Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ NGHIÊN CỨU, SỬ DỤNG CHẾ PHẨM CAO ĐẶC VÀ BỘT BỒ CÔNG ANH (Lactuca indica L) TRONG CHĂN NUÔI GÀ THỊT THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. NGHIÊN CỨU, SỬ DỤNG CHẾ PHẨM CAO ĐẶC VÀ BỘT BỒ CÔNG ANH (Lactuca indica L) TRONG CHĂN NUÔI GÀ THỊT THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: NGHIÊN CỨU, SỬ DỤNG CHẾ PHẨM CAO ĐẶC VÀ BỘT BỒ CÔNG ANH (Lactuca indica L) TRONG CHĂN NUÔI GÀ THỊT THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục chữ viết tắt v
  Danh mục bảng vi
  Danh mục biểu ñồ vii
  1. MỞ ðẦU 1
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1
  1.2 Mục tiêu của ñề tài 3
  1.3 Ý nghĩa khoa học và thực tiển của ñề tài4
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 5
  2.1 Một số nghiên cứu trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực ñề tài.5
  2.2 Cơ sở khoa học khi nghiên cứu tác dụng của dược liệu8
  2.3 Một số hiểu biết về cây bồ công anh10
  2.4 Một số hiểu biết về bào chế và dạng thuốc16
  2.5 Cơ sở về tiêu tốn thức ăn 17
  2.6 Khái niệm sinh trưởng 17
  2.7 Một số hiểu biết về quá trình tiêu hóa ở gà19
  2.8 Một số hiểu biết về một số bệnh thường gặp ở gà thịt22
  2.9 Các nghiên cứu về tồn dư kháng sinh trong thịt24
  3. ðỐI TƯỢNG - NỘI DUNG - NGUYÊN LIỆU PHƯƠNG
  PHÁP NGHIÊN CỨU 33
  3.1 ðối tượng nghiên cứu 33
  3.2 Nội dung 33
  3.3 Nguyên liệu nghiên cứu 34
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  iv
  3.4 Phương pháp nghiên cứu 34
  4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 44
  4.1 Nghiên cứu, thử nghiệm các dạng chế phẩm của cây bồ công anh
  trong phòng thí nghiệm 44
  4.1.1 Kết quả phòng bệnh tiêu chảy cho gà bằng các chế phẩm bồ công
  anh trong phòng thí nghiệm 44
  4.1.2 Tác dụng của chế phẩm bồ công anh trong ñiều trị tiêu chảy trên
  gà thịt so sánh kết quả ñiều trị với kháng sinh enrofloxacin 47
  4.1.3 Ảnh hưởng của cao bồ công anh ñến tồn dư kháng sinh
  enrofloxacin trong cơ và gan gà 49
  4.2 Ứng dụng các chế phẩm bồ công anh trong chănnuôi gà theo
  hướng công nghiệp 52
  4.2.1 Ảnh hưởng của chế phẩm bồ công anh ñến khả năng tăng trọng
  gà thí nghiệm 52
  4.2.2 Ảnh hưởng của các chế phẩm từ bồ công anh tới khả năng phòng
  một số bệnh ở gà thịt 57
  4.2.3 Ảnh hưởng của chế phẩm bồ công anh ñến ñến hiệu quảsử dụng
  thức ăn của gà thí nghiệm 61
  4.2.4 Ảnh hưởng của các chế phẩm bồ công anh ñến năng suất thịt gà lúc
  42 ngày tuổi. 64
  5. KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ ðỀ NGHỊ 68
  5.1 Kết luận 68
  5.2 Tồn tại 70
  5.3 ðề nghị 70
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 71
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  v
  DANH MC CH VIT TT
  TT Chữ ñược viết tắt Ký hiệu
  1 Hiệu quả sử dụng thức ăn (kg thức ăn/kg tăng trọng) HQSDTĂ
  2 Lượng thức ăn thu nhận (g/con/ngày) LTĂTN
  3 Micromét µm
  4 Bồ công anh BCA
  5 European Economic Community EEC
  6 Enzym Linked Immunosorbent Assay ELISA
  7 European Union EU
  8 Food and Agriculture Organization FAO
  9 Phosphate - Buffered - Saline PBS
  10 Tetramethyl Benzidin TMB
  11 World Health Organization WHO
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  vi
  DANH MỤC BẢNG
  STT Tên bảng Trang
  Bảng 4.1.1. Kết quả phòng bệnh tiêu chảy cho gà bằng các chế phẩm bồ
  công anh trong phòng thí nghiệm. 45
  Bảng 4.1.2. Kết quả ñiều trị tiêu chảy ở gà bằng chế phẩm cao ñặc bồ
  công anh 10% và thuốc Enrofloxacin. 47
  Bảng 4.1.3.1. Lượng Enrofloxacin trong cơ và gan gàsau ñiều trị bằng
  phương pháp ELISA. 49
  Bảng 4.1.3.2. Hàm lượng enrofloxacin (ppb) trong cơ và gan gà khỏe
  mạnh 50
  Bảng 4.2.1 Ảnh hưởng của chế phẩm bồ công anh tới khả năng tăng
  trọng của gà thí nghiệm . 54
  Bảng 4.2.2.1 Số gà chết của các lô theo dõi. 58
  Bảng 4.2.2.2. Kết quả mổ khám bệnh tích gà chết trong các lô theo dõi 60
  Bảng 4.2.3 Ảnh hưởng của các chế phẩm BCA ñến hiệu quả sử dụng
  thức ăn của lô gà thí nghiệm. 62
  Bảng 4.2.4. Ảnh hưởng của các chế phẩm BCA ñến năngsuất gà thịt 42
  ngày tuổi 65
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  vii
  DANH MỤC BIỂU ðỒ
  STT Tên biểu ñồ Trang
  4.1 Kết quả phòng tiêu chảy cho gà bằng các chế phẩm BCA46
  4.2 So sánh hàm lượng Enrofloxacin (tiêm liều 5mg/kgP) trong cơ
  và gan gà khỏe mạnh. 51
  4.3 Tốc ñộ tăng trọng gà thí nghiệm.55
  4.4 Tỷ lệ gà chết trong các lô gà theo dõi.59
  4.5 Hiệu quả sử dụng thức ăn trong các lô gà theo dõi.64
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  1
  1. MỞ ðẦU
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài
  Trong ñiều kiện khí hậu nắng, nóng, mưa nhiều, ñộ ẩm cao, thời tiết lại
  thay ñổi thường xuyên sẽ tạo ñiều kiện thuận lợi cho bệnh phát triển mạnh khi
  chăn nuôi tập trung: gia cầm, lợn theo hướng công nghiệp. Việc chữa trị bệnh
  nhất thiết phải dùng ñến kháng sinh và các thuốc hóa trị liệu khác. Ngoài việc
  ñiều trị, người chăn nuôi ñã sử dụng thuốc kháng sinh và hóa học trị liệu
  trong phòng một số bệnh và kích thích tăng trưởng. Các thuốc này tuy có hiệu
  lực cao ñối với bệnh song chúng lại gây ñộc hại chovật chủ, ngoài ra các
  dược liệu này còn gây hiện tượng nhờn thuốc, kháng thuốc. ðiều ñặc biệt
  nguy hiểm hơn, các loại hóa dược này còn gây tồn lưu trong sản phẩm thịt
  ảnh hưởng ñến sức khỏe người tiêu dùng, gây ô nhiễmmôi trường sinh thái.
  ðây thực sự là vấn ñề nóng bỏng ñang thu hút sự quan tâm của các nhà khoa
  học chuyên môn trong nước và trên toàn thế giới. Dodịch bệnh còn xảy ra
  phổ biến nên việc dùng thuốc thú y ñể phòng và ñiềutrị cho ñàn gia cầm là
  không tránh khỏi. Trị bệnh là việc quan trọng và cần thiết cho việc duy trì,
  phát triển nhằm giảm thiệt hại về kinh tế. Sau khi khỏi bệnh, cần tăng cường
  công năng của gan thận ñể thải chất ñộc trong ñó cókháng sinh là việc làm
  cần thiết ñể nâng cao chất lượng thịt, trứng, sữa .cũng như ñảm bảo vệ sinh
  an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Về mặt này, thuốc ñông dược có
  nhiều ưu ñiểm hơn và có khả năng khắc phục ñược bằng các dược liệu có tác
  dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, tiêu ñộc. Sử dụng dược liệu tăng khả năng ñào thải
  các chất ñộc sau khi khỏi bệnh, thông qua ñó sẽ giảm ñược tồn lưu kháng sinh
  trong sản phẩm ñộng vật là việc làm cần thiết ñáp ứng ñược nhu cầu của nhà
  sản xuất và người tiêu dùng.
  Việc sử dụng các chế phẩm có nguồn gốc thảo dược ñểkhắc phục tồn
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  2
  lưu trong các sản phẩm ñộng vật ñã và ñang tập trung sự chú ý của nhiều nhà
  khoa học nhất là các nước châu Á: Trung Quốc, Ấn ðộ, . Trong lĩnh vực này,
  năm 1999 Lê Thị Ngọc Diệp ñã sử dụng cây actiso (Cynara scolymus.L) chứa
  nhiều hoạt chất có tác dụng chống viêm, lợi tiểu, thông mật, bổ gan chế thành
  cao ñể hỗ trợ ñiều trị, tăng sức ñề kháng cho gà vàtăng ñào thải ñộc tố nấm
  mốc trong thức ăn của gà công nghiệp. Hiện tại các tác dụng dược lý kể trên
  của dược liệu trong chăn nuôi thú y Việt Nam chưa ñược quan tâm chú ý
  nhiều, hiện chưa có tài liệu hay công trình nào công bố việc sử dụng các loại
  dược liệu có tác dụng kích thích công năng của gan,thận bằng cách bổ sung
  thêm vào thức ăn, nước uống hàng ngày với mục ñích kích thích tăng trưởng,
  tăng khả năng ñề kháng hay ñiều trị bổ sung nhằm giải ñộc cho vật nuôi trong
  ñó có việc chống tồn lưu kháng sinh (do việc ñiều trị bệnh gây ra) trong các
  sản phẩm có nguồn gốc từ ñộng vật.
  Mặc dù ngày càng có nhiều loại thuốc mới ra ñời, nhưng thuốc có
  nguồn gốc thiên nhiên vẫn có giá trị rất lớn trong phòng và trị bệnh cho ñộng
  vật nuôi. Trong những năm gần ñây khi dược lý phân tử phát triển khoa học
  lại chứng minh rằng một hợp chất thiên nhiên ñã tồntại nhiều năm trong tế
  bào sống (thực vật hoặc ñộng vật) khi ñược phân lậpvà sử dụng ñể ñiều trị
  bệnh nghĩa là lại chuyển nó vào tế bào sống nó có khả năng dung nạp tốt và ít
  tác dụng phụ hơn các chất tổng hợp hoá học. Do vậy ngày càng có nhiều
  người cần sử dụng các thuốc có nguồn gốc dược liệu.Nhu cầu về dược liệu
  trong những năm gần ñây tăng nhanh, ñặc biệt Việt Nam là một trong những
  quốc gia có ñộ ña dạng sinh thái cao với khoảng 10.650 loài thực vật trong ñó
  có khoảng 3.400 loài ñã ñược ghi nhận ñược sử dụng hay và có giá trị làm
  thuốc (Viện dược liệu, 5/2001).
  Từ xa xưa nhân dân ta ñã áp dụng các bài thuốc thảomộc ñể chữa bệnh
  cho vật nuôi. Có thể nói, lịch sử của quá trình sử dụng thuốc thảo mộc trong
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  3
  thú y trước ñây là lịch sử kinh nghiệm, mang tính truyền miệng trong dân gian
  (Phạm Khắc Hiếu, 1995).
  Trong những năm gần ñây, với sự tiến bộ mạnh mẽ củakhoa học thú y,
  ñã có nhiều công trình nghiên cứu về ñông dược và sử dụng thuốc nam ñể
  chữa bệnh cho vật nuôi. Thuốc có nguồn gốc từ thảo mộc thường dễ kiếm,
  quy trình bào chế ñơn giản, giá thành rẻ, dễ sử dụng, ít gây ñộc hại, lại có
  hiệu quả cao. Ưu ñiểm nổi bật của thuốc ñông dược là không ñể lại chất tồn
  dư có hại trong các sản phẩm chăn nuôi. Vì vậy, dược liệu thảo mộc trở thành
  nguồn thuốc quan trọng, góp phần vào việc phòng, chữa bệnh cho gia súc, gia
  cầm. Trong số các dược liệu quý phải kể ñến cây bồ công anh, nó là một trong
  những cây thảo mộc có nhiều tác dụng tốt.
  Theo Dược sỹ Tào Duy cần, 2001 cây bồ công anh là vị thuốc thanh
  nhiệt, giải ñộc. Thuốc có tác dụng trị nhọt, mát gan và sáng mắt.
  Xu hướng của thế giới nói chung, Việt Nam nói riênglà sản xuất nông
  nghiệp theo hướng an toàn, bền vững, thân thiện vớimôi trường. Tuy nhiên
  việc sử dụng thuốc trong các trang trại chăn nuôi là một vấn ñề khá nan giải.
  Có thể nói việc sử dụng thuốc ñúng liệu trình và ngừng sử dụng thuốc ñúng
  thời gian quy ñịnh trước khi giết mổ là ñiều không dễ thực hiện. Vì vậy, việc
  tìm ra phương pháp phòng trị bệnh bằng các loại thảo dược là việc làm cần
  thiết.
  Xuất phát từ những vấn ñề trên, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của cô
  giáo PGS.TS Bùi Thị Tho chúng tôi tiến hành nghiên cứu ñề tài: “Nghiên
  cứu, sử dụng chế phẩm cao ñặc và bột bồ công anh (Lactuca indica L)
  trong chăn nuôi gà thịt theo hướng công nghiệp”.
  1.2 Mục tiêu của ñề tài
  Nghiên cứu một số tác dụng dược lý của cây bồ công anh ñể chế thành
  các chế phẩm có tác dụng tiêu ñộc bổ sung vào thức ăn, nước uống ñể phòng
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  4
  một số bệnh thường gặp, ñiều trị bệnh tiêu chảy ở gà, kích thích tăng trọng
  nên làm giảm chi phí thức ăn/kg tăng trọng.
  1.3 Ý nghĩa khoa học và thực tiển của ñề tài
  1.3.1 Ý nghĩa khoa học
  Từ kết quả của ñề tài về việc sử dụng chế phẩm của cây bồ công anh
  trong chăn nuôi gà thịt: phòng trị một số bệnh thường gặp, khả năng tăng
  trọng, các chỉ tiêu năng suất thịt, .sẽ là cơ sở ñể lựa chọn liều lượng và các
  dạng chế phẩm thích hợp với ñiều kiện thực tế của Việt Nam.
  Kết quả của ñề tài cũng phần nào giải thích ñược cơsở khoa học của
  những bài thuốc cổ truyền về công dụng của dược liệu bồ công anh trong dân
  gian. Trên cơ sở ñó ñịnh hướng sử dụng bồ công anh trong chăn nuôi thú y.
  1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn
  Xuất phát từ nhu cầu thực phẩm sạch và ñáp ứng vệ sinh an toàn thực
  phẩm của người tiêu dùng trong xã hội ngày càng cao. Nhu cầu sử dụng sản
  phẩm sạch trong ñó có thịt gia cầm ngày càng lớn. Sản xuất thịt gà không sử
  dụng kháng sinh (gà thảo dược) ñang là mục tiêu phấn ñấu của nhiều trang
  trại chăn nuôi lớn trong cả nước. ðồng thời các chếphẩm của cây bồ công
  anh ñã góp phần vào tăng hiệu quả kinh tế cho ngườichăn nuôi thông qua
  việc tăng trọng nhanh, giảm tiêu tốn thức ăn, tăng tỷ lệ thịt và ñặc biệt là giảm
  tỷ lệ gà chết.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  5
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  2.1 Một số nghiên cứu trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực ñề tài.
  Việc dùng thuốc trong nhân dân ta ñã có từ lâu ñời.Từ thời nguyên
  thuỷ, con người muốn tồn tại thì ñã biết kiếm thức ăn và các vị thuốc trong
  cây cỏ của thiên nhiên, các sản phẩm của ñộng vật có tác dụng chữa bệnh ñể
  sử dụng bảo vệ sức khoẻ. Những hiểu biết về phân biệt các loại cây cỏ có lợi
  và ñộc hại ñược nhân dân truyền miệng, ghi chép và ñúc kết thành kinh
  nghiệm qua nhiều thế hệ nối tiếp nhau của loài người. ðây cũng là cơ sở thực
  tiễn của việc ra ñời nền y học dân gian
  Ngày nay, nhiều cây thuốc ñã có hiệu quả ñiều trị rõ rệt nhưng cơ chế
  tác dụng vẫn chưa ñược giải thích và chứng minh. Xuhướng chung hiện nay là
  kết hợp giữa ñông y và tây y với cách vừa áp dụng những kinh nghiệm chữa
  bệnh của ông cha ta bằng thuốc nam, vừa nghiên cứu,khảo sát các tính năng,
  tác dụng của cây thuốc bằng cơ sở của khoa học hiệnñại (ðỗ Tất Lợi, 1991).
  Các công trình nghiên cứu về lĩnh vực ñông dược, y dược cổ truyền bên
  nhân y ñã và ñang thu hút ñược sự chú ý của nhiều nhà khoa học thế giới và
  Việt Nam. Các nhà khoa học trong nước ñã chú ý ñến việc sử dụng các dược
  liệu thực vật trong phòng và trị bệnh truyền nhiễm,ký sinh trùng, nội, ngoại,
  sản khoa, . Riêng lĩnh vực thú y, nghiên cứu về cây thuốc trong phòng trị
  bệnh cho vật nuôi còn ít và cũng chỉ giới hạn trongviệc khai thác, áp dụng
  các bài thuốc cổ truyền. Cho ñến thời ñiểm này có rất ít tài liệu trong nước
  công bố về tác dụng dược lý của các cây bồ công anhtrong chăn nuôi thú y
  với mục ñích tăng cường công năng gan và thận (lợi tiểu tiêu ñộc).
  Các nhà khoa học trên toàn thế giới ñều cho rằng hiệu quả kinh tế, ñặc
  biệt là an toàn sinh học khi sử dụng dược phẩm có ñược từ thiên thiên nhiên
  (thảo dược, ñộng vật dùng làm thuốc: phòng trị bệnh, thức ăn dinh dưỡng,
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  6
  ñiều trị bổ sung, kích thích sinh trưởng, sinh sản, ) so với các thuốc hóa học
  tổng hợp do con người tạo ra tốt hơn rất nhiều. Theo Nguyễn Mạnh Hùng
  1995 cho biết từ hai thập niên cuối thế kỷ 20 nhiềunước trên thế giới, ñặc biệt
  là các nước ðông Nam Á ñã sử dụng các hoạt chất củahoa cúc trừ trùng làm
  thuốc trị ngoại ký sinh trùng và sâu tơ phá hoại cây trồng nông nghiệp. Các
  nhà khoa học Hàn Quốc: Lee I.R., Song J.Y., Lee Y.S. 1982 ñã nghiên cứu
  tác dụng chống ung thư của toàn cây quyền bá (Selaginella tamariscina
  “beauv” spring) họ Selaganiellaceae chiết bằng cồn methanol rồi cô thành cao
  ñặc. Dùng cao chiết ñược từ toàn cây quyền bá thử trên tế bào ung thư dòng
  P388 và MKN 45 in vitro. Kết quả cho thấy chất chiết ñã làm tăng tế bào chết
  và làm giảm tế bào sống so với lô ñối chứng.
  Gần ñây các nhà khoa học trên thế giới phát hiện thêm nhiều ñặc tính
  quý của nấm linh chi (Ganoderma lucidum) trong việcchữa các bệnh về gan,
  mật, ung thư, . thậm chí cả hiệu ứng ngăn ngừa và chống căn bệnh thế kỷ
  AIDS (Viện dược liệu, 2001).
  Những hoạt chất trong lá chè (thea cinenis) ngoài những tác dụng thông
  thường như giải cảm, tiêu ñộc, lợi tiểu người ta còn phát hiện thêm một giá trị
  ñặc biệt ñó là khả năng làm tăng sức ñề kháng của trẻ em ñối với virus gây
  bệnh viêm não Nhật Bản B.
  Tự nhiên Việt Nam có ñộ ña dạng sinh học cao, có tới 2/3 diện tích ñất
  tự nhiên trong nước là rừng, ñồi núi và cao nguyên.Theo Nguyễn Thượng
  Dong - Viện Dược liệu năm 2002, Việt Nam có 10.386 loài thực vật trong ñó
  có 3.830 loài có khả năng sử dụng làm thuốc. Trong công nghiệp dược phẩm
  nhân y ñã có 1.340/5.577 loại thuốc chiếm 24% ñược sản xuất từ dược liệu
  hay hoạt chất từ dược liệu như: berberin, palmatin,artemisinin. Nhân y sử
  dụng dược liệu với nhiều nguồn gốc khác nhau: thức ăn thay thế, phòng trị
  các bệnh truyền nhiễm, ký sinh trùng, nội, ngoại, sản khoa, ung thư với rất

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT
  1. ðỗ Huy Bích và cộng sự (2004), Cây thuốc và ñộng vật làm thuốc ở Việt
  Nam, tập I, II, Viện dược liệu, NXB Khoa học kỹ thuật.
  2. Phạm Ngọc Bùng và cộng sự (2004), Kỹ thuật bào chế và sinh dược học
  các dạng thuốc, tập I,II, NXBY học, Hà Nội.
  3. Bùi Văn Chính (2008),Chất kháng sinh bổ sung vào thức ăn gia súc nhằm
  kích thích sinh trưởng - lợi ích và những nguy cơ,Viện Chăn Nuôi.
  http://sonongnghiep.angiang.gov.vn/wp_ctg_ud/giasucgiacam/antoanthucpham.htm
  4. Lê Thị Ngọc Diệp (1999), Tác dụng dược lý và khả năng ứng dụng của cây
  Actiso trong chăn nuôi, Luận án tiến sỹ nông nghiệp, Trường ðại học
  Nông Nghiệp I - Hà Nội.
  5. Dược ñiển Việt Nam 3, tập II, (1994), Nhà xuất bảnY học, tr.503- 514.
  6. GS, Vũ Duy Giảng (2007), An toàn thực phẩm chăn nuôi và một số giải
  pháp, ðại Học nông nghiệp 1 Hà Nội.
  7. ðậu Ngọc Hào (1999), Báo cáo kết quả ñiều tra ñánh giá hiện trạng và dự
  thảo chương trình sản xuất thực phẩm sạch ở Hà Nội giai ñoạn 2000 -
  2010, tr. 49 - 60.
  8. Phạm Khắc Hiếu, Lê thị Ngọc Diệp (1997), Dược lý thú y, NXB Nông
  nghiệp Hà Nội. Tr. 14-24.
  9. Phạm Khắc Hiếu, Bùi Thị Tho (1995), ðông dược thú y, Trường ðại học
  Nông nghiệp I - Hà nội. Tr.3-9.
  10. Trần Quang Hùng (1995), Thuốc bảo vệ thực vật, NXB Nông nghiệp.
  11. Lã Văn Kính và cộng sự (1996), Khảo sát một số mẫu phân tích thịt gà
  chứa tồn dư kháng sinh, Báo lao ñộng số 28/2005.
  12. Mỹ Linh (2003), Cần hạn chế dùng thuốc kháng sinh trong chăn nuôi
  (WHO), (theo AP) Việt Báo (Theo VnExpress.net).
  13. ðỗ tất Lợi (1991), Những cây thuốc và vị thuốc việt nam. NXB Khoa học
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  72
  và kỹ thuật, Hà Nội, tr. 231 - 297.
  14. Vũ Xuân Quang (1993), Những cây thuốc nam chữa bệnh viêm nhiễm.
  15. Bùi Thị Tho (1996), Nghiên cứu tác dụng của một số thuốc hoá học trị
  liệu và phytoncid ñối với E.coli phân lập từ bệnh lợn con phân trắng, Luận
  án PTS khoa học nông nghiệp, ðại học Nông Nghiệp I - Hà Nội.
  16. Bùi Thị Tho (2003), Thuốc kháng sinh và nguyên tắc sử dụng trong thú y,
  NXB Hà Nội.
  17. ðịnh Thiện Thuận, Nguyễn Ngọc Tuân, Võ Thị TràAn, Lê Thanh Hiển,
  Võ Bá Lâm, Khương Thị Ninh (2003), “Bước ñầu khảo sát tình hình sử
  dụng kháng sinh trong chăn nuôi và dư lượng kháng sinh trong thịt và thịt
  thương phẩm trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương”, Tạp chí KHKT Thú ySố 1,
  Tập X(1), tr. 50-57.
  18. GS. Trần Thuý và cộng sự (2002), Bào chế ñông dược, Khoa Y học cổ
  truyền Trường ðại học Y Hà Nội, NXB Y học.
  19. Anh Tuấn (1999), Châu Âu cấm sử dụng thuốc kháng sinh làm chất kích
  thích tăng trưởng.
  http://www.vinachem.com.vn/XBPViewContent.asp?DetailXBPID=1146&C
  ateXBPDetailID=71&CateXBPID=1&Year=1999
  20. Nguyễn Văn Tý (2002), Nghiên cứu tác dụng dược lý của một số dược
  liệu Việt Nam: thuốc lào, bách bộ, hạt na ñối với ngoại ký sinh trùng thý y.
  ứng dụng ñiều trị thử nghiệm trên ñộng vật nuôi, Luận văn thạc sỹ khoa
  học nông nghiệp, chuyên nghành Thú y, ðại học Nông Nghiệp I - Hà Nội.
  21. Viện dược liệu (2001), Dược liệu phục vụ và chăm sóc sức khoẻ cộng ñồng.
  22. Viện dược liệu (2001), Tạp chí dược liệu, tập 6 (2,3,5).
  23. Trần Quốc Việt (2008),Viện Chăn Nuôi (Utilizing antibiotics as growth
  promoting agents and food safe issure).
  24. Lâm Thanh Vũ (2008), An toàn thực phẩm chăn nuôi và một số giải
  pháp, Phòng Kỹ thuật, Sở Nông nghiệp & PTNT An Giang
  http://sonongnghiep.angiang.gov.vn/wp_ctg_ud/giasucgiacam/antoanthucpham.htm
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  73
  TÀI LIỆU TIẾNG ANH
  25. Bevill R.F. (1984). Factors influencing the occurrence of drug residues
  in animal tissues after the use of antimicrobial agents in animal feeds.J.
  Am. Vet. Med. Assoc., tr.185, 1124-1126.
  26. Black W.D., R.D. Gentry (1984). The distribution of oxytetracycline in
  the tissues of swine following a single oral dose. Canadian Veterinary
  Journal, tr.25, 158-161.
  27. Boisseau J. (1993). Basis for the evaluation of the microbiological risks
  due to veterinary drug residues in food. VeterinaryMicrobiology, tr.35,
  187-192.
  28. Elliott C., W.J. McCaughey, R.H. Crooks, J. McEvoy (1994). Effects of
  short term exposure of unmedicated pigs to sulphadimidine contaminated
  housing. Vet. Rec., tr.134, 450-451.
  29. Kaneene J.B., R. Miller (1997). Problems associated with drug residues in
  beef from feeds and therapy. Rev. Sci. Tech. Off. Int. Epiz, tr.16, 694-708.
  30. McEvoy J.D.G. (2002). Contamination of animal feedingstuffs as a cause
  of residues in food: a review of regulatory aspects, incidence and control.
  Anal. Chim. Acta., tr.473, 3-26.
  31. Paige J.C., R. Kent (1987). Tissue residue briefs. FDA Vet., tr.11, 10-11.
  32. Prerrin-Guyomard A., S. Cottin, D.E. Corpet, J. Boiseau, J.M. Poul
  (2001). Evaluation of residual and therapeutic doses of tetracycline in the
  human-flora-associated (HFA) mice model. Regulatory toxicology and
  Pharmacology, tr.34, 125-136.
  33. Sundlof S.F. (1989). Drug and chemical residues in livestock. Veterinary
  Clinics of north America. Food Animal Practice, 1989, tr.5, 411-499.
  34. WHO (Division of Emerging & Other CommunicableDiseases) (1998),
  Use of Quinolones in Food Animal and Potential Impact on Human
  Health. In: WHO Meeting WHO/EMC/ZDI/98.12.

  Xem Thêm: NGHIÊN CỨU, SỬ DỤNG CHẾ PHẨM CAO ĐẶC VÀ BỘT BỒ CÔNG ANH (Lactuca indica L) TRONG CHĂN NUÔI GÀ THỊT THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu NGHIÊN CỨU, SỬ DỤNG CHẾ PHẨM CAO ĐẶC VÀ BỘT BỒ CÔNG ANH (Lactuca indica L) TRONG CHĂN NUÔI GÀ THỊT THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status