Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu một số loài nấm hại hạt thóc bảo quản vùng hà nội và phụ cận

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu một số loài nấm hại hạt thóc bảo quản vùng hà nội và phụ cận

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ LOÀI NẤM HẠI HẠT THÓC BẢO QUẢN VÙNG HÀ NỘI VÀ PHỤ CẬN


  MỤC LỤC
  Lời cảm ơn i
  Lời cam ñoan ii
  Mục lục iii
  Danh mục các từ viết tắt vi
  Danh mục bảng vii
  Danh mục ñồ thị ix
  Danh mục ảnh x
  1 MỞ ðẦU 1
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1
  1.2 Mục ñích và yêu cầu của ñề tài 2
  1.2.1 Mục ñích 2
  1.2.2 Yêu cầu 2
  2 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 3
  2.1 Những nghiên cứu ngoài nước 3
  2.1.1 Những nghiên cứu về thành phần bệnh trên hạt lúa 3
  2.1.2 Tác hại của bệnh nấm truyền qua hạt lúa 4
  2.2 Tình hình nghiên cứu trong nước 11
  3 VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14
  3.1 ðịa ñiểm nghiên cứu 14
  3.2 Thời gian nghiên cứu 14
  3.3 ðối tượng và vật liệu nghiên cứu 14
  3.5 Phương pháp nghiên cứu 15
  3.5.1 Phương pháp lấy mẫu 15
  3.5.2 Phương pháp giám ñịnh thành phần các loài nấmtrên hạt thóc
  bảo quản 16
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  iv
  3.5.3 Phương pháp ñiều chế môi trường nhân tạo và phương pháp phân
  lập nấm hại hạt thóc 16
  3.5.4 Nghiên cứu ảnh hưởng của yếu tố nhiệt ñộ và môi trường nuôi
  cấy nhân tạo ñến sự phát triển của một số loài nấm hại thóc bảo
  quản 18
  3.5.5 Khảo sát khả năng ñối kháng của chế phẩm sinhhọc nấm
  Trichoderma viride với một số loài nấm hại thóc bảoquản trên
  môi trường PGA 20
  3.6 Khảo sát khả năng phòng trừ các loài nấm hại hạt thóc bằng chế
  phẩm sinh học nấm ñối kháng Trichoderma viride và nước Javel 20
  3.6.1 Phương pháp xử lý hạt thóc bằng chế phẩm sinhhọc nấm ñối
  kháng Trichoderma viride 20
  3.6.2 Phương pháp xử lý hạt thóc phòng trừ các loàinấm bằng nước
  Javel 0,3% 21
  3.7 Xử lý số liệu 22
  4 KẾT QỦA NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 23
  4.1 Xác ñịnh thành phần và mức ñộ nhiễm các loại nấm gây hại trên
  thóc bảo quản vùng Hà Nội và phụ cận 23
  4.2 Nghiên cứu ñặc ñiểm hình thái, sinh học của mộtsố loài nấm hại
  hạt thóc bảo quản 27
  4.2.1 ðặc ñiểm hình thái, sinh học của một số loài nấm hại hạt thóc
  bảo quản 27
  4.2.2 Nghiên cứu ảnh hưởng của yếu tố nhiệt ñộ ñến sự phát triển của
  một số nấm hại thóc trong bảo quản 37
  4.2.3 Nghiên cứu ảnh hưởng của yếu tố môi trường ñến sự phát triển
  của một số loài nấm hại thóc bảo quản 44
  4.3 Xác ñịnh thành phần và mức ñộ nhiễm của một số loài nấm có
  khả năng sinh ñộc tố trên hạt thóc vùng Hà Nội và phụ cận 50
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  v
  4.4 Khảo sát hiệu lực phòng trừ các loài nấm hại hạt thóc bảo quản
  bằng và chế phẩm sinh học nấm ñối khángTrichoderma viride và
  nước Javel 51
  4.4.1 Khảo sát hiệu lực phòng trừ 4 loài nấm A.padwickii, B.oryzae,
  F.moniliforme, A.flavus của chế phẩm sinh học nấm ñối kháng
  T.viride trên hạt thóc bảo quản 51
  4.4.2 Khảo sát hiệu lực phòng trừ các loài nấm hại hạt thóc bảo quản
  bằng xử nước Javel. 63
  5 KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ 67
  5.1 Kết luận 67
  5.2 ðề nghị 68
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 69
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  vi
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
  A. flavus Aspergillus flavus
  A. padwickii Aternaria padwickii
  A. niger Aspergillus niger
  B. oryzae Bipolaris oryzae
  C. lunata Curvularia lunata
  F. moniliforme Fusarium moniliforme
  HLPT Hiệu lực phòng trừ
  MðPB Mức ñộ phổ biến
  STT Số thứ tự
  T. barclayana Tilletia barclayana
  TLHN Tỷ lệ hạt nhiễm
  T. viride Trichoderma viride
  CTV Cộng tác viên
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  vii
  DANH MỤC BẢNG
  Bảng 4.1. Thành phần và mức ñộ phổ biến của các loài nấm hại thóc
  trong bảo quản vùng Hà Nội và phụ cận24
  Bảng 4.2 a. Mức ñộ nhiễm một số loài nấm trên các mẫu hạt thóc bảo
  quản vùng Hà Nội và phụ cận26
  Bảng 4.2b. Mức ñộ nhiễm một số loài nấm trên các mẫu hạt thóc bảo
  quản vùng Hà Nội và phụ cận26
  Bảng 4.3. Triệu chứng gây bệnh trên hạt thóc bảo quản của một số loài
  nấm tiêu biểu 28
  Bảng 4.4. Ảnh hưởng của nhiệt ñộ ñến sự phát triển của nấm Alternaria
  padwickiitrên môi trường PGA38
  Bảng 4.5. Ảnh hưởng của nhiệt ñộ ñến sự phát triển của nấm Bipolaris
  oryzae trên môi trường PGA39
  Bảng 4.6. Ảnh hưởng của nhiệt ñộ ñến sự phát triển của nấm Fusarium
  moniliforme trên môi trường PGA41
  Bảng 4.7. Sự phát triển của các Isolates nấm Aspergilus flavus phân lập
  trên một số mẫu hạt thóc bảo uản ở các ngưỡng nhiệt ñộ khác
  nhau trên môi trường Czapek – Dox43
  Bảng 4.9. Ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy ñến sự phát triển của
  nấm Bipolaris oryzae (nhiệt ñộ 30
  0
  C)46
  Bảng 4.10. Ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy ñến sựphát triển của
  nấm Fusarium moniliforme(nhiệt ñộ 30 ºC)48
  Bảng 4.11. Ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy ñến sựphát triển của
  nấm Aspergilus flavus(nhiệt ñộ 30ºC)49
  Bảng 4.12. Thành phần và tỷ lệ nhiễm của một số loài nấm có khả năng
  sinh ñộc tố trên các mẫu hạt thóc bảo quản51
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  viii
  Bảng 4.13. Hiệu lực của chế phẩm sinh học nấm ñối kháng T. viridevới
  nấm Alternaria padwickiitrên môi trường PGA52
  Bảng 4.14. Hiệu lực của chế phẩm sinh học nấm ñối kháng T.viridevới
  nấm Bipolaris oryzaetrên môi trường PGA54
  Bảng 4.15. Hiệu lực của chế phẩm sinh học nấm ñối kháng T. viridevới
  nấm Fusarium moniliformetrên môi trường PGA57
  Bảng 4.16. Hiệu lực của chế phẩm sinh học nấm ñối kháng T.viride với
  nấm Aspergillus flavustrên môi trường PGA59
  Bảng 4.17. Ảnh hưởng của chế phẩm sinh học nấm ñối kháng T. viride
  ñến sự phát triển của các loài nấm hại hạt thóc trong kho bảo
  quản 62
  Bảng 4.18a. Hiệu lực xử lý nước Javel ñối với các loài nấm trên một số
  mẫu hạt thóc bảo quản 64
  Bảng 4.18b. Hiệu lực xử lý nước Javel ñối với các loài nấm trên một số
  mẫu hạt thóc bảo quản 65
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  ix
  DANH MỤC ðỒ THỊ
  ðồ thị 1. Ảnh hưởng của nhiệt ñộ ñến sự phát triển của nấm Alternaria
  padwickii trên môi trường PGA38
  ðồ thị 2. Ảnh hưởng của nhiệt ñộ ñến sự phát triển của nấm Bipolaris
  oryzae trên môi trường PGA39
  ðồ thị 3. Ảnh hưởng của nhiệt ñộ ñến sự phát triển của nấm Fusarium
  moniliforme trên môi trường PGA41
  ðồ thị 4. Sự phát triển của các Isolates nấm Aspergilus flavus phân lập
  trên một số mẫu hạt thóc bảo quản ở các ngưỡng nhiệt ñộ khác
  nhau trên môi trường Czapek – Dox42
  ðồ thị 5. Ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy ñến sự phát triển của nấm
  Alternaria padwickii (nhiệt ñộ 30
  0
  C)45
  ðồ thị 6. Ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy ñến sự phát triển của nấm
  Bipolaris oryzae (nhiệt ñộ 30
  0
  C)47
  ðồ thị 7. Ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy ñến sự phát triển của nấm
  Fusarium moniliforme (nhiệt ñộ 30 ºC)48
  ðồ thị 8. Ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy ñến sự phát triển của nấm
  Aspergilus flavus 50
  ðồ thị 9. Hiệu lực của chế phẩm sinh học nấm ñối kháng T. viride với
  nấm Alternaria padwickii trên môi trường PGA53
  ðồ thị 10. Hiệu lực của chế phẩm sinh học nấm ñối kháng T.viride với
  nấm Bipolaris oryzae trên môi trường PGA55
  ðồ thị 11. Hiệu lực của chế phẩm sinh học nấm ñối kháng T. viride với
  nấm Fusarium moniliforme trên môi trường PGA58
  ðồ thị 12. Hiệu lực của chế phẩm sinh học nấm ñối kháng T.viride với
  nấm Aspergillus flavus trên môi trường PGA60
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  x
  DANH MỤC ẢNH
  Ảnh 1: Hạt thóc nhiễm nấm Alternaria padwickii29
  Ảnh 2: Tản nấm Alternaria padwickii trên môi trường PGA29
  Ảnh 3 : Bào tử phân sinh nấm Alternaria padwickii (x100)30
  Ảnh 4: Hạt thóc nhiễm nấm Bipolaris oryzae30
  Ảnh 5: Tản nấm Bipolaris oryzae trên môi trường PGA(mặt trên)31
  Ảnh 6: Tản nấm Bipolaris oryzae trên môi trường PGA(mặt dưới)31
  Ảnh 7: Bào tử phân sinh nấm Bipolaris oryzae (x400)32
  Ảnh 9: Hạt thóc nhiễm nấm Aspergillus flavus33
  Ảnh 10: Cành bọc bào tử nấm Aspergillus flavus (x400)33
  Ảnh 11: Hạt thóc nhiễm nấm Penicillium islandicum34
  Ảnh 12: Hạt thóc nhiễm nấm Tilletia barlayana34
  Ảnh 13: Hạt thóc nhiễm nấm Curvularia lunata35
  Ảnh 14: Bào tử nấm Curvularia lunata (x100)35
  Ảnh 15: Hạt thóc nhiễm nấm Aspergillus niger36
  Ảnh 16: Cành bọc bào tử nấm Aspergillus niger (x100)36
  Ảnh 17: Ảnh hưởng của nhiệt ñộ ñến sự phát triển của nấm Bipolaris
  oryzae trên môi trường PGA40
  Ảnh 18. Hiệu lực ñối kháng của nấm Trichoderma viride ñối với nấm
  Alternaria padwickii hại hạt thóc trên môi trường PGA53
  Ảnh 20. Hiệu lực phòng trừ của chế phẩm sinh học nấm ñối kháng T.
  viride với nấm Aspergillus flavus hại hạt thóc trênmôi trường
  PGA 60
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  1
  1. MỞ ðẦU
  1.1. Tính cấp thiết của ñề tài
  Trong sản xuất nông nghiệp ở nước ta, lúa là cây lương thực quan trọng
  nhất. Ngoài việc lúa gạo giành cho xuất khẩu, còn một lượng rất lớn dự trữ,
  bảo quản ñể sử dụng lâu dài ñảm bảo an ninh lương thực, nuôi trồng, .v.v.
  Trong ñiều kiện khí hậu nóng ẩm ở nước ta là môi trường thuận lợi cho
  các vi sinh vật phát triển gây hại. Trong ñó, các loài nấm ñã hoạt ñộng hết sức
  mạnh mẽ, gây ra tổn thất lớn cho nông sản trên ñồngruộng cũng như nông
  sản ở giai ñoạn sau thu hoạch. Vì vậy tổn thất gây nên do nấm chiếm một
  phần ñáng kể. Ngoài việc gây tổn thất về lượng cho nông sản một số loài nấm
  còn có thể sinh ra các ñộc tố ñặc biệt nguy hiểm với sức khỏe con người và
  ñộng vật kinh tế. Nấm phát triển trên lương thực không những sử dụng các
  chất dinh dưỡng của hạt: Protein, glucid, lipit và các vitamin, chúng còn có thể
  tiết ra các ñộc tố. ðộc tố aflatoxin do Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus
  và Aspergillus moninus, ñây là ñộc tố nguy hiểm nhất và thường nhiễm trên
  nông sản, gây ñộc cho người và gia súc, như gây tácdụng cấp tính, gây tổn
  thương gan (ung thư gan ), gây quái thai, gây ñột biến, v.v thậm chí với liều
  lượng cao có thể dẫn tới tử vong.
  Ở nước ta hiện nay, công tác vệ sinh an toàn lương thực, thực phẩm ñã
  có những tiến bộ rõ rệt và ngày càng ñược chú ý. Từnhững năm 1970
  Nguyễn Phùng Tiến và cộng sự ñã nghiên cứu mức nhiễm nấm mốc trên thóc
  ở kho bảo quản lương thực miền Bắc Việt Nam và một số lương thực như:
  ñậu, ñỗ, lạc, v.v . ðặng Hồng Miên cũng ñã nghiên cứu sự nhiễm nấm mốc và
  aflatoxin trên lạc. Nguyễn Thuỳ Châu và CTV (1996) ñã nghiên cứu tình hình
  nhiễm ñộc tố nấm ngô: aflatoxin, fumonixin, Ochotoxin A, deoxynivalenol và
  nivalenol,v.v và các biện pháp phòng trừ.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  2
  Hạt thóc trong bảo quản là ñối tượng tấn công của nhiều loài nấm,
  chúng gây hại làm giảm giá trị dinh dưỡng của hạt mặt khác lưu ý một số loài
  nấm trong quá trình gây hại chúng có thể sinh ra các loại ñộc tố gây hại ñến
  sức khỏe con người và vật nuôi khi sử dụng. Xuất phát từ thực tế ñó, ñể tìm
  hiểu về mức ñộ nhiễm các loài nấm trên hạt thóc bảoquản chúng tôi tiến hành
  thực hiện ñề tài:
  “Nghiên cứu một số loài nấm hại hạt thóc bảo quản vùng Hà Nội và
  phụ cận”
  1.2. Mục ñích và yêu cầu của ñề tài
  1.2.1. Mục ñích
  Nghiên cứu xác ñịnh thành phần và mức ñộ phổ biến các loài nấm hại
  thóc bảo quản vùng hà nội và phụ cận.
  1.2.2. Yêu cầu
  - Xác ñịnh ñược thành phần và mức ñộ phổ biến của các loài nấm hại
  thóc bảo quản.
  - ðánh giá mức ñộ nhiễm của từng loài nấm trên các mẫu hạt thóc bảo
  quản thu thập vùng Hà Nội và phụ cận.
  - Nghiên cứu một số ñặc ñiểm hình thái, sinh học của các loài nấm phổ
  biến hại thóc bảo quản.
  - Xác ñịnh thành phần và mức ñộ phổ biến của các loài nấm có khả
  năng sinh ñộc tố.
  - Khảo sát một số biện pháp phòng trừ hạn chế các loài nấm hại thóc
  trong bảo quản.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  3
  2. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
  2.1. Những nghiên cứu ngoài nước
  2.1.1. Những nghiên cứu về thành phần bệnh trên hạtlúa
  Trong các loại cây trồng nông nghiệp có tới 90% cácloại cây lương
  thực thực phẩm nhân giống bằng hạt và chính việc gieo trồng bằng hạt này ñã
  khiến chúng ñều chịu ảnh hưởng của các bệnh truyền qua hạt giống. Hiện nay
  bệnh truyền qua hạt giống là một trong những nguyênnhân chính gây suy giảm
  năng suất và phẩm chất nông sản của nhiều nước trênthế giới. Mà cây lúa là
  loại cây trồng không nằm ngoài quy luật chung ñó dovậy nó cũng chịu nhiều
  tác ñộng của các loại bệnh hại truyền qua hạt giống. Ở nước ta bệnh hại trên hạt
  lúa là một trong những nguy cơ gây ảnh hưởng nghiêmtrọng ñến năng suất và
  phẩm chất hạt làm giảm giá trị xuất khẩu của mặt hàng này. Trong thực tế có
  rất nhiều biện pháp ñược sử dụng ñể phòng trừ hạt nhiễm bệnh như các biện
  pháp thủ công: sàng, sẩy, phơi ; các biện pháp xử lý bằng nhiệt ñộ, bằng
  thuốc trừ nấm
  Hiện nay theo IRRI có tới 43 trong tổng số 53 loài nấm có thể gây hại vào
  mọi giai ñoạn phát triển của cây lúa trên tất cả các nước trồng lúa trên thế giới.
  Nghiên cứu về tình hình nhiễm nấm bệnh trên hạt lúañã ñược nhiều tác
  giả công bố. Theo Richardson (1981), cho biết có 41loài nấm truyền qua hạt
  giống lúa và chúng cũng gây bệnh trên thân, lá bao gồm một số loại ñiển hình
  như: Pyricularia oryzae, Bipolaris oryzae, Ustilaginoides virens, Fusarium
  moliniforme, Alternaria Padwickii, Microdochium oryzae, Sacroladium
  oryzae, Rhizoctonia solani,v.v. Trong những năm 1984 – 1986, viên nghiên
  cứu lúa quốc tế ñã phân lập trên 4744 mẫu hạt giốnglúa với phương pháp
  giấy ẩm ñã phân lập ñược 20 loài nấm trong ñó có những loài nấm xuất hiện
  phổ biến trong các mẫu kiểm tra với tỉ lệ cao bao gồm: Trichoniella padwickii(tên
  gọi khác của Alternaria padwickii), Fusarium moniliforme, Curvulariaspp,
  Nigrospora oryzae, Tilletia barclayana, Phoma sp,v.v.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  4
  Năm 1986 cũng tại Viện nghiên cứu lúa quốc tế (New,1994) (dẫn qua
  tài liệu khi tiến hành kiểm tra 327 mẫu hạt giống lúa ñã phát hiện 17 loài nấm
  truyền qua hạt. Các loài nấm xuất hiện phổ biến lầnlượt là Curvulariaspp,
  tiếp theo là Alternaria padwickii, Phoma sp, Nigrospora oryzae, Tilletia
  barclayana, Leptospharia sp,
  Bệnh truyền qua hạt giống ñã ñược xác ñịnh rõ rằng chu kỳ sống của
  chúng có nhiều giai ñoạn tồn tại ñược trên hạt giống và hầu hết các nấm gây
  bệnh trên cây lúa ñã ñược ghi nhận có truyền qua hạt giống. Phạm vi hạt
  giống bị nhiễm các vi sinh vật là rất rộng tuy nhiên hiểu biết về vai trò và sự
  quan trọng của nấm bệnh truyền qua hạt giống còn chưa nhiều.
  2.1.2. Tác hại của bệnh nấm truyền qua hạt lúa
  ðối với nấm trên hạt nhiều kết quả nghiên cứu cho thấy một số loài
  nấm làm biến màu hạt, ảnh hưởng ñến chất lượng hạt.
  Một số loài nấm mốc trong bảo quản như Aspergillus, Penicillium,
  không những làm biến màu hạt mà còn sản sinh ra ñộctố (Lizuka, 1958).
  Nhiều nghiên cứu cho rằng nấm trên hạt không những gây thiệt hại trên hạt
  lúa mà chúng còn là nguồn lây nhiễm trên ñồng ruộngvà sự thiệt hại của
  chúng gây ra là rất lớn như Nấm Pyricularia oryzae, nấm Bipolaris oryzae,
  nấm Alternaria padwickii.v.v.
  Nấm gây bệnh hại có thể phát triển và gây hại rất nhanh chóng trên các
  loài cây trồng ở mọi giai ñoạn, mọi nơi, mọi lúc. T rên hạt, một số nấm gây bệnh
  phá huỷ axit béo, vitamin và tạo ra các hợp chất hoá học có thể gây nguy hại tới
  sức khoẻ của con người, ví dụ nấm Aspegillus flavus khi phát triển trên hạt lạc tạo
  ra hợp chất Aflatoxin có thể gây ra ung thư và ngộ ñộc trực tiếp cho người ăn.
  Các nhà khoa học ñã thống kê có khoảng 55 loài nấm gây hại ở tất cả
  các giai ñoạn phát triển của cây lúa trên tất cả các nước trồng lúa trên thế giới.
  Sự tồn tại và phát triển của các loài nấm này ñã ñược các nhà khoa học quan
  tâm từ rất sớm (từ cuối thế kỷ 18).
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  5
  Tuy nhiên, sự tồn tại của nấm trên hạt ñến giữa thếkỷ 19 mới ñược
  nghiên cứu kỹ, cuối thế kỷ ñã có nhiều công bố về bệnh trên hạt của các nhà
  nghiên cứu như Richarson, 1979, 1981, Neergard, Ou năm 1985 . Hiện nay,
  theo thống kê của Viện nghiên cứu lúa quốc tế (International Rice Reseach
  Institute gọi tắt là IRRI) có khoảng 43 loài nấm ñược xác ñịnh là có truyền
  qua hạt giống. Nấm gây bệnh truyền qua hạt giống cóý nghĩa ñặc biệt với lúa,
  gồm nhiều loài khác nhau, thay ñổi tuỳ theo từng vùng, từng giai ñoạn, từng
  thời kỳ phát triển của lúa.
  Một số bệnh hại trên lúa ñã ñược ghi chép lại từ cuối thế kỷ 19. Tại thời
  ñiểm này, nhiều nhà khoa học ñã có cùng mục ñích nghiên cứu ñể tìm ra tác
  nhân gây bệnh ñối với một số bệnh thường gặp. Các bệnh hại lúa phân bố
  ở khắp nơi tại tất cả các vùng trồng lúa trên thế giới. Tuy nhiên, không phải
  loài nấm gây bệnh nào cũng phát triển ñược ở tất cảcác vùng sinh thái. Vào
  giữa thế kỷ 20, sau một thời gian dài nghiên cứu các loài bệnh hại lúa, một số
  nhà khoa học ñã chú ý tới khả năng truyền bệnh của chúng qua hại giống. Các
  công trình nghiên cứu của các nhà khoa học trên mộtsố bệnh chủ yếu ñã góp
  phần làm sáng tỏ thêm một nguồn lây nhiễm trên ñồngruộng ñó là bệnh
  truyền qua hạt giống.
  2.1.2.1. Nấm Bipolaris oryzae
  Bệnh tiêm lửa hại lúa ñã ñược ghi nhận rất sớm. Vàonăm 1990 Breda
  de Haan là người ñầu tiên mô tả và ñặt tên bệnh là Helminthosporium oryzae.
  Bệnh này cũng ñược mô tả ở Nhật bởi Hori năm 1901 và nghiên cứu sâu hơn
  bởi Tanaka năm 1922, sau ñó là nghiên cứu của Hori (1918), Nishikado và
  Hemmi (1920-1930) Oku, Akai và cộng tác viên (1950 - 1958), Asaka và
  Baba (1951-1957). Hiện nay nấm gây bệnh này ñược ñặt tên là Bipolaris
  oryzae.


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Tài liệu tiếng Việt
  1. Bộ Nông Nghiêp và PTNT (1986), Tiêu chuẩn hạt giống lúa nước, TCVN
  1776 – 86.
  2. Bộ nông nghiệp và PTNT (1988), Tiêu chuẩn phương pháp kiểm nghiệm
  hạt giống cây trồng nông nghiệp, 10TCN 322 – 98.
  3. Bộ Nông nghiệp và PTNT (2001), Tuyển tập tiêu chuẩnnông nghiệp Việt
  Nam, tiêu chuẩn BVTV, tập 2, quyển 2, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  4. Cục Bảo vệ thực vật (2002), Phương pháp ñiều tra phát hiện sinh vật hại
  cây trồng, 10 TCN 2002, 45p.
  5. Cục bảo vệ thực vật(1991) “kiểm dịch thực vật kiểm tra lấy mẫu” Tiêu
  chuẩn Việt Nam TCVB 5451 – 1991 Hà Nội.
  6. Cục BVTV (1995), Phương pháp ñiều tra phát hiện sâu bệnh hại cây
  trồng.NXB Nông Nghiệp, Hà Nội.
  7. Cục Bảo vệ thực vật (1997), Danh sách dịch hại trên lúa gạo của Việt
  Nam, Hà Nội.
  8. Ngô Bích Hảo (2004), Tình hình nhiễm nấm Aspergillus spp trên hạt
  giống một số cây trồng và ảnh hưởng của nấm gây bệnh ñến sự nảy mầm
  và sức sống của cây con, Tạp chí KHKT Nông nghiệp, tập 2, số 1/2004,
  tr.9-12.
  9. Lê Thị Thu Hằng (2009), Nghiên cứu phương pháp chẩnñoán nấm bệnh
  Aspergillus flavus sinh ñộc tố aflatoxin bằng kỹ thuật PCR, Luận văn thạc
  sĩ nông nghiệp, Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội.
  10. Trần ðình Nhật Dũng, Phạm Thị Thoa, Nguyễn Thị Hoa (1999). Kết quả
  nghiên cứu bước ñầu về bệnh hạt giống lúa của một số giống nhập khẩu và
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  70
  sản xuất tại các tỉnh ven biển phía Bắc và duyên hải miền Trung, Kết quả
  khảo nghiệm và kiểm tra giống cây trồng (tập 1). NXB Nông nghiệp, Hà
  Nội.
  11. Kiraly, Z.,Klement và CTV(1983), Những phương pháp nghiên cứu bệnh
  cây, (Hà Minh Trung, Vũ Khắc Nhượng dịch), NXB Nôngnghiệp, Hà
  Nội, 146p.
  12. Vũ Triệu Mân (2007), Giáo trình Bệnh cây chuyên khoa, NXB Nông
  nghiệp, Hà Nội.
  13. Nguyễn Văn Tuất (1997), Phương pháp chẩn ñoán, giámñịnh nấm và vi
  khuẩn gây bệnh cây trồng, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  14. Lê Lương Tề (2007), Giáo trình Bệnh cây nông nghiệp,NXB Nông
  nghiệp, Hà Nội.
  15. Trung tâm khảo kiểm nghiệm giống cây trồng trung ương, Kết quả khảo
  kiểm nghiệm giống cây trồng năm 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001.
  16. Trung tâm phân tích Giám ñịnh Kiểm dịch thực vật (1979), Thành phần
  nấm và vi khuẩn trên hạt lúa gạo trong bảo quản, Hà Nội.
  17. Trung tâm Kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu 1- Hà Nội (2005), Báo cáo
  kết quả KDTV năm 2003 – 2005.
  18. Nguyễn Kim Vân, ðỗ Tấn Dũng và CTV (2006), Nguyên nhân gây bệnh
  hại hạt giống lúa, ngô, ñậu tương, lạc, rau ở một số tỉnh phía Bắc Việt
  Nam và biện pháp phòng trừ, Tạp chí KHKT Nông nghiệp, số 6, Tập 4,
  tr.39-47.
  19. Viện Bảo vệ thực vật (1997), Phương pháp nghiên cứuBVTV, tập I, NXB
  Nông nghiệp, Hà Nội, 99p.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  71
  Tài liệu tiếng Anh
  20. Aulakh K.S., S.B. Marthur, P. Neergaard (1974),Comparision of seed bome
  infection of Drechslera oryzaeas recorded on Blotter and in soil, Institute of
  seed pathology, Copenhagen.
  21. Barnett, H.L & Barry B.Hunter (1998), Illustrated genera of imperfect fungi,
  4
  th
  edition, The APS Press, St.Paul, Minnesota, 211p.
  22. Binarova, P, Nedelnik, J. Fellner, and Nedbalkovab. (1990). Selection for
  resistance to filtrate of fusarium sp.In embryogennic cell suspension culture of
  medicago satival, Plant cell tissue organ. cult.
  23. CMI Distribution Maps of plant diseases No 92. (1973)
  24. CMI Distribution Maps of plant diseases No 51. (1961)
  25. CMI Distribution Maps of plant diseases No 31. (1984)
  26.Ghosh Biswas,G.C, Zapata, F.J(1993), High- frequency plant regeneration
  from protoplasts of indica Rice (Oryzae sativa) using Maltose, Plant physiol.
  27.Hartman, C.L, Knous. T.R., Mecoy. T.J. (1984), Field testing and
  preliminary progeny evaluation of Alfalfa regenerated from cell lines resistant to
  the toxins produced by Fusarium oxysporium sp, Medicaginis Phytopathology.
  28. International Union of Microbiological Societies (2004), Aspergillus niger
  Tiegh, International Commission on Penicilliumand Aspergillus,
  http://www.iums.org/ICPAAspn.
  29.Kinoshita, T. (1995).Construction of molecular maps and their applications
  in rice genetics and breeding, Asia, Pacirlc J. Mol. Biol. Biotechnology.
  30. Huynh Van Nghiep, Ashok Gaur (2005), Efficacy of seed treatment in
  improving seed quality in rice (Oryza sativaL.).Omonrice 13:42-51.
  31. Maude, R.B (1996), Seed borne diseases and their control principles practice,
  CAB International Press.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  72
  32. Mathur, S.B and Olga Kongsdal (2000), Common laboratory seed health
  testing methods for detecting fungi, DGISP Copenhagen Denmark.
  33. Mian, I.H. Fakir, A.G (1989), “Fungi moisture content and germinability of
  rough rice seeds dung storage”, Seed rearch. P.169 – 173
  34. P.C Agarwal, Carmen Nicves Mortensen and S.B. Mathur. (1989). Seed-
  borme diseases and seed health testing of rice.
  35. Mathur,S.B and Olgar Kongsdal (2000), Common taboratory seed health
  testing methods for detecting fungi.Institute of seed Pathology. Copenhagen.
  36. S.H.Ou (1972), Rice diseases
  37. S.H.Ou (1985), Rice disease, commonwealth mycological Institute, Second
  edition.
  38. Rodrigues,P, C.Soares, N.Lima and A.Venancio (2007), Identification and
  characterization of Aspergillus flavus and aflatoxins, Communicating current
  research and education topics and trends in AppliedMicrobilogy.
  39. Suzuki, H. (1954) “Studies on antiblastin”. Annals of the phytopathological
  society of Japan.
  40.Van Der Plak, J.E (1963), Plant disease. Epidemics and control, New York
  Academic.
  41.Vidhyasekaran, P. Govindaswani C.V. (1968). “Role of seed born fungi in
  paddy seed spoilage III. Production of cacbondioxide, free fatty acids, reducing
  sugar and starch content”,Indian phytobathology.
  42. http://www.en.wikipedia.org/wiki/Aspergillussp
  43. http://www.en.wikipedia.org/wiki/Penicilliumsp
  44. http://www.en.wikipedia.org/wiki/Fusarium moniliforme
  45. http://www.en.wikipedia.org/wiki/Alternaria padwickii

  Xem Thêm: Nghiên cứu một số loài nấm hại hạt thóc bảo quản vùng hà nội và phụ cận
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu một số loài nấm hại hạt thóc bảo quản vùng hà nội và phụ cận sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status