Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại chi nhánh công ty Cổ Phần Thương Mại và Dịch Vụ Ngọc Hà tại Hải Phòng

  webtailieu webtailieu Đang Ngoại tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại chi nhánh công ty Cổ Phần Thương Mại và Dịch Vụ Ngọc Hà tại Hải Phòng

  Khóa luận tốt nghiệp năm 2013
  Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại chi nhánh công ty Cổ Phần Thương Mại và Dịch Vụ Ngọc Hà tại Hải Phòng
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC
  ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG
  MẠI 3
  1.1. KHÁI QUÁT NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TRONG DOANH
  NGHIỆP THƯƠNG MẠI 3
  1.1.1. Một số khái niệm cơ bản . 3
  1.1.1.1. Hoạt động bán hàng 3
  1.1.1.2. Kết quả bán hàng 3
  1.1.1.3. Doanh thu bán hàng . 3
  1.1.1.4. Giá vốn . 3
  1.1.2. Phương thức bán hàng 4
  1.1.3 Phương thức thanh toán 5
  1.1.4. Phương pháp xác định giá vốn và giá bán 7
  1.1.4.1. Các phương thức tính giá vốn . 7
  1.1.4.2. Phương pháp xác định giá bán 10
  1.2 KẾ TOÁN BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG
  MẠI . 11
  1.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán 11
  1.2.1.1. TK sử dụng . 11
  1.2.1.2. Chứng từ và sổ sách sử dụng . 11
  1.2.1.3. PP hạch toán . 11
  1.2.3 Kế toán doanh thu . 14
  1.2.2.1. TK sử dụng . 14
  1.2.2.2. Chứng từ và sổ sách sử dụng . 15
  1.2.2.3. PP hạch toán 16
  1.2.3.Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu . 20
  1.2.3.1. TK sử dụng . 20
  1.2.3.2. Chứng từ và sổ sách sử dụng . 21
  1.2.3.3. PP hạch toán 21
  1.3. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH
  NGHIÊP THƯƠNG MẠI 23
  1.3.1. Kế toán chi phí bán hàng 23
  1.3.1.1. TK sử dụng 23
  1.3.1.2. Chứng từ và sổ sách sử dụng 24
  1.3.1.3. PP hạch toán . 25
  1.3.2. Kế toán chi phi quản lý doanh nghiệp 26
  1.3.2.1. TK sử dụng 26
  1.3.2.2. Chứng từ và sổ sách sử dụng . 28
  1.3.2.3. PP hạch toán . 28
  1.3.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng 29
  1.3.3.1 Tài khoản sử dụng: TK 911- Xác định kết quả kinh doanh . 29
  1.3.3.2. Chứng từ và sổ sách sử dụng 30
  1.3.3.3. Phương pháp hạch toán . 30
  1.4. CÁC HÌNH THỨC SỔ KẾ TOÁN ÁP DỤNG TRONG KẾ TOÁN
  BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH
  NGHIỆP TM 32
  1.4.1. Hình thức nhật ký chung 32
  1.4.2. Hình thức Nhật ký -Sổ cái 32
  1.4.3. Hình thức chứng từ ghi sổ 33
  1.4.4. Hình thức nhật ký - chứng từ . 33
  1.4.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính 33
  CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ
  XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TAI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ
  PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGỌC HÀ TẠI HẢI PHÒNG 35
  2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY . 35
  2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển . 35
  2.1.1.1 Quy mô của công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Ngọc Hà tại
  Hải Phòng . 35
  2.1.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh 35
  2.1.1.3 Quá trình phát triển của công ty . 36
  2.1.2. Cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh 37
  2.1.2.1. Tổ chức quản lý công ty bao gồm . 37
  2.1.2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị trong 3 năm gần đây 38
  2.1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty . 39
  2.1.3.1. Bộ máy kế toán 39
  2.1.3.2. Chế độ, nguyên tắc và hình thức kế toán áp dụng tại công ty 41
  2.2. TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN
  HÀNG TẠI CÔNG TY 44
  2.2.1. Đặc điểm hoạt động bán hàng tại công ty 44
  2.2.2. Kế toán bán hàng trong doanh nghiệp . 45
  2.2.2.2. Kế toán doanh thu bán hàng 54
  2.2.2.3. Kế toán các khoản giảm trừ 68
  2.2.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp 76
  2.2.2.1 Kế toán chi phí bán hàng 76
  2.2.2.2.Kế toán chi phí quản lý doanh nghiêp . 82
  2.2.2.3. Kế toán xác dinh kết quả bán hàng . 88
  2.3. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ
  XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY . 95
  2.3.1. Ưu điểm 95
  2.3.2. Nhuợc điểm 96
  CHƯƠNG 3 MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN
  BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY . 99
  3.1 Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới . 99
  3.2 Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và
  xác định kết quả bán hàng tại chi nhánh công ty cổ phần Thương Mại và
  Dịch Vụ Ngọc Hà tại Hải Phòng 100
  3.2.1. Sổ sách, chứng từ kế toán 100
  3.2.2. Phân bổ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cho từng
  mặt hàng tiêu thụ để tính chính xác kết quả tiêu thụ của từng nhóm mặt
  hàng 102
  3.2.3. Về kế toán quản trị . 104
  3.2.4. Về vấn đề trích lập dự phòng . 106
  3.2.5. Về việc ghi nhận chi phí mua hàng 111
  3.2.6. Chính sách chiết khấu thương mại 112
  3.2.7. Tin học hóa công tác kế toán .113
  KẾT LUẬN 114
  LỜI MỞ ĐẦU
  Lý do lựa chọn đề tài:
  Trong một nền kinh tế, các doanh nghiệp thương mại giữ vai trò phân
  phối, lưu thông hàng hoá, thúc đẩy quá trình tái sản xuất hàng hoá. Hoạt động
  của doanh nghiệp thương mại diễn ra theo chu kì T-H-T' hay nói cách khác nó
  bao gồm hai giai đoạn mua hàng và bán hàng. Như vậy trong hoạt động kinh
  doanh thương mại bán hàng rất quan trọng giữ vai trò chi phối các nghiệp vụ
  khác, chu kì kinh doanh chỉ có thể diễn ra liên tục nhịp nhàng khi khâu bán
  hàng được tổ chức tốt nhằm quay vòng vốn nhanh tăng hiệu suất sinh lời.
  Muốn như vậy các doanh nghiệp phải nhận thức được vị trí khâu tiêu thụ sản
  phẩm, hàng hoá vì nó quyết định đến kết quả kinh doanh của kinh doanh
  nghiệp và là cơ sở để doanh nghiệp có thu nhập bù đắp chi phí bỏ ra, thực
  hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà Nước.
  Bên cạnh đó, mục đích hoạt động của doanh nghiệp là lợi nhuận nên việc
  xác định đứng đắn KQKD nói chung về kết quả bán hàng nói riêng là rất quan
  trọng. Do vậy bên cạnh các biện pháp quản lý chung, việc tổ chức hợp lý
  công tác kế toán bán hàng là rất cần thiết giúp doanh nghiệp có đầy đủ thông
  tin kịp thời và chính xác để đưa ra quyết định kinh doanh đứng đắn.
  Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán bán hàng vận dụng
  lý luận đã được học tập tại trường kết hợp với thực tế thu nhận được từ công
  tác kế toán tại CN Công ty cổ phần Thương Mại và Dịch Vụ Ngọc Hà tại Hải
  Phòng, em đã chọn đề tài '' Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định
  kết quả bán hàng tại chi nhánh công ty Cổ Phần Thương Mại và Dịch Vụ
  Ngọc Hà tại Hải Phòng”.
  Mục đích nghiên cứu :
  Đề tài tập trung vào tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán
  hàng tại CN công ty cổ phần Thương Mại và Dịch Vụ Ngọc Hà nhằm tìm
  hiểu công tác kế toán tổ chức bán hàng và xác định kết doanh tại công ty. Từ
  đó nắm rõ phương pháp, cách thức cũng như quá trình hạch toán các nghiệp
  vụ liên quan tại công ty.
  Hệ thống hóa cơ sở lý luận về bán hàng và xác định kêt quả bán hàng.
  Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán
  hàng của công ty.
  Đưa ra một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán bán hàng
  và xác định kêt quả bán hàng của công ty.
  Đối tượng, phạm vi nghiên cứu:
  Đề tài tập trung nghiên cứu lý luận và thực tiễn về tổ chức kế toán bán
  hàng và xác định kết quả bán hàng tại chi nhánh công ty cổ phần thương mại
  và dịch vụ Ngọc Hà trên cơ sở số liệu, chứng từ, sổ sách kế toán về tổ chức kế
  toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tháng 08 năm 2012.
  Phương pháp nghiên cứu:
  Nội dung của khóa luận tốt nghiệp này được nghiên cứu dựa theo những
  kiến thức lý luận được trang bị ở nhà trường về kế toán bán hàng, phân tích
  hoạt động kinh tế . và tình hình thực tế tại CN Công ty Cổ Phần Thương Mại
  và Dịch Vụ Ngọc Hà để tìm hiểu nội dung của từng khâu kế toán từ chứng từ
  ban đầu cho đến khi lập báo cáo tài chính từ đó thấy được những vấn đề đã
  làm tốt và những vấn đề còn tồn tại nhằm đưa ra biện pháp khắc phục để hoàn
  thiện công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty.
  Nội dung, kết cấu của đề tài:
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, khóa luận được chia thành 3 chương:
  Chương I: Cơ sở lý luận về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán
  hàng trong doanh nghiệp thương mại.
  Chương II: Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả
  bán hàng tại CN Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Ngọc Hà tại Hải
  Phòng.
  Chương III: Một số ý kiến về công tác tổ chức kế toán bán hàng và xác
  định kết quả bán hàng tại công ty.
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Hệ thống tài khoản kế toán ( Bộ Tài Chính – Chế độ kế toán doanh
  nghiệp của Nhà xuất bản Thống kê).
  2. Báo cáo tài chính chứng từ và sổ kế toán sơ đồ kế toán ( Bộ Tài chính –
  Chế độ kế toán doanh nghiệp của Nhà xuất bản thống kê).
  3. Các số liệu, sổ sách kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại
  Chi nhánh công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Hà tại Hải
  Phòng.

  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại chi nhánh công ty Cổ Phần Thương Mại và Dịch Vụ Ngọc Hà tại Hải Phòng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại chi nhánh công ty Cổ Phần Thương Mại và Dịch Vụ Ngọc Hà tại Hải Phòng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status