Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Thực trạng vệ sinh thú y và ô nhiễm một số vi khuẩn trong thịt (bò, lợn, gà) bán trên thị trường ở một số quận huyện, thành phố hải phòng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Thực trạng vệ sinh thú y và ô nhiễm một số vi khuẩn trong thịt (bò, lợn, gà) bán trên thị trường ở một số quận huyện, thành phố hải phòng

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Thực trạng vệ sinh thú y và ô nhiễm một số vi khuẩn trong thịt (bò, lợn, gà) bán trên thị trường ở một số quận huyện, thành phố hải phòng
  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục bảng vi
  Danh mục hình viii
  Danh mục viết tắt ix
  1. ðẶT VẤN ðỀ 1
  1.1. Tính cấp thiết của ñề tài. 1
  1.2. Mục ñích của ñề tài. 3
  1.3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài3
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU.5
  2.1. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ NGỘ ðỘC THỰC PHẨM Ở
  VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI5
  2.1.1. Trên thế giới 5
  2.1.2. Tại Việt Nam. 8
  2.1.3. Một số nghiên cứu ô nhiễm vi khuẩn thực phẩm trong và ngoài
  nước 12
  2.2. CÁC NGUYÊN NHÂN NHIỄM KHUẨN VÀO THỊT16
  2.2.1. Nhiễm khuẩn từ cơ thể ñộng vật16
  2.2.2. Lây nhiễm vi khuẩn từ nguồn nước sản xuất17
  2.2.3. Nhiễm khuẩn từ không khí18
  2.2.4. Nhiễm khuẩn từ ñất 20
  2.2.5. Nhiễm khuẩn từ dụng cụ, trang thiết bị không ñảm bảo vệ sinh20
  2.2.6. Nhiễm khuẩn từ công nhân tham gia sản xuất21
  2.2.7. Nhiễm khuẩn trong quá trình giết mổ, chế biến và bảo quản thịt21
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  iv
  2.3. MỘT SỐ HIỂU BIẾT VỀ VI KHUẨN E. COLI23
  2.3.1. ðặc tính sinh học 23
  2.3.2. Một số yếu tố ñộc lực 24
  2.3.3. Các yếu tố ảnh hưởng ñến sự phát triển và tồn tại của E. coli
  trong 25
  2.4. MỘT SỐ HIỂU BIẾT VỀ SALMONELLA26
  2.4.1. ðặc tính sinh học 26
  2.5. MỘT SỐ HIỂU BIẾT VỀ VI KHUẨN STAPHYLOCOCCUS.
  AUREUS 29
  2.5.1. ðặc tính sinh học 29
  2.5.2. Một số yếu tố ñộc lực 30
  2.6. CÁC CHỈ TIÊU VI SINH VẬT CỦA THỊT31
  3. ðỐI TƯỢNG - NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
  CỨU 32
  3.1. ðỐI TƯỢNG, ðỊA ðIỂM VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU32
  3.1.1. ðối tượng nghiên cứu. 32
  3.1.2. Phạm vi nghiên cứu 32
  3.1.3. ðịa ñiểm nghiên cứu. 32
  3.1.4. Thời gian nghiên cứu 32
  3.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU32
  3.3. NGUYÊN LIỆU NGHIÊN CỨU33
  3.3.1. Mẫu xét nghiệm 33
  3.3.2. Vật liệu, dụng cụ lấy mẫu33
  3.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU33
  3.4.1. Phương pháp ñiều tra. 33
  3.4.2. Phương pháp lấy mẫu 34
  3.4.3. Phương pháp xét nghiệm.35
  3.4.4. Phương pháp xử lý số liệu.39
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  v
  4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU - THẢO LUẬN40
  4.1. KẾT QUẢ ðIỀU TRA THỰC TRẠNG VỆ SINH THÚ Y TẠI
  CÁC HỘ KINH DOANH THỊT BÒ, LỢN, GÀ40
  4.1.1. Thực trạng vệ sinh thú y tại các quầy kinh doanh thịt bò, lợn,
  gà. 47
  4.1.2. Thực trạng quản lý. 53
  4.2. KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM CÁC CHỈ TIÊU VI SINH VẬT57
  4.2.1. Kết quả phân lập, xác ñịnh số lượng vi khuẩn E. coli58
  4.2.2. Kết quả phân lập, xác ñịnh số lượng Salmonella61
  4.2.3. Kết quả phân lập, xác ñịnh số lượng Staphylococcus aureus65
  4.2.4. Tổng hợp kết quả kiểm tra vi khuẩn trong thịt (bò, lợn, gà).68
  4.2.5. Tỷ lệ nhiễm vi khuẩn giữa hai quận nội thành và hai huyện
  ngoại thành. 71
  4.3. ðỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VỆ SINH THÚ
  Y, GÓP PHẦN ðẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC
  PHẨM. 75
  4.3.1. Quy hoạch xây dựng vùng chăn nuôi tập trung.76
  4.3.2. Quy hoạch xây dựng cơ sở giết mổ tập trung.76
  4.3.3. Quy hoạch xây dựng chợ trung tâm, ñầu mối.77
  4.3.4. Giải pháp về quản lý 80
  PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ83
  5.1. Kết luận 83
  5.2. ðề nghị 84
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  vi
  DANH MỤC BẢNG
  Bảng 2.1: Một số bệnh do sử dụng thực phẩm bị ô nhiễm vi sinh vật7
  Bảng 2.2. Tình trạng ngộ ñộc thực phẩm ở Việt Nam9
  Bảng 2.3: Nguyên nhân gây ngộ ñộc thực phẩm ở Việt Nam10
  Bảng 2.4. Tình hình ngộ ñộc thực phẩm ở Hải Phòng11
  Bảng 2.6. Tiêu chuẩn vi sinh vật nước uống của WHO18
  Bảng 2.7. Một số chỉ tiêu vi sinh vật của thịt tươi31
  Bảng 3.1: ðánh giá kết quả theo Sperber và Tatini37
  Bảng 3.2: Tổng hợp nhận ñịnh tính sinh hoá của vi khuẩn Salmonella39
  Bảng 4.1: Số lượng thịt gia súc gia cầm tiêu thụ hàng ngày trên ñịa bàn
  thành phố Hải Phòng. 40
  Bảng 4.2: Số lượng thịt gia súc, gia cầm tiêu thụ hàng ngày ở một số chợ
  của 04 Quận, Huyện trên ñịa bàn Thành phố.41
  Bảng 4.3. Kết quả ñiều tra về loại hình kinh doanh và quy mô quầy hàng43
  Bảng 4.4. Kết quả ñiều tra về ý thức chấp hành phápluật của người kinh
  doanh thịt. 45
  Bảng 4.5. Kết quả ñiều tra về phương tiện vận chuyển của các hộ kinh
  doanh thịt 46
  Bảng 4.6: Kết quả ñiều tra dụng cụ chuyên dùng bày bán thịt.48
  Bảng 4.7. Kết quả ñiều tra nguồn gốc thịt, có dấu kiểm soát giết mổ
  (KSGM). 51
  Bảng 4.8. Kết quả ñiều tra về thực trạng vệ sinh thú y tại các quầy kinh
  doanh thịt. 52
  Bảng 4.9. Thực trạng văn bản quản lý các cấp53
  Bảng 4.10. Thực trạng nhân lực quản lý54
  Bảng 4.11. Thực trạng quản lý 56
  Bảng 4.12: Số lượng mẫu thịt lấy tại các quầy kinh doanh57
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  vii
  Bảng 4.13: Kết quả xác ñinh số lượng E.colitrong các mẫu58
  Bảng 4.14: Kết quả xác ñinh số lượng Salmonella trong các mẫu62
  Bảng 4.15: Kết quả xác ñinh số lượng Staphylococcus aureus trong các
  mẫu 66
  Bảng 4.16: Tổng hợp kết quả kiểm tra vi khuẩn ô nhiễm trong thịt (bò,
  lợn, gà). 69
  Bảng 4.17: Tỷ lệ nhiễm khuẩn giữa hai quận nội thành và hai huyện
  ngoại thành. 72
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  viii
  DANH MỤC HÌNH
  Hình 4.1. Biểu ñồ ñánh giá mức ñộ ô nhiễm E.coli trong các mẫu thịt60
  Hình 4.2. Biểu ñồ ñánh giá mức ñộ ô nhiễm E. coli theo ñịa ñiểm lấy mẫu60
  Hình 4.3. Biểu ñồ ñánh giá mức ñộ ô nhiễm Salmonella trong các mẫu thịt.64
  Hình 4.4. Biểu ñồ ñánh giá mức ñộ ô nhiễm Salmonella theo ñịa ñiểm lấy mẫu. 64
  Hình 4.5. Biểu ñồ ñánh giá mức ñộ ô nhiễm S. aureus trong các mẫu thịt.67
  Hình 4.6. Biểu ñồ ñánh giá mức ñộ ô nhiễm S. aureus theo ñịa ñiểm lấy mẫu. 67
  Hình 4.7. Biểu ñồ biểu diễn sự ô nhiễm vi khuẩn trong thịt (bò, lợn, gà) ở 04
  quận huyện thành phố Hải Phòng.70
  Hình 4.8. Biểu ñồ so sánh tỷ lệ nhiễm khuẩn giữa hai quận nội thành và hai
  huyện ngoại thành- ở Hải Phòng.73
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  ix
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
  KSGM Dấu kiểm soát giết mổ
  CSGM Cơ sở giết mổ
  FAO Food and Agriculture Organization
  GM Giết mổ
  TCVS Tiêu chuẩn vệ sinh
  TCVN Tiêu chuẩn việt nam
  TCN Tiêu chuẩn ngành
  E. coli Escherichia coli
  S. aureus Staphylococcus aureus
  Sal. Salmonella
  VK Vi khuẩn
  VSV Vi sinh vật
  VSATTP Vệ sinh an toàn thực phẩm
  VSTð Vệ sinh tiêu ñộc
  VSTY Vệ sinh thú y
  UBND Ủy ban nhân dân
  WHO World Health Organization
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  1
  1. ðẶT VẤN ðỀ
  1.1. Tính cấp thiết của ñề tài.
  Nước ta ñang trong thời kỳ hội nhập và phát triển, ñời sống của người
  dân ñược cải thiện và nâng cao, nhu cầu sử dụng thực phẩm tươi sống có
  nguồn gốc ñộng vật ngày càng tăng; việc ñảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
  có nguồn gốc ñộng vật, nhằm tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao phục vụ
  nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu là yêu cầu cấp thiếthiện nay.
  Ô nhiễm thực phẩm là lĩnh vực rộng, bao gồm: Ô nhiễm các yếu tố vi
  sinh vật, chất tồn dư, yếu tố lý hoá và dị vật có hại (từ khâu chăn nuôi, vận
  chuyển giết mổ, kinh doanh ñộng vật và sản phẩm ñộng vật), trong ñó ô nhiễm
  do vi sinh vật thường xuyên xảy ra nhiều hơn và chiếm tỷ lệ lớn trong các vụ
  ngộ ñộc thực phẩm. Theo thống kê, mỗi năm Việt Nam có khoảng 250 - 500 vụ
  ngộ ñộc thực phẩm với 7.000 – 10.000 nạn nhân và 100 - 200 ca tử vong. Nhận
  thức rõ tầm quan trọng của vấn ñề này, trong những năm gần ñây công tác ñảm
  bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ñang là lĩnh vực ñượcNhà nước, các cấp, các
  ngành và toàn xã hội ñặc biệt quan tâm.
  Hải Phòng là thành phố công nghiệp, du lịch, dịch vụ với trên 1,8 triệu
  dân và hàng năm ñón hàng triệu lượt khách du lịch tới tham quan, học tập, làm
  việc nhu cầu cung cấp thực phẩm phục vụ cho tiêu dùng và dịch vụ của
  thành phố là rất lớn. Trong những năm gần ñây ngànhchăn nuôi của thành phố
  khá phát triển, tỷ trọng chăn nuôi trong cơ cấu giátrị sản xuất nông nghiệp
  tăng, ñạt tỷ lệ 43% năm 2010. ðàn gia súc gia cầm phát triển mạnh cả về số
  lượng và chất lượng, thuận lợi trong việc cung cấp thịt và sản phẩm từ thịt gia
  súc, gia cầm phục vụ nhu cầu ngày càng cao của người dân thành phố, ñáp ứng
  một phần yêu cầu của dịch vụ và xuất khẩu.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  2
  Hiện nay hoạt ñộng buôn bán, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên ñịa
  bàn thành phố diễn biến rất phức tập. Từ khi Hải phòng chuyển sang nền kinh
  tế thị trường lĩnh vực này bị buông lỏng quản lý, thả nổi cho các hộ tư nhân tự
  do kinh doanh, các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, phân tán, tự phát triển, nằm xen kẽ
  trong các khu dân cư gây khó khăn rất lớn cho công tác vệ sinh thú y, vệ sinh
  an toàn thực phẩm. ðặc biệt khi bùng phát dịch bệnh(như dịch cúm gia cầm,
  lở mồm long móng, dịch tai xanh ở lợn) xảy ra, rất khó khăn cho công tác
  quản lý, gây khó khăn cho công tác phòng chống dịchbệnh. ðây là một trong
  những nguyên nhân làm dịch lây lan rộng gây nguy hiểm ñến tính mạng con
  người trong cộng ñồng.
  Cho ñến nay Hải Phòng chưa có quy hoạch tổng thể vềhệ thống các cơ
  sở kinh doanh, buôn bán thịt gia súc, gia cầm sạch ñảm bảo vệ sinh thú y, vệ
  sinh an toàn thực phẩm với số lượng lớn. Việc buôn bán, kinh doanh vận
  chuyển thịt gia súc, gia cầm vẫn diễn ra tại các chợ cóc, chợ tạm, lòng ñường,
  vỉa hè, phân tán một cách tự phát, không qua kiểm dịch của cơ quan Thu y
  nên chưa ñảm bảo vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm, nguy cơ lây
  nhiễm các dịch bệnh từ ñộng vật sang người rất cao và gây ô nhiễm môi
  trường xung quanh nhất là trong các khu dân cư tập trung.
  ðể ñảm bảo ñiều kiện vệ sinh thú y ñảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn
  thực phẩm cũng có nghĩa là phải quản lý giám sát ñược các nguy cơ gây ô
  nhiễm từ quá trình chăn nuôi, giết mổ, chế biến ñếnquá trình lưu thông tiêu
  thụ trên thị trường. trong ñó ñảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh thú y trong quá
  trình chăn nuôi là một khâu có ý nghĩa hết sức quantrọng ñối với việc cung
  cấp những sản phẩm có chất lượng cho thị trường và nguyên liệu cho ngành
  công nghiệp chế biến thực phẩm.
  Mặt khác các quầy kinh doanh thực phẩm tươi sống tại chợ không ñảm
  bảo vệ sinh thú y, gây ô nhiễm vi sinh vật cho thựcphẩm ( E.coli, Salmonella,
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  3
  Staphylococcus aureus, ) là một trong những nguyên nhân gây nên các vụ
  ngộ ñộc thực phẩm cho người tiêu dùng.
  ðể nâng cao chất lượng thịt và sản phẩm ñộng vật, ngăn ngừa dịch
  bệnh lây lan góp phần bảo vệ sức khoẻ cộng ñồng và môi trường sống việc tổ
  chức quản lý, quy hoạch trong hoạt ñộng kinh doanh,buôn bán thịt gia súc,
  gia cầm ñang là vấn ñề cấp thiết ñối với Thành phố.Từ thực tế cấp bách trên
  chúng tôi tiến hành nghiên cứu ñề tài: “Thực trạng vệ sinh thú y và ô nhiễm
  một số vi khuẩn trong thịt (bò, lợn, gà) bán trên thị trường ở một số quận,
  huyện - Thành phố Hải Phòng ” làm luận văn thạc sĩ của mình, với hy vọng
  ñóng góp phần nhỏ cho công tác ñảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ở thành
  phố Hải Phòng nói riêng, trong cả nước nói chung.
  1.2. Mục ñích của ñề tài.
  - ðánh giá thực trạng tình hình kinh doanh buôn bánthịt gia súc, gia
  cầm và thực trạng quản lý của các cơ quan hữu quan tại các chợ trên ñịa bàn
  thành phố.
  - ðánh giá thực trạng một số chỉ tiêu vệ sinh thú yñối với sản phẩm
  thịt (bò, lợn, gà) trên thị trường thành phố Hải Phòng; ñề xuất một số giải
  pháp quản lý vệ sinh thú y, góp phần ñảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
  1.3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài
  - Kết quả nghiên cứu góp phần ñánh giá thực trạng hoạt ñộng kinh
  doanh buôn bán thịt gia súc, gia cầm ñang diễn ra tại các chợ quận huyện trên
  ñịa bàn thành phố Hải Phòng.
  - ðánh giá mức ñộ ô nhiễm một số vi sinh vật trong thịt tươi sống (bò,
  lợn, gà) ảnh hưởng tới chất lượng và vệ sinh thịt gia súc, gia cầm bày bán ở
  một số chợ trên ñịa bàn thành phố.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  4
  - Trên cơ sở kết quả nghiên cứu thực trạng ô nhiễm vi khuẩn trong thịt
  tươi sống (bò, lợn, gà) bán ở một số chợ, ñưa ra nhận ñịnh về nguy cơ ô
  nhiễm thực phẩm, khả năng lây lan dịch bệnh và ô nhiễm môi trường. Từ ñó
  ñề xuất một số giải pháp quản lý vệ sinh thú y, gópphần ñảm bảo vệ sinh an
  toàn thực phẩm trên ñịa bàn thành phố Hải Phòng.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  5
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU.
  2.1. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ NGỘ ðỘC THỰC PHẨM Ở VIỆT
  NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI
  2.1.1. Trên thế giới
  Ngộ ñộc thực phẩm xảy ra do vi sinh vật ñang là mốiñe doạ nghiêm
  trọng ñối với sức khoẻ người tiêu dùng và gây thiệthại kinh tế. Ở các nước
  phát triển mặc dù vấn ñề vệ sinh an toàn thực phẩm luôn ñược coi trọng và
  ban hành nhiều quy ñinh chặt chẽ ñể bảo vệ sức khoẻngười tiêu dùng, song
  hàng năm nguồn kinh phí tiêu tốn ñể ñiều trị cho các bệnh nhận bị ngộ ñộc
  thức ăn nhiễm khuẩn là khá lớn (Mỹ chi 7,7 tỷ USD/năm). Các nước ñang
  phát triển chưa ñánh giá hết tầm quan trọng, mức ñộảnh hưởng ñến sức khoẻ
  cộng ñồng và ý nghĩa kinh tế ñối với ngộ ñộc thực phẩm do các yếu tố sinh
  vật. Do vậy ngộ ñộc thực phẩm xảy ra với mức ñộ, tần xuất mãnh liệt hơn so
  với các nước phát triển.
  Ngày nay ngộ ñộc thực phẩm diễn biến ngày càng phứctạp trên toàn
  thế giới với số vụ ngộ ñộc thực phẩm tiếp tục gia tăng. Tổ chức y tế thế giới
  (WHO) cho biết chỉ riêng năm 2000 có tới 2 triệu trường hợp tử vong do tiêu
  chảy, nguyên nhân chính là thức ăn, nước uống nhiễmvi sinh vật gây bệnh;
  hàng năm trên toàn cầu có khoảng 1.400 triệu lượt trẻ em bị tiêu chảy, trong
  ñó 70% các trường hợp bị bệnh là nhiễm khuẩn qua ñường ăn uống. (Nguồn
  Cục quản lý Chất lượng Vệ sinh an toàn Thực phẩm - Bộ Y tế, 2002).
  ở Mỹ, hàng năm cứ 1.000 dân có 175 ca ngộ ñộc. Theobáo cáo của Bộ
  Nông nghiệp Hoa Kỳ "những yếu tố sinh bệnh gồm virus, vi khuẩn, ký sinh
  trùng và nấm trong thức ăn ñã gây nên 6,5 triệu ñến33 triệu người bệnh và có
  trên 9.000 người tử vong mỗi năm tại Hoa Kỳ. Chi phí hàng năm tốn khoảng

  TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT
  1. Cục quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, Bộ Y tế, (2006), Báo
  cáo tổng kết công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm.
  2. Hồ Văn Nam và cộng sự (1996) "Bệnh viêm ruột ỉa chảy ở lợn", Tạp chí
  khoa học kỹ thuật Thú y, 97(1), tr.15-22.
  3. Ng hị ñịn h củ a ch ính ph ủ s ố 02 /200 3/ Nð- C P ng à y1 4/ 01 /20 03
  4. Nguyễn Vĩnh Phước (1978), Giống Samonella - Vi sinh vật Thú y, tập 2,
  NXB ðại học và Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội.
  5. Ngọc Hòe (1996), Một số chỉ tiêu vệ sinh nguồn nước trong chăn nuôi ở
  Hà Nội, Luận án PTS Khoa học Nông nghiệp, ðHNNI, Hà Nội.
  5. Nguyễn Vĩnh Phước (1977), Kiểm nghiệm vi khuẩn ñường ruột - Vi sinh
  vật Thú y, tập 1, NXB ðại học và Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội.
  6. Lê Văn Tạo (1989) "Nghiên cứu tác nhân gây bệnh của Salmonella, kết quả
  nghiên cứu 1983 - 1989 "Tạp chí khoa học Thú y, 89(1), tr 58 - 62, NXB
  Nông Nghiệp Hà Nội
  7. Theo số liệu ñiều tra tại chi cục thú y Hải Phòng năm 2010 (Nguồn Chi cục
  thú y)
  8. Tiêu chuẩn Việt Nam (1991), Cơ sở giết mổ - Yêu cầu vệ sinh, TCVN - 5452.
  9. Tiêu chuẩn Việt Nam (2002), Thịt tươi - Quy ñịnh kỹ thuật, TCVN - 7046.
  10. Tiêu chuẩn Việt Nam (2002), Thịt và sản phẩm của thịt - Lấy mẫu và
  chuẩn bị mẫu thử, TCVN - 4833 -1 ư2.
  11. Tiêu chuẩn Việt Nam (1990), Thịt và sản phẩm của thịt - Phương pháp
  phát hiện Salmonella,TCVN - 5153.
  12. Tiêu chuẩn Việt Nam (1992), Thịt và sản phẩm của thịt - Phương pháp
  xác ñịnh tổng số vi khuẩn hiếu khí trên thịt, TCVN - 5667.
  13. Tiêu chuẩn Việt Nam (1990),Thịt và sản phẩm của thịt - Phương pháp
  xác ñịnh và ñếm số E. Coli, TCVN – 5155. Tiªu chuÈn ViÖt Nam (1990)
  ThÞt vµ s¶n phÈm cña thÞt - Phư¬ng ph¸p ph¸t hiÖn vµ ®Õm sè
  Staphylococcus aureus,TCVN - 5156.
  14. Tạp trí khoa học kỹ thuật thú y tập XIII số 2 –2006
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  87
  15. Tạp trí khoa học kỹ thuật thú y tập XII số 2 – 2005
  16. Theo tiến sĩ Lã Văn Kính, Phó viện trưởng Viện Khoa học kỹ thuật nông
  nghiệp (KHKTNN) miền Nam http://www.doisongphapluat.com.vn
  17. Trương Thị Dung (2000), Khảo sát một số chỉ tiêu vệ sinh thú y tại các
  ñiểm giết mổ lợn trên ñịa bàn thành phố Hà Nội, Luận văn thạc sỹ khoa
  học Nông nghiệp, ðHNNI, Hà Nội.
  18. Trần Thị Hạnh (2002), "Tình trạng ô nhiễm vi khuẩn Salmonellatrong
  môi trường chăn nuôi gà công nghiệp và sản phẩm chăn nuôi", Tạp chí
  khoa học kỹ thuật Thú y, 2002(4), tr.32-38.
  19. Trần Du, Nguyễn Nhiễu, Phạm Văn Nông, ðỗ Dương Thái, Lê ðình
  Tiềm, Nguyễn Phùng Tiến, Bạch Quốc Tuyên (1968), Công tác xét
  nghiệm, Nhà xuất bản y học và thể dục thể thao - Bộ y tế,Hà Nội
  20. Quy chuẩn kỹ thuật vệ sinh thú y ñối với cơ sở kinh doanh thịt gia súc gia
  cầm tươi sống.
  TÀI LỆU NƯỚC NGOÀI
  1. David A, Oneill, Towersl, Cooke M (1989),

  An outbreak of Salmonella
  typhimurium DT 104 food poisoning associated with eating beef, World
  congress food-born infection and toxication, 98(1) p.159-162.
  2. David A, Oneill, Towersl, Cooke M (1989),

  An outbreak of Salmonella
  typhimurium DT 104 food poisoning associated with eating beef, World
  congress food-born infection and toxication, 98(1) p.159-162.
  3. Grau F.H., Ed.A.M. Pearson and T.R. Dutson (1986) Advances in Meat
  Research. Vol. 2. Meat and Poultry microbiology, AVI publishing Co.,
  Connecticut, USA 86.
  4. Gyles C.I. (1994), Escherichia coli in domestic animals and humans.
  University of Gyelph, Canada.
  5. Lowry and Bates (1989), Identification of Salmonella in the meat industry
  biochemical and serological procedures . Meat. Ind. Red, Inst. No2, bub. No860.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  88
  6. Lowry and Bates (1989), Identification of Salmonella in the meat industry
  biochemical and serological procedures . Meat. Ind. Red, Inst. No2, bub. No860.
  7. Mpamugo, O, Donovan and M. M. Brett, (1995), Enterotoxigenic
  Clostridium perfingens as a cause of sporadic casesof diarrhoea, J.Med
  Microbial, p.442-445
  8. Mpamugo, O, Donovan and M. M. Brett, (1995), Enterotoxigenic
  Clostridium perfingens as a cause of sporadic casesof diarrhoea, J.Med
  Microbial, p.442-445.
  9. Reid C.M. (1991), Escherichia coli - Microbiological methods for the meat
  industry, Newzealand public.
  10. Standley K.N, Wallance T.S, Jone S.K, (1996), The seasonality of thermophilic
  campylobacters in beef and dairy cattle, New York, p.163-172.
  11. Ingram M. and J.Simonsen (1980), Microbial ecology on food, Published
  by Academic press, New York, p.333- 409
  12. Ingram M. and J.Simonsen (1980), Microbial ecology on food, Published
  by Academic press, New York, p.333- 409.
  13.Varhagen, Cooke, Avery (1991), Compeasion of media isolated
  Clostridium ferringens, Meat. Inst. No2, publish. No860, p. 185-190.
  14. FAO (1992), Manual of Food quality control 4.rew,1 Microbiological
  analysis, Published by Food and Agriculture Organization of United
  Nations, Rome.
  15. FAO (1994), Manual on meat inspection for developing countries by D.
  Herenda and coworkers, Published by Food and Agriculture
  Organization of United Nations, Rome.
  16. WHO (1990), Collarating center for refernce and reseach on Salmonella
  ISO 6579 - 1990, Kauffmann - white schema supplemented by the
  formula approweed up to 1990.

  Xem Thêm: Thực trạng vệ sinh thú y và ô nhiễm một số vi khuẩn trong thịt (bò, lợn, gà) bán trên thị trường ở một số quận huyện, thành phố hải phòng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng vệ sinh thú y và ô nhiễm một số vi khuẩn trong thịt (bò, lợn, gà) bán trên thị trường ở một số quận huyện, thành phố hải phòng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status