Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ đánh giá khả năng sản xuất của tổ hợp lai giữa gà trống mía với gà mái isa - ja57 bố mẹ và thương phẩm nuôi tại công ty tnhh một thành viên gà giống dabaco lạc vệ, tiên du, bắc ninh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. đánh giá khả năng sản xuất của tổ hợp lai giữa gà trống mía với gà mái isa - ja57 bố mẹ và thương phẩm nuôi tại công ty tnhh một thành viên gà giống dabaco lạc vệ, tiên du, bắc ninh

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA TỔ HỢP LAI GIỮA GÀ TRỐNG MÍA VỚI GÀ MÁI ISA - JA57 BỐ MẸ VÀ THƯƠNG PHẨM NUÔI TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GÀ GIỐNG DABACO LẠC VỆ, TIÊN DU, BẮC NINH

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục bảng vi
  Danh mục ñồ thị vii
  Danh mục viết tắt viii
  1. MỞ ðẦU 1
  1.1. ðặt vấn ñề 1
  1.2. Mục ñích của ñề tài 2
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU3
  2.1. Cơ sở khoa học của ưu thế lai3
  2.2. Cơ sở khoa học của sự sinh trưởng và phát triển10
  2.2.1. Khái niệm 10
  2.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng ñến sinh trưởng của gia cầm13
  2.2.3. Các chỉ tiêu ñánh giá tốc ñộ sinh trưởng20
  2.3. Cơ sở khoa học về khả năng sinh sản của gia cầm21
  2.3.1. Khả năng sinh sản của gia cầm21
  2.3.2. Một số yếu tố ảnh hưởng tới sức ñẻ trứng của gia cầm22
  2.3.3. Tỷ lệ thụ tinh 27
  2.3.4. Tỷ lệ ấp nở 27
  2.4. Vấn ñề thích nghi của gia cầm30
  2.5. Tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước33
  2.5.1. Tình hình nghiên cứu trong nước33
  2.5.2. Tình hình nghiên cứu trên thế giới35
  3. ðỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38
  3.1. ðối tượng, ñịa ñiểm và thời gian nghiên cứu38
  3.1.1. ðối tượng: 38
  3.1.2. ðịa ñiểm: 38
  3.1.3. Thời gian 38
  3.2. Nội dung nghiên cứu. 38
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  iv
  3.2.1 ðối với gà giống bố mẹ. 38
  3.2.2 ðối với gà thịt thương phẩm:38
  3.3. Phương pháp nghiên cứu:38
  3.3.1. Phương pháp thu thập số liệu38
  3.3.2. Phương pháp theo dõi các chỉ tiêu41
  3.4. Phương pháp xử lý số liệu:48
  4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN49
  4.1. ðàn gà bố mẹ 49
  4.1.1. Khối lượng cơ thể và ñộ ñồng ñều của ñàn gàgiai ñoạn 1 - 19
  tuần tuổi 49
  4.1.2. Lượng thức ăn tiêu thụ từ 1 - 19 tuần tuổi53
  4.1.3. Tỷ lệ nuôi sống của gà trong giai ñoạn 1 - 19 tuần tuổi56
  4.1.4. Tuổi thành thục sinh dục 58
  4.1.5. Tỷ lệ ñẻ và năng suất trứng của gà bố mẹ59
  4.1.6. Tỷ lệ trứng giống và năng suất trứng giống63
  4.1.7. Khối lượng trứng giai ñoạn sinh sản từ 21 -40 tuần tuổi66
  4.1.8. Hiệu quả sử dụng thức ăn trong giai ñoạn ñẻtrứng68
  4.1.9. Tỷ lệ nuôi sống, loại thải và hao hụt từ 20- 46 tuần tuổi72
  4.1.10. Kết quả ấp nở 74
  4.2. ðàn gà thương phẩm lai (trống Mía x mái ISA -JA57)76
  4.2.1. Khối lượng cơ thể gà thịt lai (trống Mía x mái ISA - JA57)76
  4.2.2. Lượng thức ăn thu nhận và hiệu quả sử dụng thức ăn80
  4.2.3. Tỷ lệ nuôi sống 82
  4.2.4 Chỉ số sản xuất 83
  4.2.5. Khảo sát tỷ lệ thân thịt 85
  5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ87
  5.1. Kết luận 87
  5.1.1. Trên ñàn gà sinh sản 87
  5.1.2. Trên ñàn gà thương phẩm nuôi thịt88
  5.2. ðề nghị. 88
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  v
  DANH MỤC BẢNG
  Bảng 4.1 Khối lượng cơ thể và ñộ ñồng ñều của ñàn gà từ 1 - 19 tuần tuổi50
  Bảng 4.2. Lượng thức ăn tiêu thụ từ 1 - 19 tuần tuổi (g/con/ngày)54
  Bảng 4.3 Tỷ lệ nuôi sống trong giai ñoạn từ 1 - 19 tuần tuổi57
  Bảng 4.4 Tuổi thành thục sinh dục của gà59
  Bảng 4.5 Tỷ lệ ñẻ và năng suất trứng của ñàn gà giống ISA - JA5760
  Bảng 4.6 Tỷ lệ trứng giống và năng suất trứng giống64
  Bảng 4.7 Khối lượng trứng trong giai ñoạn sinh sản từ 21 - 40 tuần tuổi 67
  Bảng 4.8 Hiệu quả sử dụng thức ăn trong giai ñoạn ñẻ trứng69
  Bảng 4.9 Tỷ lệ nuôi sống, loại thải và hao hụt từ 20 - 46 tuần tuổi73
  Bảng 4.10 Kết quả ấp nở của trứng gà (trống Mía x mái ISA - JA57)75
  Bảng 4.11 Khối lượng cơ thể gà thịt lai (trống Mía x mái ISA-JA57)76
  Bảng 4.12 Sinh trưởng tuyệt ñối (g/con/ngày) và tương ñối (%) của gà lai
  thương phẩm từ 1 - 11 tuần tuổi (n = 51)78
  Bảng 4.13. Lượng thức ăn thu nhận, hiệu quả sử dụngthức ăn HQSDTA) của
  gà lai (trống Mía x mái ISA - JA57) từ 1 - 11 tuần tuổi (n = 51) 81
  Bảng 4.14. Tỷ lệ nuôi sống của gà (trống Mía x mái ISA-JA57) từ 1 - 11
  tuần tuổi (n = 51) 83
  Bảng 4.15. Chỉ số sản xuất của gà thịt (trống Mía xmái ISA-JA57) từ 1 -
  11 tuần tuổi (n = 51) 84
  Bảng 4.16. Kết quả mổ khảo sát gà thương phẩm 11 tuần tuổi85
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  vi
  DANH MỤC ðỒ THỊ
  ðồ thị 4.1. Khối lượng ñàn gà qua các tuần tuổi 51
  ðồ thị 4.2. Tỷ lệ ñẻ của ñàn gà mái từ 20-46 tuần tuổi 61
  ðồ thị 4.3. Năng suất trứng giống của ñàn gà mái từ20-46 tuần tuổi 65
  ðồ thị 4.4. Hiệu quả sử dụng thức ăn ñàn gà mái quacác tuần tuổi 71
  ðồ thị 4.5. Khối lượng ñàn gà thương phẩm qua các tuần tuổi 77
  ðồ thị 4.6. Sinh trưởng tuyệt ñối của ñàn gà thươngphẩm 79
  ðồ thị 4.7. Sinh trưởng tương ñối của ñàn gà thươngphẩm 80
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  vii
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  CS Cộng sự
  ðVT ðơn vị tính
  HQSDTA Hiệu quả sử dụng thức ăn
  LTATN Lượng thức ăn thu nhận
  MTV Một thành viên
  TA Thức ăn
  TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam
  TLNS Tỷ lệ nuôi sống
  TT Tuần tuổi
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  1
  1. MỞ ðẦU
  1.1. ðặt vấn ñề
  Chăn nuôi gà nói riêng và chăn nuôi gia cầm nói chung là nghề sản
  xuất truyền thống lâu ñời và chiếm vị trí quan trọng trong tổng giá trị sản xuất
  của ngành chăn nuôi nước ta. Chăn nuôi gia cầm ñã có tốc ñộ phát triển nhanh
  và hướng tới phát triển bền vững với giá trị sản xuất lớn. Năm 1986 giá trị
  ngành chăn nuôi ñạt 9.059,8 tỷ ñồng, năm 2002 là 21.199,7 tỷ ñồng và năm
  2006 ñạt 48.654,5 tỷ ñồng chiếm 24,7 % giá trị sản xuất nông nghiệp. Trong
  ñó chăn nuôi gia cầm chiếm 19% giá trị sản xuất trong chăn nuôi. Như vậy
  chăn nuôi gia cầm chỉ ñứng thứ hai sau chăn nuôi lợn và giữ vai trò quan
  trọng trong nông nghiệp, nông thôn ở nước ta.
  Về ñàn gia cầm, năm 1986 có 99,9 triệu con thì năm2003 là 254 triệu
  con (trong ñó gà 185 triệu con, vịt ngan ngỗng 69 triệu con), tốc ñộ tăng
  7,85%/năm. Từ năm 2003 do ảnh hưởng của dịch cúm nên số lượng ñầu con
  có giảm. Năm 2006 tổng ñàn gia cầm ñạt 214,6 triệu con trong ñó gà 152 triệu
  con, thuỷ cầm 62,6 triệu con. Các vùng có số lượng gia cầm lớn như: Vùng
  ñồng bằng sông Hồng 58,4 triệu con, vùng ðông Bắc bộ là 42,5 triệu con;
  ðồng bằng sông Cửu Long 36,4 triệu con (chủ yếu là thuỷ cầm); vùng Bắc
  Trung bộ 33,2 triệu con, ðông Nam bộ 15,4 triệu con, Duyên hải miền Trung
  12,5 triệu con, Tây Bắc 8,8 triệu con, Tây Nguyên 7,8 triệu con.
  Trong những năm qua, ñể ñáp ứng nhu cầu về con giống gà thả vườn,
  nước ta ñã nhập nhiều giống gà nổi tiếng như gà TamHoàng, Sasso, Kabir .
  Bên cạnh những ưu ñiểm như khả năng sinh sản cao, tăng trọng nhanh thì các
  giống gà nhập nội có nhiều nhược ñiểm như khả năng chống chịu bệnh kém,
  chất lượng thịt không ñáp ứng ñược thị hiếu người tiêu dùng. ðể khắc phục
  vấn ñề này, gần ñây các cơ quan như Viện Chăn nuôi Quốc gia, trường ðại
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  2
  học Nông nghiệp Hà Nội . ñã tiến hành khôi phục nhiều giống gà ñịa phương
  quý hiếm như gà Mía, Hồ, ðông Tảo . Bên cạnh nhữngưu ñiểm nổi bật như
  khối lượng cơ thể lớn, chất lượng thịt cao và thíchnghi tốt với ñiều kiện chăn
  thả tại nhiều ñịa phương thì các giống gà này có một số nhược ñiểm lớn ñó là:
  khả năng tăng trọng, khả năng sinh sản thấp.
  Hiện nay ở nước ta có rất nhiều cơ sở chăn nuôi giacầm với số lượng
  lớn, việc lựa chọn con giống có năng suất cao, chấtlượng thịt tốt là một vấn
  ñề còn gặp nhiều khó khăn, chính vì vậy các cơ sở trên cả nước ñã nhập về rất
  nhiều giống gà khác nhau ñể tìm ra những giống có chất lượng tốt nhất.
  Công ty TNHH một thành viên Gà giống DABACO ñóng trên ñịa bàn
  Xã Lạc Vệ, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh ñã nhập và nuôi thử nghiệm một
  số giống gà, cho lai giống ñể tạo ra ñược ưu thế lai cho ñời sau. Trong ñó có
  sử dụng gà trống Mía lai với gà mái ISA - JA57, ñể có số liệu cụ thể về khả
  năng sản xuất của gà giống bố mẹ và thương phẩm chúng tôi tiến hành ñề tài:
  “ðánh giá khả năng sản xuất của tổ hợp lai giữa gà trống Mía với gà
  mái ISA - JA57 bố mẹ và thương phẩm nuôi tại Công ty TNHH một thành
  viên gà giống DABACO, Lạc Vệ - Tiên Du - Bắc Ninh”
  1.2. Mục ñích của ñề tài
  + Xác ñịnh sức sống và khả năng chống chịu bệnh củagà trống Mía và
  gà mái ISA - JA57.
  + Xác ñịnh khả năng sinh sản của gà trống Mía và gà mái ISA - JA57.
  + Xác ñịnh sức sống và khả năng chống chịu bệnh củagà thương phẩm.
  +Xác ñịnh khả năng sản xuất của gà thương phẩm.
  + Cung cấp một số thông số cơ bản góp phần hoàn thiện quy trình chăn
  nuôi của gà giống bố mẹ và thương phẩm.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  3
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  2.1. Cơ sở khoa học của ưu thế lai
  Ưu thế lai là sự tăng sức sống và tăng cường thể trọng, trong ñó, các cá
  thể lai khác loài, khác giống thường vượt cả hai bốmẹ chúng (trích dẫn theo
  Hutt F., 1978 [43]). Theo Lasley J.F. (1974) [48], ưu thế lai là hiện tượng sinh
  học chỉ sự tăng sức sống của ñời con so với bố mẹ khi có sự giao phối giữa
  những cá thể không thân thuộc. Ưu thế lai không chỉbao hàm sức chịu ñựng
  mà còn bao hàm cả sự giảm ñộ tử vong, tăng tốc ñộ sinh trưởng, tăng sức sản
  xuất. Vì vậy người ta xem hiện tượng ñó như một sựtăng lên về sinh lực.
  Ưu thế lai là hiện tượng sinh học biểu hiện ở sự phát triển mạnh mẽ có
  thể của những cá thể do lai tạo từ những con có nguồn gốc không cùng huyết
  thống. Có thể biểu hiện ưu thế lai theo nghĩa toàn cục, tức là sự phát triển toàn
  khối của cơ thể con vật, sự gia tăng cường ñộ trongquá trình trao ñổi chất và
  sự tăng lên của các tính trạng sản xuất . Mặt kháccó thể hiểu ưu thế lai theo
  từng mặt, từng tính trạng một, có khi chỉ một vài tính trạng phát triển còn các
  tính trạng khác giữ nguyên, có tính trạng giảm ñi (Trần ðình Miên và Nguyễn
  Văn Thiện 1995 [23]).
  Theo Lê ðình Lương và Phan Cự Nhân (1994) [15], khilai các loài,
  chủng, giống hay các dòng nội phối khác nhau với nhau thì con lai F
  1
  thường
  vượt các dạng bố mẹ ban ñầu về tốc ñộ sinh trưởng, khả năng sử dụng thức
  ăn, tính chống chịu với bệnh tật. Ưu thế lai làm tăng sức sống, sức chịu ñựng,
  năng suất của ñời con do giao phối không cận huyết và ñược nuôi trong
  những ñiều kiện khác nhau (Lebedev M. M., 1972 [49]). Theo Kushner K. F.
  (1969) [47], ưu thế lai là sự tăng trưởng phát triển mạnh mẽ ở ñời con, tính
  chịu ñựng và năng suất của nó cao hơn so với bố mẹ.
  Tóm lại ưu thế lai là một hiện tượng sinh học thể hiện trên nhiều mặt.
  Thế hệ lai hơn hẳn thế hệ bố mẹ về khả năng sinh sản, tốc ñộc sinh trưởng,
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  4
  khả năng sống, chất lượng thịt, khối lượng trứng, thời gian của chu kỳ ñẻ
  trứng, sự chuyển hoá thức ăn và những ñặc tính kinhtế có lợi khác, từ ñó
  năng suất con lai ñược nâng lên.
  Tác giả Nguyễn Ân và cs (1983) [2] cho rằng trong chăn nuôi việc lai
  giữa các cá thể khác dòng, khác giống, khác chủng loại nhìn chung ñã xuất
  hiện ưu thế lai thể hiện rất ña dạng, khó xếp loại thật rành mạch. Nhưng ñiều
  thể hiện rõ nhất là con lai F
  1
  có ưu thế lai cao hơn so với bất kỳ con lai nào ở
  các thế hệ tiếp theo là F
  2
  ; F
  3
  . F
  n
  , song dựa vào sự biểu hiện của tính trạng
  mà người ta thấy ưu thế lai ở ñộng vật có thể phân tích thành các loại sau:
  - Con lai F
  1
  vượt bố mẹ về khối lượng và sức sống.
  - Con lai F
  1
  có khối lượng cơ thể ở mức ñộ trung gian giữa hai giống
  song khả năng sinh sản và sức sống có thể hơn hẳn bố mẹ.
  - Con lai F
  1trội hơn bố mẹ về thể chất, sức làm việc song nó mất một
  phần hoặc hoàn toàn khả năng sinh sản.
  - Một dạng ưu thế lai ñặc biệt là từng tính trạng riêng rẽ có khả năng di
  truyền theo typ trung gian có khi liên quan ñến sảnphẩm cuối cùng thì lại khác.
  ðể xác ñịnh mức ñộ biểu hiện ưu thế lai các tác giảnhư: Fallconer D.S.
  (1960) [56], Johansson I. (1963) [44], Lasley J. F.(1974) [48], Trần ðình
  Miên và Nguyễn Văn Thiện (1995) [23] cho rằng ưu thế lai là sự khác biệt
  (hiệu) giữa giá trị tính trạng của con lai với bố mẹ và thường vượt lên trên
  trung bình của bố mẹ.
  M mẹ + M bố
  M con lai >
  2
  Theo Lasley J.F. (1974) [48]: Ưu thế lai thường ñược biểu hiện bằng
  giá trị % và tính theo công thức sau:
  F
  1
  - (Bố + Mẹ)/2
  H % = x 100
  (Bố + Mẹ)/2

  Tài liệu tham khảo
  1. Nguyễn Ân (1979), Nghiên cứu một số tính trạng di truyền về năng suất
  của vịt bầu ở một số ñịa phương vùng ñồng bằng miềnbắc Việt Nam
  (1967-1978),Luận án PTS.
  2. Nguyễn Ân, Hoàng Gián, Lê Viết Ly, Nguyễn Văn Thiện, Trần Xuân Thọ
  (1983), Di truyền học ñộng vật, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr: 86 - 185,
  196 - 198.
  3. Nguyễn Thị Thanh Bình (1998), Nghiên cứu khả năng sinh sản và sản xuất
  của gà ri, Luận văn thạc sỹ khoa học, Viện khoa học kĩ thuậtnông
  nghiệp Việt Nam, tr: 35 - 50.
  4. ðặng Vũ Bình (2002), Di truyền số lượng và chọn giống vật nuôi. Giáo
  trình sau ñại học, NXB Nông nghiệp.
  5. Nguyễn Huy ðạt, Nguyễn Thành ðồng (2001), Nghiên cứu chọn lọc, nhân giống
  gà Lương Phượng Hoa tại trại chăn nuôi Liên Ninh.Báo cáo kết quả Nghiên
  cứu Khoa học 1999 - 2000. Trung tâm nghiên cứu gia cầm Vạn Phúc.
  6. Phạm Thị Hòa (2004), Nghiên cứu một số ñặc ñiểm sinh học khả năng sinh
  sản và bảo tồn quỹ gen giống gà ðông Tảo,Luận văn Thạc sĩ Khoa
  học sinh học, Trường ðại học Sư Phạm, Hà Nội.
  7. Nguyễn Duy Hoan, Bùi ðức Lũng, Nguyễn Thanh Sơn,ðoàn Xuân Trúc
  (1999), Chăn nuôi gia cầm(Giáo trình dành cho cao học và nghiên cứu
  sinh chăn nuôi), Trường ðại Học Nông Lâm Thái Nguyên, Nxb nông
  nghiệp, Hà Nội, tr: 3 - 11; 30 - 34.
  8. ðỗ Ngọc Hoè (1996), Một số chỉ tiêu vệ sinh ở các chuồng gà công nghiệp
  trong mùa hè và nguồn nước chăn nuôi ở Hà Nội. Tóm tắt Luận án
  P.T.S Khoa học Nông nghiệp, tr: 13 - 4.
  9. Nguyễn Mạnh Hùng, Hoàng Thanh, Bùi Hữu ðoàn, Nguyễn Thị Mai
  (1994), Chăn nuôi gia cầm, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr: 104 - 108,
  122 - 123, 170.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  90
  10. ðào Văn Khanh (2002), Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, năng suất và
  chất lượng thịt gà của 3 giống gà lông màu Kabir, Lương Phượng,
  Tam Hoàng nuôi bán chăn thả ở 4 mùa vụ khác nhau tại Thái Nguyên,
  Luận án Tiến sỹ Khoa học Nông nghiệp, ðại học Nông lâm Thái
  Nguyên, tr: 147 - 149.
  11. ðặng Hữu Lanh (1995), Cơ sở di truyền học giống vật nuôi,Nxb Giáo
  duc, Hà Nội, tr: 90 - 100.
  12. Trần Long (1994), Xác ñịnh ñặc ñiểm di truyền một số tính trạng sản xuất
  và lựa chọn phương pháp chọn giống thích hợp ñối với các dòng gà thịt
  Hybrô HV85. Luận án PTS khoa học nông nghiệp, tr: 90 - 114.
  13. Bùi ðức Lũng (1992), Nuôi gà thịt broler năng xuất cao, Báo cáo chuyên ñề Hội
  nghị Quản lý kỹ thuật ngành gia cầm , Thành phố Hồ Chí Minh, tr: 1 - 24.
  14. Bùi ðức Lũng, Lê Hồng Mận (1993), Nuôi gà Broiler ñạt năng suất cao.
  Báo cáo chuyên ñề hội nghi quản lý kỹ thuật ngành gia cầm, Thành phố
  Hồ Chí Minh.
  15. Lê ðình Lương, Phan Cự Nhân (1994), Cơ sở di truyền học, Nxb Giáo
  dục, Hà Nội, tr: 178 - 180.
  16. Ngô Giản Luyện (1994), Nghiên cứu một số tính trạng năng suất của các
  dòng thuần chủng V
  1, V
  3, V
  5
  giống gà thịt cao sản Hybrô nuôi trong
  diều kiện Việt nam. Luận án PTS khoa học nông nghiệp, tr: 8 - 12.
  17. Lê Viết Ly (1995), Sinh lý thích nghi, sinh lý gia súc, Giáo trình cao học
  nông nghiệp,Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr: 246 - 283.
  18. Nguyễn Thị Mai, Tôn Thất Sơn, Nguyễn Thị Lệ Hằng (2007), Giáo trình
  Chăn nuôi gia cầm, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.
  19. Nguyễn Thị Mai, Bùi Hữu ðoàn, Hoàng Thanh (2009), Giáo trình Chăn
  nuôi gia cầm,Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.
  20. Trần ðình Miên, Nguyễn Hải Quân, Vũ Kính Trực (1975), Chọn giống và
  nhân giống gia súc, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr 75.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  91
  21. Trần ðình Miên, Nguyễn Kim ðường (1992), Chọn giống và nhân giống
  gia súc, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr: 40 - 41; 94 - 99; 116.
  22. Trần ðình Miên, Phan Cự Nhân, Nguyễn Văn Thiện,Trịnh ðình ðạt
  (1994), Di truyền chọn giống ñộng vật (sách dùng cho Cao học Nông
  Nghiệp), Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội, tr: 42 -74, 82 - 160.
  23. Trần ðình Miên, Nguyễn Văn Thiện (1995), Chọn giống và nhân giống
  vật nuôi, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr: 32; 73 - 80; 94 - 95.
  24. Phan Cự Nhân, Trần ðình Miên (1998), Di truyền học tập tính, Nxb Giáo
  dục, Hà Nội.
  25. Vũ Quang Ninh (2002), Nghiên cứu một số ñặc ñiểm sinh vật và khả năng
  sản xuất của giống gà xương ñen Thái Hoà Trung Quốc, Luận văn thạc
  sĩ khoa học Nông nghiệp, Trường ðại học Nông NghiệpI Hà Nội.
  26. Trần Thị Mai Phương (2004), Nghiên cứu khả năng sinh sản, sinh trường
  và phẩm chất thịt của giống gà Ác Việt Nam. Luận án tiến sỹ Nông
  nghiệp, Viện Chăn Nuôi, Hà Nội.
  27. Nguyễn Hoài Tao, Tạ An Bình (1984), Một số chỉ tiêu về tính năng sản
  xuất và chất lượng trứng, thịt của gà Ri, Tuyển tậpcông trình nghiên
  cứu chăn nuôi (1969 - 1984), Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr: 100 - 107.
  28. Nguyễn Văn Thạch (1996), Nghiên cứu khả năng sinh trưởng cho thịt và
  sinh sản của gà Ri nuôi bán thâm canh, Luận văn Thạc sĩ khoa học
  Nông nghiệp, Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam. tr: 136 - 137.
  29. Nguyễn Trọng Thiện, Trần ðình Miên (1995), Di truyền số lượng ứng
  dụng trong chăn nuôi, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr: 9 - 16, 193.
  30. Nguyễn Trọng Thiện (2008),Nghiên cứu khả năng sản xuất của gà
  Hubbar Redbro nhập nội. Luận văn thạc sĩ nông nghiệp trường ðại học
  Nông Nghiệp Hà Nội, tr: 34, 50 - 52.
  31. Nguyễn Văn Thiện (1995), Di truyền học số lượng ứng dụng trong chăn
  nuôi. Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr: 9 - 22; 23; 191; 193.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  92
  32. Nguyễn Văn Thiện, Hoàng Phanh ( 1999), Khả năngsinh trưởng, cho thịt
  và sinh sản của gà Mía, Chuyên san chăn nuôi gia cầm, Hội chăn nuôi
  Việt Nam,
  33. Phùng ðức Tiến, Nguyễn Ngọc Dụng, Nguyễn Quý Khiêm, Nguyễn Thị
  Lành, Khuất Thị Tuyên, Lê Thị Thu Hiền (2007), Nghiên cứu khả năng
  sản xuất của 04 dòng gà Sasso ông bà nhập nội. Báo cáo khoa học Viện
  chăn nuôi, phần di truyền giống vật nuôi, tr: 254 -256.
  34. Bùi Quang Tiến, Nguyễn Hoài Tao (1985), Báo cáo kết quả nghiên cứu
  tạo gà giống RodeRi,tr: 47 - 48.
  35. Bùi Quang Tiến, Trần Công Xuân (1994), Nghiên cứu so sánh một số
  công thức lai giữa các dòng gà thịt Ross - 208 và Hybrô.Báo cáo khoa
  học, phần tiểu gia súc. Trình bày tại hội nghị chănnuôi thú y toàn quốc
  tháng 7/1994, tr: 24 - 25.
  36. Bùi Quang Tiến, Trần Công Xuân, Hoàng Văn Lộc, Lê Thị Nga (1995),
  Nghiên cứu khống chế khối lượng và giảm protein trong khẩu phần giai
  ñoạn gà giò Hybro V35 sinh sản. Tuyển tập công trình nghiên cứu chăn
  nuôi, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr: 118 - 124.
  37. Tiêu chuẩn Việt Nam T.C.V.N. 2.39 - 1997.
  38. Tiêu chuẩn Việt Nam T.C.V.N. 2.40 - 1997.
  39. ðoàn Xuân Trúc, Lê Hồng Mận, Nguyễn Huy ðạt, Hàðức Tính, Trần
  Long (1993), Nghiên cứu các tổ hợp lai ba màu của bộ giống gà
  chuyên dụng thịt cao sản Hybrô HV85, Tuyển tập công trình nghiên
  cứu khoa học kỹ thuật nông nghiệp, tr: 207 - 209.
  40. ðoàn Xuân Trúc, Hà ðức Tính, Vũ Văn ðức, NguyễnThị Toản (1996),
  Nghiên cứu khảo sát gà broiler cao sản AA và các tổhợp lai kinh tế
  giữa gà AA và gà Hybro HV 85 nuôi ở Việt Nam, Tuyển tập công trình
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  93
  nghiên cứu khoa học kỹ thuật gia cầm 1986 - 1996, Liên hiệp xí nghiệp
  gia cầm Việt Nam, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr: 34 -38.
  41. Vũ Kính Trực (1972), Sử dụng ưu thế lai trong ngành chăn nuôi. Tạp chí
  khoa học kỹ thuật nông nghiệp, số 120, tr: 462 - 469.
  2. Tài liệu dịch
  42. Brandsch H., Biilchel H. (1978), Cơ sở của sự nhân giống và di truyền
  giống ở gia cầm, Cơ sở sinh học của nhân giống và nuôi dưỡng gia
  cầm(Bản dịch của Nguyễn Chí Bảo), Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà
  Nội, tr: 7; 129 - 158.
  43. Hutt F.B. (1978), Di truyền học ñộng vật(Bản dịch của Phan Cự Nhân) ,
  Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, tr 349.
  44. Jonhanson I. (1963), Cơ sở di truyền của năng suất và chọn giống ñộng
  vật (Bản dịch của Phan Cự Nhân, Trần ðình Miên, Tạ Toàn, Trần ðình
  Trọng), Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, tr: 254 - 274.
  45. Jonhanson I. (1972), Cơ sở di truyền của năng suất và chọn giống ñộng
  vật, Tập I, (Bản dịch của Phan Cự Nhân), Nxb Khoa học và Kỹ thuật,
  Hà Nội, tr: 35 - 37.
  46.Jonhanson I. (1972), Cơ sở di truyền của năng suất và chọn giống ñộng
  vật, (Bản dịch của Phan Cự Nhân, Trần ðình Miên, Tạ Toàn, Trần
  ðình Trọng), Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, tr: 254 - 274.
  47. Kushner K.F. (1969), Những cơ sở di truyền học của việc sử dụng ưu thế lai
  trong chăn nuôi (Bản dịch của Nguyễn Ân, Trần Cừ, Nguyễn Mộng Hùng,
  Lê ðình Lương, Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, tr: 243 - 263.
  48. Lasley J.F. (1974), Di truyền học ứng dụng vào cải tạo gia súc (Bản dịch
  của Nguyễn Phúc Giác Hải), Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, tr:
  234 - 283.
  49. Lebedev M.M. (1972), Ưu thế lai trong ngành chăn nuôi(Bản dịch của
  Trần ðình Miên), Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  94
  3. Tài liệu Tiếng Anh
  50. Card L.E., Neshein M.C. (1970), Production aviola, Ciencia Tecnica
  Lahabana,p. 68 - 70.
  51. Cerniglia G.J., Herbert J.A. and Walt A.B. (1983), Theeffect of constan
  anbient temperature and ratis on the performance ofsuxes Broiler.
  Poultry Sci 62, p. 746 - 754.
  52. Chambers J.R. (1990), Genetic of growth and meat production in
  chickens.Poultry breeding and Genetics, R.D Cawforded Elsevier.
  Amsterdam, p. 627 - 628.
  53. DickensonG.E. (1973), In Breeding and hetterosis in Animalsin Proc
  anim. Breed, Genet. Symp.
  54. Dinu M., Turen D. (1965), A study of Heterosis in Reciprocal crosses
  between 4 breeds fowl A.B.A, p.35.
  55. Fairfull R.W. (1990), Heterosis page 916 in Poultry breeding and Genetic
  R.D cawforded Elsevier Amsterdam.
  56. Fallconer D.S. (1960), Quantitative genetics Ronald press Newyork NY.
  57. Festi D.M., Smith C.F. (1984), British poultry science. Vol25,
  p. 127 - 138.
  58. Gavora J.F. (1990), Disease genetic in poultry breeding and genetic,R.P.
  Cawforded Elsevier Amsterdam, p. 806 - 809.
  59. Hill J.F., G.E., Dickerson and H.L., Kempster (1954), Some relationship
  between hatchability egg production adult mortability, Poultry, Science
  33, p. 1059 - 1060.
  60. Lerner I.M., Taylo I.W. (1943), The in Heritance of egg production the
  domestic fowl Amer hat 77.
  61. Letner T.M., Asmundson V.S. (1983), Genetics ofGrowth.

  Xem Thêm: đánh giá khả năng sản xuất của tổ hợp lai giữa gà trống mía với gà mái isa - ja57 bố mẹ và thương phẩm nuôi tại công ty tnhh một thành viên gà giống dabaco lạc vệ, tiên du, bắc ninh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu đánh giá khả năng sản xuất của tổ hợp lai giữa gà trống mía với gà mái isa - ja57 bố mẹ và thương phẩm nuôi tại công ty tnhh một thành viên gà giống dabaco lạc vệ, tiên du, bắc ninh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

đề cương luận văn thạc sỹ chăn nuôi thý y về tổ hợp gà ri lai mía

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status