Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Container Việt Nam

  webtailieu webtailieu Đang Ngoại tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Container Việt Nam

  Khóa luận tốt nghiệp năm 2013
  Đề tài: Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Container Việt Nam
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ
  TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH
  DOANH TRONG DOANH NGHIỆP . 3
  1.1 Sự cần thiết phải tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh trong doanh nghiệp. 3
  1.2 Nội dung của tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh trong doanh nghiệp. 4
  1.2.1 Tổ chức kế toán doanh thu, thu nhập và các khoản giảm trừ doanh thu. 4
  1.2.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 4
  1.2.1.2 . Kế toán doanh thu hoạt động tài chính . 15
  1.2.1.3. Kế toán thu nhập khác 17
  1.2.1.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 19
  1.2.2. Tổ chức kế toán chi phí . 24
  1.2.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán . 24
  1.4.2.2 Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lí doanh nghiệp 30
  1.4.2.3. Kế toán chi phí tài chính 35
  1.2.2.4 Kế toán chi phí khác 38
  1.2.2.5. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 40
  1.2.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 43
  1.3. Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
  trong doanh nghiệp: . 46
  1.4. Tổ chức sổ sách kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh trong doanh nghiệp . 46
  1.4.1. Hình thức Nhật kí chung: 46
  1.4.2. Hình thức Nhật kí – sổ cái . 48
  1.4.3. Hình thức chứng từ ghi sổ: 49
  1.4.4. Hình thức Nhật kí – chứng từ: 50
  1.4.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính: 51


  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN
  DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI
  CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM 132
  3.1. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI
  PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
  CONTAINER VIỆT NAM. 132
  3.1.1. Kết quả đạt được: 132
  3.1.1.1. Về tổ chức bộ máy kế toán: 132
  3.1.1.2. Về việc tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh . 133
  3.1.1.3:Về ứng dụng công nghệ thông tin: 134
  3.1.2. Hạn chế: . 134
  3.1.2.1. Về tài khoản sử dụng 134
  3.1.2.2. Về sổ sách sử dụng . 135
  3.1.2.3. Chưa áp dụng chính sách chiết khấu thanh toán 135
  3.1.2.4 Chưa lập dự phòng phải thu khó đòi . 135
  3.2 Giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
  quả kinh doanh tại công ty Cổ Phần Container Việt Nam 137
  3.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện: 137
  3.2.2 Nguyên tắc của việc hoàn thiện: 137
  3.2.3 Giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
  quả kinh doanh tại công ty Cổ Phần Container Việt Nam 138
  3.2.3.1 Giải pháp hoàn thiện tài khoản sử dụng 138
  3.2.3.2 Giải pháp hoàn thiện sổ sách sử dụng . 139
  3.2.3 Giải pháp về áp dụng chính sách chiết khấu thanh toán 142
  3.2.4. Giải pháp về lập dự phòng phải thu khó đòi. 143
  LỜI MỞ ĐẦU
  Sự ra đời và phát triển của kế toán gắn liền với sự ra đời và phát triển
  của nền sản xuất xã hội. Nền sản xuất ngày càng phát triển, kế toán ngày càng
  khẳng định được vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác quản lý tài chính
  chung của nhà nước và doanh nghiệp. Trong những năm qua nhờ có sự đổi
  mới sâu sắc và toàn diện về cơ chế quản lý kinh tế cũng như đường lối chính
  sách kinh tế xã hội, hệ thống kế toán Việt Nam đã có những đổi mới, ngày
  một hoàn thiện và phát triển.
  Trong cơ chế thị trường, cạnh tranh giữa các doanh nghiệp là một điều
  tất yếu. Để tồn tại và phát triển doanh nghiệp phải tính toán một cách đầy đủ
  và chính xác toàn bộ chi phí bỏ ra, doanh thu nhận được cũng như kết quả
  kinh doanh. Chính vì thế, tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh
  doanh trong doanh nghiệp là phần hành cơ bản của công tác hạch toán kế
  toán đã khẳng định được vai trò của mình.
  Xuất phát từ lý luận và thực tiễn đặt ra cho kế toán doanh thu, chi phí
  và xác định kết quả kinh doanh, nên trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ
  phần Container Việt Nam em đã đi sâu nghiên cứu đề tài: ”Hoàn thiện tổ
  chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công
  ty Cổ phần Container Việt Nam”.
  Nội dung của khóa luận ngoài phần mở đầu và kết luận gồm 3 chương:
  Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức kế toán doanh
  thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
  Chương 2: Thực trạng tổ chức chức kế toán doanh thu, chi phí và
  xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Container Việt Nam.
  Chương 3: Giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí
  và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Container Việt Nam.
  Kết hợp kiến thức thu thập được trong quá trình học tập nghiên cứu tại
  trường, cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của Thạc sỹ Trần Thị Thanh Phương,
  em đã hoàn thành bài khóa luận này.  CHƯƠNG 1:
  NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN
  DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
  TRONG DOANH NGHIỆP
  1.1 Sự cần thiết phải tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
  quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
  Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, các doanh nghiệp muốn tồn tại và
  phát triển phải tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, mà hiệu
  quả cuối cùng phải được phản ánh thông qua chỉ tiêu tổng lợi nhuận từ hoạt
  động kinh doanh, các yếu tố liên quan đến việc xác định lợi nhuận là doanh
  thu, thu nhập khác và các khoản chi phí. Doanh thu, chi phí và xác định kết
  quả kinh doanh có ý nghĩa rất quan trọng đến sự tồn tại phát triển của doanh
  nghiệp, nhất là khi nền kinh tế đất nước ta đang ngày càng phát triển với xu
  thế hội nhập toàn cầu. Do đó, doanh nghiệp cần phải quản lí chặt chẽ kế toán
  doanh thu chi phí để nắm bắt được tình hình sản xuất kinh doanh của doanh
  nghiệp, từ đó đẩy mạnh việc kinh doanh nhằm đạt được hiệu quả tốt nhất.
  Như vậy, tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
  đóng vai trò quan trọng trong việc tập hợp ghi chép các số liệu về tình hình
  sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, qua đó cung cấp thông tin số liệu cần
  thiết giúp nhà quản lí doanh nghiệp có thể phân tích đánh giá để đưa ra các
  quyết định đầu tư đúng đắn nhất.
  Tổ chức kế toán nói chung và kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
  quả kinh doanh nói riêng không chỉ đóng vai trò quan trọng đối với nhà quản
  lí doanh nghiệp, mà còn rất cần thiết đối với các đối tượng khác như các nhà
  đầu tư, các trung gian tài chính hay đối với cơ quan quản lí vĩ mô nền kinh tế.
   Đối với các nhà đầu tư: Thông tin về doanh thu, chi phí và xác định kết
  quả kinh doanh là cơ sở để các nhà đầu tư đánh giá hiệu quả sản xuất kinh
  doanh của doanh nghiệp, từ đó đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn.
  KẾT LUẬN
  Hòa cùng bước tiến của đất nước, mỗi doanh nghiệp đang từng ngày nỗ lực hết
  mình để vươn lên trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đạt được mức lợi nhuận
  mong muốn và tạo lập giá trị doanh nghiệp bền vững. Trong cơ chế thị trường hiện nay,
  khi tính chất cạnh tranh ngày càng gay gắt thì việc tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và
  xác định kết quả kinh doanh ở mỗi doanh nghiệp đòi hỏi phải được hoàn thiện hơn.
  Với kiến thức đã học cùng một số tìm hiểu thực tế, em xin đưa ra một số giải pháp
  hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ
  phần Container Việt Nam. Tuy nhiên, do trình độ có hạn và lần đầu tiên tiếp cận thực tế
  nên không thể tránh khỏi thiếu sót. Vì vậy, em rất mong nhận được sự chỉ bảo, đóng góp ý
  kiến của thầy cô để bài khóa luận của em được hoàn thiện hơn.
  Em xin gửi lời cảm ơn tới cô giáo - Thạc sỹ Trần Thị Thanh Phương thời gian qua
  đã tận tình chỉ bảo, hướng dẫn em, cùng toàn thể cán bộ nhân viên phòng kế toán Công ty
  cổ phần Container Việt Nam đã tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành bài khóa luận tốt
  nghiệp này.
  Em xin chân thành cảm ơn!

  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Container Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Container Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status