Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Một số giải pháp tiêu thụ sản phẩm bia tại công ty cổ phần bia rượu viger

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp tiêu thụ sản phẩm bia tại công ty cổ phần bia rượu viger

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TIÊU THỤ SẢN PHẨM BIA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BIA RƯỢU VIGER

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục bảng v
  Danh mục sơ ñồ vii
  Danh mục viết tắt viii
  1 MỞ ðẦU i
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài nghiên cứu: 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 3
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
  2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA
  DOANH NGHIỆP 5
  2.1 Cơ sở lý luận về tiêu thụ sản phẩm. 5
  2.2 Cơ sở thực tiễn của ñề tài 39
  3 GIỚI THIỆU ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 46
  3.1 Giới thiệu chung về Công ty 46
  3.2 Phương pháp nghiên cứu 66
  4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 71
  4.1 Thực trạng tiêu thụ sản phẩm của Công ty 71
  4.1.1 ðặc ñiểm về sản phẩm của Công ty 71
  4.1.2 Thực trạng tình hình tiêu thụ qua từng mặt hàng 72
  4.1.3 Thực trạng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty 76
  4.1.4 Thực trạng chính sách sản phẩm: 85
  4.1.5 Thực trạng chính sách giá 88
  4.1.6 Chính sách phân phối sản phẩm 92
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  iv
  4.1.7 Thực trạng hoạt ñộng quảng cáo và xúc tiến hỗn hợp 96
  4.1.8 Phân tích SWOT ñối với Công ty cổ phần Bia, Rượu viger 108
  4.2 Một số giải pháp thúc ñẩy tiêu thụ sản phẩm tại Công ty cổ phần Bia,
  Rượu Viger 115
  4.2.1 Mục tiêu và phương hướng tiêu thụ sản phẩm cuả Công ty 115
  4.2.2 Một số giải pháp tiêu thụ sản phẩm của Công ty 118
  5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 137
  5.1 Kết luận 137
  5.2 Kiến nghị 138
  5.2.1 ðối với công ty 138
  5.2.2 Một số kiến nghị với Nhà nước 139
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 141
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  v
  DANH MỤC BẢNG
  STT Tên bảng Trang
  3.1 Cơ cấu lao ñộng của công ty 54
  3.2 Bậc thợ công nhân kỹ thuật lành nghề 55
  3.3 Bảng tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty 62
  3.4 So sánh kết quản hoạt ñộng sản xuất kinh doanhcủa công ty từ năm
  2008 ñến 2010 64
  3.5 Kết quả tiêu thụ sản phẩm của công ty 66
  3.6 Các thông tin chủ yếu của khách hàng 68
  4.1 Kế hoạch và thực tế tiêu thụ 72
  4.2 Sản lượng tiêu thụ Bia Viger theo từng thời ñiểm (Năm 2010) 75
  4.3 Tình hình tiêu thụ sản phẩm tại các vùng thị trường của Công ty năm
  2010 77
  4.4 Thị phần tiêu thụ sản phẩm trên thị trường khu vực phía bắc của các
  ñối thủ cạnh tranh năm 2010. 79
  4.5 Hệ thống ñại lý trong kênh phân phối gián tiếp1 cấp của Công ty cổ
  phần Bia Rượu Viger 80
  4.6 Hệ thống phân phối sản phẩm tại kênh 2 cấp năm 2010 82
  4.7 Số liệu tiêu thụ qua các kênh phân phối của Công ty cổ phần Bia
  rượu Viger năm 2009 -2010 83
  4.8 Bảng tiêu chuẩn chất lượng áp dụng cho SP Bia hơi 86
  4.9 Hạch toán giá thành cho 1.000 lít bia hơi năm 2009- 2010 89
  4.10 Giá bán Bia Viger của Công ty và một số ñối thủ cạnh tranh trong
  các khu vực thị trường ( Giá bao gồm cả VAT ) năm 2010 90
  4.11 Giá bán bia hơi cho ñại lý tại các vùng thị trường như sau. 92
  4.12 Chi phí quảng cáo năm 2010 của công ty 98
  4.13 Thưởng doanh thu theo số lượng bán năm 2010 101
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  vi
  4.14 Bảng khuyến mại ñặc biệt cho các ñại lý 102
  4.15 Cơ cấu giải thưởng chương trình khuyến mại tết2011 104
  4.16 Ma trận SWOT của công ty 114
  4.17 Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2 năm 2011-2013 115
  4.18 Các loại biển quảng cáo Công ty Cổ phần bia rượu Viger 123
  4.19 Dự kiến số ñại lý sẽ mở mới năm 2012 130
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  vii
  DANH MỤC SƠ ðỒ
  STT Tên sơ ñồ Trang
  2.l Kênh tiêu thụ trực tiếp 19
  2.2 Kênh tiêu thụ gián tiếp 20
  2.3 Hệ thống kênh phân phối sản phẩm28
  3.1 Mô hình quản lý Công ty cổ phần Bia Rượu Viger.49
  3.2 Quy trình sản xuất Rượu 59
  3.3 Kết cấu sản xuất Bia 60
  3.4 Kết cấu sản xuất Rượu 61
  4.1 Hệ thống kênh phân phối của Công Ty79
  4.2 Tổ chức bộ máy tiêu thụ sản phẩm của Công ty93
  4.3 Cơ cấu của các bộ phận kinh doanh119
  4.4 Dự kiến thay ñổi hệ thống kênh phân phối sản phẩm của công ty 124
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  viii
  DANH MỤC VIẾT TẮT
  STT CHỮ VIẾT TẮT NỘI DUNG
  1 Cð Cao ñẳng
  2 ðH ðại học
  3 ðHCð ðại hội cổ ñông
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  1
  1. MỞ ðẦU
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài nghiên cứu:
  Trong nền kinh tế thị trường việc ñẩy mạnh tiêu thụsản phẩm ngày càng trở
  nên vô cùng quan trọng sống còn ñối với doanh nghiệp, hoạt ñộng tiêu thụ sản
  phẩm có ý nghĩa quyết ñịnh ñến mọi hoạt ñộng của doanh nghiệp, bởi vì có tiêu
  thụ ñược sản phẩm thì các hoạt ñộng của doanh nghiệ p mới có thể diễn ra một
  cách liên tục, ñảm bảo cho doanh nghiệp thực hiện m ục tiêu phát triển.
  Tiêu thụ là một trong những hoạt ñộng cơ bản và quan trọng của mỗi
  doanh nghiệp khi tiến hành sản xuất kinh doanh, ñặcbiệt khi các doanh
  nghiệp ñó hoạt ñộng trong nền kinh tế thị trường, nó ñóng vai trò rất quan
  trọng trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp. Tiêu thụ sản phẩm là cầu
  nối giữa sản xuất và tiêu dùng, là khâu cuối cùng trong hoạt ñộng sản xuất và
  cũng là khâu ñầu tiên của quá trình tái sản xuất của doanh nghiệp, theo ñó các
  doanh nghiệp sau mỗi quá trình sản xuất phải tiến hành việc bán sản phẩm ñể
  thu lại những gì ñã bỏ ra và có lãi. Thông qua hoạtñộng này, doanh nghiệp
  mới có ñiều kiện mở rộng hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của mình. Ta thấy
  rằng không có tiêu dùng thì không có sản xuất. Hoạtñộng tiêu thụ sản phẩm
  là quá trình chuyển hoá từ hàng sang tiền, nhằm thực hiện ñánh giá giá trị
  hàng hoá sản phẩm trong kinh doanh của doanh nghiệp. Hoạt ñộng tiêu thụ
  bao gồm nhiều hoạt ñộng khác nhau và có liên quan chặt chẽ với nhau: như
  hoạt ñộng nghiên cứu và dự báo thị trường, xây dựngmạng lưới tiêu thụ, tổ
  chức và quản lý hệ thống kho tàng, xây dựng chương trình bán, . Muốn cho
  các hoạt ñộng này có hiệu quả thì phải có những biện pháp & chính sách phù
  hợp ñể ñẩy nhanh tốc ñộ tiêu thụ sản phẩm, ñảm bảo cho hàng hoá của doanh
  nghiệp có thể tiếp xúc một cách tối ña với các khách hàng mục tiêu của mình,
  ñể ñứng vững trên thị trường, chiến thắng trong cạnh tranh và ñưa doanh
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  2
  nghiệp ngày càng phát triển lớn mạnh.
  Trong thực tế hiện nay, công tác tiêu thụ chưa ñượccác doanh nghiệp
  chú ý một cách ñúng mức, ñặc biệt là các doanh nghiệp nhà nước. Các doanh
  nghiệp nhà nước vẫn chưa hoàn toàn xoá bỏ ñược các ý niệm về tiêu thụ trước
  ñây, việc tiêu thụ hoàn toàn do Nhà nước thực hiện thông qua các doanh
  nghiệp thương nghiệp. Trong nền kinh tế thị trường,các doanh nghiệp không
  thể dựa vào Nhà nước giúp ñỡ cho việc thực hiện hoạt ñộng tiêu thụ, các
  doanh nghiệp phải tự mình xây dựng cho mình chương trình thích hợp nhằm
  ñảm bảo cho tiêu thụ ñược tối ña sản phẩm mà mình sản xuất. Một trong các
  chương trình ñó chính là chương trình về xây dựng các biện pháp & chính
  sách phù hợp.
  Công ty Cổ phần bia rượu Viger là doanh nghiệp trụcthuộc Bộ Nông
  nghiệp và Phát triển Nông thôn ñóng trên ñịa bàn phường Bến Gót - thành
  phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ, là doanh nghiệp có cổ phần Nhà nước chiếm 54,5
  vốn cổ phần. trong những năm qua VIGER là một nhãn hiệu quen thuộc của
  người tiêu dùng trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ và các tỉnh lân cận, năng xuất chất
  lượng sản phẩm Rượu, Cồn, và Bia của Công ty không ngừng tăng trưởng
  ngày càng cao và ñược ñông ñảo khách hàng tin dùng.
  Tuy nhiên, thực tế hoạt ñộng sản xuất kinh doanh nói chung, hoạt ñộng tiêu
  thụ sản nói riêng của Công ty vẫn còn bộc lộ một số những hạn chế nhất ñịnh, như
  việc hoạch ñịnh chiến lược phát triển và tiêu thụ sản phẩm cho những năm kế tiếp,
  việc tiếp thị cho hoạt ñộng tiêu thụ sản phẩm cũng chưa ñược ñẩy mạnh, ñiều này
  cũng gây ảnh hưởng không nhỏ ñến công tác sản xuất kinh doanh của Công ty.
  Vỡ vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu ñề tài “Một số giải pháp tiêu thụ sản
  phẩm Bia tại Công ty cổ phần Bia, Rượu Viger”.
  Câu hỏi nghiên cứu ñược ñặt ra cho Công ty là:
  Tình hình sản xuất sản phẩm ra hàng năm là bao nhiêu?
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  3
  ðối tượng tiêu thụ sản phẩm của Công ty là những ai?
  Thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty ở những ñâu?
  Làm thế nào ñể thúc ñẩy tiêu thụ sản phẩm trong ñiều kiện cạnh tranh
  gắt của cơ chế thị trường hiện nay?
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu
  1.2.1 Mục tiêu chung
  Trên cơ sở phân tích ñánh giá thực trạng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm
  rượu, bia của Công ty trong những năm qua, từ ñó ñềxuất ñịnh hướng và một
  số giải pháp thúc ñẩy tiêu thụ sản phẩm của Công tytrong tương lai.
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể
  - Góp phần hệ thống hóa lý luận và thực tiễn về tiêu thụ hàng hóa nói
  chung và tiêu thụ sản phẩm rượu, bia nói riêng trong hội nhập kinh tế quốc tế.
  - ðánh giá thực trạng tiêu thụ sản phẩm của Công tyCổ phần bia rượu
  Viger trong những năm qua.
  - ðề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm thúc ñẩy tiêu thụ sản phẩm của
  Công ty trong những năm tới.
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
  1.3.1 ðối tượng nghiên cứu
  Nghiên cứu một số giải pháp tiêu thụ sản phẩm Bia tại Công ty cổ phần Bia,
  Rượu Viger.
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu
  1.3.2.1 Về nội dung nghiên cứu
  - Nghiên cứu tình hình tiêu thụ sản phẩm Bia tại Công ty cổ phần Bia,
  Rượu Viger và một số thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty.
  - ðưa ra một số giải pháp ñể thúc ñẩy tiêu thụ sản phẩm trong ñiều kiện
  cạnh tranh gắt của cơ chế thị trường hiện nay.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  4
  1.3.2.2 Về không gian
  Tại Công ty Cổ phần bia rượu Viger trên ñịa bàn phường Bến Gót -
  thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ.
  1.3.2.3 Về thời gian
  ðề tài ñược tiến hành nghiên cứu từ 10/2010 ñến 12/2011. Do ñó, các dữ
  liệu, thông tin về thực trạng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm của Công ty ñược thu
  thập từ năm 2008 ñến năm 2010. Các giải pháp ñề xuất áp dụng từ năm 2011
  ñến năm 2013.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  5
  2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN
  TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP
  2.1 Cơ sở lý luận về tiêu thụ sản phẩm.
  2.1.1 Khái niệm về tiêu thụ sản phẩm
  Tiêu thụ sản phẩm là khâu lưu thông hàng hóa, là cầu nối trung gian
  giữa một bên là sản phẩm sản xuất và phân phối với một bên là tiêu dùng.
  Trong quá trình tuần hoàn các nguồn vật chất, việc mua và bán ñược thực
  hiện. Giữa sản xuất và tiêu dùng, nó quyết ñịnh bảnchất của hoạt ñộng lưu
  thông và thương mại ñầu vào, thương mại ñầu ra của doanh nghiệp. Việc
  chuẩn bị hàng hóa sản xuất trong lưu thông. Các nghiệp vụ sản xuất ở các
  khâu bao gồm: phân loại, lên nhãn hiệu sản phẩm, bao gói, chuẩn bị các lô
  hàng ñể bán và vận chuyển theo yêu cầu khách hàng. ðể thực hiện các quy
  trình liên quan ñến giao nhận và sản xuất sản phẩm hàng hóa ñòi hỏi phải tổ
  chức hợp ñồng ký kết lao ñộng trực tiếp ở các kho hàng và tổ chức tốt công
  tác nghiên cứu thị trường, nghiên cứu nhu cầu về mặt hàng về chủng loại sản
  phẩm của doanh nghiệp.
  Như vậy, tiêu thụ sản phẩm là tổng thể các biện pháp về tổ chức kinh tế
  và kế hoạch nhằm thực hiện việc nghiên cứu và nắm bắt nhu cầu thị trường.
  Nó bao gồm các hoạt ñộng: Tạo nguồn, chuẩn bị hàng hóa, tổ chức mạng
  lưới bán hàng, xúc tiến bán hàng . cho ñến các dịch vụ sau bán hàng
  [4(340)].
  Trong ñiều kiện kinh tế thị trường, hoạt ñộng tiêuthụ sản phẩm của
  doanh nghiệp ñược hiểu là một quá trình gồm nhiều công việc khác nhau từ
  việc tìm hiểu nhu cầu, tìm nguồn hàng, chuẩn bị hàng, tổ chức bán hàng, xúc
  tiến bán hàng . cho ñến các phục vụ sau bán hàng như: chuyên chở, lắp ñặt,
  bảo hành .
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  6
  Tóm lại: hoạt ñộng tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp bao gồm 2 quá
  trình có liên quan:
  Một là: Các nghiệp vụ kỹ thuật sản xuất, chuẩn bị,tiếp nhận, phân loại
  bao gói, lên nhãn mác, xếp hàng vào kho, chuẩn bị ñóng bộ, vận chuyển theo
  yêu cầu khách hàng.
  Hai là: Các nghiệp vụ kinh tế, tổ chức và kế hoạchhóa tiêu thụ sản
  phẩm nghiên cứu thị trường, tổ chức bán hàng, ñào tạo bồi dưỡng và quản trị
  lực lượng bán hàng.
  Quá trình tiêu thụ sản phẩm diễn ra khá phức tạp, có ảnh hưởng lớn ñến
  kết quả sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp, do ñó ở những góc ñộ khác
  nhau người ta có thể hiểu quá trình tiêu thụ sản phẩm theo những khía cạnh khác
  nhau, nhưng thực chất quá trình tiêu thụ sản phẩm là quá trình chuyển ñổi quyền
  sở hữu, quyền sử dụng về sản phẩm, dịch vụ ñể thỏa mãn nhu cầu của mỗi bên
  khi tham gia vào quá trình này. Tiêu thụ sản phẩm giữ một vai trò quan trọng
  trong việc phản ánh kết quả cuối cùng của hoạt ñộng sản xuất kinh doanh, ñánh
  giá doanh nghiệp hoạt ñộng có hiệu quả hay không.
  Kết thúc quá trình tiêu thụ, doanh nghiệp thu hồi ñược vốn và có lãi
  (nếu có) ñể tiếp tục một chu kỳ sản xuất mới [8(71-80)].
  2.1.2 Vai trò của tiêu thụ sản phẩm.
  Thị trường sản phẩm là một khâu vô cùng quan trọngñối với bất cứ
  một doanh nghiệp sản xuất hay một doanh nghiệp thương mại nào. Có thể nói
  sự tồn tại của doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều vàocông tác tiêu thụ sản
  phẩm. Hoạt ñộng tiêu thụ sản phẩm chi phối các khâunghiệp vụ khác. Hoạt
  ñộng kinh doanh của doanh nghiệp ñòi hỏi phải ñược diễn ra liên tục và nhịp
  nhàng, hiệu quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh ñược ñánh giá bởi nhiều nhân
  tố, trong ñó có tốc ñộ quay vòng vốn mà tốc ñộ quayvòng của vốn lại phụ
  thuộc rất lớn vào tốc ñộ tiêu thụ của sản phẩm do ñó nếu như tiêu thụ sản

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Báo cáo tài chính thường niên của Công ty năm 2008,2009, 2010
  2. Báo cáo tổng kết ngành thực phẩm ñồ uống giai ñoạn 2005 – 2010
  3. Báo cáo tình hình kinh tế Việt Nam 2010 và dự báo năm 2011 của IBM
  4. Nguyễn Ngọc Huyền (2009) Quản trị kinh doanh - trường ðaị học
  Kinh tế Quốc dân
  5. Philip Kotler (2009) Quản trị Marketing thương mại,NXB Lao ñộng-Xã hội
  6. Philip Kotler (1994) Những nguyên lý tiếp thị - NXBTPHCM
  7. Philip Kotler (2007) Thấu hiểu thị trường từ A –Z, NXB trẻ, thời báo
  kinh tế Sài Gòn
  8. Nguyễn Thành Long (2010) Phân tích các hoạt ñộng kinh tế của doanh
  nghiệp – NXB Giáo Dục
  9. Lê Văn Tâm (2009) Quản trị chiến lược, Trường ðại học Kinh tế Quốc
  dân
  10. Kết quả nghiên cứu của IBM về ngành thực phẩm ñồ ướng Việt Nam
  (2010)
  11. Kết quả nghiên cứu của ACNelsel về xu hướng tiêu dùng thực phẩm
  của người Việt Nam, tháng 8/2010
  12. website Công ty Cổ phần bia rượu Viger
  13. Website Công ty Cổ phần rượu bia ðồng Xuân – Sài Gòn

  Xem Thêm: Một số giải pháp tiêu thụ sản phẩm bia tại công ty cổ phần bia rượu viger
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp tiêu thụ sản phẩm bia tại công ty cổ phần bia rượu viger sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status