Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Xây dựng phương pháp thẻ điêm Cân Bằng BSC tại công ty TNHH MSC Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xây dựng phương pháp thẻ điêm Cân Bằng BSC tại công ty TNHH MSC Việt Nam

  MỤC LỤC
  Trang
  PHẦN MỞ ĐẦU
  CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ PHƯƠNG PHÁP THẺ CÂN BẰNG ĐIỂM
  (BALANCE SCORECARD - BSC)
  1.1. Tổng quan về Balance Scorecard 01
  1.1.1. Nguồn gốc và sự phát triển của Balance Scorecard . 01
  1.1.2. Khái niệm thẻ cân bằng điểm (BSC) 02
  1.1.3 Sự cần thiết của phương pháp đánh giá thành quả -Balance Scorecard . 02
  1.1.3.1 Hạn chế của phương pháp đánh giá thành quả tài chính . 03
  1.1.3.2 Việc gia tăng nổi bật của tài sản vô hình . 04
  1.2. Các yếu tố đánh giá BSC . 05
  1.2.1. Nội dung các yếu tố thẻ điểm cân bằng . 05
  1.2.1.1. Tầm nhìn, chiến lược 05
  1.2.1.2. Yếu tố tài chính (Financial) 07
  1.2.1.3. Yếu tố khách hàng (Customer) 08
  1.2.1.4. Yếu tố chu trình kinh doanh nội bộ (Internal business process) 09
  1.2.1.5. Yếu tố đào tạo và phát triển (Learning and Growth) 12
  1.3. Phương pháp đánh giá BSC . 12
  1.3.1. Xây dựng chiến lược của thẻ điểm cân bằng 12
  1.3.2. Gắn kết cấu trúc và chiến lược của doanh nghiệp vào thẻ điểm cân bằng 13
  1.3.3. Xác định rõ mục tiêu, thiết lập ngân sách phân bổ tài nguyên 13
  1.3.4. Thực hiện đánh giá trách nhiệm của nhân viên . 14


  1.3.5. Lập báo cáo của thẻ điểm cân bằng gắn với các mục tiêu đặt ra ban đầu của
  doanh nghiệp . 14
  1.3.6. Các chỉ tiêu trong bảng báo cáo của thẻ điểm cân bằng 17
  1.3.6.1. Chỉ tiêu tài chính . 17
  1.3.6.2. Mục tiêu khách hàng . 24
  1.3.6.3. Hoạt động kinh doanh nội bộ 25
  1.3.6.4. Phương diện đào tạo và phát triển 29
  1.3.7. Phương trình điểm cân bằng 31
  1.4. Kinh nghiệm vận dụng ở một số nước 31
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 . 37


  CHƯƠNG 2. VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG ĐỂ ĐÁNH
  GIÁ THỰC TRẠNG THÀNH QUẢ TÀI CHÍNH VÀ QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY
  MSC VIỆT NAM
  2.1. Khái quát (giới thiệu) công ty 38
  2.1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của ngành . 38
  2.1.2. Hoạt động kinh doanh của công ty 39
  2.1.2.1. Khái quát công ty MSC Việt Nam . 39
  2.1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ hoạt động kinh doanh 46
  2.1.2.3. Công tác tổ chức tài chính, kế toán 46
  2.2. Thực trạng khảo sát tại công ty MSC Việt Nam . 50
  2.2.1. Yếu tố tài chính 51
  2.2.2. Yếu tố khách hàng 54
  2.2.3. Yếu tố hoạt động kinh doanh nội bộ 56
  2.2.4. Yếu tố đào tạo và phát triển . 58
  2.3. Đánh giá kết quả thực trạng khảo sát trên 4 yếu tố (khía cạnh) 60
  2.3.1. Yếu tố tài chính 60
  2.3.2. Yếu tố khách hàng 61
  2.3.3. Yếu tố hoạt động kinh doanh nội bộ 61
  2.4.4. Yếu tố đào tạo và phát triển . 62
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 . 63


  CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT
  ĐỘNG THÔNG QUA (BSC) CÔNG TY MSC VIỆT NAM
  3.1. Mục tiêu và định hướng . 64
  3.1.1. Mục tiêu . 64
  3.1.2. Định hướng 64
  3.2. Xây dựng phương pháp đánh giá 65
  3.2.1. Yếu tố tài chính 65
  3.2.2. Yếu tố khách hàng 69
  3.2.3. Yếu tố nội bộ 73
  3.2.4. Yếu tố đào tạo nhân sự 77
  3.2.5. Liên kết các yếu tố 83
  3.3. Các giải pháp 88
  3.3.1. Nhà nước (vĩ mô) và ngành . 88
  3.3.2. Doanh nghiệp 89
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 . 92
  KẾT LUẬN 93
  PHỤ LỤC
  Phụ lục 1: Bảng Điểm BSC Của Công Ty TNHH MSC Việt Nam Năm 2010.
  TÀI LIỆU THAM KHẢO


  PHẦN MỞ ĐẦU.
  1. Sự cần thiết khách quan của đề tài:
  Trong thời đại toàn cầu hoá và môi trường kinh doanh cạnh tranh gia tăng như
  hiện nay, việc lựa chọn chiến lược để tồn tại và phát triển đối với các tổ chức là một
  vấn đề khó. Nhưng làm thế nào để biến chiến lược thành hành động còn là vấn đề khó
  hơn và khó nhất là việc đánh giá thành quả hoạt động của tổ chức để khẳng định con
  đường mà tổ chức đang đi không bị chệch hướng. Những thước đo truyền thống sử
  dụng trong đánh giá thành quả hoạt động của tổ chức, chủ yếu là các thông tin tài
  chính trong quá khứ đã trở nên lạc hậu không còn phù hợp khi mà hoạt động tạo ra
  giá trị của tổ chức ngày càng chuyển từ sự phụ thuộc vào tài sản hữu hình, tài sản vật
  chất sang tài sản vô hình, tài sản phi vật chất.
  Hệ thống Bảng Cân Bằng Điểm (Balance Scorecard) được phát triển bởi Rober
  S.Kaplan và David P. Norton từ đầu thập niên 90 của thế kỷ 20 giúp các tổ chức
  chuyển tầm nhìn và chiến lược thành những mục tiêu và thước đo cụ thể thông qua 4
  phương diện tài chính, khách hàng, qui trình hoạt động nội bộ và đào tạo- phát triển
  để đo lường thành quả hoạt động của tổ chức.
  Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ giao nhận hàng
  hóa đường biển quốc tế, hiện xếp thứ 2 trên thế giới, việc làm thế nào để khẳng định
  vai trò và vị trí của công ty cũng như việc cũng cố và nâng cao vị trí trên thị trường
  đòi hỏi công ty phải xây dựng chiến lược tốt, kế hoạch triển khai chiến lược khoa học
  và xây dựng một hệ thống đo lường thành quả phù hợp.
  Qua thực tế tìm hiểu tác giả nhận thấy Balanced Scorecard là một giải pháp tốt cho
  vấn đề trên, giúp công ty chuyển tầm nhìn và chiến lược thành các mục tiêu và thước
  đo cụ thể từ đó cho phép việc đánh giá thành quả hoạt động của công ty được thực
  hiện tốt. Thành tích hoạt động của từng bộ phận sẽ được nâng cao, đồng thời sự đo


  lường thành quả hoạt động xác đáng, công bằng sẽ khuyến khích không chỉ các bộ
  phận phát huy năng lực tăng cường sự hợp tác mà ngay cả cá nhân từng cán bộ công
  nhân viên cũng tích cực, ra sức đóng góp để hoàn thành mục tiêu chung của công ty.
  Từ những lý do trên tác giả quyết định chọn đề tài “ Xây dựng phương pháp thẻ điêm
  Cân Bằng BSC tại công ty TNHH MSC Việt Nam
  ” để làm luận văn thạc sĩ kinh tế.
  2. Phương pháp nghiên cứu
  Để đạt được mục đích trên, tác giả sử dụng phương pháp duy vật biện chứng và
  duy vật lịch sử. Tác giả nghiên cứu các vấn đề trong mối liên hệ phổ biến, trong sự
  vận động, phát triển và kết hợp đồng bộ với các phương pháp như: quan sát, chọn
  mẫu, phỏng vấn, thống kê, so sánh, tổng hợp và phân tích, đánh giá.
  3. Mục tiêu nghiên cứu
  Xây dựng được phương pháp thẻ cân bằng điểm Balance Scorecard phù hợp với
  công ty TNHH MSC Việt Nam giúp công ty đo lường được các tài sản vô hình và hữu
  hình để có thể sử dụng chúng hiệu quả tạo điều kiện thực thi chiến lược thành công.
  4. Phạm vi nghiên cứu
  Vận dụng Bảng cân bằng điểm (Balanced Scorecard) vào hoạt động thực tiễn ở
  mỗi tổ chức sẽ giải quyết nhiều vấn đề khác nhau về mặt đo lường thành quả hoạt
  động, quản lý chiến lược cũng như trao đổi thông tin. Trong phạm vi nghiên cứu của
  đề tài, luận văn chỉ dừng lại ở việc vận dụng Balanced Scoreced là một hệ thống đo
  lường việc đánh giá thành quả hoạt động tại Công Ty TNHH MSC Việt Nam trong
  năm 2012 dựa trên chiến lược phát triển của công ty đến năm 2020.
  5. Nội dung luận văn
  Nội dung của đề tài gồm 3 chương không kể phần mở đầu và kết luận:


  Chương 1: Cơ Sở Lý Thuyết Về Phương Pháp Thẻ Cân Bằng Điểm - Balance
  Scorecard (BSC)
  Chương 2: Vận Dụng Phương Pháp Thẻ Điểm Cân Bằng Để Đánh Giá Thực Trạng
  Thành Quả Tài Chính Và Quản Trị Tại Công Ty MSC VN.
  Chương 3: Xây Dựng Phương Pháp Đánh Giá Thành Quả Hoạt Động Thông Qua
  Balance Scorecard Tại CTY MSC Việt Nam

  Xem Thêm: Xây dựng phương pháp thẻ điêm Cân Bằng BSC tại công ty TNHH MSC Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng phương pháp thẻ điêm Cân Bằng BSC tại công ty TNHH MSC Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status