Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Sử dụng vỏ đỗ xanh trong khẩu phần ăn cho gà ri lai lương phượng bố mẹ nuôi tại trại thực nghiệm liên ninh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Sử dụng vỏ đỗ xanh trong khẩu phần ăn cho gà ri lai lương phượng bố mẹ nuôi tại trại thực nghiệm liên ninh

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: SỬ DỤNG VỎ ĐỖ XANH TRONG KHẨU PHẦN ĂN CHO GÀ RI LAI LƯƠNG PHƯỢNG BỐ MẸ NUÔI TẠI TRẠI THỰC NGHIỆM LIÊN NINH

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ðOAN 1
  LỜI CẢM ƠN . ii
  MỤC LỤC . iii
  DANH MỤC CÁC BẢNG .vi
  DANH MỤC CÁC HÌNH vii
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii
  PHẦN I MỞ ðẦU .1
  1.1. ðặt vấn ñề .1
  1.2. Mục tiêu của ñề tài .2
  PHẦN II TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3
  2.1. ðặc ñiểm một số loại nguyên liệu thức ăn cho gia súc, gia cầm 3
  2.1.1 Nhóm thức ăn giàu năng lượng .3
  2.1.2. Nhóm thức ăn giàu protein .5
  2.1.2.1. Nhóm thức ăn giàu protein có nguồn gốc ñộng vật .6
  2.1.2.2. Nhóm thức ăn giàu protein có nguồn gốc thực vật 9
  2.2. Hiệu quả sử dụng thức ăn trong chăn nuôi gia cầm .10
  2.3. Cơ sở lý luận về ñặc ñiểm tiêu hóa thức ăn củagia cầm. 11
  2.3.1. Mỏ 12
  2.3.2. Khoang miệng .12
  2.3.3. Thực quản 12
  2.3.4. Diều .12
  2.3.5. Thực quản dưới 12
  2.3.6. Dạ dày tuyến 12
  2.3.7. Dạ dày cơ (mề) 13
  2.3.8. Ruột non 13
  2.3.9. Ruột già 13
  2.4. Khả năng sinh sản và những yếu tố ảnh hưởng ñến năng suất sinh sản ở gia cầm 13
  2.4.1. Sinh lý sinh sản của gia cầm mái .13
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  iv
  2.4.2. Một số chỉ tiêu hình thái, chất lượng trứng .15
  2.4.3. Một số yếu tố ảnh hưởng tới năng suất sinh sản của gia cầm mái 17
  2.5. Năng lượng trong thức ăn chăn nuôi và nhu cầu về năng lượng của gia cầm .25
  2.5.1. Sự chuyển hóa năng lượng trong cơ thể gia cầm 25
  2.5.2. Nhu cầu năng lượng của gia cầm 27
  2.6. ðặc ñiểm sinh học và tình hình nghiên cứu sử dụng vỏ ñỗ xanh làm thức ăn chăn
  nuôi 31
  2.6.1. ðặc ñiểm sinh học .31
  2.6.2. Tình hình nghiên cứu sử dụng vỏ ñỗ xanh làm thức ăn chăn nuôi .32
  PHẦN III VẬT LIỆU, NỘI DUNG, ðỊA ðIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34
  3.1. Vật liệu nghiên cứu .34
  3.2. Nội dung nghiên cứu 34
  3.3. ðịa ñiểm và thời gian nghiên cứu 34
  3.4. Phương pháp nghiên cứu 35
  3.4.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm 35
  3.4.2. Công thức thức ăn và nhu cầu dinh dưỡng của gà thí nghiệm 36
  3.4.3. Phương pháp theo dõi các chỉ tiêu .37
  3.4.3.1. Phân tích thành phần hóa học của thức ăn thí nghiệm .37
  3.4.3.2. Tỷ lệ nuôi sống .37
  3.4.3.3. Khối lượng cơ thể .37
  3.4.3.4. Tuổi thành thục sinh dục 37
  3.4.3.5. Tỷ lệ ñẻ .37
  3.4.3.6. Năng suất trứng .38
  3.4.3.7. Hiệu quả sử dụng thức ăn .38
  3.4.3.8. Một số chỉ tiêu ñánh giá chất lượng trứng 38
  3.4.3.9. Các chỉ tiêu ấp nở .40
  3.4. Phương pháp xử lý số liệu 40
  PHẦN IV KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 41
  4.1. Thành phần hóa học của nguyên liệu trong thức ăn thí nghiệm .41
  4.2. Tỷ lệ nuôi sống của gà thí nghiệm qua các giaiñoạn .43
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  v
  4.2.1. Tỷ lệ nuôi sống giai ñoạn 10 - 20 tuần tuối 43
  4.2.1. Tỷ lệ nuôi sống giai ñoạn sinh sản (21 - 38tuần tuổi) .44
  4.3. Khối lượng trung bình cơ thể gà giai ñoạn 10 -20 tuần tuổi. 46
  4.4. Tuổi thành thục sinh dục của ñàn gà thí nghiệm 50
  4.5. Tỷ lệ ñẻ gà thí nghiệm 52
  4.6. Năng suất trứng của ñàn gà thí nghiệm 55
  4.7. Hiệu quả sử dụng thức ăn giai ñoạn gà ñẻ 57
  4.8. Kết quả khảo sát trứng gà thí nghiệm .60
  4.9. Kết quả ấp nở 63
  4.10. Hiệu quả của việc sử dụng vỏ ñỗ xanh trong giai ñoạn 20 - 38 tuần tuổi 64
  PHẦN V KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ .68
  5.1. Kết luận .68
  5.2. ðề nghị .68
  PHỤ LỤC 77
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  vi
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  Bảng 3.1. Sơ ñồ bố trí thí nghiệm 35
  Bảng 3.2. Công thức thức ăn thí nghiệm ñvị (%) .36
  Bảng 3.3. Nhu cầu dinh dưỡng của gà thí nghiệm 36
  Bảng 4.1 Kết quả phân tích thành phần dinh dưỡng của nguyên liệu thức ăn 41
  Bảng 4.2. Tỷ lệ nuôi sống của ñàn gà thí nghiệm giai ñoạn 10 - 20 tuần tuổi 43
  Bảng 4.3. Tỷ lệ nuôi sống của ñàn gà thí nghiệm giai ñoạn 21 - 38 tuần tuổi 45
  Bảng 4.4. Khối lượng trung bình cơ thể gà qua các tuần tuổi .48
  Bảng 4.5. Tuổi thành thục của ñàn gà thí nghiệm .51
  Bảng 4.6. Tỷ lệ ñẻ của ñàn gà thí nghiệm (%) 53
  Bảng 4.7. Năng suất trứng của ñàn gà thí nghiệm .56
  Bảng 4.8. Hiệu quả sử dụng thức ăn giai ñoạn ñẻ trứng .58
  Bảng 4.9. Kết quả khảo sát chất lượng trứng 60
  Bảng 4.10. Khả năng ấp nở .63
  Bảng 4.11. Tiêu tốn và chi phí thức ăn cho gà qua các giai ñoạn .65
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  vii
  DANH MỤC CÁC HÌNH
  Hình 4. 1: Khối lượng trung bình cơ thể gà qua các tuần tuổi 49
  Hình 4. 2. Tỷ lệ ñẻ của ñàn gà thí nghiệm .54
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  viii
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  1. TA: Thức ăn
  2. HQSDTA: Hiệu quả sử dụng thức ăn
  3. TN: Thí nghiệm
  4. ðC: ðối chứng
  5. TTTA: Tiêu tốn thức ăn
  6. ME: Năng lượng trao ñổi
  7. VCK: Vật chất khô
  8. DXKN: Dẫn xuất không nitơ
  9. CSLD: Chỉ số lòng ñỏ
  10. CSLT: Chỉ số lòng trắng
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  1
  PHẦN I
  MỞ ðẦU
  1.1. ðặt vấn ñề
  Trong chăn nuôi gia cầm nói chung và gia cầm sinh sản nói riêng, một
  trong những yếu tố ảnh hưởng ñến năng suất của là giá trị dinh dưỡng của thức
  ăn, trong ñó năng lượng và protein là hai chỉ tiêu quan trọng hàng ñầu. Thức ăn
  chiếm hơn 60% trong giá thành sản phẩm, vì vậy cần có những nghiên cứu ñể
  xác ñịnh thành phần dinh dưỡng thức ăn cho từng giống gà nhằm khai thác tối
  ña tiềm năng của giống.
  Trong bối cảnh hiện nay giá thức ăn chăn nuôi ñang tăng cao vì vậy bên
  cạnh những nghiên cứu về thành phần dinh dưỡng việccó những nghiên cứu sử
  dụng các nguồn nguyên liệu sẵn có, giá rẻ ñể phối trộn nhằm tạo ra nguồn thức
  ăn có giá thành hạ, góp phần tăng hiệu quả cho người chăn nuôi là rất cần thiết
  Xã Dương Liễu thuộc huyện Hoài ðức tỉnh Hà Tây có nghề chế biến
  nông sản rất phát triển. Sản phẩm chế biến ngoài chính phẩm còn có nguồn phụ
  phẩm rất lớn trong ñó có cám vỏ ñỗ xanh là phụ phẩmcủa ngành chế biến nhân
  ñỗ xanh, mỗi năm xã Dương Liễu sản xuất ra khoảng 300 tấn cám vỏ ñỗ xanh
  (Mai Thị Thơm, Bùi Quang Tuấn, 2006) các nguồn phụ phẩm này rất sẵn có và
  rẻ tiền. Cám vỏ ñỗ xanh có ñặc ñiểm protein thô caovà năng lượng thấp rất
  thích hợp ñể phối hợp trong khẩu phần cho gia cầm sinh sản.
  Trong những năm vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ñã
  cho nhập giống gà Lương Phượng từ Trung Quốc với ưuñiểm năng suất cao tuy
  nhiên chất lượng thịt lại kém thơm ngon. Trung tâm Nghiên cứu và Huấn luyện
  chăn nuôi ñã cho lai và chọn tạo con trống Ri và mái Lương Phượng ñó là con
  lai có năng suất chất lượng cao, phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng. Trung
  tâm ñang áp dụng khẩu phần cho gà Ri lai Lương Phượng với mức năng lượng
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  2
  giai ñoạn hậu bị là 2650 Kcal và giai ñoạn ñẻ là 2700 Kcal tuy nhiên qua theo
  dõi và mổ khảo sát chúng tôi thấy rằng gà quá béo, tích mỡ nhiều ñiều ñó chứng
  tỏ trong thức ăn năng lượng bị dư thừa. ðối với gà sinh sản gà tích luỹ mỡ làm
  giảm tỷ lệ ñẻ và dễ bị stress nhiệt ảnh hưởng lớn ñến hiệu quả kinh tế. ðể khắc
  phục tình trạng trên chúng tôi ñã tiến hành nghiên cứu ñề tài:“Sử dụng vỏ ñỗ
  xanh trong khẩu phần ăn cho gà Ri lai Lương Phượng bố mẹ nuôi tại Trại
  thực nghiệm Liên Ninh.”
  1.2. Mục tiêu của ñề tài
  - Sử dụng vỏ ñỗ xanh ñể làm giảm mức năng lượng trongkhẩu phần ăn
  cho gà Ri lai Lương phượng giai ñoạn hậu bị và ñẻ trứng.
  - Tận dụng ñược nguồn phụ phẩm vỏ ñỗ xanh làm thức ăn cho gia cầm.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  3
  PHẦN II
  TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  2.1. ðặc ñiểm một số loại nguyên liệu thức ăn cho gia súc, gia cầm
  Dinh dưỡng thức ăn là một trong những yếu tố quyếtñịnh tới năng suất
  chăn nuôi nói chung và chăn nuôi gia cầm nói riêng.Muốn thức ăn có chất
  lượng tốt thì cần phải có các loại nguyên liệu ñảm bảo các chỉ tiêu dinh dưỡng
  theo quy ñịnh. Trong phạm vi của ñề tài này chúng tôi chỉ ñề cập tới một số
  nguyên liệu chính thường dùng trong chăn nuôi gia cầm.
  2.1.1 Nhóm thức ăn giàu năng lượng
  Tất cả các loại thức ăn có hàm lượng protein dưới 20% và xơ thô dưới
  18% ñược xếp vào nhóm thức ăn giàu năng lượng (Irma, 1983), (Kellem và
  Church, 1998). Nhóm thức ăn giàu năng lượng bao gồmcác loại hạt ngũ cốc
  như ngô, lúa mỳ, cao lương , các phụ phẩm của ngànhxay xát như: tấm, cám,
  gạo , các loại thức ăn củ như sắn, khoai lang, khoai tây và các chất dầu mỡ.
  Dưới ñây là một số nguyên liệu chính.
  * Ngô
  Ngô là loại hạt quan trọng nhất dùng trong thức ănchăn nuôi cho gia cầm
  do các nguyên nhân liên quan ñến ñặc ñiểm thực vật và giá trị dinh dưỡng, nó
  thường chiếm 45 – 70% trong khẩu phần ăn hằng ngày của gia cầm (Ward và
  Fedge, 1996). So với các loại thức ăn ngũ cốc khác thì ngô là loại thức ăn giàu
  năng lượng (1 kg hạt ngô có từ 3200 – 3300 kcal ME). Ngô chứa 65% tinh bột,
  hàm lượng xơ thấp từ 2 – 6%, protein thô dao ñộng từ 8 – 13% tính theo vật chất
  khô (Vũ Duy Giảng và cộng sự, 1997).
  Axit amin hạn chế nhất trong ngô là Lys. Gần ñây người ta ñã tạo ra ñược
  một số giống ngô mới giàu axit amin hơn, như giống Oparque – 2 có hàm lượng
  Lysin cao hơn nhiều so với ngô bình thường, song vẫn nghèo Metionin. Một
  giống ngô mới nữa là Floury – 2 có hàm lượng Lysin và Metionin cao hơn giống
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  4
  ngô Oparque – 2. Nếu dùng loại ngô này thì không cần bổ sung thêm Metionin
  (NRC, 1994).
  Hàm lượng lipit của ngô có từ 3 – 6%, chủ yếu là các loại axit béo chưa
  no, ngoài ra ngô còn chứa một hàm lượng ñáng kể caroten (tiền vitamin A) và
  sắc tố màu xantophyll. Theo Tôn Thất Sơn và Cs (2006) trong thực vật có chứa
  rất nhiều xantophyll (C
  40H56O2
  ), ñây là những dẫn xuất có chứa oxy của caroten.
  Các xantophyll ñều là cấu tử chủ yếu của các sắc tốvàng của hoa, lá, nụ, quả.
  Trong ngô vàng thì thành tố này tồn tại dưới dạng cryptoxanthin và zeaxanthin.
  Vì vậy, khi cho gia cầm ăn ngô vàng hoặc ngô ñỏ thìmàu sắc của lòng ñỏ trứng
  sẽ ñậm hơn bình thường, da gà sẽ vàng ñẹp hơn. ðiềunày làm tăng giá trị chất
  lượng của sản phẩm.
  Nhược ñiểm chính khi dùng ngô là nguy cơ nhiễm aflatoxin từ nấm mốc
  Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus, nhất là với ngô tại các vùng ñược thu
  hoạch trong mùa mưa không ñủ ñiều kiện phơi hoặc sấy khô ñúng mức. Theo
  nhiều nghiên cứu của Nguyễn Chí Hanh và Cs (1996) thì khi bắt ñầu ñưa ngô
  vào bảo quản, ngô ñã bị nhiễm nấm mốc (100.10
  3
  khuẩn lạc/gam) nhưng chưa
  xuất hiện aflatoxin. Sau 2 tháng bảo quản ñã xuất hiện aflatoxin ở mức thấp
  (40µg/kg). Mức ñộ nhiễm nấm mốc, ñộc tố tăng dần vàñạt mức cao sau 5 tháng
  bảo quản (200.10
  3
  khuẩn lạc/gam và 553,2µg aflatoxin/1 kg hạt). Trong vụ hè
  thu, khi bảo quản ngô hạt thì sự biến ñổi thành phần hóa học và sự sản sinh
  aflatoxin thấp hơn khi bảo quản trong vụ ñông xuân.Bên cạnh ñó, trong ngô còn
  chứa hàm lượng bột ñường và mỡ cao nên ngô rất dễ bị mọt phá hoại. Mọt xuất
  hiện nhiều nhất trong ngô ở giai ñoạn chuyển từ khôhanh sang nóng ẩm. Trong
  10 – 15 ngày, mọt có thể ăn hỏng toàn bộ kho ngô hàng chục tấn (ðào Văn
  Huyên, 1995).
  Với những ñặc tính như trên, nếu ngô không bị nhiễm mốc thì có thể ñược
  sử dụng tối ña làm nguồn cung cấp năng lượng trong khẩu phần thức ăn cho gia
  cầm cho ñến khi nào giá cả còn chấp nhận ñược.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  5
  * Cám gạo
  Cám gạo là nguồn thực phẩm của ngành xay xát gạo. Lượng cám thu ñược
  bình quân là 10% khối lượng lúa (Dương Thanh Liêm, 2005). Việt Nam hiện có
  sản lượng gạo xuất khẩu ñứng thứ 2 thế giới nên nguồn cám gạo rất dồi dào.
  Cám gạo là sản phẩm có giá trị dinh dưỡng cao. Trong cám gạo có chứa
  khoảng 10 – 13% protein thô, 10 – 15% lipit thô, 8 – 9% xơ thô và 9 - 10%
  khoáng tổng số. Ngoài ra trong cám gạo còn rất giàuvitamin nhóm B, ñặc biệt là
  vitamin B1. Trong 1 kg cám gạo có 22,2 mg vitamin B1; 13,1 mg B6 và 0,43
  mg Biotin (Vũ Duy Giảng, 1996).
  Cám gạo chứa khoảng 14 – 18% là dầu (BoGohl, 1993), vì vậy, cám gạo
  có mùi thơm ngon và gia cầm rất thích ăn. Nhưng ñâycũng chính là nhược ñiểm
  của cám, bởi vì trong dầu cám có men lipaza làm phân giải các axit béo không no
  nên dễ làm cho mỡ bị ôi thiu, giảm chất lượng của cám, khi ñó cám sẽ trở nên ñắng
  và khét. Trong cám gạo hàm lượng photpho cao hơn hàm lượng canxi gấp 10 lần
  nhưng lại có tới 70% photpho ở dạng phitin không hấp thu ñược.
  *Hạt mì và cám mì
  Lúa mì là loại cây lương thực trồng phổ biến ở các vùng ôn ñới. Tùy theo
  màu sắc của hạt có các loại màu ñỏ nâu, trắng và tía. Các loại hạt hoặc cám của
  hạt lúa mì có thể dùng trong thức ăn chăn nuôi. Hạtmì và cám mì có hàm lượng
  ñạm thô khoảng 14 – 16% (Dương Thanh Liêm, 2005). Hạt mì và cám mì có
  hàm lượng NSP cao nên khó tiêu hóa, nhất là với gà.Khi sử dụng cần kèm theo
  các enzyme tiêu hóa NSP ñể làm tăng giá trị dinh dưỡng.
  2.1.2. Nhóm thức ăn giàu protein
  Theo Irma (1983), Kellems và Church (1998), thức ăn giàu protein là tất cả
  các loại thức ăn có hàm lượng protein trên 20%, xơ thô dưới 18%. Thức ăn giàu
  protein gồm hai loại là thức ăn giàu protein có nguồn gốc ñộng vật như: bột cá, bột
  thịt xương, bột máu và thức ăn giàu protein có nguồn gốc từ thực vật như: hạt ñỗ
  tương, hạt lạc, hạt vừng, hạt ñậu xanh, khô dầu ñỗ tương, khô dầu lạc, khô dầu dừa,
  khô dầu hướng dương .

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT
  1. Nguyễn Thị Thanh Bình (1998), “Nghiên cứu khả năng sinh sản và sản
  xuất của gà Ri”. Luận văn Thạc sỹ khoa học Nông Nghiệp.
  2. BoGohl (1993), Thức ăn gia súc nhiệt ñới,Loại sách về chăn nuôi thú y
  của FAO, số 12, Nhà xuất bản Nông nghiệp, tr. 440 –442.
  3. Vũ Duy Giảng (1996), Dinh dưỡng và thức ăn gia súc, Nhà xuất bản
  Nông nghiệp.
  4. Vũ Duy Giảng, Nguyễn Thị Lương Hồng, Tôn Thất Sơn, Giáo trình Dinh
  dưỡng và thức ăn gia súc, Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội, 1997.
  5. Nguyễn Chí Hanh (1996), “Nghiên cứu ñánh giá chất lượng phần nguyên
  liệu thức ăn gia súc”,Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp
  6. Nguyễn Duy Hoan (2007), “Khả năng sinh trưởng phát dục của gà hậu
  bị Grimaud nhập từ Pháp, Tạp chí chăn nuôi số 12, tập 2.
  7. Nguyễn Mạnh Hùng (1994), Giáo trình chăn nuôi gia cầm, Nhà xuất bản
  Nông Nghiệp, Hà Nội. tr. 4-170.
  8. ðào Văn Huyên (1995), “Chế biến thức ăn hỗn hợp cho gia súc, gia
  cầm", Nhà xuất bản Nông nghiệp.
  9. F.P.Hutt (1978), Di truyền học ñộng vật, (Người dịch: Phan Cự Nhân),
  Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, trang 349.
  10. Nguyễn ðức Hưng (2006), Giáo trình chăn nuôi gia cầm, Nhà xuất bản
  Nông nghiệp Hà Nội.
  11. Nguyễn Quý Khiêm (1996), “Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng ñến
  kết quả ấp nở trứng gà Tam Hoàng và Goldline tại Trung tâm nghiên cứu gia
  cầm Thuỵ Phương”, Luận án Tiến sỹ Khoa học Nông nghiệp, Viện KHKT Nông
  nghiệp Việt Nam .
  12. ðặng Hữu Lanh (1999), Cơ sở di truyền học của giống vật nuôi, NXB
  Giáo dục Hà Nội.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  73
  13. ðào Thị Bích Loan (2007), “Nghiên cứu khả năng sinh sản của gà lai
  TP1 và khả năng cho thịt của tổ hợp lai giữa gà trống Sasso X4 với gà mái
  TP1”, Luận văn thạc sỹ nông nghiệp, Trường ðại học nôngnghiệp Hà Nội.
  14. Dương Thanh Liêm, Bùi Huy Như Phúc, Dương Duy ðồng (2005), Thức
  ăn và dinh dưỡng ñộng vật, Nhà xuất bản Nông nghiệp.
  15. Bùi ðức Lũng và Lê Hồng Mận (1993), “Nuôi gà Broiler năng suất
  cao”, NXB Nông nghiệp Hà Nội.
  16. Bùi ðức Lũng, Nguyễn Kim Anh, Nguyễn Văn ðồng (2003), “Nghiên
  cứu mức năng lượng, protein cho gà Ri cải tiến sinhsản giai ñoạn hậu bị và ñẻ
  trứng”. Tuyển tập công trình nghiên cứu khoa học - công nghệ gia cầm 1997 -
  2007, Trung tâm Nghiên cứu và Huấn luyện chăn nuôi.
  17. Ngô Giản Luyện (1994), “Nghiên cứu một số tính trạng năng suất của
  các dòng thuần chủng V1, V3, V5 giống gà thịt cao sản Hybro nuôi trong ñiều
  kiện Việt Nam”, Luận án Tiến sỹ Nông Nghiệp.
  18. Nguyễn Thị Mai (1996), “Tương quan giữa khối lượng cơ thể cơ thể với
  nồng ñộ năng lượng và hàm lượng protein trong khẩu phần của gà Hybro từ 0-5
  tuần tuổi”, Kết quả nghiên cứu khoa học 1994 -1996, Trường ðại học Nông
  nghiệp I
  19. Nguyễn Thị Mai (2001), “Xác ñịnh giá trị năng lượng trao ñổi (ME) của
  một số loại thức ăn cho gà và mức năng lượng thích hợp trong khẩu phần ăn
  cho gà Broiler” , Luận án Tiến sỹ Nông Nghiệp.
  20. Nguyễn Thị Mai, Bùi Hữu ðoàn, Hoàng Thanh, Giáo trình Chăn nuôi
  gia cầm, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội, 2009.
  21. Lê Hồng Mận, Bùi ðức Lũng, Phạm Quang Hoán (1993), “ Nghiên cứu
  yêu cầu prrotein trong thức ăn hỗn hợp gà Broiler nuôi tách trống mái từ 1-63
  ngày tuổi”, Thông tin gia cầm số 1, tr 17- 29
  22. Vũ Ngọc Sơn, Nguyễn Huy ðạt, Trần Long (1999), "Nghiên cứu khả
  năng sản xuất của gà Hoa Lương Phượng”, Báo cáo khoa học Chăn nuôi Thú y
  1998 - 1999, Huế 28 - 30/6, Phần Chăn nuôi gia cầm.
  23. Tôn Thất Sơn, Nguyễn Thị Mai và Nguyễn Thị Lệ Hằng (2006), Giáo
  trình dinh dưỡng thức ăn vật nuôi,Nhà xuất bản Hà Nội.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  74
  24. Nguyễn Văn Thạch (1996), “Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, cho thịt
  và sinh sản của gà Ri nuôi bán thâm canh”, Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông
  nghiệp.
  25. Tiêu chuẩn Việt Nam (2005), Tiêu chuẩn Việt Nam về thức ăn chăn nuôi,
  Tổng cục Tiêu chuẩn ño lường chất lượng.
  26. Nguyễn Tất Thắng (2008), “ðánh giá khả năng sinh trưởng, sức sản xuất
  và hiệu quả kinh tế chăn nuôi gà ñẻ trứng thương phẩm giống lông màu theo
  phương pháp công nghiệp tại trại Tám Lợi, Nam Sách,Hải Dương”, Luận án
  Thạc sỹ Nông nghiệp, trường ðại học Nông nghiệp , Hà Nội.
  27. Nguyễn Văn Thiện, Trần ðình Miên (1995), Di truyền số lượng ứng
  dụng trong chăn nuôi, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  28. Mai Thị Thơm, Bùi Quang Tuấn (2006), “Sử dụng bã sắn ủ chua với cám ñỗ
  xanh ñể vỗ béo bò thịt”. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp, số 2.
  29. Phùng ðức Tiến (1996), “ Nghiên cứu một số tổ hợp lai gà broiler giữa
  các dòng gà hướng thịt giống Ross 208 và Hybro HV-85”,Luận án Tiến sỹ
  Khoa học Nông nghiệp, Viện KHKT Nông nghiệp Việt Nam, tr.20-23, 83.
  30. Phùng ðức Tiến, Nguyễn Thị Mười, Lê Thị Nga (2003), “Nghiên cứu
  khả năng sản xuất của con lai giữa trống Goldline với mái Ai Cập”, Tuyển tập
  công trình Nghiên cứu khoa học- công nghệ chăn nuôigà, Nhà xuất bản nông
  nghiệp Hà Nội- 2004, trang 266- 272.
  31. Bùi Quang Tiến, Trần Công Xuân, Phùng ðức Tiến và cộng sự (1994),
  “ Nghiên cứu so sánh một số công thức lai giữa các giống gà thịt Ross 208 và
  Hybro”, Thông tin Khoa học và kỹ thuật gia cầm, số (2), tr. 45-53.
  32. Bùi Quang Tuấn (2007), “Sử dụng phụ phẩm chế biến tinh bột sắn (bột ñen)
  và chế biến nhân ñỗ xanh (cám phôi) ñể nuôi lợn thịt tại Dương Liễu, Hoài ðức, Hà
  Tây”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp, số 4, tr 50 - 54.
  33. Hồ Xuân Tùng (2009), Khả năng sản xuất của một số công thức lai giữa gà
  Lương Phượng và gà Ri ñể phục vụ chăn nuôi nông hộ, Luận án Tiến sỹ Nông
  Nghiệp.
  34. ðoàn Xuân Trúc và các cộng sự (1993), “ Nghiên cứu các tổ hợp lai 3
  màu của giống gà chuyên dụng thịt cao sản Hybro HV85”,Tuyển tập công
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  75
  trình nghiên cứu khoa học kỹ thuật nông nghiệp, NXBNông Nghiệp, Hà Nội,
  tr. 207 – 209.
  35. Nguyễn ðăng Vang, Trần Công Xuân, Phùng ðức Tiến, Lê Thị Nga,
  Nguyễn Mạnh Hùng (1999), "Khả năng sản xuất của gà Ri", Chuyên san chăn
  nuôi gia cầm, Hội Chăn nuôi Việt Nam, Tr. 99 - 100.
  36. Viện Chăn nuôi Quốc gia (1995), Thành phần và giá trị dinh dưỡng thức
  ăn gia súc, gia cầm Việt Nam, NXB Nông nghiệp.
  TÀI LIỆU NƯỚC NGOÀI
  37. Card L.E. y Nesheim M.C., Produccion avicola, Ciencia Tecnica, La
  Habana, 1970.
  38. Chamber J. R., D. E. Bernon and J. S. Gavora (1984), Synthesis and
  parameters of new population of meat type chickens,Theor, Appl. Genet., pp 69.
  39. Donal. P. Mc (1988). Animal nutrition. Fourth edition. New York.
  40. Emmans (1972), Energy requirement for poultry, Bristish Poultry
  Science, 194.
  41. Fin (2000), Fishmeal for Pourtry – A feed with a very healthy future.
  42. HillF.W and Anderson D.L (1955), Studies of the protein requirement of
  layer
  43. Hopf A. (1973), The supply of vitamins to broilers, Roche information
  service.
  44. Irma Tejada (IRMA-1983), Manual de laboratorio para analysis de
  Ingredientes utilizados en la alimentacion animal -INIP - SARH - MEXICO.
  45. Kellems R. O. and D. C. Church (1998), Livestock feeds and feeding, 4
  th
  edition, Prentice Hall – New Jersey – USA
  46. Leslie, Card E and Malden, Nesheim C (1979), Poultry production.
  Philadenphia, pp. 35 - 37.
  47. NRC (1994), Nutrient requirements of Pourtry 9
  th
  edition, National
  Academy press, Washington D. C, 1994.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  76
  48. Oluyemi J. A (1979), Poultry production in warm wet climates.
  Macmilillan education.
  49. Orlow M.V (1974), Control biological incubation.
  50. Ron Meijerhof, 2006, Relation between incubation, chick quality and
  later performance
  51. Scott. M. L (1976), Effects of Anitrypsius and Hemagglutinius in
  Soybeans and other feedstuffs upon feed digestion in chickens,Proceedings of
  Cornell nutrition conference, pp 122 - 126.
  52. Scott, M.L (1980). “Dietary nutrient allowances for chickens, turkeys.
  (Feedstuffs”)
  53. Singh. K. S (1988), Poultry nutrition, Kalyani.
  54. Smith K. (1991), Advances in feeding soybean meal, Smith K. and
  Associates 15 Winchester road, Farmington, MO 63640, Soybean Meal Inforsauce.
  55. Smith J. (1993), Poultry, CTA Macmillan
  56. Ward N. E and Fedge D. (1996), Soybean – based feeds need enzymes
  too. The journal of Feed Technology and Marketing, Feed management,
  10/1996.
  57. Wu C. V, Han Y.W, (1982), Determination of energy requirement for
  broiler chicks.

  Xem Thêm: Sử dụng vỏ đỗ xanh trong khẩu phần ăn cho gà ri lai lương phượng bố mẹ nuôi tại trại thực nghiệm liên ninh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Sử dụng vỏ đỗ xanh trong khẩu phần ăn cho gà ri lai lương phượng bố mẹ nuôi tại trại thực nghiệm liên ninh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status