Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu sự phân bố của e.coli gây bệnh tiêu chảy theo kiểu gene ở lợn con sau cai sữa tại một số tỉnh phía bắc

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu sự phân bố của e.coli gây bệnh tiêu chảy theo kiểu gene ở lợn con sau cai sữa tại một số tỉnh phía bắc

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ CỦA E.COLI GÂY BỆNH TIÊU CHẢY THEO KIỂU GENE Ở LỢN CON SAU CAI SỮA TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Danh mục các từ viết tắt iii
  Mục lục iv
  Danh mục bảng vii
  Danh mục hình viii
  ðẶT VẤN ðỀ . 1
  TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2
  1.1. Tình hình nghiên cứu về E.coligây tiêu chảy ở lợn con 2
  1.1.1. Tình hình nghiên cứu ngoài nước 2
  1.1.2. Tình hình nghiên cứu trong nước . 3
  1.2. Vi khuẩn Escherichia coli (E.coli) 3
  1.2.1. ðặc ñiểm hình thái . 3
  1.2.2. ðặc tính nuôi cấy . 4
  1.2.3. ðặc tính sinh hóa 4
  1.2.4. Sức ñề kháng 5
  1.2.5. Các kháng nguyên 6
  1.2.6. Các yếu tố gây bệnh chung của vi khuẩn E.coli 7
  1.2.7. Phân loại E.coli 10
  1.3. Bệnh tiêu chảy do E.coli ở lợn con sau cai sữa 19
  1.3.1. Nguyên nhân gây bệnh . 19
  1.3.2. Cơ chế sinh bệnh 19
  1.3.3. Triệu chứng 21
  1.3.4. Bệnh tích 21
  1.3.5. Chẩn ñoán . 22
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  v
  2. ðỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, VẬT LIỆU, PHƯƠNG PHÁP . 23
  2.1. ðối tượng và nội dung nghiên cứu . 23
  2.1.1. ðối tượng nghiên cứu 23
  2.1.2. Nội dung nghiên cứu 23
  2.2. ðịa ñiểm và thời gian nghiên cứu . 23
  2.3. Vật liệu nghiên cứu . 24
  2.3.1. Mẫu bệnh phẩm 24
  2.3.2. Môi trường, hoá chất, sinh phẩm . 24
  2.3.3. Máy móc, trang thiết bị 24
  2.4. Phương pháp nghiên cứu . 25
  2.4.1. Phương pháp thu thập mẫu 25
  2.4.2. Phân lập vi khuẩn . 25
  2.4.3. Giám ñịnh ñặc tính sinh vật, hóa học . 26
  2.4.4. Phương pháp PCR – xác ñịnh ñặc tính gene học . 27
  2.4.5. Phương pháp xử lý số liệu 29
  3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN . 30
  3.1. Tình hình tiêu chảy ở lợn tại 3 tỉnh nghiên cứu 30
  3.1.1. Tình hình lợn con tiêu chảy . 30
  3.1.2. Tình hình lợn con cai sữa mắc tiêu chảy 33
  3.2. Kết quả phân lập và xác ñịnh ñặc tính sinh hóacủa các chủng vi
  khuẩn từ phân lợn sau cai sữa bị tiêu chảy 35
  3.2.1. Kết quả phân lập vi khuẩn từ phân lợn sau cai sữa bị tiêu chảy 35
  3.2.2. Kết quả giám ñịnh một số ñặc tính sinh hóa của E.coli phân lập 37
  3.3. Kết quả nghiên cứu xác ñịnh gene mã hóa một sốyếu tố ñộc lực 39
  3.3.1. Kết quả xác ñịnh một số gen mã hóa yếu tố ñộc lực . 39
  3.3.2. Tần số xuất hiện gene mã hóa cho từng yếu tốñộc lực . 41
  3.3.3. Kết quả xác ñịnh tổ hợp kiểu gene của các chủng E.coli 45
  3.3.4. Sự phân bố của E.coli theo kiểu gene gây tiêu chảy 48
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  vi
  4. KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ 52
  4.1. Kết luận . 52
  4.2. ðề nghị 53
  4.3. Phụ lục 01. Tình hình tiêu chảy trên ñàn lợn tại Bắc Ninh, Bắc
  Giang, Ninh Bình từ 2006 ñến 2010 64
  4.4. Phụ lục 02. Tình hình tiêu chảy trên ñàn lợn sau cai sữa tại Bắc
  Ninh, Bắc Giang, Ninh Bình từ 2006 ñến 2010 . 65
  .
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  vii
  DANH MỤC BẢNG
  Bảng 1.1. ðặc tính sinh hóa chung của E.coli[20] 5
  Bảng 2.1. Trình tự nucleotid các cặp mồi sử dụng trong PCR 28
  Bảng 2.2. Thành phần phản ứng PCR 28
  Bảng 2.3. Chu trình nhiệt của PCR 29
  Bảng 3.1. Tổng hợp tình hình lợn con tiêu chảy và chết do tiêu chảy . 30
  Bảng 3.2. Tình hình hội chứng tiêu chảy ở lợn sau cai sữa . 33
  Bảng 3.3. Kết quả phân lập vi khuẩn từ phân lợn saucai sữa bị tiêu chảy . 36
  Bảng 3.4. Kết quả giám ñịnh một số ñặc tính sinh hóa của các chủng
  E.coliphân lập 38
  Bảng 3.5. Tỷ lệ E.colimang gene mã hóa cho các yếu tố ñộc lực 40
  Bảng 3.6. Tần số xuất hiện gene mã hóa các yếu tố ñộc lực riêng rẽ 42
  Bảng 3.7. Kết quả xác ñịnh sự liên kết gene trong các chủng E.coliphân
  lập tại Bắc Ninh 46
  Bảng 3.8. Kết quả xác ñịnh sự liên kết gene trong các chủng E.coliphân
  lập tại Bắc Giang . 47
  Bảng 3.9: Kết quả xác ñịnh sự liên kết gene trong các chủng E.coliphân
  lập tại Ninh Bình . 48
  Bảng 3.10. Sự phân bố của E.coligây tiêu chảy ở lợn con theo kiểu gene . 49
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  viii
  DANH MỤC HÌNH
  Hình 2.1. Sơ ñồ phân lập E.coli 25
  Hình 3.1. Biến ñộng tỷ lệ lợn con tiêu chảy từ 2006ñến 2010 31
  Hình 3.2. Biến ñộng tỷ lệ tiêu chảy ở lợn sau cai sữa từ 2006 ñến 2010 . 34
  Hình 3.3. Tần số kiểu gene theo nhóm (trái) và tần số 9 kiểu gene gây
  tiêu chảy (phải) 50
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  1
  ðẶT VẤN ðỀ
  Chăn nuôi lợn là nghề truyền thống lâu ñời ở nước ta. Tính ñến tháng 10
  năm 2010, tổng ñàn lợn cả nước có 27,37 triệu con. Hình thức chăn nuôi nông
  hộ nhỏ lẻ, phân tán là phổ biến chiếm 81,4% số lợn ñược nuôi; các hình thức
  chăn nuôi tập trung ñã hình thành và ñang trên ñà phát triển, hiện cả nước có
  khoảng 8.500 trang trại chăn nuôi lợn quy mô bán công nghiệp và công
  nghiệp.
  Song hành với sự phát triển của chăn nuôi lợn luôn luôn là vấn ñề dịch
  bệnh. Dịch bệnh gây chết lợn, giảm thiểu sự tăng trọng và là trở ngại lớn, gây
  nhiều thiệt hại về kinh tế cho người chăn nuôi. Trong số những dịch bệnh phổ
  biến, hội chứng tiêu chảy ở lợn con nói chung và lợn sau cai sữa nói riêng
  thực sự là vấn ñề tồn tại lâu dài và dai dẳng ở tấtcả mọi hình thức chăn nuôi.
  Tiêu chảy ở lợn con là một hội chứng ña nguyên nhân. Trong số các
  nguyên nhân vi sinh vật, E.colilà một trong những nguyên nhân chủ yếu gây
  tiêu chảy ở lợn con giai ñoạn sau cai sữa. E.coligây tiêu chảy dựa vào hai yếu
  tố ñộc lực chính: yếu tố bám dính và ñộc tố ñường ruột. Xét về bản chất sinh
  hóa, các yếu tố ñộc lực này là những protein do cácgene mã hóa tương ứng
  quyết ñịnh. Nghiên cứu về kiểu gene của E.coli gây tiêu chảy và sự phân bố
  của chúng sẽ cung cấp thông tin căn bệnh ñặc thù cho từng khu vực. Trong
  nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành ñề tài “Nghiên cứu sự phân bố của
  E.coli gây bệnh tiêu chảy theo kiểu gene ở lợn con sau cai sữa tại một số
  tỉnh phía Bắc” nhằm phát hiện các tổ hợp gene mã hóa cho các yếutố ñộc lực
  chính ở ñối tượng E.coliphân lập từ lợn con sau cai sữa, bước ñầu nhận ñịnh
  về sự phân bố của căn bệnh tại ñịa bàn của ba tỉnh miền Bắc.
  Mục ñích của ñề tài: Xác ñịnh ñược các tổ hợp gene quyết ñịnh yếu tố
  bám dính và ñộc tố ñường ruột của các chủng E.coliphân lập từ lợn sau cai
  sữa bị tiêu chảy tại ba ñịa phương khác nhau.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  2
  TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  1.1. Tình hình nghiên cứu về E.coligây tiêu chảy ở lợn con
  1.1.1. Tình hình nghiên cứu ngoài nước
  Năm 1885, bác sỹ người ðức Theodor Von Escherich ñãphân lập và mô
  tả E.coli gây bệnh tiêu chảy. Từ ñó ñến nay, trên thế giới ñã có rất nhiều công
  trình khoa học nghiên cứu về vi khuẩn E.colivà bệnh do E.coligây ra.
  Năm 1944, Kauffman ñề xuất một phương pháp phân loại E.colidựa trên
  3 nhóm kháng nguyên O (Somatic) – kháng nguyên thân, H (flagellar) –
  kháng nguyên roi và K (Capsular) – kháng nguyên vỏ.Sau này, phần lớn
  kháng nguyên K ñược biết có bản chất là protein, thành phần của lông vi
  khuẩn nên ñược gọi là kháng nguyên F (fimbriae hay pili).
  Năm 1961, kháng nguyên bám dính K87 và K88 lần ñầu tiên ñược mô tả
  bởi Orskov, I.F và cs [70].
  Năm 1975, Evans, D. G và cs [36] ñã chỉ ra rằng gene mã hóa cho các
  kháng nguyên bề mặt nằm trên plasmid của vi khuẩn.
  Năm 1976, Nagy.B và cs [65] mô tả lần ñầu tiên về một loại protein bám
  dính – intimin.
  Việc tinh chế, xác ñịnh kích thước và khối lượng phân tử của K99 ñược
  Isaacson [50] công bố vào năm 1977.
  Năm 1985, nhờ kỹ thuật PCR nhiều công trình nghiên cứu về DNA và bộ
  gene của E.coliñã ñược thực hiện và công bố. Dựa trên 700 tài liệu nghiên
  cứu về bệnh tiêu chảy do E.coli, Nataro J.B (1998) [68] ñã tổng hợp khá chi
  tiết về nguồn gốc, cấu trúc phân tử, cơ chế hoạt ñộng của các loại ñộc tố LT,
  STa, STb, Stx, EAST1 và cơ chế gây bệnh của 6 loại E.coli là ETEC, EHEC,
  EIEC, EPEC, EAEC, DAEC.
  Mối tương quan giữa các gene mã hóa cho các yếu tố ñộc lực của E.coli
  cũng ñược nhiều nhà khoa học tập trung nghiên cứu. Francis D.H (2002) [42]
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  3
  ñã thông báo về một số tổ hợp các gene mã hóa cho yếu tố bám dính F4, F5,
  F6, F18 và khả năng sinh ñộc tố STa, STb, STx2e của các chủng ETEC gây
  bệnh cho lợn con trước và sau cai sữa.
  1.1.2. Tình hình nghiên cứu trong nước
  Ở nước ta, nghiên cứu về E.coli gây bệnh cho lợn cũng ñược rất nhiều
  nhà khoa học quan tâm. Trước ñây, các nghiên cứu chủ yếu dựa vào những
  phương pháp kinh ñiển như soi kính hiển vi, kiểm tra ñộc lực trên ñộng vật thí
  nghiệm, sử dụng phản ứng ngưng kết, . gần ñây, nhờphương pháp PCR, các
  nhà khoa học có thể nghiên cứu sâu hơn và ña chiều hơn về vi khuẩn E.coli.
  ðỗ Ngọc Thúy và cs (2002) [13] ñã xác ñịnh ñược 5 tổ hợp gene mã hóa
  cho các yếu tố ñộc lực gồm bám dính và sinh ñộc tố và 5 nhóm serotyp kháng
  nguyên O của các chủng E.coliphân lập ñược từ lợn con tiêu chảy ở miền
  Bắc Việt Nam.
  Võ Thành Thìn và cs (2009) [11] ứng dụng phương pháp PCR-RFTP với
  các enzym cắt giới hạn ñể xác ñịnh các biến thể củakháng nguyên bám dính
  F4 (F4ab, F4ac và F4 ad) và F18 (F18ab và F18ac) của các chủng vi khuẩn
  E.coligây bệnh tiêu chảy lợn con tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
  Trên ñối tượng lợn con sau cai sữa, một số tác giả ñã công bố kết quả
  nghiên cứu về E.coligây tiêu chảy tại một số tỉnh như Hưng Yên [14], Phú
  Thọ [12], Lâm ðồng [1], Bắc Giang [2], .
  Trong ñề tài này, chúng tôi tập trung nghiên cứu vềcác chủng E.coligây
  bệnh trên lợn con sau cai sữa bị tiêu chảy và sự phân bố theo kiểu gene của
  chúng tại các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Ninh Bình.
  1.2. Vi khuẩn Escherichia coli (E.coli)
  1.2.1. ðặc ñiểm hình thái
  E. colithuộc họ Enterobacteriaceae, bắt màu Gram âm, hiếu khí tùy tiện
  và không sinh nha bào. E.colithường có hình que, kích thước 2×0,5 µm.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  4
  Trong cơ thể, chúng có hình cầu trực khuẩn, ñứng riêng lẻ, ñôi khi xếp thành
  chuỗi ngắn. E.colicó lông xung quanh thân [20]. Những chủng có tiên mao
  có khả năng bơi và di ñộng hơn [31].
  1.2.2. ðặc tính nuôi cấy
  E. colicó thể sống trong nhiều loại môi trường dinh dưỡngở nhiệt ñộ từ
  18°C ñến 44°C hoặc thấp hơn, nhiệt ñộ thích hợp nhất là 37°C [20], một số
  chủng phòng thí nghiệm có thể nhân lên ở nhiệt ñộ 49°C [40] .
  Sau 24h nuôi cấy ở 37
  0
  C, E.coliphát triển trên các môi trường thông
  thường với các ñặc ñiểm sau:
  - Môi trường nước thịt thường: E.coliphát triển tốt, môi trường ñục, có
  cặn màu tro nhạt, có mùi thối.
  - Môi trường thạch thường: khuẩn lạc lồi, tròn, bóng láng và màu tro nhạt.
  - Môi trường thạch máu: Khuẩn lạc to, ướt, lồi, viền không gọn, màu
  sáng, có thể có hoặc không có dung huyết tuỳ thuộc vào chủng.
  - Môi trường MacConkey: Khuẩn lạc màu hồng cánh sen, tròn nhỏ, hơi
  lồi, không nhầy, rìa gọn, không làm chuyển màu môi trường.
  - Môi trường Endo: Khuẩn lạc màu ñỏ mận chín, có hoặc không có ánh kim.
  - Môi trường thạch Brilliant Green: Khuẩn lạc màu vàng chanh.
  - Môi trường Eosin Methyl Blue: Khuẩn lạc tròn, rìagọn, màu xanh ñen
  có ánh kim, ñường kính khoảng 0,5 mm.
  Môi trường MacConkey hoặc Eosin Methyl Blue ñược dùng ñể phân lập
  E.colitrong phân [68].
  1.2.3. ðặc tính sinh hóa
  E. coli có khả năng lên men sinh hơi ñường glucose, lactose, maltose,
  mannitol, xylose, rhamnose, sorbitol, và arabinose,nhưng không lên men sinh
  hơi các ñường dextrin, starch, inositol. Môi trườngthạch Sorbitol MacConkey

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Tài liệu tiếng Việt
  1. Nguyễn Cảnh Dũng , Cù Hữu Phú (2011), "Xác ñịnh vai trò gây bệnh
  của E.coli , Salmonellatrong hội chứng tiêu chảy ở lợn con sau cai sữa
  tại một số ñịa phương tỉnh Lâm ðồng", Tạp chí KHKT thú y, tập XVIII
  (1), tr. 56-64.
  2. Lê Văn Dương, Nguyễn Quang Tuyên, Cù Hữu Phú, Trần ðức Hạnh
  (2010), "Kết quả xác ñịnh serotyp và kiểm tra ñộc lực các chủng vi
  khuẩn E.coligây bệnh tiêu chảy ở lợn con tại tỉnh Bắc Giang", Tạp chí
  KHKT thú y, tập XVII (6), tr. 45-50.
  3. Vũ Khắc Hùng và M.Pilipcinec (2003), "Nghiên cứu và so sánh các yếu tố
  ñộc lực của những chủng E.coliphân lập từ lợn con bị tiêu chảy ở Cộng
  hòa Slovakia", Báo cáo khoa học Chăn nuôi-Thú y 2004, tr. 45-59.
  4. Vũ Khắc Hùng, Lê Văn Tạo và Pilipcinec (2005),"Xác ñịnh các loại
  kháng nguyên bám dính thường gặp ở vi khuẩn E.coliphân lập từ lợn
  con bị bệnh tiêu chảy bằng phản ứng PCR", Tạp chí KHKT thú y, tập
  XII (3), tr.22-28.
  5. Nguyễn Viết Không, Nguyễn ðình ðảng, Nguyễn Ngọc Kiên, Trần
  Phương Thảo, Nguyễn Thị Hồng Thắm, Trương Văn Dung (2008),
  "Biến ñộng kháng thể kháng E.coliphù ñầu ở lợn chăn nuôi công
  nghiệp", Tạp chí KHKT thú y, tập XV (3), tr. 21-25.
  6. Nguyễn Khả Ngự, Lê Văn Tạo, Nguyễn Ngọc Nhiên,ðỗ Ngọc Thúy
  (2000), "Phân lập và xác ñịnh một số tính chất sinhvật hóa học của các
  chủng vi khuẩn E.coligây bệnh phù ñầu lợn con ở các tỉnh ðồng bằng sông
  Cửu Long", Kết quả nghiên cứu khoa học kỹ thuật thú y, tr 200 – 206.
  7. Cù Hữu Phú, Nguyễn Ngọc Nhiên, Vũ Bình Minh, ðỗ Ngọc Thúy
  (1999), "Kết quả phân lập vi khuẩn E.colivà Salmonellaở lợn mắc tiêu
  chảy, xác ñịnh một số ñặc tính sinh hóa của các chủng vi khuẩn phân
  lập ñược và biện pháp phòng trị", Kết quả nghiên cứu khoa học và kỹ
  thuật thú y 1996-2000, tr. 171-176.
  8. Trương Quang, Nguyễn Thị Ngữ, Trương Hà Thái, Chu Thanh Hương
  (2007), "Kết quả nghiên cứu yếu tố gây bệnh, vai trò của E.colitrong
  hội chứng tiêu chảy ở lợn nuôi gia ñình trước và sau cai sữa", Tạp chí
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  55
  KHKT thú y, tập XIV (3), tr. 39 - 43.
  9. Lê Văn Tạo (2006), "Bệnh do vi khuẩn Escherichia coligây ra ở lợn",
  Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y, tập XIII (3), tr. 75-84.
  10. Nguyễn Như Thanh, Nguyễn Bá Hiên, Trần Thị Lan Hương (2001),
  Giáo trình vi sinh vật thú y, NXB nông nghiệp.
  11. Võ Thành Thìn, ðặng Văn Tuấn, Nguyễn Hữu Hưng (2009), "Ứng
  dụng phương pháp PCR-RFTP ñể xác ñịnh các biến thế của kháng
  nguyên bám dính F4 và F18 của các chủng vi khuẩn E.coligây bệnh
  tiêu chảy lợn con", Tạp chí KHKT thú y, tập XVI (5), tr. 26 – 30.
  12. ðỗ Ngọc Thúy, Cù Hữu Phú, Nguyễn Tất Thành, Lê Thị Minh Hằng,
  Tăng Thị Phương (2007), "Tổ hợp gen của một số yếu tố gây bệnh có
  trong các chủng vi khuẩn E.coligây bệnh tiêu chảy cho lợn sau cai sữa
  tại tỉnh Phú Thọ", Tạp chí KHKT thú y,tập XIV(2), tr. 33-38 .
  13. ðỗ Ngọc Thúy, Darrent Trott, Ian Wilkie và CùHữu Phú (2002), "ðặc
  tính kháng nguyên và vai trò gây bệnh của vi khuẩn Enterotoxigenic
  Escherichia coligây bệnh tiêu chảy lợn con ở một số tỉnh miền Bắc
  Việt Nam", Báo cáo khoa học Chăn nuôi- Thú y 2002-2003,tr. 59 – 69.
  14. ðỗ Ngọc Thúy, Lê Thị Minh Hằng, Lê Thị Hoài (2008), "ðặc tính của
  một số chủng vi khuẩn E.coliphân lập từ lợn mắc tiêu chảy tại tỉnh
  Hưng Yên", Tạp chí KHKT thú y,tập XV(4), tr. 49-53.
  Tài liệu tiếng Anh
  15. Arriaga YL, Harville BA, Dreyfus LA. (1995), "Contribution of
  individual disulfide bonds to biological action of Escherichia coli heat-stable enterotoxin B", Infect.Immun, 63, pp: 4715-4720.
  16. Bain C, Keller R, Collington GK, Trabulsi LR,Knutton S. (1998),
  "Increased levels of intracellular calcium are not required for the
  formation of attaching and effacing lesions by enteropathogenic and
  enterohemorrhagic Escherichia coli", Infect.Immun, 66, pp: 3900-3908.
  17. Baker DR, Billey LO, Francis DH. (1997), "Distribution of K88
  Escherichia coli-adhesive and nonadhesive phenotypes among pigs of
  four breeds", Vet.Microbiol,54, pp: 123-132.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  56
  18. Baldwin TJ, Ward W, Aitken A, Knutton S, Williams PH. (1991),
  "Elevation of intracellular free calcium levels in HEp-2 cells infected with
  enteropathogenic Escherichia coli", Infect.Immun, 59, pp: 1599-1604.
  19. Bardy SL, Ng SY, Jarrell KF. (2003), "Prokaryotic motility structures",
  Microbiology.2003.Feb.;149.(Pt.2)pp::295.-304.
  20. Barnes JH, Vaillancourt J.P., Gross W.B. (2003), Colibacillosis. Saif
  Y.M.et al.(eds.) : disease of Poultry, 11th edn.Lowa state university
  press, Ames, lowa, USA Chapter 18, 631-652
  21. Bauer ME, Welch RA. (1996), "Characterizationof an RTX toxin from
  enterohemorrhagic Escherichia coli O157:H7", Infect.Immun,64, pp:
  167-175.
  22. Bertschinger HU, Fairbrother J.M. (1992), "Escherichia coli
  Infections", Diseases of Swine,pp: 431-440.
  23. Bettelheim KA. (1994), "Biochemical characteristics ofEscherichia
  coli", Escherichia coli in Domestic Animals and Humans.CAB Int'l:
  Wallingford, UK C. L. Gyles (ed.)., pp:3-30.
  24. Carpick BW, Gariepy J. (1993), "The Escherichia coli heat-stable
  enterotoxin is a long-lived superagonist of guanylin", Infect.Immun. ; 61,
  pp: 4710-4715.
  25. Cascales E, Buchanan SK, Duche D, Kleanthous C, Lloubes R, Postle K,
  Riley M, Slatin S, Cavard D. (2007), "Colicin biology",
  Microbiol.Mol.Biol,71 (1), pp: 158-229.
  26. Casey TA, Schneider RA, Dean-Nystrom EA. (1993), "Identification of
  plasmid and chromosomal copies of 987P pilus genes in enterotoxigenic
  Escherichia coli 987", Infect.Immun.; 61, pp: 2249-2252.
  27. Chao KL, Dreyfus LA. (1997), "Interaction of Escherichia coli heat-stable enterotoxin B with cultured human intestinalepithelial cells",
  Infect.Immun.; 65, pp: 3209-3217.
  28. Cookson ST, Nataro JP. (1996), "Characterization of HEp-2 cell
  projection formation induced by diffusely adherent Escherichia coli",
  Microb.Pathog.; 21, pp: 421-434.
  29. Crane JK, Wehner MS, Bolen EJ, Sando JJ, Linden J, Guerrant RL,
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  57
  Sears CL. (1992), "Regulation of intestinal guanylate cyclase by the
  heat-stable enterotoxin of Escherichia coli (STa) and protein kinase C",
  Infect.Immun.; 60, pp: 5004-5012.
  30. da Silva AS, Valadares GF, Penatti MP, Brito BG, da Silva LD. (2001),
  "Escherichia coli strains from edema disease: O serogroups, and genes
  for Shiga toxin, enterotoxins, and F18 fimbriae", Vet.Microbiol, 80, pp:
  227-233.
  31. Darnton NC, Turner L, Rojevsky S, Berg HC. (2007), "On torque and
  tumbling in swimming Escherichia coli", J.Bacteriol,189, pp: 1756-1764.
  32. Dean EA. (1990), "Comparison of receptors for987P pili of
  enterotoxigenic Escherichia coli in the small intestines of neonatal and
  older pig", Infect.Immun.; 58, pp: 4030-4035.
  33. Dean EA, Whipp SC, Moon HW. (1989), "Age-specific colonization of
  porcine intestinal epithelium by 987P-piliated enterotoxigenic
  Escherichia coli", Infect.Immun.; 57, pp: 82-87.
  34. Doughari .J.H., Patrick A, Izanne N.S. (2009), "Human and Spinney
  Bennade. Shiga toxins (Verocytotoxins)", African Journal of
  Microbiology Research 3(11), pp: 681-693
  35. Dreyfus LA, Harville B, Howard DE, Shaban R, Beatty DM, Morris SJ.
  (1993), "Calcium influx mediated by the Escherichiacoli heat-stable
  enterotoxin B (STB)", Proc.Natl.Acad.Sci.U.S A., 90, pp: 3202-3206.
  36. Evans DG, Silver RP, Evans DJ, Jr., Chase DG,Gorbach SL. (1975),
  "Plasmid-controlled colonization factor associated with virulence in
  Esherichia coli enterotoxigenic for humans", Infect.Immun, 12, pp: 656-667.
  37. Fairbrother JM, Nadeau E, Gyles CL. (2005), "Escherichia coli in
  postweaning diarrhea in pigs: an update on bacterial types,
  pathogenesis, and prevention strategies", Anim Health Res,6, pp: 17-39.
  38. Faubert C, Drolet R. (1992), "Hemorrhagic gastroenteritis caused by
  Escherichia coli in piglets: Clinical, pathologicaland microbiological
  findings", Can.Vet.J,33, pp: 251-256.
  39. Fekete PZ, Gerardin J, Jacquemin E, Mainil JG, Nagy B. (2002),
  "Replicon typing of F18 fimbriae encoding plasmids of enterotoxigenic

  Xem Thêm: Nghiên cứu sự phân bố của e.coli gây bệnh tiêu chảy theo kiểu gene ở lợn con sau cai sữa tại một số tỉnh phía bắc
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu sự phân bố của e.coli gây bệnh tiêu chảy theo kiểu gene ở lợn con sau cai sữa tại một số tỉnh phía bắc sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status