Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nam Sơn

  webtailieu webtailieu Đang Ngoại tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nam Sơn

  Khóa luận tốt nghiệp năm 2013
  Đề tài: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nam Sơn
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU
  CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC CÔNG
  TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU, 3
  1.1. Những vấn đề chung về tổ chức công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác
  định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp 3
  1.1.1 Sự cần thiết phải tổ chức kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả
  kinh doanh trong doanh nghiệp . 3
  1.1.2. Các khái niệm cơ bản 4
  1.1.3. Nhi ệ m vụ c ủa k ế toán chi phí, doanh thu và xác đ ị nh k ế t qu ả kinh doanh 7
  1.2 Nội dung tổ chức công tác kế toán chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh
  trong doanh nghiệp 8
  1.2.1. Kế toán chi phí 8
  1.2.1.1. Kế toán giá vốn hàng bán . 8
  1.2.1.2. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh . 14
  1.2.1.3. Kế toán chi phí tài chính 16
  1.2.1.4. Kế toán chi phí khác . 18
  1.2.2. Kế toán doanh thu và thu nhập 20
  1.2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu nội bộ và
  các khoản giảm trừ doanh thu . 20
  1.2.2.2. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 24
  1.2.2.3. Kế toán thu nhập khác 26
  1.2.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 28
  1.2.4. Tổ chức sổ kế toán chi phí, doanh thu và xác đ ị nh kết quả kinh doanh 31
  CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI
  PHÍ, DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI
  CÔNG TY TNH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NAM SƠN . 35
  2.1. Tổng quan về công ty TNHH Xây dựng & Thương m ại Nam S ơn . 35
  2.1.1. Giới thiệu khái quát về công ty . 35
  2.1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Xây dựng và
  Thương mại Nam Sơn . 36
  2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại
  Nam Sơn 37
  2.1.4. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại
  Nam Sơn 40
  2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết
  quả kinh doanh tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nam Sơn 42
  2.2.1. Kế toán chi phí 42
  2.2.1.1. Kế toán giá vốn hàng bán . 43
  2.2.1.2. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh . 52
  2.2.1.3. Kế toán chi phí hoạt động tài chính . 61
  2.2.1.4. Kế toán chi phí khác . 66
  2.2.2. Kế toán doanh thu . 71
  2.2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ . 71
  2.2.2.2. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 83
  2.2.2.3. Kế toán thu nhập khác 87
  2.2.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 93
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG
  TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ
  KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI
  NAM SƠN 103
  3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết
  quả kinh doanh tại Công ty TNHH Xây dựng & Thương mại Nam Sơn . 103
  3.1.1. Kết quả 103
  3.1.2. Hạn chế 104
  3.2. Một số biện pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán chi phí, doanh thu
  và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Xây dựng và Thương mại
  Nam Sơn 106
  3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện tổ chức công tác kế toán chi phí, doanh thu
  và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Xây dựng và Thương mại
  Nam Sơn 106
  3.2.2. Một số biện pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán chi phí, doanh thu
  và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Xây dựng & Thương mại
  Nam Sơn 107
  3.2.2.1. Về việc luân chuyển chứng từ 107
  3.2.2.2. Về việc áp dụng các chính sách ưu đãi 107
  3.2.2.3. Về việc ứng dụng kỹ thuật vào công tác kế toán . 109
  KẾT LUẬN 112
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 113
  LỜI MỞ ĐẦU
  Trong điều kiện nền kinh tế thị trường ngày càng cạnh tranh gay gắt,
  doanh nghiệp muốn tồn tại, vươn lên thì trước hết đòi hỏi kinh doanh phải có
  hiệu quả. Hiệu quả kinh doanh càng cao thì doanh nghiệp càng có điều kiện
  phát triển, cải thiện và nâng cao đời sống người lao động, thực hiện tốt nghĩa
  vụ với ngân sách Nhà nước.
  Với xu thế phát triển của xã hội và của nền kinh tế, việc quan tâm đến
  chi phí, doanh thu là vấn đề hàng đầu trong việc đảm bảo hiệu quả và nâng
  cao hiệu quả kinh doanh. Để có thể tồn tại và phát triển được trên thị trường
  đòi hỏi doanh nghiệp phải có sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ giữa các khâu
  trong tổ chức công tác kế toán, đặc biệt là tổ chức công tác kế toán chi phí,
  doanh thu và xác định kết quả kinh doanh. Có như vậy các nhà quản lý mới
  nắm rõ được tình hình tiêu thụ, các chi phí bỏ ra và kết quả kinh doanh thu
  được trong doanh nghiệp của mình, từ đó mới có thể đề ra các chiến lược kinh
  doanh phù hợp.
  Qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại
  Nam Sơn, em đã có dịp tìm hiểu thực tế và biết rõ hơn về công tác kế toán cũng
  như tầm quan trọng của nó, đặc biệt là công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác
  định kết quả kinh doanh. Vì vậy em chọn đề tài "Hoàn thiện tổ chức công tác kế
  toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Xây
  dựng và Thương mại Nam Sơn" cho bài khóa luận của mình.
  Khoá luận tốt nghiệp của em chia làm 3 chương:
  Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán chi
  phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
  Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác
  định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nam Sơn.
  Chương 3: Một số biện pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán chi
  phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Xây dựng
  và Thương mại Nam Sơn.
  Mặc dù đã cố gắng nghiên cứu, tìm hiểu và nhận được sự giúp đỡ nhiệt
  tình của các cô chú, anh chị trong phòng kế toán và dưới sự hướng dẫn của cô
  giáo ThS. Lương Khánh Chi ,em đã phần nào nắm được tình hình thực tế công
  tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của công ty, tuy
  nhiên do trình độ lý luận và thời gian tiếp cận thực tế còn hạn chế nên bài viết
  của em không thể tránh khỏi những sai sót. Em mong nhận được sự đóng góp và
  ý kiến của các thầy cô giáo để bài viết của em được hoàn thiện hơn.
  Em xin chân thành cảm ơn!
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1.Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng
  Bộ tài chính.
  2.Giáo trình kế toán tài chính (Nhà xuất bản thống kế năm 2009).
  3.Chế độ kế toán doanh nghiệp quyển I & II (Nhà xuất bản lao động năm
  2011)
  4.Võ Văn Nhị (2006), Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp, ghi
  sổ kế toán
  5.Thông tin tổng hợp từ một số tràn Web: www.lib.hpu.vn,
  www.*********** , www.tapchiketoan.com

  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nam Sơn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nam Sơn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status