Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu ảnh hưởng của hội chứng prrs đến hiệu quả sử dụng vacxin dịch tả lợn và suyễn lợn, đề xuất quy trình tiêm phòng tại các trang trại nuôi theo quy mô công nghiệp

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu ảnh hưởng của hội chứng prrs đến hiệu quả sử dụng vacxin dịch tả lợn và suyễn lợn, đề xuất quy trình tiêm phòng tại các trang trại nuôi theo quy mô công nghiệp

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HỘI CHỨNG PRRS ĐẾN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VACXIN DỊCH TẢ LỢN VÀ SUYỄN LỢN, ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH TIÊM PHÒNG TẠI CÁC TRANG TRẠI NUÔI THEO QUY MÔ CÔNG NGHIỆP

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ðOAN . i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC BẢNG vi
  DANH MỤC HÌNH vii
  Phần I . 1
  MỞ ðẦU . 1
  1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ðỀ TÀI . 1
  1.2. MỤC ðÍCH CỦA ðỀ TÀI 2
  1.3. TÍNH MỚI VÀ ðÓNG GÓP CỦA ðỀ TÀI 2
  Phần II . 3
  TỔNG QUAN TÀI LIỆU . 3
  2.1. TỔNG QUAN VỀ BỆNH PRRS . 3
  2.1.1. Khái niệm về bệnh . 3
  2.1.2. Lịch sử, ñịa dư và tình hình dịch bệnh 3
  2.1.3. Căn bệnh 6
  2.1.4. Dịch tễ học 8
  2.1.5. Triệu chứng lâm sàng của PRRS 14
  2.1.6. Bệnh tích . 16
  2.1.7. Chẩn ñoán 17
  2.1.8. Phòng và trị bệnh . 21
  2.2. BỆNH SUYỄN LỢN VÀ SỰ ẢNH HƯỞNG TƯƠNG TÁC GIỮA
  MYCOPLASMA VỚI PRRSV . 23
  2.2.1. Bệnh do Mycoplasma ở lợn 23
  2.2.2. Sự tương tác giữa Mycoplasma và PRRSV 25
  2.2.3. Ảnh hưởng của Mycoplasma và PRRSV ñến hiệu quả tiêm vacxin phòng
  bệnh . 26
  2.3. ẢNH HƯỞNG CỦA PRRS ðẾN KHẢ NĂNG BẢO HỘ CỦA VACXIN
  DỊCH TẢ LỢN 27
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  iv
  Phần III 29
  NỘI DUNG, ðỊA ðIỂM, ðỐI TƯỢNG, VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
  NGHIÊN CỨU 29
  3.1. Nội dung nghiên cứu 29
  3.2. ðối tượng, ñịa ñiểm và thời gian nghiên cứu . 29
  3.2.1. ðối tượng nghiên cứu 29
  3.2.2. ðịa ñiểm nghiên cứu . 29
  3.2.3. Thời gian nghiên cứu 30
  3.3. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu . 30
  3.3.1. Vật liệu nghiên cứu . 30
  - Bố trí thí nghiệm kiểm soát bệnh M.hyopneumoniae:lợn con thí nghiệm ñược
  cân và chia làm 2 lô tương ñương nhau 30
  3.3. Phương pháp xử lý số liệu 35
  Phần IV 36
  KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 36
  4.1. Kết quả xác ñịnh kháng thể trước khi phát hiệnbệnh PRRS . 36
  4.1.1. Kết quả kiểm tra kháng thể kháng virus PRRS trước khi phát hiện bệnh
  PRRS . 36
  4.1.2. Kết quả kiểm tra kháng thể kháng M.hyopneumoniae trước khi phát hiện
  bệnh PRRS 39
  4.1.3. Kết quả kiểm tra kháng thể kháng virus dịch tả lợn trước khi phát hiện
  bệnh PRRS 39
  4.2. Kết quả xác ñịnh kháng thể hai tháng sau khi phát hiện bệnh PRRS 40
  4.2.1. Kết quả kiểm tra kháng thể kháng virus PRRS hai tháng sau khi phát hiện
  bệnh PRRS 40
  4.2.2. Kết quả kiểm tra kháng thể kháng M.hyopneumoniae hai tháng sau khi
  phát hiện bệnh PRRS . 43
  4.2.3. Kết quả kiểm tra kháng thể kháng virus dịch tả lợn hai tháng sau khi phát
  hiện bệnh PRRS 44
  4.3. Kết quả xác ñịnh kháng thể năm tháng sau khi phát hiện bệnh PRRS 46
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  v
  4.3.1. Kết quả kiểm tra kháng thể kháng virus PRRS năm tháng sau khi phát
  hiện bệnh PRRS 46
  4.3.2. Kết quả kiểm tra kháng thể kháng M.hyopneumoniae năm tháng sau khi
  phát hiện bệnh PRRS . 48
  4.3.3. Kết quả kiểm tra kháng thể kháng virus dịch tả lợn năm tháng sau khi phát
  hiện bệnh PRRS 48
  4.4. Thử nghiệm chương trình kiểm soát bệnh do Mycoplasma hyopneumoniae
  với trại sau khi phát hiện bệnh PRRS . 49
  4.5. ðề xuất quy trình phòng bệnh dịch tả lợn với trại bệnh PRRS . 50
  Phần IV 53
  KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ . 53
  4.1. Kết luận 53
  4.2. Tồn tại và ñề nghị . 53
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 54
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  vi
  DANH MỤC BẢNG
  Bảng 3.1. Lịch trình tiêm vacxin cho lợn thịt tại cơ sở nghiên cứu 30
  Bảng 3.2. Số lượng mẫu lấy tại cơ sở nghiên cứu 30
  Bảng 4.1. Kháng thể bệnh PRRS trước khi phát hiện bệnh 36
  Bảng 4.2. Kết quả xác ñịnh kháng thể kháng suyễn lợn trước khi phát hiện PRRS 39
  Bảng 4.3.Kết quả kiểm tra kháng thể dịch tả trước khi phát hiện PRRS 40
  Bảng 4.4. Kháng thể PRRS sau khi phát hiện ñược 2 tháng . 41
  Bảng 4.5. Kết quả xác ñịnh kháng thể kháng bệnh suyễn lợn 2 tháng sau khi
  phát hiện PRRS . 43
  Bảng 4.6. Kháng thể kháng bệnh dịch tả lợn sau khi phát hiện 2 tháng . 45
  Bảng 4.7. Kháng thể kháng PRRS sau khi phát hiện ñược 5 tháng 46
  Bảng 4.8. Kháng thể kháng bệnh suyễn lợn sau 5 tháng 48
  Bảng 4.9. Kháng thể kháng bệnh dịch tả sau 5 tháng . 49
  Bảng 4.10. Kết quả so sánh hiệu quả kiểm soát bệnh suyễn lợn 50
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  vii
  DANH MỤC HÌNH
  Hình 2.1. Hình ảnh tế bào ñại thực bào bình thường và bệnh lý 13
  Hình 3.1. Minh hoạ kết quả ñiện di trên gel của sảnphẩm của phản ứng PCR 35
  Hình 4.1. Kết quả kháng thể kháng virus PRRS của trại A trước khi phát hiện
  bệnh PRRS 37
  Hình 4.2. Kết quả kháng thể kháng virus PRRS của trại B trước khi phát hiện
  bệnh PRRS 38
  Hình 4.3. Kết quả xác ñịnh kháng thể kháng virus PRRS của trại A hai tháng
  sau khi phát hiện bệnh PRRS 41
  Hình 4.4. Kết quả xác ñịnh kháng thể kháng virus PRRS của trại B hai tháng
  sau khi phát hiện bệnh PRRS 42
  Hình 4.5. Kết quả xác ñịnh kháng thể kháng virus PRRS của trại A năm tháng
  sau khi phát hiện bệnh PRRS 47
  Hình 4.6. Kết quả xác ñịnh kháng thể kháng virus PRRS của trại B năm tháng
  sau khi phát hiện bệnh PRRS 48
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  viii
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  ADG: Average Daily Gain
  PTNT: Phát triển nông thôn
  DNA: Deoxyribonucleic Acid
  ELISA: Enzyme Linked Immune Sorbent Assay
  FAO: Food and Agriculture Organization
  FCR: Feed Conversion Ratio
  IFA: Indirect Fluorescent Antibody test
  MDS: Mystery Disease Syndrome
  OIE: Organization International Enzootic
  PCR: Poly Chain Reaction
  PRRS: Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome
  RNA: Ribonucleic Acid
  TCID: Tissue Culture Infective Dose
  SIRS: Swine Infertility and Respiratory Syndrome
  SN: Serum Neutralization
  SPF: Specific Pathogen Free
  SRRS: Swine Reproductive and Respiratory Syndrome
  TCID50
  : Tissue Culture Infective Dose 50
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  1
  Phần I
  MỞ ðẦU
  1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ðỀ TÀI
  Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp (Porcine Reproductive and
  Respiratory Syndrome; PRRS), còn gọi là bệnh tai xanh ở lợn ñã xuất hiện ở gần
  như tất cả các quốc gia có ngành chăn nuôi lợn (Rajic và cs., 2001). Nhiều biện
  pháp trong ñó có sử dụng vacxin ñược áp dụng nhằm khống chế và giảm thiểu
  tác hại do bệnh gây ra (Dee và cs., 1996). Ở Việt Nam, PRRS ñã xuất hiện từng
  ñợt tại cả 3 miền Bắc, Trung và Nam. Năm 2010, dịchxảy ra ñầu tiên ở miền
  Bắc sau ñó phần nào ñã ñược khống chế. Tuy nhiên hiện tại dịch tái bùng phát
  và diễn biến rất phức tạp ở một số ñịa phương thuộccác tỉnh miền Trung và các
  tỉnh phía Nam. Vì vậy, nguy cơ dịch tái bùng phát, lây lan ở tất cả các ñịa
  phương trong cả nước rất cao ñòi hỏi phải có những chương trình phòng chống
  bệnh thích hợp và có tính linh hoạt, phù hợp với ñiều kiện của Việt Nam.
  Một trong những câu hỏi ñặt ra ñối với các cơ sở chăn nuôi quy mô lớn là
  cần thiết có sự thay ñổi trong quy trình phòng bệnhbằng vacxin sau khi PRRS
  ñã xảy ra hay không. ðây cũng là một trong những vấn ñề cấp thiết cần ñược
  giải ñáp bằng những dữ liệu khoa học. ðể giải ñáp ñược câu hỏi này, ñã có
  nhiều nghiên cứu về ảnh hưởng của PRRS ñến hiệu quảsử dụng một số loại
  vacxin phòng bệnh truyền nhiễm thường thấy trên lợn. Ở Việt Nam, một số công
  bố về biến ñổi bệnh lý trong PRRS, ảnh hưởng của PRRS ñến các chỉ tiêu lâm
  sàng, chỉ tiêu sinh sản ñã ñược tiến hành. Tuy nhiên, dữ liệu về ảnh hưởng của
  bệnh ñến hiệu quả gây ñáp ứng miễn dịch của các vacxin phòng bệnh trong ñó
  có vacxin phòng suyễn lợn và vacxin phòng bệnh dịchtả lợn chưa ñược công
  bố. Xuất phát từ những vấn ñề trên chúng tôi tiến hành ñề tài “Nghiên cứu ảnh
  hưởng của hội chứng PRRS ñến hiệu quả sử dụng vacxin dịch tả lợn và suyễn
  lợn, ñề xuất quy trình tiêm phòng tại các trang trại nuôi theo quy mô công
  nghiệp”.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  2
  Những kết quả thu ñược sẽ là cơ sở khoa học giúp cho người chăn nuôi
  hiểu biết về bệnh, giúp ñề ra một chương trình tiêmphòng vacxin thích hợp
  nhất, hạn chế dịch bệnh và nâng cao hiệu quả kinh tế.
  1.2. MỤC ðÍCH CỦA ðỀ TÀI
  - Xác ñịnh ảnh hưởng PRRS ñến hiệu quả của tiêm vacxin phòng bệnh
  suyễn lợn
  - Xác ñịnh ảnh hưởng PRRS ñến hiệu quả của tiêm vacxin phòng bệnh
  dịch tả lợn
  - ðề xuất ñược một chương trình vacxin có hiệu quảnhất ñối với các trại
  sau dịch PRRS
  1.3. TÍNH MỚI VÀ ðÓNG GÓP CỦA ðỀ TÀI
  - ðây là nghiên cứu mới ở Việt Nam về ảnh hưởng củaPRRS ñến hiệu
  quả sử dụng vacxin phòng dịch tả và suyễn lợn.
  - Là một trong những nghiên cứu ñầu tiên tạo cơ sởxây dựng quy trình
  tiêm vacxin phòng các bệnh thường gặp trên ñàn lợn trong các vùng lưu hành
  PRRS tại Việt Nam.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  3
  Phần II
  TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  2.1. TỔNG QUAN VỀ BỆNH PRRS
  2.1.1. Khái niệm về bệnh
  Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp (PRRS) là mộtbệnh truyền nhiễm
  nguy hiểm ñối với loài lợn (kể cả lợn rừng ), gây ra bởi virus Lelystad. Bệnh lây
  lan nhanh với các biểu hiện ñặc trưng về rối loạn sinh sản ở lợn nái: sảy thai,
  thai chết lưu, lợn sơ sinh chết yểu. Ở lợn con theomẹ, lợn hậu bị thể hiện các
  triệu chứng do viêm ñường hô hấp rất nặng như sốt, ho, khó thở và chết với tỷ lệ
  cao. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp thế giới (FAO) ñã xác ñịnh PRRS là
  bệnh không lây truyền từ lợn sang gia súc khác và con người.
  2.1.2. Lịch sử, ñịa dư và tình hình dịch bệnh
  Tình hình dịch PRRS trên thế giới
  Bệnh ñược ghi nhận lần ñầu tiên tại Mỹ vào khoảng năm 1987, vào thời
  ñiểm ñó, do chưa xác ñịnh ñược căn nguyên bệnh nên ñược gọi là “bệnh bí hiểm
  ở lợn” (mistery swine disease - MSD), một số người căn cứ theo triệu chứng gọi
  là “Bệnh tai xanh ở lợn”. Sau khi lan rộng trên toàn thế giới, bệnh ñược gọi bằng
  nhiều tên: Hội chứng hô hấp và sinh sản của lợn (Swine Infertility and
  Respiratory Syndrome – SIRS), Hội chứng hô hấp và sảy thai ở lợn (Porcine
  Endemic Abortion and Respiratory Syndrome – PEARS),Hội chứng hô hấp và
  sinh sản lợn (PRRS), bệnh tai xanh (Blue ears). Năm1992, Hội nghị quốc tế về
  bệnh này ñược tổ chức tại St. Paul, Minnesota ñã nhất trí dùng tên PRRS và
  ñược tổ chức Thú y thế giới (OIE) công nhận.
  Theo OIE, tính từ năm 2005 ñến nay ñã có 25 nước vùng lãnh thổ
  thuộc tất cả các châu lục (trừ châu Úc và New Zealand) có PRRS lưu hành.
  Trong số các nước công bố có lưu hành PRRS có cả các quốc gia có ngành
  chăn nuôi phát triển mạnh như Mỹ, Hà Lan, ðan Mạch,Anh, Pháp, ðức .
  Chỉ riêng tại Mỹ, chi phí cho phòng chống PRRS hàngnăm là 560 triệu ñô
  la (Neumann và cs., 2005).
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  4
  Tại Trung Quốc, dịch PRRS ñã ñược phát hiện vào năm1996 và hiện
  ñang còn tồn tại. Chủng virus ñang lưu hành tại nước này thuộc dòng Bắc Mỹ,
  chúng ñược chia thành hai dạng, gồm chủng cổ ñiển (gây chết với tỷ lệ thấp) và
  chủng ñộc lực cao (gây chết với tỷ lệ cao). Theo tài liệu của Cục Thú y, trong
  vòng hơn 3 tháng của năm 2006, chủng virus PRRS ñộclực cao ñã gây ra ñại
  dịch lây lan ở hơn 10 tỉnh phía Nam làm hơn 2 triệulợn ốm trong ñó có hơn
  400.000 lợn mắc bệnh ñã chết. Tính từ ñầu năm ñến tháng 7/2007, dịch bệnh ñã
  xảy ra ở trên 26/33 tỉnh, với trên 257.000 lợn mắc bệnh và 68.000 con chết và
  tiêu huỷ 175.000 con. ðiều ñáng chú ý là virus gây ra ñại dịch PRRS vào năm
  2006 ở Trung Quốc ñã cho thấy những thay ñổi, tăng tính cường ñộc mạnh hơn
  rất nhiều so với các chủng virus PRRS cổ ñiển ñược phân lập ở nhiều ñịa
  phương khác nhau tại nước này từ năm 1996 - 2006. Theo Zhou và cs (2009),
  chủng ñộc lực cao Trung Quốc thuộc dòng Bắc Mỹ.
  Bên cạnh ñó một báo cáo khác (Xiao và cs., 2010) cũng cho thấy tỷ lệ lợn
  có huyết thanh dương tính với PRRS tại tỉnh Quảng ðông là trên 57%, ñặc biệt
  các trại chăn nuôi tập trung với số lượng lớn có tỷlệ lưu hành của virus cao hơn
  các trại chăn nuôi nhỏ lẻ. ðiều ñáng chú ý là tại Hồng Kông, ñã xác ñịnh ñược
  rằng lợn có thể nhiễm ñồng thời cùng một lúc cả 2 chủng virus dòng Bắc Mỹ và
  dòng châu Âu.
  Theo Tian và cs (2007), tỷ lệ chết của lợn khi bị nhiễm chủng ñộc lực cao
  ở Trung Quốc phụ thuộc theo từng lứa tuổi lợn: cao nhất ở lợn con theo mẹ (có
  thể chết tới 100%) tiếp ñến là lợn cai sữa (70%), lợn thịt (20%) và lợn nái mang
  thai (10 - 30%).
  Tại Thái Lan, một nghiên cứu quy mô lớn từ năm 2000- 2003 cho thấy
  các virus PRRS ñược phân lập từ nhiều ñiạ phương thuộc nước này gồm cả
  chủng dòng châu Âu và dòng Bắc Mỹ. Trong ñó virus thuộc chủng dòng Bắc
  Mỹ chiếm 33,58%, dòng châu Âu chiếm 66,42%. Các nghiên cứu trước ñó ñã
  khẳng ñịnh PRRS lần ñầu tiên xuất hiện ở nước này vào năm 1989 và tỷ lệ lưu
  hành huyết thanh của bệnh này cũng có những biến ñổi, từ 8,7% vào năm 1991
  và trên 76% vào năm 2002. Nguồn gốc PRRS tại Thái Lan ñược cho là do sử
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  5
  dụng tinh lợn nhập nội ñã bị nhiễm virus PRRS hoặc là do các ñàn nhập nội
  mang trùng.
  Diễn biến dịch PRRS tại Việt Nam
  Lần ñầu tiên trong lịch sử vào năm 1997, PRRS ñược phát hiện trên ñàn
  lợn nhập từ Mỹ vào các tỉnh miền Nam. Kết quả kiểm tra thấy 10/51 lợn giống
  nhập khẩu có huyết thanh dương tính với PRRS. Toàn bộ số lợn này ñã ñược xử
  lý vào thời gian ñó. Tuy nhiên, trong những năm tiếp theo, các nghiên cứu về
  bệnh trên những trại lợn giống tại các tỉnh phía Nam cho thấy tỷ lệ lợn có huyết
  thanh dương tính với bệnh rất khác nhau, từ 1,3% cho tới 68,29% (theo
  http://tapchithuy.com).
  Theo Kamakawa và cs (2003), kết quả kiểm tra huyết thanh học của từ
  năm 1999 - 2003 ñã công bố kết quả phát hiện kháng thể kháng virus PRRS tại
  Cần Thơ.
  Như vậy có thể thấy virus PRRS ñã xuất hiện và lưu hành tại nước ta
  trong một thời gian dài. Tuy nhiên, kể từ khi xác ñịnh ñược lợn có kháng thể
  kháng virus PRRS ở ñàn lợn giống nhập từ Mỹ, tại Việt Nam chưa có báo cáo
  nào về xuất hiện dịch PRRS cho ñến 3/2007.
  Dấu ấn quan trọng của dịch PRRS tại Việt Nam ñược bắt ñầu từ ngày
  12/3/2007 khi hàng loạt ñàn lợn tại Hải Dương có những biểu hiện ốm khác
  thường. Ngày 23/3/2007, lần ñầu tiên cơ quan thú y tại tỉnh này ñã báo cáo cho
  Cục thú y, ngay sau ñó ngày 26/3/2007, Trung tâm Chẩn ñoán thú y Trung ương
  tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với virus PRRS. Do lần
  ñầu tiên dịch PRRS xuất hiện tại Việt Nam và do không quản lý ñược việc buôn
  bán, vận chuyển lợn ốm, dịch PRRS ñã lây lan nhanh và phát triển mạnh tại 6
  tỉnh thành khác nhau thuộc ðồng bằng sông Hồng gồm Hưng Yên, Quảng Ninh,
  Thái Bình, Bắc Giang và Hải Phòng làm hàng ngàn conlợn mắc bệnh.
  Kể từ khi dịch PRRS xảy ra từ năm 2007, bệnh liên tiếp xảy ra trong
  những năm tiếp theo. ðáng chú ý nhất là năm 2010, bệnh xảy ra trên ñịa bàn của
  cả nước. ðầu tiên dịch xuất hiện ở các tỉnh phía bắc sau lan vào các tỉnh miền
  Trung và ñến tháng 6/2010 thì bùng phát trên 32 tỉnh thành khu vực miền Nam.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  I. TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT
  Bùi Quang Anh, Nguyễn Văn Long (2007), Một số ñặc ñiểm dịch tễ của hội
  chứng rối loạn sinh sản và hô hấp lợn (bệnh tai xanh) và tình hình dịch tại Việt
  Nam, Diễn ñàn khuyến nông và công nghệ - Bộ Nông Nghiệp và phát triển
  Nông thôn.
  ðào Trọng ðạt, Nguyễn Tiến Dũng, ðặng Việt Tiến, Phạm Ngọc Tề (1989),
  Miễn dịch thụ ñộng và ảnh hưởng của nó ñến phản ứngmiễn dịch của lợn con
  chống lại virus dịch tả lợn, Tạp chí khoa học thú y,tr 15-20.
  Nguyễn Thị Thu Hồng, Nguyễn Tiến Hà, Nguyễn Tiến Trung, Nguyễn Văn
  Dung, Chris.J.Morrissy, Miễn dịch thụ ñộng chống virus dịch tả lợn của lợn con
  ở khu vực Nam Bộ, Tạp chí khoa học thú y. Tập XIII, số 4/2006, tr 12-13.
  Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Hoa, Tiêu Quang An (2011), Ứng dụng một số kỹ
  thuật trong chẩn ñoán và phân lập virus gây hội chứng rối loạn sinh sản và hô
  hấp trên lợn nái, Tạp chí Khoa học và phát triển Tập 9 (số 1), tr 62-67.
  Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Hoa, Bùi Thị Tố Nga, Nguyễn Thị Thanh Nhàn,
  Lê Huỳnh Thanh Phương (2010), Một số ñặc ñiểm bệnh lý của lợn nái mắc hội
  chứng rối loạn hô hấp và sinh sản, Tạp chí Khoa học và phát triển Tập 8 (số 1),
  tr 68-75.
  Phạm Ngọc Thạch, ðàm Văn Phải (2008), Một số chỉ tiêu lâm sàng, chỉ tiêu
  máu lợn mắc hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp (lợn tai xanh) trên một số
  ñàn lợn của tỉnh Hải Dương và Hưng Yên. Hội thảo Hội chứng rối loạn hô hấp -sinh sản và bệnh liên cầu khuẩn ở lợn. Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội.
  Tô Long Thành (2007), Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp của lợn, Tạp chí
  khoa học kỹ thuật Thú y. Tập XIV (số 3), tr 34-35.
  II. TÀI LIỆU TIẾNG NƯỚC NGOÀI
  Amass S.F., Clark L.K., van Alstine W.G., BowersockT.L., Murphy D.A.,
  Knox K.E., and Albregts S.R. (1994). Interaction of mycoplasma
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  55
  hyopneumoniaeand pasteurella multocida infections in swine. Journal of
  American Veterinary Medical Association. 204, 102-107.
  Baccaro M., Hirose F., Umehara O., Goncalves L., Doto D., Paixao R., Shinya
  L., Moreno A. (2006). Comparative efficacy of two single-dose bacterins in the
  control of Mycoplasma hyopneumoniaein swine raised under commercial
  conditions in Brazil. Veterinary Journal 172, 526-531.
  Bautista E.M., Goyal S.M., Yoon I.J., Hoo H.S., Collin J.E. (1993) Comparison
  of porcine alveolar macrophages and CL 2621 for thedetection of porcine
  reproductive and respiratory syndrome (PRRS) virus and anti-PRRS antobody.
  Journal of Veterinary Diagnostic Investigation. 5. 163
  Benfield D.A., Nelson E., Collín J.E., Harris L., Goyal S.M., Robinson D.,
  Christianson W.T., Morrison R.B., Gorcyca D. and Chladek D. (1992).
  Characterization of swine infertility and respiratory syndrome (SIRS) virus
  (isolate ATCC VR-2332). Journal of Veterinary Diagnostic Investigation4,
  127-133.
  Boettcher TB, Thacker BJ, Halbur PG, et al. (2002).Vaccine efficacy and
  immune response to Mycoplasma hyopneumoniaechallenge in pigs vaccinated
  against porcine reproductive and respiratory syndrome virus and M
  hyopneumoniae. J Swine Health Prod.10(6), 259-264.
  Cavanagh D. (1997). Nidovirales: a new order comprising Coronaviridae and
  Arteriviridae. Arch Virol. 142, 127-133.
  Collins J.E., Benfield D.A., Christianson W.T., Harris L., Henning J.C. et al.
  (1992). Isolation of swine infertility and respiratory syndrome virus (isolate
  ATCC VR-2332) in North America and experimental reproduction of the
  disease in gnotobiotic pigs. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation4,
  117-126
  Dea S., Gagnon C. A.,Mardass H., and Milane G. (1996). Antigenic variability
  among North American and European strains of porcine reproductive and
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  56
  respiratory syndrome virus as defined by monoclonalantibodies to the matrix
  protein. Journal of clonical microbiology. 34,1488-1493.
  DeBey M.C. and Ross R.F. (1994). Ciliostasis and loss of cilia induced by
  mycoplasma hyopneumoniaein porcine tracheal organ culture. Infect Immun 62,
  5312-5318.
  Dee S.A., Joo H.S., Polson D.D. (1996). Improved performance of a large pig
  complex after sequential nursery depopulation.Veterinary Research138(2),31-4.
  Depner K.R., Lange E., Pontrakulpipat S., Fichtner D. (1999). Does porcine
  reproductive and respiratory syndrome virus potentiate classical swine fever
  virus infection in weaner pigs? Journal of Veterinary Medicine, Series B 46(7),
  485-491.
  Han J., Wang Y., Faaberg K.S., (2006). Complete genome analysis of RFLP 184
  isolates of porcine reproductive and respiratory syndrome virus. Virus Research
  112(1-2) 175-182.
  Hesse R.A., Couture L.P., Lau M.L., and Wasmoen T.L.(1997). Efficacy pf
  Prime PAC PRRS in Controlling PRRS Respiratory Disease:homologous and
  heterologous challenge.In: 28 th Ann. Meeting American Assoc. Swine Vet.,
  Proc., S. 137-144
  Kamakawa A., Thu H.T.V., Yamada S. (2003). Epidemiological survey of viral
  diseases of pigs in the Mekong delta of Vietnam between 1999 and 2003.
  Veterinary Microbiology 118 (1-2), 47-56.
  Li H., Yang H. (2003). Infection of porcine reproductive and respiratory
  syndrome virus supresses the antibody response to classical swine fever virus
  vaccination. Veterinary Microbiology95, 295-301.
  Lopez F. L., Domenech, N., Alvarez, B., Ezquerra, A.,Dominguez, J., Castro,
  J.M., Alonso, F. (1999). Analysis of cellular immune response in pigs recovered
  from porcine respiratory and reproductive syndrome infection. Virus Research.
  64, 33–42.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp
  57
  Maes D., Deluyker H., Verdonck M., Castryck F., Miry C., Lein A., Vrijens B.,
  de Kruif A. (1998). Effects of vaccination against Mycoplasma hyopneumoniae
  in pig herds with a continuous production system. Journal of Veterinary
  MedicineB 45, 495-505.
  Meng X.L., Paul P., Habur P., Lum M. (1995). Phylogenetic analyses of the
  putative M (ORF 6) and N (ORF 7) genes of porcine reproductive and respiratory
  syndrome virus (PRRSV): implication for the existence of two genotypes of
  PRRSV in the USA and Europe. Archives of virology140, 745-755.
  Meng X.L, Paul PS, Halbur PG, Morozov I. (1995) Sequence comparison of
  open reading frames 2 to 5 of low and high virulence United States isolates of
  porcine reproductive and respiratory syndrome virus. J Gen Virol. 1995 Dec;76
  ( Pt 12):3181-8.
  Neumann E.J. và cs. (2005). Assessment of the economic impact of porcine
  reproductive and respiratory syndrome swine production in the United States.
  Journal of American Veterinary Medical Association., 385-392.
  Ohlinger V.F., Weiland F., Haas B. et al.: (1991). Der “Seuchenhafte Spatabort
  beim Schwein”-ein Beitrag zur Atiologie des “porcine reproductive and
  respiratory syndrome (PRRS).” Tierarztl Umsch 46:703-708.
  Rajic A.,Dewey E.C., Deckert A.E.,Friendship R.M, Martin S.Ư., Yoo D.
  (2001).Production of PRRSV-negative pigs commingledfrom multiple,
  vaccinated, serologically stable, PRRSV-positive breeding herds. Journal of
  Swine Health Production9(4),179-184.
  Sibila M., Bernal R., Torrent D., March R., LlopartD., Riera P., Calsamiglia M.
  (2006). Effects of Mycoplasma hyopneumoniaesow vaccination on colonization,
  seroconservation and presence of enzootic pneumoniacompatible lung lesions. In
  proceedins of the 19
  th
  IPVS congress. Copenhagen Denmark p. 103.
  Stockhof –Zuwieden N., Camarro J.A.N., Gross-Beilage E., Chavez J., and
  Pohlenz J. (1993). Uterine and placental alterations in pregnant sows associated

  Xem Thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của hội chứng prrs đến hiệu quả sử dụng vacxin dịch tả lợn và suyễn lợn, đề xuất quy trình tiêm phòng tại các trang trại nuôi theo quy mô công nghiệp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu ảnh hưởng của hội chứng prrs đến hiệu quả sử dụng vacxin dịch tả lợn và suyễn lợn, đề xuất quy trình tiêm phòng tại các trang trại nuôi theo quy mô công nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status