Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu tình hình bệnh thán thư Bipolaris oryzaeShoem hại ớt tại quỳnh phụ, thái bình

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu tình hình bệnh thán thư Bipolaris oryzaeShoem hại ớt tại quỳnh phụ, thái bình

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH BỆNH THÁN THƯ (Colletotrichum spp.) HẠI ỚT TẠI QUỲNH PHỤ, THÁI BÌNH


  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục bảng vii
  Danh mục hình ix
  Danh mục ảnh x
  1. MỞ ðẦU 1
  1.1. ðặt vấn ñề 1
  1.2. Mục ñích, yêu cầu của ñề tài3
  1.2.1. Mục ñích 3
  1.2.2. Yêu cầu 3
  2. TỔNG QUAN VẤN ðỀ NGHIÊN CỨU4
  2.1. Những nghiên cứu ngoài nước4
  2.1.1. Lược sử cây ớt và tình hình sản xuất ớt trên thế giới4
  2.1.2. Nghiên cứu về thành phần bệnh nấm hại ớt5
  2.1.3. Nghiên cứu về các loài nấm Colletotrichumspp. gây bệnh thán
  thư ớt 7
  2.1.4. Nghiên cứu về nấm Colletotrichum gloeosporioides10
  2.1.5. Nghiên cứu về nấm Colletotrichum capsici gây bệnh thán thư ớt17
  2.1.6. Nghiên cứu biện pháp phòng trừ bệnh thán thư do nấm
  Colletotrichumspp. 22
  2.2. Những nghiên cứu trong nước24
  2.2.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ ớt ở Việt Nam24
  2.2.2. Những nghiên cứu về bệnh thán thư ớt25
  3. ðỐI TƯỢNG, ðỊA ðIỂM, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG
  PHÁP NGHIÊN CỨU 29
  3.1. ðối tượng nghiên cứu 29
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  iv
  3.2. ðịa ñiểm và thời gian nghiên cứu29
  3.3. Vật liệu nghiên cứu 29
  3.4. Nội dung nghiên cứu 29
  3.4.1. ðiều tra thành phần bệnh nấm hại một số giống ớt cay tại Quỳnh
  Phụ - Thái Bình năm 2010 - 201129
  3.4.2. ðiều tra tình hình phát sinh và gây hại củabệnh thán thư
  Colletotrichumspp. hại trên một số giống ớt tại Quỳnh Phụ -
  Thái Bình 30
  3.4.3. Nghiên cứu ñặc ñiểm hình thái, sinh học và thời kỳ tiềm dục của
  nấm Colletotrichumspp. gây bệnh thán thư ớt tại Quỳnh Hải –
  Quỳnh Phụ - Thái Bình. 30
  3.4.4 Lây nhiễm bệnh nhân tạo, xác ñịnh thời kỳ tiềm và mức ñộ
  nhiễm bệnh của quả ớt 30
  3.4.5. Khảo sát ảnh hưởng của một số loại thuốc hoá học ñến nấm
  Colletotrichumspp. gây bệnh thán thư ớt ngoài ñồng ruộng30
  3.5. Phương pháp nghiên cứu 30
  3.5.1. Phương pháp ñiều tra thành phần và mức ñộ phổ biến bệnh nấm
  hại ớt trên ñồng ruộng 30
  3.5.2. ðiều tra diễn biến bệnh thán thư ớt ngoài ñồng ruộng31
  3.5.3. Phương pháp thu thập và phân lập mẫu bệnh32
  3.5.4. Phương pháp chế tạo môi trường nuôi cấy34
  3.5.5. Nghiên cứu một số ñặc ñiểm sinh học của nấmCollectotrichumspp.34
  3.5.6. Nghiên cứu xác ñịnh nguyên nhân gây bệnh thán thư trên ớt35
  3.5.7. Phương pháp lây bệnh nhân tạo, xác ñịnh thời kỳ tiềm dục của
  bệnh thán thư hại ớt 36
  3.5.8. Khảo sát hiệu lực của một số thuốc trừ nấm ñối với bệnh thán
  thư hại ớt 36
  3.6. Công thức tính toán và xử lý số liệu37
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  v
  4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN39
  4.1. ðiều tra thành phần bệnh nấm hại trên một số giống ớt cay tại
  Quỳnh Phụ -Thái Bình vụ ñông và xuân năm 2010 - 201139
  4.1.1. Thành phần bệnh nấm hại ớt vụ ñông năm 2010 tại Quỳnh Phụ -
  Thái Bình. 40
  4.1.2. Thành phần bệnh nấm hại ớt vụ xuân năm 2011 tại huyện
  Quỳnh Phụ - Thái Bình 41
  4.2 ðiều tra mức ñộ phát sinh và gây hại bệnh thánthư
  Colletotrichumspp. hại trên một số giống ớt tại Quỳnh Phụ -
  Thái Bình 42
  4.2.1. Triệu chứng bệnh thán thư hại ớt42
  4.2.2. ðiều tra diễn biến bệnh thán thư hại ớt Hot chilli F1 vụ ñông
  năm 2010 tại xã Quỳnh Minh – Quỳnh Phụ - Thái Bình.46
  4.2.3. Kết quả ñiều tra bệnh thán thư hại ớt Hot chilli F1 vụ xuân năm
  2011 tại xã Quỳnh Minh – Quỳnh Phụ - Thái Bình47
  4.2.4. ðiều tra diễn biến tỷ lệ 2 loài nấm Colletotrichum spp.
  gloeosporioides và Colletotrichum capsici gây bệnhthán thư
  trên quả ớt Red chilli vụ xuân 2011 tại xã Quỳnh hải – Quỳnh
  phụ - Thái Bình 49
  4.2.5. Ảnh hưởng của chế ñộ luân canh ñến bệnh thán thư51
  4.2.6. Ảnh hưởng của chế ñộ bón phân ñến bệnh thán thư hại ớt53
  4.2.7. ðiều tra diễn biến bệnh thán thư hại ớt chỉthiên vụ xuân năm
  2011 tại xã Quỳnh Hội – Quỳnh Phụ - Thái Bình56
  4.3 Kết quả nghiên cứu ñặc ñiểm hình thái, sinh học của nấm
  Colletotrichumspp. gây bệnh thán thư ớt57
  4.3.1. ðặc ñiểm hình thái của nấm Colletrichum sp gây bệnh thán thư ớt57
  4.3.2. Nghiên cứu một số ñặc ñiểm sinh học nấm Colletotrichum
  gloeosporioides và Colletotrichum capsici gây bệnhthán thư ớt61
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  vi
  4.3.3. Kết quả lây bệnh nhân tạo nấm Colletotrichum spp. gây bệnh
  thán thư trên ớt 68
  4.4. Khảo sát ảnh hưởng của một số loại thuốc hoá học ñến sự phát
  triển của nấm Colletotrichumspp. gây bệnh thán thư ớt71
  5. KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ74
  5.1. Kết luận 74
  5.2. ðề nghị 75
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 76
  PHỤ LỤC 84
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  vii
  DANH MỤC BẢNG
  Bảng 4.1. Thành phần bệnh nấm hại cây ớt vụ ñông và xuân năm 2010
  - 2011 tại Quỳnh Phụ - Thái Bình40
  Bảng 4.2. Tỷ lệ % vị trí quả ớt cay bị nhiễm bệnh thán thư
  (Colletotrichum spp.) tại Quỳnh Phụ - Thái Bình44
  Bảng 4.3. Diễn biến bệnh thán thư hại ớt Hot chilli F1 vụ ñông năm
  2010 tại Quỳnh Minh – Quỳnh Phụ - Thái Bình46
  Bảng 4.4. Diễn biến của bệnh thán thư hại ớt (Hot chilli F1) vụ xuân
  năm 2011 tại Quỳnh Minh – Quỳnh Phụ48
  Bảng 4.5. Tỷ lệ (%) 2 loài nấm bệnh thán thư trên giống ớt Red chilli F1
  vụ xuân tại Quỳnh hải – Quỳnh Phụ - Thái Bình49
  Bảng 4.6. Ảnh hưởng của chế ñộ luân canh ñến bệnh thán thư trên cây
  ớt Red chilli F1 vụ xuân năm 2011 tại xã Quỳnh Hải–
  Quỳnh Phụ - Thái Bình 51
  Bảng 4.7. Ảnh hưởng của chế ñộ bón phân ñến bệnh thán thư trên cây ớt chỉ
  thiên vụ xuân 2011 tại xã Quỳnh Hải – Quỳnh Phụ - Thái Bình54
  Bảng 4.8. Diễn biến bệnh thán thư hại ớt chỉ thiên vụ xuân năm 2011 tại
  xã Quỳnh Hội – Quỳnh Phụ - Thái Bình56
  Bảng 4.9. ðặc ñiểm hình thái của nấm Colletotrichumspp. trên môi
  trường PDA 58
  Bảng 4.10. Ảnh hưởng của môi trường dinh dưỡng ñến sự phát triển của
  nấm Colletotrichum gloeosporioides61
  Bảng 4.11. Ảnh hưởng của nhiệt ñộ ñến sự phát triểncủa nấm
  Colletotrichum gloeosporioides trên môi trường PDA63
  Bảng 4.12. Ảnh hưởng của nhiệt ñộ ñến quá trình phát triển của nấm
  Colletotrichum capsicitrên môi trường PDA64
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  viii
  Bảng 4.13. Ảnh hưởng của ñộ pH môi trường ñến sự phát triển của nấm
  Colletotrichum gloeosporioides trên môi trường PDA66
  Bảng 4.14. Ảnh hưởng của pH ñến sự phát triển của nấm Colletotrichum
  capsicitrên môi trường PDA67
  Bảng 4.15. Ảnh hưởng của phương pháp lây nhiễm ñến mức ñộ nhiễm
  bệnh thán thư trên quả ớt xanh (Red chilli F1)69
  Bảng 4.16. Ảnh hưởng của lây bệnh nhân tạo trên quả ớt chín (Red
  chilli F1) ñến mức ñộ nhiễm bệnh thán thư70
  Bảng 4.17. Kết quả khảo sát hiệu lực của một số thuốc hoá học ñối với
  bệnh thán thư hại ớt (Chỉ thiên) vụ xuân năm 2011 tại xã
  Quỳnh Hải - Quỳnh Phụ - Thái Bình72
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  ix
  DANH MỤC HÌNH
  Hình 4.1. Diễn biến bệnh thán thư hại ớt Hot chilli F1vụ ñông năm
  2010 tại Quỳnh Minh – Quỳnh Phụ - Thái Bình46
  Hình 4.2. Diễn biến của bệnh thán thư hại ớt (Hot chilli F1) vụ xuân
  năm 2011 tại Quỳnh Minh – Quỳnh Phụ48
  Hình 4.3. Diễn biến tỷ lệ (%) 2 loài nấm bệnh thán thư trên giống ớt Red
  chilli F1 vụ ñông xuân tại Quỳnh hải – Quỳnh Phụ - Thái Bình50
  Hình 4.4. Ảnh hưởng của chế ñộ luân canh ñến bệnh thán thư trên cây ớt Red chilli
  F1 vụ xuân năm 2011 tại xã Quỳnh Hải – Quỳnh Phụ -Thái Bình52
  Hình 4.5. Ảnh hưởng của chế ñộ phân bón ñến bệnh thán thư trên cây
  ớt chỉ thiên vụ xuân năm 2011 tại xã Quỳnh Hải – Quỳnh Phụ -
  Thái Bình 55
  Hình 4.6. Diễn biến bệnh thán thư (Chỉ thiên) vụ xuân năm 2011tại xã
  Quỳnh Hội – Quỳnh Phụ - Thái Bình57
  Hình 4.7. Ảnh hưởng của môi trường dinh dưỡng ñến sự phát triển của
  nấm Colletotrichum gloeosporioides62
  Hình 4.8. Ảnh hưởng của nhiệt ñộ ñến sự phát triển của nấm
  Colletotrichum gloeosporioides trên môi trường PDA63
  Hình 4.9. Ảnh hưởng của nhiệt ñộ ñến sự phát triển của nấm
  Colletotrichum capsicitrên môi trường PDA65
  Hình 4.10. Ảnh hưởng của pH ñến sự phát triển của nấm Colletotrichum
  gloeosporioidestrên môi trường PDA66
  Hình 4.11. Ảnh hưởng của pH ñến sự phát triển của nấm Colletotrichum
  capsicitrên môi trường PDA67
  Hình 4.12. Hiệu lực của một số loại thuốc trừ bệnh thán thư hại ớt (Chỉ thiên)
  vụ xuân năm 2011 tại xã Quỳnh Hải – Quỳnh Phụ - Thái Bình73
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  x
  DANH MỤC ẢNH
  Ảnh 4.1. Triệu chứng bệnh thán thư trên quả ớt (Redchilli F1) do nấm
  Colletotrichum gloeosporioides43
  Ảnh 4.2. Triệu chứng bệnh thán thư trên quả ớt (Redchilli F1) do nấm
  Colletotrichum capsici 43
  Ảnh 4.3: Biểu hiện các vị trí vết bệnh thán thư thường xuất hiện45
  Ảnh 4.4: Mô hình ớt chỉ thiên bón cân ñối ñạm, lân,kaly và bòn thêm
  phân vi sinh Azotobacterin55
  Ảnh 4.5. Tản nấm Colletotrichum gloeosporioides trên môi trường PDA59
  Ảnh 4.6. ðĩa cành của loài nấm Colletotrichum gloeosporioides59
  Ảnh 4.7. Tản nấm Colletotrichum capsici trên môi trường PDA sau 9
  ngày nuôi cấy 60
  Ảnh 4.8. ðĩa cành của loài nấm Colletotrichum capsici60
  Ảnh 4.9. Ruộng ớt (chỉ thiên) bị bệnh thán thư gây hại vụ xuân năm
  2011 tại Quỳnh hải – Quỳnh phụ - Thái Bình84
  Ảnh 4.10. Quả ớt (Red chilli F1) nhiễm bệnh thán thư tại Quỳnh Phụ84
  Ảnh 4.11. Triệu chứng bệnh thán thư trong lây nhân tạo nấm
  Colletotrichum gloeosporioides trên quả ớt xanh Red chilli F185
  Ảnh 4.12: Thí nghiệm phun thuốc trừ bệnh85
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  1
  1. MỞ ðẦU
  1.1. ðặt vấn ñề
  Cây ớt (Capsicum sp) thuộc chi Capsicum,họ cà (Solanaceae). Có hai
  nhóm ớt phổ biến là ớt cay (Capsicum frutescensL.) và ớt ngọt (Capsicum
  annuumL.). Trong số các cây trồng thuộc họ cà (Solanaceae), cây ớt có tầm
  quan trọng thứ hai chỉ sau cây cà chua [23]. Ngày nay ớt ñược trồng rộng rãi
  trên toàn thế giới từ 55
  0
  vĩ ñộ bắc ñến 55
  0
  vĩ ñộ nam, ñặc biệt ở các nước châu
  Mỹ và một số nước châu Á như Trung Quốc, Ấn ðộ, Thái Lan, Hàn Quốc,
  Indonesia, Việt Nam, Malaysia [33].
  Hiện nay có khoảng 50 giống ớt khác nhau có tên gọirất khác nhau tuỳ
  hình dạng hay ñặc tính, như ớt sừng trâu, ớt cựa gà, ớt cà, ớt Chỉ thiên, ớt
  hiểm, ớt ngọt [7]. Theo Bosland và Votava (2003) [39] quả ớt có nhiều lợi
  thế trong việc nấu nướng, trong quả ớt chứa nhiều chất hoá học bao gồm chất
  dầu dễ bay hơi, dầu béo, capsaicinoit, carotenoit, vitamin, protein, chất sợi và
  các nguyên tố khoáng chất. Nhiều thành phần trong quả ớt có giá trị dinh
  dưỡng quan trọng, làm gia vị, mùi thơm và màu sắc. Quả ớt giúp làm giảm
  nhiễm sạ và cholesterol, giàu vitamin A và C, nhiềukhoáng kali, axit folic và
  vitamin E.
  Theo y học cổ truyền, ớt có vị cay, nóng, có tác dụng khoan trung, tán
  hàn, kiện tỳ, tiêu thực, chỉ thống (giảm ñau), kháng nham (chữa ung thư .).
  Do vậy ớt thường ñược dùng ñể chữa ñau bụng do lạnh, tiêu hóa kém, ñau
  khớp, dùng ngoài chữa rắn rết cắn .
  Ở Việt Nam diện tích trồng ớt cay ở các vùng ớt tậptrung vào khoảng
  3000 ha, năm cao nhất (1998) lên tới 5700ha. Vùng trồng ớt chuyên canh tập
  trung chủ yếu ở khu vực miền trung: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên
  Huế. Sản phẩm ớt bột hiện ñứng vị trí thứ nhất trong mặt hàng rau - gia vị
  xuất khẩu [14]. Ớt là cây dễ trồng, không kén ñất, thích hợp với nhiều vùng
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  2
  sinh thái do vậy tiềm năng phát triển cây ớt ở nướcta rất to lớn. Khác với các
  loại rau khác, quả ớt có thể thu hoạch nhiều lần, sơ chế hay chế biến ñơn giản
  (phơi khô, bột, tương ), với ñặc ñiểm này cây ớt khắc phục ñược tính rủi ro
  của thị trường, giữ giá cả ổn ñịnh, ñảm bảo ñược lợi ích cho người sản xuất.
  Do giá trị to lớn mà cây ớt mang lại, hiện nay diệntích trồng ớt không những
  ở phía Nam mà ñã ñược mở rộng ra các tỉnh thuộc khuvực phía Bắc [11].
  Thái Bình là một tỉnh thuộc khu vực ñồng bằng Bắc Bộ, những năm
  gần ñây cây ớt ñược coi là cây trồng hàng hoá, nhiều vùng trồng ớt xuất khẩu
  ñã hình thành ñem lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều hộ nông dân. Tuy nhiên,
  trên thực tế cây ớt bị rất nhiều loại sâu bệnh phá hại như: Bệnh virút, bệnh
  héo xanh, bệnh nấm, v.v làm ảnh hưởng trực tiếp ñến năng suất và chất
  lượng quả ớt, nhiều khi không cho thu hoạch, nông dân trên nhiều vùng trồng
  ớt ñã buộc phải chuyển sang trồng các cây trồng khác.
  Bệnh thán thư (Colletotrichum nigrumElet Stal hoặc Colletotrichum
  capsiciBul and Bis). ðây là bệnh nguy hiểm, gây thối quả ớt hàng loạt. Tất cả
  các vùng trồng ớt tập trung thuộc Thái Bình, Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương,
  Hưng Yên, Hoà Bình, Nghệ An, Thanh Hoá, Quảng Bình,Quảng Trị, Thừa
  Thiên Huế ñều bị bệnh này phá hoại nặng [15]. Công tác phòng trừ bệnh thán
  thư ớt tại các vùng trồng chưa thực sự mang lại hiệu quả do những hiểu biết
  về bệnh thán thư của người trồng ớt còn hạn chế, việc gieo trồng các giống ớt
  liên tục nhiều năm ñã tạo ñiều kiện thuận lợi cho bệnh thán thư bùng phát
  mạnh gây khó khăn cho việc phòng trừ.
  Xuất phát từ thực trạng tác hại của bệnh thán thư gây ra trên cây ớt và
  những khó khăn trong công tác phòng trừ bệnh, ñược sự phân công của Bộ môn
  Bệnh cây - Khoa Nông học - Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội, dưới sự
  hướng dẫn của cô PGS.TS Ngô Bích Hảo chúng tôi tiếnhành thực hiện ñề tài:
  “Nghiên cứu tình hình bệnh thán thư (Colletotrichum spp) hại ớt tại
  Quỳnh Phụ - Thái Bình”.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  3
  1.2. Mục ñích, yêu cầu của ñề tài
  1.2.1. Mục ñích
  Nghiên cứu, xác ñịnh thành phần nấm bệnh hại ớt tạiQuỳnh Phụ -
  Thái Bình, vụ ñông xuân và vụ xuân 2010 - 2011. Nghiên cứu nguyên nhân
  gây bệnh, tìm hiểu diễn biến, ñánh giá mức ñộ phát sinh phát triển của bệnh
  và biện pháp phòng trừ bệnh thán thư ớt.
  1.2.2. Yêu cầu
  - ðiều tra thành phần và mức ñộ phổ biến của nấm bệnh hại tại Quỳnh
  Phụ - Thái Bình vụ ñông và vụ xuân năm 2010 – 2011.
  - ðiều tra diễn biến bệnh thán thư hại ớt ở một số vụ trồng khác nhau
  tại Thái Bình
  - Xác ñịnh nguyên nhân gây bệnh thán thư và một số ñặc ñiểm hình
  thái, sinh học của nấm gây bệnh.
  - Tìm hiểu ảnh hưởng của một số yếu tố sinh thái kỹ thuật như giống ớt,
  thời vụ trồng, giai ñoạn sinh trưởng, chân ñất, phâ n bón ñến bệnh thán thư ớt.
  - Khảo sát khả năng phòng trừ bệnh thán thư ớt ngoài ñồng ruộng bằng
  một số thuốc hoá học.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  4
  2. TỔNG QUAN VẤN ðỀ NGHIÊN CỨU
  2.1. Những nghiên cứu ngoài nước
  2.1.1. Lược sử cây ớt và tình hình sản xuất ớt trênthế giới
  Cây ớt có nguồn gốc rất cổ xưa. Các nhà khảo cổ họcñã tìm thấy quả
  ớt khô trong ngôi mộ cổ của Pêru hàng ngàn năm trước [67]. Cây ớt ñược
  phân bố rộng rãi khắp châu Mỹ kể cả dạng hoang dại và dạng trồng [53].
  Nhiều tác giả khảng ñịnh rằng ớt có nguồn gốc từ vùng nhiệt ñới châu Mỹ và
  ñược trồng lâu ñời ở Pêru, Mêhicô [73]. Trung tâm khởi nguồn của ớt có thể
  là Mêhicô và trung tâm thứ hai là Guatemala. Theo Pickersgill (1997) [61] chi
  Capsicumbắt nguồn từ vùng nhiệt ñới nước Mỹ từ ñó ñược phổbiến rộng rãi
  ở khắp nơi trên thế giới bao gồm vùng nhiệt ñới, cận nhiệt ñới và các vùng có
  khí khậu ôn hoà. Theo Tong và Bosland [78], chi Capsicumbao gồm khoảng
  20 - 27 loài, 5 trong số chúng ñược thuần hoá là C. annuum, C. baccatum, C.
  chinense, C. frutescens, và C. pubescens, và ñược trồng ở nhiều nơi trên thế
  giới. Trong số 5 loài Capsicumñược trồng, C. annuumlà một trong những
  loài ñược trồng nhiều nhất trên thế giới kế tiếp là C. frutescens.
  Ở châu Âu ñến tận thế kỷ 16 cây ớt mới ñược biết ñến nhờ Columbus.
  Từ Tây Ban Nha ớt ñược phát tán rộng ra ñến vùng ðịa Trung Hải và nước
  Anh, tiếp tục vào các trung tâm Châu Âu trong nhữngnăm cuối thế kỷ 16.
  Trước năm 1885 người Bồ ðào Nha ñã mang ớt từ Barazil ñến Ấn ðộ [27].
  Từ cuối thế kỷ 14 ñến ñầu thế kỷ 15, khu vực châu Ácây ớt ñã ñược trồng ở
  Trung Quốc và lan rộng qua Nhật Bản, bán ñảo Triều Tiên. Các giống ớt
  trồng ở vùng này thuộc nhóm ớt cay hay hơi cay. Ở ðông Nam Á như
  Inñonêsia, cây ớt ñược trồng sớm hơn Châu Âu và hiện nay khu vực này chủ
  yếu trồng dạng ớt cay [73].
  Theo tổ chức Nông lương thế giới (FAOSTART) cây ớt ñược xem là
  một trong số những cây trồng quan trọng ở các vùng Nhiệt ñới. Năm 2003,
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  5
  diện tích trồng ớt trên thế giới vào khoảng 1.700.000 ha cho mục ñích lấy quả
  tươi và khoảng 1.800.000ha ñể làm ớt khô. Năm 2009diện tích trồng ớt trên
  thế giới 1,81 triệu ha cho mục ñích lấy quả tươi, với sản lượng 28,07 triệu tấn.
  Diện tích sản xuất ớt khô 1,91 triệu ha, với sản lượng 31,38 triệu tấn. Các
  nước nhập khẩu và xuất khẩu ớt quan trọng nhất bao gồm: Trung Quốc, Ấn
  ðộ, Mêxicô, Pakistan, Thái Lan và Thổ Nhĩ Kỳ.
  2.1.2. Nghiên cứu về thành phần bệnh nấm hại ớt
  Theo Thomas A. Zitter (1989) [77] bệnh do nấm và lớp phụ nấm gây
  nên trên cây ớt gồm: Bệnh thán thư, bệnh ñốm lá, bệnh ñen rễ, bệnh héo
  Fusarium, bệnh ñốm xám lá, bệnh mốc xám, bệnh mốc trắng, bệnh sương
  mai, bệnh phấn trắng.
  Theo Ken Pernezny và Tim Momol (2006) [42] bệnh nấmgây hại trên
  cây ớt gồm có: Bệnh chết rạp cây con do nấm Pythium spp vàRhizoctonia
  solani: Cây con trồng từ hạt khi bị nhiễm nấm sẽ xuất hiện vết chết hoại ở trụ
  lá mầm và cổ rễ và làm cho cây ñổ gập xuống và chết. Bệnh chết rạp do nấm
  Pythiumspp gây hại khá phổ biến ở Nam Florida gây chết cây con ngay từ
  ñầu vụ; Bệnh ñốm trắng lá (Cercospora capsici): Vết ñốm trên lá có hình tròn
  thô giáp, ở giữa vết bệnh có màu nâu vàng nhạt tới trắng và có viền màu nâu
  ñen. Bệnh ñốm trắng lá gây hại nặng là nguyên nhân gây rụng lá và làm giảm
  năng suất ruộng ớt; Bệnh ñốm xám lá (Stemphylium solani): Vết ñốm trên lá
  có dạng gần giống hình tròn, các vết ñốm ban ñầu cómàu nâu sau chuyển
  sang màu nâu sáng tới sáng trắng với thương tổn bị lõm ở giữa vết bệnh và
  viền vết bệnh có màu nâu tới ño ñỏ. Các vết ñốm có thể xuất hiện trên thân,
  cuống lá hoặc cuống quả nhưng không xuất hiện trên quả và cánh hoa. Bệnh
  ñốm xám lá rất hiếm thấy ở Florida; Bệnh sương mai do nấm Phytophthora
  capsicilà một bệnh phổ biến và hại nghiêm trọng ở Floria.Bệnh có thể xâm
  nhiễm vào các bộ phận khác nhau trên cây ớt. Bệnh làm chết cây con cũng
  như thối rễ, thối thân, héo lá và thối quả ớt. Sự lây nhiễm của bệnh lên thân
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  6
  qua tiếp xúc với ñất là phổ biến. Cây trồng bị nhiễm bệnh héo và chết ngay
  sau ñó. Vết bệnh ban ñầu trên lá, thân và quả màu xanh tối và sũng nước
  nhưng chuyển sang màu nâu khi cây chết. Giai ñoạn cây ớt ra hoa bị nhiễm
  nấm, toàn bộ các cành có thể bị nhiễm bệnh. Các vếtñốm nhỏ trên lá có dạng
  hình tròn tới hình không xác ñịnh có thể liên kết với nhau gây cháy lá; Bệnh
  héo rũ gốc mốc trắng (Sclerotium rolfsii): Bệnh gây hại trong ñiều kiện thời
  tiết ấm và ẩm ướt. Cây trồng bị nhiễm bệnh thường bị héo do rễ và thân bị
  chết. Trong ñiều kiện thời tiết có ẩm ñộ cao, sợi nấm trắng xuất hiện trên thân
  ở vị trí tiếp ráp với mặt ñất. Nhiều hạch nấm nhỏ xuất hiện trên hệ sợi nấm,
  ban ñầu hạch nấm có màu trắng sau chuyển sang màu nâu [42]. Bệnh thối
  hạch do nấm Sclerotinia sclerotiorium gây hại nặng trên cây ớt những năm có
  ñiều kiện thời tiết mát mẻ, mùa ñông ẩm ướt và ñặc biệt những cánh ñồng ớt
  có trồng các cây trồng mẫn cảm với bệnh. Nấm thườngxâm nhiễm lên thân từ
  phần thân, cuống lá và ñôi khi cả trên quả khi các bộ phận này tiếp xúc với bề
  mặt ñất. Sự lây nhiễm nấm xung quanh thân thường lànguyên nhân làm cây
  héo và chết. Khi ñiều kiện thời tiết có ẩm ñộ cao sợi nấm trắng thường xuất
  hiện nhiều trên bề mặt thân thậm trí lên cả mặt ñấtxung quanh thân [42].
  Bệnh phấn trắng hại ớt (do nấm Leveillula taurica): Bệnh xuất hiện lần
  ñầu tiên ở Bắc Mỹ vào năm 1971, ở Puerto Rico năm 1992, trong nhà lưới ở
  Idaho năm 1998, trung tâm phía Bắc Mexico năm 1998,trong nhà lưới ở cả
  Canada và Oklahoma năm 1999. Bệnh gây hại trên cả ớt cay, ớt ngọt và ớt
  chuông ở tất cả các tỉnh ở California từ những năm 1990 [50].
  Bệnh sương mai xuất hiện rải rác ở New York hơn 40 năm nay và gây
  thiệt hại nghiêm trọng ở New Jersey, California, New Mixico và Floria. Các
  cây trồng khác ở New York bị nhiễm nấm Phytophthora capsicibao gồm các
  cây họ cà như: cây cà chua, cây bí hè, bí ñông và bí ngô, cây dưa chuột, dưa
  hấu và dưa bở ruột xanh; Bệnh héo Fusariumlà một bệnh nấm gây hại trên cà
  chua, khoai tây, cây họ cà và cây ớt, bệnh ñược tìmthấy ở khắp nơi của nước


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Tài liệu tiếng Việt
  1. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (2001), Tiêu chuẩn Nông nghiệp Việt
  Nam. Tiêu chuẩn Bảo vệ thực vật (Quyển I), NXB Nôngnghiệp, Hà Nội.
  2. Mai Phương Anh (1997), Kỹ thuật trồng một số loại rau cao cấp. NXB
  Nông nghiệp. Trang 7 - 30.
  3. Ngô Bích Hảo (1991). Kết quả bước ñầu nghiên cứu về thành phần bệnh
  hại ớt và một số ñặc ñiểm sinh học của nấm thán thưhại ớt
  Colletotrichum spp.Kết quả nghiên cứu khoa học - Trường ðại học nông
  nghiệp Hà Nội, 86-91, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, tr. 106-109.
  4. Ngô Bích Hảo (1992). Bệnh thán thư hại ớt. Tạp chí Bảo vệ thực vật T.124,
  số 4, tr. 15-17.
  5. Ngô Bích Hảo (1993). Nguồn bệnh thán thư trên hạt giống và biện pháp
  phòng trừ. Kết quả nghiên cứu khoa học, Trường ðại học Nông nghiệp
  Hà Nội, NXB Nông nghiệp, tr. 64-67.
  6. Nguyễn Hữu Doanh, ðồng Khắc Xúc (1985. Trồng ớt xuất khẩu. NXB
  Thanh Hoá. Trang 1-36.
  7. Nguyễn Văn Luật (2008). Rau gia vị, kỹ thuật trồng, làm thuốc nam và nấu
  nướng. NXB Nông nghiệp.
  8. Nguyễn Văn Thắng, Trần Khắc Thi (1996). Sổ tay người trồng rau. NXB
  Nông nghiệp Hà Nội. Trang 124 - 131.
  9. Niên giám thống kê Thừa Thiên Huế 1994. Thống kêThừa Thiên Huế 1995.
  10. Niên giám thống kê Thừa Thiên Huế 1995. Thống kê Thừa Thiên Huế 1996.
  11. Trần Khắc Thi (1985). Sổ tay người trồng rau. NXB nông nghiệp Hà Nội.
  12. Trần Khắc Thi (1995). Kỹ thuật trồng rau sạch. Nhà xuất bản nông
  nghiệp Hà Nội. Trang 71-74.
  13. Trần Khắc Thi (1996). Kỹ thuật trồng rau sạch. NXB nông nghiệp Hà
  Nội. trang 71 - 74.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  77
  14. Trần Khắc Thi và Nguyễn Công Hoan (2005). Kỹ thuật trồng Rau sạch,
  rau an toàn và chế biến rau xuất khẩu. NXB Thanh Hoá.
  15. Trần Thanh Tùng (2002). Nghiên cứu xây dựng quy trình phòng trừ tổng
  hợp bệnh thán thư trên ớt cay tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Nông
  nghiệp và phát triển nông thôn, 10/2002, tr. 879-880.
  16. Trần Thị Miên (2008). Luận văn Thạc sỹ Khoa họcNông nghiệp, Nghiên
  cứu bệnh thán thư hại ơt (Colletotrichum spp.)hại ớt tại Gia Lâm – Hà
  Nội vụ xuân hè năm 2008.
  17. Trần Tú Ngà, ðoàn Văn Lư, Phạm Thị Hương, Ngô Bích Hảo (1993). Kết
  quả bước ñầu nghiên cứu khoa học Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội.
  NXB Nông nghiệp, Hà Nội. Tr. 82-83.
  18. Viện Bảo vệ thực vật (1997). Phương pháp nghiên cứu bảo vệ thực vật
  tập 1.NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  19. Vũ Triệu Mân (2007). Giáo trình bênh cây chuyên khoa. NXB Nông
  nghiệp - Hà Nội
  Tài liệu tiếng Anh
  20. Abdul Sattar (2005), “New disease report”, Microbiology and plant
  protection division. http:// www. bspp. org.uk/ndr/july 2005/2005 – 47. asp.
  21. Agrios GN. Plant Pathology. 5th Ed. San Diego: Academic Press; 2005. p. 922.
  22. Alexander SA, Waldenmaier CM. Management of Anthracnose in Bell Pepper.
  Fungicide and Nematicide Tests. Vol. 58. New Fungicide and Nematicide Data
  Committee of the American Phytopathological Society; 2002.p.49.
  23. AVRDC. Tomato and pepper production in the tropics. AVRDC,
  Shanhua, Taina, Taiwan, 1989. P2-4 and 86-87.
  24. Bailey JA, Jeger MJ, editors. Colletotrichum: Biology, Pathology and
  Control. Wallingford: Commonwealth Mycological Institute; 1992. p. 388.
  25. Bailey JA. Phytoalexins: A Genetic View of Their Significance. In: Day
  PR, Jellis GJ, editors. Genetics and Plant Pathogenesis. Oxford:
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  78
  Blackwell; 1987. pp. 13–26.
  26. Bosland PW, Votava EJ. Peppers: Vegetable and Spice Capsicums.
  England: CAB International; 2003. p. 233.
  27. Bosuell, V.R (1949) (1996). Garden pepper, both a vegetable and
  condiment. Natl. Geogr. Mag, P.166-167
  28. Brian C. Sutton (1998), The Coelomycetes Fungi Imperfecti with Pycnidia
  Acervuli and Stromata, CABI Publishing, p. 526 – 529.
  29. Cannon PF, Bridge PD, Monte E. Linking the Past, Present, and Future of
  Colletotrichum Systematics. In: Prusky D, Freeman S, Dickman M,
  editors. Colletotrichum: Host specificity, Pathology, and Host-pathogen
  Interaction. St. Paul, Minnesota: APS Press; 2000. pp. 1–20.
  30. Crop Protection Compendium (2003), CD disk.
  31. Dalla Pria, Maristella, Amorim, Lilian and Bergamin Filho, Armando (2003),
  Quantification of monocyclic components of the common bean anthracnose,
  Fitopatol. bras., 2003, vol.28, no.4, p401 – 407. ISSN 0100 – 4158.
  32. Denis P (1993) – Disease of fruit crops: Queensland, Australia.
  33. FAO (1990). Soilless culture for horticultural crops production. FAO
  Plant production and protection pepper, No 101. FAO, Rome. P188.
  34. Freeman S, Katan T, Shabi E. Characterization of Colletotrichum species
  responsible for anthracnose diseases of various fruits. Plant Disease.
  1998;82(6):596–605. doi: 10.1094/PDIS.1998.82.6.596.
  35. Hadden JF, Black LL. Anthracnose of Pepper Caused by Colletotrichum spp.
  Proceeding of the International Symposium on Integrated Management
  Practices: Tomato and Pepper Production in the Tropics; Taiwan: Asian
  Vegetable Research and Development Centre; 1989. pp. 189–199.
  36. Halsted BD. A new anthracnose of pepper. Bulletin of the Torrey
  Botanical Club. 1890;18:14–15.
  37. Hong JK, Hwang BK. Influence of inoculum density, wetness duration,
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp .
  79
  plant age, inoculation method, and cultivar resistance on infection of
  pepper plants by Colletotrichum cocodes . Plant Disease.
  1998;82(10):1079–1083. 10.1094/PDIS.1998.82.10.1079.
  38. Isaac S. Fungal Plant Interaction. London: Chapman and Hall Press;
  1992. p. 115.
  39. J Zhejiang Univ Sci B. (2008 October). Chilli anthracnose disease caused
  by Colletotrichum species. Copyright © 2008, Journal of Zhejiang
  University Science.
  40. Jeffries P., Dodd J.C., Jeger M. J and PlumbleyR.A .(1990). The biology
  and control of Colletotrichum species on tropical fruit crops. Plant
  pathology, 39(3), p. 343 – 366.
  41. Johnston PR, Jones D. Relationships among Colletotrichum isolates from
  fruit-rots assessed using rDNA sequences. Mycologia. 1997;89(3):420–430
  42. Ken Pernezny and Tim Momol (2006) Florida PlantDisease Management
  Guide: Pepper
  43. Kim B.S; H.K. Park and W.S. Lee (1989). Resistance to anthracnose
  (Colletotrichum spp.) in pepper. In Tomato and pepper Production in the
  Tropics, AVRDC, Shanhua, Taiwan, China. p. 184-188
  44. Kim KD, Oh BJ, Yang J. Differential interactions of a Colletotrichum
  gloeosporioides isolate with green and red pepper fruits. Phytoparasitica.
  1999; 27:1-10.
  45. Kim KK, Yoon JB, Park HG, Park EW, Kim YH. Structural
  modifications and programmed cell death of chilli pepper fruits related to
  resistance responses to Colletotrichum gloeosporioides infection.
  Genetics and Resistance. 2004;94:1295-1304.
  46. Kim, W.G., Cho, E.K. and Lee, E.J. (1986). Two strain of Colletotrichum
  gloeosporioides Penz. causing anthracnose on pepperfruit. Korean J.
  Plant Pathol, 2, p. 107-113.

  Xem Thêm: Nghiên cứu tình hình bệnh thán thư Bipolaris oryzaeShoem hại ớt tại quỳnh phụ, thái bình
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu tình hình bệnh thán thư Bipolaris oryzaeShoem hại ớt tại quỳnh phụ, thái bình sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status