Lời nói đầu
Trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay vấn đè tiền lương luôn là một mối quan tâm hàng đầu của mỗi người lao động nói chung và các doanh nghiệp nhà nước nói riêng.Lương bổng là một trong những động lực kích thích con người làm việc hăng hái,kích thích người lao động làm việc có năng xuất chất lượng và hiệu quả góp phần tăng hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nói riêng và phát triển kinh tế xã hội noi chung.Do vai trò tác dụng to lớn của việc áp dụng hợp lí các hình thức trả công nên việc nghiên cứu,đánh giá các hình thức trả công để chỉ ra phạm vi áp dụng của các hình thức trả công hợp lí phát huy tác dụng tốt hơn luôn là vấn đề cần thiết.
Đây là vấn đề mà khá nhiều doanh nghiệp khi chuyển sang nền kinh tế thị trường còn gặp khó khăn và lúng túng.Trên cơ sở những suy nghĩ của bản thân kết hợp với quá trình học tập,tôi xin đống góp một số ý kiến của mình htông qua bài viết "Vấn đề tiền lương trong các doanh nghiệp nhà nước ở việt nam hiện nay".
Bài viết là kết quả của quá trình tìm tòi,nghiên cứu lý luận và khảo sát thực tiễn,cùng với sự giúp đỡ của cô giao TS Nguyễn Vân Điềm.
Mục lục
Trang
Lời nói đầu 1
Chương 1: Khái niệm, vai trò của tiền lương và nội dung của công tác trả lương 2
1. Khái niệm của tiền lương 2
2. Vai trò của tiền lương 5
3. Trình tự xây dựng hệ thống trả công lao động trong các doanh nghiệp 7
4. Các hình thức trả công 8
Chương II. Các yếu tố tác động đến mức lương 15
1. Môi trường công ty 16
2. Thị trường lao động 16
3. Bản thân nhân viên 18
Chương III. Thực trạng tiền lương tiền công ở các doanh nghiệp nhà nước Việt Nam hiện nay 18
1. Những ưu điểm của hệ thống trả lương 18
2. Những tồn tại 18
3. Nguyên nhân của tồn tại 19
Chương IV. Một số kiến nghị và giải pháp 21
Kết luận 22
Tài liệu tham khảo 23

[charge=150]http://up.4share.vn/f/5a6b63696a6e6d6d/DA218.doc.file[/charge]

Xem Thêm: Vấn đề tiền lương trong các doanh nghiệp nhà nước ở việt nam hiện nay
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vấn đề tiền lương trong các doanh nghiệp nhà nước ở việt nam hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.