Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu quá trình chuyển dịch lao động nông thôn tại huyện cẩm giàng, tỉnh hải dương

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu quá trình chuyển dịch lao động nông thôn tại huyện cẩm giàng, tỉnh hải dương

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH CHUYỂN DỊCH LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TẠI HUYỆN CẨM GIÀNG, TỈNH HẢI DƯƠNG

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan .
  Lời cảm ơn .
  Mục lục .
  Danh mục các chữ viết tắt .
  Danh mục bảng .
  Danh mục biểu ñồ .
  1 ðẶT VẤN ðỀ 1
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1
  1.2 Mục tiêu của ñề tài 2
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 2
  2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 4
  2.1 Cơ sở lý luận về chuyển dịch lao ñộng nông thôn 4
  2.1.1 Một số khái niệm 4
  2.1.2 Khung lý thuyết liên quan ñến chuyển dịch cơcấu lao ñộng
  nông thôn 18
  2.2 Cơ sở thực tiễn về tình hình chuyển dịch lao ñộng nông thôn 22
  2.2.1 Kinh nghiệm chuyển dịch lao ñộng nông thôn ởmột số nước
  trên thế giới 22
  2.3 Tình hình chuyển dịch lao ñộng nông thôn ở Việt Nam 36
  2.4 Mối quan hệ giữa quá trình công nghiệp hoá, hiện ñại hoá và
  ñô thị hoá với chuyển dịch lao ñộng nông thôn 36
  3 ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39
  3.1 ðặc ñiểm ñịa bàn 39
  3.1.1 ðiều kiện tự nhiên 39
  3.1.2 ðiều kiện kinh tế - xã hội 42
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  iv
  3.2 Phương pháp nghiên cứu 54
  3.2.1 Phương pháp chọn ñiểm nghiên cứu 54
  3.2.2 Phương pháp thu thập số liệu 54
  3.2.3 Phương pháp xử lý và phân tích số liệu 55
  3.3 Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu 55
  4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 56
  4.1 Thực trạng chuyển dịch lao ñộng nông thôn tại huyện Cẩm
  Giàng 56
  4.1.1 Chuyển dịch nghề nghiệp ở huyện Cẩm Giàng. 56
  4.1.2 Chuyển dịch lao ñộng theo ngành 61
  4.1.3 Chuyển dịch lao ñộng theo nơi làm việc 62
  4.2 Chuyển dịch lao ñộng nông thôn trong các hộ ñiều tra 63
  4.2.1 Tình hình cơ bản của các hộ ñiều tra 63
  4.2.2 Tình trạng hoạt ñộng của lao ñộng tại các hộñiều tra 65
  4.2.3 Thực trạng lao ñộng theo ngành 70
  4.2.4 Thực trạng lao ñộng theo nghề 72
  4.2.5 ðịa ñiểm làm việc của lao ñộng 73
  4.2.6 Tình hình chuyển dịch lao ñộng tại các hộ ñiều tra 75
  4.3 ðánh giá chung về thực trạng chuyển dịch lao ñộng nông thôn
  tại huyện Cẩm Giàng 77
  4.4 Những tồn tại, hạn chế của quá trình chuyển dịch 78
  4.5 Một số giải pháp nhằm thúc ñẩy tích cực quá trình chuyển dịch
  lao ñộng nông thôn tại huyện Cẩm Giàng 80
  4.5.1 Xây dựng chính sách phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 80
  4.5.2 Phát triển giáo dục và ñào tạo nghề 81
  4.5.3 Quy hoạch các cụm công nghiệp, chợ và khu dân cư mới gắn
  với giải quyết việc làm cho người lao ñộng 82
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  v
  4.5.4 Phát triển mạnh kinh tế hộ và kinh tế trang trại ở khu vực
  thuần nông (khu vực II) 82
  4.5.5 Hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp 82
  4.5.6 Hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường laoñộng 83
  4.5.7 ðảm bảo an sinh - xã hội. 83
  5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 84
  5.1 Kết luận 84
  5.2 Kiến nghị 85
  5.2.1 ðối với huyện Cẩm Giàng 90
  5.2.2 Người lao ñộng 85
  TÀI LIỆU THAM KHẢO: 91
  PHỤ LỤC 89
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  vi
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  Chữ viết tắt Diễn giải
  BRI Bank Rakayt Indonexia
  Bộ GD&ðT Bộ Giáo dục và ñào tạo
  Bộ LðTB&XH Bộ Lao ñộng thương binh và xã hội
  CNH-HðH Công nghiệp hoá, hiện ñại hoá
  GQVL Giải quyết việc làm
  XðGN Xóa ñói giảm nghèo
  SX Sản xuất
  SXKD Sản xuất kinh doanh
  PTTH Phổ thông trung học
  UBND Uỷ ban nhân dân
  THCS Trung học cơ sở
  TLSX Tư liệu sản xuất
  TM-DV Thương mại dịch vụ
  TTCN Tiểu thủ công nghiệp
  TW Trung ương
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  vii
  DANH MỤC BẢNG
  STT Tên biểu ñồ Trang
  Bảng 3.1 Tình hình phân bổ và sử dụng ñất tại HuyệnCẩm Giàng
  năm 2008-2010 41
  Bảng 3.2: Giá trị sản xuất các ngành của huyện qua 3 năm44
  Bảng 3.3 Tốc ñộ tăng trưởng GTSX và tỷ trọng ngành nông nghiệp
  năm 2008-2010 45
  Bảng 3.4 Diện tích gieo trồng cây hàng năm từ 2008-201047
  Bảng 3.5: Phát triển chăn nuôi tại huyện Cẩm Giàng giai ñoạn 2008-2010 48
  Bảng 3.6: Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếuhuyện Cẩm Giàng50
  Bảng 3.7: Dân số và biến ñộng dân số51
  Bảng 3.8: Lao ñộng và biến ñộng lao ñộng52
  Bảng 4.1: Chuyển ñổi nghề nghiệp theo lao ñộng (2008- 2010)60
  Bảng 4.2: Lao ñộng của huyện theo ngành61
  Bảng 4.3: Tình hình chuyển dịch lao ñộng theo nơi làm việc62
  Bảng 4.4: Tình hình cơ bản của hộ ñiều tra63
  Bảng 4.5: ðặc trưng của hộ ñiều tra theo thu nhập, diện tích ñất, số
  nhân khẩu 65
  Bảng 4.6: Tình trạng hoạt ñộng của lao ñộng66
  Bảng 4.7: Nguyên nhân thất nghiệp của lao ñộng tại thời ñiểm ñiều tra68
  Bảng 4.8: Nguyên nhân thất nghiệp chia theo khu vực69
  Bảng 4.9: Lao ñộng theo ngành 71
  Bảng 4.10: Nghề làm việc của lao ñộng72
  Bảng 4.11: ðịa ñiểm làm việc của lao ñộng74
  Bảng 4.12: Tình hình dịch chuyển lao ñộng tại các hộ ñiều tra76
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  viii
  DANH MỤC BIỂU ðỒ
  STT Tên biểu ñồ Trang
  4.1 Chuyển ñổi nghề nghiệp theo ñịa bàn dân cư 57
  4.2 Chuyển ñổi cơ cấu nghề nghiệp theo hộ gia ñình từ (2008-
  2010) 59
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  1
  1. ðẶT VẤN ðỀ
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài
  Ở nước ta hiện nay lao ñộng nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng lớn tuy
  nhiên năng suất lao ñộng thấp của ngành lại thấp. ðây là nguyên nhân chủ
  yếu hạn chế tăng trưởng và phát triển của toàn bộ nền kinh tế. Chuyển dịch
  lao ñộng theo hướng từ khu vực nông nghiệp sang khuvực phi nông nghiệp
  là tất yếu. Từ ðại hội ðảng toàn quốc lần thứ X ñếnnay, cơ cấu kinh tế
  nước ta ñược ñiều chỉnh theo hướng ñẩy mạnh CNH-HðHnhất là chú
  trọng ñặc biệt cho việc CNH-HðH nông nghiệp và nôngthôn. ði ñôi với
  nó là chuyển dịch cơ cấu lao ñộng theo hướng giảm tỷ trọng lao ñộng nông
  nghiệp, tăng tỷ trọng lao ñộng trong công nghiệp vàdịch vụ; từ lao ñộng kỹ
  thuật thấp, lạc hậu, năng suất lao ñộng thấp sang lao ñộng có công nghệ, kỹ
  thuật, năng suất lao ñộng cao hơn. Chuyển dịch cơ cấu lao ñộng nông thôn
  phù hợp với nền kinh tế thị trường là vấn ñề cấp thiết và có tính chiến lược
  ñể phát triển kinh tế - xã hội nông thôn. Nghiên cứu về chuyển dịch lao
  ñộng từ nông thôn sang lĩnh vực phi nông nghiệp là một vấn ñề quan trọng,
  cần thiết phù hợp với thực tiễn, ñặc biệt khi sức ñẩy lao ñộng dư thừa ở
  nông thôn lớn hơn nhiều lần sức hút lao ñộng ở ñô thị và khu công nghiệp.
  Cẩm Giàng trước ñây là một huyện nông nghiệp. Sau giai năm 2006
  Cẩm Giàng ñã ngày càng phát triển trên các lĩnh vựckinh tế - xã hội, ñời
  sống người dân ngày càng ñược cải thiện. Hệ thống cơ sở hạ tầng ñược
  củng cố và nâng cấp. Các khu công nghiệp ñã hình thành. Do ñó càng làm
  cho các làn di chuyển lao ñộng phát triển mạnh mẽ hơn theo hướng chuyển
  dịch lao ñộng nông thôn sang làm các công việc phi nông nghiệp với các
  hoạt ñộng rất ña dạng. Tuy nhiên, thực tế còn tồn tại những vấn ñề bức xúc
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  2
  về giải quyết việc làm và chuyển dịch lao ñộng của huyện, ñặc biệt là ở khu
  vực nông thôn.
  Từ những vấn ñề tồn tại ñó ñòi hỏi việc phân tích, ñánh giá, thực trạng
  quá trình chuyển dịch lao ñộng ñể ñưa ra các giải pháp nhằm tạo việc làm
  và sử dụng hợp lý nguồn lao ñộng của huyện là việc làm cấp thiết, có ý
  nghĩa và hết sức cần thiết. Vì vậy, chúng tôi tiến hành thực hiện ñề tài:
  "Nghiên cứu quá trình chuyển dịch lao ñộng nông thôn tại huyện Cẩm
  Giàng, tỉnh Hải Dương" làm luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.
  1.2 Mục tiêu của ñề tài
  1.2.1 Mục tiêu chung
  Trên cơ sở ñánh giá thực trạng quá trình chuyển dịch lao ñộng nông
  thôn tại huyện Cẩm Giàng từ năm 2008 ñến hết năm 2010 qua ñó ñề xuất
  các giải pháp phù hợp nhằm thúc ñẩy quá trình chuyển dịch lao ñộng nông
  thôn trên ñịa bàn.
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể
  - Góp phần làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về chuyển dịch lao ñộng
  nông thôn;
  - Phân tích, ñánh giá thực trạng quá trình chuyển dịch lao ñộng nông thôn
  trên ñịa bàn huyện;
  - ðề xuất một số giải pháp nhằm thúc ñẩy quá trình chuyển dịch lao
  ñộng nông thôn tại huyện Cẩm Giàng theo hướng từ nông nghiệp sang phi
  nông nghiệp và tạo việc làm cho người lao ñộng.
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
  1.3.1 ðối tượng nghiên cứu
  ðề tài tập trung nghiên cứu quá trình chuyển dịch lao ñộng nông thôn
  tại huyện Cẩm Giàng.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  3
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu
  Về nội dung:ðề tài tập trung nghiên cứu những vấn ñề lý luận cơ bản
  và thực tiễn về quá trình chuyển dịch lao ñộng nôngthôn, thực trạng quá
  trình chuyển dịch lao ñộng nông thôn tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải
  Dương.
  Về không gian:Huyện Cẩm Giàng có 19 xã - thị trấn, do ñiều kiện về
  nguồn lực và thời gian có hạn chúng tôi chia huyện Cẩm Giàng làm 2 khu
  vực: Khu vực I (là các xã phát triển các khu công nghiệp) và Khu vực II (là
  các xã thuần nông) ñể nghiên cứu.
  Về thời gian:ðề tài ñược tiến hành nghiên cứu, thu thập số liệuvà
  thực hiện từ tháng 5 năm 2010 ñến tháng 10 năm 2011.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  4
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
  2.1 Cơ sở lý luận về chuyển dịch lao ñộng nông thôn
  2.1.1 Một số khái niệm
  * Lao ñộng
  Lao ñộng là hoạt ñộng của con người diễn ra giữa người với tự nhiên.
  Trong quá trình lao ñộng, con người sử dụng các tiềm năng trong cơ thể tác
  ñộng vào giới tự nhiên chiếm giữ những chất trong giới tự nhiên, biến ñổi
  những chất ñó làm cho chúng trở lên có ích trong ñời sống của mình. Mác
  cho rằng lao ñộng trước hết là một quá trình diễn ra giữa con người với tự
  nhiên, một quá trình trong ñó với sức lao ñộng của mình, con người làm
  trung gian ñiều tiết và kiểm tra sự trao ñổi chất giữa họ với giới tự nhiên.
  Ngày nay, khái niệm lao ñộng ñã ñược mở rộng, theoSavchenko
  (1987) lao ñộng là hoạt ñộng có mục ñích của con người, bất cứ làm việc gì
  con người cũng phải tiêu hao một năng lượng nhất ñịnh. Tuy nhiên chỉ tiêu
  hao năng lượng có mục ñích mới ñược gọi là lao ñộng. Theo Từ ñiển tiếng
  Việt, lao ñộng sản xuất là hoạt ñộng có mục ñích của con người nhằm tạo
  ra các loại sản phẩm vật chất và giá trị tinh thần cho xã hội. Vì vậy, lao
  ñộng là ñiều kiện không thể thiếu ñược của ñời sốngcon người, lao ñộng
  mãi là nguồn gốc ñộng lực phát triển xã hội. Bởi vậy, xã hội càng phát triển
  thì tính chất, hình thức và phương thức tổ chức laoñộng càng tiến bộ.
  * Lực lượng lao ñộng
  Có nhiều quan niệm khác nhau về lực lượng lao ñộng.
  Theo quan niệm của tổ chức Lao ñộng quốc tế (ILO) thì lực lượng lao
  ñộng là một bộ phận dân số trong ñộ tuổi quy ñịnh, thực tế ñang có việc
  làm và những người thất nghiệp. Các nước thành viêncủa tổ chức này ñều
  thống nhất với quan niệm này. Giữa các nước chỉ có sự khác nhau về ñộ
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  5
  tuổi quy ñịnh. Gần ñây, nhiều nước ñã lấy tuổi tối thiểu là 15, còn ñộ tuổi
  tối ña có sự khác nhau tuỳ theo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi
  nước. Các trị số tối ña về tuổi thường trùng với tuổi về hưu. Ở Australia
  không quy ñịnh giới hạn tuổi tối ña.
  Theo Tổng cục Thống kê (1995), lực lượng lao ñộng là những người
  từ 15 tuổi trỏ lên có việc làm và không có việc làm
  Hiện nay, Bộ Luật Lao ñộng ở Việt Nam quy ñịnh là ñủ 16- 60 tuổi
  ñối với nam và ñủ 16-55 tuổi ñối với nữ. Trong ñề tài chúng tôi quan niệm
  về lực lượng lao ñộng phù hợp với ñịnh nghĩa của ILO và theo Bộ luật Lao
  ñộng hiện hành, tuy nhiên chỉ lấy trị số tối ña củañộ tuổi mà không chia
  theo giới. Từ ñó khái niệm lực lượng lao ñộng ñược hiểu là những người có
  năng lực hành vi, ñủ 16-60 tuổi ñang có việc làm vàchưa có việc làm.
  Ngoài ra là những người không thuộc lực lượng lao ñộng.
  * Chuyển dịch
  Theo Từ ñiển tiếng Việt thì chuyển dịch là thay ñổihoặc làm thay ñổi
  vị trí trong quãng ngắn. Chuyển dịch ñược hiểu ở hai khía cạnh: thứ nhất,
  ñó là sự thay ñổi từ vị trí này sang vị trí khác; thứ hai, ñó là quá trình làm
  biến ñổi các yếu tố trong cấu trúc và mối quan hệ giữa các yếu tố hợp thành
  một tổng thể theo chủ ñích và phương hướng xác ñịnh. Như vậy, có thể
  hiểu chuyển dịch là chuyển từng quãng ngắn hoặc làmthay ñổi cơ cấu
  thành phần.[17]
  * Chuyển dịch lao ñộng
  Xét về mặt cầu nó gắn liền và phụ thuộc vào cơ cấu kinh tế vì vậy,
  trước hết chúng tôi ñưa ra khái niệm về chuyển dịchcơ cấu kinh tế như
  sau: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhằm biến ñổi cơ cấu kinh tế sao cho phù
  hợp với ñiều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và xu hướng phát triển chung
  của kinh tế thế giới cùng với sự tiến bộ của khoa học công nghệ. Chuyển

  TÀI LIỆU THAM KHẢO:
  [1] Báo cáo tổng kết phát triển kinh tế chính trị xã hội của huyện Cẩm
  Giàng, năm 2010.
  [2] Ban Chỉ ñạo ðiều tra lao ñộng-việc làm Trung ương (2005) Báo cáo kết
  quả ñiều tra lao ñộng-việc làm 1-7-2005.
  [3] Bộ KH-ðT Báo cáo số 8 Thị trường lao ñộng Việc làm và ðô thịhóa ở
  Việt Nam ñến năm 2020:Học tập từ kinh nghiệm quốc tế năm
  2009
  [4] Bộ LðTBXH/Viện KHLðXH ðề án Phát triển thị trường lao ñộng
  Việt Nam ñến 2020, Bản dự thảo lần 2 năm 2009
  [5] Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (2000) Báo cáo ñánh giá thực
  trạng và ñịnh hướng phát triển ngành nghề nông thônñến năm
  2010.
  [6] Lê Xuân Bá PGS Nghiên cứu dự báo chuyển dịch cơcấu lao ñộng nông
  nghiệp nông thôn và các giải pháp giải quyết việc làm trong quá
  trình ñẩy mạnh công nghiệp hoá hiện ñại hoá và ñô thị hoá ở nước
  ta ðề tài cấp nhà nước KX. 02.01/06-10 năm 2009
  [7] Lê Xuân Bá, Cù Chí Lợi, Nguyễn Thị Kim Dung, Nguyễn Văn Tiền
  (2000), Thị trường lao ñộng ở Việt Nam: Tăng trưởng, xoá ñói
  giảm nghèo và khắc phục khủng hoảng.Hà Nội, 2000
  [8] CIEM-UNDP, (2005), Báo cáo tổng thể tình hình triển khai Luật
  Doanh nghiệp ở nông thôn, thực trạng và giải pháp. Hà Nội, 2005.
  [9] Tống Văn Chung,Xã hội học nông thôn, Nxb ðại học Quốc gia Hà
  Nội, 2001.
  [10] Phạm Lan Hương (2005), Lao ñộng - việc làm trong nông thôn và kiến
  nghị chính sách cho 5 năm 2006-2010,Báo cáo cho Viện chính
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  87
  sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, Bộ NN và
  PTNT.
  [11] ðỗ Văn Hòa (1998), Chính sách di dân ở Châu á,Nhà xuất bản Nông
  nghiệp, Hà Nội
  [12] Lê Ngọc Hùng, Các lý thuyết xã hội học, Nxb ðại học Quốc gia Hà
  Nội, 2001.
  [13] Thân Văn Liên (1997) Nghiên cứu các yếu tố thúc ñẩy làn sóng di dân
  tự do từ các khu vực nông thôn ra ñô thị trong quá trình chuyển
  ñổi kinh tế ở nước ta hiện nay và ảnh hưởng của nó tới sự phát
  triển kinh tế xã hội của các vùng ñô thị (nơi ñến) và nông thôn (nơi
  ñi).Chương trình Nghiên cứu Việt Nam-Hà Lan, Hà Nội. 1997.
  [14] Niên giám thống kê- phòng thống kê huyện Cẩm Giàng (2008 -2010).
  [15] Phạm Văn Quyết và Nguyễn Quý Thanh, Phương pháp nghiên cứu xã
  hội học, Nxb Quốc gia Hà Nội, 2001.
  [16] Từ ñiển Xã hội học, Nxb Thế giới.
  [17] Từ ñiển Tiếng Việt,Nxb ðà Nẵng, 2008.
  [18] Lê Hồng Thái (2002) Nghiên cứu vấn ñề lao ñộng việc làm nông thôn
  - ðề tài khoa học cấp Bộ năm 2002.
  [19] Nguyễn Sơn Tùng (1999), Cơ sở lý luận và thực tiễn cho một số chính
  sách và giải pháp nhằm giải quyết việc làm ở nông thôn trong quá
  trình công nghiệp hóa.ðề tài khoa học cấp Bộ năm 1998.
  [20] Nguyễn Văn Tài (1998) Nghiên cứu hiện trạng những nhân tố thúc
  ñẩy và các vấn ñề phát sinh từ hiện tượng di dân tựdo ñối với sự
  phát triển kinh tế xã hội, môi trường ở thành phố Hồ Chí Minh
  trong quá trình ñổi mới nền kinh tế ñất nước - Các giải pháp giải
  quyết.Chương trình nghiên cứu Việt Nam-Hà lan. Hà Nội, 1998.
  [21] Hà Thị Phương Tiến, Hà Quang Ngọc (2000) Lao ñộng nữ di cư tự do
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  88
  nông thôn-thành thị. Nhà xuất bản Phụ nữ, Hà Nội, 2000.
  [22] ðào Thế Tuấn và ñồng nghiệp (2004) Nghiên cứu luận cứ khoa học ñể
  chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng
  công nghiệp hóa, hiện ñại hóa(ðề tài nhánh của ñề tài khoa học
  cấp nhà nước KC 07-17).
  [23] Văn kiện ðại hội ðảng toàn quốc lần IX, Nxb Chính trị quốc gia,
  2001.
  [24] Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (2005), Tình hình triển
  khai Luật Doanh nghiệp ở nông thôn, thực trạng và giải pháp.Hà
  Nội, 2005.
  [25] Viện Khoa học Lao ñộng và các vấn ñề Xã hội (2006), Xây dựng chiến
  lược việc làm ở Việt nam thời kỳ 2005-2015.
  [26] Viện KHLðXH/Bộ LðTBXH Báo cáo chuyên ñề Nhánh 3 CTCB
  2009-02 về chuyển dịch cơ cấu lao ñộng nông nghiệp nông thôn.
  Hà Nội, năm 2009.
  [27] ðào Quang Vinh, (2001), Nghiên cứu các giải pháp nâng cao khả
  năng thu hút lao ñộng và tạo việc làm của kinh tế trang trại thời kỳ
  2001-2005.ðề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ. Hà Nội, 2001.
  [28] Nguyễn Thị Xuyên và ñồng nghiệp (2005), ðiều tra, ñánh giá thực
  trạng chuyển dịch cơ cấu lao ñộng nông thôn trong quá trình thực
  hiện CNH-HðH nông nghiệp, nông thôn.

  Xem Thêm: Nghiên cứu quá trình chuyển dịch lao động nông thôn tại huyện cẩm giàng, tỉnh hải dương
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu quá trình chuyển dịch lao động nông thôn tại huyện cẩm giàng, tỉnh hải dương sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status