Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Phát triển Khu Công nghiệp Nomura Hải Phòng

  webtailieu webtailieu Đang Ngoại tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Phát triển Khu Công nghiệp Nomura Hải Phòng

  Khóa luận tốt nghiệp năm 2013
  Đề tài: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Phát triển Khu Công nghiệp Nomura Hải Phòng
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG
  TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH
  DOANH TRONG DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ 3
  1.1.NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ
  XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DN DỊCH VỤ. 3
  1.1.1.Sự cần thiết của công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả
  kinh doanh trong doanh nghiệp. 3
  1.1.2.Vai trò, nhiệm vụ của công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định
  kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại¸dịch vụ. 4
  1.1.3.Những khái niệm, thuật ngữ cơ bản liên quan đến chi phí, doanh thu và
  xác định kết quả kinh doanh 6
  1.2.NỘI DUNG KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT
  QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ 10
  1.2.1. Kế toán chi phí 10
  1.2.1.1.Kế toán giá vốn hàng bán 10
  1.2.1.2. Kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp . 14
  1.2.1.2.1. Kế toán chi phí bán hàng . 14
  1.2.1.2.2.Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 16
  1.2.1.3. Kế toán chi phí hoạt động tài chính . 19
  1.2.1.4. Kế toán chi phí khác . 20
  1.2.2.Kế toán doanh 22
  1.2.2.1.Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 22
  1.2.2.2.Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 29
  1.2.2.3.Kế toán doanh thu hoạt động tài chính. 34
  1.2.2.4. Kế toán thu nhập khác 35
  1.2.3.Xác định kết quả kinh doanh 36
  1.2.4 Tổ chức sổ kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh . 40
  1.2.4.1. Hình thức kế toán nhật ký chung . 40
  1.2.4.2. Hình thức kế toán Nhật ký - sổ cái . 42
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ,
  DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY
  PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP NOMURA HẢI PHÕNG 45
  2.1.KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHU CÔNG
  NGHIỆP NOMURA HẢI PHÕNG 45
  2.1.1. Quá trình hình thành phát triển . 45
  2.1.2.Đặc điểm sản xuất kinh doanh. 47
  2.1.3.Mô hình tổ chức bộ máy quản lý của công ty 49
  2.1.4. Tổ chức công tác kế toán tại công ty 51
  2.1.4.1. Cơ cấu bộ máy kế toán của công ty. 51
  2.1.4.2. Hình thức kế toán, chính sách và phương pháp kế toán 53
  2.2.THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH
  THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY 53
  2.2.1.1.Kế toán giá vốn lô đất cho thuê . 62
  2.2.1.2. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 71
  2.2.1.2.1.Kế toán chi phí bán hàng 71
  2.2.1.2.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 80
  2.2.1.3. Kế toán chi phí tài chính (Lỗ tỷ giá) 87
  2.2.2. Kế toán doanh thu . 95
  2.2.2.1.Kế toán doanh thu cho thuê lại đất và cung cấp dịch vụ tại Công ty
  phát triển khu công nghiệp NOMURA Hải Phòng. 95
  2.2.2.2.Kế toán doanh thu tài chính( Lãi tỷ giá) . 106
  2.2.5.Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 112
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC
  CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT
  QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHU CÔNG
  NGHIỆP NOMURA HẢI PHÕNG . 118
  3.1. ĐÁNH GIÁ CHUNG . 118
  3.1.1 Ưu điểm 118
  3.1.2. Nhược điểm . 123
  3.2. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ,
  DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY
  PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP NOMURA HẢI PHÕNG 133
  3.2.1.Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác
  định kết quả kinh doanh tại Công ty phát triển khu công nghiệp NOMURA
  Hải Phòng 133
  3.2.3 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí, doanh thu và
  xác định kết quả kinh doanh tại Công ty phát triển khu công nghiệp
  NOMURA Hải Phòng. 134
  KẾT LUẬN 145
  Danh mục tài liệu tham khảo . 146
  LỜI MỞ ĐẦU
  1.Tính cấp thiết của đề tài
  Chúng ta đều nhìn nhận được rằng nền kinh tế Việt Nam đang không
  ngừng phát triển và đã có những bước tiến tột bậc trong vài năm trở lại đây.
  Việc tham gia vào các tổ chức lớn giúp cho Việt Nam khẳng định được vị thế
  của mình trên trường quốc tế cả về văn hoá, chính trị lẫn kinh tế, xã hội.
  Trong lĩnh vực kinh tế, các doanh nghiệp Việt Nam ngoài những cơ hội mới
  còn phải đối mặt với những khó khăn và thách thức mới, đặc biệt là sự cạnh
  tranh gay gắt của các doanh nghiệp trong nước, công ty liên doanh và công ty
  nước ngoài. Tình thế đó đòi hỏi tất cả các doanh nghiệp phải có những định
  hướng kinh doanh linh hoạt để tồn tại và phát triển.Cùng với đó là quá trình
  hoạt động không ngừng của bộ máy kế toán bên trong các doanh nghiệp vì kế
  toán trong doanh nghiệp được coi là ngôn ngữ kinh doanh, là phương tiện
  giao tiếp giữa doanh nghiệp với các đối tượng có liên quan. Kế toán cung cấp
  các thông tin kinh tế, tài chính hữu ích cho các đối tượng trong việc ra quyết
  định kinh tế hợp lý và hiệu quả. Vì vậy đòi hỏi thông tin kế toán phải trung
  thực, lành mạnh và đáng tin cậy nhằm giúp người sử dụng thông tin kế toán
  đưa ra được các quyết định đúng đắn.
  Mặt khác, đi sâu hơn nữa vào quá trình sản xuất kinh doanh các doanh
  nghiệp luôn quan tâm đặc biệt đến chí phí sản xuất, doanh thu thực hiện được
  và tối đa hóa lợi nhuận thu được. Để đạt được những lợi ích mong muốn thì
  vấn đề cấp bách luôn đặt ra cho các doanh nghiệp là làm thế nào để hội nhập
  tốt và nâng cao khả năng cạnh tranh,mang lại hiệu quả tối ưu. Một trong
  những biện pháp đó chính là tổ chức thực hiện tốt công tác kế toán, đặc biệt là
  kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh.
  Để góp phần thực hiện tốt công tác kế toán trong các doanh nghiệp nói
  chung và công ty Phát Triển Khu Công Nghiệp NOMURA Hải Phòng nói
  riêng, em đã lựa chọn tham gia nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện tổ chức công
  tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty
  Phát Triển Khu Công Nghiệp NOMURA Hải Phòng”.
  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
  - Về mặt lý luận: Hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế
  toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
  - Về mặt thực tế: Mô tả và phân tích thực trạng tổ chức công tác kế toán chi
  phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Phát Triển Khu
  Công Nghiệp NOMURA Hải Phòng.
  - Đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán chi phí,
  doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Phát Triển Khu Công
  Nghiệp NOMURA Hải Phòng .
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài.
  * Đối tượng nghiên cứu: Tổ chức công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác
  định kết quả kinh doanh tại Công ty công ty Phát Triển Khu Công Nghiệp
  NOMURA Hải Phòng.
  * Phạm vi nghiên cứu:
  - Đề tài được thực hiện tại Công ty công ty Phát Triển Khu Công Nghiệp
  NOMURA Hải Phòng
  - Việc phân tích được lấy từ số liệu của năm 2012.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Phương pháp của chủ nghĩa duy vật biện chứng, từ lý luận đến thực tiễn và
  dùng thực tiễn để kiểm tra lý luận. Các phương pháp cụ thể là: phân tích, so
  sánh, diễn giải, quan sát
  5. Kết cấu khóa luận tốt nghiệp
  Chương 1: Những vấn đề cơ bản về tổ chức công tác kế toán chi
  phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
  thương mại¸dịch vụ.
  Chương 2: Thực trạng tổ chứckế toán chi phí, doanh thu và xác
  định kết quả kinh doanh tại Công ty Phát triển khu công nghiệp
  NOMURA Hải Phòng.
  Chương 3: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện tổ chứckế toán chi
  phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty phát triển khu
  công nghiệp NOMURA Hải Phòng.
  Do thời gian thực tập là có hạn nên khóa luận tốt nghiệp của em không
  thể tránh khỏi những thiếu xót. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của
  thầy cô và các bạn để bài khóa luận của em được hoàn thiện hơn.
  Em xin chân thành cảm ơn.
  Danh mục tài liệu tham khảo
  1. Chế độ kế toán doanh nghiệp (ban hành theo quyết định của Bộ Tài
  Chính số 15/2006 QĐ - BTC ngày 20/3/2006 về việc ban hành chế độ
  kế toán doanh nghiệp)
  2. TS. Phùng Thị Loan: Hệ thông kế toán doanh nghiệp - Quyển I - Hệ
  thống tài khoản kế toán - nhà xuất bản Tài chính Hà Nội.
  3. TS. Võ Văn Nhị: Hướng dẫn thực hành hoạch toán kế toán và lập
  BCTC đối với DN có vốn đầu tư nước ngoài - Nhà xuất bản thống kê
  Hà Nội năm 2006.
  4. PGS. TS. Nguyễn Thị Đông: Giáo trình hoạch toán kế toán trong doanh
  nghiệp - Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân năm 2006.
  5. Các tài liêu liên quan đến Công Ty phát Triển Khu Công Nghiệp
  NOMURA Hải Phòng.
  6. Một số luận văn của khoá trước.
  7. Các trang web chính thức của Chính phủ, Nhà nước và các trang web
  kinh tế và các báo cáo kinh tế.

  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Phát triển Khu Công nghiệp Nomura Hải Phòng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Phát triển Khu Công nghiệp Nomura Hải Phòng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status