Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Sử dụng độn lót nền chuồng lên men vi sinh vật trong chăn nuôi gà thịt tại xã liên chung, huyện tân yên, tỉnh bắc giang

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Sử dụng độn lót nền chuồng lên men vi sinh vật trong chăn nuôi gà thịt tại xã liên chung, huyện tân yên, tỉnh bắc giang

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: SỬ DỤNG ĐỘN LÓT NỀN CHUỒNG LÊN MEN VI SINH VẬT TRONG CHĂN NUÔI GÀ THỊT TẠI XÃ LIÊN CHUNG, HUYỆN TÂN YÊN, TỈNH BẮC GIANG

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục viết tắt v
  Danh mục bảng vi
  Danh mục biểu ñồ vii
  PHẦN I.MỞ ðẦU 1
  1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ðỀ TÀI1
  1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2
  PHẦN II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4.
  2.1 THỰC TRẠNG Ô NHIỄM TRONG CHĂN NUÔI GÀ4
  2.2 VAI TRÒ CỦA VI SINH VẬT TRONG XỬ LÝ CHẤT THẢI ðỘNG VẬT7
  2.3 MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ CHUỒNG NUÔI13
  2.4 GIỚI THIỆU VỀ ðỘN LÓT LÊN MEN VI SINH VẬT TRONGCHĂN
  NUÔI GÀ 27
  PHẦN III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU30
  3.1 ðỐI TƯỢNG, ðỊA ðIỂM VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU30
  3.1.1 ðối tượng 30
  3.1.2 ðịa ñiểm và thời gian nghiên cứu:30
  3.2 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 30
  3.2.1 ðánh giá chất lượng lớp ñộn lót nền chuồng lên men vi sinh vật30
  3.2.2 ðánh giá một số chỉ tiêu về tiểu khí hậu chuồng nuôi30
  3.2.3 ðánh giá các chỉ năng suất và chất lượng thịtcủa gà thí nghiệm30
  3.2.4 ðánh giá sơ bộ hiệu quả kinh tế của việc sử dụng ñộn lót lên men trong
  chăn nuôi gà thịt 30
  3.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU31
  3.3.1 Nguyên liệu 31
  3.3.2 Phương pháp làm ñộn lót lên men31
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  iv
  3.3.3 Bố trí thí nghiệm 31
  3.3.4 Phương pháp xác ñịnh các chỉ tiêu theo dõi33
  3.3.5 Phương pháp xử lý số liệu: 38
  PHẦN IV: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN39
  4.1 ðÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG LỚP ðỘN LÓT NỀN CHUỒNG LÊN
  MEN VI SINH VẬT 39
  4.1.1 ðánh giá chất lượng ñộn lót nền chuồng trước thí nghiệm39
  4.1.2 ðánh giá chất lượng lớp ñộn lót nền chuồng lên men sau trong quá trình
  thí nghiệm 41
  4.2 ðÁNH GIÁ MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ TIỂU KHÍ HẬU CHUỒNGNUÔI45
  4.2.1 Kết quả ñánh giá về nhiệt ñộ, ñộ ẩm không khívà tốc ñộ gió trong
  chuồng nuôi 45
  4.2.2 Kết quả xác ñịnh sự khử mùi và nồng ñộ một sốkhí ñộc trong chuồng
  nuôi 49
  4.3 ðÁNH GIÁ CÁC CHỈ TIÊU VỀ NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG
  THỊT 55
  4.3.1 Tốc ñộ sinh trưởng của gà thí nghiệm55
  4.3.2 Lượng thức ăn thu nhận và hiệu quả sử dụng thức ăn63
  4.3.3 Tỷ lệ mắc bệnh và tỷ lệ nuôi sống66
  4.3.4 ðánh giá năng suất và chất lượng thịt70
  4.3.5 Chỉ số sản xuất (PN) và chỉ số kinh tế (EN)73
  4.4 HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ðỘN LÓT NỀN LÊN MEN TRONG CHĂN
  NUÔI GÀ THỊT 75
  PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ. 79
  5.1 KẾT LUẬN 79
  5.2 ðỀ NGHỊ 79
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 800
  PHỤ LỤC 88
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  v
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  TNHH Trách nhiệm hữu hạn
  TLNS Tỷ lệ nuôi sống
  ðVT ðơn vị tính
  HQSDTA Hiệu quả sử dụng thức ăn
  TB Trung bình
  LTATN Lượng thức ăn thu nhận
  TA Thức ăn
  TKL Tăng khối lượng
  TTTA Tiêu tốn thức ăn
  TT Tuần tuổi
  TN Thí nghiệm
  ðC ðối chứng
  ME Metabolizable
  TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam
  Gð Giai ñoạn
  VSV Vi sinh vật
  ppb Phần tỷ
  ppm Phần nghìn
  TKL Tăng khối lượng
  PN Chỉ số sản xuất
  NE Chỉ số kinh tế
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  vi
  DANH MỤC BẢNG
  TT Tên bảng Trang
  2.1 Ước tính lượng chất thải trong chăn nuôi năm 20074
  2.2 Tiêu chuẩn ñánh giá nồng ñộ một số khí ñộc trong không khí24
  2.3 Yêu cầu vệ sinh thú y không khí chuồng nuôi25
  2.4 Nồng ñộ một số chất khí trong chuồng nuôi gà theo tiêu chuẩn của cộng
  ñồng chung châu Âu (EU) (Hulzebosch, 2004)25
  2.5 Nồng ñộ tối ña của một số chất khí trong chuồngnuôi gà (Barnwell và
  Wilson, 2005) 26
  3.1 Bố trí thí nghiệm 32
  3.2 Giá trị dinh dưỡng thức ăn cho gà thí nghiệm33
  4.1 Chất lượng ñộn lót nền lên men trước khi thả gà39
  4.2 Chất lượng ñộn lót nền lên men sau khi thả gà ởlô thí nghiệm42
  4.3 Kết quả xác ñịnh một số chỉ tiêu về tiểu khí hậu chuồng nuôi về nhiệt ñộ,
  ñộ ẩm, tốc ñộ gió 46
  4.4 Kết quả xác ñịnh nồng ñộ một số khí ñộc trong chuồng nuôi50
  4.5 Khối lượng cơ thể gà qua các tuần tuổi (g/con)56
  4.6 Sinh trưởng tuyệt ñối gà thí nghiệm (g/con/ngày)60
  4.7 Sinh trưởng tương ñối gà thí nghiệm (%)62
  4.8 Lượng thức ăn thu nhận và hiệu quả sử dụng thức ăn64
  4.9 Tỷ lệ mắc bệnh của gà thí nghiệm67
  4.10 Tỷ lệ nuôi sống của gà CP 707 69
  4.11 Năng suất gà thương phẩm CP 707 ở 42 ngày tuổi.71
  4.12 Khảo sát các chỉ tiêu chất lượng thịt72
  4.13 Chỉ số sản xuất (PN) và chỉ số kinh tế (EN)74
  4.14 Sơ bộ hạch toán hiệu quả kinh tế76
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  vii
  DANH MỤC BIỂU ðỒ
  TT Tên biểu ñồ Trang
  4.1 Nồng ñộ khí CO
  2
  trong chuồng nuôi52
  4.2 Nồng ñộ khí NH
  3
  trong chuồng nuôi53
  4.3 Khối lượng gà thí nghiệm qua các tuần tuổi59
  4.4 Sinh trưởng tuyệt ñối gà thí nghiệm61
  4.5 Sinh trưởng tương ñối gà thí nghiệm (%)63
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  1
  PHẦN I.
  MỞ ðẦU
  1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ðỀ TÀI
  Ở Việt Nam, chăn nuôi gia cầm nói chung và chăn nuôi gà nói riêng là
  nghề sản xuất truyền thống lâu ñời. Về tỷ trọng chăn nuôi gia cầm chiếm vị trí
  quan trọng thứ hai trong tổng giá trị sản xuất của ngành chăn nuôi. Chăn nuôi
  gia cầm ngày càng phát triển, hình thành nhiều trang trại, gia trại chăn nuôi công
  nghiệp với quy mô lớn. Tuy nhiên, mức ñộ ô nhiễm môi trường khu vực chăn
  nuôi gia cầm cũng tăng dần theo qui mô chăn nuôi. Kết quả nghiên cứu cho thấy
  tại các trang trại chăn nuôi gia cầm, ô nhiễm môi trường ñang ngày một nghiêm
  trọng, ñặc biệt là môi trường không khí. Mùi và bụisinh ra trong quá trình chăn
  nuôi gia cầm ñã gây ảnh hưởng nghiêm trọng ñến môi trường sống và sức khoẻ
  cộng ñồng (Trịnh Xuân Báu và ðặng Kim Chi, 2008)[19].
  Theo kết quả nghiên cứu của Phùng ðức Tiến và cs. (2009)[10] chăn nuôi
  gia cầm, ở quy mô nông hộ số hộ có xử lý chất thải chỉ ñạt 15%, ở quy mô gia
  trại là 37,5%, quy mô trang trại là 35,71% còn lại là ñổ thẳng trực tiếp ra môi
  trường mà không qua xử lý. Hàm lượng các khí ñộc tại khu vực có chăn nuôi
  ñược xác ñịnh gấp 11,2 – 15 lần giới hạn cho phép và tăng dần ở quy mô lớn.
  ðộ nhiễm khuẩn không khí cũng cao dần theo quy mô và vượt giới hạn từ 19,72
  lần ñến 25,2 lần.
  Sự ô nhiễm ñã tạo ra mùi hôi, khí NH
  3, H
  2S, CO
  2
  , CO thối ñộc phát tán
  và ruồi muỗi trong chuồng nuôi, dễ phát sinh dịch bệnh do ñó làm tăng chi phí
  thuốc thú y, con vật chậm lớn, chi phí thức ăn cao,chất lượng sản phẩm kém,
  hiệu quả kinh tế thấp và ảnh hưởng ñến sức khỏe củangười (Drummon và cs.
  1980[11], Attar và Brake, 1988)[3]. Trong chăn nuôigà, do xử lý không tốt nên
  khí NH
  3, H
  2
  S . thối, ñộc phát tán, gây bệnh ñường hô hấp chogà, giảm tăng
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  2
  trọng và giảm tỷ lệ thu nhận thức ăn. Một số cơ sở có môi trường nuôi dưỡng
  kém, tỷ lệ mắc bệnh mãn tính cao. Tỷ lệ chết trong suốt quá trình chăn nuôi lên
  tới 35% (Wathes, 1998)[28].
  Một số biện pháp xử lý ô nhiếm ñã và ñang sử dụng như thu gom chất thải
  hàng ngày, dọn rửa chuồng, sử dụng bể biogas, ủ phân, làm thức ăn cho cá . ñã
  phần nào giải quyết ñược vấn ñề phân và chất thải chăn nuôi. Tuy nhiên trong
  chăn nuôi trang trại với số lượng lớn vấn ñề ô nhiễm mùi và các khí thải ñộc hại
  thì vẫn chưa ñược giải quyết triệt ñể. Vì vậy, việcñề xuất các giải pháp cải thiện
  môi trường trang trại chăn nuôi gia cầm là cần thiết, ñáp ứng ñược xu thế phát
  triển và bảo vệ môi trường.
  Một trong những giải pháp hiệu quả ñể xử lý phân, chất thải chăn nuôi
  một cách triệt ñể, tạo môi trường trong sạch mà tiêu tốn ít tiền và nhân công,
  không phải thực hiện vệ sinh hàng ngày là sử dụng chế phẩm vi sinh vật ñể xử lý
  chất ñộn lót nền chuồng nuôi, nhằm làm giảm mùi hôi, phân huỷ phân, chất thải
  ngay tại chỗ. ðây là một trong những công nghệ chănnuôi sinh thái, ñã và ñang
  ñược áp dụng ở nhiều nước như Trung Quốc, Hàn Quốc,ðài Loan Tuy
  nhiên, trước khi khuyến cáo áp dụng rộng rãi phươngthức nuôi này, việc kiểm
  chứng những lợi ích về mặt năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế của phương
  pháp chăn nuôi này trong ñiều kiện Việt Nam là cần thiết.
  Chính vì những lý do trên, chúng tôi tiến hành ñề tài:
  “Sử dụng ñộn lót nền chuồng lên men vi sinh vật trongchăn nuôi gà
  thịt tại xã Liên Chung, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang ”.
  1.2.MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
  1.2.1. Mục tiêu chung :
  ðánh giá hiệu quả của mô hình sử dụng ñộn lót lên men vi sinh vật trong
  chăn nuôi gà thịt trong việc ñảm bảo năng suất chănnuôi và vệ sinh môi trường.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  3
  1.2.2.Mục tiêu cụ thể :
  ðánh giá sự tác ñộng của ñộn lót lên men ñối với môi trường qua theo dõi
  các chỉ tiêu về tiểu khí hậu chuồng nuôi
  ðánh giá hiệu quả chăn nuôi của việc sử dụng ñộn lót chuồng lên men
  trong chăn nuôi gà thịt thông qua việc ñánh giá cácchỉ về năng suất, chất lượng
  thịt, tình hình dịch bệnh của gà thí nghiệm cũng như ước tính hiệu quả kinh tế
  trong chăn nuôi gà thịt trên ñộn lót lên men vi sinh vật
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  4
  PHẦN II.
  TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  2.1. THỰC TRẠNG Ô NHIỄM TRONG CHĂN NUÔI GÀ
  Trong những năm qua, ngành chăn nuôi nói chung và chăn nuôi già cầm nói
  riêng ñã và ñang phát triển khá mạnh về cả số lượnglẫn quy mô. Theo báo cáo của
  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2011)[15], ñàn gia cầm hiện có khoảng
  trên 320 triệu con, tăng trên 7% so với thời ñiểm tháng 4 năm 2011 do không bị
  ảnh hưởng của dịch bệnh. Giá thịt gia cầm tương ñốiổn ñịnh nên người chăn nuôi
  yên tâm ñầu tư mở rộng sản xuất các loại hình trangvà gia trại. Tuy nhiên, mức ñộ
  ô nhiễm môi trường khu vực chăn nuôi gia cầm cũng tăng dần theo qui mô chăn
  nuôi (Cục chăn nuôi, 2007)[16]. Theo số liệu của Cục Chăn nuôi, năm 2008, tổng
  khối lượng chất thải rắn thải ra môi trường của ngành chăn nuôi là 80,45 vạn tấn,
  tăng hơn 18 vạn tấn so với năm 2007. Mỗi năm có khoảng vài trăm triệu tấn chất
  thải khí, vài chục nghìn tỷ m³ chất thải lỏng do chăn nuôi thải ra trên toàn thế giới.
  Tại Việt Nam, tình trạng ô nhiễm do chất thải chăn nuôi gây ra ñang ngày
  càng trở nên nghiêm trọng. Theo số liệu thống kê của Cục Chăn nuôi (2007)
  lượng chất thải chăn nuôi của nước ta trong năm 2007 như sau:
  Bảng 2.1. Ước tính lượng chất thải trong chăn nuôi năm 2007
  Loài vật nuôi ðVT
  Số ñầu vật
  nuôi (1/8/2007)
  Chất thải rắn
  TB/con/ngày (kg)
  Tổng chất thải
  rắn/năm (kg)
  Bò Con 6.724.703 10,0 24.545.165.950
  Trâu Con 2.996.415 15,0 16.405.372.125
  Lợn Con 26.560.651 2,0 19.389.275.230
  Gia cầm Con 2.260.271 0,2 16.499.978,3
  Dê, cừu Con 1.777.638 1,5 973.256.805
  Ngựa Con 103.481 4,0 151.802.260
  Hươu Con 31.539 2,5 28.779.337,5
  Tổng cộng 61.509.431.686
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  5
  Trong hơn 61 triệu tấn phân các loại vật nuôi ñược thải ra trong năm 2007
  nhưng chỉ khoảng 40% số chất thải này ñược xử lý, còn lại thường ñược xả
  thẳng trực tiếp ra môi trường. Số phân không ñược xử lý và tái sử dụng lại chính
  là nguồn cung cấp phần lớn các khí nhà kính (chủ yếu là CO
  2, N
  2
  O) làm trái ñất
  nóng lên, ngoài ra còn làm rối loạn ñộ phì ñất, nhiễm kim loại nặng, ô nhiễm
  ñất, gây phì dưỡng và ô nhiễm nước. Chưa kể nguồn khí thải CO
  2
  phát tán do
  hơi thở của vật nuôi (ước chừng 2,8 tỷ tấn/năm/tổngñàn gia súc thế giới). Trong
  số ñó, chất thải từ chăn nuôi trâu, bò, lợn, gia cầm là nguồn gây ô nhiễm môi
  trường lớn nhất. Ở cả 3 nghề chăn nuôi (gia cầm, lợn, bò) ñều có ñặc ñiểm
  chung là khu xử lý chất thải rất sát chuồng nuôi (65,62 – 100%/tổng số cơ sở có
  xử lý chất thải) (Phùng ðức Tiến và cs., 2009)[10].
  Kết quả nghiên cứu cho thấy tại các trang trại chănnuôi gia cầm, ô nhiễm
  môi trường ñang ngày một nghiêm trọng, ñặc biệt là môi trường không khí. Mùi
  và bụi sinh ra trong quá trình chăn nuôi gia cầm ñãgây ảnh hưởng nghiêm trọng
  ñến môi trường sống và sức khoẻ cộng ñồng (Trịnh Xuân Báu và ðặng Kim
  Chi, 2008)[19]. Theo các tác giả, các khí ô nhiễm sinh ra trong quá trình chăn
  nuôi ñều xả thải tự do vào không khí xung quanh. Theo ñánh giá của người dân,
  thời ñiểm ñàn gà từ 30 ngày tuổi trở lên, mùi và bụi từ các trang trại chăn nuôi
  sinh ra rất lớn. Mùi hôi thối có thể cảm nhận ở cácvị trí xa trang trại 200 -
  300m. Nồng ñộ các khí ñộc như NH
  3, H
  2
  S và bụi tăng dần theo thời gian sinh
  trưởng của ñàn gia cầm và cao hơn rất nhiều so với tiêu chuẩn không khí cho
  môi trường xung quanh.
  Theo kết quả ñiều tra của Phùng ðức Tiến và cs. (2009)[10], tình hình xử
  lý chất thải trong chăn nuôi gia cầm rất thấp: tỷ lệ hộ có khu xử lý chất thải
  của nông hộ chỉ ñạt 15%, gia trại 37,5 % và chănnuôi trang trại cũng chỉ
  ñạt 35,71%. Trong ñó hộ có khu xử lý ña phần lại sát với khu chăn nuôi ở
  nông hộ là 100%, trang trại và gia trại cũng tương tự. Các tác giả cũng cho
  biết, chăn trong chăn nuôi gia cầm cả loại hình trang trại và gia trại sử dụng
  biogas là rất thấp chỉ có là 3,57- 12%. Số hộ ủ phân tươi tương ứng là

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  I. TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT
  1. Nguyễn Xuân Bình (1992), Nuôi gà thịt và gà ñẻ Hybro, Công ty phát
  hành sách Long An, tr. 7 – 17.
  2. Bộ NN&PTNT (2010), QCVN 01 - 15: 2010/BNNPTNT - Quy chuẩn
  kỹ thuật quốc gia các ñiều kiện ñảm bảo trại chăn nuôi gia cầm an toàn sinh
  học(Ban hành theo Thông tư số 04/2010/TT-BNNPTNT ngày15/1/2010).
  3. Bộ NN&PTNT (2005), “TCVN 1537/1538-2005 - Chất lượng không
  khí”, Bộ tiêu chuẩn Việt Nam về khí thải và tiếng ồn.
  4. Lại Thị Cúc (1994), Ảnh hưởng của một số chất ñộn lót chuồng ñến
  một số chỉ tiêu tiểu khí hậu chuồng nuôi gà 0 – 28 ngày tuổi, Luận án Thạc sỹ
  Khoa học nông nghiệp, Hà Nội.
  5. Hoàng Thu Hằng (1997), Một số chỉ tiêu vệ sinh và kinh tế ở chuồng nuôi
  gà ñẻ bố mẹ Arbor Acres giai ñoạn 25 – 40 tuần tuổicó sử dụng formol và chế phẩm
  sinh học De – Odorase , Luận án Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp, Hà Nội.
  6. ðỗ Ngọc Hòe (1995), Một số chỉ tiêu vệ sinh chuồng gà công nghiệp và
  nguồn nước cho chăn nuôi khu vực quanh Hà Nội, Luận án Phó tiến sỹ Khoa
  học nông nghiệp, Hà Nội.
  7. ðỗ Ngọc Hòe, Nguyễn Thị Minh Tâm (2005), Giáo trình Vệ sinh vật
  nuôi (Dùng cho các trường THCN), NXB Hà Nội.
  8. Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Mạnh Hùng, Hoàng Thanh, Bùi Hữu ðoàn
  (1994), Giáo trình Chăn nuôi gia cầm, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  9. Trịnh Văn Thịnh, Nguyễn Hữu Ninh (1986), Vệ sinh và công nghiệp
  hóa chăn nuôi, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  81
  10. Phùng ðức Tiến và cs. (2009), “ðánh giá thực trạng ô nhiễm môi
  trường trong chăn nuôi”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi, số 4, tr.10.
  11. Ngô Giản Luyện (1994), Nghiên cứu một số tính trạng năng suất của
  các dòng thuần chủng V1, V3, V5 giống gà thịt cao sản Hybro trong ñiều kiện
  Việt Nam, Luận án Phó tiến sỹ Khoa học Nông nghiệp, Viện Khoa học kỹ thuật
  Nông nghiệp Việt Nam, tr.33 - 35, 114 - 124.
  12. Nguyễn Thị Mai (2001), Xác ñịnh giá trị năng lượng trao ñổi ME của
  một số loại thức ăn cho gà và mức năng lượng hợp lýcho gà Broiler, Luận án
  tiến sỹ KHNN, Trường ðHNN I Hà Nội
  13. Vũ Chí Cương (2010). Ảnh hưởng của biến ñổi khí hậu, môi trường ñến
  chăn nuôi và chiến lược chăn nuôi nhằm giảm thiểu và thích ứng với biến ñổi
  khí hậu, môi trường. Phần 1: Biến ñổi khí hậu, môi trường và vai trò của chăn
  nuôi. Khoa học và công nghệ chăn nuôi. Viện chăn nuôi, ISSN:1859 – 0802. Số
  23, pp: 1-8.
  14. Vũ ðình Tôn, Lại Thị Cúc, Nguyễn Văn Duy(2008): “ðánh giá hiệu
  quả xử lý chất thải bằng bể biogas của một số trangtrại chăn nuôi lợn vùng
  ñồng bằng sông Hồng”. Tập VI, số 6/2008. Tạp chí Khoa học và Phát triển-
  TðHNN Hà Nội
  15. Báo cáo kết quả thực hiện 11 tháng ñầu năm 2011 Ngành Nông nghiệp
  và phát triển nông thôn - Trung tâm tin học, thống kê Bộ Nông nghiệp và PTN
  16. Cục Chăn nuôi (2007), Chiến lược phát triển chăn nuôi ñến năm 2020-
  Cục Chăn nuôi, Bộ NN và PTNT, Hà Nội.
  17. Bùi Hữu ðoàn, Nguyễn Xuân Trạch, Vũ ðình Tôn (2009), Giáo trình
  chăn nuôi chuyên khoa, NXB Nông nghiệp, tr. 104, 110, 130 -132, 137 -155 .
  18. Nguyễn Thị Mai, Bùi Hữu ðoàn, Hoàng Thanh (2009),Giáo trình
  Chăn nuôi gia cầm, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  82
  19. Trịnh Xuân Báu và ðặng Kim Chi (2008). Nghiên cứu thăm dò khả
  năng xử lý ô nhiễm mùi tại các trang trại chăn nuôigia cầm. Hội thảo “Tiêu
  chuẩn và công nghệ kiểm sóat ô nhiễm mùi tại Việt Nam”TP. Hồ Chí Minh,
  ngày 05 tháng 08 năm 2008
  20. Nguyễn ðức Hưng (2006), Giáo trình chăn nuôi gia cầm, NXB Nông
  nghiệp, Hà Nội.
  21. Nguyễn Thị Hải(1999), Nghiên cứu một số ñặc ñiểm tính năng sản xuất
  của gà lông màu Kabir,Luận văn thạc sỹ KHNN, Trường ðại học Nông
  lâm Thái Nguyên
  II. TÀI LIỆU TIẾNG NƯỚC NGOÀI
  1. Amer AH., Pingel H., Hillig J., Soltan M., von Borell E. (2004),
  “Impact of atmospheric ammonia on laying performance and egg shell
  strength of hens housed in climatic chambers”, Archiv für Gefl ügelkunde,
  68(3), pp. 120-125.
  2. Akyuz A. and Boyaci S. (2010),“Determination of Heat and Moisture
  Balance for Broiler House”, Journal of Animal and Veterinary Advances,
  9 (14), pp. 1899-1901.
  3. Attar, A.J. and J.T. Brake. (1988), “Ammonia control: Benefits and
  trade - offs”, Poultry Digest.
  4. BarnwellR. and WilsonM. (2005), “Importance of Minimum Ventilation”,
  International Poultry Production, 14, pp. 6.
  5. Bicudo, J.R., Tengman, C.L., Jacobson, L.D., and Sullivan, J.E.
  (2000),“Odor, hydrogen sulfide and ammonia emissions fromswine
  farms in Minnesota”, Procs. of Odors and VOC Emissions, Cincinnati,
  OH, WEF, Alexandria, VA.
  6. Blanes-Vidal V., M.N. Hansen, S. Pedersen, H.B. Rom. (2008),
  “Emissions of ammonia, methane and nitrous oxide from pig houses and
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  83
  slurry: Effects of rooting material, animal activity and ventilation flow”, J.
  Agriculture, Ecosystems and Environment,124, pp. 237–244.
  7. Büscher W., Hartung E., Kechk M. (1994), “Ammonia emission by
  different ventilation systems”, Animal waste management, Proceedings of
  the Seventh Technical Consultation on the ESCorEnA on Animal waste
  Management, Bad zwischenahn, Germany, pp 45-49, 1994.
  8. Carlile FS. (1984), Ammonia in poultry houses: a literature review,
  World Poultry Science,40, pp. 99 – 113.
  9. Curtis SE. (1983), Environmental Management in Animal Agriculture,
  Iowa State University Press, Ames, Iowa, pp. 266 – 268.
  10. Demmers, T. G. M., Burgess L. R., et al (1998),“First Experiences with
  Methods ot Measure Ammnia Emission from Naturally Ventilated cow
  buildings in the U. K.”, Atmospheric Environment, 32 (3), pp. 285 – 293.
  11. Drummond, J.G., S.E. Cursi, J. Simon and H.W. Norton (1980),
  “Effects of aerial ammonia on growth and health of young pigs”, J.
  Animal Sci, 50, pp. 1085 -1091.
  12. Fowler, D., Pitcairn, C.E.R., Sutton, M.A., Flechard, C., Loubet, B.,
  Coyle, M. and Munro, R.C. (1998), The mass budget of atmospheric
  ammonia in woodland within 1 km of livestock buildings, Environmental
  Pollution,102 (1), pp. 343 - 348.
  13. Glebocka, K. (2008), “Gut health is a critical factor for litter quality”,
  World Poult., 24, pp. 12-13.
  14. Gürdil G. A. K., Confined Space Hazards (1998), Air Contaminants in
  Livestock House. In: International Scientific Seminars: New Knowledge in
  Technological Equipment in Agricultural and Food Operations, TF ČZU,
  Praha, 2-3 Září, pp. 13-15.
  15. Gürdil, G.A.K., Kic, P., Yildiz, Y., Öner, Đ. (2001), “The effect of hot
  climate on concentration of NH
  3
  in broiler and laying-hens houses”,
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  84
  Zborník abstractov z konferencie BKPD 21, BkS - SAV Extrémy
  prostredia, Račková dolina (In English).
  16. Heber, A.J. and Stroik, M. (1988), “Influence of environmental factors
  on concentrations and inorganic of aerial dust in swine finishing houses”,
  Transactions of the ASAE,31 (3), pp. 875-881.
  17. Hulzebosch J. (2004), “What affects the climate in poultry houses?”,
  World poultry, 20 (7), pp. 36-38.
  18. Jacobson L.D., Jose R. Bicudo, David R. Schmidt, Susan Wood-Gay,
  Richard S. Gates, and Steven J. Hoff (2003), Air emissions from animal
  production buildings, ISAH, Mexico.
  19. Kavolelis B., (2003), “Influence ventilation rate on ammonia
  concentration and emission in animal house”, Polish Journal of
  Environmental Studies, 12(6), pp. 709.
  20. Mayne, R.K., R.W. Else and P.M. Hocking (2007),“High litter
  moisture alone is sufficient to cause foot pad dermatitis in growing
  turkeys”, Br. Poult. Sci., 8, pp. 538-545.
  21. McQuitty, J.B., Feddes, J.J.R. and .Leonard, J.J. (1985),“Air quality
  in commercial laying barns”, Canadian Agricultural Engineering, 27 (2),
  pp. 13-19.
  22. Nagaraja KV. (1983), “Scanning electron microscope studies of adverse
  effects of ammonia on tracheal tissues of turkeys”, Am J Vet Res,44, pp.
  1530 -1536.
  23. Nagaraja KV, Emery DA, Jordan KA, Sivanandan V, Newman JA,
  Pomeroy BS (1984), “Effect of ammonia on the quantitative clearance of
  Escherichia-coli from lungs, air sacs, and livers of turkeys aerosol
  vacinated against Escherichia coli”, Am J Vet Res, 45(2), pp. 392-395.
  24. Ni, J.-Q., Heber, A.J., Diehl, C.A. and Lim, T.T. (2000), Ammonia,
  hydrogen sulphide and carbon dioxide release from pig manure in under-floor deep pits, J. Agric. Eng. Res, 77, tr.53-66.

  Xem Thêm: Sử dụng độn lót nền chuồng lên men vi sinh vật trong chăn nuôi gà thịt tại xã liên chung, huyện tân yên, tỉnh bắc giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Sử dụng độn lót nền chuồng lên men vi sinh vật trong chăn nuôi gà thịt tại xã liên chung, huyện tân yên, tỉnh bắc giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status