Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH An Minh Thịnh

  webtailieu webtailieu bây giờ đang trực tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH An Minh Thịnh

  Khóa luận tốt nghiệp năm 2013
  Đề tài: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH An Minh Thịnh
  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Sự cần thiết của đề tài
  Hoà nhập cùng sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong nền kinh tế thị
  trường hiện nay, các doanh nghiệp đã và đang nỗ lực để đảm bảo sự tồn tại và
  phát triển của mình thông qua các chiến lược và kết quả sản xuất kinh doanh.
  Khi phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại một doanh nghiệp
  sản xuất, thì chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là những chỉ tiêu kinh tế
  quan trọng. Để có được những số liệu trên, chúng ta không thể không nhắc tới
  vai trò to lớn của hạch toán kế toán. Thông qua số liệu do bộ phận kế toán tập
  hợp chi phí, tính giá thành cung cấp, nhà quản lý doanh nghiệp biết được chi
  phí và giá thành thực tế của từng loại sản phẩm, nhóm sản phẩm, của hoạt
  động kinh doanh và các hoạt động khác trong doanh nghiệp. Qua đó, nhà
  quản lý có thể phân tích, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản
  phẩm, tình hình sử dụng lao động, vật tư, tiền vốn có hiệu quả, để từ đó có đề
  ra các quyết định phù hợp với sự phát triển sản xuất kinh doanh và yêu cầu
  quản trị doanh nghiệp. Việc phân tích đánh giá đúng đắn kết quả hoạt động
  sản xuất kinh doanh chỉ có thể dựa trên giá thành sản phẩm chính xác. Về
  phần mình, tính chính xác của giá thành sản phẩm lại chịu ảnh hưởng của kết
  quả tổng hợp chi phí sản xuất. Do vậy tổ chức tốt công tác kế toán chi phí và
  tính giá thành sản phẩm để đảm bảo xác định đúng nội dung, phạm vi chi phí
  cấu thành trong giá thành, xác định đúng lượng giá trị các yếu tố chi phí đã
  dịch chuyển vào sản phẩm hoàn thành là yêu cầu cấp bách và ngày càng phải
  hoàn thiện đổi mới công tác đó là rất cần thiết đối với doanh nghiệp
  Như chúng ta đã biết, xây dựng cơ bản là ngành sản xuất vật chất độc
  lập có chức năng tái sản xuất tài sản cố định cho tất cả các ngành cho nền
  kinh tế quốc dân. Nó tạo nên cơ sở vật chất kỹ thuật cho sản xuất, tăng tiềm
  lực kinh tế và Quốc phòng của đất nước. Góp phần quan trọng trong việc xây
  dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất
  nước. Tuy nhiên so với các ngành khác, ngành xây dựng cơ bản có những đặc
  điểm kinh tế kỹ thuật khác, điều này được thể hiện ở quá trình tạo ra sản
  phẩm của ngành, đó là sản phẩm xây lắp. Sản phẩm xây lắp là công trình, vật
  liệu kiến trúc có quy mô lớn, kết cấu phức tạp thời gian sản xuất kéo dài,
  do đó việc vậy việc tổ chức quản lý và hạch toán nhất thiết phải có các dự
  toán thiết kế, thi công Sản phẩm xây lắp thường cố định tại nơi sản xuất còn
  các điều kiện sản xuất phải di chuyển theo địa điểm đặt công trình, từ đó mà
  công tác quản lý, sử dụng, hạch toán vật tư, tài sản cũng trở nên phức tạp.
  Quá trình từ khi khởi công công trình đến khi công trình hoàn thành bàn giao
  đưa vào sử dụng là khoảng thời gian tương đối dài, nó phụ thuộc vào quy mô,
  tính chất phức tạp về kỹ thuật của từng công trình. Quá trình thi công được
  chia làm nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn lại bao gồm nhiều công việc khác
  nhau. Các công việc chủ yếu thực hiện ở ngoài trời nên nó chịu ảnh h
  lớn của điều kiện thiên nhiên, thời tiết làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công
  công trình, vì vậy quá trình tập hợp chi phí kéo dài, phát sinh nhiều chi phí
  ngoài dự toán, chi phí không ổn định và phụ thuộc vào từng giai đoạn thi
  công.
  Sản phẩm xây lắp rất đa dạng nhưng lại mang tính đơn chiếc. Mỗi công
  trình được tiến hành thi công theo theo đơn đặt hàng cụ thể, phụ thuộc vào
  yêu cầu của khách hàng và theo thiết kế kỹ thuật của công trình đó. Khi thực
  hiện các đơn vị xây lắp phải bàn giao đúng tiến độ, đúng thiết kế kỹ thuật,
  đảm bảo chất lượng công trình. Sản phẩm xây lắp được tiêu thụ theo giá trị dự
  toán hoặc giá thoả thuận với chủ đầu tư từ khi ký kết hợp đồng, do đó tính
  chất hàng hoá của sản phẩm xây lắp thể hiện không rõ. Nếu quản lý tốt chi
  phí thì doanh nghiệp sẽ giảm được chi phí và tăng lợi nhuận. Chính những
  đặc trưng riêng của ngành xây dựng cơ bản đã có tác động lớn đến việc tổ
  chức kế toán. Và việc kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây
  lắp không nằm ngoài tầm quan trọng trong công tác tập hợp chi phí và tính
  giá thành sản phẩm nói chung. Ngoài ra nó còn đòi hỏi những yêu cầu khắt
  khe hơn nhiều vì những sản phẩm đó mang trong mình giá trị và giá trị sử
  dụng rất lớn. Nhận thức rõ được điều này, em đã chọn nghiên cứu đề tài:
  “ Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá
  thành sản phẩm ”.
  2. Mục đích nghiên cứu
  Em hy vọng rằng qua thời gian nghiên cứu em có dịp tiếp cận với thực
  tế công tác kế toán nói chung và công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và
  tính giá thành sản phẩm nói riêng trong doanh nghiệp, cụ thể là doanh nghiệp
  xây lắp, để em có thể hiểu rõ hơn, trau dồi và bổ sung thêm về những kiến
  thức mà em đã học tập được trong nhà trường.
  3. Đối tượng nghiên cứu
  Với đề tài này, em sẽ nghiên cứu về cách kế toán tập hợp chi phí sản
  xuất như chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí
  máy thi công và chi phí sản xuất chung; nghiên cứu về cách đánh giá sản
  phẩm dở dang, phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp trong các doanh
  nghiệp xây lắp nói chung. Sau đó em sẽ nghiên cứu cụ thể hoá vào Công ty
  thông qua một hoặc vài công trình đã thi công để xem xem trong thực tế Công
  ty hạch toán như thế nào, từ hoá đơn chứng từ cho đến cách vào sổ. Qua đó có
  thể thấy được các ưu điểm và hạn chế trong phần hành kế toán này, để mạnh
  dạn đề ra phương hướng khắc phục.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Bằng phương pháp nghiên cứu khoa học, kết hợp với những kiến thức
  được trang bị từ nhà trường nói chung, kiến thức về hạch toán kế toán nói
  riêng, để dựa vào các hoá đơn, chứng từ phát sinh xem cách hạch toán của
  đơn vị về các chỉ tiêu chi phí, xem xét về mặt giá trị và nguồn gốc phát sinh,
  để biết chi phí nào thì được hạch toán vào chi phí nguyên vật liệu trực tiếp,
  chi phí nhân công trực tiếp, chi phí máy thi công chi phí sản xuất chung; tại
  sao lại được hạch toán như vậy và các chi phí đó đã cấu thành lên sản phẩm
  như thế nào để từ đó có thể rút ra các kết luận cụ thể hơn, tổng quát hơn.
  5. Bố cục
  Trong bài này, ngoài phần mở đầu kết luận, các bảng biểu phụ lục và
  danh mục tài liệu tham khảo, khóa luận gồm ba chương:
  Chương 1: Lý luận chung về
  công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  trong doanh nghiệp xây lắp.
  Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính
  giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH
  Chương 3: Một số nhằm hoàn thiện công tác kế toán
  tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH
  .  KẾT LUẬN
  Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một vấn
  đề vừa mang tính lý luận vừa mang tính thực tế cao. Để kế toán phát huy hết
  hiệu quả của mình trong quản lý kinh tế, việc hoàn thiện công tác kế toán nói
  chung và kế toán tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm nói riêng
  là một tất yếu khách quan.
  Qua thời gian thực tập tại Công ty, trên cơ sở kiến thức, phương pháp
  luận đã thu nhận được ở nhà trường kết hợp với tình hình thực tế ở Công ty,
  bài viết này của em đã khái quát được lý luận chung về kế toán tập hợp chi
  phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, nắm bắt được thực tế công tác tổ
  chức hạch toán kế toán tại Công ty TNHH An Minh Th , nhận xét, đánh giá
  và mạnh dạn đưa ra những tồn tại và đề xuất một số ý kiến nhằm khắc phục
  những hạn chế trong công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản
  phẩm ở Công ty với mong muốn góp phần vào việc củng cố, hoàn thiện hơn
  nữa công tác kế toán, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công
  ty. Tuy nhiên do thời gian, trình độ cũng như nhận thức của bản thân còn hạn
  chế nên bài khoá luận này của em không thể tránh khỏi những thiếu sót.
  Em kính mong được sự góp ý, chỉ bảo của các thầy cô giáo và các cô, các bác
  trong phòng kế toán Công ty để bài viết của em được hoàn thiện hơn.
  Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của Cô g
  TS. , cảm ơn các cô, các bác trong phòng kế toán của Công
  cùng toàn thể các thầy cô trong khoa Quản trị kinh
  doanh và Nhà trường đã tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành bài khoá
  luận này.
  Em xin chân thành cảm ơn!

  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH An Minh Thịnh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH An Minh Thịnh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status