Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Tình hình dịch cúm gia cầm và kết quả tiêm phòng vacxin h5n1, h5n2 của trung quốc cho gà, vịt nuôi tại bắc ninh từ năm 2004 đến năm 2010

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tình hình dịch cúm gia cầm và kết quả tiêm phòng vacxin h5n1, h5n2 của trung quốc cho gà, vịt nuôi tại bắc ninh từ năm 2004 đến năm 2010

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: TÌNH HÌNH DỊCH CÚM GIA CẦM VÀ KẾT QUẢ TIÊM PHÒNG VACXIN H5N1, H5N2 CỦA TRUNG QUỐC CHO GÀ, VỊT NUÔI TẠI BẮC NINH TỪ NĂM 2004 ĐẾN NĂM 2010

  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI CAM ðOAN i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT vi
  DANH MỤC CÁC BẢNG vii
  DANH MỤC CÁC HÌNH ix
  1. MỞ ðẦU . 1
  1.1. ðẶT VẤN ðỀ 1
  1.2. MỤC TIÊU CỦA ðỀ TÀI 2
  1.3. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ðỀ TÀI . 2
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU . 3
  2.1. LỊCH SỬ BỆNH CÚM GIA CẦM . 3
  2.2. TÌNH HÌNH DỊCH CÚM GIA CẦM TRÊN THẾ GIỚI VÀ
  TRONG NƯỚC 4
  2.2.1. Trên thế giới 4
  2.2.2. Trong nước 7
  2.3. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC VỀ BỆNH CÚM
  GIA CẦM 10
  2.4. BỆNH CÚM GIA CẦM . 13
  2.4.1. Căn bệnh 13
  2.4.2. ðộng vật cảm nhiễm . 18
  2.4.3. Các loại ký chủ của virus cúm 18
  2.4.4. Sự truyền lây . 20
  2.4.5. Mùa vụ phát bệnh 21
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  iv
  2.4.6. Triệu chứng lâm sàng 21
  2.4.7. Bệnh tích . 22
  2.4.8. Miễn dịch chống bệnh của gia cầm . 23
  2.5. CHẨN ðOÁN BỆNH . 25
  2.6. KIỂM SOÁT BỆNH . 27
  2.7. PHÒNG BỆNH . 29
  3. ðỐI TƯỢNG, ðỊA ðIỂM, NỘI DUNG, NGUYÊN LIỆU VÀ
  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33
  3.1. ðỐI TƯỢNG, ðỊA ðIỂM NGHIÊN CỨU . 33
  3.1.1. ðối tượng nghiên cứu . 33
  3.1.2. ðịa ñiểm nghiên cứu . 33
  3.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU . 33
  3.3. NGUYÊN LIỆU 33
  3.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34
  4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 41
  4.1. DIỄN BIẾN DỊCH CÚM GIA CẦM VÀ KẾT QUẢ PHÒNG,
  CHỐNG DỊCH CÚM CỦA TỈNH BẮC NINH TỪ NĂM 2004
  ðẾN NĂM 2010 . 41
  4.1.1. ðặc ñiểm, tình hình chăn nuôi của tỉnh Bắc Ninh giai ñoạn
  2004-2010 41
  4.1.2. Diễn biến tình hình dịch cúm gia cầm trên ñịa bàn tỉnh Bắc Ninh
  từ năm 2004 ñến năm 2010 . 44
  4.1.3. Công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm của tỉnh Bắc Ninh từ
  năm 2004 ñến năm 2010 . 63
  4.2. KẾT QUẢ TIÊM PHÒNG VACXIN H5N1, H5N2 CHO ðÀN
  GÀ, VỊT NUÔI TRÊN ðỊA BÀN TỈNH BẮC NINH TỪ NĂM
  2005 ðẾN NĂM 2010 65
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  v
  4.2.1. Kết quả tiêm vacxin phòng bệnh cúm 65
  4.2.2. Kết quả theo dõi tỷ lệ gà, vịt phản ứng sau các ñợt tiêm vacxin
  phòng bệnh cúm 68
  4.3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ðÁP ỨNG MIỄN DỊCH CỦA GÀ,
  VỊT ðƯỢC TIÊM VACXIN H5N1 TRUNG QUỐC NĂM 2010 70
  4.3.1. Khảo sát ñáp ứng miễn dịch của gà ñược tiêmvacxin H5N1
  Trung Quốc năm 2010 70
  4.3.2. Khảo sát ñáp ứng miễn dịch của vịt ñược tiêm vacxin H5N1
  Trung Quốc năm 2010 74
  4.4. GIÁM SÁT SỰ LƯU HÀNH CỦA VIRUS CÚM GIA CẦM 78
  5. KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ . 80
  5.1. KẾT LUẬN . 80
  5.2. ðỀ NGHỊ 81
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  vi
  DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT
  KN: Kháng nguyên
  KT: Kháng thể
  ARN: Acid ribonucleic
  cADN: Complementary AND
  HA: Hemagglutination test
  HI: Hemagglutination inhibitory test
  HPAI: High Pathogenicity Avian Influenza
  LPAI: Low Pathogenicity Avian Influenza
  OIE: Office Internationale des Epizooties
  PBS: Phosphate-Buffered-Saline
  RT-PCR: Reverse Transcription-Polymerase Chain Reation
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  vii
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  Trang
  Bảng 4.1: Biến ñộng số lượng gia súc, gia cầm nuôitrên ñịa bàn
  tỉnh Bắc Ninh từ năm 2004 - 2010 . 41
  Bảng 4.2a. Tổng hợp chung tình hình dịch cúm gia cầm trên ñịa bàn
  `tỉnh Bắc Ninh các năm 2004, 2005 . 46
  Bảng 4.2b. Tổng hợp chung tình hình dịch cúm gia cầm trên ñịa bàn
  tỉnh Bắc Ninh các năm 2007, 2009 và 2010 . 47
  Bảng 4.3. Tình hình dịch cúm gia cầm trên ñịa bàn tỉnh Bắc Ninh
  năm 2004 . 49
  Bảng 4.4. Tình hình dịch cúm gia cầm trên ñịa bàn tỉnh Bắc Ninh
  năm 2005 . 50
  Bảng 4.5. Tình hình dịch cúm gia cầm trên ñịa bàn tỉnh Bắc Ninh
  trong các năm 2007, 2009 và 2010 . 51
  Bảng 4.6. Tổng hợp về ñịa ñiểm, thời gian và loài gia cầm mắc bệnh ở
  ổ dịch ñầu tiên từ năm 2004 ñến năm 2010 57
  Bảng 4.7. Tình hình dịch cúm xảy ra ở ñàn gà nuôi trên ñịa bàn tỉnh
  Bắc Ninh từ năm 2004 ñến năm 2010 60
  Bảng 4.8. Tình hình dịch cúm xảy ra ở ñàn thủy cầm nuôi trên ñịa
  bàn tỉnh Bắc Ninh từ năm 2004 ñến năm 2010 62
  Bảng 4.9. Tổng hợp kết quả tiêm vacxin phòng bệnh cúm cho gà, vịt
  nuôi trên ñịa bàn tỉnh Bắc Ninh từ năm 2005 ñến năm2010 67
  Bảng 4.10. Tổng hợp kết quả theo dõi gà, vịt phản ứng sau khi tiêm
  vacxin cúm 69
  Bảng 4.11. Tỷ lệ bảo hộ của gà ñược tiêm vacxin H5N1 Trung Quốc
  năm 2010 . 70
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  viii
  Bảng 4.12. Phân bố mức kháng thể trong các mẫu huyết thanh của gà
  ñược tiêm vacxin H5N1 năm 2010 ñã kiểm tra 72
  Bảng 4.13. Tỷ lệ bảo hộ của vịt ñược tiêm vacxin H5N1 Trung Quốc
  năm 2010 74
  Bảng 4.14. Phân bố mức kháng thể trong các mẫu huyết thanh của vịt
  ñược tiêm vacxin H5N1 năm 2010 ñã kiểm tra . 76
  Bảng 4.15. Kết quả giám sát sự lưu hành của virus cúm trên ñàn
  gà, vịt . 78
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  ix
  DANH MỤC CÁC HÌNH
  Trang
  Hình 4.1. Biến ñộng số lượng gia cầm nuôi trên ñịabàn tỉnh Bắc Ninh
  từ năm 2004-2010 . 43
  Hình 4.2. Tỷ lệ loài gia cầm mắc bệnh và buộc phảitiêu hủy trong các
  năm 2004, 2005, 2007-2009-2010 52
  Hình 4.3. Tỷ lệ gà mắc bệnh và buộc phải tiêu hủy trong các năm
  2004, 2005, 2007- 2010 58
  Hình 4.4. Tỷ lệ thủy cầm mắc bệnh và buộc phải tiêu hủy trong các
  năm 2004, 2005, 2007 và 2009 . 63
  Hình 4.5. Tỷ lệ mức kháng thể trong các mẫu huyết thanh của gà ñược
  tiêm vacxin H5N1 ñã kiểm tra 73
  Hình 4.6. Tỷ lệ mức kháng thể trong các mẫu huyết thanh của vịt ñược
  tiêm vacxin H5N1 ñã kiểm tra 77
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  1
  1. MỞ ðẦU
  1.1. ðẶT VẤN ðỀ
  Trong những năm gần ñây ngành chăn nuôi gia cầm ở nước ta ñã có
  những bước phát triển vượt bậc kể cả về số lượng cũng như chất lượng, góp
  phần nâng cao ñời sống của người dân. Tuy nhiên, việc phát triển ngành chăn
  nuôi gia cầm ổn ñịnh và bền vững ñang ñặt ra nhiều vấn ñề cần phải giải
  quyết như: thức ăn, con giống, . ñặc biệt là dịch bệnh. Nói ñến bệnh dịch
  không thể không nhắc ñến bệnh cúm gia cầm thể ñộc lực cao (Highly
  Pathogenicity Avian Influenza - HPAI).
  Bệnh cúm gia cầm là một bệnh truyền nhiễm gây ra bởi virus cúm type
  A thuộc họ Orthomyxoviridae với nhiều subtype khác nhau. Bệnh có tốc ñộ
  lây lan rất nhanh với tỷ lệ gây chết cao trong ñàn gia cầm nhiễm bệnh (Trần
  Hữu Cổn, Bùi Quang Anh, 2004), gây thiệt hại nghiêmtrọng ñến nền kinh tế,
  xã hội và ảnh hưởng tới sức khỏe con người.
  Các virus cúm type A có thể gây bệnh cho nhiều loàiñộng vật khác
  nhau như gà, vịt, ngan, ngỗng, ñà ñiểu, các loại chim, ñộng vật có vú như lợn,
  ngựa, chồn, hải cẩu, cá voi và có thể gây bệnh cho cả con người. Chủng virus
  có ñộc lực cao thường gây bệnh trầm trọng với tỷ lệchết cao, có thể lên tới
  100% số gia cầm nhiễm bệnh chỉ trong vài giờ ñến vài ngày. Do tính chất
  nguy hiểm của bệnh, Tổ chức Thú y Thế giới (OIE) xếp bệnh vào Bảng A -
  Danh mục các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất (TrầnHữu Cổn, Bùi Quang
  Anh, 2004).
  Virus cúm gia cầm phân bố rộng rãi trên khắp các châu lục, vì vậy dịch
  bệnh xảy ra ở nhiều nước trên thế giới. Tại Việt Nam, dịch cúm gia cầm xuất
  hiện lần ñầu tiên vào cuối năm 2003. ðến nay ñã xảyra nhiều ñợt dịch lớn
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  2
  với tổng số gia cầm chết do dịch và phải tiêu hủy trên 50 triệu con, ước thiệt
  hại kinh tế lên ñến hàng ngàn tỷ ñồng (Báo cáo Chính phủ, 2007).
  Tại Bắc Ninh, theo báo cáo của Chi cục Thú y tỉnh, từ năm 2004 ñến
  nay dịch cúm gia cầm ñã xảy ra 7 ñợt và ñược phát hiện ñầu tiên vào ngày
  23/01/2004 tại huyện Từ Sơn, sau ñó dịch xảy ra trên diện rộng. ðến hết năm
  2010 ñã có 65 lượt xã, thị trấn ở 8/8 huyện, thị xã, thành phố có dịch .với số
  gia cầm chết do dịch và phải tiêu hủy hàng trăm ngàn con, ước thiệt hại hàng
  chục tỷ ñồng.
  ðể làm rõ một số ñặc ñiểm dịch tễ học của bệnh cúm gia cầm và kết
  quả công tác phòng chống dịch cúm trên ñịa bàn tỉnhBắc Ninh, chúng tôi
  thực hiện ñề tài: "Tình hình dịch cúm gia cầm và kết quả tiêm phòng
  vacxin H5N1, H5N2 của Trung Quốc cho gà, vịt nuôi tại Bắc Ninh từ năm
  2004 ñến năm 2010".
  1.2. MỤC TIÊU CỦA ðỀ TÀI
  - Làm rõ một số ñặc ñiểm dịch tễ của bệnh cúm gia cầm, mức ñộ thiệt
  hại và kết quả thực hiện các biện pháp phòng, chốngdịch trên ñịa bàn tỉnh
  Bắc Ninh.
  - ðánh giá hiệu quả của việc tiêm vacxin H5N1, H5N2trong việc
  phòng chống bệnh cúm gia cầm tại Bắc Ninh.
  1.3. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ðỀ TÀI
  - Các kết quả ñiều tra, nghiên cứu về dịch cúm gia cầm tại Bắc Ninh
  nhằm cung cấp, bổ sung và hoàn thiện các thông tin về tình hình dịch bệnh và
  ñặc ñiểm dịch tễ bệnh cúm gia cầm ở Việt Nam.
  - Các biện pháp tổ chức thực hiện và kết quả tiêm vacxin cúm gia cầm
  ñại trà qua các năm nhằm rút kinh nghiệm ñể chỉ ñạothực hiện tốt hơn ở Bắc
  Ninh nói riêng và cả nước nói chung.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  3
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  2.1. LỊCH SỬ BỆNH CÚM GIA CẦM
  Bệnh cúm gia cầm lần ñầu tiên ñược Porroncito mô tảvào năm 1878 và
  ông nhìn nhận một cách sáng suốt rằng tương lai sẽ là một bệnh quan trọng và
  nguy hiểm. Năm 1901, Centanni và Svunozzi ñã ñề cậpñến ổ dịch này và xác
  ñịnh ñược căn nguyên siêu nhỏ qua lọc (Filterableagent) là yếu tố gây bệnh.
  Mãi ñến năm 1955, Achfer ñã xác ñịnh ñược căn nguyên gây bệnh thuộc
  nhóm virus cúm type A thông qua kháng nguyên bề mặtlà H7N1 và H7N7,
  gây chết nhiều gà, gà tây và chim hoang ở Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Châu Phi,
  Trung Cận ðông (Lê Văn Năm 1, 2004).
  Năm 1963, virus cúm type A ñược phân lập từ gà tây ở Bắc Mỹ do loài
  thuỷ cầm di trú dẫn nhập virus vào ñàn gà. Cuối thập kỷ 60 của thế kỷ XX,
  phân type H1N1 phân lập ñược từ lợn và có liên quanñến những ổ dịch ở gà
  tây. Mối liên hệ giữa lợn và gà tây là những dấu hiệu ñầu tiên về virus cúm ở
  ñộng vật có vú có thể lây nhiễm và gây bệnh cho giacầm. Các nghiên cứu
  ñều cho rằng virus cúm type A phân type H1N1 ñã ở lợn và truyền cho gà tây,
  ngoài ra phân type H1N1 ở vịt còn truyền cho lợn. Từ khi phát hiện ra virus
  cúm type A, các nhà khoa học thấy rằng virus cúm cóở nhiều loài chim
  hoang dã và gia cầm nuôi ở nhiều vùng khác nhau trên thế giới. Dịch bệnh
  nghiêm trọng nhất ñối với gia cầm là do những chủnggây bệnh có ñộc lực
  cao thuộc phân type H5 và H7 như ở Scotland năm 1959 là H5N1, ở Mỹ năm
  1983-1984 là H5N2 (Trần Hữu Cổn, Bùi Quang Anh, 2004).
  Năm 1971, Beard C.W ñã mô tả virus gây bệnh và ñặc ñiểm bệnh lý
  lâm sàng của gà trong các ổ dịch cúm khá lớn xảy raở Hoa Kỳ. Từ năm
  1960-1979 bệnh ñược phát hiện ở Canada, Mehico, Achentina, Braxin, Nam
  Phi, Ý, Pháp, Anh, Hà Lan, Australia, Hông Kông, Nhật Bản, các nước vùng
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  4
  Trung Cận ðông, các nước thuộc liên hiệp Anh và Liên Xô cũ (Phạm Sỹ
  Lăng , 2004).
  Dịch cúm gia cầm ñã xảy ra ở khắp các châu lục trênthế giới và ngày
  càng nguy hiểm ñối với các loài gia cầm và sức khoẻcủa cộng ñồng, nó ñã
  thôi thúc Hiệp hội các nhà chăn nuôi gia cầm và cácnhà khoa học tổ chức hội
  thảo chuyên ñề về bệnh cúm gia cầm. Năm 1981, hội thảo lần ñầu tiên tổ chức
  tại Beltsville MD, tiếp theo ñó hội thảo lần thứ 2 và thứ 3 ñều ñược tổ chức tại
  Ailen vào các năm 1987, 1992. Từ ñó ñến nay trong các hội nghị về dịch tễ
  trên thế giới, bệnh cúm gia cầm luôn là một trong những nội dung ñược coi
  trọng (Lê Văn Năm 1, 2004).
  2.2. TÌNH HÌNH DỊCH CÚM GIA CẦM TRÊN THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC
  2.2.1. Trên thế giới
  Virus cúm gia cầm phân bố khắp toàn cầu, vì vậy dịch bệnh ñã xảy ra ở
  nhiều nước trên thế giới.
  Năm 1983-1984 tại Mỹ, dịch cúm gà xảy ra do chủng virus H5N2 ở 3
  bang Pensylvania, Virginia, Newtersey làm chết và tiêu huỷ hơn 19 triệu gà
  (Phạm Sỹ Lăng, 2004). Cũng trong thời gian này tại Ireland, người ta phải
  tiêu huỷ 270 nghìn con vịt tuy không có triệu chứnglâm sàng nhưng ñã phân
  lập ñược virus cúm chủng ñộc lực cao (HPAI) ñể loạitrừ bệnh một cách hiệu
  quả, nhanh chóng.
  Năm 1977 ở Minesota ñã phát hiện dịch bệnh ở gà tâydo chủng H7N7.
  Năm 1986 ở Australia dịch cúm gà xảy ra tại bang Victoria do chủng H5N2.
  Năm 1997 ở Hông Kông dịch cúm xảy ra do virus cúm type A subtype
  H5N1. Toàn bộ ñàn gia cầm của lãnh thổ này ñã bị tiêu diệt vì ñã gây tử vong
  cho con người (Trần Hữu Cổn, Bùi Quang Anh, 2004). Như vậy ñây là lần
  ñầu tiên virus cúm gia cầm ñã vượt “rào cản về loài” ñể lây cho người ở Hồng
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  5
  Kông làm cho 18 người nhiễm bệnh trong ñó có 6 người chết (Nguyễn Hoài
  Tao, Nguyễn Tuấn Anh, 2004).
  Năm 2003, ở Hà Lan dịch cúm gia cầm xảy ra với quy mô lớn do
  chủng H7N7, 30 triệu gia cầm bị tiêu huỷ, 83 người lây nhiễm và 1 người
  chết, gây thiệt hại hết sức nghiêm trọng về kinh tế(Phạm Sỹ Lăng 1, 2004).
  Cuối năm 2003 ñầu năm 2004 ñã có 11 quốc gia ở châuÁ thông báo có
  dịch cúm là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, ðặc khuhành chính Hồng
  Kông, Thái Lan, Lào, Campuchia, Indonexia, ðài Loan, Pakistan và Việt Nam
  (Bùi Quang Anh, 2005).
  Tại Hàn Quốc ổ dịch cúm gia cầm ñầu tiên ñược xác ñịnh vào ngày
  12/12/2003 và ñến ngày 24/03/2004 mới ñược khống chế, do chủng virus
  H5N1 gây bệnh cho gà. ðợt dịch thứ 2 kết thúc ngày 10/12/2004 do chủng
  virus H5N2 gây ra.
  Ngày 12/01/2004 dịch cúm gia cầm H5N1 phát ra tại Nhật Bản ñến
  ngày 05/03/2004, ñã tiêu huỷ 275.000 con gà. ðợt dịch thứ 2 xảy ra từ ngày
  01/07/2005 ñến ngày 09/12/2005 do chủng virus H5N2 gây bệnh cho gà.
  Ổ dịch cúm gia cầm H5N1 ñầu tiên xuất hiện tại TháiLan ñược xác
  ñịnh vào ngày 23/01/2004 ở tỉnh Chiang Mai do chủngvirus H5N1 gây bệnh
  cho gà, vịt, ngỗng, chim cút, gà tây, cò, hổ. ðợt dịch thứ 2 từ ngày
  03/07/2004 ñến ngày 14/02/2005. Sau ñó dịch vẫn xảyra rải rác, ngày
  17/03/2005 dịch xảy ra ở một ñàn gà 50 con thuộc tỉnh Sukhothai. Tháng
  08/2006 dịch ñã tái phát gây bệnh cho gia cầm và người.
  Ở Campuchia, dịch cúm H5N1 xảy ra từ ngày 24/01/2004, ổ dịch cuối
  cùng ñược ghi nhận vào tháng 04/2005, virus gây bệnh cho gà, vịt, ngỗng, gà
  tây, gà nhật và chim hoang.
  Tại Lào, bệnh cúm H5N1 bắt ñầu xuất hiện từ ngày 27/01/2004 ñến
  13/02/2004 ở 3 tỉnh, ñã tiêu huỷ hơn 155.000 con gà.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  6
  Ổ dịch cúm gia cầm H5N1 ñầu tiên xuất hiện tại Indonesia ñược xác
  nhận vào ngày 06/02/2004, ñợt dịch thứ 2 xảy ra ngày 25/11/2005 do chủng
  virus H5N1 gây bệnh cho gà, vịt, chim cút, và lợn (lợn không có triệu chứng
  lâm sàng).
  Tại Trung Quốc, ngày 06/02/2004 ổ dịch cúm ñầu tiênxuất hiện, virus
  phân lập từ gà, vịt, ngỗng, chim cút, bồ câu, chim trĩ, thiên nga ñen, ngỗng
  ñầu khoang, mòng ñầu ñen, mòng ñầu nâu, vịt lông ñỏvà chim cốc.
  Ngày 19/08/2004 ở tỉnh Kalantan, Malaisia ổ dịch cúm ñầu tiên xuất
  hiện, ñợt dịch thứ 2 phát ra ngày 22/11/2004, số gia cầm tiêu huỷ trên 18.000
  con. Trong tháng 07 và tháng 08 năm 2006 dịch xảy ra rất nặng nề ở người.
  Tại Hồng Kông, dịch cúm xảy ra ngày 26/01/2004, cabệnh cuối cùng
  ghi nhận ngày 10/01/2005, virus ñược phân lập từ chim cắt, diệc xám và diệc
  Trung Quốc.
  Myanmar, cuối tháng 03/2005 ñã phát hiện hàng nghìn gà chết nghi
  nhiễm virus cúm gia cầm.
  Ngoài các ổ dịch do virus cúm H5N1 nêu trên còn có 7 nước và vùng
  lãnh thổ có các ổ dịch cúm gia cầm do các chủng khác gây ra, gồm Cộng hoà
  dân chủ nhân dân Triều Tiên, ðài Loan, Pakistan, Canada, Hoa Kỳ, Nam Phi
  và Ai Cập (Tô Long Thành, 2004); (Tô Long Thành, 2006).
  Cuối năm 2005, dịch cúm gia cầm H5N1 bắt ñầu lan sang các nước
  Trung Á, Nga, rồi tràn sang ðông Âu, xâm nhập vào các nước vùng Tiểu Á,
  Thổ Nhĩ Kỳ và các nước Bắc- Trung Phi (Salzberg SL,2007).
  Các năm tiếp theo, dịch cúm gia cầm vẫn liên tục xảy ra ở nhiều nước
  và vùng lãnh thổ. Năm 2007, dịch cúm gia cầm ñã xuất hiện ở 30 quốc gia và
  vùng lãnh thổ trên thế giới. ðặc biệt tại Indonesia, dịch cúm gia cầm dây dưa
  kéo dài. Ở một số quốc gia Châu Phi, nơi ñược cho là virus cúm gia cầm có
  nguy cơ biến ñổi cũng ñã phát dịch. Tại Châu Á, dịch ñã tái phát ở Lào,
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  7
  Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc, Myanmar và Việt Nam. Một số quốc gia
  có ngành chăn nuôi phát triển trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc dịch
  cũng tái phát. Dịch cúm gia cầm cũng ñã xảy ra ở một số nước Châu Âu như
  Nga, Hungari, Rumani và Anh.
  Năm 2008, có 28 quốc gia và vùng lãnh thổ xuất hiệndịch cúm gia
  cầm, bao gồm: Bangladesh, Benin, Campuchia, Canada,Trung Quốc, Hàn
  Quốc, Ai Cập, ðức, ðặc khu hành chính Hồng Kông, Ấnðộ, Israel, Iran,
  Nhật Bản, Lào, Myanmar, Nigeria, Pakistan, Ba Lan, Rumani, Nga, Ả rập Xê
  út, Thái Lan, Thụy Sỹ, Togo, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine, Vương quốc Anh và Việt Nam.
  Năm 2009, có 17 quốc gia và vùng lãnh thổ thông báocó dịch, bao
  gồm: Afghanistan, Bangladesh, Campuchia, Trung Quốc, ðức, ðặc khu hành
  chính Hồng Kông, Ấn ðộ, Nhật Bản, Lào, Mông Cổ, Nepal, Nigeria, Nga,
  Tây Ban Nha, Thái Lan, Togo và Việt Nam. Tại Trung Quốc ñã có 7 người
  nhiễm virus cúm.
  Năm 2010, dịch cúm gia cầm phát ra tại 16 quốc gia và vùng lãnh thổ,
  bao gồm: Bangladesh, Campuchia, Trung Quốc, ðặc khuhành chính Hồng
  Kông, Ấn ðộ, Lào, Myanmar, Mông Cổ, Nepal, Bhutan, Rumani, Bungari,
  Nga, Tây Ban Nha, Israel và Việt Nam.
  2.2.2. Trong nước
  Cuối tháng 12/2003, dịch cúm gia cầm ñã bùng phát ởViệt Nam, dịch
  phát ra tại trại gà giống của công ty C.P (Thái Lan) trên ñịa bàn xã Thuỷ Xuân
  Tiên, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây (cũ) gây ốm, chết 8.000 gà trong 4
  ngày. Sau ñó dịch ñã nhanh chóng lây lan ra hầu hếtcác tỉnh, thành trong cả
  nước chỉ trong một thời gian ngắn. Dịch ñã làm hàngchục triệu gia cầm phải
  tiêu hủy, gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế, ảnh hưởng nghiêm trọng tới
  các hoạt ñộng xã hội, ñặc biệt là sức khỏe cộng ñồng. Tính ñến tháng 1/2004

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  I. Tài liệu tiếng Việt
  1.Vũ Triệu An (1998), Miễn dịch học, NXB Y học, Hà Nội.
  2. Bùi Quang Anh, Văn ðăng Kỳ (2004), "Bệnh cúm gia cầm, lưu hành bệnh,
  chẩn ñoán và kiểm soát dịch bệnh",Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y,
  XI (3), tr.69-75.
  3. Bùi Quang Anh (2005), "Báo cáo về dịch cúm gia cầm tại Hội nghị kiểm
  soát dịch cúm gia cầm khu vực Châu Á"do FAO, OIE tổ chức tại
  thành phố Hồ Chí Minh từ 23-25/2/2005.
  4. Ban chỉ ñạo Quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm (2005), "Báo cáo
  tổng kết 2 năm (2004 - 2005) phòng chống dịch cúm gia cầm, Hội
  nghị tổng kết 2 năm phòng chống dịch cúm gà", ngày 18 tháng 4 năm
  2005, Hà Nội.
  5. Báo cáo Chính phủ (2007), Báo cáo Quốc hội về công tác phòng chống
  dịch bệnh gia súc, gia cầm.
  6. J.H. Breytenbach (2004), "Tiêm chủng, một phần của chiến lược khống chế
  bệnh cúm gà", Khoa học kỹ thuật thú y, 11(2), tr. 72-80.
  7. Caraline Yuen (2004), "ðánh giá tiêm chủng vacxin cúm gà H5 năm 2003
  tại Hồng Kông", Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, XI (2), tr.79-80.
  8. Trần Hữu Cổn, Bùi Quang Anh (2004), " Bệnh cúm gia cầm và biện pháp
  phòng chống", NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  9. D. J. Alexander (2007), "Tổng quan về dịch tễ học bệnh cúm gia cầm",Tạp
  chí Khoa học kỹ thuật Thú y, XIV (6), tr.71-86.
  10. Trương Văn Dung, Nguyễn Viết Không (2004), "Một số hoạt ñộng nghiên
  cứu khoa học của Viện Thú y Quốc gia về bệnh cúm gia cầm và giải
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  83
  pháp khoa học công nghệ trong thời gian tới", Tạp chí Khoa học kỹ
  thuật Thú y, XI (3), tr.62-68.
  11. Nguyễn Tiến Dũng (2004), "Bệnh cúm gia cầm", hội thảo một số biện
  pháp khôi phục ñàn gia cầm sau dập dịch, Hà Nội, tr.5-9.
  12. Nguyễn Tiến Dũng, Malik Peiris, Robert Webster,ðào Thanh Vân, Bùi
  Ngọc Anh, Bùi Nghĩa Vượng, Nguyễn Thế Vinh, Kent Inui, Nguyễn
  Viết Không, Ngô Thành Long (2004), Nguồn gốc virus cúm gia cầm
  H5N1 tại Việt Nam năm 2003-2004", Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú
  y, XI (3), tr.6-9.
  13. Nguyễn Tiến Dũng, ðỗ Quí Phương, ðào Thanh Vân,Bùi Ngọc Anh, Bùi
  Nghĩa Vượng, Nguyễn Thế Vinh, Nguyễn Thúy Duyên (2005), "Giám
  sát bệnh cúm gia cầm tại Thái Bình",Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y,
  XII (2), tr.6-12.
  14. Nguyễn Tiến Dũng, ðào Thanh Vân, Bùi Ngọc Anh, Kent Inui, Bùi Nghĩa
  Vượng, Nguyễn Thế Vinh, Nguyễn Bá Thành, Phạm Thị Kim Dung
  (2005), "Giám sát tình trạng nhiễm virus cúm gia cầm tạiñồng bằng
  sông Cửu Long cuối năm 2004",Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y,
  XII (2), tr.13-18.
  15. Dự án sử dụng vacxin nhằm khống chế và thanh toán bệnh cúm gia cầm
  thể ñộc lực cao H5N1, 2005.
  16. Trần Mạnh Giang (2009), "Nghiên cứu tình hình dịch tễ và xác ñịnh các
  yếu tố nguy cơ gây dịch cúm gia cầm (H5N1) tại Hà Nội", Luận án
  tiến sỹ Nông nghiệp.
  17. Trần Xuân Hạnh (2004), "Một vài vấn ñề phòng bệnh cúm gia cầm bằng
  vacxin", Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, XI (3), tr.84-85.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  84
  18. Vũ Thị Mỹ Hạnh (2007), "Kiểm nghiệm và khảo nghiệm vacxin H5N1 của
  Trung Quốc trên vịt",Luận văn thạc sỹ nông nghiệp, Trường ðại học
  Nông nghiệp Hà Nội.
  19. Ninh Văn Hiểu (2006),"Tình hình dịch cúm gia cầm và kết quả tiêm
  phòng vacxin H5N2, H5N1 của Trung Quốc ñể phòng bệnh cho gà, vịt
  trên ñịa bàn tỉnh Nam ðịnh",Luận văn thạc sỹ nông nghiệp, Trường
  ðại học Nông nghiệp Hà Nội.
  20. Nguyễn Mạnh Hùng (2008),"ðánh giá hiệu quả sử dụng vacxin phòng
  bệnh cúm gia cầm trên ñịa bàn Thành phố Hải Phòng", Luận văn thạc
  sỹ nông nghiệp, Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội.
  21. Vũ Quốc Hùng (2005), "Nghiên cứu một số ñặc ñiểm bệnh lý chủ yếu của
  bệnh cún gia cầm", Luận văn thạc sỹ nông nghiệp, Trường ðại học
  Nông nghiệp Hà Nội.
  22. Ilaria Capua, Stefano Marangon (2004), "Sự tiêm chủng vacxin như một
  biện pháp khống chế bệnh cúm gà",Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y,
  XI (2), tr.59-70.
  23. ðào Yến Khanh (2005), "Kiểm nghiệm và khảo nghiệm vacxin cúm gia
  cầm ngoại nhập",Luận văn thạc sỹ nông nghiệp, Trường ðại học
  Nông nghiệp Hà Nội.
  24. Phạm Sỹ Lăng (2004), " Diễn biến bệnh cúm gia cầm ở Châu Á và các
  hoạt ñộng phòng chống bệnh", Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, XI(3),
  tr.91-94.
  25. Phạm Sỹ Lăng và cộng sự (2004), "Bệnh mới ở gia cầm và kỹ thuật phòng
  trị", NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  26. Lê Văn Năm (2004), " Bệnh cúm gà",Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y,
  XI(1), tr.81-86.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  85
  27. Lê Văn Năm (2004), " Kết quả khảo sát các biểu hiện lâm sàng và bệnh
  tích ñại thể bệnh cúm gia cầm ở một số cơ sở chăn nuôi các tỉnh phía
  Bắc",Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, XI(3), tr.86-90.
  28. Lê Thị Nương (2010), "Khảo sát sự biến ñộng hiệu giá kháng thể của ñàn
  gà sinh sản nuôi trong nông hộ tại huyện Chương Mỹ - Thành phố Hà
  Nội sau khi tiêm vacxin H5N1 nhập từ Trung Quốc", Luận văn thạc sỹ
  nông nghiệp, Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội.
  29. Dư ðình Quân (2006), "Khảo sát ñáp ứng miễn dịch của ngan, vịt ñối với
  vacxin cúm gia cầm trên thực ñịa", Luận văn thạc sỹ nông nghiệp,
  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội.
  30. Nguyễn Như Thanh (1997), Miễn dịch học Thú y, NXB Nông nghiệp.
  31. Tô Long Thành (2004), "Thông tin cập nhật về tái xuất hiện bệnh cúm gia
  cầm tại các nước Châu Á",Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, XI(4),
  tr.87-93.
  32. Tô Long Thành (2006), "Thông tin cập nhật về bệnh cúm gia cầm và
  vacxin phòng chống", Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, XIII(1), tr.66-7 6.
  33. Nguyễn Hoài Tao, Nguyễn Tuấn Anh (2004), "Một số thông tin về dịch
  cúm gia cầm",Chăn nuôi số 3-2004. tr.27.
  34. Trương Quang (2009), Bệnh cúm gia cầm, Bài giảng sau ñại học.
  35. Trung tâm Chẩn ñoán Thú y Trung ương (2004), "Tài liệu tập huấn chẩn
  ñoán bệnh cúm và bệnh lở mồm long móng", Hà Nội.
  36. Lương Thị Hải Yên (2010), "Khảo sát một số chỉ tiêu vacxin cúm A/H5N1
  ñược sản xuất thử nghiệm tại Xí nghiệp thuốc thú y Trung ương",
  Luận văn thạc sỹ nông nghiệp, Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội.
  II. Tài liệu tiếng Anh
  37. Alexander D.J. (2007), An overview of the epidemiology of avian
  influenza. Vaccinne 25(30): 5637-5644. Review.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  86
  38. Capua I. & Marangon S. (2000), Review article: "The avian influenza
  epidermic in Italy",1999-2000. Avian Pathol., 29, 289-294.
  39. Collins RA, Ko LS, So KL, Ellis T, Lau LT, Yu AC (2002), "Detection of
  hyghly pathogenic avian influenza subtype H5(Euracian lineage)
  using NASBA", J. Virology Methods, 103(2): 213-215.
  40. Horimoto T and Kawaoka Y (2001), "Pandemic threat posed by avian
  influenza viruses",Clind Microbiol Rev, 14(1): 129-149.
  41. Hulse-Post, D.J., Sturm-Ramirez, K.M., Humberd,J., Seiler, P.,
  Govorkova, E.A., Krauss, S., Scholtissek, C., Puthavathana, P.,
  Nguyen, T.D., Long, H.T., Naipospos, T.S., Chen, H., Ellis, T.M.,
  Guan, Y., Peiris, J.S. & Webster, RG. (2005)
  42. Ito. T and Y. Kawaoka (1998), "Avian influenza", p. 126-136. In K.G.
  Nicholson, R.G. Webster, and A.J. Hay (ed). Textbook of influenza.
  Blackwell sciences Ltd, Oxford, United Kingdom.
  43. Ito. T, J.N. Couceiro, S. Kelm, L.G. Baum, S. Krauss, M.R. Castrucci, I.
  Donateli, H. Kida, J.C. Pauson, R.G. Webter, and Y.Kawaoka (1998).
  44. Kawaoka Y (1991), "Difference in receptor specificity among influenzaA
  viruses from different species of animals",J. Vet. Med. Sci, 53: 357-358.
  45. Kishida N, Sakoda Y, Isoda N, Matsuda K, Eto M,Sunaga Y, Umemura
  T, Kida H. (2005), "Pathogenesis of H5 influenza viruses for ducks".
  Arch Virol. Jul; 150(7): 1383-92.
  46. Klenk, H.D., W, H Niemann, R. Geyer, R. T Schwarz (1983), "The
  characterrization of influenza viruses by carbonhydrate analysis",
  Curr top Microbiol Immuno, 104: 247-57.
  47. Luschow D., Werner O., Mettenleiter T.C. & Fuchs W. (2001).
  "Protection of chickens from lethal avian influenzaA virus infection
  by live-virus vaccination with infectious laryngotracheitis virus

  Xem Thêm: Tình hình dịch cúm gia cầm và kết quả tiêm phòng vacxin h5n1, h5n2 của trung quốc cho gà, vịt nuôi tại bắc ninh từ năm 2004 đến năm 2010
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tình hình dịch cúm gia cầm và kết quả tiêm phòng vacxin h5n1, h5n2 của trung quốc cho gà, vịt nuôi tại bắc ninh từ năm 2004 đến năm 2010 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status