Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất vùng Đồng bằng sông Hồng trong quá trình Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất vùng Đồng bằng sông Hồng trong quá trình Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn

  Luận án tiến sĩ năm 2012
  Đề tài: Chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất vùng Đồng bằng sông Hồng trong quá trình Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn

  MỤC LỤC
  MỤC LỤC . ii
  DANH MỤC CÔNG THỨC .vi
  DANH MỤC BẢNG BIỂU . viii
  LỜI MỞ ðẦU 1
  CHƯƠNG 1. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU SỬ DỤNG
  ðẤT TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA - HIỆN ðẠI HÓA NÔNG
  NGHIỆP, NÔNG THÔN 13
  1.1 Các khái niệm Công nghiệp hóa - Hiện ñại hóa nông nghiệp, nông thôn
  và chuyển dịch cơ cấu sử dụng ñất cho Công nghiệp hóa - Hiện ñại hóa
  nông nghiệp, nông thôn 13
  1.1.1 Công nghiệp hóa - Hiện ñại hóa nông nghiệp, nông thôn 13
  1.1.2 Cơ cấu sử dụng ñất và chuyển dịch cơ cấu sử dụng ñất .19
  1.2 Mối quan hệ giữa chuyển dịch cơ cấu sử dụng ñấtvà Công nghiệp hóa -
  Hiện ñại hóa nông nghiệp, nông thôn .25
  1.2.1 Cơ cấu sử dụng ñất và chuyển dịch cơ cấu kinhtế .26
  1.2.2 Chuyển dịch cơ cấu sử dụng ñất phi nông nghiệp và phát triển kết cấu
  hạ tầng 36
  1.2.3 Chuyển dịch cơ cấu sử dụng ñất và ñô thị hóa .41
  1.3. Kinh nghiệm chuyển dịch cơ cấu sử dụng ñất trong quá trình Công
  nghiệp hóa - Hiện ñại hóa của một số quốc gia và vùng lãnh thổ 43
  1.3.1 Kinh nghiệm chuyển dịch cơ cấu sử dụng ñất của một số quốc gia và
  vùng lãnh thổ 43
  1.3.2 Bài học kinh nghiệm rút ra ñối với Việt Nam .47
  CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU SỬ DỤNG ðẤT
  TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA - HIỆN ðẠI HÓA NÔNG
  NGHIỆP, NÔNG THÔN VÙNG ðỒNG BẰNG SÔNG HỒNG 49
  2.1 ðiều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội vùng ðồng bằng sông Hồng 49
  2.1.1 ðiều kiện ñịa hình .49
  2.1.2 ðiều kiện khí hậu 50
  2.1.3 ðiều kiện thủy văn 50
  2.1.4 Tài nguyên thiên nhiên 51
  2.1.5 Môi trường 56
  2.1.6 ðiều kiện kinh tế .58
  2.1.7 Dân số, lao ñộng, việc làm 59
  2.1.8 Kết cấu hạ tầng 61
  2.1.9 Những kết luận rút ra từ ñiều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội có tác ñộng
  ñến chuyển dịch cơ cấu sử dụng ñất vùng ðồng bằng sông Hồng trong quá
  trình Công nghiệp hóa - Hiện ñại hóa nông nghiệp, nông thôn .62
  2.2 Thực trạng chuyển dịch cơ cấu sử dụng ñất trongquá trình công
  nghiệp hóa - Hiện ñại hóa nông nghiệp, nông thôn vùng ðồng bằng sông
  Hồng trong những năm qua 67
  2.2.1 Cơ cấu sử dụng ñất và chuyển dịch cơ cấu kinhtế vùng ðồng bằng
  sông Hồng 67
  2.2.2 Một số kết luận rút ra qua nghiên cứu mối quan hệ giữa chuyển dịch cơ
  cấu sử dụng ñất và cơ cấu các ngành kinh tế của vùng ðBSH 81
  2.2.3 Chuyển dịch cơ cấu sử dụng ñất và cơ cấu các ngành kinh tế theo các
  tỉnh vùng ðồng bằng sông Hồng .84
  2.2.4 Chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ ngành nông nghiệp và chuyển dịch cơ
  cấu ñất nông nghiệp .103
  2.3 Thực trạng chuyển dịch cơ cấu sử dụng ñất phục vụ phát triển kết cấu
  hạ tầng nông thôn .115
  2.3.1 Thực trạng chuyển dịch cơ cấu sử dụng ñất phục vụ phát triển hệ thống
  hạ tầng bưu chính viễn thông, ñiện và năng lượng 115
  2.3.2 Thực trạng chuyển dịch cơ cấu sử dụng ñất phục vụ phát triển hệ thống
  hạ tầng thủy lợi .119
  2.3.3 Thực trạng chuyển dịch cơ cấu sử dụng ñất phục vụ phát triển hệ thống
  hạ tầng giao thông 121
  2.3.4 Thực trạng chuyển dịch cơ cấu sử dụng ñất phục vụ phát triển hệ thống
  hạ tầng giáo dục .126
  2.3.5 Thực trạng chuyển dịch cơ cấu sử dụng ñất phục vụ phát triển hệ thống
  hạ tầng y tế .128
  2.3.6 Thực trạng chuyển dịch cơ cấu sử dụng ñất phục vụ phát triển hệ thống
  hạ tầng văn hóa 130
  2.3.7 Thực trạng chuyển dịch cơ cấu sử dụng ñất phục vụ phát triển hệ thống
  hạ tầng thể dục thể thao 131
  2.3.8 ðánh giá chung về mối quan hệ giữa chuyển dịch cơ cấu sử dụng ñất
  với phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn .133
  2.4 Thực trạng chuyển dịch cơ cấu sử dụng ñất theo mức ñộ ñô thị hóa 134
  2.5 ðánh giá quá trình chuyển dịch cơ cấu sử dụng ñất trong quá trình
  Công nghiệp hóa - Hiện ñại hóa nông nghiệp, nông thôn vùng ðBSH .138
  2.5.1 Những kết quả ñạt ñược 138
  2.5.2 Những tồn tại .143
  2.5.3 Nguyên nhân của những tồn tại 145
  CHƯƠNG 3. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU
  SỬ DỤNG ðẤT PHỤC VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA – HIỆN ðẠI
  HÓA VÙNG ðỒNG BẰNG SÔNG HỒNG 149
  3.1. Phương hướng, mục tiêu Công nghiệp hóa - Hiện ñại hóa vùng ðồng
  bằng sông Hồng .149
  3.1.1. Phương hướng thực hiện Công nghiệp hóa - Hiện ñại hóa vùng ðồng
  bằng sông Hồng .149
  3.1.2. Mục tiêu thực hiện Công nghiệp hóa - Hiện ñại hóa vùng ðồng bằng
  sông Hồng ñến năm 2020 .151
  3.2 Phương hướng và mục tiêu chuyển dịch cơ cấu sử dụng ñất phục vụ
  yêu cầu Công nghiệp hóa - Hiện ñại hóa vùng ðồng bằng sông Hồng ñến
  2020 157
  3.2.1 Phương hướng chuyển dịch cơ cấu sử dụng ñất phục vụ yêu cầu của sự
  nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện ñại hóa vùng ðồng bằng sông Hồng 157
  3.2.2 Mục tiêu chuyển dịch cơ cấu sử dụng ñất phục vụ yêu cầu của sự
  nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện ñại hóa vùng ðồng bằng sông Hồng ñến năm
  2020 159
  3.3. Giải pháp thúc ñẩy chuyển dịch cơ cấu sử dụng ñất phục vụ yêu cầu
  Công nghiệp hóa - Hiện ñại hóa vùng ðồng bằng sông Hồng ñến 2020 170
  3.3.1 Hoàn thiện quy hoạch tổng thể phát triển kinhtế - xã hội của vùng và
  các ñịa phương .170
  3.3.2 Hoàn thiện quy hoạch sử dụng ñất theo yêu cầucủa Công nghiệp hóa -
  Hiện ñại hóa nông nghiệp, nông thôn 174
  3.3.3 Hoàn thiện các chính sách, luật pháp ñối với quá trình chuyển dịch cơ
  cấu sử dụng ñất nhằm ñáp ứng yêu cầu của Công nghiệp hóa - Hiện ñại hóa
  177
  3.3.4 Hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý ñất ñai .182
  3.3.5 Giải pháp thực hiện cho một số loại ñất trên ñịa bàn của vùng ðồng
  bằng sông Hồng .184
  3.3.6 Phát triển thị trường bất ñộng sản .185
  3.3.7 Các giải pháp khác 188
  KẾT LUẬN 190
  DANH MỤC CÔNG TRÌNH ðà CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC

  LỜI MỞ ðẦU
  1. Lý do chọn ñề tài
  ðất ñai là một trong ba nguồn lực cơ bản của các hoạt ñộng kinh tế, là tư liệu
  sản xuất chủ yếu và ñặc biệt trong sản xuất nông nghiệp. Trong quá trình Công
  nghiệp hoá - Hiện ñại hoá, cơ cấu kinh tế nông thônñang dịch chuyển theo hướng
  giảm tỷ trọng các ngành sản xuất nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành sản xuất công
  nghiệp và thương mại dịch vụ. Trong nội bộ ngành nông nghiệp, cơ cấu sản xuất
  cũng chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng các ngànhsản xuất trồng trọt, tăng giá
  trị sản xuất các ngành chăn nuôi và thủy sản, chuyển dịch từ phương thức sản xuất
  phân tán sang sản xuất tập trung và sản xuất hàng hóa. Với vai trò quan trọng là yếu
  tố ñầu vào không thể thiếu ñược ñối với tất cả các ngành sản xuất trong ñời sống xã
  hội của ñất nước, cơ cấu sử dụng ñất một mặt chuyểndịch ñể ñáp ứng nhu cầu dụng
  ñất cho phát triển các ngành kinh tế, mặt khác, chính cơ cấu sử dụng ñất lại ñóng
  vai trò là tác nhân thúc ñẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế ñể tận dụng lợi thế của
  nguồn tài nguyên vô cùng qu ý giá và ñặc biệt quantrọng này. Do ñó, chuyển dịch
  cơ cấu sử dụng ñất vừa là tác nhân, vừa là kết quả của chuyển dịch cơ cấu kinh tế
  nông nghiệp, nông thôn trong quá trình Công nghiệp hoá - Hiện ñại hoá nông
  nghiệp, nông thôn (CNH - HðH NN NT).
  Chuyển dịch cơ cấu sử dụng ñất ñang có những biến ñổi rất lớn dưới sự tác
  ñộng của quá trình CNH – HðH NN NT. Sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ giữa
  ñất ñai sử dụng vào mục ñích NN và phi NN, xu hướngbiến ñộng cơ cấu sử dụng
  ñất phục vụ cho nhu cầu của các ngành kinh tế, của phát triển hạ tầng và ñô thị hóa
  ngày càng có chiều hướng phức tạp.
  Việt Nam là một nước NN với trên 70% dân số sống ở nông thôn, trên 60% số
  lao ñộng làm việc trong lĩnh vực NN. ðồng bằng sôngHồng (ðBSH) là một trong
  những vùng kinh tế trọng ñiểm của nước ta, nơi có nền văn hoá lúa nước khá lâu ñời,
  là vùng có kinh tế phát triển ở mức khá so với các vùng kinh tế khác trên toàn quốc.
  Quá trình CNH - HðH của vùng ñang thúc ñẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu
  kinh tế ñòi hỏi sự thay ñổi về mục ñích sử dụng, kéo theo sự chuyển dịch cơ cấu sử
  dụng ñất cho các ngành kinh tế cũng như cho hệ thống cơ sở hạ tầng và phát triển ñô
  thị. Trong những năm qua, vùng này ñã tiến hành CNH– HðH NN NT và ñang có
  những thay ñổi và phát triển về ñời sống xã hội, vềcơ cấu kinh tế và tất nhiên là cả về
  cơ cấu sử dụng ñất. Những thành tựu phát triển kinhtế trong những năm vừa qua cho
  thấy, vùng này có thể phát triển nhanh hơn nếu như xác ñịnh ñược một cơ cấu sử
  dụng ñất hợp lý và nhanh chóng chuyển dịch cơ cấu hiện tại ñể tạo ra cơ cấu hợp lý
  ñó. ðây là vấn ñề hết sức bức thiết trong giai ñoạnhiện nay. Tuy nhiên, tiềm năng ñất
  ñai của vùng vẫn nặng về ñất NN với tỷ trọng ñất NNkhá cao trong cơ cấu sử dụng
  ñất. Trong ñất NN, chiếm DT chủ yếu là ñất sản xuấtNN, ñặc biệt là ñất lúa. Việc
  xây dựng các KCN trên ñất lúa ñã và ñang diễn ra một cách rầm rộ gây nhiều hậu quả
  kinh tế xã hội với việc nông dân mất ñất sản xuất, ñời sống gặp khó khăn mà các
  KCN lại bị bỏ hoang nhiều, hiệu quả sử dụng và hiệuquả kinh tế ñều thấp. Hệ thống
  cơ sở hạ tầng của vùng vẫn còn thiếu và chưa ñồng bộ, DT các ñô thị tuy ngày càng
  ñược mở rộng nhưng vẫn chưa ñáp ứng ñược nhu cầu của ñô thị hóa. ðây cũng là
  những nguyên nhân cơ bản cho vấn ñề phát triển kinhtế chưa xứng tầm với tiềm
  năng của vùng, chưa khai thác ñược một cách hiệu quả nhất nguồn lực ñất ñai cho
  phát triển kinh tế; ñời sống vật chất, văn hóa của nhân dân trong vùng còn thấp, số hộ
  nghèo ñói có giảm nhưng tốc ñộ giảm rất chậm.
  Với nhận thức rằng yếu tố chủ chốt nhất ñể chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh
  tế và ñô thị hóa, ñể khắc phục tình trạng yếu kém trong phát triển hệ thống cơ sở hạ
  tầng là chuyển dịch cơ cấu sử dụng ñất. Việc tìm ramột cơ cấu sử dụng ñất phù hợp
  là vấn ñề rất cốt lõi trong quá trình CNH – HðH NN NT. ðể tìm ra ñược cơ cấu sử
  dụng ñất phù hợp thì phải nắm ñược mối quan hệ giữaquá trình CNH – HðH NN NT
  với chuyển dịch cơ cấu sử dụng ñất, tìm ra các ñặc ñiểm cơ bản của quá trình chuyển
  dịch cơ cấu sử dụng ñất và thúc ñẩy, ñịnh hướng chocơ cấu sử dụng ñất dịch chuyển
  tới một cơ cấu mới phù hợp hơn với xu hướng CNH – HðH NN NT.
  Vì vậy, ñề tài nghiên cứu “Chuyển dịch cơ cấu sử dụng ñất vùng ðồng bằng
  sông Hồng trong quá trình Công nghiệp hoá - Hiện ñại hoá nông nghiệp, nông thôn”
  mang ý nghĩa thực tiễn nhằm ñánh giá sự phù hợp giữa cơ cấu kinh tế và cơ cấu sử
  dụng ñất, từ ñó nghiên cứu quá trình chuyển dịch cơcấu sử dụng ñất hiện ñang diễn ra
  ở ðBSH nhằm khai thác có hiệu quả hơn nguồn lực quan trọng này ñể phát triển kinh
  tế nông thôn, tác ñộng cũng như phục vụ nhu cầu củaquá trình CNH – HDDH NN NT.
  2. Mục ñích và ý nghĩa nghiên cứu của Luận án
  Với tính cấp thiết của ñề tài nghiên cứu, mục ñích nghiên cứu của Luận án là
  nghiên cứu xu hướng chuyển dịch cơ cấu sử dụng ñất ñang diễn ra ở ðBSH trong
  quá trình CNH - HðH NN NT ñể ñánh giá sự phù hợp, hỗ trợ của cơ cấu sử dụng
  ñất cho việc phát triển các ngành kinh tế, phát triển kết cấu hạ tầng cũng như quá
  trình ñô thị hóa ñang diễn ra ở ñây, từ ñó dự báo xu hướng chuyển dịch cơ cấu sử
  dụng ñất và ñề xuất một cơ cấu sử dụng ñất phù hợp với vùng ðBSH trong thời
  gian tới. Câu hỏi nghiên cứu chính của ñề tài Luận án là: Mối quan hệ giữa quá
  trình chuyển dịch cơ cấu sử dụng ñất và CNH - HðH NN NT ñược thể hiện như
  thế nào?
  ðể trả lời ñược câu hỏi ñó, ñề tài ñã ñặt ra các mục ñích nghiên cứu cụ thể
  như sau:
  - Hệ thống cơ sở lý luận về cơ cấu sử dụng ñất, CNH- HðH NN NT.
  - Làm rõ mối quan hệ giữa quá trình chuyển dịch cơ cấu sử dụng ñất và
  CNH - HðH NN NT trên ba nội dung và lập hệ thống chỉ tiêu lượng hóa ñược mối
  quan hệ ñó:
  + Quan hệ giữa chuyển dịch cơ cấu sử dụng ñất và cơcấu các ngành kinh tế
  và cơ cấu các tiểu ngành trong ngành NN.
  + Quan hệ giữa chuyển dịch cơ cấu sử dụng ñất và quá trình phát triển cơ
  sở hạ tầng.
  + Quan hệ giữa chuyển dịch cơ cấu sử dụng ñất và quá trình ñô thị hóa.
  - Nghiên cứu các kinh nghiệm của một số quốc gia vàvùng lãnh thổ về
  chuyển dịch cơ cấu sử dụng ñất trong quá trình CNH - HðH ñể rút ra bài học kinh
  nghiệm cho Việt Nam.
  - Phân tích, ñánh giá thực trạng mối quan hệ giữa chuyển dịch cơ cấu sử
  dụng ñất và CNH - HðH NN NT ñang diễn ra trên ñịa bàn toàn vùng ðBSH cũng
  như của từng tỉnh, thành phố theo các nội dung và chỉ tiêu ñã ñược hệ thống trong
  phần cơ sở lý luận. Từ ñó, rút ra những kết quả ñạtñược cũng như những tồn tại
  hạn chế và nguyên nhân kém hiệu quả của cơ cấu sử dụng ñất ñáp ứng nhu cầu
  CNH - HðH NN NT.
  - Dự báo xu hướng chuyển dịch cơ cấu sử dụng ñất theo các nội dung CNH
  - HðH NN NT và ñề xuất một cơ cấu sử dụng ñất phù hợp với vùng ðBSH trong
  giai ñoạn 2011 - 2020
  - ðề xuất các giải pháp, kiến nghị ñể thúc ñẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu
  sử dụng ñất của vùng một cách hiệu quả hơn.
  3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu của Luận án:
  3.1 ðối tượng nghiên cứu
  Luận án tập trung vào nghiên cứu sự chuyển dịch cơ cấu sử dụng ñất và mối
  quan hệ giữa quá trình chuyển dịch cơ cấu sử dụng ñất với chuyển dịch cơ cấu các
  ngành kinh tế, với yêu cầu phát triển cơ sở hạ tầng, với yêu cầu của quá trình ñô thị
  hoá trong quá trình CNH – HðH NN NT. Trên ñịa bànnghiên cứu là vùng
  ðBSH, Luận án tập trung nghiên cứu cơ cấu sử dụng ñất của vùng trong mối quan
  hệ với các nội dung của quá trình CNH – HðH NN NT ñể tìm ra ñược cơ cấu sử
  dụng ñất phù hợp hơn cho vùng.
  3.2 Phạm vi nghiên cứu
  Về mặt thời gian, Luận án chỉ giới hạn nghiên cứu xu hướng chuyển dịch cơ
  cấu sử dụng ñất trong quá trình CNH – HðH NN NT vùng ðBSH từ năm 2004 trở
  lại ñây. Lý do chọn mốc thời gian năm 2004 là vì ñây là năm ñầu tiên Luật ðất ñai
  2003 có hiệu lực, các nội dung quản lý nhà nước về ñất ñai ñã ñược bổ sung và
  hoàn chỉnh so với giai ñoạn trước ñó. Vì vậy, ñể thấy ñược sự tiến bộ, kết quả ñạt
  ñược cũng như những hạn chế còn tồn tại thì cần phải so sánh trong cùng một giai
  ñoạn, dưới tác ñộng ñiều chỉnh của cùng một bộ luật.
  Phạm vi nghiên cứu của Luận án về mặt không gian làcác khu vực của các
  tỉnh thuộc ðồng bằng sông Hồng bao gồm 10 tỉnh và thành phố Hà Nội. Riêng về
  trường hợp của Hà Nội và Hà Tây, do ñến ngày 31/8/2008, 2 ñịa phương này ñược
  sáp nhập vào nhau thành hình thành Hà Nội mới nên về mặt số thống kê, sau
  31/8/2008, chỉ có một con số thống kê duy nhất cho cả 2 ñịa phương. Vì vậy, các số
  liệu từ ngày 31/8/2008 trở về trước sẽ ñược cộng lại ở hai ñịa phương này ñể có cơ
  sở so sánh ñồng nhất ở 2 giai ñoạn trước và sau 31/8/2008. Tỉnh Quảng Ninh là tỉnh
  thuộc vùng ðông Bắc, với ñịa hình phần lớn là ñồi núi, chỉ khoảng 1/5 DT của tỉnh
  nằm ở phía ñông nam là ñất ñồng bằng nên cơ cấu sử dụng ñất cũng như quá trình
  chuyển dịch cơ cấu sử dụng ñất của tỉnh có những ñiểm khác biệt so với các tỉnh
  khác thuộc vùng ðBSH. Vì vậy, Luận án cũng không nghiên cứu số liệu của Quảng

  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Bộ Giao thông vận tảiBáo cáo chính của Chiến lược phát triển giao thôngnông
  thôn Việt Nam ñến năm 2020, tầm nhìn ñến năm 2030[Trực tuyến],.
  ðịachỉ:http://www.mt.gov.vn/Default.aspx?tabid=27&catid=203&articleid=9876
  [Truy cập: 15/11/2011].
  2. Ban chấp hành TW ðảng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2011),
  Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn giai ñoạn 2011 - 2020, Bộ Nông
  nghiệp và Phát triển nông thôn
  3. Bộ Kế hoạch và ðầu tư, Tổng cục Thống kê, NguyễnTiến Dỵ (chủ biên) (2011),
  Kinh tế - xã hội môi trường Việt Nam (2011-2015),NXB Thống kê, Hà Nội.
  4. Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển vùng (2005), Tư
  liệu vùng ðồng bằng sông Hồng 2004 – 2005, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
  5. Bùi Tất Thắng (chủ biên, 2006), Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Việt Nam,
  NXB: Khoa học xã hội, Hà Nội
  6. C.Mác (1960), Tư bản quyển 1, tập 1, NXB Sự Thật, Hà Nội.
  7. C.Mác (1961), Tư bản quyển 2, tập 2, NXB Sự Thật, Hà Nội.
  8. Chu Hữu Quý (Chủ biên), Nguyễn Kế Tuấn (ðồng chủbiên), Phan ðại Doãn
  (2001), Con ñường công nghiệp hoá, hiện ñại hoá nông nghiệpvà nông thôn, NXB
  Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
  9. ðảng cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện ðại hội ñại biểu toàn quốc lần thứ XI,
  NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
  10. ðảng cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện ðại hội ñại biểu toàn quốc thời kỳ
  ñổi mới (khóa VI, VII, VIII, IX,X), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
  11. ðặng Kim Oanh (2005), “Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng
  công nghiệp hóa, hiện ñại hóa”, Tạp chí Tia sáng, (01), Tr. 52-56.
  12. ðặng Văn Thắng (2003), Chuyển dịch cơ cấu kinh tế công-nông nghiệp ở ðồng
  bằng sông Hồng, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  13.ðô thị hóa [Trực tuyến]. Bách khoa toàn thư mở Wikipedia. ðịa chỉ:
  http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4_th%E1%BB%8B_h%C3%B3a
  [Truy cập: 15/12/2011].
  14. ðỗ Quốc Sam (2006), “Về công nghiệp hóa, hiện ñại hóa ở Việt Nam”, Tạp chí
  Cộng sản, (11), Tr.9-13-51.
  15. Lê Văn Nắp (1994), Áp dụng phương pháp mô phỏng ñể lựa chọn cơ cấu sử
  dụng ñất tối ưu vùng trung du, (Lấy hai tỉnh Vĩnh Phú và Hà Bắc làm ví dụ, Luận
  án tiến sĩ kinh tế, Hà Nội
  16. Lương Xuân Hiến (chủ biên), Trịnh Quốc Tuấn, Nguyễn Duy Việt (2006), Một
  số vấn ñề kinh tế - xã hội trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện ñại hóa vùng ðồng
  bằng sông Hồng, NXB Lý luận Chính trị, Hà Nội.
  17. Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trungương ðảng (khóa IX)
  về ñẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện ñại hóa nông nghiệp, nông thôn thời kỳ 2001 –
  2010[Trực tuyến]. Hà Nội: ðảng cộng sản Việt Nam. ðịa chỉ:
  http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30149&cn_id=1
  15980[Truy cập: 15/11/2011].
  18. Nguyễn ðình Phan (1998), “Công nghiệp hóa, hiệnñại hóa nông nghiệp, nông
  thôn”, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, (239), Tr.38-47.
  19. Nguyễn ðình Phan, Trần Minh ðạo, Nguyễn Văn Phúc (2002), Những biện
  pháp chủ yếu thúc ñẩy công nghiệp hoá, hiện ñại hoánông nghiệp, nông thôn vùng
  ðồng bằng sông Hồng, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
  20. Nguyễn ðình Kháng (2008), Cơ sở lý luận và thực tiễn tiếp tục hoàn thiện chính
  sách ñất ñai ở Việt Nam hiện nay : Sách chuyên khảo, NXB : Lao ñộng, Hà Nội
  21. Nguyễn Quốc Hùng (2006), ðổi mới chính sách về chuyển ñổi mục ñích sử
  dụng ñất trong quá trình công nghiệp hóa, ñô thị hóa ở Việt Nam (Chủ yếu từ thực
  tiễn Hà Nội), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
  22. Nguyễn Tiến Thuận (2000), ðặc ñiểm và giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế
  nông thôn vùng ñồng bằng sông Hồng, Luận án TS Kinh tế, Mã số: 5.02.05, Hà Nội
  23. Nguyễn Văn Bảy (2001), Công nghiệp hóa, hiện ñại hóa nông nghiệp, nông
  thôn ñồng bằng Bắc Bộ và tác ñộng của nó ñối với tăng cường sức mạnh khu vực
  phòng thủ tỉnh, thành phố thuộc khu vực này, Luận án TS Kinh tế, Mã số: 5.02.01
  24. Nguyễn Văn Chiến (2005), ðô thị hóa, công nghiệp hóa, hiện ñại hóa nông
  nghiệp và nông thôn ở ðồng bằng sông Hồng những khái niệm cần làm rõ, Tạp chí
  Tia sáng, (11), Tr. 44-46.
  25. Phạm ðức Thành (chủ biên), Lê Doãn Khải (2002), Quá trình chuyển dịch cơ
  cấu lao ñộng theo hướng công nghiệp hoá, hiện ñại hoá ở vùng ðồng bằng Bắc Bộ
  nước ta, NXB Lao ñộng, Hà Nội.
  26. Phan Công Nghĩa (chủ biên), 2007, Cơ cấu kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế
  và nghiên cứu thống kê cơ cấu kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế - sách chuyên
  khảo, NXB: ðại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội
  27. Phan Thanh Khôi (chủ biên) Trịnh Quốc Tuấn, Nguyễn Duy Việt, Lương Xuân
  Hiến .(2006), Một số vấn ñề kinh tế - xã hội trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện
  ñại hoá vùng ðồng bằng sông Hồng, NXB : Lý luận Chính trị, Hà Nội
  28. Sally P. Marsh, Gordon MacAulay, Phạm Văn Hùng .(2007), Phát triển nông
  nghiệp và chính sách ñất ñai ở Việt Nam, NXB : ðại học Nông nghiệp I, Hà Nội
  29. Tạ ðình Thi (2007), Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên quan ñiểm phát triển bền
  vững của vùng kinh tế trọng ñiểm Bắc Bộ - Việt Nam,Luận án Tiến sĩ kinh tế, Mã
  số 5.02.19
  30. Tổng cục Quản lý ñất ñai - Bộ Tài nguyên môi trường, Báo cáo kiểm kê ñất ñai
  năm 2005

  Xem Thêm: Chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất vùng Đồng bằng sông Hồng trong quá trình Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất vùng Đồng bằng sông Hồng trong quá trình Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status