Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH 1 thành viên than Nam Mẫu – Vinacomin

  webtailieu webtailieu Đang Ngoại tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH 1 thành viên than Nam Mẫu – Vinacomin

  Khóa luận tốt nghiệp năm 2013
  Đề tài: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH 1 thành viên than Nam Mẫu – Vinacomin
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU
  CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ
  TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN
  PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP 1
  1.1 Một số vấn đề chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành
  sản phẩm trong doanh nghiệp . 1
  1.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 1
  1.1.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất 1
  1.1.1.2 Khái niệm giá thành sản phẩm . 1
  1.1.2 Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 2
  1.1.2.1 Phân loại chi phí sản xuất . 2
  1.1.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm: . 4
  1.1.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 6
  1.1.4 Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và giá thành sản
  phẩm. 7
  1.1.4.1 Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất . 7
  1.1.4.2 Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm . 12
  1.1.5 Nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 18
  1.2 Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 19
  1.2.1 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo phương
  pháp kê khai thường xuyên (KKTX) 19
  1.2.1.1 Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp(CPNVLTT): 19
  1.2.1.2 Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp (CPNCTT) . 21
  1.2.1.3 Hạch toán chi phí sản xuất chung . 23
  1.2.1.4. Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang
  cuối kỳ . 24
  1.2.1.4. Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang
  cuối kỳ . 25
  1.2.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo
  phương pháp kiểm kê định kỳ . 26
  1.3.Tổ chức luân chuyển chứng từ, sổ sách kế toán trong tổ chức kế toán tập
  hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 29
  1.3.1 Các hình thức kế toán sử dụng: . 29
  1.3.2 Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm theo hình
  thức kế toán Nhật ký - chứng từ 29
  CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ
  SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH
  1TV THAN NAM MẪU VINACOMIN 31
  2.1 Khái quát chung về công ty TNHH 1TV Than Nam Mẫu Vinacomin . 31
  2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH 1TV Than Nam
  Mẫu Vinacomin. 31
  2.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH 1TV Than
  Nam Mẫu Vinacomin 32
  2.1.2.1 Đặc điểm sản phẩm . 32
  2.1.2.2 Quy trình công nghệ và tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty . 33
  2.1.3 Đặc điểm bộ máy quản lý của công ty TNHH 1TV Than Nam Mẫu
  Vinacomin. 35
  2.1.3 Đặc điểm bộ máy quản lý của công ty TNHH 1TV Than Nam Mẫu
  Vinacomin. 36
  2.1.3.1 Chức năng nhiệm vụ cơ bản của các bộ phận quản lý. 38
  2.1.3.2 Chức năng nhiệm vụ cơ bản của các bộ phận sản xuất (các phân
  xưởng) 39
  2.1.4 Đặc điểm bộ máy kế toán của công ty TNHH 1TV Than Nam Mẫu
  Vinacomin. 41
  2.1.5 Đặc điểm hình thức kế toán của công ty TNHH 1TV Than Nam Mẫu
  Vinacomin. 43
  2.2 Thực trạng tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản
  phẩm tại công ty TNHH 1TV Than Nam Mẫu Vinacomin 46
  2.2.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm và kỳ tính
  giá thành tại công ty TNHH 1TV Than Nam Mẫu Vinacomin 46
  2.2.2 Thực trạng tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành
  sản phẩm tại công ty TNHH 1TV Than Nam Mẫu Vinacomin. 47
  2.2.2.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 47
  2.2.2.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 62
  2.2.2.3 Kế toán chi phí sản xuất chung . 77
  2.2.2.4 Kế toán đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm . 87
  CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP
  HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI
  CÔNG TY TNHH 1TV THAN NAM MẪU VINACOMIN . 109
  . 109
  3.1.1 Ưu điểm 109
  3.1.1.1. Về tổ chức bộ máy kế toán của Công ty: . 109
  3.1.1.2 Về tổ chức sổ sách, chứng từ 110
  3.1.1.3 Về tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất . 110
  3.1.1.4 Về công tác tính giá thành sản phẩm: 111
  3.1.2 Hạn chế . 112
  3.2. Một số biện pháp hoàn thiện cô
  1TV Than Nam Mẫu Vinacomin 113
  3.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và
  tính giá thành sản phẩm: . 113
  3.2.2 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất
  và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH 1TV Than Nam Mẫu
  Vinacomin: 114
  KẾT LUẬN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
  Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của nền kinh tế và sự đổi
  mới sâu sắc của cơ chế quản lý, hệ thống kế toán đã không ngừng đổi mới,
  hoàn thiện và phát triển góp phần tích cực vào việc quản lý tài chính Nhà
  nước nói chung và quản lý doanh nghiệp nói riêng.
  Khai thác và chế biến than là một trong những ngành công nghiệp mũi
  nhọn ở nước ta. Nó có một vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân: là
  nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu và là sản phẩm không thể thiếu trong sản
  xuất và đời sống, tham gia vào hầu hết các ngành công nghiệp lớn của đất
  nước như điện, cơ khí, phân bón, vật liệu xây dựng
  Công ty TNHH 1TV Than Nam Mẫu Vinacomin là một đơn vị hạch toán
  độc lập thuộc Tập đoàn CN than khoáng sản Việt Nam. Ban lãnh đạo công ty
  cùng với đội ngũ công nhân viên đã luôn nỗ lực trong việc cải cách, sửa đổi
  bộ máy quản lý, tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, chủ động trong sản xuất
  kinh doanh như tìm nguồn cung ứng vật tư đầu vào, nâng cao chất lượng sản
  phẩm, Kết quả trong những năm gần đây Công ty đã hoàn thành và vượt kế
  hoạch sản xuất mà Tập đoàn giao phó.
  Trong công tác quản lý doanh nghiệp, chi phí sản xuất và giá thành sản
  phẩm là những chỉ tiêu quan trọng luôn được các nhà doanh nghiệp quan tâm
  vì chúng gắn liền với kết quả sản xuất kinh doanh. Thông qua số liệu do bộ
  phận kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cung cấp
  mà các nhà lãnh đạo doanh nghiệp biết được chi phí sản xuất và giá thành
  thực tế của mỗi loại sản phẩm cũng như kết quả của hoạt động SXKD tại
  doanh nghiệp, từ đó phân tích đánh giá tình hình thực hiện định mức, dự to án
  chi phí sử dụng lao động, vật tư để đề ra phương hướng hữu hiệu nhằm thúc
  đẩy SXKD phát triển, doanh lợi ngày càng cao.
  Vì vậy, kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm luôn
  được xác định là khâu trọng tâm của công tác kế toán trong doanh nghiệp sản
  xuất. Việc hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá
  thành sản phẩm là việc làm thực sự cần thiết và có ý nghĩa.
  Nhận thức được tầm quan trọng của công tác hạch toán chi phí sản xuất và
  tính giá thành sản phẩm, cùng với vốn kiến thức đã được học, những hiểu biết
  thu thập được trong quá trình thực tập tại công ty TNHH 1TV Than Nam Mẫu
  Vinacomin, em đã mạnh dạn đi sâu vào tìm hiểu và lựa chọn đề tài: “Hoàn
  thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành
  sản phẩm tại Công ty TNHH một thành viên Than Nam Mẫu Vinacomin”
  làm khóa luận tốt nghiệp của mình.
  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
  - Hệ thống hóa lý luận cơ bản về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính
  giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp.
  - Mô tả và phân tích thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất
  và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH 1TV Than Nam Mẫu
  Vinacomin.
  - Đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi
  phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH 1TV Than
  Nam Mẫu Vinacomin.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
   Đối tượng nghiên cứu: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá
  thành sản phẩm tại Công ty TNHH 1TV Than Nam Mẫu Vinacomin.
   Phạm vi nghiên cứu:
  - Về không gian: đề tài được thực hiện tại Công ty TNHH 1TV Than
  Nam Mẫu Vinacomin.
  - Về thời gian: đề tài được thực hiện từ ngày 25/03/2013 đến 29/06/2013
  - Sử dụng số liệu năm 2012.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  - Các phương pháp kế toán. (Phương pháp chứng từ, phương pháp tài
  khoản, phương pháp tính giá, phương pháp tổng hợp cân đối).
  - Phương pháp thống kê và so sánh.
  - Phương pháp chuyên gia.
  - Phương pháp nghiên cứu tài liệu để kế thừa thành tựu.
  5. Kết cấu khóa luận
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài bao gồm 3 chương chính :
  Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức kế toán tập hợp chi phí
  sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp.
  Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá
  thành sản phẩm tại Công ty TNHH 1TV Than Nam Mẫu
  Vinacomin.
  Chương 3: Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá
  thành sản phẩm tại Công ty TNHH 1TV Than Nam Mẫu
  Vinacomin.
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  
  1. Bộ tài chính. 2010. Chế độ kế toán Doanh nghiệp Quyển 1 Hệ thống tài
  khoản kế toán. Hà Nội: NXB Lao động.
  2. Bộ tài chính. 2010. Chế độ kế toán Doanh nghiệp Quyển 2 Báo cáo tài
  chính,Chứng từ và sổ kế toán, Sơ đồ kế toán. Hà Nội: NXB Lao động.
  3. Hệ thống chế độ kế toán áp dụng trong tổng công ty than Việt Nam
  Quyển 1 Hệ thống tài khoản kế toán. Hà Nội 2001
  4. PGS. TS. Nguyễn Đình Đỗ và TS. Trương Thị Thuỷ. 2006. Kế toán và
  phân tích Chi phí – Giá thành trong doanh nghiệp (theo chuẩn mực kế
  toán Việt Nam). Hà Nội: NXB Tài chính.
  5. PGS. TS. Võ Văn Nhị. 2009. Hướng dẫn thực hành về kế toán chi phí
  sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp . Hà Nội: NXB
  Tài chính.
  6. Tài liệu sổ sách kế toán công ty THNN 1 thành viên than Nam Mẫu
  Vinacomin – Phòng Thống kê – Kế toán – Tài chính công ty than Nam
  Mẫu.
  7. Các bài khóa luận ngành Kế toán – Kiểm toán tại thư viện trường ĐH
  Dân lập Hải Phòng.

  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH 1 thành viên than Nam Mẫu – Vinacomin
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH 1 thành viên than Nam Mẫu – Vinacomin sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status