Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Anh(chị) hiểu như thế nào về chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc Xã Hội Chủ Nghĩa

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Anh(chị) hiểu như thế nào về chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc Xã Hội Chủ Nghĩa

  Truyền thống dựng binh "tìm sức mạnh trong nhân dân" đã giúp dân tộc Việt Nam đứng vững suốt chiều dài mấy nghìn năm lịch sử. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, ta càng nhận thấy rõ sức mạnh quân sự trong nhân dân, thế nên vũ trang toàn dân tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là một trong những quan điểm, tư tưởng cơ bản trong đường lối quân sự của Đảng và nhà nước ta. Với cấu trúc sức mạnh quân sự như vậy ta xác định rõ: Chiến tranh nhân dân là quá trình sử dụng toàn bộ tiềm lực của đất nước nhằm “bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội và nền văn hoá, bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nền văn hoá; giữ vững ổn định chính trị và môi trường hoà bình, phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.
  Bởi lẽ chiến tranh nhân dân là nhằm bảo vệ tổ quốc Xã Hội Chủ Nghĩa(XHCN) nên đối tượng tác chiến là Chủ Nghĩa Đế Quốc và các thế lực phản động có hành động phá hoại, xâm lược lật đổ cách mạng. Hiện nay chúng thực hiện chiến lược “Diễn Biến Hòa Bình” bạo loạn, lật đổ để xoá bỏ chủ nghĩa xã hội ở nước ta và sẵn sàng sử dụng lực lượng vũ trang, hành động quân sự can thiệp khi có thời cơ. Bọn chúng chỉ chờ cơ hội để thực hiện âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng bằng cách thực hiện đánh nhanh, thắng nhanh, kết hợp tiến công quân sự từ bên ngoài vào với hành động bạo loạn lật đổ từ bên trong, đồng thời kết hợp với các biện pháp phi vũ trang để lừa bịp dư luận. Tuy nhiên, ta cũng có một số lợi thế nhất định, vì đây là cuộc chiến tranh phi nghĩa, chắc chắn bị nhân loại phản đối. Vả lại chúng ta là dân tộc ta có truyền thống yêu nước,

  chống xâm lược, chắc chắn sẽ làm chúng bị tổn thất nặng nề, đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của địch. Thêm vào đó, địa hình, thời tiết nước ta phức tạp khó khăn cho địch sử dụng phương tiện lực lượng. Cho dù địch có ưu thế tuyệt đối về sức mạnh quân sự, kinh tế và tiềm lực khoa học công nghệ. Có thể cấu kết được với lực lượng phản động nội địa thực hiện trong đánh ra, ngoài đánh vào.
  Sức mạnh quân sự của mỗi quốc gia có thể được nhìn nhận từ nhiều góc độ khác nhau, chính do xuất phát từ mục đích, tính chất sử dụng khác nhau. Sức mạnh quân sự quốc gia của chúng ta bao gồm tổng thể các lực lượng vật chất và tinh thần của đất nước. Sức mạnh ấy dựa vào toàn dân, lấy lực lượng vũ trang ba thứ quân làm nòng cốt, và được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam,là một cuộc chiến tranh mang tính hiện đại và chính nghĩa. Bởi việc xây dựng và sử dụng sức mạnh quân sự quốc gia của chúng ta không có mục đích chính trị nào khác ngoài mục đích tự vệ cách mạng, nhằm bảo vệ độc lập tự do của dân tộc, bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân và mọi thành quả của cách mạng.
  Nhằm đạt được mục tiêu của chiến tranh nhân dân và nhiệm vụ quốc phòng,chúng ta phải linh động, hiểu biết tình hình và có chuẩn bị về mọi mặt. Hình thái đất nước phải được chuẩn bị sẵn sàng, thế trận quốc phòng, an ninh nhân dân phải được củng cố vững chắc, có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp chủ động đánh địch ngay từ ngày đầu và lâu dài.Trong bối cảnh quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, ta tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc, nhằm góp phần thực hiện những mục tiêu lớn của thời đại hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Như vậy, ta phải thực hiện chiến tranh khẩn trương, quyết liệt, phức tạp ngay

  từ đầu và trong suốt quá trình chiến tranh. Bởi vì, tiến hành chiến tranh xâm lược nước ta, địch sẽ thực hiện phương châm chiến lược đánh nhanh, giải quyết nhanh. Quy mô chiến tranh có thể lớn và ác liệt ngay từ đầu. Kết hợp tiến công hoả lực với tiến công trên bộ, tiến công từ bên ngoài kết hợp với bạo loạn lật đổ ở bên trong và bao vây phong toả đường không, đường biển và đường bộ nhằm đạt được mục tiêu chiến lược trong thời gian ngắn. Bằng mọi cách, trong cuộc chiến tranh nhân dân ta phải bảo vệ được độc lập thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa.
  Cuộc chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa phải có một thế trận rõ ràng và phù hợp, phải tổ chức, bố trí lực lượng để tiến hành chiến tranh và hoạt động tác chiến. Đồng thời, xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh toàn diện, có khả năng độc lập tác chiến, có trọng tâm, nhưng phải liên kết rộng khắp, tạo thế trận làng nước. Điều tất yếu là lực lượng chiến tranh dựa vào toàn dân, mà nòng cốt là liên minh công nông, được tổ chức một cách chặt chẽ thành lực lượng quần chúng rộng rãi và lực lượng quân sự, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở, coi trọng cả về chất lượng và số lượng. Kẻ thù xâm lược nước ta có thể sẽ sử dụng lực lượng tiến công từ bên ngoài vào và bạo loạn lật đổ ở bên trong, đánh nhanh giải quyết nhanh, vì vậy buộc ta phải chủ động ngăn chặn ý đồ của chúng, không để kẻ địch cấu kết với nhau.
  Trong chiến tranh thế giới thứ hai, cuộc đấu tranh kiên cường, bền bỉ và quyết liệt của dân tộc ta với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng cộng sản Việt Nam, đã dẫn đến kết quả tất yếu là ngày 30/04/1975 đất nước ta thống nhất hoàn toàn. Hiện nay, ít có khả năng xảy ra chiến tranh thế giới, nhưng chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, xung đột dân tộc, tôn giáo,hoạt động can thiệp lật đổ còn xảy ra ở nhiều nơi với tính chất ngày

  càng phức tạp. Vì vậy, để có thể đối diện với một cuộc chiến tranh xâm lược mới của kẻ thù, ta phải nắm rõ một số quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Để phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp trong cuộc chiến tranh, và khẳng định đây là cuộc chiến tranh của nhân dân và vì nhân dân.
  Đảng có quan điểm tiến hành chiến tranh nhân dân, toàn dân đánh giặc lấy lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt. Kết hợp tác chiến của lực lượng vũ trang địa phương với tác chiến của các binh đoàn chủ lực. Là quan điểm cơ bản xuyên suốt, thể hiện tính nhân dân sâu sắc. Với tình hình mới này, ta vẫn phải “lấy nhỏ thắng lớn”, “lấy ít địch nhiều”. Đảng ta không chỉ dựa vào lực lượng vũ trang mà phải dựa vào sức mạnh của toàn dân, tiến hành chiến tranh nhân dân, toàn dân đánh giặc. Động viên toàn dân, trong đó lấy Bộ đội chủ lực cùng lực lượng vũ trang địa phương làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc trên chiến trường cả nước. Đánh bằng mọi thứ vũ khí có trong tay, bằng những cách độc đáo, sáng tạo. Tiến hành chiến tranh toàn dân đó là truyền thống của ông cha ta, dân tộc ta từ ngàn xưa. Ngày nay, chúng ta phải kế thừa và phát huy truyền thống ấy lên một trình độ mới phù hợp với điều kiện mới, thực hiện chiến tranh toàn dân đánh thắng cuộc tiến công xâm lược của địch. Để thực hiện được, ta phải tăng cường giáo dục quốc phòng cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nói chung và sinh viên nói riêng. Không ngừng chăm lo xây dựng các lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, đặc biệt là chất lượng chính trị. Và không ngừng nghiên cứu nghệ thuật quân sự, nghiên cứu các cuộc chiến tranh gần đây ở trên thế giới để phát triển nghệ thuật quân sự lên một tầm cao mới. Xây dựng các tỉnh (thành phố) thành khu vực phòng thủ vững chắc

  Xem Thêm: Anh(chị) hiểu như thế nào về chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc Xã Hội Chủ Nghĩa
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Anh(chị) hiểu như thế nào về chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc Xã Hội Chủ Nghĩa sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

nghệ thuật lấy nhỏ đánh lớn lấy ít địch nhiều lấy yếu chống mạnh

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status