Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phân lập và xác định đặc tính sinh học của vi khuẩn salmonellatại một số trang trại lợn nuôi theo quy mô công nghiệp ở miền bắc

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân lập và xác định đặc tính sinh học của vi khuẩn salmonellatại một số trang trại lợn nuôi theo quy mô công nghiệp ở miền bắc

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH ĐẶC TÍNH SINH HỌC CỦA VI KHUẨN SALMONELLATẠI MỘT SỐ TRANG TRẠI LỢN NUÔI THEO QUY MÔ CÔNG NGHIỆP Ở MIỀN BẮC

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ðOAN . i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CÁC BẢNG . vi
  DANH MỤC SƠ ðỒ, HÌNH vii
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .viii
  Phần I ðẶT VẤN ðỀ . 1
  1.1. Tính cấp thiết của ñề tài . 1
  1.2. Mục ñích nghiên cứu 2
  1.3. Ý nghĩa thực tiễn của ñề tài 2
  1.4. Ý nghĩa khoa học của ñề tài . 2
  Phần II TỔNG QUAN TÀI LIỆU . 3
  2.1. Tình hình nghiên cứu về vi khuẩn Salmonellavà bệnh do chúng gây ra 3
  2.1.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới 3
  2.1.2. Tình hình nghiên cứu ở trong nước 5
  2.2. Một số ñặc ñiểm của vi khuẩn Salmonella 7
  2.2.1. ðặc ñiểm hình thái . 7
  2.2.2. Tính chất nuôi cấy . 8
  2.2.3. ðặc tính sinh hoá 9
  2.2.4. Sức ñề kháng của vi khuẩnSalmonella . 9
  2.2.5. ðặc ñiểm dịch tễ học của vi khuẩn Salmonella . 10
  2.2.6. Cấu trúc kháng nguyên của vi khuẩn Salmonella 11
  2.2.7. Các yếu tố gây bệnh của vi khuẩn Salmonella 13
  2.3. Bệnh do vi khuẩn Salmonella gây ra ở lợn . 17
  2.3.1. Thể nhiễm trùng huyết do S.choleraesuischủng kunzendorf . 17
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  iv
  2.3.2. Thể viêm ruột do S. typhimurium 19
  2.4. Biện pháp phòng trị bệnh do Salmonella gây ra ở lợn . 21
  2.4.1. Phòng bệnh 21
  2.4.2. ðiều trị bệnh 21
  Phần III ðỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
  NGHIÊN CỨU 23
  3.1. ðối tượng, ñịa ñiểm nghiên cứu . 23
  3.1.1. ðối tượng . 23
  3.1.2. ðịa ñiểm 23
  3.2. Nội dung nghiên cứu 23
  3.3. Nguyên liệu dùng trong nghiên cứu . 23
  3.3.1. Mẫu thí nghiệm . 23
  3.3.2. Các loại môi trường thông thường và ñặc hiệudùng ñể nuôi cấy, phân lập
  và giám ñịnh vi khuẩn Salmonella 24
  3.3.3. Các loại hóa chất . 24
  3.3.4. Các loại kháng huyết thanh chuẩn ñể ñịnh typvi khuẩn Salmonella . 24
  3.3.5. Các loại hóa chất, Primer và chủng vi khuẩn dùng cho phản ứng PCR . 24
  3.3.6. Dụng cụ, trang thiết bị máy móc phòng thí nghiệm 25
  3.4. Phương pháp nghiên cứu 25
  3.4.1. Phương pháp lấy mẫu 25
  3.4.2. Phương pháp nuôi cấy, phân lập vi khuẩn Salmonella 25
  3.4.3. Phương pháp giám ñịnh vi khuẩn Salmonellaphân lập ñược 27
  3.4.4. Phương pháp xác ñịnh serotyp của vi khuẩn Salmonella . 29
  3.4.5. Phương pháp xác ñịnh khả năng mẫn cảm với kháng sinh . 31
  3.4.6. Xác ñịnh một số yếu tố gây bệnh (ñộc tố ñường ruột (Stn), yếu tố xâm
  nhập (InvA) của các chủng Salmonella bằng phương pháp PCR . 32
  3.4.7. Kiểm tra ñộc lực các chủng Salmonella phân lập ñược bằng phương pháp
  tiêm truyền qua ñộng vật thí nghiệm . 34
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  v
  3.4.8 Phương pháp bố trí thí nghiệm thử nghiệm một số phác ñồ ñiều trị . 35
  Phần IV KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 36
  4.1. Kết quả phân lập vi khuẩn Salmonellatừ các trang trại nuôi lợn công nghiệp
  ở miền Bắc . 36
  4.2. Kết quả phân lập vi khuẩn Salmonellatừ mẫu nước: 40
  4.3. Kết quả phân lập vi khuẩn Salmonellatừ mẫu cơ quan của lợn nghi mắc
  bệnh . 43
  4.4. Kết quả giám ñịnh một số ñặc tính nuôi cấy và sinh hóa của các chủng
  Salmonella phân lập ñược 46
  4.5. Kết quả xác ñịnh serotyp của các chủng vi khuẩn Salmonella phân lập ñược
  . 50
  4.6. Kết quả kiểm tra mức ñộ mẫn cảm của các chủng Salmonella phân lập ñược
  với một số loại kháng sinh 52
  4.7. Kết quả kiểm tra ñộc lực các chủng Salmonellaphân lập ñược 54
  4.8. Kết quả xác ñịnh một số yếu tố gây bệnh của các chủng vi khuẩn
  Salmonella phân lập ñược . 56
  4.9. Kết quả một số phác ñồ ñiều trị tiêu chảy do Salmonella 59
  Phần V KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ 62
  5.1. Kết luận: . 62
  5.2. ðề nghị: . 62
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 63
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  vi
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  Bảng 3.1. Bảng ñánh giá mức ñộ mẫn cảm của vi khuẩnvới một số loại kháng
  sinh 32
  Bảng 3.2. Trình tự các cặp mồi và kích thước sản phẩm xác ñịnh một số yếu tố
  gây bệnh của các chủng Salmonella phân lập ñược 33
  Bảng 4.1. Kết quả phân lập vi khuẩn Salmonellatừ các trang trại . 36
  Bảng 4.2. Kết quả phân lập vi khuẩn Salmonellatrong mẫu phân . 37
  Bảng 4.3. Kết quả phân lập vi khuẩnSalmonella từ mẫu nước 41
  Bảng 4.4. Kết quả phân lập Salmonellatừ mẫu nước có xử lý chlorine và mẫu
  nước không xử lý chlorine 42
  Bảng 4.5. Kết quả phân lập vi khuẩn Salmonellatừ phủ tạng 45
  của lợn nghi mắc bệnh . 45
  Bảng 4.6.Kết quả xác ñịnh hình thái, tính chất bắt màu, ñặctính nuôi cấy của
  các chủng vi khuẩn Salmonella phân lập ñược .48
  Bảng 4.7. Kết quả giám ñịnh một số ñặc tính sinh hoá của các chủng vi khuẩn
  Salmonella phân lập ñược . 50
  Bảng 4.8. Kết quả xác ñịnh serotyp của các chủng vikhuẩn Salmonellaphân lập
  ñược . 51
  Bảng 4.9. Kết quả kiểm tra mức ñộ mẫn cảm với một số loại kháng sinh của các
  chủng vi khuẩn Salmonella phân lập ñược . 53
  Bảng 4.10. Kết quả kiểm tra ñộc lực các chủng Salmonellaphân lập ñược bằng
  phương pháp tiêm truyền qua chuột nhắt trắng 54
  Bảng 4.11. Kết quả kiểm tra một số yếu tố gây bệnh của các chủng . 57
  vi khuẩn Salmonella phân lập ñược 57
  Bảng 4.12. Các phác ñồ thử nghiệm ñiều trị tiêu chảy do Salmonella . 60
  Bảng 4.13. Kết quả thử nghiệm một số phác ñồ . 61
  ñiều trị tiêu chảy do Salmonella 61
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  vii
  DANH MỤC SƠ ðỒ, HÌNH
  Hình 4.1 So sánh tỷ lệ phân lập ñược Salmonellatừ các trang trại lợn có triệu
  chứng tiêu chảy ở các tỉnh . 37
  Hình 4.2. So sánh kết quả phân lập vi khuẩn Salmonellatrong mẫu phân . 38
  Hình 4.3: Lợn bị nhiễm Salmonella biểu hiện tím tai, tím vùng bụng dưới . 39
  Hình 4.4: Lợn bị tiêu chảy do Salmonella phân vàng, như nước . 39
  Hình 4.5 So sánh tỷ lệ nhiễm Salmonellatrong nguồn nước uống 41
  Hình 4.6. So sánh tỷ lệ nhiễm Salmonellatrong nước của các . 42
  trang trại không xử lý nước bằng chlorine ở các tỉnh . 42
  Hình 4.7: Mổ khám lợn tiêu chảy nghi do Salmonella . 44
  Hình 4.8: Ruột xuất huyết, có màng giả 44
  Hình 4.9. So sánh tỷ lệ phân lập vi khuẩn Salmonellatừ phủ tạng của lợn nghi
  mắc bệnh 45
  Hình 4.10: Khuẩn lạc Salmonellatrên môi trường CHROM 47
  Hình 4.11: Khuẩn lạc Salmonella trên môi trường DHL . 47
  Hình 4.12. Vi khuẩn Salmonella trên môi trường TSI và môi trường LIM . 49
  Hình 4.13. So sánh tỷ lệ các chủng Salmonellaphân lập ñược 51
  Hình 4.14 & 4.15: Mổ khám chuột chết sau khi tiêm canh trùng Salmonella 55
  Hình 4.16. So sánh tỷ lệ dương tính với một số yếu tố gây bệnh của vi khuẩn
  Salmonellakiểm tra bằng phương pháp PCR . 57
  Hình 4.17. Sản phẩm PCR xác ñịnh gen sản sinh ñộc tố ñường ruột và yếu tố
  xâm nhập với ñối chứng tương ứng ở giếng 5 (259 bp và 521 bp); các ñối chứng
  âm (giếng 6&7); các mẫu dương tính với Stn (giếng 1,3,4) và với InvA (1,2,3,4);
  giếng 8, thang chuẩn 1000 bp . 58
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  viii
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
  ADP Adenosine DiPhosphate
  ATP Adenosine TriPhosphate
  BHI Brain Heart Infusion
  BPW Buffered Pepton Water
  CHO Chinese Hamster Ovary Cell
  CIRAD Centre de Cooperation Internationale en Recherche
  Agronomique pour le Developpement
  DHL Deoxycholate Hydrogen sulfide Lactose
  DNA Deoxyribo Nucleic Acid
  DPF Delayer Permebility Factor
  EDTA Ethylene Diamine Tetra Acetic acid
  ETEC EnteroToxigenic E. coli
  GDP Guanin DiPhosphate
  GTP Guanin TriPhosphate
  InvA Invasion A
  LIM Lysine Indole Motility
  LPS LipoPolySaccharide
  LT Heat- Labile Toxin
  mARN Messenger Acide RiboNucleotide
  PCR Polymerase Chain Reaction
  RPF Rapid Permebility Factor
  RV Rappaports Vassiliadis
  ST Heat- stabile Toxin
  Stn Salmonellatoxin
  TSI Triple- Sugar- Iron
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  1
  Phần I
  ðẶT VẤN ðỀ
  1.1. Tính cấp thiết của ñề tài
  Chăn nuôi công nghiệp tác ñộng tích cực ñến quá trình nhiễm trùng và
  phát bệnh truyền nhiễm. Thực tế cho thấy trong các trang trại vật nuôi chỉ mắc
  một số ít loại bệnh. ðây là kết quả của quy trình tiêm vacxin, hạn chế sự phát
  triển và tiếp xúc với vật chủ trung gian truyền bệnh, sử dụng thuốc ñiều trị và
  các quy trình khác. Tuy vậy, tính kháng thuốc của vi sinh vật gây bệnh là
  nguyên nhân làm giảm hiệu quả ñiều trị của thuốc, tăng nguy cơ nhiễm bệnh và
  gây thiệt hại kinh tế (EMEA, 2006).
  Vi sinh vật gây bệnh có khả năng biến ñổi trong phạm vi từng loài vật chủ
  hay do tương tác giữa vật chủ với chính bản thân visinh vật ñó. Có nhiều chỉ
  tiêu ñánh giá mức biến ñổi của vi sinh vật theo cácyếu tố không gian và thời
  gian. Những chỉ tiêu thường ñược quan tâm hơn cả gồm thành phần loài, các
  typ, subtyp, ñặc tính sinh hóa, ñộc lực, khả năng ñề kháng với các tác nhân hóa
  học ñặc biệt là thuốc sát trùng và kháng sinh. Nhiều thay ñổi ñược tạo ra do biến
  ñổi di truyền của bản than vi sinh vật. Các biến ñối của vi khuẩn và virus theo
  thời gian ñã và ñang thách thức các chiến lược nghiên cứu, sản xuất và sử dụng
  vacxin cũng như kháng sinh trong chăn nuôi mà hậu quả cuối cùng là dịch bệnh
  vẫn sảy ra, gây tổn thất kinh tế (Baxendale, 1996).Ảnh hưởng dây chuyền mang
  tính tuần hoàn sẽ tác ñộng làm thay ñổi ñặc tính sinh học của vật nuôi và sức
  khỏe con người.
  Một trong những nhóm ñối tượng vi sinh vật gây bệnhñược quan tâm là
  các vi khuẩn gây hội chứng tiêu chảy. Mặc dù chuồngtrại ñược thiết kế khoa
  học hơn (chuồng kín, có hệ thống ñiều hòa không khí ) và biện pháp phòng
  bệnh cũng ñược chú trọng hơn, nhưng hàng năm hội chứng tiêu chảy mà trong
  ñó có nguyên nhân là do vi khuẩn Salmonellavẫn thường xuyên xảy ra và gây
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  2
  thiệt hại không nhỏ ñến năng xuất chăn nuôi. Xuất phát từ vấn ñề trên, chúng tôi
  tiến hành nghiên cứu ñề tài: “Phân lập và xác ñịnh ñặc tính sinh học của vi
  khuẩn Salmonella tại một số trang trại lợn nuôi theo quy mô công nghiệp ở
  Miễn Bắc”.
  1.2. Mục ñích nghiên cứu
  - Phân lập chủng Salmonella tại các trang trại nghiên cứu.
  - Xác ñịnh các ñặc tính sinh học của vi khuẩn Salmonella và vai trò của
  Salmonella trong hội chứng tiêu chảy trên ñàn lợn nghiên cứu.
  - Thử nghiệm một số phác ñồ ñiều trị.
  1.3. Ý nghĩa thực tiễn của ñề tài
  - Bước ñầu nghiên cứu về các chủng Salmonellagây bệnh trên ñàn lợn
  thịt nuôi theo phương thức chăn nuôi công nghiệp.
  - Thử nghiệm một số phác ñồ ñiều trị ñể tìm ra phác ñồ ñiều trị hiệu quả nhất.
  1.4. Ý nghĩa khoa học của ñề tài
  - Kết quả nghiên cứu của ñề tài bổ sung, làm phong phú thêm lý luận cơ
  sở về căn bệnh Salmonella.
  - Bổ sung các biện pháp ñiều trị hội chứng tiêu chảy ở lợn thịt nuôi công
  nghiệp có nguyên nhân do Salmonella, góp phần giải quyết các vấn ñề mà thực
  tiễn sản xuất ñặt ra.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  3
  Phần II
  TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  2.1. Tình hình nghiên cứu về vi khuẩn Salmonella và bệnh do chúng gây ra
  2.1.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
  Năm 1885, vi khuẩn Salmonellalần ñầu tiên ñược phát hiện bởi Salmon
  phân lập từ lợn mắc bệnh dịch tả; lúc ñó người ta cho rằng vi khuẩn này là
  nguyên nhân gây bệnh dịch tả với cái tên Bacillus suipestifer. Cho ñến năm
  1903, khi Schweinitz và Dorset xác ñịnh ñược nguyênnhân gây bệnh dịch tả lợn
  là do virus thì Bacillus suipestifer chỉ ñược coi là nguyên nhân gây bệnh thứ
  phát (Selbitz, 1995).
  Năm 1888, Gaertner A và Jena ñã xác ñịnh ñược nguyên nhân gây viêm
  ruột của người do ăn phải thịt bò chết ở Frankenhausen, bang Thuringen (ðức)
  là vi khuẩn Bacillus enteritidis(hiện nay gọi là S. enteritidis).
  Năm 1891, Jensen C.O. ñã phân lập ñược S. dublin từ bệnh phẩm của bê
  bị tiêu chảy. Cũng vào năm ñó, S. typhimurium ñược phát hiện ở vùng
  Greiswald và Breslau.
  Tất cả các bệnh do Salmonella gây ra lúc ñầu ñược ñặt tên chung là Phó
  thương hàn “Para-typhus”, cho ñến năm 1914, có 12 loài vi khuẩn ñược mô tả
  và xếp vào giống Salmonella.
  Năm 1926, những công bố của White về cấu trúc khángnguyên của
  Salmonella ñã mở ñầu một thời kỳ mới của các nghiên cứu về giống vi khuẩn
  này. Sau ñó Kauffmann cũng rất thành công trong lĩnh vực nghiên cứu về vi
  khuẩn Salmonella (Selbizt, 1995).
  Năm 1934, Kauffmann và White ñã thiết lập ñược bảngcấu trúc kháng
  nguyên ñầu tiên và ñặt tên là bảng phân loại Kauffmann-White. Từ ñó ñến nay,
  bảng cấu trúc kháng nguyên của Salmonella vẫn luôn ñược bổ sung.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  4
  Năm 1972, vi khuẩnSalmonellañã ñược tìm thấy có trong phân lợn với
  tỷ lệ 9,9% số mẫu; năm 1973, tiếp tục phát hiện Salmonellatrong hạch màng
  treo ruột lợn ốm là 7.3%. Tại Mỹ năm 1984 ñã phát hiện Salmonellatrong máu
  lợn chết là 4,3%. Năm 1989, Hungari công bố tỷ lệ mẫu phân lợn có Salmonella
  tới 48% (Wilcock và Schwartz, 1992).
  Năm 1993 ñã có 2375 serovar Salmonella ñược ñịnh danh (Selbizt, 1995).
  Năm 1997, số serovar ñã lên ñến 3000 (Plonait và Birkhardt, 1997). ðến năm
  1998 lại thêm 14 serovar khác ñược công nhận bổ sung vào bảng cấu trúc kháng
  nguyên. Như vậy, giống Salmonella luôn luôn thu hút sự chú ý của các nhà
  chuyên môn trong lĩnh vực vi sinh vật và y học (ðỗ Trung Cứ, 2004).
  Tại Nhật Bản, Asai và cs (2002) cho thấy tỷ lệ nhiễm Salmonella ở lợn
  con theo mẹ là 4,5%, lợn sau cai sữa bị tiêu chảy là 12,4%; lợn vỗ béo là 17,3%.
  Tác giả cũng cho biết S. typhimuriumñược phân lập thấy nhiều nhất ở lợn sau
  cai sữa là 72,6%; lợn gần xuất chuồng là 73,8%.
  Kishima và cs (2008) công bố tỷ lệ nhiễm và phân bốcủa vi khuẩn
  Salmonella trong phân lợn khỏe mạnh bình thường tại Nhật Bản giữa năm 2003
  và năm 2005 là 3,1%.
  Các nghiên cứu về vi khuẩn Salmonella gây bệnh cho các loại vật nuôi
  khác nhau cũng ñược nhiều tác giả công bố. Selbizt (1995), Laval (2000) ñều
  cho biết bệnh phó thương hàn cấp tính ở lợn con do S. choleraesuis chủng
  kunzendorfvà bệnh viêm ruột mãn tính do S. typhimuriumgây ra. Ở trâu bò,
  bệnh chủ yếu do các loài S. dublinvà S. entertidisgây ra. Ở cừu, do S. abortus
  ovis, S. montevideo, S. dublin, S. anatum gây ra. Ở ngựa do S. abortus equigây
  ra, còn ở gia cầm và chim do S. pullorum, S. gallinarum, S. typhimurium vàS.
  enteritidisgây ra.
  Theo Selbizt (1995), hệ gen (genome) của vi khuẩn ñã ñược công bố. Cho
  ñến nay ít nhất 750 gen ñã ñược xác ñinh, trong ñó có 680 gen ñã có trong bản
  ñồ gen vi khuẩn này.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  I. Tài liệu trong nước
  1. Võ Thị Trà An, Nguyễn Ngọc Tuân, Lê Hữu Ngọc (2006), “Tình hình
  nhiễm Salmonellatrong phân và thân thịt (bò, heo, gà) tại một số tỉnh phía
  Nam”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y, số 2, tr. 37-42.
  2. Phùng Quốc Chướng (1995), Tình hình nhiễm Salmonella ở lợn tại vùng
  Tây Nguyên và khả năng phòng trị. Luận án PTS khoa học nông nghiệp,
  Trường ðại học Nông nghiệp I Hà Nội.
  3. ðỗ Trung Cứ, Trần Thị Hạnh, Nguyễn Quang Tuyên (2001), “ Kết quả
  phân lập và xác ñịnh một số yếu tố gây bệnh của vi khuẩn Salmonella spp
  gây bệnh phó thương hàn lợn ở một số tỉnh miền núi phía Bắc”. Tạp chí
  Khoa học kỹ thuật thú y, số 3, tr. 10-17.
  4. ðỗ Trung Cứ (2004), Phân lập và xác ñịnh yếu tố gây bệnh của
  Salmonella ở lợn tại một số tỉnh miền núi phía Bắc và biện pháp phòng
  trị. Luận án Tiến sỹ nông nghiệp, Viện Thú y Quốc gia.
  5. ðỗ ðức Diên (1999), Vai trò của E.coli và Salmonella trong hội chứng
  tiêu chảy lợn con ở Kim Bảng (Hà Nam) và thử nghiệm một số giải pháp
  phòng trị. Luận văn Thạc sỹ Nông nghiệp, Trường ðại học Nông nghiệp I,
  Hà Nội.
  6. Trương Văn Dung, Yoshihara Shinobu (2002), Cẩm nang chẩn ñoán tiêu
  chuẩn về các bệnh gia súc ở Việt Nam.Viện Thú y Quốc gia và Tổ chức hợp
  tác quốc tế Nhật Bản.
  7. ðào Trọng ðạt, Phan Thanh Phượng, Lê Ngọc Mỹ (1995), Bệnh ñường
  tiêu hóa ở lợn. NXB Nông nghiệp, tr. 63- 96.
  8. Trần Xuân Hạnh (1995), “Phân lập và giám ñịnh vi khuẩn Salmonella trên
  lợn ở tuổi giết thịt”. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, số 3, tr. 89-93.
  9. Nguyễn Bá Hiên (2001), Một số vi khuẩn ñường ruột thường gặp và biến
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  64
  ñộng của chúng ở gia súc khỏe mạnh và bị tiêu chảy nuôi tại vùng ngoại thành
  Hà Nội.Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp, Trường ðại học Nông nghiệp I, Hà Nội.
  10. Laval A (2000), “Dịch tễ Salmonellosis”. Báo cáo tại hội thảo về bệnh lợn tại
  Viện Thú y – Hà Nội tháng 6/2000, Tài liệu dịch của Trần Thị Hạnh – Viện Thú
  y.
  11. Hồ Văn Nam, Nguyễn Thị ðào Nguyên, Trương Quang, Phùng Quốc
  Chướng, Chu ðức Thắng, Phạm Ngọc Thạch (1997), ” Bệnh viêm ruột ỉa
  chảy ở lợn”, Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y, số 2, tr.39-45
  12. Phạm Hồng Ngân (2010), Nghiên cứu một số ñặc tính gây bệnh của vi
  khuẩn Escherichia coli, Salmonella gây tiêu chảy ở bê sữa nuôi tại ngoại
  thành Hà Nội và biện pháp phòng trị. Luận án tiến sĩ nông nghiệp,
  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội.
  13. Nguyễn Thị Nội, Nguyễn Ngọc Nhiên, Cù Hữu Phú (1989),
  “Enterobacteria in diarrhoea pig”. Kết quả 20 năm nghiên cứu của Viện
  Thú y (1969 – 1989),Hà Nội, tr. 43.
  14. Nguyễn Thị Oanh (2003), Tình hình nhiễm và một số yếu tố gây bệnh của
  vi khuẩn Salmonella ở vật nuôi (lợn, trâu, bò, nai,voi) tại ðăk Lăk. Luận
  án Tiến sỹ Nông nghiệp, Trường ðại học Nông nghiệp I, Hà Nội.
  15. Cù Hữu Phú, Nguyễn Ngọc Nhiên, Vũ Bình Minh, ðỗ Ngọc Thuý
  (2000), “Phân lập vi khuẩn E.colivà Salmonellaở lợn mắc bệnh tiêu
  chảy, xác ñịnh một số ñặc tính sinh vật hoá học củacác chủng vi khuẩn
  phân lập ñược và biện pháp phòng trị”. Kết quả nghiên cứu Khoa học kỹ
  thuật thú y (1996-2000), NXB Nông nghiệp, Hà Nội, tr. 171-176.
  16. Nguyễn Vĩnh Phước (1970), Vi sinh vật học thú y. NXB ðại học và trung
  học chuyên nghiệp Hà Nội.
  17. Hoàng Thị Phi Phượng, Trần Thị Hạnh (2005), “Nghiên cứu ảnh hưởng
  của thức ăn gây nhiễm E.colivà Salmonellañối với lợn con sau cai sữa”,
  Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, số 1, tr. 41 – 46.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  65
  18. Phan Thanh Phượng (1988), Phòng và chống bệnh phó thương hàn lợn.
  NXB Nông thôn, Hà Nội.
  19. Lê Văn Tạo (1993), “Phân lập, ñịnh danh vi khuẩn Salmonellagây bệnh
  cho lợn”. Báo cáo khoa học mã số KN 02 – 15, NXB Nông nghiệp, Hà
  Nội.
  20. Lê Văn Tạo, Nguyễn Thị Vui (1994), “Phân lập và ñịnh typ vi khuẩn
  Salmonellagây bệnh cho lợn”. Tạp chí Nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm,
  số 11, tr. 430- 431.
  21. Nguyễn Như Thanh, Nguyễn Bá Hiên, Trần Thị Lan Hương 2001. Vi sinh
  vật Thú y. NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  22. Tô Liên Thu (2005), Nghiên cứu tình trạng ô nhiễm một số vi khuẩn vào
  thịt lợn, thịt gà sau giết mổ ở Hà Nội và một số phương pháp làm giảm sự
  nhiễm khuẩn trên thịt. Luận án Tiến sỹ Nông nghiệp, Viện Thú y Quốc
  gia Hà Nội.
  23. Nguyễn Quang Tuyên (1996), Nghiên cứu ñặc tính của một số chủng
  Salmonella gây bệnh tiêu chảy ở bê nghé và biện pháp phòng trị. Luận án
  PTS Khoa học Nông nghiệp, Viện thú y quốc gia Hà Nội.
  24. Tạ Thị Vịnh, ðặng Khánh Vân (1996), “Bước ñầu thămdò và xác ñịnh
  E.colivà Salmonellatrên lợn bình thường và lợn mắc hội chứng tiêu chảy tại
  Hà Tây và Hà Nội”. Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y, số 1, tr. 41- 44.
  II. Tài liệu nước ngoài
  25. Asai T, Otagiri Y, Osumi T, Namimatsu T, Hirai H and Sato S (2002),
  “Isolation of Salmonellafrom Diarrheic Feces of Pig”. J. Vet. Med. Sci.
  64, 2, p. 159- 160.
  26. Baxendale W. (1996). Current methods of delivery of poultry vaccines.
  In poultry immunology(Davison T.F., Morris T.R. and Payne L.N., eds)
  Carfax Publishing company, Abingdon, UK, 375-387.
  27. CIRAD “Training Course Salmonella”, 23 – 37 October 2006.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  66
  28. Cloeckaert A, Praud K, Doublet B, Demartin M and Weill F.X (2006),
  “Variant Salmonellagenomic island J – L antibiotic resistance gene
  cluster in Salmonella entericaserovar Newport”. Antimicrob. Agents
  Chemother, 50, p. 3944-3946.
  29. Cortez A.L.L, Carvalho A.C.F.B, Ikuno A.A, Bürger K.P and Vidal –
  Martins A.M.C (2006), “Identification of Salmonella spp. isolates from
  chicken abattoirs by multiplex – PCR”. Res. Vet. Sci, 81, p. 340-344.
  30. EMEA (European Medical Agency). Reflection paper on the use of
  fluoroquinolones in food-producing animals in the European Union:
  Development of resistance and impact on human and animal health. ðịa
  chỉ truy cập: http://www.fidin.nl/54601/EMEA-CVMP-reflection-paper-fluroquinolones-food-producing-animals-EU-20060501.pdf . Truy cập
  ngày 19 tháng 10 năm 2011.
  31. Kishima M, Uchidami, Namimatsu T, Osumi T, Takahashi S, Tanaka K,
  Aoki H, Matsuura K and Yamamoto K (2008), “Nationwide Surveillance
  of Salmonellain the Faeces of Pigs in Japan”.
  32. NCCLS (2000), Performance standards for antimicrobial disk
  susceptibility tests.Approved standard, seventh edition edn. Pennsylvania,
  USA: The National Committe for Clinical Laboratory Standards, p. 5-10.
  33. Plonait H, Bickhardt (1997), “Salmonella infektion und Salmonellose
  Lehrbuch der Schweine Krankheuten”, Parey Buchverlag, Berlin, s.334-338
  34. Popoff M.Y (2001), Antigenic formulas of the Salmonella serovas. , 8
  th
  edition. WHO Collaborating Centre for reference andResearch on
  SalmonellaInstitus Pasteur, Paris, France, p. 156.
  35. Quinn P.J, Carter M.E, Makey B, Carter G.R (2002), Clinical veterinary
  microbiology. Wolfe Pulishing, London WC1 H9LB, England, p. 209-236.
  36. Selbitz H.J (1995), Grundsaetzliche Sicherheisanfornderungen bein
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  67
  Einsatz von lebendimpfstoffen bei lebensmittelliefernden Tieren.Berl
  Much. Tieruzl. Wschr, 144, p. 428-423.
  37. Schwartz K.J (1999), “Salmonellosis”. In: Straw, B. E., S. D Allaire, W.
  L. Mengeling, and D. J. Taylo (eds), Disease of Swine, p. 535-551. Iowa
  State University Press, Ames.
  38. Skyberg J.A, Logue C.M and Nolan L.K (2006),“Virulence genotyping
  of Salmonellaspp. with multiplex PCR“. Avian Dis, 50, p. 77-81.
  39. Weinstein D.L, Carsiotis M, Lissner CH.R, Osrien A.D (1984), “Flagella
  help Samonella typhimuriumsurvive within murine macrophages”.
  Infection and Immuniti, 46. p. 819-825.
  40. Wilcock B.P, Schwartz K.J (1992), “Salmonella”. Disease of Swine, 7
  th
  Edition, p. 570-583.

  Xem Thêm: Phân lập và xác định đặc tính sinh học của vi khuẩn salmonellatại một số trang trại lợn nuôi theo quy mô công nghiệp ở miền bắc
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân lập và xác định đặc tính sinh học của vi khuẩn salmonellatại một số trang trại lợn nuôi theo quy mô công nghiệp ở miền bắc sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status