Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ đặc điểm bệnh lý bệnh cầu trùng trên đàn gà rừng lai f2 (♀ ri vàng rơm × ♂ rừng) nuôi tại vườn quốc gia cúc phương và biện pháp điều trị

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. đặc điểm bệnh lý bệnh cầu trùng trên đàn gà rừng lai f2 (♀ ri vàng rơm × ♂ rừng) nuôi tại vườn quốc gia cúc phương và biện pháp điều trị

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: ĐẶC ĐIỂM BỆNH LÝ BỆNH CẦU TRÙNG TRÊN ĐÀN GÀ RỪNG LAI F2 (♀ RI VÀNG RƠM × ♂ RỪNG) NUÔI TẠI VƯỜN QUỐC GIA CÚC PHƯƠNG VÀ BIỆN PHÁP ĐIỀU TRỊ

  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI CAM ðOAN i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CÁC BẢNG vi
  DANH MỤC CÁC BIỂU ðỒ . vii
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii
  PHẦN I. MỞ ðẦU 1
  1.1. ðặt vấn ñề . 1
  1.2. Mục tiêu của ñề tài 3
  PHẦN II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4
  2.1. Lịch sử nghiên cứu bệnh cầu trùng . 4
  2.1.1. Trên thế giới 4
  2.1.2. Ở nước ta . 5
  2.2. Căn bệnh . 7
  2.2.1. ðặc ñiểm của noãn nang . 7
  2.2.2. Dịch tễ học của bệnh cầu trùng . 9
  2.2.3. Vòng ñời . 11
  2.2.4. Sức kháng của cầu trùng . 15
  2.3. Sinh bệnh học 16
  2.4. Vấn ñề miễn dịch trong bệnh cầu trùng 17
  2.5. Mối tương quan giữa bệnh cầu trùng với các bệnh khác của
  gia cầm 20
  2.6. Triệu chứng bệnh tích của bệnh cầu trùng 20
  2.6.1. Triệu chứng . 20
  2.6.2. Bệnh tích . 21
  2.7. Chẩn ñoán bệnh cầu trùng 22
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  iv
  2.8. Một số chỉ tiêu sinh lý sinh hoá máu 23
  2.9. Phòng và trị bệnh cầu trùng cho gà . 26
  2.9.1. Phòng bệnh bằng vacxin . 26
  2.9.2. Phòng trị bằng thuốc . 29
  2.9.3. Phòng trị bằng thuốc hóa học trị liệu 29
  2.9.4. Cơ chế tác dụng . 29
  2.9.5. Sức kháng thuốc của cầu trùng . 33
  2.9.6. Phối hợp sử dụng các thuốc hóa học trị liệu . 33
  2.10. Một số ñặc ñiểm về gà Rừng 34
  2.10.1. Nguồn gốc . 34
  2.10.2. Tập tính sinh học . 35
  PHẦN III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 37
  3.1. Nội dung nghiên cứu . 37
  3.2. ðối tượng nghiên cứu . 37
  3.3. Phương pháp nghiên cứu và bố trí thí nghiệm 37
  3.3.1. Phương pháp nghiên cứu 37
  3.3.2. Phương pháp xử lý số liệu 44
  PHẦN THỨ IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 45
  4.1. Kết quả kiểm tra tình hình nhiễm cầu trùng trên ñàn gà Rừng
  lai F2 từ 1 – 56 ngày tuổi nuôi tại vườn Quốc gia Cúc Phương . 45
  4.2. Xác ñịnh thời gian bắt ñầu xuất hiện noãn nang (Oocyst) trong
  phân gà Rừng lai F2 nuôi tại vườn Quốc gia Cúc Phương . 49
  4.3. Kết quả kiểm tra lâm sàng và tổn thương bệnh lý ở gà Rừng lai
  F2 nuôi tại vườn Quốc gia Cúc Phương . 51
  4.3.1. Kết quả kiểm tra lâm sàng 51
  4.3.2. Kết quả mổ khám bệnh tích 52
  4.4. Xác ñịnh những loại cầu trùng thường gây bệnhở gà Rừng lai
  F2 từ 1- 56 ngày tuổi nuôi tại vườn Quốc gia Cúc Phương . 54
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  v
  4.5. Một số chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa máu ở gà Rừng lai F2 nuôi tại
  vườn Quốc gia Cúc Phương 58
  4.5.1. Một số chỉ tiêu sinh lý máu . 58
  4.5.2. Một số chỉ tiêu sinh hóa máu ở gà Rừng lai F2 từ 1 – 56 ngày
  tuổi nuôi tại vườn Quốc gia Cúc Phương mắc bệnh cầutrùng . 64
  4.6. ðiều trị thử nghiệm bệnh cầu trùng trên ñàn gà Rừng lai F2 từ
  1 – 56 ngày tuổi nuôi tại vườn Quốc gia Cúc Phương . 70
  PHẦN V. THẢO LUẬN KẾT QUẢ VÀ KẾT LUẬN 75
  5.1. Thảo luận kết quả 75
  5.2. Kết luận . 76
  5.3. Tồn tại và ñề nghị . 78
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 79
  PHỤ LỤC 84
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  vi
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  Trang
  Bảng 2.1. Các loại vacxin phòng bệnh cầu trùng ñã ñược sử dụng
  trong và ngoài nước 28
  Bảng 3.1. Hướng dẫn dùng thuốc ñiều trị . 42
  Bảng 4.1. Tỷ lệ và cường ñộ nhiễm cầu trùng trên ñàn gà Rừng lai F2
  từ 1- 56 ngày tuổi nuôi tại vườn Quốc gia Cúc Phương . 46
  Bảng 4.2. Thời gian xuất hiện Oocysttrong phân gà Rừng lai F2 từ 1
  – 56 ngày tuổi nuôi tại vườn Quốc gia Cúc Phương 50
  Bảng 4.3. Kết quả mổ khám bệnh tích gà Rừng lai F2từ 1 – 56 ngày
  tuổi nuôi tại vườn Quốc gia Cúc Phương mắc bệnh cầu
  trùng 53
  Bảng 4.4. Các loại cầu trùng gặp ở gà Rừng lai F2 từ 1 – 56 ngày
  tuổi nuôi tại vườn Quốc gia Cúc Phương . 56
  Bảng 4.5. Tỷ lệ nhiễm 4 loại cầu trùng ở ñàn gà Rừng lai F2 từ 1 –
  56 ngày tuổi nuôi tại vườn Quốc gia Cúc Phương . 57
  Bảng 4.6. Số lượng hồng cầu, tỷ khối hồng cầu, thểtích trung bình
  của hồng cầu ở gà Rừng lai F2 từ 1 - 56 ngày tuổi nuôi tại
  vườn Quốc gia Cúc Phương mắc bệnh cầu trùng . 60
  Bảng 4.7. Số lượng bạch cầu và công thức bạch cầu ở gà Rừng lai F2
  từ 1 – 56 ngày tuổi nuôi tại vườn Quốc gia Cúc Phương
  mắc bệnh cầu trùng . 63
  Bảng 4.8. Hàm lượng huyết sắc tố và lượng huyết sắctố trung bình
  của hồng cầu ở gà Rừng lai F2 từ 1 – 56 ngày tuổi mắc
  bệnh cầu trùng . 65
  Bảng 4.9. ðộ dự trữ kiềm và hàm lượng ñường huyết ở gà Rừng lai
  F2 từ 1 – 56 ngày tuổi nuôi tại vườn Quốc gia Cúc Phương
  mắc bệnh cầu trùng . 66
  Bảng 4.10. Hàm lượng protein huyết thanh và các tiểu phần protein ở
  gà Rừng lai F2 từ 1 – 56 ngày tuổi nuôi tại vườn Quốc gia
  Cúc Phương mắc bệnh cầu trùng 69
  Bảng 4.11. Hiệu lực ñiều trị bệnh cầu trùng gà của Vinacoc.ACB và
  Anticoccid trên ñàn gà Rừng lai F2 từ 1 – 56 ngày tuổi
  nuôi tại vườn Quốc gia Cúc Phương 72
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  vii
  DANH MỤC CÁC BIỂU ðỒ
  Trang
  Biểu ñồ 4.1. Tỷ lệ nhiễm cầu trùng trên ñàn gà Rừng lai F2 từ 1 - 56
  ngày tuổi . 48
  Biểu ñồ 4.2. Hiệu lực trị bệnh cầu trùng của Anticoccid và
  Vinacoc.ACB trên ñàn gà Rừng lai F2 nuôi tại vườn
  Quốc gia Cúc Phương . 73
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  viii
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  AND : Axit Deoxyribo Nucleic
  CT : Công thức
  E. : Eimeria
  E.coli : Escherichia coli
  cs : Cộng sự
  Hb : Hemoglobin
  HSTTBHC : Huyết sắc tố trung bình của hồng cầu
  IBD : Infectious Bursal Disease
  PABA : Axit para aminobenzoic
  Pg : Picrogam
  SðK : Số ñăng ký
  TTTBHC : Thể tích trung bình hồng cầu
  TW : Trung ương
  (-) : Âm tính
  (+) : Dương tính
  ♀ : Con mái
  ♂ : Con trống
  × : Lai
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  1
  PHẦN I
  MỞ ðẦU
  1.1. ðặt vấn ñề
  Bệnh cầu trùng gà là một bệnh do ký sinh trùng gây ra. Tuy là bệnh ký
  sinh trùng nhưng lại lây lan rất nhanh và chủ yếu qua ñường miệng. Bệnh gây
  nhiều thiệt hại về kinh tế cho người chăn nuôi. Bệnh làm tăng số gà còi cọc,
  giảm tốc ñộ lớn cho toàn ñàn, gây chết cao ở gà contừ 30-100%, làm giảm
  sản lượng trứng từ 20-40% ở gà ñẻ. Các nghiên cứu trong nước cho thấy, tỷ lệ
  nhiễm cầu trùng cao nhất ở giai ñoạn từ 2-5 tuần tuổi.
  Trên thế giới, ở những nước nền chăn nuôi tiên tiến, bệnh cầu trùng gà
  vẫn ñược coi là bệnh quan trọng và là một trong những bệnh gây tác hại lớn.
  Chỉ riêng năm 1989 chi cho các biện pháp phòng chống bệnh cầu trùng gà ở
  Mỹ ñã vượt quá 90 triệu USD và hơn 300 triệu USD trên toàn thế giới. Như
  vậy, thiệt hại về kinh tế do cầu trùng gà gây ra làrất lớn. Bình quân hàng năm
  ở Hung gari thiệt hại do bệnh cầu trùng gây ra trênñàn gà gần 15 triệu forint,
  ở Mỹ khoảng 10 triệu USD. Ngoài tỷ lệ chết cao, bệnh cầu trùng còn gây ảnh
  hưởng xấu ñến hiệu suất của gà như: tăng tỷ lệ còi cọc, giảm sản lượng trứng,
  giảm trọng lượng so với gà khỏe từ 12-30%.
  Dương Công Thuận và cs (1978) khi ñiều tra và nghiên cứu bệnh cầu
  trùng tại các tỉnh phía Bắc cho biết: khoảng hơn 60cơ sở nuôi gà công nghiệp
  ñều có tỷ lệ nhiễm cầu trùng khá cao và gây thiệt hại ñáng kể cho ngành chăn
  nuôi gia cầm. Ở các tỉnh phía Nam, bệnh cầu trùng cũng là một trong những
  bệnh gây tỷ lệ chết cao.
  Do vậy, bệnh cầu trùng hiện không chỉ là vấn ñề gâylan rải cho các cơ
  sở chăn nuôi gà công nghiệp tập trung mà còn ñối với các khu bảo tồn ñộng
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  2
  vật hoang dã trong ñó có gà Rừng, bệnh cầu trùng cũng là một loại bệnh ñáng
  ñược quan tâm.
  Tại vườn Quốc gia Cúc Phương, Trung tâm cứu hộ ñộngvật hoang dã
  hiện ñang nuôi các loại ñộng vật: Cày vằn, Cày mốc,Tê Tê, chim Công,
  nhím, gà Rừng (trong ñó có gà Rừng tai ñỏ) gà Rừng tai ñỏ có hình dáng và
  mầu lông gần giống gà nhà, nhưng thân hình thon nhỏhơn.
  Do ñặc ñiểm chăn nuôi của các khu bảo tồn bao gồm khá nhiều loài vật
  nuôi khác nhau. Vì vậy, tình hình dịch bệnh xảy ra là không tránh khỏi, ñặc
  biệt là bệnh cầu trùng trên ñàn gà. Hơn nữa, bệnh cầu trùng ngày càng ña
  dạng và khả năng kháng thuốc của căn nguyên ngày càng tăng, làm cho hiệu
  quả phòng và trị bệnh giảm sút, ñòi hỏi phải liên tục thay thuốc sử dụng.
  Hiện nay trên thị trường thuốc thú y ñang xuất hiệnnhiều loại thuốc
  mới phòng trị cầu trùng với những tên thương phẩm khác nhau như: ESb3;
  Coccistop 2000; Baycox; và một số loại thuốc nam Doñó vấn ñề ñặt ra
  trong thực tế hiện nay là cần kiểm tra hiệu lực củatừng loại thuốc, làm cơ sở
  ñánh giá lựa chọn cho sản xuất.
  Cho tới nay, ñã có nhiều công trình nghiên cứu về bệnh cầu trùng ở
  nước ta như: Dương Công Thuận (1978), Nguyễn Thị Mai (1977), nhưng
  những công trình này chỉ nghiên cứu trên ñàn gà nuôi công nghiệp và mới chỉ
  ñi sâu vào ñặc ñiểm dịch tễ của bệnh, các nghiên cứu về ñặc ñiểm bệnh lý của
  bệnh cầu trùng còn rất ít.
  Xuất phát từ những vấn ñề trên, chúng tôi tiến hànhnghiên cứu ñề tài:
  “ðặc ñiểm bệnh lý bệnh cầu trùng trên ñàn gà Rừng lai F2 (♀ Ri
  vàng rơm × ♂ Rừng)nuôi tại vườn Quốc gia Cúc Phương và biện pháp
  ñiều trị”.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  3
  1.2. Mục tiêu của ñề tài
  1. ðánh giá tỷ lệ nhiễm cầu trùng trên ñàn gà Rừng lai F2 từ 1 - 56 ngày
  tuổi nuôi tại vườn Quốc gia Cúc Phương.
  2. Làm rõ ñược các ñặc ñiểm bệnh lý ở gà Rừng lai F2 từ 1 – 56 ngày tuổi
  nuôi tại vườn Quốc gia Cúc Phương mắc bệnh cầu trùng.
  3. ðánh giá hiệu quả của các phác ñồ ñiều trị thực nghiệm bệnh cầu trùng
  trên ñàn gà Rừng lai F2. Trên cơ sở ñó xây dựng quytrình phòng, trị bệnh có
  hiệu quả cao ñể ứng dụng trong thực tế sản xuất, ñặc biệt là cho khu bảo tồn
  vườn Quốc gia Cúc Phương.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  4
  PHẦN II
  TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  2.1. Lịch sử nghiên cứu bệnh cầu trùng
  2.1.1. Trên thế giới
  Năm 1863, Rivolta ñã phát hiện ra một loài kí sinh trùng có trong phân
  gà. ðến năm 1864, Eimeria ñã xác ñịnh ñược ñó là loài nguyên sinh ñộng vật
  sinh sản theo bào tử, thuộc lớp sprotozoa, bộ coccidie, họ Eimeriadae.
  Năm 1875, người ta ñã xác ñịnh kết quả nghiên cứu của Eimeria và ñề
  nghị ñặt tên loại nguyên sinh ñộng vật nay làEimeria. Ngày nay các nhà khoa
  học ñã xác ñịnh loài cầu trùng thuộc giống Eimeriakí sinh và gây bệnh cho
  nhiều loài ñộng vật khác nhau. Sự kí sinh của cầu trùng gà có tính chuyên biệt
  trên mỗi kí chủ, thậm chí trên cơ quan, mô bào nhấtñịnh.
  Levine và cs (1980) (dẫn theo Lương Văn Huấn và cs,1997) ñã phân
  loại cầu trùng ký sinh ở gà như sau:
  Ngành nguyên sinh ñộng vật Protozoa
  Phân ngành Apicomplexa
  Lớp Sporozoasida
  Phân lớp Coccidiasina
  Bộ Eucoccidiorida
  Phân bộ Eimeriorina
  Họ Eimeriidea
  Giống Eimeria Schneider, 1875.
  Hiện nay, người ta ñã xác ñịnh ñược 10 loại cầu trùng, mỗi loại kí sinh
  ở một khu vực nhất ñịnh của ruột, trong ñó có 9 loài ñã ñược xác ñịnh rõ tên,
  kích thước, màu sắc ñó là:
  E.tenella(Raillient và lucet, 1891)
  E.acervulina(Tyzzer, 1929)
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  5
  E.maxima (Tyzzer, 1929)
  E.mitis(Tyzzer, 1929)
  E.necatrix(Johnson, 1930)
  E.praecox(Johnson, 1930)
  E.haganci(Levine, 1938)
  E.brunetti(Levine, 1942)
  E.mivatti (Edgar và Seibold, 1969)
  Cả 9 loại cầu trùng này ñều có khả năng ký sinh ở những vị trí khác
  nhau trong tế bào biểu bì ruột gà. Bệnh gây ra chảymáu ñường ruột là do cầu
  trùng ký sinh trong nội tế bào biểu bì ruột, chỉ một noãn nang cầu trùng chỉ
  trong một thời gian ngắn sẽ sinh ra triệu triệu cầutrùng mới, chúng lớn lên
  nhanh chóng và phá vỡ tế bào nơi chúng ký sinh rồi xâm nhập vào các tế bào
  biểu mô khác, cứ như thế chúng phá vỡ niêm mạc ruộtgây chảy máu, làm cho
  gà suy kiệt, tỷ lệ chết cao, là mối ñe dọa lớn cho các cơ sở chăn nuôi gia cầm
  tập trung.
  Trên thế giới, những nước chăn nuôi phát triển, bệnh cầu trùng ñược
  ñặc biệt coi trọng và là một trong những bệnh gây tác hại lớn, chỉ riêng năm
  1989 chi phí cho việc phòng bệnh cầu trùng ở Mỹ lêntới 90 triệu USD và hơn
  300 triệu USD trên toàn thế giới.
  Theo tác giả: Fellerdy (1965), bệnh cầu trùng gâythiệt hại khoảng 50 -
  70% số gà bị bệnh, những con sống xót chậm phát triển, tăng trọng chậm hơn
  gà khoẻ 10 - 20%, gà chậm ñẻ trứng hơn gà khoẻ 1 - 2 tháng.
  2.1.2. Ở nước ta
  Ở nước ta, bệnh cầu trùng mới ñược các nhà khoa họcñi sâu nghiên
  cứu từ những năm 1970, khi mà chăn nuôi gà theo hướng công nghiệp phát
  triển mạnh và những nghiên cứu này nhằm ñể ngăn chặn dịch bệnh.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  6
  Dương công thuận và cs (1978) ñã nghiên cứu bệnh cầu trùng gà tại
  nông trường An Khánh cho biết: gà nhiễm cầu trùng với tỷ lệ rất cao (77,8%),
  trong ñó gà từ 16-30 ngày tuổi nhiễm cao nhất (95%).
  Khi ñiều tra nghiên cứu bệnh cầu trùng, Dương Công Thuận (1978),
  cho thấy có khoảng hơn 60 cơ sở nuôi gà công nghiệpphía Bắc ñều có tỷ lệ
  nhiễm cầu trùng khá cao, gây thiệt hại kinh tế ñángkể, tỷ lệ gà chết do cầu
  trùng lên tới 30 - 70% và ñã phát hiện 5 loại cầu trùng là (E.tenella,
  E.necatrise, E.maxima, E.mitis, E.brunetti).
  Ở các tỉnh phía Nam, bệnh cầu trùng cũng gâytỷ lệ chết cao trên ñàn gà
  chăn nuôi công nghiệp. Theo các tác giả: Phạm Hùng (1978), bệnh cầu trùng
  gây tỷ lệ chết cao từ (50 - 70%), Hoàng Thạch và cs(1996) ñã ñiều tra tỷ lệ
  nhiễm cầu trùng trên ñàn gà ở các tỉnh phía Nam từ 1994 – 1996, cho thấy tỷ
  lệ nhiễm cầu trùng trên ñàn gà nuôi công nghiệp là 19,89%. Trong ñó:
  E.tenellanhiễm 69,29%
  E.acervulinanhiễm 29,05%
  E.maximanhiễm 6,22%.
  Phạm Hùng (1978) ñiều tra ñàn gà tại các tỉnh phíaNam cho thấy có 8
  loại cầu trùng ký sinh trong ñó có 5 loại ñã ñược phát hiện ở phía Bắc và 3
  loại mới là: E.hagani; E.acervulina; E.mivati.
  Theo Hồ Thị Thuận, Phạm Văn Sơn (1986), tại một sốtrang trại gà
  thuộc tỉnh ðồng Nai, tỷ lệ nhiễm cầu trùng cao nhấtở gà 31 ngày tuổi, các
  giống gà khác nhau có tỷ lệ nhiễm khác nhau (ở giống gà Hubbord là 97,50%;
  ở giống gà Hybro là 100%). Ở trại Hồng Sinh thì gà từ 48-56 ngày tuổi và
  giống Plymouth có tỷ lệ nhiễm cao nhất (100%).
  Theo Nguyễn Thị Mai (1997), tỷ lệ nhiễm cầu trùng trên ñàn gà của xí
  nghiệp gà Phúc Thịnh là 23,16% trong ñó gà con 5 ngày ñầu bắt ñầu nhiễm và
  tỷ lệ nhiễm tăng dần qua các lứa tuổi: gà 14 ngày tuổi nhiễm 14,66%, gà 26
  ngày tuổi nhiễm 29,62% và nặng nhất ở gà 35 ngày tuổi là 47,34%. Sau ñó gà

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  I. Tài liệu trong nước
  1. Vũ Triệu An (1976). Sinh lý bệnh. NXB Y học và TDTT Hà Nội.
  2. Nguyễn Xuân Bình, Trần Xuân Hạnh, Tô Thị Phấn. 109 bệnh gia
  cầm, tập 2. NXB Long An.
  3. Trần Tích Cảnh, Phạm Văn Chức, Hoàng Hưng Tiến, Nguyễn Duy
  Hạng, Hồ Thị Phương Liên, Bùi Văn Sơn.Nghiên cứu và thử nghiệm
  sản xuất vacxin chống bệnh cầu trùng gà bằng phươngpháp chiếu xạ
  Gamma. ðề tài 50A.02.05. ðà Lạt, TP.Hồ Chí Minh. 1986 – 1989.
  4. Phạm Văn Chức (1991). Bệnh cầu trùng bê nghé và biện pháp ñiều
  trị.Thông báo khoa học tại hội nghị Thú y Nha Trang.
  5. Bạch Mạnh ðiều ( 2004). Bệnh cầu trùng gia cầm và các giải pháp
  phòng trị cầu trùng cho gà, bồ câu nuôi tại một số khu vực thuộc các
  tỉnh phía Bắc.Luận án TS Nông Nghiệp.
  6. Lương Văn Huấn (1997). Ký sinh và bệnh ký sinh ở gia súc, gia cầm.
  NXB ðại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, (trang 369-375)
  7. Phạm Hùng. Hội nghị Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi Thú y các tỉnh
  phía Nam. 1978.
  8. Phạm Văn Khuê, Phan Lục. Kí sinh trùng thú y. NXB Nông nghiệp
  Hà Nội. 1996.
  9. Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Quang Tuyên
  (1999). Giáo trình ký sinh trùng thú y. NXB Nông nghiệp, (trang 215-219).
  10. Nguyễn Thị Mai (1997). Tình hình nhiễm cầu trùng tại xí nghiệp gà
  Phúc Thịnh và thử nghiệm một số thuốc phòng trị.Luận án Thạc sĩ
  Nông Nghiệp, Hà nội 1997.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  80
  11. Lê Thị Tuyết Minh (1994). Nghiên cứu một số ñặc ñiểm dịch tễ học
  của bệnh cầu trùng gà từ 1 – 49 ngày tuổi. Luận án thạc sĩ khoa học
  Nông nghiệp.
  12. Lê Văn Năm, Nguyễn Thị Hương (1995). 60 câu hỏi và ñáp dành cho
  người chăn nuôi gà công nghiệp.NBX Nông nghiệp Hà Nội.
  13. Lê Văn Năm, Nguyễn Thị Hương. Thuốc phòng trị bệnh cầu trùng
  gà. Khoa học thú y, tập III. Số 2 – 1996.
  14. Lê Văn Năm. 60 câu hỏi và ñáp về những bệnh ghép phức tạp ở gà.
  NXB Nông Nghiệp Hà Nội. 1996.
  15. Hoàng Thạch, Phan Hoàng Dũng, Lê Thanh Ngà, Nguyễn Thị Mỹ
  Hiền, Lê ðức Thắng. Kết quả xét nghiệm bệnh tích ñại thể và vi thể ở
  gà bị bệnh cầu trùng (Coccidiosis). Khoa học kỹ thuật thú y, tập IV. Số
  1- 1997.
  16. Hoàng Thạch, Phan Hoàng Dũng, Nguyễn Thị Mỹ Hiền, Lê ðức
  Thắng, Lê Thanh Ngà. Tình hình nhiễm cầu trùng Eimeria tại xí
  nghiệp chăn nuôi gà Thuận An (Sông Bé).Khoa học kỹ thuật thú y. Tập
  III. Số 4 – 1996.
  17. Hoàng Thạch, Phan Hoàng Dũng, Lê ðức Thắng (1999). Khảo sát
  tình hình nhiễm cầu trùng Eimeria và một số ñặc ñiểm của bệnh cầu
  trùng gà ở Thành phố Hồ Chí Minh và một số vùng phụcận và thử
  nghiệm một số thuốc phòng trị.Luận án TS Nông Nghiệp.
  18. Trịnh Văn Thịnh, ðỗ Dương Thái. Công trình nghiên cứu ký sinh
  trùng ở Việt Nam. Tập IV, ðơn bào kí sinh ở ñộng vật nuôi. NXB khoa
  học và kỹ thuật Hà Nội, 1982.
  19. Lương Tố Thu, Phạm Quốc Doanh, Kiều Lan Hương. So sánh hiệu
  quả phòng trừ bệnh cầu trùng của Furazolidon và Sulfametho-xypyridazin. Tạp chí khoa học kỹ thuật và quản lý kinh tế. Số 3-1993,
  tr.102-104.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  81
  20. Dương Công Thuận, Nguyễn Văn Lộc, Nguyễn Thị Lương,Ngô
  Thị Hòa. Kết quả ñiều tra bệnh cầu trùng gà trong chăn nuôi công
  nghiệp. Tạp chí khoa học kỹ thuật Nông nghiệp. Số 7 - 1978.
  21. Dương Công Thuận. Bệnh cầu trùng trong chăn nuôi theo hướng tập
  trung công nghiệp. Luận án phó tiến sĩ khoa học Nông nghiệp. Hà Nội
  - 1983.
  22. Hồ Thị Thuận, Phạm Văn Sơn, Huỳnh Thị Lan, Võ Bá Thọ, Phạm
  Văn Nam. Kết quả ñiều tra và phòng trị bệnh cầu trùng gà ở trại gà
  Hồng Sanh. Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp. Số 1 – 1986.
  23. Nguyễn Phước Tương. Những tiến bộ trong việc khống chế bệnh cầu
  trùng gà. Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp. Số 1 – 1986.
  24. Nguyễn Phước Tương. Thuốc Thú y thiết yếu- NXB Nghệ An – 1993.
  II. Tài liệu tiếng Anh
  25. Bachman G.W. Serological studies in experimental coccidiosis of
  rabbits. Amer, J.Hyg, 1930, 12:624-640.
  26. Berdnik P., và Jurkovic P. Prevention of coccidiosis with the aid of a
  low pathogenicity strain of Eimeria tenella. Biol. Chem. Zivocisne
  Vyroby – Vet. 1987. 23:143-151.
  27. Bhurtel J.E (1995). Addition details of the life history of E.
  necatrise, Veterinary Review - Khathmadu, P: 17-23.
  28. Braunius W.W. Incidence of Eimeria species in broiler in relationto
  the use of anticoccidial drugs. Proc Georgia Coccidiosis Conf, Univ
  Georgia, Athens, 1982, P.409-414.
  29. Chapman H.D. Anticoccidial drugs resistance In: Biology of the
  Coccidia, Long P.L.ed. University Park press, Baltimore. 1996. P.429.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  82
  30. Edgar S.A. and Siebold C.T. A new coccidium of chickens. Eimeria
  mivati sp.n (Protozoa: Eimeridae) with details of its life history.
  J.Parasitol 1964, 50: 193-204.
  31. Ellis C.C (1986). Studies of the viability of the Oocyst of Eimeria
  tenella, with particular reference to condition of incubation. Cornell
  Vet (28), P: 267.
  32. Fellerdy (1965). Avian Eimeria species effect of perior or simultaneous
  inoculation of one species on cellular invalidationby a second species
  in viro and vitro. Anvial diseases VETCD, P: 783-787.
  33. Goodrich H.P. Coccidia Oocysts. Parasitology 1944, P.72 - 74.
  34. Horton – Smith C, Beattie J. Long P.L. Resistance to E.tenella and
  its transference from one caecum to the other in individual fowls.
  Immunology. 1961. 4: 111.
  35. Horton – Smith C. Immunity to avian coccidiosis.Brit, Veter. J. 1963,
  3: 99-109.
  36. Johnson J. and Reid W.M. Anticoccidial drugs lession scoring
  techniques in battery and floor – pen experiments with chickens. Exp
  Parasitol, 1970. 28: 30-36.
  37. Lee E.H. Vaccination against coccidiosis in commercial roaster
  chickens. Can, Vet. J. 1987. 28: 434-436.
  38. Lee E.H. Control of coccidiosis in broiler chickens by vaccination.
  Field trial comparison between “Immucox” (coccidiosis vaccins) and
  halofuginone. Salinomycin program in Texac, USA.In: Coccidia and
  intestinal coccidiomorphs (P.Yvore ed) Vth International coccidiosis
  Conference, Tours (France) 17 – 20 Oct, 1989, Collog INRA 49: 661-666.

  Xem Thêm: đặc điểm bệnh lý bệnh cầu trùng trên đàn gà rừng lai f2 (♀ ri vàng rơm × ♂ rừng) nuôi tại vườn quốc gia cúc phương và biện pháp điều trị
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu đặc điểm bệnh lý bệnh cầu trùng trên đàn gà rừng lai f2 (♀ ri vàng rơm × ♂ rừng) nuôi tại vườn quốc gia cúc phương và biện pháp điều trị sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status