Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ đánh giá sức sản xuất của các tổ hợp lai giữa lợn nái f1(landrace × yorkshire) phối với đực duroc và (pietrain × duroc) tại huyện yên dũng, tỉnh bắc giang

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. đánh giá sức sản xuất của các tổ hợp lai giữa lợn nái f1(landrace × yorkshire) phối với đực duroc và (pietrain × duroc) tại huyện yên dũng, tỉnh bắc giang

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: ĐÁNH GIÁ SỨC SẢN XUẤT CỦA CÁC TỔ HỢP LAI GIỮA LỢN NÁI F1(LANDRACE × YORKSHIRE) PHỐI VỚI ĐỰC DUROC VÀ (PIETRAIN × DUROC) TẠI HUYỆN YÊN DŨNG, TỈNH BẮC GIANG

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ðOAN i
  LỜI CẢM ƠN ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮTv
  DANH MỤC BẢNG vi
  DANH MỤC BIỂU ðỒ vii
  1. MỞ ðẦU 1
  1.1. Tính cấp thiết của ñề tài 1
  1.2 Mục tiêu ñề tài 2
  1.3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn2
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU4
  2.1. Cơ sở di truyền và lai giống4
  2.1.1. Tính trạng số lượng và di truyền học số lượng4
  2.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng ñến tính trạng số lượng5
  2.1.3. Hệ số di truyền 6
  2.1.4. Lai giống và ưu thế lai 6
  2.2. Các chỉ tiêu sinh sản và các yếu tố ảnh hưởngñến khả năng sinh
  sản của lợn nái 10
  2.2.1. Các chỉ tiêu sinh sản của lợn nái10
  2.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng ñến khả năng sinh sản của lợn nái11
  2.3. Các chỉ tiêu ñánh giá sinh trưởng, khả năng cho thịt, chất lượng
  thịt và các yếu tố ảnh hưởng17
  2.3.1. Các chỉ tiêu ñánh giá sinh trưởng, khả năngcho thịt và chất
  lượng thịt 17
  2.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng ñến sinh trưởng, khả năng cho thịt và
  chất lượng thịt 17
  2.4. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước22
  2.4.1. Tình hình nghiên cứu ở ngoài nước22
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  iv
  2.4.2 Tình hình nghiên cứu ở trong nước26
  3. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU29
  3.1 ðối tượng nghiên cứu 29
  3.2. ðịa ñiểm và thời gian nghiên cứu29
  3.3. Nội dung nghiên cứu 30
  3.3.1. Xác ñịnh năng suất sinh sản của lợn nái30
  3.3.2. Xác ñịnh năng suất sinh trưởng và tiêu tốn thức ăn31
  3.3.3. Xác ñịnh năng suất thân thịt và chất lượng thịt32
  3.3.4. Xác ñịnh hiệu quả kinh tế33
  3.4. Phương pháp nghiên cứu 34
  3.4.1. Theo dõi năng suất sinh sản của lợn nái34
  3.4.2. Theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng và tiêu tốn thức ăn34
  3.4.3. Xác ñịnh các chỉ tiêu năng suất thân thịt và chất lượng thân thịt36
  3.4.4. Xác ñịnh hiệu quả kinh tế39
  3.5. Xử lý số liệu 41
  4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN42
  4.1. ðặc ñiểm trang trại và cơ cấu ñàn lợn42
  4.2. Quy trình chăm sóc nuôi dưỡng46
  4.3. Kết quả nghiên cứu sức sản xuất của các tổ hợp lai giữa lợn nái
  F
  1
  (LY) phối với lợn ñực D và (P n D)49
  4.3.1. Năng suất sinh sản 49
  4.3.2 . Các chỉ tiêu sinh trưởng và tiêu tốn thức ăn57
  4.3.3. Năng suất thân thịt và chất lượng thịt65
  4.3.4. Hiệu quả kinh tế 73
  5. KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ81
  5.1 Kết luận 81
  5.2. ðề nghị 82
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 83
  PHỤ LỤC 93
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  v
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  CS Cai sữa
  D Duroc
  D×(L×Y) Con lai bố D, mẹ (L×Y)
  D×(Y×L) Con lai bố D, mẹ (Y×L)
  DFD Dark, Firm, Dry (thấm, chắc, khô)
  H Hampshire
  KL Khối lượng
  L Landrace
  LSM trung bình phương bé nhất
  (L×Y) Con lai bố L, mẹ Y
  LW Large White
  ME Năng lượng trao ñổi
  P Pietrain
  P×(L×Y) Con lai bố P, mẹ (L×Y)
  P×Y×L) Con lai bố P, mẹ (Y×L)
  (P×D) Con lai bố P, mẹ D
  (P×D)×(L×Y) Con lai bố (P×D), mẹ (L×Y)
  pH
  24
  Giá trị pH ở cơ thăn sau khi giết mổ 24 giờ
  pH
  45
  Giá trị pH ở cơ thăn sau khi giết mổ 45 phút
  PSE Pale, Soft, Excudative (nhợt, mềm, rỉ nước)
  SE Standard Error (sai số tiêu chuẩn)
  SS Sơ sinh
  TA Thức ăn
  TTTA Tiêu tốn thức ăn
  Y Yorkshire
  (Y×L) Con lai bố Y, mẹ L
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  vi
  DANH MỤC BẢNG
  STT Tên bảng Trang
  Bảng 4.1: Cơ cấu ñàn lợn của trang trại ông Nguyễn Thế Thuyết44
  Bảng 4.2: Cơ cấu ñàn lợn của trang trại ông Trịnh Văn Viên45
  Bảng 4.3 : Thành phần và giá trị dinh dưỡng của cácloại thức ăn46
  Bảng 4.4: Lịch tiêm phòng vacxin 48
  Bảng 4.5: Ảnh hưởng của một số yếu tố ñến năng suấtsinh sản của lợn
  nái F
  1
  (L ×Y) phối với ñực giống D và (Pn×nD)50
  Bảng 4.6: Năng suất sinh sản của lợn nái lai F1
  (LY) phối với ñực
  giống D và (PD) 51
  Bảng 4.7: Tương quan kiểu hình giữa các chỉ tiêu năng suất sinh sản
  của lợn nái F
  1
  (L×Y) phối với ñực giống D và (PD)56
  Bảng 4.8: Tiêu tốn thức ăn/kg lợn con cai sữa58
  Bảng 4.9: Sinh trưởng và tiêu tốn thức ăn của lợn con giai ñoạn từ cai
  sữa ñến 60 ngày tuổi 59
  Bảng 4.10: Sinh trưởng và tiêu tốn thức ăn của lợn thịt61
  Bảng 4.11: Năng suất thân thịt của con lai nuôi thịt65
  Bảng 4.12: Các chỉ tiêu chất lượng thịt70
  Bảng 4.13: Hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn nái73
  Bảng 4.14: Hiệu quả chăn nuôi lợn thịt77
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  vii
  DANH MỤC BIỂU ðỒ
  STT Tên biểu ñồ Trang
  Biểu ñồ 4.1: Khối lượng con lai của tổ hợp lai D × (L×Y) và (P×D) ×
  (L×Y) ở các thời ñiểm: sơ sinh, cai sữa và 60 ngày tuổi54
  Biểu ñồ 4.2: Tỉ lệ sơ sinh sống và tỉ lệ nuôi sống lợn con ñến cai sữa55
  Biểu ñồ 4.3: Tiêu tốn thức ăn/kg lợn con cai sữa58
  Biểu ñồ 4.4: Tăng khối lượng từ cai sữa ñến 60 ngàytuổi60
  Biểu ñồ 4.5: Tiêu tốn thức ăn/kg khối lượng từ cai sữa ñến 60 ngày tuổi60
  Biểu ñồ 4.6: Tăng khối lượng/ngày của lợn thịt63
  Biểu ñồ 4.7: Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng lợn thịt64
  Biểu ñồ 4.8: Tỉ lệ thịt móc hàm, tỉ lệ thịt xẻ, tỉ lệ nạc của con lai nuôi thịt67
  Biểu ñồ 4.9: ðộ dày mỡ lưng, mỡ cổ, mỡ hông của conlai nuôi thịt69
  Biểu ñồ 4.10: Tỉ lệ mất nước cơ thăn của con lai nuôi thịt72
  Biểu ñồ 4.11: Cơ cấu chi phí chăn nuôi lợn nái F1(L×Y) phối với
  ñực giống D 74
  Biểu ñồ 4.12: Cơ cấu chi phí chăn nuôi lợn nái F1(L×Y) phối với
  ñực (P×D) 74
  Biểu ñồ 4.13: Lợi nhuận chăn nuôi lợn nái76
  Biểu ñồ 4.14: Cơ cấu chi phí chăn nuôi lợn thịt ở tổ hợp lai D(LY)78
  Biểu ñồ 4.15: Cơ cấu chi phí chăn nuôi lợn thịt ở tổ hợp lai
  (PD)(LY) 78
  Biểu ñồ 4.16: Lợi nhuận chăn nuôi lợn thịt80
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  1
  1. MỞ ðẦU
  1.1. Tính cấp thiết của ñề tài
  Trong thời gian qua, ngành chăn nuôi lợn ở nước ta ñã phát triển mạnh
  mẽ và có nhiều ñóng góp cho nền kinh tế quốc dân. Năm 2010, tổng ñầu lợn
  cả nước ta là 27,4 triệu con, sản lượng thị hơi xuất chuồng ñạt 3,03 triệu tấn,
  tăng 3,3% so với năm 2009 và tăng 114% so với năm 2000 (Tổng cục thống
  kê, 2011)[21].
  Trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường về số lượng và chất lượng
  thịt, rất cần ñến các giải pháp công nghệ phù hợp và qui mô sản xuất ñủ lớn
  ñể ñáp ứng nhu cầu người tiêu dùng trong nước và phục vụ xuất khẩu.
  ðể ñạt ñược mục tiêu số lượng và chất lượng sản phẩm thịt lợn, bên cạnh
  nâng cao tiến bộ di truyền, chọn lọc tốt, cải tiến chế ñộ chăm sóc nuôi dưỡng và
  ñiều kiện chuồng trại . thì việc tạo ra những tổ hợp lai trên cơ sở kết hợp ñược
  một số ñặc ñiểm tốt của mỗi giống, dòng cao sản và ñặc biệt sử dụng triệt ñể ưu
  thế lai của chúng là rất cần thiết. Nhiều công trình nghiên cứu ở trong và ngoài
  nước, cũng như thực tiễn của sản xuất ñã khẳng ñịnhnhững tổ hợp lai nhiều
  giống khác nhau ñều có xu hướng tăng số con sơ sinhsống mỗi ổ, nâng cao khả
  năng sinh trưởng, giảm chi phí thức ăn cho mỗi kg tăng khối lượng, nâng cao tỷ
  lệ và chất lượng thịt nạc. Hầu hết các nước có nền chăn nuôi lợn phát triển trên
  thế giới ñều sử dụng các tổ hợp lai ñể sản xuất thịt thương phẩm, mang lại năng
  suất và hiệu quả kinh tế cao, giảm chi phí thức ăn,tiết kiệm thời gian nuôi. Ở
  nước ta, năm 2010 có tổng số lợn nái ngoại là 620 nghìn con, tăng 12,7% so với
  năm 2009 (Tổng cục thống kê, 2011)[20], trong ñó chủ yếu sử dụng các giống
  cao sản Y, L, D, H, P . ñể tạo ra các tổ hợp lai (Y×L), (L×Y), (D×(L×Y),
  D×(Y×L), (P×Y), (P×(L×Y), (P×D)×(L×Y), (D×(H×L), (H×(L×Y) .
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  2
  Bắc Giang là một trong những tỉnh có ñàn lợn lớn (năm tỉnh ñạt số
  lượng ñầu lợn trên 1 triệu con là Hà Nội, Thái Bình, Nghệ An, ðồng Nai và
  Bắc Giang năm 2010)(Tổng cục thống kê, 2011)[21]. Tuy nhiên, ñàn lợn nái
  nội của ñịa phương vẫn chiếm tỉ lệ lớn nên năng suất và chất lượng thịt chưa
  cao. Xuất phát từ những vấn ñề trên, chúng tôi tiếnhành ñề tài “ðánh giá sức
  sản xuất của các tổ hợp lai giữa lợn nái F
  1
  (Landrace × ×× ×Yorkshire) phối với
  ñực Duroc và (Pietrain × × × × Duroc) tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang”.
  1.2 Mục tiêu ñề tài
  - ðánh giá năng suất sinh sản của tổ hợp lai D× ×× ×(L× ×× ×Y) và (P× ×× ×D)× ×× ×(L× ×× ×Y)
  ñược sử dụng tại các trang trại chăn nuôi tại huyệnYên Dũng;
  - ðánh giá năng suất sinh trưởng, chỉ tiêu tiêu tốn thức ăn của con lai tổ
  hợp lai D× ×× ×(L× ×× ×Y) và (P× ×× ×D)× ×× ×(L× ×× ×Y);
  - ðánh giá năng suất thân thịt và chất lượng thịt của lợn nuôi thịt ở tổ
  hợp lai D× ×× ×(L× ×× ×Y) và (P× ×× ×D)× ×× ×(L× ×× ×Y);
  - ðánh giá hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi lợn nái và lợn thịt của các
  tổ hợp lai D× ×× ×(L× ×× ×Y) và (P× ×× ×D)× ×× ×(L× ×× ×Y).
  ư Xác ñịnh tổ hợp lai phù hợp và có hiệu quả trong chăn nuôi lợn tại
  huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.
  1.3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
  - Kết quả nghiên cứu của ñề tài góp phần bổ sung thêm một số tư liệu
  khoa học về khả năng sinh sản của lợn nái lai F
  1
  (L×Y) ñang ñược nuôi khá
  rộng rãi trong chăn nuôi lợn ngoại ở Việt Nam.
  - ðóng góp các kết quả nghiên cứu mới về khả năng sinh sản, sinh
  trưởng, năng suất và chất lượng thịt các tổ hợp laimới: D×(L×Y) và
  (P×D)×(L×Y).
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  3
  - Trên cơ sở kết quả của ñề tài, người chăn nuôi có thể áp dụng các
  công thức lai khác nhau phù hợp với mục ñích, ñiều kiện chăn nuôi nhằm
  nâng cao hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi lợn ngoại.
  - Góp thêm tư liệu cho công tác nghiên cứu và giảngdạy trong lĩnh vực
  sản xuất chăn nuôi lợn.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  4
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  2.1. Cơ sở di truyền và lai giống
  ðể công tác chọn lọc giống vật nuôi ñạt kết quả tốt, trước hết cần có
  những kiến thức cơ bản về di truyền, ñặc biệt là bản chất của di truyền và ưu
  thế lai của từng tính trạng. Bản chất sinh học của mỗi giống vật nuôi ñược thể
  hiện qua kiểu hình ñặc trưng riêng của nó. Kiểu gen, dưới tác ñộng của các
  nhân tố môi trường cụ thể sẽ biểu hiện thành kiểu hình tương ứng của vật
  nuôi ñó.
  2.1.1. Tính trạng số lượng và di truyền học số lượng
  Tính trạng số lượng là những tính trạng mà ở ñó sự sai khác giữa các cá
  thể là sự sai khác về mức ñộ, Darwin ñã chỉ rõ: sự khác nhau này là nguồn vật
  liệu cho quá trình chọn lọc tự nhiên cũng như chọn lọc nhân tạo.
  Tính trạng số lượng có những ñặc trưng sau:
  - Tính trạng số lượng chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều gen, mỗi gen chỉ có
  một tác ñộng nhỏ.
  - Tính trạng số lượng chịu ảnh hưởng rất lớn bởi ñiều kiện môi trường.
  - Có thể xác ñịnh các giá trị của tính trạng số lượng bằng các phép ño.
  - Các giá trị quan sát ñược của tính trạng số lượnglà các biến biến thiên
  liên tục.
  Phần lớn các tính trạng có giá trị kinh tế của vật nuôi ñều là các tính
  trạng số lượng (Nguyễn Văn Thiện, 1995)[18].
  Có hai hiện tượng di truyền cơ bản có liên quan ñếncác tính trạng số
  lượng và mỗi hiện tượng di truyền này là một cơ sở lý luận cho việc cải tiến
  di truyền các giống vật nuôi. Trước hết là sự giốngnhau giữa các con vật có
  quan hệ họ hàng, ñó là cơ sở của sự chọn lọc. Sau ñó là hiện tượng suy hoá
  cận huyết và ngược lại la hiện tượng ưu thế lai, ñây là cơ sở của sự chọn phối
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  5
  ñể nhân giống thuần chủng hoặc lai tạo.
  Cơ sở lý thuyết của di truyền học số lượng ñã ñược thiết lập vào
  khoảng năm 1920 bởi các công trình nghiên cứu của (Fisher (1918), Wrigh
  (1926) và Haldane (1932) theo Nguyễn Văn Thắng, 2007)[17]. Cho ñến nay,
  di truyền học số lượng ñã ñược nhiều nhà di truyền học và thống kê bổ sung,
  nâng cao và trở thành môn khoa học có cơ sở khoa học vững chắc, ñược ứng
  dụng rộng rãi vào việc cải tiến di truyền các giốngvật nuôi (Nguyễn Văn
  Thiện, 1995)[18].
  2.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng ñến tính trạng số lượng
  Theo Nguyễn Văn Thiện (1995)[18], biểu hiện bề ngoài hoặc các ñặc
  tính khác của một cá thể ñược gọi là kiểu hình của cá thể ñó ñối với tính trạng
  số lượng cũng như tính trạng chất lượng. Kiểu hình này do kiểu gen và môi
  trường gây ra:
  P = G + E
  Trong ñó:
  P : giá trị kiểu hình;
  G: giá trị kiểu gen;
  E: sai lệch môi trường.
  Kiểu hình do các gen chi phối thuộc ít nhất 2 locus trở lên ñược biểu thị
  như sau:
  P = A + D + I + Eg + Es
  Trong ñó:
  A : giá trị cộng gộp (giá trị giống);
  D: sai lệch trội;
  I: sai lệch tương tác (sai lệch át gen);
  Eg: sai lệch môi trường chung;
  Es: sai lệch môi trường riêng.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  6
  Như vậy, muốn cải tiến năng suất của vật nuôi có thể tác ñộng những
  biện pháp khác nhau:
  + Tác ñộng về mặt di truyền (G)
  - Tác dụng vào hiệu ứng cộng gộp (A) bằng cách chọnlọc.
  - Tác ñộng vào hiệu ứng trội (D) và át gen (I) bằnglai giống.
  + Tác ñộng về mặt môi trường (E) bằng cách cải tiếnñiều kiện chăn nuôi:
  dinh dưỡng, chuồng trại, vệ sinh, chăm sóc
  2.1.3. Hệ số di truyền
  ðể xác ñịnh ảnh hưởng của di truyền ñối với giá trị kiểu hình, Lush
  (1949) ñưa ra khái niệm hệ số di truyền:
  Giá trị của hệ số di truyền cho ta một khái niệm về mức tiến triển có thể
  ñạt ñược khi tiến hành chọn lọc ñối với một tính trạng nhất ñịnh.
  Theo Phan Cự Nhân và cộng sự (1985)[13], Nguyễn Văn Thiện
  (1995)[18], các tính trạng có hệ số di truyền thấp,hiệu quả lai giống lại cao.
  Ngược lại, các tính trạng có hệ số di truyền cao, hiệu quả chọn lọc sẽ cao
  nhưng hiệu quả lai giống lại thấp.
  2.1.4. Lai giống và ưu thế lai
  2.1.4.1. Lai giống
  Thực tiễn nhân giống ñộng vật trong mấy chục năm gần ñây ñã diễn ra một
  sự thay ñổi lớn, ñó là việc áp dụng các hệ thống lai khác giống và khác dòng.
  Lai giống là cho giao phối giữa những ñộng vật thuộc hai hay nhiều
  giống khác nhau. Lai khác dòng là cho giao phối giữa những ñộng vật thuộc
  các dòng khác nhau trong cùng một giống. Mặc dù laikhác giống xa nhau về
  huyết thống hơn lai khác dòng, song hiệu ứng di truyền của cả hai kiểu lai lại
  tương tự nhau (Nguyễn Hải Quân và cộng sự, 1995)[14].
  Lai giống làm cho tần số kiểu gen ñồng hợp tử ở thế hệ sau giảm ñi,
  còn tần số kiểu gen dị hợp tử ở thế hệ sau tăng lên.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  I/ Tài liệu tiếng Việt
  1. Trần Kim Anh (2000), “Sự cần thiết mở rộng ứng dụnghệ thống giống
  lợn hình tháp và sử dụng ưu thế lai trong chăn nuôilợn”, Chuyên san
  chăn nuôi lợn, Hội Chăn nuôi Việt Nam, tr. 94-112;
  2. ðặng Vũ Bình (1999), “Phân tích một số nhân tố ảnh hưởng tới các
  tính trạng năng suất sinh sản trong một lứa ñẻ của lợn nái ngoại”, Kết
  quả nghiên cứu khoa học kỹ thuật khoa Chăn nuôi- Thú y (1996-1998), Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội, tr. 5- 8;
  3. ðặng Vũ Bình (2002), Di truyền số luợng và chọn giống vật nuôi, Giáo
  trình sau ñại học, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội;
  4. ðinh Văn Chỉnh, ðặng Vũ Bình, Nguyễn Hải Quân, PhanXuân Hảo, Hoàng
  Sĩ An (1999), “Kết quả bước ñầu xác ñịnh khả năng sinh sản của lợn
  nái L và F
  1
  (LY) có các kiểu gen halothan khác nhau nuôi tại xínghiệp
  thức ăn chăn nuôi An Khánh”, Kết quả nghiên cứu khoa học kỹ thuật
  khoa Chăn nuôi-Thú y (1996-1998), Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà
  Nội, tr. 9-11;
  5. Nguyễn Quế Côi, Nguyễn Văn Thiện, Nguyễn ðức Hán, Nguyễn Văn
  Lâm (1996), "Một số ñặc ñiểm di truyền và chỉ số chọn lọc về khả
  năng sinh trưởng của lợn ñực hậu bị Landrace", Kết quả nghiên cứu
  KHNN 1995- 1996, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, tr. 272 – 276;
  6. Phạm Thị Kim Dung (2005), Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới một số
  tính trạng về sinh trưởng và cho thịt của lợn lai F
  1(LY), F
  1
  (YL),
  D(LY) và D(YL) ở miền Bắc Việt Nam,Luận án TS Nông nghiệp,
  Viện Chăn nuôi;
  7. Trưởng Hữu Dũng, PhùngThị Vân, Nguyễn Khánh Quắc (2004), “Khả
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  84
  năng sinh ttrưởng và thành phần thịt xẻ của tổ hợp lai D´(LY) và
  D´(YL)", Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (4), tr.471;
  8. Nguyễn Văn ðức và cộng sự (2001), “Các tổ hợp lợn lai nuôi thịt ñược tạo
  ra từ lợn ñực lai cho tăng khối lượng cao hơn so với lợn ñực thuần",
  Tạp chí Nông nghiệp, (6), tr.4-6;
  9. Lê Thanh Hải và cộng sự (2001), Nghiên cứu chọn lọc, nhân thuần chủng và
  xác ñịnh tổ hợp lai thích hợp cho heo cao sản ñể ñạt tỷ lệ nạc từ 50-55%, Báo cáo tổng hợp ñề tài cấp Nhà nước KHCN 08-06;
  10. Lê Thanh Hải, Nguyễn Văn ðồng, Nguyễn Ngọc Phục, Phạm Duy Phẩm
  (2006), “Năng suất sinh trưởng và khả năng cho thịtcủa lợn lai 3 giống
  ngoại Landrace, Yorkshire và Duroc", Tạp chí khoa học kỹ thuật Chăn
  nuôi, ( 4), tr.51-52;
  11. Phan Xuân Hảo (2006), “ ðánh giá khả năng sản xuất của lợn ngoại ñời bố mẹ
  và con lai nuôi thịt”, ðề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp bộ;
  12. Trần ðình Miên, Phan Cự Nhân, Nguyễn văn Thiện, Trịnh ðình ðạt (1994),
  Di truyền chọn giống ñộng vật, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội;
  13. Phan Cự Nhân, Trần ðình Miên, ðặng Hữu Lanh (1985), Di truyền học
  húa sinh, sinh lý ứng dụng trong cụng tỏc giống giasỳc Việt Nam,
  Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, tr.165- 185;.
  14. Nguyễn Hải Quân, ðặng Vũ Bình, ðinh Văn Chỉnh, Ngô Thị ðoan Trinh
  (1995), Giáo trình chọn giống và nhân giống gia súc, Trường ðại
  học Nông nghiệp I- Hà Nội;
  15. Nguyễn Văn Thắng, ðặng Vũ Bình (2005), “So sánh khảnăng sinh sản, của lái nai
  F
  1
  (Landrace x Yorkshire) phối với lợn ñực Duroc và Pi étrain” Tạp chí khoa
  học kỹ thuật nông nghiệp – Trường ðại học Nông Nghiệp I, Tập III số 2, tr.
  140 -143;
  16. Nguyễn Văn Thắng, ðặng Vũ Bình (2006), “Năng suất sinh sản, sinh
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  85
  trưởng, chất lượng thân thịt của các tổ hợp lai giữa lợn nái
  F
  1
  (Landrace´Yorkshire) phối với lợn ñực Duroc và Piétrain”, Tạp chí
  khoa học kỹ thuật nông nghiệp - Trường ðại học Nông Nghiệp I,
  Tập IV số 6, tr 48 – 55;
  17. Nguyễn Văn Thắng (2007), ”Sử dụng ñực giống Pie'train nâng cao năng
  suất và chất lượng thịt trong chăn nuôi lợn ở miền Bắc – Việt Nam”,
  Luận văn tiến sĩ khoa học - Trường ðại học Nông Nghiệp I- Hà Nội;
  18. Nguyễn Thiện, Phùng Thị Vân, Nguyễn Khánh Quắc, Phạm Hữu Doanh,
  Phạm Nhật Lệ và CTV 1995), “Kết quả nghiên cứu các tổ hợp lai
  giữa lợn ngoại và lợn Việt Nam”, Tuyển tập công trình nghiên cứu
  Khoa học kỹ thuật chăn nuôi (1969-1995), Viện Chăn nuôi, Nhà xuất
  bản Nông nghiệp, Hà Nội, 1995, tr. 13-21;
  19. Nguyễn Thiện (2002), “Kết quả nghiên cứu và phát triển lợn lai có năng
  suất và chất lượng cao ở Việt Nam”, Viện Chăn Nuôi 50 năm xây
  dựng và phát triển 1952-2002, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội, tr.
  81- 91;
  20. Nguyễn Khắc Tích (1993), Kết quả nghiên cứu sử dụng lợn lai ngoại ´
  ngoại nuôi thịt nhằm cho năng suất cao, tăng tỷ lệ nạc ở các tỉnh
  phía Bắc, Kết quả nghiên cứu khoa học CNTY(1991- 1993), Trường
  ðại học Nông nghiệp I, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, tr.18-19;
  21. Tổng Cục Thống Kê (2011),Niên giám thống kê 2010, Nhà xuất bản thống
  kê- Hà Nội;
  22. Phùng Thị Vân, Hoàng Hương Trà, Trương Hữu Dũng (2000), “Nghiên
  cứu khả năng cho thịt của lợn lai D(LY) và D(YL) vàảnh hưởng của
  hai chế ñộ nuôi tới khả năng cho thịt của lợn ngoạicó tỷ lệ nạc >
  52%", Tạp chí Khoa học công nghệ và quản lý KT, (số 9), tr.397-
  398;
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  86
  23. Phùng Thị Vân, Hoàng Hương Trà, Trần Thị Hồng và CTV(2002), “Nghiên
  cứu khả năng sinh sản, cho thịt của lợn lai và ảnh hưởng của hai chế ñộ
  nuôi tới khả năng cho thịt cuả lợn ngoại có tỷ lệ nạc trên 52%”, Bộ
  Nông nghiệp và phát triển nông thôn-Vụ Khoa học công nghệ và chất
  lượng sản phẩm, Kết quả nghiên cứu KHCN trong nông nghiệp và phát
  triển nông thôn giai ñoạn 1996-2000, Hà Nội, trang: 482-493;
  24. Nguyễn Thị Viễn (2001), ”Xác ñịnh ưu thế lai thành phần và di truyền cộng
  gộp từ các tổ hợp lai heo thương phẩm”, Báo cáo khoa học Chăn nuôi
  Thú y (1999-2000), phần chăn nuôi gia súc, TP Hồ Chí Minh, tr. 20-24.
  Tài liệu nước ngoài
  25. Barton-Gate P., Wrriss P. D, Brown S.N. And Lambooij B. (1995),
  “Methods of improving pig welfare and meat quality by reducing
  stress and discomfort before slaughter – methods ofasseeing meat
  quality”, Proceeding of the US-Seminar, Mariensee, 22-33;
  26. Bolet G., Legault C.(1980), “New aspects of geneticimprovement of
  prolificacy in pigs”. 2
  nd
  World congress on Genetic applied to
  livestock production. P.S Vic I. V. 1980, 548-567;
  27. Brumm M.C. and P.S. Miller (1996), “Response of pigs to space allocation
  and diets varying in nutrient density”, J. Anim. Sci., (74), pp. 2730-2727;
  28. Buczynski J.T., Zaborowski T., Szulc K. (1998), “Fattening and slaughter
  performance of meat type crossbred porkers with a share of
  Zlotnicka Spotted pig”, Animal Breeding Abstracts,66(1), ref., 350;
  29. Campell R.G., M.R. Taverner and D.M. Curic (1985), “Effect of strain and
  *** on protein and energy metabolism in growing pigs”, Energy
  metabolism of farm animal, EAAP, (32), pp. 78-81;
  30. Chang K. C., Costa N. Da., Blackley R., Southwood O., Evans G., Plastow
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  87
  G., Wood J. D., Richardson R. I. (2003), “Relationships of myonsin
  heavy chain fibre types of meat quality traits in traditional and
  modern pigs”, Meat Science,64, 93-103;
  31. Chung C. S., Nam A. S. (1998), “Effects of feeding regimes on the
  reproductive performance of lactating sows and growth rate of
  piglets”, Animal Breeding Abstracts, 66 (12), ref., 8369;
  32. Clutter A. C. and E.W. Brascamp (1998), “Genetic ofperformance traits",
  The genetics of the pig, M.F. Rothschild and, A. Ruvinsky (eds).
  CAB International, pp.427- 462;
  33. Colin T. Whittemore (1998), The science and practice of pig production,
  Second Edition, Blackwell Science Ltd, 91-130;
  34. David Renaudeau, Magali Hiaire, Jacques Mourot (2005), “A comparaison
  of carcass and meat quality characteristics ò Creole and LW pigs
  slaughetered at 150 days of age”, Anim. Res, 54, 45-54;
  35. Dickerson G. E. (1974), “Evaluation and utilizationof breed differences,
  proceedings of working”, Symposium on breed evaluation and
  crossing experiments with farm animals, I V O;
  36. Dominguez J. C., Pena F. J., Anel L., Carbajo M., Alegre B. (1998),
  “Seasonal infertility syndrome in pigs, Animal Breeding Abstracts,
  66 (2), ref., 1156;
  37. Ducos A. (1994), Genetic evaluation of pigs tested in central station using
  a multiple trait animal model, Doctoral Thesis, Institut National
  Agronomique Paris - Grignon, France;
  38. Dzhuneibaev E. T., Kurenkova N. (1998), “Carcass quality of purebred
  and crossbred pigs”, Animal Breeding Abstracts, 66(4), ref., 2573;
  39. Falconer D. S. (1993), introduction to quantitative genetics, Third Edition
  Longman New York, 254 – 261;

  Xem Thêm: đánh giá sức sản xuất của các tổ hợp lai giữa lợn nái f1(landrace × yorkshire) phối với đực duroc và (pietrain × duroc) tại huyện yên dũng, tỉnh bắc giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu đánh giá sức sản xuất của các tổ hợp lai giữa lợn nái f1(landrace × yorkshire) phối với đực duroc và (pietrain × duroc) tại huyện yên dũng, tỉnh bắc giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status