự kiểm tra mọi
  hoạt ñộng của mình trong tất cả các khâu: rà soát các tiềm năng, xem xét các
  dự báo, các mục tiêu và ñịnh mức, ñối chiếu và truytìm các thông số về sự
  kết hợp, soát xét lại các thông tin thực hiện ñể ñiều chỉnh kịp thời trên quan
  ñiểm bảo ñảm hiệu năng của mọi nguồn lực và hiệu quả kinh tế cuối cùng của
  mọi hoạt ñộng. Công việc rà soát này ñược gọi là kiểm soát. Một cách chung
  nhất, kiểm soát ñược hiểu là tổng hợp những phương sách ñể nắm lấy ñể ñiều
  hành ñối tượng hoặc khách thể quản lý. Với ý nghĩa ñó, kiểm soát có thể hiểu
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  5
  theo nhiều chiều: cấp trên kiểm soát cấp dưới thôngqua biện pháp hoặc chính
  sách cụ thể, ñơn vị này kiểm soát ñơn vị khác thôngqua việc chi phối ñáng kể
  về quyền sở hữu và lợi ích tương ứng, nội bộ ñơn vịkiểm soát lẫn nhau thông
  qua quy chế và thủ tục quản lý . Trong ñó, thông dụng nhất là KSNB trong
  ñơn vị. [13]
  Hoạt ñộng tài chính gắn liền với mọi hoạt ñộng không phân biệt mục
  tiêu, lĩnh vực, sở hữu . Trong khi ñó, kế toán tàichính là sự phản ánh hoạt
  ñộng tài chính: ñó là hệ thống thông tin và kiểm tra về tình hình tài sản bằng hệ
  thống phương pháp khoa học như chứng từ, ñối ứng tài khoản, tính giá và tổng
  hợp - cân ñối kế toán. Một trong những ñặc trưng cơbản của kế toán là thực
  hiện hai chức năng thông tin và kiểm tra, hai chức năng này có sự gắn kết chặt
  chẽ với nhau không chỉ trên cả chu trình kế toán màngay trên từng yếu tố của
  chu trình ñó. Nhưng kiểm tra kế toán dù khoa học cũng chỉ kiểm tra phần thông
  tin ñã thu ñược, còn những thông tin chưa thu ñược nhưng cần có ñể xác minh
  thực trạng tài chính rõ ràng thì cần ñến sự kiểm tra ngoài kế toán.
  Trong nền kinh tế thị trường, thông tin kinh tế, tài chính của một ñơn vị
  ñược nhiều ñối tượng bên trong và bên ngoài ñơn vị quan tâm như các cơ
  quan quản lý Nhà nước, các nhà ñầu tư, các nhà quảnlý, cán bộ công nhân
  viên, ngân hàng, kho bạc, khách hàng, nhà cung cấp . Do vậy, thông tin tài
  chính phải là những thông tin ñược tổng hợp và xử lý theo những chuẩn mực
  nhất ñịnh.
  Thực tế luôn tồn tại khách quan một sự khác biệt về mục ñích giữa
  những người cung cấp thông tin và người sử dụng thông tin. Người cung cấp
  thông tin muốn ñưa ra những thông tin tốt, có lợi cho mình, còn những người
  sử dụng thông tin luôn muốn có ñược những thông tinchính xác, khách quan.
  ðể giảm bớt khoảng cách này, các thông tin tài chính trước khi ñưa ñến người
  sử dụng cần ñược kiểm tra và xác nhận tính trung thực, khách quan và ñáng
  tin cậy, do ñó cần thiết phải có những người làm kiểm toán, thực hiện công

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Bộ Lao ñộng thương binh và xã hội (1993), Một số công ước của Tổ chức
  lao ñộng quốc tế (ILO)
  2. Bộ Tài chính (2007), Thông tư 58/2007/TT-BTC ngày 12/6/2007 hướng
  dẫn quy chế quản lý tài chính ñối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam
  3. Bộ trưởng Bộ Tài chính (2001), Quyết ñịnh số 143/2001/Qð-BTC ngày
  21/12/2001 về việc ban hành và công bố sáu chuẩn mực kiểm toán Việt
  Nam (ñợt 3)
  4. Bộ trưởng Bộ Tài chính (2007), Quyết ñịnh số 51/2007/Qð-BTC ngày
  22/6/2007 về việc ban hành Chế ñộ kế toán Bảo hiểm xã hội
  5. Chính phủ (2002), Nghị ñịnh số 100/2002/Nð-CP ngày 26/1/2002 quy ñịnhchức
  năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảohiểm xã hội Việt Nam.
  6. Chính phủ (2006), Nghị ñịnh số 152/2006/Nð-CP ngày 22/12/2006 hướng
  dẫn một số ñiều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội bắt buộc
  7. Chính phủ (2007), Nghị ñịnh số 135/2007/Nð-CP ngày 16/8/2007 quy
  ñịnh về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội
  8. Chính phủ (2008), Nghị ñịnh số 94/2008/Nð-CP ngày 22/8/2008 quy ñịnh chức
  năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảohiểm xã hội Việt Nam
  9. Chính phủ (2010), Nghị ñịnh số 86/2010/Nð-CP ngày 13/8/2010 quy ñịnh
  về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội
  10. ðảng cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện ðại hội ñại biểu toàn quốc lần
  thứ IX, NXB Chính trị quốc gia
  11. ðảng cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện ðại hội ñại biểu toàn quốc lần
  thứ X, NXB Chính trị quốc gia
  12. ðảng cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện ðại hội ñại biểu toàn quốc lần
  thứ XI, NXB Chính trị quốc gia
  13. GS. TS Nguyễn Quang Quynh, TS Nguyễn Thị Phương Hoa (2008), Lý
  thuyết Kiểm toán, NXB Tài chinh, Hà Nội
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  119
  14. Hoàng Hà (2008), Giải pháp tài chính nhằm bảo toàn và tăng trưởng quỹ
  Bảo hiểm xã hội tại Việt Nam, Luận văn Thạc sỹ kinh tế, Trường ðại học
  kinh tế quốc dân Hà Nội
  15. Mekong Capital (2004): Giới thiệu về kiểm soát nội bộ
  16. PGS. TS Nguyễn Văn ðịnh (2010), Bảo hiểm, NXB ðại học Kinh tế quốc
  dân, Hà Nội
  17. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2006), Luật Bảo
  hiểm xã hội của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ViệtNam,NXB Chính
  trị quốc gia
  18. Tạp chí Bảo hiểm xã hội các năm 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
  19. Tổng Giám ñốc BHXH Việt Nam (2007), Quyết ñịnh số 815/Qð-BHXH
  ngày 06 tháng 6 năm 2007 ban hành quy ñịnh về hồ sơvà quy trình giải
  quyết các chế ñộ Bảo hiểm xã hội ñối với người lao ñộng tham gia BHXH
  bắt buộc
  20. Tổng Giám ñốc BHXH Việt Nam (2007), Quyết ñịnh số 845/Qð-BHXH
  ngày 18 tháng 6 năm 2007 ban hành quy ñịnh quản lý chi trả các chế ñộ
  Bảo hiểm xã hội bắt buộc
  21. Tổng Giám ñốc BHXH Việt Nam (2007), Quyết ñịnh số 902/Qð-BHXH
  ngày 26 tháng 6 năm 2007 ban hành quy ñịnh quản lý thu Bảo hiểm xã
  hội, Bảo hiểm y tế bắt buộc
  22. Tổng Giám ñốc BHXH Việt Nam (2008), Quyết ñịnh số 4857/Qð-BHXH
  ngày 21 tháng 10 năm 2008 ban hành quy ñịnh chức năng nhiệm vụ,
  quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH ñịa phương
  23. Tổng Giám ñốc BHXH Việt Nam (2008), Quyết ñịnh số 4969/Qð-BHXH
  ngày 10 tháng 11 năm 2008 ban hành quy ñịnh chức năng nhiệm vụ,
  quyền hạn, trách nhiệm và chế ñộ quản lý của các phòng nghiệp vụ thuộc
  BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
  24. Thủ tướng Chính phủ (2007), Quyết ñịnh 41/2007/Qð-TTg ngày 29 tháng
  03 năm 2007 về quản lý tài chính ñối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  120


  Xem Thêm: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh phú thọ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh phú thọ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status