Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Chọn chủng vi khuẩn chế tạo và sử dụng vacxin phòng bệnh viêm phổi do vi khuẩn Actinobacillus pleuro

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chọn chủng vi khuẩn chế tạo và sử dụng vacxin phòng bệnh viêm phổi do vi khuẩn Actinobacillus pleuro

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: CHỌN CHỦNG VI KHUẨN CHẾ TẠO VÀ SỬ DỤNG VACXIN PHÒNG BỆNH VIÊM PHỔI DO VI KHUẨN Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida VÀ Streptococcus suis GÂY RA

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục các chữ viết tắt trong báo cáo vi
  Danh mục các bảng vii
  Danh mục các hình ix
  1. ðẶT VẤN ðỀ i
  1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ðỀ TÀI .1
  1.2. MỤC ðÍCH CỦA ðỀ TÀI 2
  1.3. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ðỀ TÀI 2
  1.4. ðỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 2
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU . 3
  2.1. VI KHUẨN ACTINOBACILLUS PLEUROPNEUMONIAEVÀ BỆNH
  VIÊM PHỔI MÀNG PHỔI 3
  2.2.VI KHUẨN PASTEURELLA MULTOCIDAVÀ BỆNH TỤ HUYẾT
  TRÙNG LỢN 10
  2.3. VI KHUẨN STREPTOCOCCUS SUISVÀ BỆNH DO LIÊN CẦU
  KHUẨN GÂY RA Ở LỢN .17
  2.4. HIỂU BIẾT CHUNG VỀ VACXIN 23
  3. NỘI DUNG, ðỐI TƯỢNG, NGUYÊN LIỆU28 VÀ PHƯƠNG PHÁP
  NGHIÊN CỨU 28
  3.1. NỘI DUNG . 28
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  iv
  3.2. ðỐI TƯỢNG .28
  3.3. ðỐI TƯỢNG, NGUYÊN LIỆU, ðỊA ðIỂM NGHIÊN CỨU .28
  3.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .30
  4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .38
  4.1. KẾT QUẢ KIỂM TRA MỘT SỐ ðẶC TÍNH SINH HÓA CỦA CÁC
  CHỦNG VI KHUẨN PHÂN LẬP ðƯỢC CHỌN CHẾ VACXIN 38
  4.1.1. Kết quả kiểm tra một số ñặc tính sinh hóa của 10 chủng
  A.pleuropneumoniaephân lập ñược 38
  4.1.2. Kết quả giám ñịnh một số ñặc tính sinh hóa của các chủng P.multocida
  phân lập ñược 39
  4.1.3. Kết quả kiểm tra một số ñặc tính sinh hóa của các chủng vi khuẩn
  Streptococcus suisphân lập ñược .41
  4.2. KẾT QUẢ XÁC ðỊNH SEROTYP CỦA CÁC CHỦNG VI KHUẨN
  A.PLEUROPNEUMONIAE, P.MULTOCIDA VÀS.SUIS PHÂN LẬP
  ðƯỢC .42
  4.2.1. Kết quả ñịnh typ vi khuẩn Actinobacillus, Pasteurellaphân lập ñược 42
  4.2.2 Kết quả xác ñịnh serotyp của các chủng Streptococcus suis phân lập ñược
  bằng phương pháp huyết thanh học và PCR .44
  4.3. KẾT QUẢ KIỂM TRA ðỘC LỰC CỦA VI KHUẨN PHÂN LẬPðƯỢC
  46
  4.3.1. Kết quả kiểm tra ñộc lực của vi khuẩn P.multocidaphân lập ñược 46
  4.3.2. Kết quả kiểm tra ñộc lực của vi khuẩn A.pleuropneumoniaephân lập
  ñược 47
  4.3.3. Kết quả kiểm tra ñộc lực của một số chủng vikhuẩn Streptococcus suis
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  v
  phân lập ñược: .48
  4.4. KẾT QUẢ CHẾ TẠO VACXIN VIÊM PHỔI LỢN 50
  4.4.1. Kết quả kiểm tra ñậm ñộ vi khuẩn của canh trùng dùng chế vacxin thử
  nghiệm 50
  4.4.2. Kết quả kiểm tra chỉ tiêu thuần khiết của canh trùng chế tạo vacxin51
  4.4.3. Kết quả kiểm tra chỉ tiêu vô trùng của vacxin 52
  4.4.4. Kết quả kiểm tra chỉ tiêu an toàn và hiệu lực của vacxin trên ñộng vật thí
  nghiệm 53
  4.4.5. Kết quả xác ñịnh hiệu lực của vacxin phòng bệnh viêm phổi trên lợn .55
  4.4.6. Kết quả xác ñịnh ñộ dài miễn dịch của vacxinphòng bệnh viêm
  phổi trên lợn . 58
  5. KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ .64
  5.1. KẾT LUẬN 64
  5.2. ðỀ NGHỊ 65
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 66
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  vi
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG BÁO CÁO
  A.pleuropneumoniae Actinobaccillus pleuroneumoniae
  AGID Agargel Immuno Diffuse
  BHI Brain Heart Infusion
  CAMP Chiristie – Atkinson – Munch – Peterson
  DNA DeoxyribonucleicAcid
  DNT Dermonecrotic Toxin
  ELISA Enzyme – linked Immunosorbant assay
  LD50
  50 percent Lethal Dose
  LPS Lypopolysaccaride
  LTA Lipoteibic acid
  MR Methyl red
  NAD Nicotinamide Adenine Dinucleotide
  P.multocida Pasteurella multocida
  PCR Polymerase Chain Reaction
  S.aureus Staphylococcus aureus
  S.suis Streptococcus suis
  TCN Tiêu chuẩn ngành
  TSA Tryptic Soy Agar
  TYE Tryptone YeastExtract Broth
  VP Voges – Prokauer
  THB Todd Herwitt Broth
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  vii
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  Bảng 3.1 Trình tự các cặp mồi dùng ñể xác ñịnh serotype A, B, D của vi khuẩn
  P.multocida 31
  Bảng 3.2 Trình tự các cặp mồi dùng ñể xác ñịnh các serotype 1, 2, 7 và 9 của vi khuẩn
  Streptococcus suis 32
  Bảng 4.1 Kết quả kiểm tra một số ñặc tính sinh hóa của các chủng vi khuẩn
  A.pleuropneumoniae phân lập ñược 39
  Bảng 4.2 Kết quả giám ñịnh một số ñặc tính sinh hóacủa các chủng vi khuẩn
  P.multocida phân lập ñược 40
  Bảng 4.3 Kết quả kiểm tra một số ñặc tính sinh hóa của các chủng S.suis phân lập
  ñược 41
  Bảng 4.4 Kết quả xác ñịnh serotype của các chủng vikhuẩn A.pleuropneumoniae và
  P.multocida phân lập ñược sử dụng chế vacxin 43
  Bảng 4.5 Kết quả xác ñịnh serotype của 1 số chủng vi khuẩn S. suis phân lập ñược*45
  Bảng 4.6 Kết quả kiểm tra ñộc lực của vi khuẩn P.multocida phân lập ñược 47
  Bảng 4.7 Kết quả kiểm tra ñộc lực của vi khuẩn A. pleuropneumoniae phân lập
  ñược 48
  Bảng 4.8. Kết quả kiểm tra ñộc lực của một số chủngvi khuẩn S.suis phân lập ñược
  trên chuột bạch 49
  Bảng 4.9 Kết quả ñếm số lượng vi khuẩn có trongcanh trùng chế vacxin thử
  nghiệm 52
  Bảng 4.10 Kết quả kiểm tra chỉ tiêu thuần khiết củacanh trùng chế tạo vacxin 51
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  viii
  Bảng 4.11 Kết quả kiểm tra chỉ tiêu vô trùng 3 lô vacxin chế thử nghiệm 52
  Bảng 4.12 Kết quả kiểm tra chỉ tiêu an toàn của vacxin trên chuột nhắt trắng 53
  Bảng 4.13 Kết quả kiểm tra hiệu lực của vacxin trênchuột nhắt trắng 54
  Bảng 4.14 Tổng hợp kết quả công cường ñộc cho lợn sau khi tiêm vacxin 56
  Bảng 4.15 Kết quả kiểm tra kháng thể trong máu lợn ñược tiêm vacxin sau 1 tháng 59
  Bảng 4.16 Kết quả kiểm tra kháng thể trong máu lợn ñược tiêm vacxin sau 2 tháng 60
  Bảng 4.17 Kết quả kiểm tra kháng thể trong máu lợn ñược tiêm vacxin sau 3 tháng 61
  Bảng 4.18 Kết quả kiểm tra kháng thể trong máu lợn ñược tiêm vacxin sau 4 tháng 62
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  ix
  DANH MỤC CÁC HÌNH
  Hình 3.1: Sơ ñồ tóm tắt quy trình chế tạo vacxin viêm phổi lợn 34
  Hình 4.1: Kết quả của phản ứng PCR ñịnh type vi khuẩn P.multocida 44
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  1
  1. ðẶT VẤN ðỀ
  1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ðỀ TÀI
  Những năm gần ñây, ngành chăn nuôi ñược ñặc biệt quan tâm và có
  nhiều ñổi mới ñể hòa nhập với ngành chăn nuôi thế giới. Khi nói ñến chăn
  nuôi, trước tiên phải kể ñến chăn nuôi lợn bởi tầm quan trọng chăn nuôi rộng
  lớn, ý nghĩa thiết thực của thịt lợn và các sản phẩm ña dạng ñược chế biến từ
  lợn ñối với ñời sống kinh tế xã hội của nhân dân.
  Hàng loạt các vấn ñề về quản lý, kinh tế, di truyền chọn giống, kỹ thuật
  chăn nuôi lợn ở nước ta ñã và ñang ñược các nhà khoa học nghiên cứu giải
  quyết nhằm tiến kịp trình ñộ chăn nuôi lợn ở các nước trong khu vực và thế
  giới. Song trong quá trình chuyển dịch cơ cấu sản xuất: từ sản xuất phân tán
  nhỏ lẻ tiến tới sản xuất hàng hóa theo hướng tập chung trang trại ñã dẫn ñến
  nhiều nguyên nhân gây bệnh cho ñộng vật, nhiều loạihình dịch bệnh ñã xảy
  ra, trong ñó bệnh ở ñường hô hấp khá phổ biến. Hội chứng hô hấp ở lợn do
  nhiều nguyên nhân gây ra và ñã chết lợn với tỷ lệ không nhỏ hoặc có thể trở
  thành bệnh mạn tính hoặc với các thể nhẹ hơn trên nhiều lứa lợn, lây lan
  mạnh, ảnh hưởng tới sự tăng trọng kém tiêu tốn thứcăn cao hay tăng giá
  thành do việc dùng thuốc ñể ñiều trị hoặc vacxin ñểphòng bệnh. Bệnh này lại
  rất ña dạng, triệu chứng bệnh khác nhau, chính vì vậy ñể xác ñịnh nguyên
  nhân gây bệnh cho lợn nuôi tại các khu vực khác nhau ở nước ta hiện nay là
  rất cần thiết. Một số vi khuẩn thường xuyên cư trúở ñường hô hấp trên của
  lợn như: Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida và
  Streptococcus suis,khi sức ñề kháng của cơ thể giảm sút (ñiều kiện môi
  trường, vệ sinh, chăm sóc kém) các vi khuẩn này tăng cường về số lượng và
  ñộc lực phát thành bệnh gây thiệt hại cho ñàn lợn. Biện pháp phòng chống
  bệnh hô hấp ở lợn, bệnh viêm phổi ở lợn có hiệu quảnhất vẫn là sử dụng
  vacxin phòng bệnh. ðể ñánh giá hiệu lực của vacxin ñược chế từ các chủng vi
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  2
  khuẩn phân lập ñược từ lợn mắc bệnh là vi khuẩn Actinobacillus
  pleuropneumoniae, Pasteurella multocida vàStreptococcus suis,chúng tôi
  tiến hành thực hiện ñề tài: “Chọn chủng vi khuẩn chế tạo và sử dụng vacxin
  phòng bệnh viêm phổi do vi khuẩn Actinobacillus pleuropneumoniae,
  Pasteurella multocida và Streptococcus suis gây ra”.
  1.2. MỤC ðÍCH CỦA ðỀ TÀI
  Xác ñịnh hiệu lực và ñộ dài miễn dịch của vacxin chế tạo từ vi khuẩn
  Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida vàStreptococcus
  suisphân lập ñược ñể phòng bệnh viêm phổi lợn.
  1.3. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ðỀ TÀI
  Kết quả nghiên cứu là cơ sở ñể xây dựng quy trìnhbảo quản và sử dụng
  vacxin phòng bệnh viêm phổi cho lợn do vi khuẩn gâyra. ðồng thời cũng là
  cơ sở khoa học và thực tế giúp cho người chăn nuôi lợn nước ta sử dụng
  vacxin phòng bệnh viêm phổi cho lợn có hiệu quả caonhất.
  1.4. ðỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
  Vi khuẩn Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida và
  Streptococcus suisgây bệnh viêm phổi lợn.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  3
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  2.1. VI KHUẨN ACTINOBACILLUS PLEUROPNEUMONIAEVÀ BỆNH
  VIÊM PHỔI MÀNG PHỔI
  2.1.1. Vi khuẩn Actinobacillus pleuropneumoniae
  Vi khuẩn A.pleuropneumoniaelà một tác nhân gây bệnh viêm phổi -
  màng phổi ở lợn. Bệnh có phân bố rộng rãi và ngày càng trở nên quan trọng
  do việc chăn nuôi lợn ngày một phát triển.
  Vi khuẩn A.pleuropneumoniaethuộc họ Pasteurellae, thuộc giống
  Actinobacillus, trước ñây còn có tên là Haemophilus parahaemolyticushay
  Haemophilus pleuropneumoniae ñã ñược chứng minh là nguyên nhân chính
  gây nên bệnh viêm phổi - màng phổi truyền nhiễm ở lợn.
  Vi khuẩn A.pleuropneumoniaelà loại cầu trực khuẩn nhỏ, gram âm, kích
  thước 0,3-0,5 x 0,6-1,4 µm, không di ñộng, không sinh nha bào và có hình
  thành giáp mô. Dưới kính hiển vi ñiện tử quan sát thấy vi khuẩn có lông hay
  còn gọi là pili có kích thước 0,5-2 x 60-450 nm.
  A.pleuropneumoniaelà một vi khuẩn khó tính, khó nuôi cấy. Vi khuẩn
  phát triển trong môi trường nuôi cấy ñược bổ sung 5% huyết thanh ngựa và
  trong ñiều kiện có 5 - 10% CO
  2
  . Vi khuẩn không mọc trên môi trường thạch
  máu thông thường, trừ khi thạch máu ñược bổ sung NAD (Nicotinamid
  adenine dinucleotit) và chúng mọc xung quanh các khuẩn lạc của tụ cầu là do
  Staphylococcus aureustrong quá trình phát triển trên thạch máu ñã phá hủy
  hồng cầu có trong máu và sản sinh ra chất NAD.
  Trong môi trường nuôi cấy, vi khuẩn ñòi hỏi yếu tốV ñể phát triển, nó
  phát triển tốt trên môi trường thạch Chocolate, vi khuẩn không mọc trên môi
  trường MacConkey. Vi khuẩn A.pleuropneumoniaecó khả năng lên men các
  loại ñường: Xylose, Ribose, Glucose, Fructose, Maltose, .và không lên men:
  Trehalose, Arabinose, Lactose, Raffinose, . Phản ứng sinh Indol, Catalasa,
  Ureaza, CAMP Test dương tính.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  4
  A.pleuropneumoniaecó sức ñề kháng kém. Vi khuẩn chỉ tồn tại trong
  môi trường tự nhiên trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên khi ñược bảo vệ bởi
  chất nhầy hoặc các chất hữu cơ khác thì vi khuẩn cóthể sống sót trong vài
  ngày. Trong nước sạch ở nhiệt ñộ 4
  0
  C, vi khuẩn có thể sống ñược 30 ngày,
  nhiều giờ trong khí dung và có thể tồn tại ñược trong 4 ngày ở mô phổi và
  chất thải ở nhiệt ñộ phòng. Nó bị diệt nhanh chóng ở nơi khô và các chất sát
  trùng.
  A.pleuropneumoniaeñược chia thành 2 biotype dựa trên nhu cầu sử
  dụng NAD của vi khuẩn (Pohl và cs, 1983). Biotype 1của vi khuẩn khi nuôi
  cấy trên môi trường nhân tạo phụ thuộc vào NAD, biotype 2 không phụ thuộc
  vào NAD nhưng cần có các pyridine nucleotide ñặc hiệu hoặc các chất tiền
  thân của pyridine nucleotide ñể tổng hợp NAD cần thiết cho sự phát triển của
  chúng. Biotype 1 có ñộc lực cao hơn biotype 2.
  Trong biotype 1, có 12 serotyp ñược tìm thấy và ñược phân loại theo typ
  huyết thanh từ 1 - 12 (riêng serotyp 5 ñược chia làm 5A và 5B). Trong
  biotype 2, serotyp 2, 4, 7 và 9 có chung nhóm quyếtñịnh kháng nguyên như
  biotype 1. Gần ñây biotype 2 có serotyp 13, 14 ñượcmô tả có kháng nguyên
  khác với biotype 1.
  * Cấu trúc kháng nguyên và yếu tố ñộc lực của vi khuẩn:
  - Lớp vỏ vi khuẩn:
  Vi khuẩn A.pleuropneumoniaeñược bao bọc bên ngoài bởi một lớp vỏ
  có bản chất là các polysaccharide. ðây là thành phần quyết ñịnh ñộc lực của
  vi khuẩn và gây hiệu ứng cho serotype ñặc hiệu (Ward and Inzawa, 1997).
  Lớp vỏ này không chỉ có ý nghĩa trong quá trình gây bệnh mà còn có ý
  nghĩa chẩn ñoán và dịch tễ (Inzama, 1991). Sự khác nhau về ñộc lực liên quan
  ñến cấu trúc và những sản phẩm do vỏ và nội ñộc tố tạo nên (Dubreuil và cs,
  2000). Quan sát dưới kính hiển vi ñiện tử thấy những chủng có ñộc lực thì có
  kích thước lớn hơn và có lớp vỏ bám dính hơn trong khi những chủng ít ñộc
  thì nhỏ hơn và chỉ có lớp vỏ mỏng (Steffens và cs, 1990; Inzana, 1991).
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  5
  Jacques và cs (1987), cũng xác ñịnh sự ña dạng trong cấu trúc vỏ khi phân
  tích lớp vỏ ở các serotyp 1 - 10 dưới kính hiển vi ñiện tử và cho thấy lớp vỏ
  dày khoảng 80 - 90mm ñến 210 - 230mm tùy từng serotyp. Chính ñiều này ñã
  giải thích cho sự khác nhau về ñộc lực giữa các serotyp.
  Lớp vỏ giúp bảo vệ vi khuẩn khỏi sự ñề kháng của ñộng vật như hoạt
  ñộng thực bào và hoạt ñộng bổ thể. Những chủng có vỏ ñề kháng với hoạt
  ñộng tiêu diệt của bổ thể ñã ñược chứng minh. Nhữngthể ñột biến không có
  vỏ sẽ bị tiêu diệt ngay sau khi có mặt huyết thanh,trong khi những chủng có
  vỏ thì không (Ward và Inzana, 1997).
  - ðộc tố của vi khuẩn:
  ða số các chủng A.pleuropneumoniaeñều tạo ra 1 hoặc nhiều hơn 1 ñộc
  tố phân hủy hồng cầu. Phân tích những ñộc tố hồng cầu này quan sát thấy
  chúng là 1 protein hạt nhân của RTX (Repeat in Toxin), ñược tìm thấy ở hầu
  hết các vi khuẩn Gram (-) như E.coli, B.pertussin, M.haemolytica. Ở
  A.pleuropneumoniae,ñộc tố này gọi là ñộc tố Apx ñược xác ñịnh là Apx I,
  Apx II, Apx III (Frey, 1995) và Apx IV (Cho và Chae, 2001b). Người ta xác
  ñịnh chắc chắn về vai trò của Apx trong quá trình gây bệnh của
  A.pleuropneumoniae. Mỗi ñộc tố này khác nhau do hoạt ñộng phân giải hồng
  cầu gây ñộc tế bào (Frey và cs, 1993).
  - Lipopolysaccarit:
  Lipopolysaccarit (LPS) là thành phần chính của lớpmàng ngoài vi khuẩn
  và ñược cho là nguyên nhân gây tổn thương mô. Nhữngtổn thương do LPS
  tinh chế không gây xuất huyết, không gây hoại tử khác với tổn thương ñặc
  trưng của viêm phổi - màng phổi. Song LPS chắc chắnkết hợp với ñộc tố
  Apx làm tăng ñộc lực và làm tăng ñộc tính cho ñộc tố Apx.
  LPS có vai trò quan trọng trong sự bám dính của vi khuẩn lên tế bào biểu
  mô và lớp màng nhầy khí quản của lợn. Bám dính là hoạt ñộng ban ñầu giúp
  cho sự xâm nhập của vi khuẩn và có thể là ñặc tính gây bệnh, là nguyên nhân
  gây ra bệnh.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Tiếng Việt
  1. Nguyễn Ngọc Nhiên (1996). Vai trò của một số vi khuẩn ñường hô hấp
  trong hội chứng ho thở truyền nhiễm ở lợn và biện pháp phòng trị.
  Luận án Phó tiến sĩ khoa học nông nghiệp, Hà Nội.
  2. Lê Văn Tạo (2005). Bệnh do vi khuẩn Streptococcus gây ra ở lợn. Tạp
  chí KHKT thú y, 12(4), tr. 71-76.
  3. Lê Văn Tạo và ðỗ Ngọc Thúy (2006), "Bệnh do vi khuẩn
  Streptococcus Suis gây ra trên lợn tại tỉnh Tứ Xuyên - Trung Quốc,
  những biện pháp ngăn chặn của Việt Nam", Tạp chí KHKT Thú y, số
  3, trang 89-90.
  4. Nguyễn Như Thanh, Nguyễn Bá Hiên, Trần Thị Lan Hương (2001), Vi
  sinh vật thú y, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội.
  5. ðỗ Ngọc Thuý và cs (2007). ứng dụng kỹ thuật PCR ñể ñịnh type giáp
  mô của các chủng vi khuẩn P. multocida phân lập ñược từ vật nuôi.
  Tạp chí KHKT thú y, 14(1), tr. 36-41.
  Tiếng Anh
  6. Carter G. R.(1967), Pasteurellosis: Pasteurella multocida and O.
  Haemolytica in advances in veterinary Science. Academic Press New
  York, 11: pp. 321 - 379.
  7. Clifton-Hadley. F.A.; Alexander, T. J. L.; and Enright, M. R. 1986b.
  The epidemiology, diagnosis, treatment and control of Streptococcus
  suis type 2 infection. In Proc Am Assoc Swine Pract.Pp. 473-491.
  8. Dubreuil, J.D.; Jacques, M. ; Mittal, K.R. và Gottschalk, M. (2000).
  Actinobacillus pleuropneumoniae surface polysaccharides: their role
  in diagnosis and immunogenicity. Animal Health Res. Rev. 2, p. 73-93.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  67
  9. Gogolewski RP, Cook RW, O Connell CJ: 1990, Streptococcus suis
  serotypes associated with disease in weaned pigs.Aust Vet J 67:202-204.
  10. Gottschalk. M.; Higgins. R.; Jacques, M.; Mittal, K. R.; and
  Henrichsen, J. 1989. Description of 14 new capsular types of
  Streptococcus suis.J Clin Microbiol 27:2633-2635.
  11. Gottschalk. M.; Higgins, R.; Jacques, M.; Beaudoin, M.; and
  Henrichsen. J. 1991a. Isolation and characterization of Streptococcus
  suis capsular types9-22. JVet Diagn Invest 3:60-65.
  12. Gottschalk. M.; Higgins, R.; Jacques, M.; Beaudoin, M.; and
  Henrichsen. J. 1991b. Characterization of six new capsular types (23
  through 28) of Streptococcus suis.J Clin Microbiol 29: 2590-2594.
  13. Higgins. R.; Gottschalk. M.; and Beaudoin. M. 1990a. Streptococcus
  suis infection in swine: A sixteen moth study.Can J Vet Res 54:170-173.
  14. Hommez. J.; Devriese, L. E.; Henrichsen, J.; and Castryck, F. 1986.
  Idencification and characterization of Streptococcus suis.Vet
  Microbiol 11:349-355.
  15. Inoue, A. Yamamoto, K., Hirano, N. and Murakami, T. (1984). Drug
  susceptibility of Haemophilus pleuropneumoniae strains isolated from
  pigs. Jpn J. Vet Sci, 46: p. 175 - 180.
  16. Inzana, T.J. (1991).Virulence properties of Actinobacillus
  pleuropneumoniae. Microb Path 11, p. 305-316.
  17. Jacques. M.; Gottschalk, M.; Foiry, B.; and Higgins, R. 1990.
  Ultrastructural study on surface components of Streptococcus sui.J
  Bacteriol 172:2833-2838.
  18. Kilian, M., Nicolet, J., and Biberstein, E.L. (1978).Biochemical and
  serological characterization of Haemophilus pleuropneumoniae.Int J
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  68
  Syst Bacteriol 28: p. 20 - 26.
  19. Moore, G.M., Basson, R.P. and Tonkinson, L.V. (1996). Clinical trials
  with tilmicosin phosphate in feed for the control of naturally - acquired
  pleuropneumonia caused by Actinobacillus plauroneumoniae and
  Pasteurella multocida in swine. Am J Vet Res 57: p. 224 - 228.
  20. Nadaeu, M., Lariviere, S., Higgins, R., and Martineau, G.P. (1988).
  Minimal inhibitory concentrations of antimicrobial agents againts
  Actinobacillus pleuropneumoniae. Can J Vet Res 52: 315 - 318.
  21. Nicolet, J. and Schifferli, D. (1982).In vitro susceptibility of
  Heamophilus pleuropneumoniae to antimicrobial substances.Proc Int
  Congr Pig Vet Soc 7: p. 71.
  22. Perch. B.; Pedersen, K. B.; and Henrichsen. J. 1993. Serology of
  capsulated Streptococci pathogenic for pigs: Six new serotypes of
  Streptococcus suis.J Clin Microbiol 17:993-996.
  23. Pijoan. C. 1996. Bacterial respiratory pathogens: What is their
  impact? In Proc 4th Annu Swine Dis Conf Swine Pract.pp. 45-47.
  24. Pohl S, Bertschinger HU, Frederiksen W and Maheim W (1983),
  Transfer of Haemophilus pleuropneumoniae and the Pasteurella
  haemolytica - like organism causing porcine necrotic pleuropneumonia
  to the genus Actinobacillus (Actinobacillus pleuropneumoniae comb.
  Nov.) on the basis of phenotypic and deoxyribonucleic acid relatedness.
  Inst J Syst Bacteroil 33: p. 510 - 514.
  25. Quinn PJ, Carter ME, Markey BK, Carter GR (2004), The Streptococci
  and related Cocci. Clinical veterinary microbiology. Harcourt
  publishers limited, p. 127-134.
  26. Reams, R. Y.; Glickman, L. T.; Harrington, D. D.; Thacker, H. L.; and
  Bowersock, T. L. 1994. Streptococcus suis infection in swine: A
  retrospective study of 256 cases. Part II. Clinicalsigns, gross and
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  69
  microcopic lesions, and coexisting microorganisms.J Vet Diagn Invest
  6:326-334.
  27. Reams, R. Y.; Harrington, D. D.; Glickman, L. T.; Thacker, H. L.; and
  Bowersock, T. L.1996. Multiple serotypes and strains of Streptococcus
  suis in naturally infected swine herds.J Vet Diagn Invest 8:119-121.
  28. Robert, E. D., Ransey, F. K, Switzer, W. P., and Layton, J. M., (1968),
  Pathologic changes of porcine suppurative arthritisproduced
  Streptococcus equisimilis,Am. J. Vet. Res, 29: 253-262.
  29. Sihvonen. L.; Kurl, D. N.; and Henrichsen, J. 1988. Streptococcus suis
  isolated from pigs in Finland.Acta Vet Scand 29:9-13.
  30. Vecht. U.; van Leengoed, L. A. M. G.; and Verheijen, E. R. M. 1985.
  Streptococcus suis infections in pigs in the Netherlands (part I). Vet
  Quart 7:315-321.
  31. Ward, C.K. and Inzana, T.J. (1997).Identification and
  Characterization of a DNA Region Involved in the Export of Capsular
  Polysaccharide by Actinobacillus pleuropneumoniae Serotype 5a.
  Infect Immun, 65, p. 2491-2496.


  Xem Thêm: Chọn chủng vi khuẩn chế tạo và sử dụng vacxin phòng bệnh viêm phổi do vi khuẩn Actinobacillus pleuro
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chọn chủng vi khuẩn chế tạo và sử dụng vacxin phòng bệnh viêm phổi do vi khuẩn Actinobacillus pleuro sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

vacine pleuro tren heo

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status