Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu công tác lập dự toán ngân sách nhà nước tại đài khí tượng thuỷ văn khu vực việt bắc

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu công tác lập dự toán ngân sách nhà nước tại đài khí tượng thuỷ văn khu vực việt bắc

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI ĐÀI KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN KHU VỰC VIỆT BẮC
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, tài liệu thì bình thường

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục bảng vi
  Danh mục các từ viết tắt vii
  1. MỞ ðẦU 1
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 3
  1.2.1 Mục tiêu chung 3
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể 3
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu3
  1.3.1 ðối tượng nghiên cứu 3
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 3
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 5
  2.1 Cơ sở lý luận của ñề tài 5
  2.1.1 Khái niệm ngân sách Nhà nước5
  2.1.2 Bản chất và vai trò của ngân sách Nhà nước6
  2.1.3 Chi ngân sách nhà nước 10
  2.1.4 Các vấn ñề cơ bản về lập dự toán ngân sách13
  2.1.5 Các phương pháp lập dự toán ngân sách21
  2.1.6 Phân loại dự toán ngân sách26
  2.1.7 Quá trình lập dự toán 27
  2.2 Cơ sở thực tiễn của ñề tài 29
  2.2.1 Thực trạng lập dự toán ngân sách nhà nước Việt Nam giai ñoạn
  từ năm 1990 ñến nay 29
  2.2.2 Các mặt hạn chế tồn tại trong lập dự toán ngân sách nhà nước Việt
  Nam 35
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  iv
  2.3 Tổng quan các tài liệu khoa học, các nghiên cứu của các tác giả
  ñi trước ñã làm liên quan tới việc lập dự toán39
  2.3.1 Theo ñề tài nghiên cứu “ Hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch
  ngân sách tại Xí nghiệp ô tô V75 - Bộ ngoại giao”39
  2.3.2 Theo ñề tài nghiên cứu “Hoàn thiện dự toán ngân sách nhà nước
  tại công ty Phân bón Miền Nam”40
  3. ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP
  NGHIÊN CỨU 42
  3.1 ðặc ñiểm ñịa bàn nghiên cứu42
  3.1.1 Giới thiệu khái quát về ðài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Việt
  Bắc 42
  3.1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn 43
  3.1.3 Tổ chức bộ máy tại ðài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Việt Bắc45
  3.2 Phương pháp nghiên cứu 47
  3.2.1 Phương pháp khung phân tích47
  3.2.2 Phương pháp phân tích xử lý số liệu50
  4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU51
  4.1 Thực trạng công tác lập dự toán chi ngân sách nhà nước tại ðài
  Khí tượng thuỷ văn khu vực Việt Bắc51
  4.1.1 Mô hình lập dự toán tại ðài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Việt Bắc51
  4.1.2 Quy trình lập dự toán ngân sách tại ðài Khí tượng Thuỷ văn khu
  vực Việt Bắc 52
  4.1.3 Các biểu mẫu dự toán tại ðài Khí tượng thuỷ văn khu vực Việt Bắc54
  4.2 ðánh giá thực trạng công tác lập dự toán tại ðài Khí tượng thuỷ
  văn khu vực Việt Bắc. 74
  4.2.1 Ưu ñiểm. 74
  4.2.2 Nhược ñiểm. 75
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  v
  4.3 Hoàn thiện công tác lập dự toán tại ðài Khí tượng Thuỷ văn khu
  vực Việt Bắc nhằm nâng cao chất lượng lập dự toán tại ñơn vị.80
  4.3.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác dự toán ngân sách tại ðài
  Khí tượng Thuỷ văn khu vực Việt Bắc80
  4.3.2 Quan ñiểm và mục tiêu hoàn thiện.81
  4.3.3 Hoàn thiện công tác dự toán ngân sách tại ðài Khí tượng Thuỷ
  văn khu vực Việt Bắc 82
  5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ97
  5.1 Kết luận 97
  5.2 Kiến nghị 99
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  vi
  DANH MỤC BẢNG
  BẢNG 4.1: TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ
  NƯỚC NĂM 2010 55
  BẢNG 4.2. TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
  NĂM 2010 59
  Bảng 4.3 DỰ TOÁN THU, CHI NSNN NĂM 2010 51
  Bảng 4.4 DỰ TOÁN CHI ðẦU TƯ NĂM 2010 66
  Bảng 4.5: Thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách giai ñoạn 2006-2009; dự
  toán năm 2010 và kế hoạch giai ñoạn năm 2011-201569
  Bảng 4.6: ðánh giá huy ñộng và sử dụng nguồn lực ñầu tư phát triển
  ngành, lĩnh vực giai ñoạn 2006 – 2009, dự toán 2010và kế
  hoạch giai ñoạn 2011 - 201572
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  vii
  CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN
  KTTV Khí tượng Thuỷ văn
  NSNN Ngân sách Nhà nước
  CQNN Cơ quan Nhà nước
  MTEF Khuôn khổ chi tiêu trung hạn
  GDP Tổng sản phẩm Quốc dân
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  1
  1. MỞ ðẦU
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài
  Ngày nay, ñể tồn tại và phát triển ñòi hỏi các ñơn vị phải không ngừng ñổi
  mới và nâng cao trình ñộ quản lý, trong ñó ñổi mới và nâng cao chất lượng
  lập dự toán chi ngân sách Nhà nước giữ một vị trí vô cùng quan trọng. Bất kỳ
  một tổ chức nào dù lớn hay nhỏ, thậm chí ngay trongphạm vi một gia ñình
  cũng phải tính toán và dự trù việc sử dụng ngân sách của mình. Tuy nhiên, ñể
  lập dự toán một cách chính xác, phản ánh ñúng tiềm năng thực tế của ñơn vị
  là việc rất khó thực hiện. Hiện nay các ñơn vị lập dự toán ngân sách nhưng số
  liệu dự toán ngân sách không phản ánh ñúng tiềm năng thực tế của ñơn vị nên
  không phát huy ñược vai trò của việc lập dự toán, ñôi khi làm cho ñơn vị phải
  lúng túng trong việc sử lý các tình huống phát sinhtrong năm.[14]
  Dự toán ngân sách nhà nước là bản dự trù các khoảnthu, chi ngân sách
  theo các chỉ tiêu xác ñịnh, ñược các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết
  ñịnh và là căn cứ ñể thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước.
  Dự toán ngân sách nhà nước có ý nghĩa ñặc biệt quan trọng trong việc
  triển khai thực hiện ngân sách nhà nước hàng năm. ðể ñảm bảo cho các mục
  tiêu phát triển kinh tế xã hội và các chính sách, chế ñộ nhà nước ñược thực
  hiện và ñạt hiệu quả cao, ñòi hỏi dự toán ngân sáchnhà nước hàng năm phải
  ñược xây dựng một cách khoa học, chính xác, sát vớithực tế và ñúng chính
  sách chế ñộ của Nhà nước.[14]
  Lập dự toán ngân sách Nhà nước là khâu ñầu tiên và là giai ñoạn khởi ñầu
  trong một quá trình ngân sách ở mỗi quốc gia. Quá trình ngân sách là toàn bộ
  những hoạt ñộng, chấp hành, quyết toán ngân sách của một quốc gia. Quá
  trình ngân sách ñược tính từ khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện
  việc hướng dẫn lập dự toán Ngân sách Nhà nước cho ñến khi báo cáo quyết
  toán Ngân sách Nhà nước ñã ñược quốc hội phê chuẩn.Như vậy quá trình
  Ngân sách bao gồm 3 khâu hay ba giai ñoạn chính ñólà: lập dự toán Ngân
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  2
  sách Nhà nước, chấp hành Ngân sách Nhà nước và quyết toán Ngân sách Nhà
  nước. Lập dự toán Ngân sách Nhà nước là quá trình xây dựng và quyết ñịnh
  dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước của Nhà nước trong thời hạn một năm.
  Có thể khẳng ñịnh rằng lập dự toán Ngân sách Nhà nước là khâu quan trọng
  của quá trình ngân sách bởi lẽ, khâu này tạo tiền ñề, cơ sở cho các khâu tiếp
  theo của quá trình Ngân sách Nhà nước. Nếu việc lậpdự toán Ngân sách Nhà
  nước ñược tiến hành trên cơ sở có ñầy ñủ căn cứ khoa học và phù hợp với
  thực tiễn, ñảm bảo ñúng tiến ñộ, thời gian quy ñịnhthì việc tổ chức thực hiện
  Ngân sách Nhà nước và quyết toán Ngân sách Nhà nướcsẽ có chất lượng,
  hiệu quả hơn và ngược lại.[14]
  Việc nghiên cứu ñể nâng cao chất lượng lập dự toán chi ngân sách Nhà
  nước, nhằm giúp các ñơn vị xây dựng hệ thống báo cáo dự toán ngân sách
  chính xác, phản ánh ñúng tiềm năng, nhu cầu kinh phí cho các nhiệm vụ mà
  ñơn vị ñược giao, ñảm bảo cho dự toán thực sự là công cụ hữu ích cho nhà
  quản trị, và ñảm bảo cho việc chuẩn bị các nguồn lực ñể ñối phó kịp thời với
  mọi tình huống xảy ra ñột xuất trong tương lai, có ý nghĩa lý luận thực tiễn
  trong giai ñoạn hiện nay.
  ðài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Việt Bắc là một trong chín ðài khu vực
  ( ñơn vị dự toán cấp 3) thuộc Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quốc Gia - Bộ
  tài nguyên và Môi trường. Hàng năm ñơn vị phải lập kế hoạch trình Trung
  tâm KTTV Quốc Gia sau ñó Trung tâm KTTV Quốc Gia giao dự toán chi
  ngân sách Nhà nước cho ñơn vị thực hiện. Tuy nhiên việc lập kế hoạch hàng
  năm vẫn còn nhiều khiếm khuyết. Xuất phát từ vấn ñềtrên ñã phát sinh một
  số câu hỏi cần giải quyết: Làm thế nào ñể nâng cao chất lượng lập dự toán chi
  ngân sách Nhà nước? Việc lập dự toán chi ngân sách Nhà nước cần bám vào
  những vấn ñề gì? Những biến ñộng khó lường thường xảy ra trong năm là gì?
  Từ thực tế ñó tôi ñi sâu nghiên cứu ñề tài “ Nghiên cứu công tác lập dự toán
  ngân sách Nhà nước tại ðài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Việt Bắc”
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  3
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu
  1.2.1 Mục tiêu chung
  Hệ thống hoá cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn về lập dự toán ngân sách
  nhà nước. Phân tích những nguyên nhân ảnh hưởng tớiviệc lập dự toán ñể
  ñưa ra những biện pháp nhằm hoàn thiện công tác lậpdự toán ngân sách Nhà
  nước tại ðài khí tượng thuỷ văn khu vực Việt Bắc
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể
  - Hệ thống hoá cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn về lập dự toán ngân
  sách Nhà nước.
  - Tìm hiểu thực tế về công tác lập dự toán ngân sách Nhà nước tại ðài
  Khí tượng Thuỷ văn khu vực Việt Bắc. Phân tích những nguyên nhân ảnh
  hưởng tới việc lập dự toán.
  - ðề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập dự toán ngân
  sách nhà nước tại ðài Khí tượng thuỷ văn khu vực Việt Bắc.
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
  1.3.1 ðối tượng nghiên cứu
  - Các hoạt ñộng liên quan ñến lập dự toán ngân sáchNhà nước
  - Các nhiệm vụ phải thực hiện trong năm của ñơn vị.
  - Các phòng chức năng liên quan ñến việc lập dự toán
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu
  - Phạm vi nội dung: Cơ sở lý luận về công tác lập dự toán ngân sách
  nhà nước, thực trạng việc lập dự toán NSNN tại ViệtNam và một số nước
  trên thế giới, thực trạng về lập dự toán NSNN tại ðài Khí tượng Thuỷ văn
  khu vực Việt Bắc. Phân tích những nguyên nhân ảnh hưởng tới việc lập dự
  toán. Các giải pháp hoàn thiện công tác lập dự toánnhằm nâng cao chất lượng
  lập dự toán ngân sách Nhà nước.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  4
  - Phạm vi không gian: ðài khí tượng thuỷ văn khu vực Việt Bắc bao
  gồm tám tỉnh phía bắc: Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Thái
  Nguyên, Bắc Kạn, Vĩnh Phúc, Phú Thọ
  - Phạm vi thời gian:
  Luận văn thực hiện từ tháng 7 năm 2010 ñến tháng 11 năm 2011
  Luận văn sử dụng số liệu thu thập liên quan ñến nộidung nghiên cứu
  trong thời gian từ năm 2001 ñến năm 2010.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  5
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  2.1 Cơ sở lý luận của ñề tài
  2.1.1 Khái niệm ngân sách Nhà nước
  Ngân sách Nhà nước tuy ñược ñánh giá là bộ phận quan trọng hàng ñầu
  của tài chính công, thế nhưng cho ñến nay vẫn còn có nhiều ý kiến khác nhau
  về khái niệm ngân sách nhà nước. Trong ñó, phổ biếncó ba nhóm ý kiến sau:
  - “Ngân sách Nhà nước là một bản dự toán thu – chitài chính của Nhà
  nước trong một khoảng thời gian nhất ñịnh, thường là một năm”.
  - “Ngân sách Nhà nước là quỹ tiền tệ tập trung củaNhà nước, là kế
  hoạch tài chính cơ bản của Nhà nước”.
  - “Ngân sách Nhà nước là những quan hệ kinh tế phát sinh trong quá
  trình Nhà nước huy ñộng và sử dụng các nguồn lực tài chính khác nhau”.
  Các khái niệm trên xuất phát từ cách tiếp cận vấn ñề khác nhau và có
  nhân tố hợp lý của chúng, nhưng chưa thạt ñầy ñủ. ðể ñưa ra ñược một khái
  niệm hoàn chỉnh về ngân sách Nhà nước cần phải xem xét nó có hệ thống và
  biện chứng. Có vậy mới thể hiện ñược cả hình thức lẫn nội dung và mối quan
  hệ của ngân sách nhà nước với hệ thống tài chính qốc gia.
  Xét về hình thức, ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của
  Nhà nước ở các lĩnh vực hoạt ñộng kinh tế - xã hội.Các khoản thu chi này ñược
  liệt kê, tập hợp trong một bảng dự toán và thực hiện trong một khoảng thời gian
  nhất ñịnh. Trong quá trình nhà nước thực hiện các khoản thu, chi ñể thực thi
  chức năng, nhiệm vụ của mình ñã xuất hiện hàng loạtcác quan hệ tài chính giữa
  một bên là Nhà nước với một bên là các chủ thể trong xã hội, bao gồm:
  - Quan hệ kinh tế giữa ngân sách Nhà nước với các tầng lớp dân cư.
  - Quan hệ kinh tế giữa ngân sách Nhà nước với khu vực doanh ghiệp.
  - Quan hệ kinh tế giữa ngân sách Nhà nước với các ñơn vị hành chính
  sự nghiệp.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  6
  - Quan hệ kinh tế giữa ngân sách Nhà nước với thị trường tài chính.
  Như vậy, về hình thức, ngân sách nhà nước là các khoản thu, chi của
  nhà nước. còn xét về nội dung, ngân sách nhà nước phản ánh các quan hệ lợi
  ích kinh tế nảy sinh trong quá trình phân phối các nguồn tài chính giữa nhà
  nước, một chủ thể ñặc biệt, với các chủ thể còn lạitrong nền kinh tế. Hơn
  nữa, ngân sách nhà nước còn là nguồn tài chính tập trung quan trọng trong hệ
  thống tài chính quốc gia, thể hiện tiềm lực và sức mạnh về mặt tài chính của
  nhà nước. Ngân sách nhà nước có mối liên hệ chặt chẽ với mọi mặt kinh tế -
  chính trị - xã hội và quan hệ khăng khít với tất cảcác khâu của cả hệ thống tài
  chính quốc gia. do vậy, quản lý và ñiều hành ngân sách nhà nước có tác ñộng
  và chi phối trực tiếp ñến mọi lĩnh vực trong nền kinh tế.
  Từ những phân tích trên, chúng ta có thể rút ra khái niệm về ngân sách
  nhà nước như sau: Ngân sách Nhà nước là hệ thống quan hệ kinh tế phátsinh
  trong quá trình phân phối các nguồn tài chính của xã hội ñể tạo lập và sử
  dụng quỹ tiền tệ Nhà nước nhằm thực hiện các chức năng của Nhà nước.
  2.1.2 Bản chất và vai trò của ngân sách Nhà nước
  2.1.2.1 Bản chất của ngân sách Nhà nước
  Ngân sách Nhà nước ra ñời cùng với sự xuất hiện của Nhà nước. Nhà
  nước bằng quyền lực chính trị và xuất phát từ nhu cầu về tài chính ñể ñảm
  bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình ñã ñặt ra những khoản thu, chi
  của ngân sách Nhà nước. ðiều này cho thấy sự tồn tại của Nhà nước, vai trò
  của Nhà nước ñối với ñời sống kinh tế xã hội là những yếu tố cơ bản quyết
  ñịnh sự tồn tại và tính chất hoạt ñộng của Ngân sách Nhà nước.
  Trong thực tế nhìn bề ngoài hoạt ñộng của Ngân sáchNhà nước biểu
  hiện ña dạng dưới hình thức các khoản thu và các khoản chi tài chính của Nhà
  nước ở các lĩnh vực hoạt ñộng kinh tế xã hội. Các khoản thu chi này ñược
  tổng hợp trong một bảng dự toán thu chi tài chính ñược thực hiện trong một
  khoảng thời gian nhất ñịnh. Các khoản thu mang tínhchất bắt buộc của Ngân

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Tiếng Việt
  1. Bộ Tài chính (2003), “Luật ngân sách nhà nước vàcác văn bản hướng dẫn
  thực hiện”. Nhà xuất bản Tài chính.
  2.Tạp chí nghiên cứu tài chính số 02 -2006
  3. Tạp chí tài chính số 11 - 2006
  4. Lê Thị Mai Liên, “Bước tiến mới về cơ chế trao quyền tự chủ cho các cơ
  quan quản lý hành chính Nhà nước”. Thông tin tài chính số 06 – 2006.
  5. Lê Thị Mai Liên, “Quyền tự chủ theo Nghị ñịnh 43”. Tạp chí Tài chính số
  07 – 2006.
  6.TS Vũ ðình Ánh, “Nâng cao tính tự chủ của các ñơnvị sự nghiệp công
  lập”. Tạp chí tài chính số 02 - 2006
  7. PGS.TS Sử ðình Thành (2005), “Vận dụng phương thức lập ngân sách
  theo kết quả ñầu ra trong quản lý chi tiêu công củaviệt Nam”. Nhà xuất
  bản Tài chính.
  8. PGS TS. Phạm Văn ðược (2006), Kế toán Quản trị, Nhà xuất bản thống kê
  9. TS. Phạm Văn ðược, ðặng Kim Cương (2003), Kế toán Quản trị và phân
  tích kinh doanh, Nhà xuất bản thống kê TP. Hồ Chí Minh.
  10. Nguyễn Ý Nguyên Hân, Luận văn Thạc sĩ kinh tế năm 2008 về “Hoàn
  thiện dự toán ngân sách tại Công ty Phân Bón Miền Nam”.
  11. Trần Thị Thanh Hương, Luận văn Thạc sĩ kinh tế năm 2007 về “ Luận cứ
  khoa học của phương thức lập ngân sách theo kết quảñầu ra trong quản
  lý chi tiêu công của Việt nam”.
  12. Nguyễn ðức Thanh, Luận văn Thạc sĩ kinh tế năm 2004 về “ Nghiên cứu
  hoàn thiện phương thức lập dự toán ngân sách nhà nước Việt Nam”.
  13. TS Nguyễn Hồng Thắng (2004), “Chuyên ñề lập Ngân sách Nhà nước
  theo khuôn khổ chi tiêu trung hạn”.
  14. Tài liệu trên Internet:
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  101
  ã www.mof.gov.vn
  ã www.gdt.gov.vn
  ã www.luutruvn.gov.vn
  ã www.hoiketoan-tp.org.vn
  ã (http://*******************/decuong/LAO928)
  ã (http://*******************)
  ã (http://www.wattpad.com)
  ã http://d.violet.vn
  15. Tài liệu dự toán năm 2010 của ðài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Việt Bắc
  Tiếng Anh:
  6. Anthony A. Atkinson, Robert S.Kaplan, Advanced Management
  Accounting.
  7. Atkinson Banker Kaplan Young, Management Accounting
  8. Charles T. Horngren and George Foster, Cost Accounting

  Xem Thêm: Nghiên cứu công tác lập dự toán ngân sách nhà nước tại đài khí tượng thuỷ văn khu vực việt bắc
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu công tác lập dự toán ngân sách nhà nước tại đài khí tượng thuỷ văn khu vực việt bắc sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status