Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu tính kháng kháng sinh của các chủng vi khuẩn salmonella và escherichia coli gây bệnh phân lập từ lợn tại một số trang trại và lò mổ khu vực phía bắc

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu tính kháng kháng sinh của các chủng vi khuẩn salmonella và escherichia coli gây bệnh phân lập từ lợn tại một số trang trại và lò mổ khu vực phía bắc

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: NGHIÊN CỨU TÍNH KHÁNG KHÁNG SINH CỦA CÁC CHỦNG VI KHUẨN SALMONELLA VÀ ESCHERICHIA COLI GÂY BỆNH PHÂN LẬP TỪ LỢN TẠI MỘT SỐ TRANG TRẠI VÀ LÒ MỔ KHU VỰC PHÍA BẮC


  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục các ký hiệu - chữ viết tắt v
  Danh mục biểu ñồ vii
  PHẦN 1: MỞ ðẦU I
  1.1 ðặt vấn ñề 1
  1.2 Mục ñích của ñề tài 2
  PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU3
  2.1 Những nghiên cứu về sự nhiễm khuẩn3
  2.2 Các yếu tố liên quan ñến sự nhiễm khuẩn4
  2.3 Những ñặc tính sinh vật học và cơ chế gây bệnh của vi khuẩn
  E.coli 7
  2.4 Những ñặc tính sinh vật học và cơ chế gây bệnh của vi khuẩn
  Salmonellasp. 12
  2.5 Những hiểu biết về thuốc kháng sinh22
  2.6 Hiện tượng kháng thuốc của vi khuẩn25
  2.7 Nghiên cứu hiện tượng kháng thuốc trong và ngoài nước28
  PHẦN 3: NỘI DUNG, NGUYÊN LIỆU VÀ PP NGHIÊN CỨU33
  3.1 Nội dung nghiên cứu 33
  3.2 Nguyên vật liệu 33
  3.3 Phương pháp nghiên cứu 34
  PHẦN 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN41
  4.1 Kết quả ñiều tra hiện trạng sử dụng kháng sinh tại một số trang
  trại chăn nuôi lợn 41
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  iv
  4.2 Kết quả phân lập các chủng vi khuẩn Salmonellavà E.colitừ một
  số trang trại 42
  4.3 Kết quả phân lập vi khuẩn Salmonellavà E.colitừ lò giết mổ lợn47
  4.3.1 Kết quả phân lập vi khuẩn E.colitừ lò giết mổ lợn48
  4.3.2 Kết quả phân lập vi khuẩn Salmonellatừ lò giết mổ lợn50
  4.4 Kết quả kiểm tra ñộc lực một số chủng vi khuẩn E.colitrên chuột
  nhắt trắng 52
  4.5 Kết quả kiểm tra ñộc lực một số chủng vi khuẩn Salmonellatrên
  chuột nhắt trắng 54
  4.6 Kết quả xác ñịnh tính kháng kháng sinh của các chủng vi khuẩn
  Salmonellavà E.coliphân lập ñược.56
  PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ65
  5.1 Kết luận 65
  5.2 Kiến nghị. 67
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 68
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  v
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU - CHỮ VIẾT TẮT
  AMC : Amoxicillin – Acid Clavulanic
  BHI : Brain Heart Infusion
  H : High
  I : Immediate
  R : Resistance
  SXT : Sulfamethoxazole - Trimethoprime
  CSGM : Cơ sở giết mổ
  WHO : World Health Organization (Tổ chức y tế thếgiới)
  LT : Labile toxin
  ST : Stable toxin
  FAO : Food Agricultural Organization (Tổ chức Nông lương thực)
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  vi
  DANH MỤC BẢNG
  STT Tên bảng Trang
  4.1 Các loại kháng sinh phổ biến ñược sử dụng tại trang trại chăn
  nuôi lợn 42
  4.2a Kết quả phân lập vi khuẩn E.colivà Salmonellatừ một số trại
  chăn nuôi lợn 44
  4.2b Kết quả phân lập vi khuẩn E.colivà Salmonellatừ một số trại
  chăn nuôi lợn 45
  4.3 Kết quả phân lập vi khuẩn E.colitừ một số lò mổ lợn49
  4.4 Kết quả phân lập vi khuẩn Salmonellatừ một số lò mổ lợn51
  4.5 Kết quả kiểm tra ñộc lực 1 số chủng vi khuẩn E.coli trên chuột
  nhắt trắng 53
  4.6 Kết quả kiểm tra ñộc lực 1 số chủng vi khuẩn Salmonella trên
  chuột nhắt trắng. 55
  4.7 Kết quả xác ñịnh tính kháng kháng sinh của các chủng vi khuẩn
  E.coli phân lập ñược. 58
  4.8 Kết quả xác ñịnh tính kháng kháng sinh của các chủng vi khuẩn
  Salmonella phân lập ñược. 61
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  vii
  DANH MỤC BIỂU ðỒ
  STT Tên biểu ñồ Trang
  4.1 So sánh kết quả phân lập vi khuẩnSalmonella vàE.coli từ các
  trang trại chăn nuôi 46
  4.2 So sánh kết qủa phân lập vi khuẩnSalmonella và E. coli từ lò mổ
  lợn. 52
  4.3 Kết quả xác ñịnh tính kháng kháng sinh của các chủng vi khuẩn
  E.coli phân lập ñược. 59
  4.4 Kết quả xác ñịnh tính kháng kháng sinh của các chủng vi khuẩn
  Salmonella phân lập ñược. 62
  4.5 So sánh kết quả xác ñịnh tính kháng kháng sinh của các chủng vi
  khuẩnSalmonella vàE.coli phân lập ñược.63
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  1
  PHẦN 1: MỞ ðẦU
  1.1. ðặt vấn ñề
  Ngày nay sự gia tăng không ngừng hiện tượng kháng thuốc của vi khuẩn
  là mối lo ngại trên toàn thế giới. Trước ñây nhiều loại kháng sinh ñược xem
  như “cứu tinh” của biết bao bệnh tật thì ngày nay không còn công hiệu trong
  việc chữa trị. Năm 1929, Fleming lần ñầu tiên thấy trong môi trường nuôi cấy
  tụ cầu vàng nếu có lẫn nấm penicillinum thì các khuẩn lạc gần ñó sẽ không
  phát triển ñược. Năm 1939, Florey và Chain ñã chiếtñược từ nấm ñó chất
  penicillin dùng trong ñiều trị. Việc phát hiện ra thuốc kháng sinh có ý nghĩa
  vô cùng quan trọng trong ñiều trị y học, cứu nhân loại thoát khỏi nhiều bệnh
  hiểm nghèo.
  ðối với lĩnh vực thú y, kháng sinh bắt ñầu ñược ñưavào sử dụng trong
  ñiều trị bệnh cho ñộng vật từ những năm 1940 và ñược sử dụng bổ sung trong
  thức ăn cho bò, lợn, gà, như những chất kích thích tăng trưởng từ ñầu những
  năm 1950 (Linda Tollefson, 2002). Số liệu ñiều tra cho thấy, mặc dù thuốc
  kháng sinh ñược chỉ ñịnh dùng chủ yếu trong ñiều trị bệnh gia súc, nhưng có
  ñến 90% thuốc ñược sử dụng như những chất kích thích tăng trưởng trong
  chăn nuôi và ngư nghiệp, dẫn ñến hiện tượng kháng thuốc của vi khuẩn
  ñường ruột, trong ñó có vi khuẩn Salmonellavà E.colivới các chủng gây ngộ
  ñộc thực phẩm ñược biết ñến nhiều nhất trên thế giới.
  Tuy nhiên, cùng với việc tìm ra nhiều loại kháng sinh mới, vi khuẩn gây
  bệnh lại hình thành khả năng kháng thuốc. Nghiêm trọng hơn, tính kháng
  thuốc của vi khuẩn thực sự trở thành mối ñe doạ vớisức khoẻ cộng ñồng. Một
  số bệnh trước kia xảy ra lác ñác nay bùng phát thành dịch như lao, thương
  hàn và rất khó ñiều trị kể cả việc sử dụng các loại kháng sinh mới. Có
  nhiều nguyên nhân gây nên sự gia tăng khả năng kháng thuốc của vi khuẩn,
  trong ñó có những bằng chứng về sự liên quan giữa việc sử dụng thuốc kháng
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  2
  sinh trong chăn nuôi thú y ñến hiện tượng gia tăng mức kháng thuốc trong
  ñiều trị bệnh truyền nhiễm thông qua con ñường thựcphẩm. Bệnh do vi
  khuẩn Salmonellavà E.coliñã gây ra những thiệt hại lớn trong chăn nuôi và
  việc tìm hiểu tính kháng kháng sinh của hai loại vikhuẩn này ñang là một vấn
  ñề rất ñáng quan tâm không chỉ trong lĩnh vực thú ymà còn trong cả nhân y.
  Hiện trạng kháng sinh ñược sử dụng “bừa bãi”, thiếu kiểm soát trong
  chăn nuôi ñã tạo ra hiện tượng kháng kháng sinh, khiến cho việc ñiều trị gặp
  rất nhiều trở ngại gây thiệt hại lớn. Không chỉ dừng lại ở ñó, hiện tượng
  kháng kháng sinh còn gây ra mối nguy hại rất lớn cho sức khoẻ cộng ñồng,
  bởi vì: bằng chứng cho thấy vi khuẩn mang tính kháng thuốc có thể vượt hàng
  rào chủng loại ñể truyền ñặc tính này sang cho những vi khuẩn của một chủng
  loại khác, chẳng hạn vi khuẩn có nguồn gốc ñộng vậttruyền tính kháng kháng
  sinh sang cho vi khuẩn có nguồn gốc ở người.
  Từ thực tế ñó, chúng tôi tiến hành nghiên cứu ñề tài: “Nghiên cứu tính
  kháng kháng sinh của các chủng vi khuẩn Salmonella và Escherichia coli
  gây bệnh phân lập từ lợn tại một số trang trại và lò mổ khu vực phía bắc”.
  1.2. Mục ñích của ñề tài
  - Xác ñịnh ñược tỷ lệ và mức ñộ kháng kháng sinh của các chủng vi khuẩn
  Salmonellavà E.coligây bệnh phân lập từ lợn tại một số trang trại và lò mổ
  khu vực phía bắc.
  - Cảnh báo hiện tượng kháng kháng sinh của cácchủng vi khuẩn
  Salmonellavà E.coligây bệnh cho người lây truyền qua sản phẩm có nguồn
  gốc ñộng vật. ðưa ra khuyến cáo về việc sử dụng kháng sinh trong ñiều trị
  bệnh do Salmonellavà E.coligây ra.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  3
  PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  2.1. Những nghiên cứu về sự nhiễm khuẩn
  Mặc dù nhiều rất nhiều biện pháp vệ sinh và các kỹ thuật chống nhiễm
  khuẩn ñược áp dụng ñối với vật nuôi, con vật trước khi giết mổ và trong quá
  trình giết mổ, nhưng hiện tượng nhiễm khuẩn vào thân thịt vẫn xảy ra. Vi
  khuẩn nhiễm vào thịt gồm có một số loài vi khuẩn gây hư hỏng thịt và nhiều
  loài vi khuẩn gây bệnh cho người.
  Từ ñầu thập kỷ thứ 16, thế giới ñã quan tâm nghiên cứu ñến các yếu tố
  và con ñường gây ô nhiễm vi khuẩn. Các yếu tố này ñã ñược làm sáng tỏ bởi
  các công trình khoa học trong suốt 4 thế kỷ. Nhưng ở Việt nam chỉ trong
  khoảng 10 năm trở lại ñây chúng ta mới thực sự quantâm ñến vấn ñề này.
  Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm từ năm 2000 – 2010 cấp quốc gia
  ñang ñược thực hiện. Hàng năm nhà nước cấp kinh phíhàng tỷ ñồng cho các
  cơ quan nghiên cứu và quản lý ñể triển khai chương trình này.
  C.LeBas, Trần Thị Hạnh, Nguyễn Tiến Thành, Nguyễn Bình Minh,
  L.Bily (2006), nghiên cứu về mức ñộ ô nhiễm Salmonellatại một số lò giết
  mổ lợn quy mô nhỏ tại Hà Nội cho thấy tỷ lệ dương tính với Salmonella qua
  phân lập từ các loại mẫu manh tràng là 52,1%, mẫu vải gạc lau thân thịt là
  95,7%, nước ở bờ chứa là 62,5%. Xác ñịnh serovar của 136 chủng Salmonella
  phân lập ñược tác giả cho biết có 51% số chủng thuộc Salmonella derby, 12%
  là Salmonella typhimuriumvà 8% thuộc Salmonella saint-paul.
  Nguyễn Thị Nguyệt Quế (2006), khảo sát hiện trạng hoạt ñộng giết mổ,
  một số chỉ tiêu vi khuẩn sinh vật ô nhiễm trong thịt lợn nơi giết mổ và bày
  bán tại chợ trên ñịa bàn quận Long Biên – thành phốHà Nội, cho thấy hiện
  trạng mất vệ sinh tại các ñiểm giết mổ là nguyên nhân dẫn tới sự ô nhiễm vi
  sinh vật vào thân thịt.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  4
  ðỗ Văn Hiệp (2007), khảo sát 148 ñiểm giết mổ lợn và trâu bò tại huyện
  Quốc Oai – Hà Tây, cho biết: 100% hộ thực hiện giếtmổ trên sàn, bằng
  phương thức thủ công với các dụng cụ thô sơ, 89,23%(58/65) hộ giết mổ
  dùng nước giếng khoan không qua xử lý, 100% số hộ giết mổ không quan
  tâm ñến việc khử trùng tiêu ñộc nơi giết mổ và dụngcụ giết mổ. Hoạt ñộng
  giết mổ như vậy ñã gây ô nhiễm vi sinh vật trầm trọng vào thân thịt với
  36,05% (31/86) mẫu nhiễm Salmonella.
  Nguyễn Thị Thanh Thủy (2007), khảo sát hiện trạng hoạt ñộng giết mổ
  và ô nhiễm vi khuẩn sinh vật trong thịt lợn tại mộtsố cơ sở giết mổ trên ñịa
  bàn huyện Gia Lâm – thành phố Hà Nội, cũng cho thấymột hiện trạng mất vệ
  sinh tại các ñiểm giết mổ dẫn ñến ô nhiễm vi khuẩn vào thân thịt.
  Ngô Văn Bắc (2007) cũng cho biết hầu hết các ñiểm giết mổ phục vụ
  cho tiêu dùng nội ñịa nằm xen kẽ trong khu dân cư, qui mô nhỏ lẻ, thiết kế
  xây dựng không ñạt tiêu chuẩn, các ñiểm giết mổ gầnnhư ñều không có giấy
  phép kinh doanh, không có hệ thống xử lý chất thải.
  2.2. Các yếu tố liên quan ñến sự nhiễm khuẩn
  2.2.1. Quá trình chăn nuôi ở trang trại
  Tại hội thảo về vệ sinh thực phẩm tại Hà Lan 1997, Noordhuizen ñã cho
  rằng trang trại là ñiểm bắt ñầu của quá trình sản xuất thực phẩm. ðó là nơi
  diễn ra các hoạt ñộng ñóng vai trò quan trọng trongviệc bảo vệ an toàn ñộng
  vật cũng như sản phẩm ñộng vật khỏi sự ô nhiễm của các tác nhân gây bệnh.
  Tại Mỹ và New Zealand, trong lĩnh vực chăn nuôi giacầm, các mầm bệnh
  Salmonella, Escherichia coli, Campylobacter ñược kiểm soát rất nghiêm ngặt
  khi nhập giống vào trang trại, nhưng ñôi khi kiểm tra vẫn phát hiện ñược
  những gia cầm mang trùng.
  2.2.1.1. Ô nhiễm qua thức ăn nước uống
  Hàng ngày con vật tiếp nhận thức ăn nước uống cần thiết ñể duy trì sự
  sống và phát triển. Nhưng thức ăn nước uống không ñảm bảo vệ sinh sẽ trở


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  TIẾNG VIỆT
  1. Bộ Nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm (1995), “Quy ñịnh của Bộ
  trưởng Bộ Nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm về vệ sinh thú y ñối
  với lò mổ ñiểm giết mổ ñộng vật”, ban hành kèm theo quyết ñịnh số 99
  NN-TCCB/Qð.
  2. Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông Thôn (2005), “Danh mục thuốc,
  nguyên liệu làm thuốc thú y cấm sử dụng”, ban hành kèm theo quyết
  ñịnh số 25/2005/Qð-BNN&PTNT.
  3. Chi cục Thú y Hà Nội (2003), Báo cáo công tác kiểm soát giết mổ của Hà
  Nội ngày 6 tháng 9 năm 2003, Hà Nội.
  4. Chi cục Thú y Hà Nội (2003), Báo cáo tình trạng giết mổ gia súc, gia cầm
  tại Hà Nội ngày 7 tháng 3 năm 2004, Hà Nội.
  5. Gauldie A. (2000), Báo cáo kiểm tra an toàn thực phẩm, hệ thống kiểm tra
  vệ sinh của ngành Thú y Việt Nam.Dự án tăng cường công tác thú y ở
  Việt Nam.
  6. ðậu Ngọc Hào (1996), “Sử dụng kháng sinh bổ sungtrong thức ăn chăn
  nuôi”, Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y tập 12 số 3 năm1996, Nxb Nông
  nghiệp, Hà Nội, tr 35-39.
  7. Trần Thị Hạnh, Lưu Quỳnh Hương, Võ Bích Thuỷ, (2002), “Tình trạng ô
  nhiễm trong thực phẩm nguồn gốc ñộng vật trên thị trường Hà Nội” Tạp
  chí Khoa học kỹ thuật thú y tập IX số 3-2002, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội,
  tr 18-23.
  8. Trần Thị Hạnh và ðặng Thị Thanh Sơn, Nguyễn TiếnThành (2004), “Tỷ lệ
  nhiễm Salmonellaspp, phân lập, ñịnh typ S.typhimurium, S.enteritidisở
  gà tại một số trại giống các tỉnh phía bắc”. Tạp chí khoa học kỹ thuật thú
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  69
  y tập 11 số 2 năm 2004, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr 34-37.
  9. Phạm Khắc Hiếu (1998), Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu EM
  phòng trị hội chứng tiêu chảy ở lợn con,Báo cáo khoa học tại hội nghị
  tổng kết năm 1998, chương trình nghiên cứu ñề tài khoa học cấp nhà
  nước về EM, Hà Nội.
  10. Nguyễn Hữu Hồng, Lê ðăng Hà, Phạm Văn Ca, Lê Văn Phủng và cs
  (1996), “Tình hình kháng kháng sinh ở Việt Nam năm 1996”, Một số
  công trình nghiên cứu về ñộ nhạy cảm của vi khuẩn ñối với thuốc kháng
  sinh 1996, Nxb Y học, Hà Nội, tr 4-23.
  11. Vũ Khắc Hùng, Lê Văn Tạo, Ephylipcinec (2005), Xác ñịnh các loại ñộc
  tố thường gặp của vi khuẩn E.coli phân lập từ lợn con bị tiêu chảy bằng
  phương pháp PCR, tạp chí KHKT thú Y, XII (2), Hội Thú Y Việt Nam.
  12. Hoàng Tích Huyền (1993), Giáo trình Dược lý học, tập II, Nxb Y học, Hà
  Nội.
  13. Cù Hữu Phú Và Cộng sự (2001) , Kết quả ñiều tra tình hình tiêu chảy của
  lợn con theo mẹ tại một số trại lợn miền Bắc Việt Nam, xác ñịnh tỷ lệ
  kháng kháng sinh và các yếu tố gây bệnh của các chủng E.coli phân lập
  ñược, Viện Thú Y, 35 năm xây dựng và phát triển, tr 126-136.
  14. Nguyễn Vĩnh Phước (1970),Vi sinh vật thú y tập 2, Nxb ðại học và trung
  học chuyên nghiệp, Hà Nội, tr. 110-131.
  15. Nguyễn Vĩnh Phước (1978), Giáo trình Bệnh truyền nhiễm gia súc, Nxb
  Nông nghiệp, Hà Nội.
  16. Nguyễn Văn Quang (2004), Vai trò của Salmonella và E.coli trong hội
  chứng tiêu chảy của Bò, Bê ở các tỉnh Nam Trung Bộ và bước ñầu chế
  tạo thử kháng thể phòng trị bệnh, luận án tiến sỹ nông nghiệp, Hà Nội.
  17. Lê Minh sơn (1998), Khảo sát tình trạng nhiễm Salmonella trong thịt lợn
  xuất khẩu và nội ñịa vùng hữu ngạn sông Hồng, luận văn thạc sỹ nông
  nghiệp, Viện khoa học kỹ thuật nông nghiệp, Hà Nội.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  70
  18. ðoàn Băng Tâm (1987), Bệnh ở ñộng vật nuôi, tập 1, Nxb Khoa học kỹ
  thuật, Hà Nội, tr 119-135.
  19. ðoàn Băng Tâm và Nguyễn Quang Tuyên (1995), “Phân lập và ñịnh type
  Salmonellaở trâu và nghé”, Hội thảo quốc gia và khu vực về sinh vật
  học và công nghệ, Nxb Thanh niên, Hà nội, tr 415-419.
  20. Nguyễn Như Thanh (1990),Vi sinh vật học ñại cương, Nxb Nông Nghiệp,
  Hà Nội.
  21. Nguyễn Như Thanh, Phùng Quốc Chướng (1995), Kết quả phân lập
  Salmonellaở lợn tỉnh ðắcLắc và thử nghiệm thuốc phòng trị, Tạp chí
  KHKT Thú Y, II ( 2) Tr 71 – 75, Hội Thú Y Việt Nam.
  22. Nguyễn Như Thanh, Nguyễn Bá Hiên, Trần Thị Lan Hương ( 2001), Vi
  sinh vật thú y, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội.
  23. Bùi Thị Tho (1996), Nghiên cứu tác dụng của một số thuốc hoá học trị
  liệu và Phytoncyd ñối với E.coli phân lập từ bệnh lợn con phân trắng,
  Luận văn PTS Nông nghiệp, Trường ðại học Nông nghiệp I, Hà Nội.
  24. Bùi Thị Tho (2003), thuốc kháng sinh và nguyên tắc sử dụng trong chăn
  nuôi thú y , Nxb Hà Nội, Hà Nội.
  25. Tô Liên Thu (2004), “Tình trạng kháng kháng sinh của vi khuẩn
  Salmonella và E.coliphân lập ñược từ thịt lợn và thịt gà của vùng ñồng
  bằng Bắc bộ” Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y, tập XI, số 4, tr 29-36.
  26. Tô Liên Thu (2006) Nghiên cứu hiện trạng ô nhiễm một số vi khuẩn ở thịt
  lợn, gà tại Hà nội và áp dụng biện pháp hạn chế sự phát triển của chúng,
  luận án tiến sỹ nông nghiệp, Hà Nội.
  27. ðinh Bích Thuý, Nguyễn Thị Thạo (1995), Nghiên cứu tình hình sử dụng
  kháng sinh và tính nhạy cảm kháng sinh của vi khuẩngây bệnh trong
  chăn nuôi thú y, Tạp chí KHKT thú y, III (3), tr36-38, Hội Thú y Việt
  Nam.
  28. ðỗ Ngọc Thuý, Cù Hữu Phú (2002), Tính kháng thuốc của các chủng
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  71
  E.coli phân lập từ lợn con tiêu chảy ở một số tỉnh phía Bắc Việt Nam,
  Tạp chí KHKT thú y, số 2, Hội Thú y Việt Nam.
  29. Nguyễn Thị Vinh (2003), “Sinh Lý của vi khuẩn” Vi sinh vật y học 2003,
  Nxb Y học, Hà Nội, tr. 25-54.
  TIẾNG ANH
  30. Aarestrup FM, Association between the consumption of antimicrobial
  agents in animal husbandry and the occurrence of resistant bacteria
  among food animal, Int J antimicrob Agents 1999, 12: 279 – 285.
  31. Blanco, -M; Blanco, -J,J.E; Ramos, -J.(1993). Enterotoxigenic,
  verotoxigenic and necrotoxigenic Escherichia Coli isolated from cattle in
  Spain. American - Journal - of - Veterinary - Research(USA). pages
  1446-1451.
  32. Blood D.C. and Henderson J.A., (1975). Diseases caused by Escherichia
  Coli. Veterinary medicine. Baillere tindall Lon Don. Pages 346-355.
  33. Blood D.C. and Henderson J.A., (1975). Diseases caused by Salmonella
  spp. Salmonellosis . Veterinary medicine. Baillere tindall Lon Don.
  Pages 355-360.
  34. Bradley G. (2003), “High level of antibiotic resistance in bacteria that
  cause food poisoning”,Innovation report, serial on line, cited 2004 May
  10, 1 screen Available from: URL: http://www.innovations-report.com/hlml/reports/
  medicine health/ report-23946.html.
  35. Berkeley I. (2002), “When abuse of antibiotic leads to baceria sistance
  Fall”, Medical Journal, edited by Meat Department, Vol.57, pp. 1266-1271.
  36. Brody J. E. (2001), “Studies Find Resistant Bacteria”, The New York
  Times October 18, 2001, 1 screen, cited 2004 May 6,Available from:
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  72
  URL: http:// www. organicconsumers. org/toxic/badmeat 102201.cfm.
  37. Carraminana JJ, Rota C, Agustin I, Herrera A, High prevalence of
  multiple reistance to antibiotics in Salmonella serovars isolated from a
  poultry slaughterhouse in Spain, Vet Microbiol, 2009 Nov 30, 104 (1-2):
  133-9.
  38. Carter G. R., Chengappa M.M., Rober A.W. (1995), Essentials of
  Veterinary Microbiology, Copyright 1995 Williams and Wilkins Rose tree
  Corporate Centre building 2 1400 North Providence Rd, pp. 1906 – 2043.
  39. CJ Teale, S.cobb, Pk Martin, Dr G Watkin (2002), VLA Antimicrobial
  sensitivity report 2002, Dt Clements House, pp 52 – 62.
  40. Cranston J. (2001), “Antibiotic resistance spreads fast” FDA Consumer
  magazin September, pp. 14-17.
  41. Dias de Oliveira S, Siqueira Flores F, Dos Santos LR, Branddelli A,
  Antimicrobial resistance in Salmonella enteritidis strains isolated from
  broiler carcasses, food, human and poultry – related samples, Int J Food
  Microbiol, 2005 Jan 1; 97 (3): 297 – 305.
  42. Erhard Tietze (1983), Plasmid parttern of Salmonella typhimurium strain
  of n.c.1/72/n.c Phagotype from GD R, Inst, Experi Epidemiology,
  Wernigerode GD R, pp. 69 – 77.
  43. Farser A. F. (1980), Farm Animal behaviour, pp. 59-61.
  44. Finday (1972), Veterinary Research, Vol .91, pp. 233-235.
  45. Griggs, D.J, M.C Mal, Y.F.Jin and I.J.V.Piddock(1994), “Quinolon
  resistance in veterinary isolates of Salmonella sp.”, J.Anti,
  ocrobiological chemotherapy IJ, pp 1173 – 1189.
  46. Herry F. J (1990), Bacterial contamination of warning food and dringkinh
  in rural, Banladesh, pp. 79-85.
  47. Kauffman R. G. (1997), Animalproduction, Des Moines Iowa, pp. 34-57.
  48. Koutsoumanis K., Stamatiou A., Skandamis P. andNychas G. J. E.

  Xem Thêm: Nghiên cứu tính kháng kháng sinh của các chủng vi khuẩn salmonella và escherichia coli gây bệnh phân lập từ lợn tại một số trang trại và lò mổ khu vực phía bắc
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu tính kháng kháng sinh của các chủng vi khuẩn salmonella và escherichia coli gây bệnh phân lập từ lợn tại một số trang trại và lò mổ khu vực phía bắc sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status